دانلود کتاب های پزشکی دانلود کتاب های پزشکی

فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال: تنفس

دکتر محمدرضا بیگدلی , جان ادوارد هال ,

فیزیک پزشکی

مایک کراندل , کوین پروکتور , دکتر سامان پروانه , مهندس حسین اصلیان ,

اصول طب داخلی هاریسون: بیماریهای اعصاب

کاسپر دنیس ال , دنیل اچ لونستن , فرزاد پورقاضی , رامین اعتصامی , امیررضا نبی قدیم بناب , سید مرسل مسلمی عقیلی , دکتر صادق کلانتر , دکتر زینب طاهری , علیرضا ابراهیمی ,

GBS آناتومی- نوروآناتومی

مایده محمودی , سکینه پناهی ,

فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال: قلب

دکتر محمدرضا بیگدلی , جان ادوارد هال ,

هاریسون (بیماری های خون) اختلالات پلاسمالی، آمیلوییدور

اسماعیل شهابی , محمد مصلح آبادی , مهدیه مهرپوری ,
{"query":"SF::442::*::T","current_page":1,"items":15,"data":[{"id":3794859,"title":"هاریسون (بیماری های خون) پلی سیتمی ورا و سایر نیوپلاسم های میلوپرولیفراتیو لوسمی میلویید حاد، لوسمی میلویید مزمن","price":11000,"ebook_price":"۵‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۲‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۳‌,‌۸۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۱‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/2b6bab9260da84f9/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/2b6bab9260da84f9/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/2b6bab9260da84f9/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/2b6bab9260da84f9/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/2b6bab9260da84f9/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"9786002385451","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1396,"nobat_chap":1,"description":"هاریسون (بیماری های خون) پلی سیتمی ورا و سایر نیوپلاسم های میلوپرولیفراتیو لوسمی میلویید حاد، لوسمی میلویید مزمن...","pages_count":52,"keywords":"null","token":"2b6bab9260da84f9","created_at":"2018-03-05 16:05:24","updated_at":"2018-09-26 13:09:55","publisher_id":21,"deleted_at":null,"published_at":"2018-03-05 18:35:46","available_for_web":1,"publisher_title":"تیمورزاده","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1916701,"title":"اسماعیل شهابی","meta_title":"اسماعیل شهابی","meta_description":"اسماعیل شهابی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"اسماعیل","lastname":"شهابی","token":"2d4c2c05e94c7985","created_at":"2018-03-05 16:05:14","updated_at":"2018-03-05 16:05:14","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1916702,"title":"محمد مصلح آبادی","meta_title":"محمد مصلح آبادی","meta_description":"محمد مصلح آبادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمد","lastname":"مصلح آبادی","token":"7544cfa03df74dcb","created_at":"2018-03-05 16:05:14","updated_at":"2018-03-05 16:05:14","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1916703,"title":"مهدیه مهرپوری","meta_title":"مهدیه مهرپوری","meta_description":"مهدیه مهرپوری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهدیه","lastname":"مهرپوری","token":"749deb751462d1f5","created_at":"2018-03-05 16:05:14","updated_at":"2018-03-05 16:05:14","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1916701,"title":"اسماعیل شهابی","meta_title":"اسماعیل شهابی","meta_description":"اسماعیل شهابی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"اسماعیل","lastname":"شهابی","token":"2d4c2c05e94c7985","created_at":"2018-03-05 16:05:14","updated_at":"2018-03-05 16:05:14","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1916702,"title":"محمد مصلح آبادی","meta_title":"محمد مصلح آبادی","meta_description":"محمد مصلح آبادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمد","lastname":"مصلح آبادی","token":"7544cfa03df74dcb","created_at":"2018-03-05 16:05:14","updated_at":"2018-03-05 16:05:14","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1916703,"title":"مهدیه مهرپوری","meta_title":"مهدیه مهرپوری","meta_description":"مهدیه مهرپوری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهدیه","lastname":"مهرپوری","token":"749deb751462d1f5","created_at":"2018-03-05 16:05:14","updated_at":"2018-03-05 16:05:14","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":783547,"file":"5a9d0854f26c00.21484548.pdf","book_id":3794859,"toc":null,"created_at":null,"updated_at":"2018-09-26 13:09:57","process_started_at":"2018-03-05 16:31:33","process_done_at":"2018-03-05 16:33:24","process_failed_at":null,"pages_count":52,"version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"bf5170124eed549841afbc15c978f29918522beaad0b106627b44f9952f512f3b787b2bb4cffb2897a303c3195f47c7f5688a5187098d14632293df84993491f","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۲"},"publisher":{"id":21,"title":"تیمورزاده","description":null,"token":"cf8c5dcdb93e07a1","slug":"تیمورزاده"},"study_subjects":[{"id":9847,"title":"بیماری‌های خون و سرطان","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"f09b2b360300be31","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:26:26","updated_at":"2023-02-12 15:23:26","study_fields":[{"id":442,"title":"پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"11359d7e4066a93a","books_count":59,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-05-17 14:48:04","study_groups":[{"id":4,"title":"علوم پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"da515b744d4c4416","books_count":142,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-15 12:27:44"}]}]}],"price_fa":"۱۱‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86--%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86--%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%88-%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%8C-%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%86","urlify":"%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86--%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86--%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%88-%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%8C-%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%86","pages_count_fa":"۵۲","previews":null,"score":0},{"id":3794865,"title":"هاریسون (بیماری های دستگاه تنفس) اطلس تصاویر قفسه سینه، آسم","price":20000,"ebook_price":"۱۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۷‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/d999a4928f7ff852/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/d999a4928f7ff852/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/d999a4928f7ff852/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/d999a4928f7ff852/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/d999a4928f7ff852/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/d999a4928f7ff852/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/d999a4928f7ff852/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/d999a4928f7ff852/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/d999a4928f7ff852/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/d999a4928f7ff852/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786002385581","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1396,"nobat_chap":1,"description":"کتاب هاریسون (بیماری های دستگاه تنفس) اطلس تصاویر قفسه سینه، آسم از انتشارات تیمورزاده در سال 1396 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای یعقوب نادری به تالیف درآمده و...","pages_count":56,"keywords":"null","token":"d999a4928f7ff852","created_at":"2018-03-06 13:43:24","updated_at":"2023-04-01 15:16:46","publisher_id":21,"deleted_at":null,"published_at":"2018-03-06 16:22:23","available_for_web":1,"publisher_title":"تیمورزاده","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":321,"title":"یعقوب نادری","meta_title":"یعقوب نادری","meta_description":"یعقوب نادری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"یعقوب","lastname":"نادری","token":"d6112e3a3e06634a","created_at":"2017-10-11 15:39:15","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":324,"title":"فروغ عادلی","meta_title":"فروغ عادلی","meta_description":"فروغ عادلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فروغ","lastname":"عادلی","token":"ac37eac976482658","created_at":"2017-10-11 15:39:24","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":327,"title":"خسرو قادریان","meta_title":"خسرو قادریان","meta_description":"خسرو قادریان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"خسرو","lastname":"قادریان","token":"5cf244c39a9d9bf0","created_at":"2017-10-11 15:39:33","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":321,"title":"یعقوب نادری","meta_title":"یعقوب نادری","meta_description":"یعقوب نادری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"یعقوب","lastname":"نادری","token":"d6112e3a3e06634a","created_at":"2017-10-11 15:39:15","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":324,"title":"فروغ عادلی","meta_title":"فروغ عادلی","meta_description":"فروغ عادلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فروغ","lastname":"عادلی","token":"ac37eac976482658","created_at":"2017-10-11 15:39:24","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":327,"title":"خسرو قادریان","meta_title":"خسرو قادریان","meta_description":"خسرو قادریان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"خسرو","lastname":"قادریان","token":"5cf244c39a9d9bf0","created_at":"2017-10-11 15:39:33","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":783553,"file":"5a9e388cce2336.52492766.pdf","book_id":3794865,"toc":null,"created_at":"2018-03-06 13:43:25","updated_at":"2018-09-26 12:48:23","process_started_at":"2018-03-06 13:43:26","process_done_at":"2018-03-06 13:44:59","process_failed_at":null,"pages_count":56,"version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"df2a1e6dccfa3abe0f9e755128f9109c50a59b1c2e47fba49a8e20585cbf3e4504bd6fd0ae6d543411d284204aeacb4dec135f6049c94c73731fe41ef8c6b64e","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۶"},"publisher":{"id":21,"title":"تیمورزاده","description":null,"token":"cf8c5dcdb93e07a1","slug":"تیمورزاده"},"study_subjects":[{"id":9835,"title":"بیماری‌های تنفسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c3444d065cbf2d4f","type":"","books_count":4,"created_at":"2017-10-07 11:26:26","updated_at":"2018-03-06 16:25:08","study_fields":[{"id":442,"title":"پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"11359d7e4066a93a","books_count":59,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-05-17 14:48:04","study_groups":[{"id":4,"title":"علوم پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"da515b744d4c4416","books_count":142,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-15 12:27:44"}]}]}],"price_fa":"۲۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86--%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3--%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D9%81%D8%B3%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87%D8%8C-%D8%A2%D8%B3%D9%85","urlify":"%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86--%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3--%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D9%81%D8%B3%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87%D8%8C-%D8%A2%D8%B3%D9%85","pages_count_fa":"۵۶","previews":null,"score":0},{"id":3794778,"title":"فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال: تنفس","price":22000,"ebook_price":"۱۱‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۵‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۷‌,‌۷۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۲‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/d5ecee50e1777af3/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/d5ecee50e1777af3/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/d5ecee50e1777af3/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/d5ecee50e1777af3/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/d5ecee50e1777af3/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"9786002382481","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1395,"nobat_chap":1,"description":"کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال: تنفس از انتشارات تیمورزاده در سال 1395 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای دکتر محمدرضا بیگدلی به تالیف درآمده و درحال حاضر در وب...","pages_count":82,"keywords":"null","token":"d5ecee50e1777af3","created_at":"2018-03-03 04:15:10","updated_at":"2023-04-01 15:16:46","publisher_id":21,"deleted_at":null,"published_at":"2018-03-05 13:45:18","available_for_web":1,"publisher_title":"تیمورزاده","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1916630,"title":"دکتر محمدرضا بیگدلی","meta_title":"دکتر محمدرضا بیگدلی","meta_description":"دکتر محمدرضا بیگدلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمدرضا بیگدلی","token":"269d3a8230029e9b","created_at":"2018-03-03 04:14:50","updated_at":"2018-03-03 04:14:50","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1916642,"title":"جان ادوارد هال","meta_title":"جان ادوارد هال","meta_description":"جان ادوارد هال - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جان","lastname":"ادوارد هال","token":"249db75a7585b075","created_at":"2018-03-03 04:14:58","updated_at":"2018-03-03 04:14:58","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1916642,"title":"جان ادوارد هال","meta_title":"جان ادوارد هال","meta_description":"جان ادوارد هال - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جان","lastname":"ادوارد هال","token":"249db75a7585b075","created_at":"2018-03-03 04:14:58","updated_at":"2018-03-03 04:14:58","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1916630,"title":"دکتر محمدرضا بیگدلی","meta_title":"دکتر محمدرضا بیگدلی","meta_description":"دکتر محمدرضا بیگدلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمدرضا بیگدلی","token":"269d3a8230029e9b","created_at":"2018-03-03 04:14:50","updated_at":"2018-03-03 