s:315490:"s:0:"";s:0:"";s:153:"� س�ط � زمان ��� ی � س � ط � ز�د � ی نویسنده: برایان تریسی مترجم : فریدون تازهزاده";s:1370:"سرشناسه : تریسی ، برایان 1944 ، م. Tracy.Brian تسلط بر زمان یعنی تسلط بر زندگی / نویسنده: برایان تریسی ، عنوان و نام پدیدآور : ترجمه: فریدون تازهزاده مشخصات نشر : تهران ، آرون . 1396 ، مشخصات ظاهري 208 : ص. شابک . 978 – 964 - 231 – 531 – 4 : وضعیت فهرستنویسی : فیپا. عنوان اصلی Master your time, master your life: the یادداشت break through system toget more results,faster , in : every area of your life, c 2016 موضوع : خودسازي – مدیریت زمان – موفقیت موضوع Psycholohy – Time management – success : ردهبندي کنگره 4 1396 : ت 9 خ BF 637 / ردهبندي دیویی 650 / 1 : شماره کتابخانه ملی 4991876 : تسلط بر زمان یعنی تسلط بر زندگی نویسنده: برایان تریسی مترجم: فریدون تازهزاده ناشر: انتشارات آروَن چاپ اول: 1396 تیراژ: 1200 نسخه 22000 تومان نشانی: میدان انقلاب – خیابان 12 فروردین – خیابان وحید نظري - نرسیده به خیابان منیري جاوید پلاك – 105 واحد 3 تلفن 66962850 – 51 : ایمیل Arvannashr@yahoo.com : وبسایت: www.Arvannashr.ir";s:1:"5";s:1519:"6 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی فهرست مقدمه ....................................................................................... ۱٤ فصل اول : برنامهریزي راهبردي و زمان مناسب براي تنظیم اهداف ۲۰ ........ یک درصد در برابر 99 درصد ۲۱ ............................................................ شفافیت یعنی همه چیز ۲۲ .................................................................. به درون خود نظري بیفکنید ۲۳ ............................................................. کاري را انجام دهید که و ق ع دوست دارید ............................................. ۲٥ برنامهریزي راهبردي شخصی ............................................................ ۲٦ ثروت اولین نسل ۲۷ .......................................................................... به نداي درونی خود گوش فرادهید ۲۹ ..................................................... عامل هوشمندي ۳۰ ........................................................................... یک روش عمل کردن ۳۱ ..................................................................... تنظیم اهداف و فرمول دستیابی به آنها ۳۲ ............................................... اهدافتان را مکتوب کنید ................................................................. ۳٤";s:2459:"فهرست 7 هدفتان را براي چه زمانی میخواهید؟ ................................................. ۳٥ افکار خود را بر روي کاغذ بیاورید ....................................................... ۳٦ عملگرا شوید ۳۷ .............................................................................. تنظیم هدف بهشکل تمرینی ۳۸ ............................................................ مقصود اصلی مشخّص و معیّن ........................................................... ٤۰ میلیونرساز .................................................................................. ٤۱ فصل دوم : اوقات سازنده و مو لّ د و ا نجام کار بیشتر ............................ ٤٤ برند شخصی شما .......................................................................... ٤٦ خونگرمی و شایستگی ویژگیهاي اساسی هستند .................................... ٤٦ اپیدمی بزرگ .............................................................................. ٤۸ دنیاي کار شما ............................................................................. ٤۹ دنیاي کار ................................................................................... ٥۰ بیماري ایمیل .............................................................................. ٥۱ اوقات کاري در برابر اوقات بازي ......................................................... ٥۲ هنگامی که کار میکنید، واقعا کار انجام دهید ........................................ ٥۳ توجه و تمرکز .............................................................................. ٥٤ نتایج بزرگ ................................................................................. ٥٥ احساس کنید برندهاید .................................................................... ٥٦ استفاده بهینه از مدت زمان کار ......................................................... ٥۷ یک لیست تهیه کنید ..................................................................... ٥۷ اولویت کارها را بهوضوح تنظیم کنید ................................................... ٥۸ روش ............................................................................ ABCDE ٥۹";s:2359:"8 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی کارهاي خود را انتخاب کنید ............................................................. ٦۱ لیست خود را سازماندهی کنید ......................................................... ٦۱ ROE خود را افزایش دهید ............................................................. ٦۲ قانون سه ................................................................................... ٦۳ تمرینات عملی ............................................................................. ٦٦ فصل سوم : وقت مناسب براي افزایش حقوق .................................... ٦۸ افزایش یا کاهش ارزش ................................................................... ٦۹ مهارتها منسوخ خواهندشد ۷۰ ............................................................. دائمآموزان ۷۱ .................................................................................. مهمترین مهارت خود را بشناسید ۷۲ ....................................................... عدد جادوئی ۷۳ ................................................................................ شما رئیس کلّ هستید .................................................................... ۷٦ چه عواملی حقوق شما را تعیین میکنند؟ ۷۷ ............................................. موضع طبیعت، یک موضع خنثی است ۷۸ ................................................. درباره پیامدها فکرکنید ۸۰ ................................................................... تمرینات عملی ۸۳ ............................................................................. فصل چهارم : اوقات آزاد ............................................................... ۸٥ محصولات فرعی زندگی .................................................................. ۸٦ محصول جانبی شخص شما ۸۷ .............................................................. جزء افراد پردرآمد شوید ۸۸ .................................................................. داستان خودم ۸۹ ..............................................................................";s:2341:"فهرست 9 هدف روشنی براي خود تنظیم نمایید ۹۰ .................................................. به یادگیري و رشد خود ادامه دهید ۹۲ ..................................................... تمرینات عملی ۹۳ ............................................................................. فصل پنجم : اوقات انجام کار ......................................................... ۹٥ شفاف بودن مسائل اساسی ............................................................... ۹٦ هفت هدردهنده اصلی عنصر زمان ۹۷ ...................................................... چهار نوع تصمیمگیري ۱۱۰ .................................................................. هربار فقط یک کار را انجام دهید ۱۱۲ ..................................................... تمرینات عملی ۱۱۳ ........................................................................... فصل ششم : اوقات خلاقیت ........................................................ ۱۱٤ ایده میلیارد دلاري ...................................................................... ۱۱٥ اهمیت عمل کردن ۱۱۷ ...................................................................... شما بالقوه یک نابغه هستید ۱۱۸ ........................................................... انواع خلاقیّت ۱۱۸ ............................................................................. چه چیزي جلوي شما را میگیرد؟ ۱۱۹ .................................................... اکثر مردم نمیتوانند از حوزه آسایش خود خارج شوند ۱۲۰ ............................. عجز فنی ۱۲۱ ................................................................................. ترس باعث عقبنشینی شما میگردد ۱۲۲ ................................................ سئوالاتی درست و بجا بپرسید ۱۲۳ ........................................................ فرضهاي خود را تحلیل نمایید ....................................................... ۱۲٤ فرضهاي خود را به چالش بکشانید .................................................. ۱۲٦";s:2507:"10 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی قفل خلاقیت خود را باز کنید ۱۲۷ .......................................................... فکرتان را بر روي کاغذ بیاورید ۱۲۸ ........................................................ تمام مسائل و انواع آنها را حل کنید ۱۲۹ ................................................ ضمیر فوق آگاه شما ۱۳۰ .................................................................... فعال کردن نیروهاي روحی ۱۳۱ ............................................................ توفان فکري ۱۳۳ .............................................................................. نوشتن را ادامه دهید .................................................................... ۱۳٤ پروسه تفکر خلاق پنج مرحلهاي ۱۳۷ ...................................................... تمرینات عملی ۱۳۹ ........................................................................... فصل هفتم : اوقات حل مسئله و تصمیمگیري ................................. ۱٤۱ اصل جهانی .............................................................................. ۱٤۲ در چهارچوب کاري که باید انجام شود فکر کنید ................................... ۱٤۳ نظریه محدودیتها ...................................................................... ۱٤٤ درباره محدودیتها سئوال کنید ....................................................... ۱٤٥ فرض کنید همیشه یک راهحل وجود دارد ........................................... ۱٤۷ کانون توجهتان را بر روي راهحل بگذارید ............................................ ۱٤۸ پیشرفت بزرگ ........................................................................... ۱٤۹ تعریف خودتان را از مسئله گسترش دهید .......................................... ۱٥۰ بررسی مجدد توفان فکري ............................................................. ۱٥۱ افزایش 500 درصدي ................................................................... ۱٥۲ واگذاري مسئولیت ...................................................................... ۱٥۳ اصل پیتر ................................................................................. ۱٥۳";s:2347:"فهرست 11 توانائی شما در حل مسائل ............................................................. ۱٥٤ راهحلگرا شوید .......................................................................... ۱٥٥ تمرینات عملی ........................................................................... ۱٥٦ فصل هشتم : وقت مردم و خانواده ................................................ ۱٥۷ تعادل؛ عنصري حیاتی .................................................................. ۱٥۸ زندگی ایدهآل خود را بهتصور درآورید ................................................ ۱٦۰ روابط خود را بدون اشکال نگه دارید ................................................. ۱٦۱ پس واقعا چه چیزي مهم است؟ ....................................................... ۱٦۳ نزد خانواده خود کاملا حاضر، زنده و سرزنده باشید ................................ ۱٦۳ اطمینان و محبوبیت .................................................................... ۱٦٤ با دیگران در تماس باشید .............................................................. ۱٦۸ هفت کلید براي موفقیت در بین مردم ............................................... ۱٦۹ منفعت موفقیت .......................................................................... ۱۷٤ حقیقت ساده ............................................................................. ۱۷٥ درس بزرگ .............................................................................. ۱۷٦ تمرینات عملی ۱۷۸ ........................................................................... فصل نهم : اوقات استراحت و تمدّد اعصاب ۱۸۰ ..................................... طبیعت کار توأم با دانش ۱۸۱ ............................................................... مغز شما شبیه به یک باتري است ۱۸۲ ..................................................... خطر دوپامین ۱۸۳ ............................................................................ براي استراحت، یک اولویت ضروري قائل شوید ..................................... ۱۸٥";s:2533:"12 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی آهسته حرکت کنید تا سریعتر پیش بروید .......................................... ۱۸٦ قانون پارکینسون را نقض کنید ۱۸۷ ....................................................... براي خودتان تاریخ سررسید تنظیم کنید ۱۸۸ ............................................ تعطیلی روزهاي آخر هفته را رعایت نمایید ۱۸۹ ......................................... هیچ استثنائی قائل نشوید ۱۹۰ .............................................................. تست شخصیت ۱۹۱ .......................................................................... کاري را انجام دهید که ثروتمندان انجام میدهند ۱۹۲ .................................. محرومیت از خواب آسیب میرساند ۱۹۳ .................................................. زندگیتان را تغییر دهید ............................................................... ۱۹٤ تعطیلات طولانیمدت خود را تضمین کنید ......................................... ۱۹٥ R & R را روش زندگی خود قرار دهید ............................................. ۱۹٦ تعطیلات مناسب براي خانواده ۱۹۸ ........................................................ طرح استفاده از تعطیلات را از پیش بریزید ۱۹۹ .......................................... تمرینات عملی ۲۰۰ ........................................................................... فصل دهم : وقت سکوت ۲۰۲ ............................................................. توسعه معنویات ۲۰۳ .......................................................................... کار توسعه معنوي ۲۰۳ ....................................................................... شکل ساده نگرانی ....................................................................... ۲۰٤ خود را بیاد آورید ........................................................................ ۲۰٦ مراقبت در خلال زندگی عادي ۲۰۷ ........................................................ تمرین مراقبت براي حل مسئله ۲۰۸ ....................................................... درباره آب فکر کنید ۲۰۹ .....................................................................";s:331:"فهرست 13 تمرین مدیتیشن ۲۱۰ ........................................................................ بازده خوب ۲۱۱ ............................................................................... تمرینات عملی ۲۱۲ ...........................................................................";s:1301:"14 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی مقدمه انواع مختلف زمان » آیا براي زندگی ارزش قائلید؟ پس زمان را هدر ندهید، زمان همین بندوبساط سادهاي است که زندگی از آنها ساخته شده است «. بنیامین فرانکلین دوره زمانی که در آن قرار گرفتهایم دوره بسیار بزرگی براي ز ندگیکردن است. فرصتهایی که در این دوره براي انجام کارهاي فراوان وجود دارد هرگز در طول تاریخ بشر تا بدین حدّ زیاد نبوده است . سابقه نداشته که بتوانید اینقدر کار انجام دهید و به این تعداد از اهدافتان نائل آیید . امروزه شما میتوانید در مقایسه با هر نسل دلخواهی که پیش از شما وجود داشتهاند عمر طولانیتر و بهتري داشته باشید . در سایه پیشرفتهاي نوین پزشکی و مراقبت از سلامتی، در ذهن هیچکسی نمیگنجید که مانند امروزه افراد بیشتري بتوانند به سنّ هشتاد یا نود یا حتی یکصدسالگی برسند";s:2301:"مقدمه 15 اما با اینهمه فرصتهاي بزرگی که براي موفقیت، بهروزي ، عمر طولانی و شادمانی وجود دارد احتمالا احساس شما مانند اکثریت مردم نیز همین است که میگویید » : کارهاي بیش از حدّ زیادي براي انجام دادن وجود دارد اما زمانیکه براي انجام آنها در دست داریم بیش از حدّ کم است «. بهدلیل رشد انفجارگونۀ اطلاعات، تکنولوژي و رقابت؛ آهنگ تغییر آنقدر شتابدار شده که احتمالاً ظرفیت شما بسیار بسیار کمتر از آن است که بتوانید پابهپاي آن ، بههمراه آن به پیش بروید . امروزه محتاج آن هستیم که درباره زمان و بهویژه انواع مختلف زمان، فکر تازهاي بنمائیم . اگر میخواهید از تمام کارهایی که انجام میدهید بهترین نتیجه را بگیرید باید متوجه باشید که براي هریک از کارها و مسئولیتهایتان لازم است راهبرد زمانی متفاوتی در پیش