04:14:50","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":783466,"file":"5a99bee06b7868.61562017.pdf","book_id":3794778,"toc":null,"created_at":null,"updated_at":"2019-01-14 12:14:11","process_started_at":"2018-03-04 20:07:11","process_done_at":"2018-03-04 20:09:40","process_failed_at":null,"pages_count":82,"version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"0aefd29b0d38ad93da35493491cf5a2d3aac0bc972ac2d50a25ca5798e6a378552a550babe8d1a42bbcf94db0698c6c686330d1973d028f71b2a37f2bceece2f","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۸۲"},"publisher":{"id":21,"title":"تیمورزاده","description":null,"token":"cf8c5dcdb93e07a1","slug":"تیمورزاده"},"study_subjects":[{"id":9835,"title":"بیماری‌های تنفسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c3444d065cbf2d4f","type":"","books_count":4,"created_at":"2017-10-07 11:26:26","updated_at":"2018-03-06 16:25:08","study_fields":[{"id":442,"title":"پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"11359d7e4066a93a","books_count":59,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-05-17 14:48:04","study_groups":[{"id":4,"title":"علوم پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"da515b744d4c4416","books_count":142,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-15 12:27:44"}]}]}],"price_fa":"۲۲‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%88-%D9%87%D8%A7%D9%84--%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3","urlify":"%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%88-%D9%87%D8%A7%D9%84--%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3","pages_count_fa":"۸۲","previews":null,"score":0},{"id":176,"title":"اصول طب داخلی هاریسون بیماری های روماتولوژی و دستگاه ایمنی","price":49000,"ebook_price":"۲۴‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۱۲‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۱۷‌,‌۱۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۴۹‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/af61afa4cdf00231/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/af61afa4cdf00231/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/af61afa4cdf00231/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/af61afa4cdf00231/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/af61afa4cdf00231/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/af61afa4cdf00231/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/af61afa4cdf00231/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/af61afa4cdf00231/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/af61afa4cdf00231/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/af61afa4cdf00231/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786002384249","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1396,"nobat_chap":1,"description":"سال‌ها پیش زمانی که برای اولین بار در مقطع فیزیوپاتولوژی با کتاب هاریسون آشنا شدم هرگز فکر نمی‌کردم که این کتاب همراه همیشگی‌ام در طول این بیست سال باشد. در دوران دستیاری و حتی فوق تخصص هر بار که کتاب...","pages_count":432,"keywords":"null","token":"af61afa4cdf00231","created_at":"2017-10-13 14:48:46","updated_at":"2019-01-14 12:05:24","publisher_id":21,"deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":1,"publisher_title":"تیمورزاده","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":365,"title":"نفیسه عبدالهی","meta_title":"نفیسه عبدالهی","meta_description":"نفیسه عبدالهی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"نفیسه","lastname":"عبدالهی","token":"3460f407027b7246","created_at":"2017-10-13 14:16:14","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":368,"title":"فهیمه عبدالهی","meta_title":"فهیمه عبدالهی","meta_description":"فهیمه عبدالهی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فهیمه","lastname":"عبدالهی","token":"be417d995e01633d","created_at":"2017-10-13 14:16:34","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":365,"title":"نفیسه عبدالهی","meta_title":"نفیسه عبدالهی","meta_description":"نفیسه عبدالهی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"نفیسه","lastname":"عبدالهی","token":"3460f407027b7246","created_at":"2017-10-13 14:16:14","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":368,"title":"فهیمه عبدالهی","meta_title":"فهیمه عبدالهی","meta_description":"فهیمه عبدالهی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فهیمه","lastname":"عبدالهی","token":"be417d995e01633d","created_at":"2017-10-13 14:16:34","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":155,"file":"59e0a116c3fe51.24828169.pdf","book_id":176,"toc":"[{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 22 \\u062f\\u0631\\u062f \\u06a9\\u0645\\u0631 \\u0648 \\u06af\\u0631\\u062f\\u0646\",\"page\":\"16\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 372e \\u0645\\u0642\\u062f\\u0645 \\u0647\\u0627\\u06cc \\u0628\\u0631 \\u062f\\u0633\\u062a\\u06af\\u0627\\u0647 \\u0627\\u06cc\\u0645\\u0646\\u06cc\",\"page\":\"39\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 373e \\u06a9\\u0645\\u067e\\u0644\\u06a9\\u0633 \\u0633\\u0627\\u0632\\u06af\\u0627\\u0631\\u06cc\",\"page\":\"97\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 374 \\u0628\\u06cc\\u0645\\u0627\\u0631 \\u06cc\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0646\\u0642\\u0635 \\u0627\\u06cc\\u0645\\u0646\\u06cc \\u0627\\u0648\\u0644\\u06cc\\u0647\",\"page\":\"114\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 375e \\u0646\\u0642 \\u0635\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0627\\u06cc\\u0645\\u0646\\u06cc \\u0627\\u0648\\u0644\\u06cc\\u0647 \\u0645\\u0631\\u062a\\u0628\\u0637 )\\u0628\\u0627 \\u062b\\u0627\\u0646\\u0648\\u06cc\\u0647( \\u0628\\u0647 \\u0633\\u0627\\u06cc\\u0631 \\u0628\\u06cc\\u0645\\u0627\\u0631 \\u06cc\\u0647\\u0627\",\"page\":\"132\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 376 \\u0622\\u0644\\u0631\\u0698\\u06cc\\u060c \\u0622\\u0646\\u0627\\u0641\\u06cc\\u0644\\u0627\\u06a9\\u0633\\u06cc \\u0648 \\u0645\\u0627\\u0633\\u062a\\u0648\\u0633\\u06cc\\u062a\\u0648\\u0632 \\u0633\\u06cc\\u0633\\u062a\\u0645\\u06cc\\u06a9\",\"page\":\"136\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 377e \\u062e\\u0648\\u062f\\u0627\\u06cc\\u0645\\u0646\\u06cc \\u0648 \\u0628\\u06cc\\u0645\\u0627\\u0631 \\u06cc\\u0647\\u0627\\u06cc \\u062e\\u0648\\u062f\\u0627\\u06cc\\u0645\\u0646\\u06cc\",\"page\":\"156\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 378 \\u0644\\u0648\\u067e\\u0648\\u0633 \\u0627\\u0631\\u06cc\\u062a\\u0645\\u0627\\u062a\\u0648\\u06cc \\u0633\\u06cc\\u0633\\u062a\\u0645\\u06cc\\u06a9\",\"page\":\"166\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 379 \\u0633\\u0646\\u062f\\u0631\\u0645 \\u0622\\u0646\\u062a \\u06cc\\u0641\\u0633\\u0641\\u0648\\u0644\\u06cc\\u067e\\u06cc\\u062f \\u0622\\u0646\\u062a \\u06cc\\u0628\\u0627\\u062f\\u06cc\",\"page\":\"158\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 380 \\u0622\\u0631\\u062a\\u0631\\u06cc\\u062a \\u0631\\u0648\\u0645\\u0627\\u062a\\u0648\\u0626\\u06cc\\u062f\",\"page\":\"185\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 381 \\u062a\\u0628 \\u062d\\u0627\\u062f \\u0631\\u0648\\u0645\\u0627\\u062a\\u064a\\u0633\\u0645\\u064a\",\"page\":\"211\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 382 \\u0627\\u0633\\u06a9\\u0644\\u0631\\u0648\\u0632 \\u0633\\u06cc\\u0633\\u062a\\u0645\\u06cc\\u06a9 )\\u0627\\u0633\\u06a9\\u0644\\u0631\\u0648\\u062f\\u0631\\u0645\\u0627( \\u0648 \\u0627\\u062e\\u062a\\u0644\\u0627\\u0644\\u0627\\u062a \\u0648\\u0627\\u0628\\u0633\\u062a\\u0647\",\"page\":\"220\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 383 \\u0633\\u0646\\u062f\\u0631\\u0645 \\u0634\\u0648\\u06af\\u0631\\u0646\",\"page\":\"242\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 384 \\u0627\\u0633\\u067e\\u0648\\u0646\\u062f\\u064a\\u0644\\u0648\\u0622\\u0631\\u062a\\u0631\\u064a \\u062a\\u0647\\u0627\",\"page\":\"248\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 385 \\u0633\\u0646\\u062f\\u0631 \\u0645\\u0647\\u0627\\u064a \\u0648\\u0627\\u0633\\u0643\\u0648\\u0644\\u064a\\u062a\\u064a\",\"page\":\"268\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 386e \\u0627\\u0637\\u0644\\u0633 \\u062a\\u0635\\u0648\\u06cc\\u0631\\u0628\\u0631\\u062f\\u0627\\u0631\\u06cc \\u0627\\u0632 \\u0633\\u0646\\u062f\\u0631 \\u0645\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0648\\u0627\\u0633\\u06a9\\u0648\\u0644\\u06cc\\u062a\\u06cc\",\"page\":\"295\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 387 \\u0633\\u0646\\u062f\\u0631\\u0645 \\u0628\\u0647\\u062c\\u062a\",\"page\":\"306\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 388 \\u067e\\u0644 \\u06cc\\u0645\\u06cc\\u0648\\u0632\\u06cc\\u062a\\u060c \\u062f\\u0631\\u0645\\u0627\\u062a\\u0648\\u0645\\u06cc\\u0648\\u0632\\u06cc\\u062a \\u0648 \\u0645\\u06cc\\u0648\\u0632\\u06cc\\u062a \\u062c\\u0633\\u0645 \\u0627\\u0646\\u06a9\\u0644\\u0648\\u0632\\u06cc\\u0648\\u0646\\u06cc\",\"page\":\"307\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 389 \\u067e\\u0644 \\u064a\\u0643\\u0646\\u062f\\u0631\\u064a\\u062a \\u0631\\u0627\\u062c\\u0639\\u0647\",\"page\":\"322\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 390 \\u0633\\u0627\\u0631\\u0643\\u0648\\u0626\\u064a\\u062f\\u0648\\u0632\",\"page\":\"327\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 391e \\u0628\\u06cc\\u0645\\u0627\\u0631\\u06cc \\u0645\\u0631\\u062a\\u0628\\u0637 \\u0628\\u0627]\\u0644\\u06c04\",\"page\":\"342\"}]","created_at":"2017-10-13 14:48:47","updated_at":"2019-01-14 12:05:28","process_started_at":"2017-11-09 19:49:50","process_done_at":"2017-11-09 20:01:59","process_failed_at":null,"pages_count":432,"version":"5.15.3","dir":"rtl","password":"aa0cf09924bfed9d54f0c43e0155ecfb8e0fee3e813640491ef20dda3cbdfb6c0389146df832c79508cdcbfda6de3275cfd56c9ff98238b3447dfc584f66f7e8","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۳۲"},"publisher":{"id":21,"title":"تیمورزاده","description":null,"token":"cf8c5dcdb93e07a1","slug":"تیمورزاده"},"study_subjects":[{"id":36544,"title":"مقدمات پزشکی عملی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"7645d33c79282fa9","type":"","books_count":20,"created_at":"2017-10-07 11:55:23","updated_at":"2022-12-14 12:32:02","study_fields":[{"id":442,"title":"پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"11359d7e4066a93a","books_count":59,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-05-17 14:48:04","study_groups":[{"id":4,"title":"علوم پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"da515b744d4c4416","books_count":142,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-15 12:27:44"}]}]}],"price_fa":"۴۹‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C","urlify":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C","pages_count_fa":"۴۳۲","previews":null,"score":0},{"id":3794772,"title":"فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال: مقدمه ای بر فیزیولوژی - فیزیولوژی سلول و عمومی","price":19000,"ebook_price":"۹‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۴‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۶‌,‌۶۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a7da875f7cf49b79/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/a7da875f7cf49b79/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a7da875f7cf49b79/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a7da875f7cf49b79/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a7da875f7cf49b79/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"9786002382429","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1395,"nobat_chap":1,"description":"خرید کتاب دانشگاهی، بخش عمده‌ای از هزینه‌های تحصیل دانشجویان را شامل می‌شود. آیا شما هم نگران صورت‌حساب نهایی کتب ترم تحصیلی جاری هستید؟ فروشگاه اینترنتی بوکت همراه شما است تا بدون دغدغه درباره هزینه‌...","pages_count":57,"keywords":"null","token":"a7da875f7cf49b79","created_at":"2018-03-03 04:14:58","updated_at":"2023-04-01 15:16:46","publisher_id":21,"deleted_at":null,"published_at":"2018-03-05 13:45:12","available_for_web":1,"publisher_title":"تیمورزاده","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1916630,"title":"دکتر محمدرضا بیگدلی","meta_title":"دکتر محمدرضا بیگدلی","meta_description":"دکتر محمدرضا بیگدلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمدرضا بیگدلی","token":"269d3a8230029e9b","created_at":"2018-03-03 04:14:50","updated_at":"2018-03-03 04:14:50","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1916642,"title":"جان ادوارد هال","meta_title":"جان ادوارد هال","meta_description":"جان ادوارد هال - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جان","lastname":"ادوارد هال","token":"249db75a7585b075","created_at":"2018-03-03 04:14:58","updated_at":"2018-03-03 04:14:58","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1916642,"title":"جان ادوارد هال","meta_title":"جان ادوارد هال","meta_description":"جان ادوارد هال - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جان","lastname":"ادوارد هال","token":"249db75a7585b075","created_at":"2018-03-03 04:14:58","updated_at":"2018-03-03 04:14:58","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1916630,"title":"دکتر محمدرضا بیگدلی","meta_title":"دکتر محمدرضا بیگدلی","meta_description":"دکتر محمدرضا بیگدلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمدرضا بیگدلی","token":"269d3a8230029e9b","created_at":"2018-03-03 04:14:50","updated_at":"2018-03-03 04:14:50","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":783460,"file":"5a99bed4307a38.93059815.pdf","book_id":3794772,"toc":null,"created_at":null,"updated_at":"2021-06-28 14:51:12","process_started_at":"2018-03-04 17:21:16","process_done_at":"2018-03-04 17:23:28","process_failed_at":null,"pages_count":57,"version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"ccad33a6a174fefb99a26bcd950a867d63fb72b0ca9c4afd086f4b2d15f79ebebea89524ee700bcdaec9cd4a609ccce9dd460504188b422131c651a805d65143","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۷"},"publisher":{"id":21,"title":"تیمورزاده","description":null,"token":"cf8c5dcdb93e07a1","slug":"تیمورزاده"},"study_subjects":[{"id":6124,"title":"آزمایشگاه فیزیولوژی 1","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"16b007216cf4c4ad","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:25:08","updated_at":"2019-07-06 13:44:58","study_fields":[{"id":442,"title":"پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"11359d7e4066a93a","books_count":59,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-05-17 14:48:04","study_groups":[{"id":4,"title":"علوم پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"da515b744d4c4416","books_count":142,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-15 12:27:44"}]}]}],"price_fa":"۱۹‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%88-%D9%87%D8%A7%D9%84--%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C---%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C","urlify":"%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%88-%D9%87%D8%A7%D9%84--%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C---%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C","pages_count_fa":"۵۷","previews":null,"score":0},{"id":266,"title":"فیزیک پزشکی","price":95000,"ebook_price":"۴۷‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۲۳‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۲۸‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/4027659e56ccd296/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/4027659e56ccd296/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/4027659e56ccd296/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/4027659e56ccd296/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/4027659e56ccd296/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/4027659e56ccd296/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/4027659e56ccd296/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/4027659e56ccd296/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/4027659e56ccd296/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/4027659e56ccd296/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9789646772519","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1393,"nobat_chap":1,"description":"فیزیک پزشکی جزی اولین دروس تخصصی است که دانشجویان رشته‌های مهندسی پزشکی، پزشکی، دندانپزشکی و مامایی را با کاربرد اصول پایهای فیزیک در سیستمهای زیستی و تجهیزات پزشکی آشنا می‌کند. علاوه بر نقش مهم این د...","pages_count":240,"keywords":null,"token":"4027659e56ccd296","created_at":"2017-10-15 12:06:50","updated_at":"2022-12-24 15:26:01","publisher_id":57,"deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":1,"publisher_title":"بابازاده","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":668,"title":"مایک کراندل","meta_title":"مایک کراندل","meta_description":"مایک کراندل - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مایک","lastname":"کراندل","token":"4e8d2c1396919da6","created_at":"2017-10-15 11:56:10","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":669,"title":"کوین پروکتور","meta_title":"کوین پروکتور","meta_description":"کوین پروکتور - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"کوین","lastname":"پروکتور","token":"2df13c491fd3fd2f","created_at":"2017-10-15 11:56:21","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":671,"title":"دکتر سامان پروانه","meta_title":"دکتر سامان پروانه","meta_description":"دکتر سامان پروانه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر سامان","lastname":"پروانه","token":"ec19e0d10ab6608c","created_at":"2017-10-15 11:56:34","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"},{"id":674,"title":"مهندس حسین اصلیان","meta_title":"مهندس حسین اصلیان","meta_description":"مهندس حسین اصلیان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس حسین","lastname":"اصلیان","token":"a74850dea91c5f58","created_at":"2017-10-15 11:56:53","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":668,"title":"مایک کراندل","meta_title":"مایک کراندل","meta_description":"مایک کراندل - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مایک","lastname":"کراندل","token":"4e8d2c1396919da6","created_at":"2017-10-15 11:56:10","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":669,"title":"کوین پروکتور","meta_title":"کوین پروکتور","meta_description":"کوین پروکتور - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"کوین","lastname":"پروکتور","token":"2df13c491fd3fd2f","created_at":"2017-10-15 11:56:21","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":671,"title":"دکتر سامان پروانه","meta_title":"دکتر سامان پروانه","meta_description":"دکتر سامان پروانه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر سامان","lastname":"پروانه","token":"ec19e0d10ab6608c","created_at":"2017-10-15 11:56:34","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"},{"id":674,"title":"مهندس حسین اصلیان","meta_title":"مهندس حسین اصلیان","meta_description":"مهندس حسین اصلیان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس حسین","lastname":"اصلیان","token":"a74850dea91c5f58","created_at":"2017-10-15 11:56:53","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":245,"file":"59e31e22797543.56265088.pdf","book_id":266,"toc":"[{\"page\":6,\"title\":\"\\u0645\\u0642\\u062f\\u0645\\u0647 \\u0646\\u0648\\u06cc\\u0633\\u0646\\u062f\\u06af\\u0627\\u0646\"},{\"page\":8,\"title\":\"\\u0645\\u0642\\u062f\\u0645\\u0647 \\u0645\\u062a\\u0631\\u062c\\u0645\\u06cc\\u0646\"},{\"page\":10,\"title\":\"\\u0641\\u0647\\u0631\\u0633\\u062a \\u0645\\u0637\\u0627\\u0644\\u0628\"},{\"page\":18,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 1\"},{\"page\":18,\"title\":\"\\u0686\\u0634\\u0645 \\u0648 \\u0628\\u06cc\\u0646\\u0627\\u06cc\\u06cc\",\"children\":[{\"page\":18,\"title\":\"1-1 \\u0645\\u0642\\u062f\\u0645\\u0647\"},{\"page\":21,\"title\":\"1-2 \\u062a\\u0634\\u06a9\\u06cc\\u0644 \\u06cc\\u06a9 \\u062a\\u0635\\u0648\\u06cc\\u0631 \\u0648\\u0627\\u0642\\u0639\\u06cc\",\"children\":[{\"page\":21,\"title\":\"1-2-1 \\u0645\\u062d\\u0644 \\u0642\\u0631\\u0627\\u0631\\u06af\\u06cc\\u0631\\u06cc \\u062a\\u0635\\u0648\\u06cc\\u0631 \\u062a\\u0634\\u06a9\\u06cc\\u0644 \\u0634\\u062f\\u0647 \\u0628\\u0647 \\u0648\\u0633\\u06cc\\u0644\\u0647 \\u0639\\u062f\\u0633\\u06cc \\u0645\\u062d\\u062f\\u0628\"},{\"page\":23,\"title\":\"1-2-2 \\u062a\\u0648\\u0627\\u0646 \\u06cc\\u06a9 \\u0639\\u062f\\u0633\\u06cc\"}]},{\"page\":25,\"title\":\"1-3 \\u0633\\u0627\\u062e\\u062a\\u0627\\u0631 \\u0686\\u0634\\u0645\"},{\"page\":29,\"title\":\"1-4 \\u062a\\u0637\\u0627\\u0628\\u0642 \\u0686\\u0634\\u0645\",\"children\":[{\"page\":30,\"title\":\"1-4-1 \\u0639\\u0645\\u0642 \\u0645\\u06cc\\u062f\\u0627\\u0646 \\u0648 \\u0639\\u0645\\u0642 \\u06a9\\u0627\\u0646\\u0648\\u0646\"}]},{\"page\":32,\"title\":\"1-5 \\u0642\\u062f\\u0631\\u062a \\u062a\\u0641\\u06a9\\u06cc\\u06a9 \\u0686\\u0634\\u0645\"},{\"page\":37,\"title\":\"1-6 \\u067e\\u0627\\u0633\\u062e \\u0686\\u0634\\u0645 \\u0628\\u0647 \\u062a\\u063a\\u06cc\\u06cc\\u0631\\u0627\\u062a \\u0637\\u0648\\u0644 \\u0645\\u0648\\u062c \\u0648 \\u0634\\u062f\\u062a\"},{\"page\":40,\"title\":\"1-7 \\u0639\\u06cc\\u0648\\u0628 \\u0686\\u0634\\u0645\",\"children\":[{\"page\":40,\"title\":\"1-7-1 \\u0646\\u0632\\u062f\\u06cc\\u06a9\\u200c\\u0628\\u06cc\\u0646\\u06cc\"},{\"page\":43,\"title\":\"1-7-2 \\u062f\\u0648\\u0631 \\u0628\\u06cc\\u0646\\u06cc\"},{\"page\":44,\"title\":\"1-7-3 \\u0622\\u0633\\u062a\\u06cc\\u06af\\u0645\\u0627\\u062a\\u06cc\\u0633\\u0645\"},{\"page\":47,\"title\":\"1-7-4 \\u067e\\u06cc\\u0631\\u0686\\u0634\\u0645\\u06cc\"},{\"page\":48,\"title\":\"1-7-5 \\u06a9\\u0648\\u0631\\u0631\\u0646\\u06af\\u06cc\"}]},{\"page\":49,\"title\":\"1-8 \\u067e\\u0631\\u0633\\u0634\\u0647\\u0627\"}]},{\"page\":51,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 2\"},{\"page\":51,\"title\":\"\\u06af\\u0648\\u0634 \\u0648 \\u0634\\u0646\\u0648\\u0627\\u06cc\\u06cc\",\"children\":[{\"page\":51,\"title\":\"2-1 \\u0645\\u0642\\u062f\\u0645\\u0647\"},{\"page\":52,\"title\":\"2-2 \\u0633\\u0627\\u062e\\u062a\\u0627\\u0631 \\u06af\\u0648\\u0634\\u202c\",\"children\":[{\"page\":53,\"title\":\"2-2-1 \\u06af\\u0648\\u0634 \\u0628\\u06cc\\u0631\\u0648\\u0646\\u06cc\"},{\"page\":54,\"title\":\"2-2-2 \\u06af\\u0648\\u0634 \\u0645\\u06cc\\u0627\\u0646\\u06cc\"},{\"page\":55,\"title\":\"2-2-3 \\u06af\\u0648\\u0634 \\u062f\\u0631\\u0648\\u0646\\u06cc\"}]},{\"page\":57,\"title\":\"2-3 \\u067e\\u0627\\u0633\\u062e \\u06af\\u0648\\u0634\",\"children\":[{\"page\":57,\"title\":\"2-3-1 \\u067e\\u0627\\u0633\\u062e \\u0641\\u0631\\u06a9\\u0627\\u0646\\u0633\\u06cc\"},{\"page\":60,\"title\":\"2-3-2 \\u067e\\u0627\\u0633\\u062e \\u0634\\u062f\\u062a\"},{\"page\":66,\"title\":\"2-3-3 \\u0628\\u0644\\u0646\\u062f\\u06cc \\u0635\\u062f\\u0627 \\u0648 \\u062d\\u0633\\u0627\\u0633\\u06cc\\u062a\"}]},{\"page\":68,\"title\":\"2-4 \\u0627\\u062b\\u0631 \\u0646\\u0648\\u06cc\\u0632\"},{\"page\":70,\"title\":\"2-5 \\u067e\\u0631\\u0633\\u0634\\u200c\\u0647\\u0627\"}]},{\"page\":73,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 3\"},{\"page\":73,\"title\":\"\\u0633\\u06cc\\u0633\\u062a\\u0645 \\u0642\\u0644\\u0628\\u06cc-\\u0639\\u0631\\u0648\\u0642\\u06cc\",\"children\":[{\"page\":73,\"title\":\"3-1 \\u067e\\u062a\\u0627\\u0646\\u0633\\u06cc\\u0644\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0632\\u06cc\\u0633\\u062a\\u06cc\",\"children\":[{\"page\":74,\"title\":\"3-1-1 \\u0633\\u0644\\u0648\\u0644\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0639\\u0635\\u0628\\u06cc\"},{\"page\":76,\"title\":\"3-1-2 \\u067e\\u062a\\u0627\\u0646\\u0633\\u06cc\\u0644\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0627\\u0633\\u062a\\u0631\\u0627\\u062d\\u062a \\u0648 \\u0639\\u0645\\u0644\"}]},{\"page\":79,\"title\":\"3-2 \\u0642\\u0644\\u0628\",\"children\":[{\"page\":79,\"title\":\"3-2-1 \\u06a9\\u0627\\u0631 \\u0642\\u0644\\u0628\"},{\"page\":81,\"title\":\"3-2-2 \\u0627\\u0644\\u06a9\\u062a\\u0631\\u0648\\u06a9\\u0627\\u0631\\u062f\\u06cc\\u0648\\u06af\\u0631\\u0627\\u0645 (ECG)\"},{\"page\":83,\"title\":\"3-2-3 \\u0636\\u0631\\u0628\\u0627\\u0646 \\u0633\\u0627\\u0632 \\u0645\\u0635\\u0646\\u0648\\u0639\\u06cc\"},{\"page\":84,\"title\":\"3-2-4 \\u062f\\u0641\\u06cc\\u0628\\u0631\\u06cc\\u0644\\u0627\\u062a\\u0648\\u0631\"}]},{\"page\":85,\"title\":\"3-3 \\u0641\\u0634\\u0627\\u0631 \\u062e\\u0648\\u0646\",\"children\":[{\"page\":88,\"title\":\"3-3-1 \\u0627\\u0633\\u0641\\u06cc\\u06af\\u0645\\u0648\\u0645\\u0627\\u0646\\u0648\\u0645\\u062a\\u0631\"}]},{\"page\":90,\"title\":\"3-4 \\u067e\\u0631\\u0633\\u0634\\u200c\\u0647\\u0627\"}]},{\"page\":92,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 4\"},{\"page\":92,\"title\":\"\\u0645\\u06a9\\u0627\\u0646\\u06cc\\u06a9 \\u0628\\u062f\\u0646\",\"children\":[{\"page\":93,\"title\":\"4-1 \\u0633\\u0627\\u062e\\u062a\\u0627\\u0631 \\u0628\\u062f\\u0646 \\u0627\\u0646\\u0633\\u0627\\u0646\"},{\"page\":95,\"title\":\"4-2 \\u0633\\u06cc\\u0633\\u062a\\u0645\\u200c\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0627\\u0647\\u0631\\u0645 \\u062f\\u0631 \\u0628\\u062f\\u0646\"},{\"page\":98,\"title\":\"4-3 \\u062e\\u0645 \\u0634\\u062f\\u0646 \\u0648 \\u0628\\u0644\\u0646\\u062f \\u0643\\u0631\\u062f\\u0646\"},{\"page\":103,\"title\":\"4-4 \\u0646\\u06cc\\u0631\\u0648\\u0647\\u0627\\u06cc \\u062f\\u0631\\u06af\\u06cc\\u0631 \\u062f\\u0631 \\u0631\\u0627\\u0647 \\u0631\\u0641\\u062a\\u0646 \\u0648 \\u062f\\u0648\\u06cc\\u062f\\u0646\"},{\"page\":104,\"title\":\"4-5 \\u0646\\u06cc\\u0627\\u0632\\u0645\\u0646\\u062f\\u06cc\\u200c\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0627\\u0646\\u0631\\u0698\\u06cc \\u0628\\u062f\\u0646\"},{\"page\":108,\"title\":\"4-6 \\u067e\\u0631\\u0633\\u0634\\u200c\\u0647\\u0627\"}]},{\"page\":111,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 5\"},{\"page\":111,\"title\":\"\\u062a\\u0627\\u0628\\u0634 \\u06cc\\u0648\\u0646\\u06cc\\u0632\\u0627\\u0646\",\"children\":[{\"page\":111,\"title\":\"5-1 \\u0645\\u0642\\u062f\\u0645\\u0647\"},{\"page\":113,\"title\":\"5-2 \\u067e\\u0631\\u062a\\u0648 \\u0627\\u0644\\u06a9\\u062a\\u0631\\u0648\\u0645\\u063a\\u0646\\u0627\\u0637\\u06cc\\u0633\",\"children\":[{\"page\":113,\"title\":\"5-2-1 \\u0641\\u0648\\u062a\\u0648\\u0646\"}]},{\"page\":114,\"title\":\"5-3 \\u0645\\u06a9\\u0627\\u0646\\u06cc\\u0633\\u0645\\u0647\\u0627\\u06cc \\u062a\\u0636\\u0639\\u06cc\\u0641\",\"children\":[{\"page\":115,\"title\":\"5-3-1 \\u067e\\u0631\\u0627\\u06a9\\u0646\\u062f\\u06af\\u06cc \\u0633\\u0627\\u062f\\u0647\"},{\"page\":115,\"title\":\"5-3-2 \\u0627\\u062b\\u0631 \\u0641\\u0648\\u062a\\u0648\\u0627\\u0644\\u06a9\\u062a\\u0631\\u06cc\\u06a9\"},{\"page\":116,\"title\":\"5-3-3 \\u067e\\u0631\\u0627\\u06a9\\u0646\\u062f\\u06af\\u06cc \\u06a9\\u0627\\u0645\\u067e\\u062a\\u0648\\u0646\"},{\"page\":116,\"title\":\"5-3-4 \\u062a\\u0648\\u0644\\u06cc\\u062f \\u0632\\u0648\\u062c\"},{\"page\":116,\"title\":\"5-3-5 \\u0636\\u0631\\u0627\\u06cc\\u0628 \\u062a\\u0636\\u0639\\u06cc\\u0641\"}]},{\"page\":121,\"title\":\"5-4 \\u0627\\u062b\\u0631\\u0627\\u062a \\u0628\\u06cc\\u0648\\u0644\\u0648\\u0698\\u06cc\\u06a9\\u06cc \\u067e\\u0631\\u062a\\u0648\\u0647\\u0627\"},{\"page\":123,\"title\":\"5-5 \\u0627\\u0646\\u062f\\u0627\\u0632\\u0647\\u200c\\u06af\\u06cc\\u0631\\u06cc \\u067e\\u0631\\u062a\\u0648\\u0647\\u0627\",\"children\":[{\"page\":124,\"title\":\"5-5-1 \\u067e\\u0631\\u062a\\u0648\\u062f\\u0647\\u06cc\"},{\"page\":125,\"title\":\"5-5-2 \\u062f\\u0648\\u0632 \\u062c\\u0630\\u0628\\u06cc\"},{\"page\":126,\"title\":\"5-5-3 \\u062f\\u0648\\u0632 \\u0645\\u0639\\u0627\\u062f\\u0644\"},{\"page\":127,\"title\":\"5-5-4 \\u0646\\u0631\\u062e \\u062f\\u0648\\u0632\"}]},{\"page\":128,\"title\":\"5-6 \\u0633\\u0637\\u0648\\u062d \\u067e\\u0631\\u062a\\u0648 \\u0648 \\u062d\\u0641\\u0627\\u0638\\u062a\",\"children\":[{\"page\":128,\"title\":\"5-6-1 \\u062a\\u0627\\u0628\\u0634 \\u0632\\u0645\\u06cc\\u0646\\u0647\"},{\"page\":130,\"title\":\"5-6-2 \\u062d\\u0641\\u0627\\u0638\\u062a \\u0631\\u0627\\u062f\\u06cc\\u0648\\u0644\\u0648\\u0698\\u06cc\\u06a9\\u06cc\"},{\"page\":132,\"title\":\"5-6-3 \\u0645\\u0627\\u0646\\u06cc\\u062a\\u0648\\u0631\\u06cc\\u0646\\u06af \\u067e\\u0631\\u062a\\u0648\"}]},{\"page\":133,\"title\":\"5-7 \\u067e\\u0631\\u0633\\u0634\\u0647\\u0627\"}]},{\"page\":136,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 6\"},{\"page\":136,\"title\":\"\\u0627\\u0634\\u0639\\u0647 \\u0627\\u06cc\\u06a9\\u0633\",\"children\":[{\"page\":136,\"title\":\"6-1 \\u0627\\u0634\\u0639\\u0647 \\u0627\\u06cc\\u06a9\\u0633 \\u062f\\u0631 \\u067e\\u0632\\u0634\\u06a9\\u06cc\"},{\"page\":137,\"title\":\"6-2 \\u062a\\u0648\\u0644\\u06cc\\u062f \\u0627\\u0634\\u0639\\u0647 \\u0627\\u06cc\\u06a9\\u0633\"},{\"page\":139,\"title\":\"6-3 \\u0627\\u0646\\u0631\\u0698\\u06cc \\u0627\\u0634\\u0639\\u0647 \\u0627\\u06cc\\u06a9\\u0633 \\u062a\\u0648\\u0644\\u06cc\\u062f \\u0634\\u062f\\u0647\",\"children\":[{\"page\":140,\"title\":\"6-3-1 \\u0637\\u06cc\\u0641 \\u0627\\u0634\\u0639\\u0647 \\u0627\\u06cc\\u06a9\\u0633\"}]},{\"page\":142,\"title\":\"6-4 \\u0627\\u0633\\u062a\\u0641\\u0627\\u062f\\u0647 \\u0627\\u0632 \\u0627\\u0634\\u0639\\u0647 \\u0627\\u06cc\\u06a9\\u0633 \\u062f\\u0631 \\u062a\\u0635\\u0648\\u06cc\\u0631\\u0628\\u0631\\u062f\\u0627\\u0631\\u06cc\",\"children\":[{\"page\":142,\"title\":\"6-4-1 \\u0641\\u06cc\\u0644\\u062a\\u0631\\u0647\\u0627\"},{\"page\":144,\"title\":\"6-4-2 \\u062a\\u0623\\u062b\\u06cc\\u0631 \\u0639\\u062f\\u062f \\u0627\\u062a\\u0645\\u06cc \\u0645\\u0627\\u062f\\u0647 \\u062c\\u0627\\u0630\\u0628 \\u0631\\u0648\\u06cc \\u06cc\\u06a9 \\u062a\\u0635\\u0648\\u06cc\\u0631 \\u0627\\u0634\\u0639\\u0647 \\u0627\\u06cc\\u06a9\\u0633\"},{\"page\":146,\"title\":\"6-4-3 \\u0627\\u062b\\u0631 \\u0627\\u0646\\u0631\\u0698\\u06cc \\u0641\\u0648\\u062a\\u0648\\u0646\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0627\\u0634\\u0639\\u0647 \\u0627\\u06cc\\u06a9\\u0633\"}]},{\"page\":146,\"title\":\"6-5 \\u0627\\u0633\\u062a\\u0641\\u0627\\u062f\\u0647 \\u0627\\u0632 \\u0627\\u0634\\u0639\\u0647 \\u0627\\u06cc\\u06a9\\u0633 \\u062f\\u0631 \\u062f\\u0631\\u0645\\u0627\\u0646\",\"children\":[{\"page\":147,\"title\":\"6-5-1 \\u06a9\\u0627\\u0647\\u0634 \\u0622\\u0633\\u06cc\\u0628 \\u0628\\u0647 \\u0633\\u0644\\u0648\\u0644\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0633\\u0627\\u0644\\u0645\"}]},{\"page\":148,\"title\":\"6-6 \\u067e\\u0631\\u0633\\u0634\\u0647\\u0627\"}]},{\"page\":151,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u06447\"},{\"page\":151,\"title\":\"\\u0631\\u0627\\u062f\\u06cc\\u0648\\u0627\\u06cc\\u0632\\u0648\\u062a\\u0648\\u067e\\u0647\\u0627\",\"children\":[{\"page\":152,\"title\":\"7-1 \\u0645\\u0642\\u062f\\u0645\\u0647\"},{\"page\":153,\"title\":\"7-2 \\u0648\\u0627\\u067e\\u0627\\u0634\\u06cc \\u0631\\u0627\\u062f\\u06cc\\u0648\\u0627\\u06a9\\u062a\\u06cc\\u0648\",\"children\":[{\"page\":156,\"title\":\"7-2-1 \\u0646\\u06cc\\u0645\\u0647\\u0639\\u0645\\u0631 \\u0628\\u06cc\\u0648\\u0644\\u0648\\u0698\\u06cc\\u06a9\\u06cc\"}]},{\"page\":158,\"title\":\"7-3 \\u0627\\u0646\\u062a\\u062e\\u0627\\u0628 \\u0631\\u0627\\u062f\\u06cc\\u0648\\u0627\\u06cc\\u0632\\u0648\\u062a\\u0648\\u067e\\u0647\\u0627 \\u0628\\u0631\\u0627\\u06cc \\u0627\\u0633\\u062a\\u0641\\u0627\\u062f\\u0647 \\u062f\\u0631 \\u067e\\u0632\\u0634\\u06a9\\u06cc\",\"children\":[{\"page\":160,\"title\":\"7-3-1 \\u0645\\u0646\\u0627\\u0633\\u0628 \\u0628\\u0648\\u062f\\u0646 \\u0634\\u06cc\\u0645\\u06cc\\u0627\\u06cc\\u06cc\"},{\"page\":160,\"title\":\"7-3-2 \\u0631\\u0641\\u062a\\u0627\\u0631 \\u0628\\u06cc\\u0648\\u0644\\u0648\\u0698\\u06cc\\u06a9\\u06cc\"},{\"page\":161,\"title\":\"7-3-3 \\u062e\\u0648\\u0627\\u0635 \\u0641\\u06cc\\u0632\\u06cc\\u06a9\\u06cc\"}]},{\"page\":162,\"title\":\"7-4 \\u062a\\u0648\\u0644\\u06cc\\u062f \\u0631\\u0627\\u062f\\u06cc\\u0648\\u0627\\u06cc\\u0632\\u0648\\u062a\\u0648\\u067e\\u0647\\u0627\",\"children\":[{\"page\":163,\"title\":\"7-4-1 \\u0631\\u0648\\u0634\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0631\\u0622\\u06a9\\u062a\\u0648\\u0631 \\u0647\\u0633\\u062a\\u0647\\u0627\\u06cc\"},{\"page\":163,\"title\":\"7-4-2 \\u0631\\u0648\\u0634\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0634\\u062a\\u0627\\u0628\\u062f\\u0647\\u0646\\u062f\\u0647\"},{\"page\":165,\"title\":\"7-4-3 \\u0698\\u0646\\u0631\\u0627\\u062a\\u0648\\u0631 \\u062a\\u06a9\\u0646\\u0633\\u06cc\\u0645\"}]},{\"page\":168,\"title\":\"7-5 \\u0645\\u062b\\u0627\\u0644\\u0647\\u0627\\u06cc\\u06cc \\u0627\\u0632 \\u0645\\u0635\\u0627\\u0631\\u0641 \\u0631\\u0627\\u062f\\u06cc\\u0648\\u0627\\u06cc\\u0632\\u0648\\u062a\\u0648\\u067e\",\"children\":[{\"page\":168,\"title\":\"7-5-1 \\u062a\\u0634\\u062e\\u06cc\\u0635\",\"children\":[{\"page\":168,\"title\":\"7-5-1-1 \\u062a\\u06cc\\u0631\\u0648\\u0626\\u06cc\\u062f\"},{\"page\":169,\"title\":\"7-5-1-2 \\u0639\\u0645\\u0644\\u06a9\\u0631\\u062f \\u0631\\u06cc\\u0647\"},{\"page\":169,\"title\":\"7-5-1-3 \\u0633\\u0631\\u0637\\u0627\\u0646 \\u0627\\u0633\\u062a\\u062e\\u0648\\u0627\\u0646\"},{\"page\":170,\"title\":\"7-5-1-4 \\u0645\\u0627\\u06cc\\u0639\\u0627\\u062a \\u0628\\u062f\\u0646\"}]},{\"page\":171,\"title\":\"7-5-2- \\u062f\\u0631\\u0645\\u0627\\u0646\"}]},{\"page\":171,\"title\":\"7-6 \\u067e\\u0631\\u0633\\u0634\\u0647\\u0627\"}]},{\"page\":175,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 8\"},{\"page\":175,\"title\":\"\\u0622\\u0634\\u06a9\\u0627\\u0631\\u0633\\u0627\\u0632\\u0647\\u0627\",\"children\":[{\"page\":176,\"title\":\"8-1 \\u0645\\u0642\\u062f\\u0645\\u0647\"},{\"page\":177,\"title\":\"8-2 \\u0641\\u06cc\\u0644\\u0645 \\u0628\\u062c\",\"children\":[{\"page\":177,\"title\":\"8-2-1 \\u062a\\u0623\\u062b\\u06cc\\u0631 \\u067e\\u0631\\u062a\\u0648 \\u06cc\\u0648\\u0646\\u06cc\\u0632\\u0627\\u0646 \\u0631\\u0648\\u06cc \\u0641\\u06cc\\u0644\\u0645 \\u0639\\u06a9\\u0627\\u0633\\u06cc\"},{\"page\":179,\"title\":\"8-2-2 \\u0633\\u0627\\u062e\\u062a\\u0627\\u0631 \\u0641\\u06cc\\u0644\\u0645\\u0628\\u062c\"}]},{\"page\":181,\"title\":\"8-3 \\u062f\\u0648\\u0632\\u06cc\\u0645\\u062a\\u0631 \\u062a\\u0631\\u0645\\u0648\\u0644\\u0648\\u0645\\u06cc\\u0646\\u0633\\u0627\\u0646\\u0633\"},{\"page\":182,\"title\":\"8-4 \\u0634\\u0645\\u0627\\u0631\\u0646\\u062f\\u0647 \\u0633\\u06cc\\u0646\\u062a\\u0644\\u0627\\u0633\\u06cc\\u0648\\u0646\",\"children\":[{\"page\":182,\"title\":\"8-4-1 \\u0633\\u06cc\\u0646\\u062a\\u06cc\\u0644\\u0627\\u062a\\u0648\\u0631\\u0647\\u0627\"},{\"page\":183,\"title\":\"8-4-2 \\u0641\\u0648\\u062a\\u0648\\u06a9\\u0627\\u062a\\u062f\"},{\"page\":184,\"title\":\"8-4-3 \\u062a\\u06cc\\u0648\\u0628\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0686\\u0646\\u062f \\u0628\\u0631\\u0627\\u0628\\u0631 \\u06a9\\u0646\\u0646\\u062f\\u0647 (PMT)\"},{\"page\":186,\"title\":\"8-4-4 \\u06a9\\u0644\\u06cc\\u0645\\u0627\\u062a\\u0648\\u0631\"},{\"page\":186,\"title\":\"8-4-5 \\u0627\\u0633\\u062a\\u0641\\u0627\\u062f\\u0647 \\u0627\\u0632 \\u0634\\u0645\\u0627\\u0631\\u0646\\u062f\\u0647 \\u0633\\u06cc\\u0646\\u062a\\u06cc\\u0644\\u0627\\u0633\\u06cc\\u0648\\u0646\"}]},{\"page\":188,\"title\":\"8-5 \\u0627\\u0633\\u06a9\\u0646\\u0631 \\u062e\\u0637\\u06cc\"},{\"page\":189,\"title\":\"8-6 \\u062f\\u0648\\u0631\\u0628\\u06cc\\u0646 \\u06af\\u0627\\u0645\\u0627\"},{\"page\":191,\"title\":\"8-7 \\u062a\\u0635\\u0648\\u06cc\\u0631\\u0628\\u0631\\u062f\\u0627\\u0631\\u06cc \\u062a\\u0634\\u062f\\u06cc\\u062f \\u0645\\u063a\\u0646\\u0627\\u0637\\u06cc\\u0633\\u06cc\",\"children\":[{\"page\":192,\"title\":\"8-7-1 \\u062a\\u0634\\u062f\\u06cc\\u062f \\u0645\\u063a\\u0646\\u0627\\u0637\\u06cc\\u0633\\u06cc \\u0647\\u0633\\u062a\\u0647\\u0627\\u06cc\"},{\"page\":195,\"title\":\"8-7-2 \\u0627\\u0633\\u06a9\\u0646\\u0631 MRI\"}]},{\"page\":196,\"title\":\"8-8 \\u0641\\u0644\\u0648\\u0631\\u0648\\u0633\\u06a9\\u0648\\u067e\\u06cc\",\"children\":[{\"page\":198,\"title\":\"8-8-1 \\u0635\\u0641\\u062d\\u0627\\u062a \\u062a\\u0634\\u062f\\u06cc\\u062f\\u06a9\\u0646\\u0646\\u062f\\u0647\"}]},{\"page\":198,\"title\":\"8-9 \\u0627\\u0633\\u06a9\\u0646\\u0631 \\u062a\\u0648\\u0645\\u0648\\u06af\\u0631\\u0627\\u0641\\u06cc \\u06a9\\u0627\\u0645\\u067e\\u06cc\\u0648\\u062a\\u0631\\u06cc(CT-Scanner)\"},{\"page\":201,\"title\":\"8-10 \\u067e\\u0631\\u0633\\u0634\\u0647\\u0627\"}]},{\"page\":205,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 9\"},{\"page\":205,\"title\":\"\\u0627\\u0648\\u0644\\u062a\\u0631\\u0627\\u0633\\u0648\\u0646\\u062f\",\"children\":[{\"page\":205,\"title\":\"9-1 \\u0645\\u0642\\u062f\\u0645\\u0647\"},{\"page\":206,\"title\":\"9-2 \\u0627\\u06cc\\u062c\\u0627\\u062f \\u0627\\u0648\\u0644\\u062a\\u0631\\u0627\\u0633\\u0648\\u0646\\u062f\"},{\"page\":208,\"title\":\"9-3 \\u062a\\u0634\\u062e\\u06cc\\u0635 \\u0627\\u0648\\u0644\\u062a\\u0631\\u0627\\u0633\\u0648\\u0646\\u062f\"},{\"page\":210,\"title\":\"9-4 \\u0628\\u0627\\u0632\\u062a\\u0627\\u0628 \\u0627\\u0645\\u0648\\u0627\\u062c \\u0627\\u0648\\u0644\\u062a\\u0631\\u0627\\u0633\\u0648\\u0646\\u062f\",\"children\":[{\"page\":212,\"title\":\"9-4-1 \\u0627\\u0646\\u062f\\u0627\\u0632\\u0647\\u200c\\u06af\\u06cc\\u0631\\u06cc \\u067e\\u0627\\u0644\\u0633 \\u0627\\u06a9\\u0648\"}]},{\"page\":214,\"title\":\"9-5 \\u0627\\u0633\\u06a9\\u0646\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0627\\u0648\\u0644\\u062a\\u0631\\u0627\\u0633\\u0648\\u0646\\u062f\",\"children\":[{\"page\":214,\"title\":\"9-5-1 \\u0627\\u0633\\u06a9\\u0646 A\"},{\"page\":216,\"title\":\"9-5-2 \\u0627\\u0633\\u06a9\\u0646\\u200c\\u0647\\u0627\\u06cc B\"}]},{\"page\":218,\"title\":\"9-6 \\u062f\\u0627\\u067e\\u0644\\u0631\"},{\"page\":222,\"title\":\"9-7 \\u067e\\u0631\\u0633\\u0634\\u0647\\u0627\"}]},{\"page\":224,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 10\"},{\"page\":224,\"title\":\"\\u0644\\u06cc\\u0632\\u0631\\u0647\\u0627 \\u0648 \\u0622\\u0646\\u062f\\u0648\\u0633\\u06a9\\u0648\\u067e\\u0647\\u0627\",\"children\":[{\"page\":224,\"title\":\"10-1 \\u0644\\u06cc\\u0632\\u0631\"},{\"page\":227,\"title\":\"10-2 \\u06a9\\u0627\\u0631\\u0628\\u0631\\u062f \\u0644\\u06cc\\u0632\\u0631\\u0647\\u0627 \\u062f\\u0631 \\u067e\\u0632\\u0634\\u06a9\\u06cc\",\"children\":[{\"page\":227,\"title\":\"10-2-1 \\u0628\\u0647 \\u0639\\u0646\\u0648\\u0627\\u0646 \\u0686\\u0627\\u0642\\u0648\\u06cc \\u062c\\u0631\\u0627\\u062d\\u06cc\"},{\"page\":228,\"title\":\"10-2-2 \\u062f\\u0631 \\u062f\\u0631\\u0645\\u0627\\u0646\"}]},{\"page\":230,\"title\":\"10-3 \\u0627\\u0646\\u062a\\u0642\\u0627\\u0644 \\u0646\\u0648\\u0631 \\u0627\\u0632 \\u0637\\u0631\\u06cc\\u0642 \\u0641\\u06cc\\u0628\\u0631 \\u0634\\u06cc\\u0634\\u0647\\u0627\\u06cc\"},{\"page\":234,\"title\":\"10-4 \\u0622\\u0646\\u062f\\u0648\\u0633\\u06a9\\u0648\\u067e\"},{\"page\":238,\"title\":\"10-5 \\u067e\\u0631\\u0633\\u0634\\u0647\\u0627\"}]}]","created_at":"2017-10-15 12:06:50","updated_at":"2022-04-24 12:29:56","process_started_at":"2017-11-09 23:58:09","process_done_at":"2017-11-10 00:02:29","process_failed_at":null,"pages_count":240,"version":"5.15.2","dir":"rtl","password":"a3f7c9382290f0e64de2fa448db2a351312a5758e22d42a141f36c1602518ce6862bf3c681e59803eed69c4658b71f60b3a83bae7a0fa37ed768880f282a1704","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۴۰"},"publisher":{"id":57,"title":"بابازاده","description":null,"token":"fe6ae9fddd7391b7","slug":"بابازاده"},"study_subjects":[{"id":28540,"title":"فیزیک پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"0541903120079a06","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:42:22","updated_at":"2022-11-23 15:44:59","study_fields":[{"id":442,"title":"پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"11359d7e4066a93a","books_count":59,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-05-17 14:48:04","study_groups":[{"id":4,"title":"علوم پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"da515b744d4c4416","books_count":142,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-15 12:27:44"}]}]}],"price_fa":"۹۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C","urlify":"%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C","pages_count_fa":"۲۴۰","previews":null,"score":0},{"id":168,"title":"اصول طب داخلی هاریسون: بیماریهای اعصاب","price":66000,"ebook_price":"۳۳‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۶‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۲۳‌,‌۱۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۶۶‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/e5b73088a22b435d/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/e5b73088a22b435d/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/e5b73088a22b435d/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/e5b73088a22b435d/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/e5b73088a22b435d/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/e5b73088a22b435d/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/e5b73088a22b435d/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/e5b73088a22b435d/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/e5b73088a22b435d/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/e5b73088a22b435d/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786002383808","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1396,"nobat_chap":1,"description":"بیمار