بگیرید . براي تنظیم اهداف و تصمیمگیري درباره اینکه در زندگی واقعاً چه میخواهید به یک نوع زمان احتیاج دارید و نوع دیگري از زمان را هم براي تنظیم اولویتها ، تمرکز بر روي امور بسیار باارزش و انجام کارها نیاز دارید . شما براي تعامل با دیگران، برقراري ارتباط با آنان، مذاکره و مدیریت به یک نوع زمان احتیاج دارید و براي بودن با خانواده و مهمترین خویشاوندانتان به نوع دیگري از زمان نیازمند هستید . غالباً انواع مختلف زمان شبیه به روغن و آب هستند که بهخوبی با یکدیگر مخلوط نمیشوند. اگر سعی کنید که در یک حوزه اشتباه، نوع اشتباهی از زمان را بکار ببرید منجر به سرخوردگی ، شکست و بینتیجه بودن میگردد .";s:2234:"16 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی کیفیت زندگی شما کیفیت زندگی شما عمدتا بهوسیله کیفیت مدیریت زمان توسط شما تعیین میگردد. اما مدیریت زمان واقعاً همان مدیریت شخصی و مدیریت زندگی است . مدیریت خودتان است. اگر شما وقت و زمانتان را بهنحو مناسبی کنترل ننمائید ، کنترل هرچیز دیگري برایتان دشوار است . خوشبختانه ، غنیترین و موفقترین شخص در جهان در هر روز همان بیستوچهار ساعت را در اختیار دارد که شما دارید . تفاوت بین افراد موفق و افراد ناموفق در این است که افراد موفق گاهیاوقات پتانسیل کمتر و فرصتهاي کمتري دارند اما غالبا خیلی بیشتر از دیگران توفیق انجام کار پیدا میکنند زیرا از وقت و زمان خود با روشهاي بهتر و سودمندتري استفاده میبرند. مهمترین مهارتی که بابت آن بالاترین مبالغ را دریافت میکنید قابلیت و توانائی شما براي فکرکردن است، خواه پیش از عملکردن و خواه در اثناي عملکردن . این در واقع توانائی شماست که انتخاب میکنید چه چیزي مهمتر است و چه چیزي اهمیت کمتري دارد . روانشناسان میگویند که میزان عزتنفس شما یعنی میزان محبت شما نسبت به خود و میزان احترامی که براي خودتان قائلید مقدار کلیدي در مورد نحوه زندگیکردن و میزان شادي شما در تمام حوزههاي مختلف زندگیتان است. کلید عزّتنفس بالاي شما عبارت است از اینکه احساس کنید به حال خودتان سودمند هستید و اثربخش و این اطمینان را داشته باشید که بر زندگی خود مسلط شوید، به اهدافتان نائل گردید، کارها و";s:1988:"مقدمه 17 وظایفتان را انجام دهید و به نتایجی برسید که از شما انتظار میرود؛ نتایجی که خود شما از خودتان انتظار دارید . باارزشترین دارائی مادي شما توان درآمدزائی شما یا قابلیت نیل به نتایجی است که مردم بابت انجام آنها به شما پول پرداخت میکنند . مجدداً بایستی گفت که این قابلیت تا حدّ زیادي از روي چگونگی استفاده شما از وقت و زمان خودتان در هنگامیکه کار میکنید و همچنین در قبل و بعد از کارکردن شما مشخص میشود . به عقیده توماس ادیسون » تفکر، دشوارترین کاري است که وجود دارد و به همین دلیل است که اکثریت مردم ترجیح میدهند که بمیرند اما فکر نکنند «. روش تفکري که در مورد زمان دارید و روشهاي متعدد احتمالی که میتوانید عمدتاً از وقت و زمانتان استفاده کنید اثربخشی و کیفیت هر قسمت از زندگیتان را معین میسازد . متوقف شوید و فکر کنید حالتیکه اکثریت مردم در آن زندگی میکنند حالت » واکنشی - پاسخدهی « است . هنگامیکه در اطراف آنها اتفاقی میافتد واکنش و پاسخ آنها بیدرنگ خودکار و بدونتفکر است . آنها بنده و اسیر یک لحظه زمانی یا گرفتار و پایبند آخرین زنگی هستند که گوشی هوشمند یا رایانه آنها نواخته است . کلید در دستگرفتن کنترل کامل وقت و زمان شما و همچنین زندگیتان این است که متوقف شوید و پیش از آنکه واکنش نشان دهید و پاسخ دهید";s:2516:"18 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی درباره آن فکر کنید . کار شما این است که نوع زمان و رفتار موردنیاز از طرف شما در هر لحظه را بشناسید و سپس به آن موقعیت پاسخ مناسب بدهید . تاریخدان انگلیسی آرنولد توینبی بهدلیل کار 12 جلدي استادانهاش یعنی » مطالعهاي در تاریخ « جایزه نوبل را دریافت نمود. این مجموعه کتب ، ر دّ ظهور و افول 23 تمدن یا امپراتوري بزرگ را در طول 2500 سال دنبال میکند . او دریافت که یک دوره قابل پیشبینی وجود دارد که یک امپراتوري از بدو شروع حاکمیت خود از آن عبور میکند تا به اضمحلال خود برسد . توینبی ایده » نظریه تاریخی چالش و پاسخ « را پیشنهاد کرد . او نشان داد که همه تمدنهاي بزرگ در ابتداي تشکیل ، کوچک و گاهی فقط یک قبیله یا روستاي واحد بودند و سپس این واحد کوچک مکرراً به چالشهاي خارجی پاسخ مؤثر و کارآمد داد . چالشهاي خارجی معمولا قبایل درحال جنگ و سایر دشمنان بشریت بودند. بدینترتیب این گروه کوچک به رشد و گسترش خود ادامه داد تا اینکه بر سرزمینهاي بسیار بزرگ مسلط شد . براي مثال مغولها که در تاریخ بیشترین سرزمینها را تحتتصرف خود درآورده بودند امپراتوري خود را با سه نفر آغاز نمودند : تموچین؛ مادرش هوئلون؛ و برادر جوانش، این در هنگامی بود که یکی دیگر از قبایل مغول، روستاي اینها را کاملاً از بین برد . بعد از این شکست آسان و حقارتآمیز که در شروع امپراتوري اتفاق افتاد تموچین که پس از آن او را بهنام چنگیزخان » مرد جنگجوي فوقالعاده « میشناختند امپراتوري مغول را از دریاي ژاپن به سرتاسر چین ، هند ، قسمتهاي زیادي از روسیه و خاورمیانه ، تا تمام مسیري که بهسمت مدیترانه و دانوب میرود گسترش داد .";s:2304:"مقدمه 19 انتخابها و تصمیمات شما همه چیز هستند در مورد شما و زندگیتان نیز وضع به همین شکل است . مادامیکه شما به چالشهاي مستمر زندگی و کار روزمره پاسخ مؤثر میدهید باهوشتر میشوید و قابلیت بیشتري پیدا میکنید و بهپیش میروید تا پتانسیل کامل خود را برآورده کنید . موفقیت شما ، هم در کوتاهمدت و هم در درازمدت بیشتر از هر چیزي ، عمدتاً از روش پاسخگوئی شما به دشواريها و چالشهاي ناگزیر و غیرقابل اجتناب زندگی روزمره مشخص میگردد . به این عبارت ، توان پاسخدهی شما گفته میشود که همان توان شما در پاسخدهی مؤثر به تقاضاهاي بدون توقف و متضاد درباره وقت و زمان شماست . در این کتاب مجموعهاي از بهترین موارد استفاده از زمان و اصول مدیریت زمان را فرا خواهید گرفت که تاکنون کشف شدهاند. اینها همان روشهاي مدیریت زمان و راهبردهائی هستند که موفقترین و شادترین افراد جامعه ما آنها را عملا بهکار بستهاند. اگر این روشها و فنون را مبناي کار عملی خود قرار دهید کنترل کامل خود را بر روي زمان و زندگیتان بهدست خواهید گرفت و نسبت به اکثریت کسانیکه در چندین و چندسال آتی و یا حتی در طول عمر خود قدري موفقیت کسب میکنند در طول یک سال یا دوسال آینده به موفقیتهاي بسیار بیشتري نائل خواهیدشد . اکنون که بهشدت بهفکر وضعیت فعلی خود میباشید و مؤثرترین شیوه برخورد با وقایع مختلف را در زمانهاي مختلف با راهبردهاي مختلف فرا میگیرید بهطور کامل نسبت به تمام گذشته، شفافیت تفکر شما بیشتر خواهد شد و مطمئنتر از قبل پاسخ خواهید داد .";s:1376:"20 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی فصل اول برنامهریزي راهبردي و زمان مناسب براي تنظیم اهداف » حالتی وجود دارد که انسان باید براي برندهشدن آن را تصاحب کند ( 1 : معیّنبودن مقصود ( 2، آگاهی داشتن نسبت به آنچه انسان خواستار آن است، ( 3 اشتیاق سوزان و آتشین براي نیل به هدف .« ناپلئون هیل یکی از مهمترین انواع زمان، زمانی است که شما صرف فکرکردن، تصمیمگیري و برنامهریزي براي رسیدن به چیزهایی میکنید که در زندگی آنها را واقعا میخواهید . بزرگترین و تنها عامل اتلاف زمان این است که بدون آنکه هدف روشن و خاصی داشته باشید راه بیفتید و حرکت کنید . بسیاري از مردم به » تمامی « وقایعی که در اطراف آنها میگذرد پاسخ داده و عکسالعمل نشان میدهند و با انجام این کار پربازدهترین سالهاي عمر خود را تلف مینمایند . همچنین مردم بهجاي آنکه وقت صرف کنند و بهروشنی و قطعاً معلوم نمایند که واقعاً";s:1903:"فصل اول 21 چه چیزي براي خودشان میخواهند تلاش خود را بر این میگذارند تا به اهداف سایر مردم نائل شوند. ضربالمثلی هست که میگوید » : پیش از انجام هرکاري ، باید اول از همه، کار دیگري انجام دهید «. پیش از آنکه حرکت کنید و ماجراهاي بزرگ زندگی را شروع نمائید باید درباره سرانجام کارتان تصمیم بگیرید که میخواهید کجا باشد . خبر خوب این است که تاکنون و بهاندازه فرصتهاي امروز، فرصت وجود نداشته است که انسان به اهدافش دست پیداکند. اما این فقط خود شمائید که میتوانید تصمیم بگیرید که چه میخواهید . تفاوت بین غنی و فقیر چیست؟ یکی از توضیحات این است که تقریباً 85 درصد از اغنیا یک هدف بزرگ دارند که تمام مدت بر روي آن کار میکنند . فقط 3 درصد از فقرا هستند که یک هدف بزرگ دارند که گاهی بر روي آن کار میکنند . یک درصد در برابر 99 درصد امروزه درباره اختلاف بین یکدرصديها و بقیۀ ما ، مشاجرات فراوانی وجود دارد . ادعا میشود که رويهمرفته یکدرصديها نسبت به سایر افراد، مالک ثروت بیشتري هستند و کنترل بیشتري بر روي آن ثروت دارند. با اینحال آمار مزبور دقیق نیست . اختلاف عینی ، واقعاً بین 3 درصد صدر و 97 درصد بقیه است. بهدلی ل اینکه اکثریت مردم زندگیشان را با ثروت ناچیز و یا اصلاً با دست خالی آغاز";s:2239:"22 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی میکنند پرسش واقعی بایستی این باشد که » این 3 درصد صدر که با هیچ شروع کردند چگونه در طی یکی دو نسل اینقدر موفق شدند؟ « پاسخ ساده است 3 . درصد صدر داراي اهداف و برنامههاي روشن و مکتوبی هستند که هر روز بر روي آنها کار میکنند . آنها دقیقاً میدانند که چهکسی هستند ، چه میخواهند و مقصد آنها کجاست؟ آنها یک برنامه کار و نقشه راهی را در اختیار دارند که آنها را سریعتر و در نهایت دقت ممکن بهسوي سلامتی ، شادي ، ثروت و شکوفائی که مردم در تمام مدت عمرشان براي آن تلاش میکنند راهنمائی مینماید . اغنیا در نتیجه داشتن اهداف روشن و مکتوب نسبت به یک فرد عادي و متوسط ، زمان بسیار بسیار کمتري را اتلاف میکنند . کسانیکه اهداف و برنامههاي مکتوبی دارند بهطور متوسط ده برابر بیشتر از افرادي که همان میزان هوشمندي و تحصیلات را دارند پولسازي میکنند و پسانداز مینمایند . شفافیت یعنی همه چیز داستانی از یک شکارچی است که در آستانه ورود به یک جنگل ، چشمانش را میبندد و با تفنگ خود در جنگل شلیک میکند . سپس به دوست خود میگوید » من با اطمینان کامل امیدوارم که تیراندازي من نتیجه خوبی خواهدداشت «! این روشی است که عده زیادي از مردم در حیات خود بدان روش زندگی میکنند. آنها خود را در زندگی رها مینمایند ، و هر چه بادا باد؛ درست مانند سگی که یک خودروي عبوري را دنبال میکند و بندرت چیزي گیرش میآید . اکثریت مردم بدون هدف زندگی میکنند و بهترین کاري را که";s:2165:"فصل اول 23 میتوانند فقط به این امید ا نجام میدهند که اتفاق خوبی برایشان رخ خواهدداد . اما امیدواري، یک کار راهبردي نیست و اگر دستورالعمل یک فاجعه نباشد دستورالعمل شکست است . براي اینکه وقتتان افزایش یابد و بهحداکثر برسد و براي اینکه از غنا ، پرمایگی، پاداش و اجرت خود لذت ببرید لازم است که بهطور منظم وقت بگذارید و راجع به اهدافتان فکر کنید بهویژه هنگامیکه محیط اطرافتان آشفته و دستخوش تغییرات سریع باشد . شما باید بهشدت هدفگرا شوید . براي خودتان هدف تنظیم کنید، برنامه بریزید و زندگی را در اطراف خود بهنحوي که واقعاً دوست دارید سازماندهی نمائید. از بین تمامی ابزارهاي بزرگ مدیریت زمان، اینها بزرگترین ابزارها میباشند . تنظیم اهداف و برنامهریزي راهبرديِ شخصی مستلزم این است که بهدور از وقفهها و بیتوجهیها عقبنشینی کنید و قدري وقت صرف نمایید . سپس به سئوالات متعدد و کلیدي پاسخ دهید تا مطمئن شوید که هرکاري در خارج از وجودتان انجام میدهید با شخصیت درونی شما مطابقت دارد و با آنچهکه شما واقعا میخواهید به آن برسید هماهنگ است . به درون خود نظري بیفکنید اولین سئوالیکه میپرسید این است که؛ من که هستم؟ پاسخ شما به این پرسش معلوم میسازد که تصویري که شما از خودتان دارید چیست و یا اینکه شما فکر میکنید که شخصیت شما چیست. بهدلیل ا ینکه رفتارهاي خارج از وجودتان همواره با آن تصویر و توضیحی که شما در درونتان از خود";s:2225:"فصل اول 25 را پیدا کنید که شما را بهخاطر آن برروي زمین قراردادهاند تاآن را اجرا نمائید. شما باید بینش خود، مقصود از زندگی و خواست قلبیتان را شفاف نمائید . کاري را انجام دهید که واقعاً دوست دارید یک شاهکار شما در زندگی این است که کاري را که واقعاً به انجام آن علاقه دارید پیدا کنید و سپس با تمام وجود تلاش کنید که صرفا در انجام همان یک کار مطلقاً عالی عمل کنید . شما در سرتاسر زندگی و کارتان بهعنوان یک بزرگسال نیاز دارید که مجموعهاي از سئوالات را بپرسید و پاسخ دهید . پاسخهاي شما بهمرور زمان و با کسب تجارب جدید تغییر میکنند. هر مرتبهاي که به این سئوالات میپردازید باید پاسخهاي روشنتري داشتهباشید و همچنانکه اطلاعات بیشتري بدست میآورید باید مایل باشید که پاسخهایتان بهروز باشند . فرض کنید که هیچ محدودیتی ندارید. تجسم کنید که یک چوب جادوئی داشتید و زندگیتان را از هر نظر ، ایدهآل مینمودید . حال از خود بپرسید : - 1 من واقعا میخواهم با زندگی خود چکار کنم؟ - 2 من واقعا ، واقعاً میخواهم با زندگی خود چکار کنم؟ - 3 من واقعا ، واقعا ، واقعا میخواهم با زندگی خود چکار کنم؟ سومین مرتبه که شما این سئوال را با قید » واقعاً ، واقعاً ، واقعاً « از خود میپرسید؛ قید مزبور، کلید موردنظر میباشد. این قید شما را وادار میکند که تا اعماق وجود خود فروبروید و پاسخهاي » سطحی « راجع به پول و موفقیت را به گذشته بسپرید . قید مزبور غالباً پاسخی را که در جستجوي آن بودید به";s:1907:"26 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی شما ارائه میکند . در شروع، نحوه بازکردن قفل کلیه نیروهاي بالقوه شما همین است . برنامهریزي راهبردي شخصی شرکتهاي موفق، زمان و پول فراوانی را در راه گسترش برنامههاي راهبردي تجارت خود سرمایهگذاري میکنند . این اهداف و برنامهها آنهایی هستند که بهدقت و بهطور کامل بر روي آنها کار و تدبّر شدهاست . این شرکتها از اهداف و برنامههاي مزبور استفاده میکنند تا به موفقیتها و منفعتهاي بیشتري در عرصه بازارهاي رقابتی نائل شوند . شما به یک برنامه راهبردي؛ یعنی برنامه راهبردي شخصی نیز احتیاج دارید تا اطمینان حاصل کنید که در کوتاهترین زمان بیشترین میزان کار را انجام میدهید و کمترین میزان اشتباه احتمالی را در طول مسیر خواهید داشت . برنامهریزي راهبردي شخصی متمرکز بر چهار پرسش اساسی است که باید آنها را مرتباً از خود بپرسید : - 1 هماکنون من در کدام جایگاه از زندگیام هستم؟ شما تاکنون چه کارهایی انجام دادهاید؟ ارزش مادي شما چقدر است؟ زندگی خانوادگی شما از چه نوعی است؟ سلامتی و برازندگی شما در چه سطحی است؟ - 2 من چگونه به جایگاه امروزي رسیدم؟ گزینهها و تصمیمگیريهایی که در گذشته اتخاذ نمودید تا زندگی فعلیتان را ساختید چه بودند؟ کدامیک از";s:2109:"فصل اول 27 عوامل مزبور تاکنون بیشترین سهم را در موفقیت شما داشتهاند؟ کدامیک از آنها دلائل شکست و موانع پیشرفت شما بودهاند؟ - 3 من میخواهم در آینده به کجا بروم؟ آرمانسازي کنید و یک آینده کامل و بیعیبونقص را تجسّم نمائید. در همین حالت خود را به اندازه 5 سال در آینده بهپیش ببرید و تصور کنید که زندگی شما از هر نظر عالی و ممتاز است. زندگی شما شبیه به چه چیزي خواهدبود؟ تفاوت آن با زندگی امروزتان در چیست؟ - 4 چگونه میتوانم خود را از جائی که هستم بهجائی که میخواهم برسانم؟ کلیه کارهاي مختلف و متعددي که میتوانید با شروع از امروز، انجام دهید و آینده کامل و بیعیبونقص خود را بسازید چه کارهایی هستند؟ بهترین دوست شما از هر نظر، شفافبودن است. برنامهریزي راهبردي شخصی در درجه اول مستلزم این است که شما اهداف روشن و مکتوبی براي خود ترسیم نمائید و در درجه دوم اینکه راهبردهاي متعددي را که میتوانید اجرا کنید تا به آن اهداف نائل شوید ، بهدقت مورد امتحان قرار دهید . اکثریت مردم میخواهند با انجام کاري که از آن لذت میبرند پول هنگفتی بدست آورند و در نهایت به استقلال مادي برسند. اما فقط درصد کوچکی از آنها به این هدف عادي خواهندرسید . چرا چنین است؟ ثروت اولین نسل تنها در ایالات متحده ده میلیون نفر میلیونر وجود دارد و بیشتر از 80 درصد از آنان ، خودساخته هستند . در جهان تقریباً 2000 میلیاردر موجود";s:2370:"فصل اول 29 کار تخصصی انجام دهید و در کار خود به سطح عالی و ممتاز برسید. شما به طرق بسیار زیاد و مختلفی میتوانید خود یک موفقیت بزرگ باشید . به نداي درونی خود گوش فرادهید بسته به شخصیت ، مهارتها ، طبیعت ، خلقوخوي خودتان و آنچهکه واقع اً از آن لذت میبرید میتوانید از بین کلیه مسیرها ، مسیري را انتخاب کنید . خبر خوب این است که بهترین راه همین است و راه دیگري وجود ندارد. میلیونها نفر از مردم براي شخص دیگري کار میکنند یا تخصصی دارند یا هر دوي اینها و از نظر مالی هم توافق بسیار خوبی دارند. سایر مردم نیز در مجموعه وسیعی از مهارتها ماهر و استاد میشوند و در کسبوکار تجارتی یا بهعنوان کارآفرین موفقیت کسب میکنند . برخی نیز کارهاي متعددي انجام میدهند . آنها کسبوکار تجارتی خودشان را آغاز کرده و سپس در انجام یک کار خدماتی بسیار ماهر و خبره شده یا محصولی را تکمیل میکنند؛ محصولی که مردم آن را واقعاً میخواهند و مایل به پرداخت پول براي آن هستند . احتمالاً شفاف بودن، 95 درصد از کلّ موفقیت است . هر چقدر که شما بهنحو شفافتري بدانید که چه کسی هستید و چه چیزي میخواهید برایتان آسانتر خواهدبود که تقریبا در هر شرایط یا پیشامدي موفق شوید . توماس کارلایل مینویسد » انسان بیهدف در صافترین جادهها هم پیشرفت اندکی خواهدداشت . در مقابل او شخصی است که اهداف روشن و شفافی داشته و در ناصافترین جادهها هم پیشرفت مینماید «. هنگامیکه شما متوقف میشوید، زمان صرف میکنید و درباره چیزي که واقعاً میخواهید و نحوه بهدستآوردن آن فکر میکنید در واقع میتوانید در";s:2222:"30 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی سالهاي متمادي که صرف انجام کارهاي سخت گشتهاست و صرفاً پیشرفت اندکی عایدتان شدهاست صرفهجوئی نمائید . اشتباهات گذشته را فراموش نمائید و بر روي آینده متمرکز شوید. یک گفتار حکیمانه ترکی میگوید » اصلا مهم نیست که چقدر در جاده اشتباه پیش رفتهاید؛ برگردید. « عامل هوشمندي به عقیده جوش بیلینگز بذلهگوي غربی » این نیست که انسان میداند چه چیزي به او آسیب میرساند؛ بلکه این دانش اوست که حقیقت نیست «. در دوران رشدم، آموزگاران و والدینم بارها و بارها گفتند که اگر نمرات خوبی نصیبم نشود ، اگر از دبیرستان دیپلم نگیرم ، اگر به کالج نروم در زندگی موفق نخواهم بود . من سخن آنان را باور کردم. وقتی از دبیرستان مردود شدم ، به یک زندگی منحصر به مشاغل کارگري رضایت دادم. از آن زمان تا دو سه سال بعد، ظرف شستم، چاه حفر کردم، در کارخانه چوببري و سایر کارخانهها کار کردم و گاهی اوقات در اتومبیل خود خوابیدم . هنگامیکه افراد موفق را در اطراف خود میدیدم قدري ناامیدي به من دست میداد . بسیاري از آنها جوانتر از من بودند. بالاخره شروع کردم و عقایدم راجع به موفقیت و شکست را به چالش کشیدم . از خود پرسیدم » چرا برخی از مردم موفقتر از دیگرانند؟ « چیزيکه دریافتم باعث شگفتیام شد . فهمیدم که بین موفقیت و تحصیلات بالا و همچنین هوشمندي، نمرات خوب ، تعلقداشتن به یک خانواده متمول یا حتی داشتن استعداد طبیعی صرفاً رابطه کوچکی وجود دارد .";s:2376:"فصل اول 31 هوشمندي بهعنوان ویژگی مهم افراد موفق در تمام حوزههاست . اما در تحقیقات گسترده معلوم شدهاست که بسیاري از افراد موفق ، نه بهره هوشی ( IQ ) استثنائی داشتهاند و نه در مدرسه نمرات خوبی کسب کردهاند. آنها از لحاظ هوش بالاتر از میزان متوسط بوده اما نابغه نبودهاند. یک روش عملکردن متخصصین نتیجه گرفتهاند که هوشمندي ، بیشتر » یک روش عملکردن « است تا اینکه موضوعی باشد مربوط به کسب نمره خوب یا داشتن بهره هوشی بالا . پس در این صورت طریقه هوشمند عملکردن در چیست؟ پاسخ ، ساده است : هنگامیکه کاري انجام میدهید که شما را به سمت یکی از اهدافتان ، اهدافی که خودتان براي خودتان تنظیم کردهاید ، حرکت میدهد در این صورت شما دارید هوشمندانه عمل میکنید . بالعکس در تمام مواقع ، هرکاري انجام دهید که شما را به طرف آنچهکه خواهان آن هستید حرکت ندهد دارید غیرهوشمندانه عمل میکنید . من در همایشهاي خود یک روش ساده را تدریس میکنم که قول میدهم درآمد تمام افراد درون سالن را دوبرابر کند. نام آن را روش A / B نهادهام . نحوه کار این روش بدینگونه است : تمام کارها و فعالیتهایتان را در دو دسته تقسیم کنید؛ کارهاي دسته A و کارهاي دسته . B کارهاي دسته A کارهایی هستند که شما را بهسمت اهدافی حرکت میدهند و نزدیکتر میکنند که شما اذعان دارید واقعاً خواهان انجام و اجرا و تحقق آن اهداف هستید . اینها اهدافی هستند شبیه به اینکه در صنف خودتان موفقتر باشید ، پول بیشتري کسب کنید ، وقت بیشتري را بههمراه خانواده و دوستان خود صرف نمائید و از سلامتی عالی خودتان لذت ببرید .";s:2147:"32 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی از طرف دیگر کارهاي B کارهایی هستند که شما را بهسمت این اهداف حرکت نمیدهند یا حتی بدتر از آن ، شما را از آنها دور میگردانند . این یک قاعده زندگیساز است : فقط کارهاي دسته A را انجام دهید . خودتان را منضبط و مقید کنید که صرفاً کارهایی را انجام دهید که شما را غنی سازد و سطح زندگی و کار شما را بالا ببرد و احساس حرکت رو بهجلو جهت رسیدن به چیزهایی را به شما بدهد که خواهان آنها هستید و شما را تبدیل به فردي سازد که میخواهید باشید . این راهبرد ساده شما را قادر میسازد بهرهوري ، بازده و نتایج خود در ماهها و سالهاي پیشرو را دوبرابر و سهبرابر کنید. بهترین موضوع این است که وقتی بر روي مهمترین اهدافتان کار میکنید احساس برندهبودن مینمائید ، احساس پیشروي ، احساس شاد بودن و خشنودي میکنید . عزتنفس شما افزایش مییابد و از سطوح بالاتري از مناعت طبع و غرور شخصی لذت میبرید. حتی بیشتر از این؛ هنگامیکه بر روي مهمترین کارها و اهداف خود کار میکنید و آنها را تکمیل مینمائید احترام ، عزتمندي خود و تحسین همه افراد اطراف خود را بهسوي خود جلب مینمائید . شما بهسرعت تبدیل به یکی از ارزشمندترین افراد سازمان خود میشوید . تنظیم اهداف و فرمول دستیابی به آنها یک فرمول، یا دستور، ساده و در عینحال قدرتمند هفتمرحلهاي جهت دستیابی به هدف وجود دارد که میتوانید آن را براي بقیه عمرتان فرا بگیرید";s:2367:"34 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی افراد دارند . اینها اهداف روشن و خاصی نیستند که شما بتوانید روزانه بر روي آنها تمرکز کنید تا به آنها برسید. اینها را نمیتوان اندازه گرفت . هیچکسی نمیتواند به شما بگوید که براي دستیابی به آنها چقدر به آنها نزدیک شدهاید یا چقدر از آنها فاصله دارید . اهدافتان را مکتوب کنید مرحله دوم : اهدافتان را بر روي کاغذ بنویسید . فقط 3 درصد از بزرگسالان اهدافشان را مینویسند و بنظر میرسد که همه افراد دیگر براي آنها کار میکنند . آنها بهطور متوسط ده برابر بیشتر از کسانی درآمد دارند که اهدافشان را مکتوب نمیکنند . هنگامیکه هدف خود را بر روي کاغذ نوشتید کاري کنید که قابلسنجش بشود . به هدف خود عددي بچسبانید بهطوريکه شخص دیگري بتواند به شما بگوید که چقدر به دستیابی به هدفتان نزدیک شدهاید . قاعدهاي هست که میگوید، اگر میخواهید موفق باشید بر روي تمامی اهداف و کارهاي خود معیاري قرار دهید؛ اما اگر میخواهید ثروتمند شوید بر روي هر یک از اهداف و کارهایتان یک معیار مالی قرار دهید . مطالعهاي که اخیراً در باره مدیریت انجام شد و در آن به کار 150 پژوهشگر توجه شده بود که هزاران شرکت در بیش از 20 کشور را مورد مطالعه قرار داده بودند حاکی از آن بود که سه عامل وجود دارد که بیش از 80 درصد از موفقیت تجارتی به آنها بستگی دارد: اهداف روشن و عینی ، معیارهاي شفاف و تاریخهاي سررسید واضح . بهخاطر بسپرید که در تیراندازي، شما نمیتوانید هدفی را بزنید که آن را نمیبینید . هنگامیکه اهداف روشنی دارید و میتوانید پیشرفت خود را";s:2327:"فصل اول 35 اندازهگیري نمائید خواهید دید که نسبت به زمانیکه نمیتوانستید این کار را انجام دهید بیشتر و سریعتر پیش خواهید رفت . هدفتان را براي چه زمانی میخواهید؟ مرحله سوم : یک تاریخ سررسید تعیین نمائید . دقیقاً ببینید که میخواهید چه موقعی به یک هدف بخصوص برسید. اگر دوره هدف مزبور بسیار طولانی باشد آن را به چندین سال، ماه، هفته و حتی روز تقسیم نمائید . بعضی از موفقترین افرادي که میشناسم یک هدف دهساله را به اهداف پنجساله ، یکساله ، یکماهه تقسیم میکنند و آنقدر پیش میروند تا به فعالیتهاي روزانه خود میرسند . سپس آنها خود را منضبط و مقید میکنند تا هر روز یک یا چند مورد از آن فعالیتها را کامل نمایند . اگر تا هنگام رسیدن به موعدي که مرتبه اول براي خودتان تنظیم نموده بودید به هدفتان دست پیدا نکردید چه؟ ساده است : موعد جدیدي تنظیم کنید و در صورت لزوم یک موعد دیگر و یکی دیگر و الیآخر. هنگامی که اولین موعد را براي خود تنظیم نمودید موعد مزبور براساس اطلاعاتی قرار خواهد داشت که در آن موقع بهخصوص در اختیار داشتید . اما عوامل خارجی تغییر میکنند . ممکن است تنزلی در وضعیت کلی اقتصاد پدید آید یا چیزي شبیه به کاهش شدید قیمت نفت رخ دهد که همه چیز را در کار تجارتی یا صنعتی شما و دیگران تحتالشعاع خود قرار دهد. وقتی اتفاقی میافتد که باعث میشود شما نتوانید کنترلی بر روي برنامه ساعات کاري خود داشته باشید موعد جدیدي تنظیم کنید . هیچ هدف نامعقولی وجود ندارد بلکه صرفاً این موعد زمانی انجام کار بود که نامعقول بود .";s:2545:"36 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی افکار خود را بر روي کاغذ بیاورید مرحله چهارم : از تمام چیزهایی که میتوانید فکرش را بکنید و همچنین از تمامی چیزهایی که احتمالا میتوانید انجام دهید تا به هدفتان دست بیابید لیستی تهیه کنید . چیزهاي جدیدي را که فکر میکنید میتوانید انجام دهید یا فرابگیرید یا توضیح راجع به افرادي را که میتوانید با آنها صحبت نمائید ، این موارد را در لیست خود بنویسید . آنقدر به نوشتن این موارد ادامه دهید که دیگر چیز جدیدي به فکرتان خطور نکند . مرحله پنجم : لیست خود را مرتب کنید و آن را با حفظ ترتیب، سازماندهی کنید . چکلیستی تهیه نمائید و کارهایتان را نظم دهید . این کار را با چیزي شروع کنید که باید انجام دهید تا به هدفتان دست پیدا کنید ، پس از آن نیز در مرحله دوم با چیزي ادامه دهید که باید انجام دهید و به همین ترتیب پیش بروید تا به مرحله نهائی یعنی به مرحلهاي برسید که براي دستیابی به آن هدف لازم است انجام دهید . همچنین شما میتوانید لیست خود را بهوسیله اولویتبندي سازماندهی نمائید . مهمترین مورد لیست شما کدام است؟ در وهله دوم ، مهمترین مورد لیست شما کدام است؟ قاعده 80 / 20 را عملاً اجرا کنید که میگوید 80 درصد از موفقیت شما بهوسیله 20 درصد از کارهایی معیّن میشود که شما انجام میدهید . غالبا باارزشترین و مهمترین کاري که در زندگی انجام میدهید که 80 درصد از موفقیت شما به آن وابسته است ، عبارت است از تصمیمگیري در مورد هدف و ایجاد طرحی که در وهله اول بتوانید به آن هدف دست پیدا کنید . طرح ، لیستی از کارها و فعالیتهاست که سازماندهی آن بر اساس ترتیب و اولویت است . هنگامیکه هدف مکتوب و طرحی داشتهباشید در جلوي 97";s:2301:"فصل اول 37 درصد از بزرگسالانی حرکت خواهیدکرد که امروزه کار میکنند . شما سریعتر از هر زمانی در گذشته به موفقیتهاي بسیار بیشتري نائل خواهیدشد . در اکثریت اوقات مردم اطراف شما شگفتزده خواهندشد . عملگرا شوید مرحله ششم : بر روي طرح خود شروع بهکار کنید . کاري انجام دهید؛ حال هر کاري میخواهدباشد . اما پیش بروید. اولین قدم را بردارید . خبر خوب ایناستکه شما همیشه میتوانید قدم اول را ببینید . شما همواره میدانید که براي بهراه افتادن چهکار باید کرد . هنگامیکه اولین قدم را به طرف هدفتان برداشتید – اغلب اوقات این ، دشوارترین قدم است – سه منفعت بزرگ عایدتان میشود . اول اینکه بازخورد )فیدبک( فوري دریافت خواهیدنمود. این بازخورد به شما اجازه می - دهد که در صورت نیاز ، مسیر یا جهت خود را تغییر دهید. دوم اینکه ایده - هاي بیشتري بدست خواهیدآورد و از آنها استفاده خواهیدنمود تا ببینید چگونه میتوانید کارهاي بیشتر و بهتري انجام دهید تا به هدفتان دست پیداکنید . سوم ، احساس خواهیدنمود که در معرض موجی از اعتمادبهنفس و عزتنفس قرارگرفتهاید . احساس قدرت بیشتري خواهیدکرد و گوئی کنترل بیشتري بر روي زندگی خود دارید . شما هر سه این منفعتها را از کار سادة دستبهکارشدن ، برداشتن قدم اول بهسمت هدفتان بدست میآورید . مرحله : 7 این، از بین تمام مراحل، مهمترین مرحله است . این مرحله، زندگی شما را در مدت زمان بسیار کوتاهی دچار دگرگونی میکند . ای ن مرحله به زبان ساده، چنین است: هر روز کاري انجام دهید که شما را بهطرف";s:2391:"38 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی مهمترین هدفتان حرکت دهد. هفت روز هفته، 365 روز سال ، یک کاري؛ کوچک یا بزرگ، انجام دهید، که شما را یک قدم به جلو به طرف هدفتان حرکت دهد . وقتی روزانه کاري انجام میدهید چیزي به نام اصل ممنتم موفقیت را فعّال کردهاید . این اصل، براساس قانون اینرسی اسحاق نیوتن، میگوید که اگر بخواهیم جسمی را از حالت سکون به حرکت درآوریم مقدار انرژي بسیار هنگفتی لازم است . اما اگر بخواهیم جسم مزبور را با سرعت ثابت ، در حال حرکت رو به جلو نگهداریم انرژي بسیار اندکی لازم است . به خودرویی فکر کنید که میخواهیم آن را به جلو هُل دهیم تا از حالت سکون کامل به حرکت درآید . تلاش بسیار زیادي لازم است که خودرو را از حالت سکون حرکت داده و بهجلو هل دهیم اما پس از آن، تلاش کم و کمتري میخواهد تا خودرو را در حال حرکت روبهجلو با سرعت بیشتر نگهداریم. براي شما نیز اوضاع بههمین ترتیب است . تنظیم هدف بهشکل تمرینی اکنون یک برگه تمیز کاغذ بردارید. در بالاي صفحه واژه اهداف و تاریخ روز را بنویسید . آنگاه حداقل ده هدف را روي کاغذ بنویسید که مایلید در دوازده ماه آینده یا مدت زمانی در همین حدود به آنها نائل شوید یا آنها ر ا بهانجام برسانید. این اهداف میتوانند اهداف یکروزه ، یکهفتهاي، یکماهه ، ششماهه و یا اهداف یکساله باشند . اما کلیه این اهداف ، آنهایی هستند که دوست دارید در خلال سال آینده به آنها نائل شوید . اهداف خود را به شیوه خاصی بنویسید، بهطوريکه شیوه مزبور آنها را براي ذهن نیمههشیار و مرکز قوة محرّکۀ ذهن شما قابل قبولتر بگرداند .";s:2387:"40 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی سپس ذهن نیمههشیار شما این فرمان را بهعنوان یک سفارش گرفته و 24 ساعته بر روي آن کار میکند . از روزي که ذهنتان نسبت به اهدافی که میخواهید به آنها برسید ، و از زمانیکه ذهنتان نسبت به زمان معینی که میخواهید بدانها دست پیدا کنید شفاف میشود ، و نیز از زمانیکه آنها را بر روي کاغذ میآورید؛ جریان ثابت و یکنواختی از ایدهها و بینشها را دریافت خواهید نمود که به شما کمک میکنند تا بهسرعت بهطرف اهدافتان حرکت کنید و اهدافتان نیز سریعتر از قبل بهسوي شما حرکت نمایند . مقصود اصلی مشخّص و معیّن ناپلئون هیل پس از 22 سال تحقیق در بین غنیترین افراد آمریکا نوشت ، » موفقیت بزرگ بهمثابه یک کلّ بههمراه یک مقصود اصلی مشخص و معین آغاز شد «. این همان تکهدفی است که براي شما مهمتر از تکتک اهداف دیگر است . این همان هدف واحدي است که میتواند بیشتر از اهداف دیگر به شما کمک کند تا به تعداد بیشتري از سایر اهداف خود برسید . به لیست دههدفی خود نگاه کنید و این سئوال را بپرسید : اگر من بتوانم در طیّ مدت 24 ساعت تنها به یک هدف از اهداف این لیست نائل بشوم تنها هدفی که بزرگترین تأثیر مثبت را بر روي زندگی من خواهدداشت کدام است؟ معمولا این هدف بهراحتی توجه شما را به خود جلب خواهد نمود . ای ن تنها هدفی است که شما را به هیجان میآورد و بیش از هر چیز دیگري در شما انگیزه ایجاد میکند. همچنین این تنها هدفی است که اگر بخواهید به آن نائل شوید براي شما بیشتر از هر چیز دیگري شاديبخش است . این هدف هر کدام از اهداف که باشد دور آن یک دایره بکشید .";s:2291:"فصل اول 41 سپس یک ورق کاغذ تمیز بردارید و در بالاي آن واژههاي زیر را بنویسید که، من در فلان تاریخ به این هدف دست خواهم یافت . این کار سبب میشود که هدف شما در فرمول 3P قرار گیرد و یک موعد به آن افزوده شود . در پائین این واژهها از کلیه چیزهایی که به فکرتان میرسد که بتوانی د انجام دهید تا به آن هدف دست پیدا کنید لیستی تهیه نمائید . هنگامیکه اقلام جدید به فکرتان خطور کرد آنها را به لیست خود اضافه نمائید . سپس لیست خود را در قالب یک طرح یا برنامه کار سازماندهی کنید . مشخص نمائید کاري که نیاز است بهعنوان اولین کار انجام گردد کدام است؛ کدام کار نیاز است تا بهعنوان کار دوم انجام گیرد و کار سوم ، و غیره . آنگاه دست بهکار لیست خود شوید. قدم اول را بردارید. از وضعیت آرام و آسایشی که در آن هستید خارج شوید و سفر خود براي دستیابی به هدف را آغاز کنید. این همان تنها هدفی است که میتواند بزرگترین تفاوت مثبت را در زندگی شما بهوجود آورد . بالاخره تصمیم بگیرید هر روز کاري انجام دهید که شما را لااقل بهاندازه یک قدم به مهمترین هدفتان نزدیکتر سازد . میلیونرساز بهجاي عنوان بالا میتوانستیم بگوئیم فرمول میلیونرساز. به کمک این فرمول ساده در سرتاسر دنیا نسبت به تمامی روشهاي دیگري که آموزش دادهشده یا عملاً بهکار گرفتهاند افراد بیشتري به موفقیتهاي بیشتري دست پیدا کردهاند. شما تبدیل بههمان چیزي میشوید که در اکثر مواقع درباره آن فکر میکنید ، درنتیجه هر روز صبح که از خواب برمیخیزید درباره مقصود اصلی";s:1347:"44 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی فصل دوم اوقات سازنده و مولّد و انجام کار بیشتر » شخصی که هر روز صبح برنامه کارهاي آن روز را طرحریزي میکند و تا رسیدن به نتیجه ادامه میدهد ریسمان پیچدرپیچی را دنبال میکند که راهنماي او در کشاکش زندگی بهغایت سردرگم زمانه است «. ویکتور هوگو براي اینکه کار خود را به بهترین وجهی انجام دهید لازم است نحوه تفکر شما راجع به بهرهوري با اکثریت مردم امروزي کاملا متفاوت باشد . قابلیت شما در استفاده خوب و صحیح از وقت کاريتان ، در داشتن بازده بالا و انجام کار بیشتر ، سریعتر و با کیفیت بهتر ، چیزي است که بیشتر از هر عامل دیگري بر روي حرفه شما اثر میگذارد . هنگامی به بهرهوري دست پید ا میکنید که برنامه بریزید، سازماندهی نمائید ، اولویتها را تنظیم کنید و در تمام طول روز بر روي باارزشترین جنبه استفاده از وقتتان متمرکز شوید .";s:2468:"46 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی برند شخصی شما تمامی افراد در ذهن سایر مردم داراي یک » برند « هستند . این برند معمولا در چند کلمه خلاصه میشود . این چند کلمه همان کلماتی هستند که وقتی کسی بخواهد درباره شما فکر کند و به دیگران توضیحی بدهد آنها را بهکار میبرد. برند شخصی شما قسمت اعظم وقایعی را معلوم میسازد که در زندگی و کار براي شما اتفاق میافتد . تحقیقات اخیر نشان میدهند که وقتی شما با شخص جدیدي ملاقات میکنید بهدنبال دو مجموعه ویژگی هستید که برند شخصی او را تشکیل میدهد. ویژگیهاي اول » خونگرمی و اعتماد « هستند . آیا این شخص فرد دوستداشتنی است که بتوانید به او اعتماد نمائید و با او راحت باشید یا خیر؟ بسیار جالب توجه است که شما در مدت پنج ثانیه از اولین برخوردتان با یک شخص جدید این تصمیم را درباره او میگیرید و بهندرت اشتباه میکنید . ویژگیهاي دوم که مردم بهدنبال آنها هستند ترکیبی از » شایستگی و قابلیت « است . آیا این شخص قادر است که فلان کار را بهنحو عالی و بهموقع انجام دهد؟ و اگر پاسخ این سئوال مثبت باشد آیا او آن کار را اصلاً انجام خواهدداد یا خیر؟ آیا شخص مزبور شایستگی آن را دارد یا خیر؟ معمولاً پاسخ به این سئوالات زمان ، تفکر ، بررسی و تجربه بسیار بیشتري میخواهد. خونگرمی و شایستگی ویژگیهاي اساسی هستند نتیجهگیري پژوهشگران چنین است: اگر شما فرد خونگرم و مورد اعتمادي هستید ، از نوع اشخاصی هستید که مردم آنها را دوست دارند و از بودن با آنها لذت میبرند در این صورت شما دوستان فراوان و روابط خوبی پیدا خواهیدکرد . اما اگر شما بهخاطر خوب انجام ندادن کارتان شهرت پیدا";s:2445:"48 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی همه افراد حقیقت را میدانند . در تمامی محیطهاي کاري همه میدانند که بهترین و پربازدهترین افراد چه کسانی هستند. بنابراین سئوال ویژه شما این استکه حضور شما چگونه است؟ اپیدمی بزرگ اپیدمی یک کسالت و بیماري است که در منطقه وسیعی گسترش پیدا میکند و عده زیادي از مردم را تحتتأثیر خود قرار میدهد. اپیدمی که امروزه در سراسر جهان غرب وجود دارد و گسترش پیدا کردهاست اپیدمی راندمان ضعیف است . این اپیدمی درحال نقبزدن و خرابکردن بهرهوري ، تضعیف شخصیت، تخریب امیدها و رؤیاهاي آینده ، قطعکردن تمایل و اشتیاق مردم براي موفقیت و پیشرفت ، جلوگیري از میلیونها تن از افراد بهویژه جوانان ازاینکه در مشاغلی کار کنند که بهواقع لیاقت آن را دارند و وادارکردن آنها به کار در مشاغل سطح پایین با درآمد بسیار ا ندك . این اپیدمی را میتوان بهعنوان » نفرین الکترونیکی « خواند. براساس اطلاعات شرکت بینالمللی رابرت هاف، 50 درصد کامل از ساعات هر روز کاري بهصورت فعالیتهایی تلف میشود که هیچ ارزشی براي شرکت و براي کاري که در دست انجام است ندارد . دلیل اتلاف قسمت زیادي ازاین مدتزمان ، عدم توانائی مردم براي انجام کار مولد در تمام طول روز است . اکثریت مردم در دهه بیستسالگی و سیسالگی خود در دوره اینترنت وارد محیط کار شدند . امروزه ما فیسبوك، یوتیوب، گوگل، لینکدن و تویتر و تلفنهاي هوشمند با بیش از 1200000 برنامه هوشمند در سال 2016 را داریم . اغلب این برنامههاي هوشمند اشکال متفاوتی از تفریح ، سرگرمی ، لذت و اتلاف وقت هستند . تخمین زدهشدهاست که امروزه یک فرد بزرگسال";s:2117:"فصل دوم 49 متوسط ، سه ساعتونیم از وقت هر روزش را صرف کنترل برنامههاي هوشمند ، چکمیل و پیامکهاي متنی خود مینماید . آنها به اینگونه سرگرمیها و مشغولیتها معتاد شدهاند و حتی نمیدانند چه اتفاقی در حال رخدادن است . اما در عین حال میبینند که امیدها و رؤیاهایشان براي آینده آرامآرام در حال زوال است. بدینترتیب هرچهکه وقت بیشتري صرف پاسخدادن به این وقفههاي الکترونیکی مینمایند کار کمتر و نازلتري انجام میدهند زیرا ذهن آنها دائم درحال آشفتگی است . دنیاي کار شما چطور است که عده زیادي از مردم کار میکنند و درآمد آنها بسیار کمتر از نیروي بالقوه خودشان است؟ شما باید به اولین تجربهاي که کودکان با » کار « دارند برگردید یعنی : مدرسه کودکان و کار مدرسه . این، آن چیزي است که رخ میدهد : اگر شما کودك باشید و براي اولین بار بخواهید به مدرسه بروید معمولاً میترسید و احساس ناامنی میکنید . اما شما خیلی سریع متوجه میشوید که مدرسه پر از کودکان همسنّوسال شماست . اما شما که با این کودکان همسنّوسال هستید چکار میکنید؟ خب حتماً با هم بازي میکنید ! بهزودي به مدرسه به چشم مکانی براي بازيکردن با دوستان خود مینگرید. همچنانکه سالبهسال در مدرسه بهپیش میروید مدرسه برایتان اولی ن مکان بازي میگردد. مسلّم است که شما باید مقدار خاصی کار مدرسه انجام دهید و نمراتی نیز که میگیرید در محدوده خاصی باشد تا اجازه ادامه";s:2056:"50 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی تحصیل و حضور در مدرسه را داشتهباشید اما شما در وهله اول درباره دوستان و فعالیتهاي اجتماعی خودتان فکر میکنید و نه کار مدرسه . اگر سرنوشت شما آنقدر خوب باشد که بتوانید به دانشگاه بروید باز هم با دوستان خود بازي میکنید اما این بار بدون نظارت! اغلب مردم که به کالج میروند چهار یا پنج سال را به شکلی در سیکل پایانناپذیري از فعالیتهاي اجتماعی با دیگران طی میکنند و از کارهاي کالج صرفا آنقدر انجام میدهند که از آنجا اخراج نشوند. دنیاي کار هنگامیکه دوره دانشگاه شما بهاتمام رسید اولین شغل خود را اختیار میکنید . شما روز اول با قدري حالت عصبانیت و عدم اطمینان از اینکه چه چیزي درحال رخدادن است سر کار خود حاضر میشوید . سپس به همکاران خودتان معرفی میشوید. بسیاري از این همکاران همسنّوسالان خود شما هستند. این شما را به یاد مدرسه میاندازد . شما با هم س نوسالان خود چه میکنید؟ خب با آنها بازي میکنید ! امروزه محل کار ، اولین محل بازي بزرگسالان امریکایی است . تخمین زده میشود که شروع بهکار واقعی یک کارمند متوسط در حدود ساعت 11:00 قبل از ظهر است و سپس در حدود ساعت 3:30 عصر آرام آرام دست از کار میکشد . وقتیکه مردم به محل کار خود میرسند ا ولین کاري که انجام میدهند این استکه » با دوستان خود بازي میکنند «. آنها تقریبا 50 درصد از وقت";s:2294:"فصل دوم 51 خود را صرف گفتگوهاي دوستانه با همکاران خود در باره موضوعاتی مینمایند که با شغلی که براي انجام آن استخدام شدهاند هیچ ارتباطی ندارد . زمانی هم که با همکاران خود صحبت نمیکنند ایمیلهاي خود را میخوانند ، پیامک ارسال و دریافت میکنند ، پستهاي فیسبوك را کنترل مینمایند ، بهدنبال کالاهایی هستند که در معرض فروش گذاشتهشده و اینکه محل فروش این کالاها کجاست و به اشکال متعدد تبلیغاتی و مزاحمها پاسخ میدهند . آنها به ناگهان سر خود را بلند میکنند و متوجه میشوند که روز به آخر رسیده است . بسیاري از مردم به محیط کار بهعنوان محلی براي بازيکردن مینگرند. بههمین دلیل است که غالباً وقتی رئیس شرکت یا اداره براي بازدید میآید و از آنها میخواهد که واقعا قدري کار نیز انجام دهند آنها از محل کارشان منزجر میشوند. ذهن آنها آنچنان از پیش پر از جریان دائمی نفرینهاي الکترونیکی شدهاست که دیگر وقتی براي انجام کار جدّي ندارند . بیماري ایمیل یک فرد بزرگسال معمولی در طول روز ایمیل خود را 145 مرتبه کنترل میکند. بههمین دلیل استکه جولی مورگنسترن که متخصص مدیریت زمان است کتابی تحت این عنوان نوشت: » هرگز ایمیل خود را صبحهنگام کنترل نکنید .« شرکتها و سازمانهاي بسیار بیشتري وجود دارند حتی نشریه بررسی تجارتی هاروارد که به همین نتیجه دست یافتهاند. اگر وقت زیادي به ایمیلهاي خود اختصاص دهید این کار میتواند باعث تخریب حرفه شما بشود و در نتیجه عملکرد موردانتظار در شغلتان براي شما تقریبا غیرممکن گردد .";s:2328:"52 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی ایمیل میتواند براي بهرهوري کنونی و چشمانداز آینده شما بسیار ویرانگر باشد . دلیل این امر آن است که هر مرتبه که شما ایمیلی ارسال و یا دریافت میکنید بدن شما مقدار بسیار اندکی دوپامین آزاد میسازد . این ماده یک ماده محرّك شبیه به کوکائین است. این ماده محرّك حس ملایم و مطبوعی از رضایت را به شما میدهد بهطوريکه باعث میشود شما ناخودآگاهانه بخواهید این احساس را مضاعف نمائید. از آنجائیکه این احساس را بهوسیله ارسال یا دریافت ایمیل ، کنترل پیامکهاي ،SMS کنترل تماسهاي تلفنی ، یا بهصور دیگر ارتباطات مانند تلفن هوشمند یا رایانه پیدا نمودید مایل خواهید بود که در تمام طول روز این کار را انجام دهید. خیلی زود میبینید که شما هم مانند یک فرد معتاد نمیتوانید جلوي خود را بگیرید . در نشریه USA Today نوشته شده بود وقتی شما مدام به ایمیلها و پیامکها پاسخ بدهید مغز شما بیشتر از پیش خسته میشود . در نتیجه شما براي مدت یک روز حدود ده امتیاز مثبت IQ را از دست میدهید . همچنانکه ساعات روز ادامه مییابند شما واقعاً خاموش و کودن میشوید . در انتهاي روز مغز شما آنقدر خسته است که حتی براي گرفتن سادهترین تصمیمات نیز به مشکل برخورد میکنید ، مانند اینکه براي شام چه بخورید و چه برنامه تلویزیونی را ببینید. اوقات کاري در برابر اوقات بازي راهحل رهایی شما از دام غیرقابل مقاومت حواسپرتی این است که وقتی به محل کارتان میروید مرتباً بهخود یادآوري کنید که این زمان ، هنگام انجام کار است نه وقت بازي .";s:2095:"فصل دوم 53 هنگامیکه شغل خود را اختیار کردید توافق نمودید که در قبال مقدار خاصی پول و مزایا، کیفیت و کمیت خاصی از کار را انجام دهید. شما قول دادید و اکنون وقت آن است که قول خود را نگهدارید. شما قرارداد بستید و لازم است از مفاد قرارداد خودتان تبعیت کنید . هنگامیکه تفکر شما از کار ، شبیه به این باشد ممکن است دیدگاه شما بهطور کامل تغییر کند . در تکتک دقایق همه روزها در محل کارتان این سئوالات را از خود بپرسید : - 1 چرا نام من در لیست حقوقی است؟ چرا به من حقوق تعلق میگیرد؟ استخدامشدن من بخاطر انجام چه کاري است؟ - 2 آیا کاري که دقیقا هماکنون درحال انجام آن هستم دلیل پرداخت حقوق به من است؟ آیا کاري که الآن انجام میدهم بالاترین و بهترین راه استفاده از وقتم است؟ اگر شما هماکنون در حال انجام مهمترین کارهایی که براي انجام آنها استخدام شدهاید نیستید هر کاري را که انجام میدهید متوقف کنید و مشغول انجام کاري شوید که براي انجام آن استخدام شدهاید . هنگامی که کار میکنید، واقعا کار انجام دهید قاعده بزرگ جهت کسب موفقیت در هنگام کارکردن این است : تمام مدت ساعات کاري را واقعاً کارکنید . هنگامیکه به محل کار خود میروید به همکاران خود سلام نموده و بلافاصله کار را شروع کنید . سرتان را پایین بیندازید و مانند یک دونده مسابقه که با موفقیت از موانع عبور میکند با تمام سرعت بهپیش بروید . اگر";s:2396:"54 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی کسی بخواهد با شما دوستانه صحبت کند مؤدبانه لبخند بزنید و به او بگوئید که علاقمندید بعداز ساعت کاري با او صحبت نمائید. در همین اثناء شما کارهایی دارید که بایستی انجام شوند و موعد زمانی شما براي انجامدادن آنها فشرده است . در نهایت کسانیکه وقت را براحتی بهدر میدهند ، یعنی کسانیکه براي وقت خود یا دیگران ارزشی قائل نیستند امثال شما را دوست ندارند و وقت بسیار بیشتري را با کسانی میگذرانند که اتلاف وقت را دوست دارند. در اینجا فرمول سادهاي را عنوان میکنیم که مخصوص وقت کار است . هرگز ایمیل خود را صبحها کنترل نکنید . چکمیل خودتان را فقط دو بار در روز انجام دهید؛ در ساعت 11:00 و . 