یهای عصبی شایع و پرهزینه اند. بر پایه تخمین سازمان بهداشت جهانی، بیمار یهای عصبی بیش از یک میلیارد نفر را در سراسر جهان گرفتار کرده اند و 12 درصد از بیمار یها را در سراسر جهان تشکیل می دهد و عام...","pages_count":596,"keywords":"null","token":"e5b73088a22b435d","created_at":"2017-10-13 13:58:37","updated_at":"2022-12-24 15:25:15","publisher_id":21,"deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":1,"publisher_title":"تیمورزاده","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":318,"title":"کاسپر دنیس ال","meta_title":"کاسپر دنیس ال","meta_description":"کاسپر دنیس ال - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"کاسپر","lastname":"دنیس ال","token":"f484445198905eb1","created_at":"2017-10-11 15:38:58","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":344,"title":"دنیل اچ لونستن","meta_title":"دنیل اچ لونستن","meta_description":"دنیل اچ لونستن - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دنیل","lastname":"اچ لونستن","token":"1bbf05e3a18e0f2b","created_at":"2017-10-13 13:38:28","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":351,"title":"فرزاد پورقاضی","meta_title":"فرزاد پورقاضی","meta_description":"فرزاد پورقاضی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فرزاد","lastname":"پورقاضی","token":"22836551904e0709","created_at":"2017-10-13 13:45:25","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":353,"title":"رامین اعتصامی","meta_title":"رامین اعتصامی","meta_description":"رامین اعتصامی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"رامین","lastname":"اعتصامی","token":"6202dfa4ca9a6b27","created_at":"2017-10-13 13:45:39","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":354,"title":"امیررضا نبی قدیم بناب","meta_title":"امیررضا نبی قدیم بناب","meta_description":"امیررضا نبی قدیم بناب - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"امیررضا","lastname":"نبی قدیم بناب","token":"b381cfddbf770943","created_at":"2017-10-13 13:46:04","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":357,"title":"سید مرسل مسلمی عقیلی","meta_title":"سید مرسل مسلمی عقیلی","meta_description":"سید مرسل مسلمی عقیلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سید مرسل","lastname":"مسلمی عقیلی","token":"941569277e56c32d","created_at":"2017-10-13 13:46:29","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"},{"id":359,"title":"دکتر صادق کلانتر","meta_title":"دکتر صادق کلانتر","meta_description":"دکتر صادق کلانتر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر صادق","lastname":"کلانتر","token":"8df710a092471a36","created_at":"2017-10-13 13:46:46","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"},{"id":360,"title":"دکتر زینب طاهری","meta_title":"دکتر زینب طاهری","meta_description":"دکتر زینب طاهری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر زینب","lastname":"طاهری","token":"98e7e6c212fa8aab","created_at":"2017-10-13 13:47:09","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"},{"id":362,"title":"علیرضا ابراهیمی","meta_title":"علیرضا ابراهیمی","meta_description":"علیرضا ابراهیمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علیرضا","lastname":"ابراهیمی","token":"b2155a78bc1b1290","created_at":"2017-10-13 13:47:26","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":318,"title":"کاسپر دنیس ال","meta_title":"کاسپر دنیس ال","meta_description":"کاسپر دنیس ال - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"کاسپر","lastname":"دنیس ال","token":"f484445198905eb1","created_at":"2017-10-11 15:38:58","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":344,"title":"دنیل اچ لونستن","meta_title":"دنیل اچ لونستن","meta_description":"دنیل اچ لونستن - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دنیل","lastname":"اچ لونستن","token":"1bbf05e3a18e0f2b","created_at":"2017-10-13 13:38:28","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":351,"title":"فرزاد پورقاضی","meta_title":"فرزاد پورقاضی","meta_description":"فرزاد پورقاضی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فرزاد","lastname":"پورقاضی","token":"22836551904e0709","created_at":"2017-10-13 13:45:25","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":353,"title":"رامین اعتصامی","meta_title":"رامین اعتصامی","meta_description":"رامین اعتصامی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"رامین","lastname":"اعتصامی","token":"6202dfa4ca9a6b27","created_at":"2017-10-13 13:45:39","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":354,"title":"امیررضا نبی قدیم بناب","meta_title":"امیررضا نبی قدیم بناب","meta_description":"امیررضا نبی قدیم بناب - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"امیررضا","lastname":"نبی قدیم بناب","token":"b381cfddbf770943","created_at":"2017-10-13 13:46:04","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":357,"title":"سید مرسل مسلمی عقیلی","meta_title":"سید مرسل مسلمی عقیلی","meta_description":"سید مرسل مسلمی عقیلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سید مرسل","lastname":"مسلمی عقیلی","token":"941569277e56c32d","created_at":"2017-10-13 13:46:29","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"},{"id":359,"title":"دکتر صادق کلانتر","meta_title":"دکتر صادق کلانتر","meta_description":"دکتر صادق کلانتر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر صادق","lastname":"کلانتر","token":"8df710a092471a36","created_at":"2017-10-13 13:46:46","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"},{"id":360,"title":"دکتر زینب طاهری","meta_title":"دکتر زینب طاهری","meta_description":"دکتر زینب طاهری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر زینب","lastname":"طاهری","token":"98e7e6c212fa8aab","created_at":"2017-10-13 13:47:09","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"},{"id":362,"title":"علیرضا ابراهیمی","meta_title":"علیرضا ابراهیمی","meta_description":"علیرضا ابراهیمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علیرضا","lastname":"ابراهیمی","token":"b2155a78bc1b1290","created_at":"2017-10-13 13:47:26","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"views":0,"e_book":{"id":147,"file":"59e0955616db04.78120184.pdf","book_id":168,"toc":"[{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 437 \\u0631\\u0648\\u06cc\\u06a9\\u0631\\u062f \\u0628\\u0647 \\u0628\\u06cc\\u0645\\u0627\\u0631 \\u0645\\u0628\\u062a\\u0644\\u0627 \\u0628\\u0647 \\u0628\\u06cc\\u0645\\u0627\\u0631\\u06cc \\u0639\\u0635\\u0628\\u06cc\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 438e \\u0645\\u0639\\u0627\\u06cc\\u0646\\u0647 \\u063a\\u0631\\u0628\\u0627\\u0644\\u06af\\u0631\\u06cc \\u0639\\u0635\\u0628\\u06cc\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 439e \\u0627\\u0637\\u0644\\u0633 \\u0648\\u06cc\\u062f\\u0626\\u0648\\u06cc\\u06cc \\u0645\\u0639\\u0627\\u06cc\\u0646\\u0647 \\u0639\\u0635\\u0628\\u06cc \\u0628\\u0627 \\u062c\\u0632\\u0626\\u06cc\\u0627\\u062a\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 440e \\u062a\\u0635\\u0648\\u06cc\\u0631\\u0628\\u0631\\u062f\\u0627\\u0631\\u06cc \\u0627\\u0632 \\u062f\\u0633\\u062a\\u06af\\u0627\\u0647 \\u0639\\u0635\\u0628\\u06cc \\u062f\\u0631 \\u0627\\u062e\\u062a\\u0644\\u0627\\u0644\\u0627\\u062a \\u0639\\u0635\\u0628\\u06cc\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 441e \\u0627\\u0637\\u0644\\u0633 \\u062a\\u0635\\u0648\\u06cc\\u0631\\u0628\\u0631\\u062f\\u0627\\u0631\\u06cc \\u0627\\u0632 \\u062f\\u0633\\u062a\\u06af\\u0627\\u0647 \\u0639\\u0635\\u0628\\u06cc\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 442e \\u0628\\u0631\\u0631\\u0633 \\u06cc\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0627\\u0644\\u06a9\\u062a\\u0631\\u0648\\u062f\\u06cc\\u0627\\u06af\\u0646\\u0648\\u0633\\u062a\\u06cc\\u06a9 \\u0627\\u0632 \\u0627\\u062e\\u062a\\u0644\\u0627\\u0644\\u0627\\u062a \\u0639\\u0635\\u0628\\u06cc:\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 443e \\u062a\\u06a9\\u0646\\u06cc \\u06a9 \\u067e\\u0648\\u0646\\u06a9\\u0633\\u06cc\\u0648\\u0646 \\u06a9\\u0645\\u0631\\u06cc\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 444e \\u0628\\u06cc\\u0648\\u0644\\u0648\\u0698\\u06cc \\u0628\\u06cc\\u0645\\u0627\\u0631 \\u06cc\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0646\\u0648\\u0631\\u0648\\u0644\\u0648\\u0698\\u06cc\\u06a9\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 445 \\u062a\\u0634\\u0646\\u062c \\u0648 \\u0627\\u067e \\u06cc\\u0644\\u067e\\u0633\\u06cc\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 446 \\u0628\\u06cc\\u0645\\u0627\\u0631 \\u06cc\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0639\\u0631\\u0648\\u0642 \\u0645\\u063a\\u0632\\u06cc\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 447 \\u0645\\u064a\\u06af\\u0631\\u0646 \\u0648 \\u062f\\u064a\\u06af\\u0631 \\u0633\\u0631\\u062f\\u0631 \\u062f\\u0647\\u0627\\u064a \\u0627\\u0648\\u0644\\u064a\\u0647\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 448 \\u0628\\u06cc\\u0645\\u0627\\u0631\\u06cc \\u0622\\u0644\\u0632\\u0627\\u06cc\\u0645\\u0631 \\u0648 \\u062f\\u06cc\\u06af\\u0631 \\u062f\\u0645\\u0627\\u0646 \\u0633\\u0647\\u0627\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 449 \\u0628\\u06cc\\u0645\\u0627\\u0631\\u06cc \\u067e\\u0627\\u0631\\u06a9\\u06cc\\u0646\\u0633\\u0648\\u0646 \\u0648 \\u062f\\u06cc\\u06af\\u0631 \\u0628\\u06cc\\u0645\\u0627\\u0631 \\u06cc\\u0647\\u0627\\u06cc \\u062d\\u0631\\u06a9\\u062a\\u06cc\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 450 \\u0627\\u062e\\u062a\\u0644\\u0627\\u0644\\u0627\\u062a \\u0622\\u062a\\u0627\\u06a9\\u0633\\u06cc\\u06a9\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 451e \\u062a\\u0642\\u0633\\u06cc \\u0645\\u0628\\u0646\\u062f\\u06cc \\u0622\\u062a\\u0627\\u06a9\\u0633\\u06cc\\u0627 \\u0633\\u067e\\u06cc\\u0646\\u0648\\u0633\\u0631\\u0628\\u0644\\u0627\\u0631\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 452 \\u0628\\u06cc\\u0645\\u0627\\u0631\\u06cc \\u0627\\u0633\\u06a9\\u0644\\u0631\\u0648\\u0632 \\u062c\\u0627\\u0646\\u0628\\u06cc \\u0622\\u0645\\u06cc\\u0648\\u062a\\u0631\\u0648\\u0641\\u06cc\\u06a9 \\u0648 \\u062f\\u06cc\\u06af\\u0631 \\u0628\\u06cc\\u0645\\u0627\\u0631 \\u06cc\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0646\\u0648\\u0631\\u0648\\u0646 \\u062d\\u0631\\u06a9\\u062a\\u06cc\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 453e \\u0628\\u06cc\\u0645\\u0627\\u0631 \\u06cc\\u0647\\u0627\\u06cc \\u067e\\u0631\\u0627\\u06cc\\u0648\\u0646\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 454 \\u0627\\u062e\\u062a\\u0644\\u0627\\u0644\\u0627\\u062a \\u0633\\u06cc\\u0633\\u062a\\u0645 \\u0639\\u0635\\u0628\\u06cc \\u0627\\u062a\\u0648\\u0646\\u0648\\u0645\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 455 \\u0646\\u0648\\u0631\\u0627\\u0644\\u0698\\u06cc \\u062a\\u0631 \\u06cc\\u0698\\u0645\\u06cc\\u0646\\u0627\\u0644\\u060c Bell\\u2019s Palsy \\u0648 \\u0627\\u062e\\u062a\\u0644\\u0627\\u0644\\u0627\\u062a \\u0627\\u0639\\u0635\\u0627\\u0628 \\u06a9\\u0631\\u0627\\u0646\\u06cc\\u0627\\u0644\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 456 \\u0628\\u06cc\\u0645\\u0627\\u0631 \\u06cc\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0637\\u0646\\u0627\\u0628 \\u0646\\u062e\\u0627\\u0639\\u06cc\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 457e \\u0636\\u0631\\u0628\\u0647 \\u0648 \\u062f\\u06cc\\u06af\\u0631 \\u0636\\u0627\\u06cc\\u0639\\u0627\\u062a \\u062a\\u0631\\u0648\\u0645\\u0627\\u06cc\\u06cc \\u0645\\u063a\\u0632\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 458 \\u0627\\u0633\\u06a9\\u0644\\u0631\\u0648\\u0632 \\u0686\\u0646\\u062f\\u06af\\u0627\\u0646\\u0647 \\u0648 \\u062f\\u06cc\\u06af\\u0631 \\u0628\\u06cc\\u0645\\u0627\\u0631 \\u06cc\\u0647\\u0627\\u06cc \\u062f\\u0645\\u06cc\\u0644\\u06cc \\u0646\\u06a9\\u0646\\u0646\\u062f\\u0647\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 459 \\u0646\\u0648\\u0631\\u0648\\u067e\\u0627\\u062a\\u06cc \\u0645\\u062d\\u06cc\\u0637\\u06cc\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 460 \\u0633\\u0646\\u062f\\u0631\\u0645 \\u06af\\u06cc\\u0644 \\u0646\\u0628\\u0627\\u0631\\u0647 \\u0648 \\u0633\\u0627\\u06cc\\u0631 \\u0646\\u0648\\u0631\\u0648\\u067e\\u0627\\u062a \\u06cc\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0648\\u0627\\u0628\\u0633\\u062a\\u0647 \\u0628\\u0647 \\u0633\\u06cc\\u0633\\u062a\\u0645 \\u0627\\u06cc\\u0645\\u0646\\u06cc\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 461 \\u0645\\u06cc\\u0627\\u0633\\u062a\\u0646\\u06cc \\u06af\\u0631\\u0627\\u0648\\u06cc\\u0633 \\u0648 \\u0633\\u0627\\u06cc\\u0631 \\u0628\\u06cc\\u0645\\u0627\\u0631 \\u06cc\\u0647\\u0627\\u06cc \\u067e\\u06cc\\u0648\\u0633\\u062a\\u06af\\u0627\\u0647 \\u0639\\u0635\\u0628\\u06cc \\u0639\\u0636\\u0644\\u0627\\u0646\\u06cc\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 462e \\u062f\\u06cc\\u0633\\u062a\\u0631\\u0648\\u0641 \\u06cc\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0639\\u0636\\u0644\\u0627\\u0646\\u06cc \\u0648 \\u0633\\u0627\\u06cc\\u0631 \\u0628\\u06cc\\u0645\\u0627\\u0631 \\u06cc\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0639\\u0636\\u0644\\u0627\\u0646\\u06cc\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 463e \\u0645\\u0633\\u0627\\u0626\\u0644 \\u0645\\u062e\\u062a\\u0644\\u0641 \\u062f\\u0631 \\u0645\\u0634\\u0627\\u0648\\u0631\\u0647 \\u0646\\u0648\\u0631\\u0648\\u0644\\u0648\\u0698\\u06cc\\u06a9 \\u0628\\u06cc\\u0645\\u0627\\u0631 \\u0628\\u0633\\u062a\\u0631\\u06cc\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 464e \\u0633\\u0646\\u062f\\u0631\\u0645 \\u062e\\u0633\\u062a\\u06af\\u06cc \\u0645\\u0632\\u0645\\u0646\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 465e \\u0628\\u06cc\\u0648\\u0644\\u0648\\u0698\\u06cc \\u0627\\u062e\\u062a\\u0644\\u0627 \\u0644\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0631\\u0648\\u0627 \\u0646\\u067e\\u0632\\u0634\\u06a9\\u06cc\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 466 \\u0627\\u062e\\u062a\\u0644\\u0627 \\u0644\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0631\\u0648\\u0627\\u0646\\u06cc\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 467 \\u0627\\u0644\\u06a9\\u0644 \\u0648 \\u0627\\u0644\\u06a9\\u0644\\u06cc\\u0633\\u0645\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 468e \\u0627\\u062e\\u062a\\u0644\\u0627\\u0644\\u0627\\u062a \\u0645\\u0631\\u062a\\u0628\\u0637 \\u0628\\u0627 \\u0627\\u067e\\u06cc\\u0648\\u0626\\u06cc\\u062f\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 469e \\u06a9\\u0648\\u06a9\\u0627\\u0626\\u06cc\\u0646 \\u0648 \\u062f\\u06cc\\u06af\\u0631 \\u062f\\u0627\\u0631\\u0648\\u0647\\u0627\\u06cc\\u06cc \\u06a9\\u0647 \\u0645\\u0648\\u0631\\u062f \\u0633\\u0648\\u0627\\u0633\\u062a\\u0641\\u0627\\u062f\\u0647 \\u0642\\u0631\\u0627\\u0631 \\u0645 \\u06cc\\u06af\\u06cc\\u0631\\u0646\\u062f\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 470 \\u0627\\u0639\\u062a\\u06cc\\u0627\\u062f \\u0628\\u0647 \\u0646\\u06cc\\u06a9\\u0648\\u062a\\u06cc\\u0646\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 471e \\u0628\\u06cc\\u0645\\u0627\\u0631 \\u06cc\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0639\\u0635\\u0628\\u06cc \\u0631\\u0648\\u0627\\u0646\\u06cc \\u062f\\u0631 \\u0633\\u0631\\u0628\\u0627\\u0632\\u0627\\u0646 \\u062c\\u0646\\u06af\\u06cc\"}]","created_at":"2017-10-13 13:58:38","updated_at":"2019-01-14 12:04:53","process_started_at":"2017-11-09 19:30:32","process_done_at":"2017-11-09 19:46:35","process_failed_at":null,"pages_count":596,"version":"5.15.3","dir":"rtl","password":"e941e3cdb614765483892a517cadbff17ba4766625b71f2f6186edb1d769f82a56bb179f3b6d40a3143d0a39512d6146aa4a65e67096f7728f005f2101afdf8a","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۹۶"},"publisher":{"id":21,"title":"تیمورزاده","description":null,"token":"cf8c5dcdb93e07a1","slug":"تیمورزاده"},"study_subjects":[{"id":9829,"title":"بیماری‌های اعصاب","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"d8729e704f19af24","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:26:26","updated_at":"2017-12-09 13:45:33","study_fields":[{"id":442,"title":"پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"11359d7e4066a93a","books_count":59,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-05-17 14:48:04","study_groups":[{"id":4,"title":"علوم پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"da515b744d4c4416","books_count":142,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-15 12:27:44"}]}]},{"id":36544,"title":"مقدمات پزشکی عملی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"7645d33c79282fa9","type":"","books_count":20,"created_at":"2017-10-07 11:55:23","updated_at":"2022-12-14 12:32:02","study_fields":[{"id":442,"title":"پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"11359d7e4066a93a","books_count":59,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-05-17 14:48:04","study_groups":[{"id":4,"title":"علوم پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"da515b744d4c4416","books_count":142,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-15 12:27:44"}]}]}],"price_fa":"۶۶‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86--%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8","urlify":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86--%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8","pages_count_fa":"۵۹۶","previews":null,"score":0},{"id":3794656,"title":"GBS آناتومی- نوروآناتومی","price":175000,"ebook_price":"۸۷‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۴۳‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۶۱‌,‌۲۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c207a5bf6fa9b3ea/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c207a5bf6fa9b3ea/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c207a5bf6fa9b3ea/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c207a5bf6fa9b3ea/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c207a5bf6fa9b3ea/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"9786002384072","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1396,"nobat_chap":1,"description":"این اثر توسط بانوان مایده محمودی و سکینه پناهی گردآوری شده است. مدیر گروه تدوین کتاب GBS آناتومی- نوروآناتومی آقای سید محمد پیری بوده و این کتاب را وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تایید کرده‌ ...","pages_count":456,"keywords":null,"token":"c207a5bf6fa9b3ea","created_at":"2018-02-28 19:26:18","updated_at":"2022-12-19 12:58:41","publisher_id":21,"deleted_at":null,"published_at":"2018-02-28 19:26:18","available_for_web":1,"publisher_title":"تیمورزاده","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":"کتاب GBS آناتومی- نوروآناتومی بهترین منبع برای دانشجویان رشته پزشکی را با قیمت مناسب از مای بوکت به‌صورت آنلاین خریداری کنید. قابلیت کرایه و خرید کتب تخصصی فقط در بوکت.","meta_title":"خرید کتاب GBS آناتومی-نوروآناتومی-مای بوکت","stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1916548,"title":"مایده محمودی","meta_title":"مایده محمودی","meta_description":"مایده محمودی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مایده","lastname":"محمودی","token":"e077da5e3a095ee8","created_at":"2018-02-28 19:26:19","updated_at":"2018-02-28 19:26:19","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1916549,"title":"سکینه پناهی","meta_title":"سکینه پناهی","meta_description":"سکینه پناهی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سکینه","lastname":"پناهی","token":"a91dd64d8269d315","created_at":"2018-02-28 19:26:19","updated_at":"2018-02-28 19:26:19","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1916548,"title":"مایده محمودی","meta_title":"مایده محمودی","meta_description":"مایده محمودی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مایده","lastname":"محمودی","token":"e077da5e3a095ee8","created_at":"2018-02-28 19:26:19","updated_at":"2018-02-28 19:26:19","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1916549,"title":"سکینه پناهی","meta_title":"سکینه پناهی","meta_description":"سکینه پناهی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سکینه","lastname":"پناهی","token":"a91dd64d8269d315","created_at":"2018-02-28 19:26:19","updated_at":"2018-02-28 19:26:19","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":783344,"file":"5a969feb50b758.08331584.pdf","book_id":3794656,"toc":null,"created_at":null,"updated_at":"2022-12-19 12:58:41","process_started_at":"2018-03-01 17:16:59","process_done_at":"2018-03-01 17:37:42","process_failed_at":null,"pages_count":456,"version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"1606ca0dbe5915f3426bd067017f30784238d69a1bf6c157f2171cfc8ae15a2a4fba74676f348292c907c03c19091fef4b149be2bbae3659bfdef9421ac5b455","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۵۶"},"publisher":{"id":21,"title":"تیمورزاده","description":null,"token":"cf8c5dcdb93e07a1","slug":"تیمورزاده"},"study_subjects":[{"id":7822,"title":"آناتومی اندام 3","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"fbb2b905ff54bc50","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:25:40","updated_at":"2017-12-09 13:45:35","study_fields":[{"id":442,"title":"پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"11359d7e4066a93a","books_count":59,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-05-17 14:48:04","study_groups":[{"id":4,"title":"علوم پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"da515b744d4c4416","books_count":142,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-15 12:27:44"}]}]}],"price_fa":"۱۷۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"GBS-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C--%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C","urlify":"GBS-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C--%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C","pages_count_fa":"۴۵۶","previews":null,"score":0},{"id":3794860,"title":"هاریسون (بیماری های خون) بدخیمی سلول های لنفویید، بدخیمی های هماتولوژیک باشیوع کم","price":11000,"ebook_price":"۵‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۲‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۳‌,‌۸۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۱‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/631e9b38daa460be/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/631e9b38daa460be/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/631e9b38daa460be/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/631e9b38daa460be/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/631e9b38daa460be/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"9786002385468","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1396,"nobat_chap":1,"description":"کتاب هاریسون (بیماری های خون) بدخیمی سلول های لنفویید، بدخیمی های هماتولوژیک باشیوع کم از انتشارات تیمورزاده در سال 1396 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای اسماعیل...","pages_count":53,"keywords":"null","token":"631e9b38daa460be","created_at":"2018-03-05 16:05:25","updated_at":"2023-04-01 15:16:46","publisher_id":21,"deleted_at":null,"published_at":"2018-03-05 18:35:47","available_for_web":1,"publisher_title":"تیمورزاده","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1916701,"title":"اسماعیل شهابی","meta_title":"اسماعیل شهابی","meta_description":"اسماعیل شهابی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"اسماعیل","lastname":"شهابی","token":"2d4c2c05e94c7985","created_at":"2018-03-05 16:05:14","updated_at":"2018-03-05 16:05:14","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1916702,"title":"محمد مصلح آبادی","meta_title":"محمد مصلح آبادی","meta_description":"محمد مصلح آبادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمد","lastname":"مصلح آبادی","token":"7544cfa03df74dcb","created_at":"2018-03-05 16:05:14","updated_at":"2018-03-05 16:05:14","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1916703,"title":"مهدیه مهرپوری","meta_title":"مهدیه مهرپوری","meta_description":"مهدیه مهرپوری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهدیه","lastname":"مهرپوری","token":"749deb751462d1f5","created_at":"2018-03-05 16:05:14","updated_at":"2018-03-05 16:05:14","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1916701,"title":"اسماعیل شهابی","meta_title":"اسماعیل شهابی","meta_description":"اسماعیل شهابی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"اسماعیل","lastname":"شهابی","token":"2d4c2c05e94c7985","created_at":"2018-03-05 16:05:14","updated_at":"2018-03-05 16:05:14","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1916702,"title":"محمد مصلح آبادی","meta_title":"محمد مصلح آبادی","meta_description":"محمد مصلح آبادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمد","lastname":"مصلح آبادی","token":"7544cfa03df74dcb","created_at":"2018-03-05 16:05:14","updated_at":"2018-03-05 16:05:14","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1916703,"title":"مهدیه مهرپوری","meta_title":"مهدیه مهرپوری","meta_description":"مهدیه مهرپوری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهدیه","lastname":"مهرپوری","token":"749deb751462d1f5","created_at":"2018-03-05 16:05:14","updated_at":"2018-03-05 16:05:14","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":783548,"file":"5a9d0855c6afd6.77157793.pdf","book_id":3794860,"toc":null,"created_at":null,"updated_at":"2018-09-26 13:10:07","process_started_at":"2018-03-05 16:29:52","process_done_at":"2018-03-05 16:31:51","process_failed_at":null,"pages_count":53,"version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"f82898a602511f3d43159f9c275dd8bc0ed2361ad7743abfdf038c3f5762aa352f812b0c99e083e8f70b4c5346bdd80f54314aa7079098b11da0b7505bfca58d","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۳"},"publisher":{"id":21,"title":"تیمورزاده","description":null,"token":"cf8c5dcdb93e07a1","slug":"تیمورزاده"},"study_subjects":[{"id":9847,"title":"بیماری‌های خون و سرطان","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"f09b2b360300be31","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:26:26","updated_at":"2023-02-12 15:23:26","study_fields":[{"id":442,"title":"پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"11359d7e4066a93a","books_count":59,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-05-17 14:48:04","study_groups":[{"id":4,"title":"علوم پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"da515b744d4c4416","books_count":142,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-15 12:27:44"}]}]}],"price_fa":"۱۱‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86--%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86--%D8%A8%D8%AF%D8%AE%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AF%D8%8C-%D8%A8%D8%AF%D8%AE%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D9%85","urlify":"%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86--%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86--%D8%A8%D8%AF%D8%AE%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AF%D8%8C-%D8%A8%D8%AF%D8%AE%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D9%85","pages_count_fa":"۵۳","previews":null,"score":0},{"id":3794774,"title":"فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال: قلب","price":22000,"ebook_price":"۱۱‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۵‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۷‌,‌۷۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a4ce928e84502873/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/a4ce928e84502873/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a4ce928e84502873/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a4ce928e84502873/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a4ce928e84502873/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"9786002382443","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1395,"nobat_chap":1,"description":"خرید کتاب دانشگاهی، بخش عمده‌ای از هزینه‌های تحصیل دانشجویان را شامل می‌شود. آیا شما هم نگران صورت‌حساب نهایی کتب ترم تحصیلی جاری هستید؟ فروشگاه اینترنتی بوکت همراه شما است تا بدون دغدغه درباره هزینه‌...","pages_count":73,"keywords":"null","token":"a4ce928e84502873","created_at":"2018-03-03 04:15:02","updated_at":"2023-04-01 15:16:46","publisher_id":21,"deleted_at":null,"published_at":"2018-03-05 13:45:13","available_for_web":1,"publisher_title":"تیمورزاده","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1916630,"title":"دکتر محمدرضا بیگدلی","meta_title":"دکتر محمدرضا بیگدلی","meta_description":"دکتر محمدرضا بیگدلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمدرضا بیگدلی","token":"269d3a8230029e9b","created_at":"2018-03-03 04:14:50","updated_at":"2018-03-03 04:14:50","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1916642,"title":"جان ادوارد هال","meta_title":"جان ادوارد هال","meta_description":"جان ادوارد هال - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جان","lastname":"ادوارد هال","token":"249db75a7585b075","created_at":"2018-03-03 04:14:58","updated_at":"2018-03-03 04:14:58","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1916642,"title":"جان ادوارد هال","meta_title":"جان ادوارد هال","meta_description":"جان ادوارد هال - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جان","lastname":"ادوارد هال","token":"249db75a7585b075","created_at":"2018-03-03 04:14:58","updated_at":"2018-03-03 04:14:58","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1916630,"title":"دکتر محمدرضا بیگدلی","meta_title":"دکتر محمدرضا بیگدلی","meta_description":"دکتر محمدرضا بیگدلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمدرضا بیگدلی","token":"269d3a8230029e9b","created_at":"2018-03-03 04:14:50","updated_at":"2018-03-03 04:14:50","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":783462,"file":"5a99bed83c6fc1.59369062.pdf","book_id":3794774,"toc":null,"created_at":null,"updated_at":"2023-03-04 09:57:34","process_started_at":"2018-03-04 17:56:12","process_done_at":"2018-03-04 17:58:29","process_failed_at":null,"pages_count":73,"version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"ff25e5819a8273085a9088caf19e993a772291e209c9d098aea0adf70b4040a7e31ed89bef890da045d4b7cc07c974574e574c1b0fe67f75b01cbe6c9dac31e2","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۷۳"},"publisher":{"id":21,"title":"تیمورزاده","description":null,"token":"cf8c5dcdb93e07a1","slug":"تیمورزاده"},"study_subjects":[{"id":9928,"title":"بیماری‌های قلب و عروق","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"7a76ee04c454fa67","type":"","books_count":4,"created_at":"2017-10-07 11:26:28","updated_at":"2023-05-17 14:48:04","study_fields":[{"id":442,"title":"پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"11359d7e4066a93a","books_count":59,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-05-17 14:48:04","study_groups":[{"id":4,"title":"علوم پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"da515b744d4c4416","books_count":142,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-15 12:27:44"}]}]}],"price_fa":"۲۲‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%88-%D9%87%D8%A7%D9%84--%D9%82%D9%84%D8%A8","urlify":"%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%88-%D9%87%D8%A7%D9%84--%D9%82%D9%84%D8%A8","pages_count_fa":"۷۳","previews":null,"score":0},{"id":3794747,"title":"راهنمایی جراحی شوارتز 2015 (2)","price":25000,"ebook_price":"۱۲‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۶‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۸‌,‌۷۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/cb79418897952782/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/cb79418897952782/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/cb79418897952782/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/cb79418897952782/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/cb79418897952782/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"9786002382320","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1395,"nobat_chap":1,"description":"کتاب راهنمایی جراحی شوارتز 2015 (2) از انتشارات تیمورزاده در سال 1395 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای نوید مسجدی به تالیف درآمده و درحال حاضر در وبسایت فروشگاهی...","pages_count":96,"keywords":"null","token":"cb79418897952782","created_at":"2018-03-03 04:14:14","updated_at":"2023-04-24 13:42:48","publisher_id":21,"deleted_at":null,"published_at":"2018-03-05 13:44:51","available_for_web":1,"publisher_title":"تیمورزاده","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1916604,"title":"نوید مسجدی","meta_title":"نوید مسجدی","meta_description":"نوید مسجدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"نوید","lastname":"مسجدی","token":"280c2a2dbd485009","created_at":"2018-03-03 04:14:13","updated_at":"2018-03-03 04:14:13","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1916604,"title":"نوید مسجدی","meta_title":"نوید مسجدی","meta_description":"نوید مسجدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"نوید","lastname":"مسجدی","token":"280c2a2dbd485009","created_at":"2018-03-03 04:14:13","updated_at":"2018-03-03 04:14:13","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":783435,"file":"5a99bea82b37a7.39405912.pdf","book_id":3794747,"toc":"[{\"page\":0,\"title\":\"11.pdf\",\"children\":[{\"page\":0,\"title\":\"01\"},{\"page\":1,\"title\":\"02\"}]}]","created_at":null,"updated_at":"2023-04-24 13:42:48","process_started_at":"2018-03-04 17:34:55","process_done_at":"2018-03-04 17:38:37","process_failed_at":null,"pages_count":96,"version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"7296eb96c631d3c60693e0e656ef3a52721e3149284a339e272e5323dfdb8a588459466b6f319e2be5bb331132b0aeca5fec74a7aaa39b85e5750e0f291cf3ee","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۹۶"},"publisher":{"id":21,"title":"تیمورزاده","description":null,"token":"cf8c5dcdb93e07a1","slug":"تیمورزاده"},"study_subjects":[{"id":9838,"title":"بیماری‌های جراحی 1","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"f4705cf095102b20","type":"","books_count":6,"created_at":"2017-10-07 11:26:26","updated_at":"2023-05-17 14:23:04","study_fields":[{"id":442,"title":"پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"11359d7e4066a93a","books_count":59,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-05-17 14:48:04","study_groups":[{"id":4,"title":"علوم پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"da515b744d4c4416","books_count":142,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-15 12:27:44"}]}]}],"price_fa":"۲۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B2-2015--2-","urlify":"%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B2-2015--2-","pages_count_fa":"۹۶","previews":null,"score":0},{"id":3794861,"title":"هاریسون (بیماری های خون) اختلالات پلاسمالی، آمیلوییدور","price":8000,"ebook_price":"۴‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۲‌,‌۸۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/dc6397887a41d225/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/dc6397887a41d225/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/dc6397887a41d225/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/dc6397887a41d225/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/dc6397887a41d225/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"9786002385475","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1396,"nobat_chap":1,"description":"خرید کتاب دانشگاهی، بخش عمده‌ای از هزینه‌های تحصیل دانشجویان را شامل می‌شود. آیا شما هم نگران صورت‌حساب نهایی کتب ترم تحصیلی جاری هستید؟ فروشگاه اینترنتی بوکت همراه شما است تا بدون دغدغه درباره هزینه‌...","pages_count":34,"keywords":"null","token":"dc6397887a41d225","created_at":"2018-03-05 16:05:25","updated_at":"2023-04-01 15:16:46","publisher_id":21,"deleted_at":null,"published_at":"2018-03-05 18:35:47","available_for_web":1,"publisher_title":"تیمورزاده","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1916701,"title":"اسماعیل شهابی","meta_title":"اسماعیل شهابی","meta_description":"اسماعیل شهابی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"اسماعیل","lastname":"شهابی","token":"2d4c2c05e94c7985","created_at":"2018-03-05 16:05:14","updated_at":"2018-03-05 16:05:14","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1916702,"title":"محمد مصلح آبادی","meta_title":"محمد مصلح آبادی","meta_description":"محمد مصلح آبادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمد","lastname":"مصلح آبادی","token":"7544cfa03df74dcb","created_at":"2018-03-05 16:05:14","updated_at":"2018-03-05 16:05:14","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1916703,"title":"مهدیه مهرپوری","meta_title":"مهدیه مهرپوری","meta_description":"مهدیه مهرپوری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهدیه","lastname":"مهرپوری","token":"749deb751462d1f5","created_at":"2018-03-05 16:05:14","updated_at":"2018-03-05 16:05:14","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1916701,"title":"اسماعیل شهابی","meta_title":"اسماعیل شهابی","meta_description":"اسماعیل شهابی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"اسماعیل","lastname":"شهابی","token":"2d4c2c05e94c7985","created_at":"2018-03-05 16:05:14","updated_at":"2018-03-05 16:05:14","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1916702,"title":"محمد مصلح آبادی","meta_title":"محمد مصلح آبادی","meta_description":"محمد مصلح آبادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمد","lastname":"مصلح آبادی","token":"7544cfa03df74dcb","created_at":"2018-03-05 16:05:14","updated_at":"2018-03-05 16:05:14","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1916703,"title":"مهدیه مهرپوری","meta_title":"مهدیه مهرپوری","meta_description":"مهدیه مهرپوری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهدیه","lastname":"مهرپوری","token":"749deb751462d1f5","created_at":"2018-03-05 16:05:14","updated_at":"2018-03-05 16:05:14","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":783549,"file":"5a9d0856993495.62817143.pdf","book_id":3794861,"toc":null,"created_at":null,"updated_at":"2018-09-26 13:05:42","process_started_at":"2018-03-05 16:26:02","process_done_at":"2018-03-05 16:27:23","process_failed_at":null,"pages_count":34,"version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"79c3bdfe7ac99dc13fcb7b04dc02a1527efb1c1af2a2cd15add507823f47b4493369d1aaa779ff0a75b5cf8905b526a0c0ea5afc223efad10fbc3427319f41bf","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۴"},"publisher":{"id":21,"title":"تیمورزاده","description":null,"token":"cf8c5dcdb93e07a1","slug":"تیمورزاده"},"study_subjects":[{"id":9847,"title":"بیماری‌های خون و سرطان","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"f09b2b360300be31","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:26:26","updated_at":"2023-02-12 15:23:26","study_fields":[{"id":442,"title":"پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"11359d7e4066a93a","books_count":59,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-05-17 14:48:04","study_groups":[{"id":4,"title":"علوم پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"da515b744d4c4416","books_count":142,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-15 12:27:44"}]}]}],"price_fa":"۸‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86--%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86--%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%8C-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1","urlify":"%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86--%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86--%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%8C-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1","pages_count_fa":"۳۴","previews":null,"score":0},{"id":3794764,"title":"هاریسون (بیماری های آیورت- بیماری های شریانی اندام- بیماری های مزمن وریدی و لنف ادم)","price":10000,"ebook_price":"۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۳‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/db46afefd59fe9f8/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/db46afefd59fe9f8/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/db46afefd59fe9f8/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/db46afefd59fe9f8/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/db46afefd59fe9f8/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"978002384744","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1396,"nobat_chap":1,"description":"کتاب پیش رو، ویراست نوزدهم از مجموعه کتب اصول طب داخلی است که توسط اینسلی راندولف هاریسون نوشته و با ترجمه دکتر مهدی موسوی و دکتر سولماز کلهر، توسط انتشارات تیمورزاده به چاپ رسیده است. فصل اول کتاب، م...","pages_count":43,"keywords":"null","token":"db46afefd59fe9f8","created_at":"2018-03-03 04:14:43","updated_at":"2023-01-08 17:21:54","publisher_id":21,"deleted_at":null,"published_at":"2018-03-05 13:45:04","available_for_web":1,"publisher_title":"تیمورزاده","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":"عرضه کتب رفرنس پزشکی در مای بوکت: برای خرید و کرایه مجموعه کتب هاریسون از انتشارات تیمورزاده کافی است وارد همین صفحه از وبسایت فروشگاه کتب دانشگاهی مای بوکت شوید.","meta_title":"خرید کتاب هاریسون بیماری‌های آیورت، بیماری‌های شریانی اندام، بیماری‌های مزمن وریدی و لنف و ادم اثر تینسلی راندولف-مای بوکت","stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":313,"title":"مهدی موسوی","meta_title":"مهدی موسوی","meta_description":"مهدی موسوی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهدی","lastname":"موسوی","token":"92eb653779934db7","created_at":"2017-10-11 15:26:23","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1916619,"title":"سلماز کلهر","meta_title":"سلماز کلهر","meta_description":"سلماز کلهر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سلماز","lastname":"کلهر","token":"37dcacdd839c65b3","created_at":"2018-03-03 04:14:24","updated_at":"2018-03-03 04:14:24","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":313,"title":"مهدی موسوی","meta_title":"مهدی موسوی","meta_description":"مهدی موسوی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهدی","lastname":"موسوی","token":"92eb653779934db7","created_at":"2017-10-11 15:26:23","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1916619,"title":"سلماز کلهر","meta_title":"سلماز کلهر","meta_description":"سلماز کلهر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سلماز","lastname":"کلهر","token":"37dcacdd839c65b3","created_at":"2018-03-03 04:14:24","updated_at":"2018-03-03 04:14:24","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":783452,"file":"5a99bec4d33c09.12343398.pdf","book_id":3794764,"toc":"[{\"page\":7,\"title\":\"harrison1 684\"},{\"page\":8,\"title\":\"harrison1 685\"},{\"page\":9,\"title\":\"harrison1 686\"},{\"page\":10,\"title\":\"harrison1 687\"},{\"page\":11,\"title\":\"harrison1 688\"},{\"page\":12,\"title\":\"harrison1 689\"},{\"page\":13,\"title\":\"harrison1 690\"},{\"page\":14,\"title\":\"harrison1 691\"},{\"page\":15,\"title\":\"harrison1 692\"},{\"page\":16,\"title\":\"harrison1 693\"},{\"page\":17,\"title\":\"harrison1 694\"},{\"page\":18,\"title\":\"harrison1 695\"},{\"page\":19,\"title\":\"harrison1 696\"},{\"page\":20,\"title\":\"harrison1 697\"},{\"page\":21,\"title\":\"harrison1 698\"},{\"page\":22,\"title\":\"harrison1 699\"},{\"page\":23,\"title\":\"harrison1 700\"},{\"page\":24,\"title\":\"harrison1 701\"},{\"page\":25,\"title\":\"harrison1 702\"},{\"page\":26,\"title\":\"harrison1 703\"},{\"page\":27,\"title\":\"harrison1 704\"},{\"page\":28,\"title\":\"harrison1 705\"},{\"page\":29,\"title\":\"harrison1 706\"},{\"page\":30,\"title\":\"harrison1 707\"},{\"page\":31,\"title\":\"harrison1 708\"},{\"page\":32,\"title\":\"harrison1 709\"},{\"page\":33,\"title\":\"harrison1 710\"},{\"page\":34,\"title\":\"harrison1 711\"},{\"page\":35,\"title\":\"harrison1 712\"},{\"page\":36,\"title\":\"harrison1 713\"},{\"page\":37,\"title\":\"harrison1 714\"},{\"page\":38,\"title\":\"harrison1 715\"},{\"page\":39,\"title\":\"harrison1 716\"},{\"page\":40,\"title\":\"harrison1 717\"},{\"page\":41,\"title\":\"harrison1 718\"}]","created_at":null,"updated_at":"2022-12-17 17:03:24","process_started_at":"2018-03-04 20:03:18","process_done_at":"2018-03-04 20:04:51","process_failed_at":null,"pages_count":43,"version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"f4e61bea29076c2f112597342f72b08bdb05378ab25087e35b7a9e64b2bab2e023e97fd84259e8abfad3069fbc588e24b99542e5d1fb7c06fbfd0e1489904d34","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۳"},"publisher":{"id":21,"title":"تیمورزاده","description":null,"token":"cf8c5dcdb93e07a1","slug":"تیمورزاده"},"study_subjects":[{"id":9928,"title":"بیماری‌های قلب و عروق","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"7a76ee04c454fa67","type":"","books_count":4,"created_at":"2017-10-07 11:26:28","updated_at":"2023-05-17 14:48:04","study_fields":[{"id":442,"title":"پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"11359d7e4066a93a","books_count":59,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-05-17 14:48:04","study_groups":[{"id":4,"title":"علوم پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"da515b744d4c4416","books_count":142,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-15 12:27:44"}]}]}],"price_fa":"۱۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86--%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%AA--%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%85--%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%84%D9%86%D9%81-%D8%A7%D8%AF%D9%85-","urlify":"%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86--%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%AA--%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%85--%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%84%D9%86%D9%81-%D8%A7%D8%AF%D9%85-","pages_count_fa":"۴۳","previews":null,"score":0},{"id":3794840,"title":"هاریسون (بیماری های اعصاب) اسکلروز چندگانه و دیگر بیماری های دمیلین کننده نوروپاتی محیطی","price":13000,"ebook_price":"۶‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۳‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۴‌,‌۵۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۳‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/322bc0b486853d38/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/322bc0b486853d38/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/322bc0b486853d38/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/322bc0b486853d38/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/322bc0b486853d38/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"9786002385086","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1396,"nobat_chap":1,"description":"کتاب هاریسون (بیماری های اعصاب) اسکلروز چندگانه و دیگر بیماری های دمیلین کننده نوروپاتی محیطی از انتشارات تیمورزاده در سال 1396 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای ...","pages_count":69,"keywords":"null","token":"322bc0b486853d38","created_at":"2018-03-05 16:05:12","updated_at":"2023-04-01 15:16:46","publisher_id":21,"deleted_at":null,"published_at":"2018-03-05 18:35:33","available_for_web":1,"publisher_title":"تیمورزاده","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1916700,"title":"امیررضا نبی قدیم بناب0 سید مرسل مسلمی عقیلی","meta_title":"امیررضا نبی قدیم بناب0 سید مرسل مسلمی عقیلی","meta_description":"امیررضا نبی قدیم بناب0 سید مرسل مسلمی عقیلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"امیررضا","lastname":"نبی قدیم بناب0 سید مرسل مسلمی عقیلی","token":"b5ac6bd5aaad38eb","created_at":"2018-03-05 16:05:12","updated_at":"2018-03-05 16:05:12","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1916700,"title":"امیررضا نبی قدیم بناب0 سید مرسل مسلمی عقیلی","meta_title":"امیررضا نبی قدیم بناب0 سید مرسل مسلمی عقیلی","meta_description":"امیررضا نبی قدیم بناب0 سید مرسل مسلمی عقیلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"امیررضا","lastname":"نبی قدیم بناب0 سید مرسل مسلمی عقیلی","token":"b5ac6bd5aaad38eb","created_at":"2018-03-05 16:05:12","updated_at":"2018-03-05 16:05:12","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":783528,"file":"5a9d0848a993c1.84395052.pdf","book_id":3794840,"toc":null,"created_at":null,"updated_at":"2018-09-26 14:37:33","process_started_at":"2018-03-05 16:21:26","process_done_at":"2018-03-05 16:23:52","process_failed_at":null,"pages_count":69,"version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"689b8d31b111ac98ff759b02cd693ca0df6627ca35629c6bb1eeb04a5d06582c32ef094a1e166c2581b28bbbe099a7bf33e5b2c882a91674ac654910837563ec","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۶۹"},"publisher":{"id":21,"title":"تیمورزاده","description":null,"token":"cf8c5dcdb93e07a1","slug":"تیمورزاده"},"study_subjects":[{"id":9829,"title":"بیماری‌های اعصاب","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"d8729e704f19af24","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:26:26","updated_at":"2017-12-09 13:45:33","study_fields":[{"id":442,"title":"پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"11359d7e4066a93a","books_count":59,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-05-17 14:48:04","study_groups":[{"id":4,"title":"علوم پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"da515b744d4c4416","books_count":142,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-15 12:27:44"}]}]}],"price_fa":"۱۳‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86--%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8--%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C","urlify":"%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86--%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8--%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C","pages_count_fa":"۶۹","previews":null,"score":0},{"id":3794702,"title":"مجموعه پرسش ها و پاسخ های 63 امین ازمون دانشنامه تخصصی و ارتقا دانشگاه های علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی","price":25000,"ebook_price":"۱۲‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۶‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۸‌,‌۷۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/400bb3d72bb8da22/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/400bb3d72bb8da22/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/400bb3d72bb8da22/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/400bb3d72bb8da22/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/400bb3d72bb8da22/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"9786002384515","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1396,"nobat_chap":1,"description":"مجموعه پرسش ها و پاسخ های 63 امین ازمون دانشنامه تخصصی و ارتقا دانشگاه های علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی...","pages_count":298,"keywords":"null","token":"400bb3d72bb8da22","created_at":"2018-03-03 04:13:32","updated_at":"2018-10-03 12:43:04","publisher_id":21,"deleted_at":null,"published_at":"2018-03-05 13:43:42","available_for_web":1,"publisher_title":"تیمورزاده","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1916574,"title":"علی اسدالهی امین","meta_title":"علی اسدالهی امین","meta_description":"علی اسدالهی امین - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علی","lastname":"اسدالهی امین","token":"12298765f1995a59","created_at":"2018-03-03 04:13:32","updated_at":"2018-03-03 04:13:32","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1916575,"title":"عالیه پوردست","meta_title":"عالیه پوردست","meta_description":"عالیه پوردست - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"عالیه","lastname":"پوردست","token":"687ccbbf0cbd38af","created_at":"2018-03-03 04:13:32","updated_at":"2018-03-03 04:13:32","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1916574,"title":"علی اسدالهی امین","meta_title":"علی اسدالهی امین","meta_description":"علی اسدالهی امین - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علی","lastname":"اسدالهی امین","token":"12298765f1995a59","created_at":"2018-03-03 04:13:32","updated_at":"2018-03-03 04:13:32","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1916575,"title":"عالیه پوردست","meta_title":"عالیه پوردست","meta_description":"عالیه پوردست - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"عالیه","lastname":"پوردست","token":"687ccbbf0cbd38af","created_at":"2018-03-03 04:13:32","updated_at":"2018-03-03 04:13:32","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":783390,"file":"5a99be7cbfa253.30869240.pdf","book_id":3794702,"toc":null,"created_at":null,"updated_at":"2018-10-03 12:43:06","process_started_at":"2018-03-04 15:29:42","process_done_at":"2018-03-04 15:38:03","process_failed_at":null,"pages_count":298,"version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"be4b16e41506fed3c7eb8605daa419d6b4000712ace94c48e4d41ad90e20eb2e419112aa04605992f105ff1fd063ac25e21bcb9d7f3c210adc72ab3ceeee95cb","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۹۸"},"publisher":{"id":21,"title":"تیمورزاده","description":null,"token":"cf8c5dcdb93e07a1","slug":"تیمورزاده"},"study_subjects":[{"id":1114,"title":"اخلاق پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"665011129fa1b9ca","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:24:05","updated_at":"2023-05-03 15:39:53","study_fields":[{"id":442,"title":"پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"11359d7e4066a93a","books_count":59,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-05-17 14:48:04","study_groups":[{"id":4,"title":"علوم پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"da515b744d4c4416","books_count":142,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-15 12:27:44"}]}]}],"price_fa":"۲۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-63-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C","urlify":"%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-63-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C","pages_count_fa":"۲۹۸","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/study-field/442/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C","per_page":15,"to":15,"last_page":8,"total_authors_books":0,"total_books":119,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":119,"title":"پزشکی","errors":[],"timingAnalysis":{"timeToFetch":"13ms","total":"NaNms"},"next_page":"/study-field/442/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C?page=2","extra":{"id":442,"title":"پزشکی","token":"11359d7e4066a93a","meta_title":"پزشکی","meta_description":"پزشکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19