15:00 بین دو ساعت مزبور ایمیلتان را خاموش نمایید . تمامی اصوات ، زنگها و تلفنهایی را که به شما یادآوري میکنند پیامکهاي جدیدي رسیدهاست خاموش کنید . بهخاطر داشته باشید هر بار صداي یکی از این وسایل را میشنوید از طرف دوپامین بدنتان تکانه - اي دریافت میکنید که حواس شما را از کارتان پرت میکند و بهرهوري شما را کاهش میدهد . از این کار دست بکشید . توجه و تمرکز واژه کلیدي دوم که مربوط به بهرهوري بالا است » ، توجه « میباشد . اگر شما بتوانید با داشتن ثبات قدم ، به مهمترین کارتان توجه نمائید علاوه بر آن خواهید توانست کارهاي خاص و بیشتري نیز انجام دهید که شما را شاید بیش از هر کار دیگري در حرفه خودتان بهسرعت به حرکت بهطرف جلو وادار کنند . نفرین الکترونیکی توجه و حواس شما را از کار و نتایجی که براي موفقیت ، به آنها نیاز دارید منحرف میکنند .";s:2388:"فصل دوم 55 بسیاري از مردم در اثر این تفکر اشتباه که میتوانند چندین کار متعدد را در یک زمان انجام دهند گمراه شدهاند. اما متخصصین دریافتهاند که این موضوع که » عملکرد چندوظیفهاي « نامیده میشود بهواقع دقیقاً » از این کار به آن کار پریدن « است یعنی » سرزدن کوتاهمدت به کارهاي مختلف و توجه کردن بسیار اندك بهمدت طولانی به هر یک از آنها «. حتی بدتر از آن، هنگامیکه حواس شما به هر دلیل از موضوع مهمی پرت شد براي اینکه بتوانید مجدداً به آن موضوع مهم توجه کنید تقریباً به هفده دقیقه وقت نیاز دارید . واژه کلیدي سوم که بهمنظور اصلاح بهرهوري است » تمرکز « میباشد . براي انجام کلیه کارهاي مهم لازم است که تا هنگامیکه کار بهطور کامل انجام نگرفته است تمرکز قطعی بر روي آن صورت گیرد. غالباً به این امر » فعالیت ذهنی متمرکز « یا ( CMA ) گفتهمیشود . خوشبختانه تمرکز یک مهارت یا یک عادت است که شما میتوانید با تمرین و تکرار آن را فراب گیرید تا اینکه تبدیل به یک عمل آسان و خودکار گردد . نتایج بزرگ تمرینکردن شفافیت، توجه و تمرکز در تمام طول روز در محل کارتان دو نتیجه بزرگ دربردارد . اولین نتیجه این استکه شما تبدیل به یکی از پربازدهترین و محترمترین افراد در شرکت یا سازمان خود میگردید . کارهایی که همکارانتان براي شما انجام میدهند بیشتر ، سریعتر و با کیفیت بهتر خواهد بود. مأموریتهاي مهمتري به شما واگذار خواهدشد . رؤساي مافوق شما توجه و احترام بیشتري براي شما قائل خواهندشد. حقوق بیشتري به شما پرداخت خواهدشد و سریعتر از دیگران ارتقاء شغلی پیدا خواهیدکرد .";s:2237:"56 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی فرصتهاي بسیار زیادي براي شما مهیا خواهد شد و گاهی این فرصتها بسیار بسیار سریعتر از آنچه اکنون فکرش را میکنید نصیبتان میگردد . نتیجه بزرگ دوم در تمرین شفافیت، توجه و تمرکز، نحوه احساس شما در مورد خودتان است. سرتاسر زندگی کاري و قسمت اعظم زندگی شخصی شما بر پایه شروع و تکمیل کارها توسط شما، میچرخد. هر مرتبه که شما کاري را چه کوچک و چه بزرگ شروع و آن را کامل میکنید تودهاي از انرژي ، اشتیاق و عزتنفس نصیبتان خواهدشد . احساس بهتري در قبال خودتان خواهیدداشت . خوشحالتر خواهیدبود. مغز شما اندورفین ) ماده مخدر طبیعی شاديبخش( بیشتري آزاد خواهدکرد و شما احساس خلاقیت بیشتري خواهیدکرد ، آرامتر و مطمئنتر خواهیدبود و در برابر دیگران باشخصیتتر جلوه خواهیدکرد . احساس کنید برندهاید فرمول برندهبودن این است: هر روز خود را با لیستی از کارهایی شروع کنید که لازم است آنها را انجام دهید. کارهایتان را از مهمترین کار به کماهمیتترین کار سازماندهی نمائید. کار بر روي مهمترین موضوع را شروع کنید و خود را منضبط و مقیّد کنید که بدون توقف آن را ادامه دهید تا کامل گردد . هرگاه کاري را بهاتمام میرسانید ضربهاي از سوي اندورفینها به شما وارد میگردد و شما را شادتر میسازد و احساس عزتنفس و سربلندي شخصی شما را افزایش میدهد. هنگامیکه کار باارزشی را بهاتمام میرسانید احساس شادي و عزتنفس شما حتی از این نیز بیشتر خواهدشد. وقتی مهمترین کار";s:2126:"فصل دوم 57 – مانند بهپایان رساندن یک پروژه مهم در محل کارتان – را کاملاً انجام دادید توده عظیمی از نشاط و سرزندگی را تجربه خواهیدنمود و همین باعث خواهدشد که احساس فوقالعادهبودن کنید . وقتی عادت نمایید و مهمترین کارتان را شروع و آن را به کمال برسانید تمام زندگی و شغل خود را روي غلتک انداختهاید . عکس احساس شادي و سربلندي شخصی که این دو از تکمیلشدن کار نشأت میگیرند احساس ناکامی و عدمرضایت است. منشأ این احساس آن است که ساعتها کار میکنید اما بهنظرتان میرسد کار کمی انجام دادهاید. بهخاطر داشته باشید که نتیجه، همه چیز است. شما فقط هنگامی خوشحال خواهیدبود که بدانید که دارید مهمترین نتایجی را کسب میکنید که از شما انتظار میرود . استفاده بهینه از مدت زمان کار راههاي متعددي وجود دارد تا از زمان استفاده بهینه را ببرید؛ استفادهاي که بهرهوري، عملکرد، خروجی، پاداش و حقوق شما را بهطرز چشمگیري افزایش میدهد. چون 95 درصد از کارهاي شما را عادتهاي شما تشکیل میدهد و عادات جدید را با تمرین و تکرار فرامیگیرید پس اگر روشهاي اثباتشده زیر را بهمدت یک ماه تمرین کنید بهرهوري خود را دوبرابر و سهبرابر خواهید نمود و بدین ترتیب عملکرد شما بهینه خواهد شد . یک لیست تهیه کنید اولین روش مدیریت زمان خیلی ساده این است که لیستی از تمام کارهایی را بنویسید که هر روز قبل از شروع به فعالیت، باید انجام دهید . کار";s:2323:"58 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی بهتر ایناستکه لیستی از تمام کارهایی تهیه نمائید که روز بعد باید قبل از پایان روز کاريتان بهعنوان آخرین کارها انجام دهید . هنگامیکه از کلیه کارهایی که باید روز بعد انجام دهید لیستی تهیه میکنید ذهن نیمههشیار شما در تمام مدت شب که خواب هستید بر روي آن لیست کار میکند. اغلب اوقات صبح هنگام که از خواب بیدار میشوید داراي ایدهها و دیدگاههاي جدیدي درباره نحوه انجام بهتر کار و انجام آن در مدت زمان کمتر هستید . اگر موضوع جدیدي مطرح شد آن را در لیست یادداشت کنید . تا زمانیکه آن را روي کاغذ ننوشتهاید هیچ کاري انجام ندهید و حتی یک تماس تلفنی هم نگیرید و یک ایمیل هم نفرستید. وقتی شما موضوعات مختلف را در یک لیست مینویسید بهوضوح میتوانید ببینید که چه چیزي مهمتر است و چه چیزي کماهمیتتر. بهعقیده آلن لیکین که متخصص مدیریت زمان است دقیقاً از همان روز اولی که شما انجام کار را از روي لیست شروع نمودید و از روي لیست عمل کردید در 25 درصد از وقتتان صرفهجوئی نمودهاید. در حدود سه یا چهار هفته عادت خواهیدکرد که براي تمام طول روز و براي هر پروژه یا فعالیت چندوظیفهاي که باید انجام دهید لیست تهیه کنید . بهرهوري شما بیدرنگ افزایش پیدا خواهدکرد . اولویت کارها را بهوضوح تنظیم کنید پیش از آنکه کار را شروع کنید لیست خود را اولویتبندي کنید . قدري وقت اختصاص دهید و بهراحتی در جائی بنشینید و در باره آنچه باید انجام دهید فکر کنید و قبول کنید که شما هرگز نمیتوانید همه کارها را انجام";s:2188:"فصل دوم 59 دهید . اصلا مهم نیست که شما تا چه حدي پربازده هستید؛ همیشه کارهاي بسیار زیادي براي انجامدادن و کاملکردن وجود دارد . شما بهطور کلی همیشه کارهایی را که باید در وهله اول و دوم انجام دهید و نیز کارهایی را که اصلاً نباید انجام دهید انتخاب کنید . قاعده 80 / 20 را در مورد لیست خود اعمال کنید . چنانکه بهخاطر دارید این قاعده میگوید که 20 درصد از کارهاي شما 80 درصد از نتایج شما را بوجود میآورند. اگر لیستی متشکل از ده کار داشته باشید که بخواهید آنها را در یک روز انجام دهید رويهمرفته ارزش دو کار از آن کارها از ارزش سایر هشت کار بیشتر است . مسلّماً گاهی از اوقات تنها یک کار وجود خواهدداشت که رويهمرفته مهمتر از سایر کارها خواهدبود . بهخاطر داشته باشید که مدت زمانی که شما صرف میکنید مهم نیست بلکه ارزش کارتان و دستاوردهاي شما در آن مدتزمان است که اهمیت دارد . کار شما ایناستکه متوجه دستاوردها باشید و نه فعالیتها. مدت زمان را بر اساس ارزش کار اختصاص دهید نه عامل دیگر و در ابتدا مهمترین کارها را انجام دهید . روش ABCDE روش ABCDE را تمرین کنید . قبل ازآنکه روز کاري خود را شروع کنید لیست خود را ببینید و یکی از این حروف را قبل از هر کار یا فعالیت بنویسید . در باره » پیامدهاي « احتمالی تکمیلکردن یا تکمیل نکردن هریک از کارها فکر کنید. موضوعی که تا حدودي اهمیت داشتهباشد موضوعی استکه داراي پیامدهاي بالقوه بزرگی است . همچنین آنچهکه قدري";s:2211:"فصل دوم 61 کارهاي خود را انتخاب کنید متأسفانه اکثریت قریببهاتفاق مردم قسمت اعظم وقتشان را به انجام کارهاي B و C میگذرانند و بهنظرشان میرسد که چون این کارها را در محل کار انجام میدهند بهواقع درحال کار هستند . اما این صحیح نیست . اینکه شما صرفا در محل کار هستید به این معنا نیست که شما واقعاً کار میکنید . در کنار تمام کارهایی که میتوانید نمایندهاي بهجاي خودتان بگمارید حرف D را قرار دهید . نماینده شما باید کسی باشد که بتوا ند کار را انجام دهد. حقوق یا نرخ کارکرد ساعتی چنین شخصی باید کمتر از شما باشد . اگر نرخ کارکرد ساعتی شما 25 دلار ) یعنی 50000 دلار در سال( یا ساعتی 50 دلار ) یعنی 100000 دلار در سال( باشد وقت خود را صرف انجام کارهایی نکنید که سایر افراد میتوانند با ساعتی 10 دلار آن را انجام دهند . یک کار E کاري استکه میتوانید آن را حذف کنید بدون اینکه هیچ تفاوتی ایجاد شود . چنین کاري ممکن است چیزي باشد که شما آن را براي مدتی انجام میدادید اما هماکنون دیگر مهم نیست. اینگونه کارها ، کارهایی هستند که شما بیشازاین مجبور به انجام آن نیستید . آنها را میتوان بهصورت امن و ایمن حذف کرد بدون آنکه هیچ پیامدي براي شغل شما داشتهباشند. لیست خود را سازماندهی کنید اکنون مجددا لیست خود را ببینید و کارهاي A را با نوشتن ،A – ،2A – 1 A – 3 و غیره بهترتیب اهمیت ، اولویتبندي کنید. همین کار را براي کارهاي B خود انجام دهید . بالاخره از کار A – 1 شروع کنید که مهمترین و";s:2167:"62 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی باارزشترین استفاده از وقت شما است. تصمیم بگیرید که بهصورت کاملاً مصمم و قاطع بر روي همان یک کار تمرکز کنید تا 100 درصد کامل گردد . بدون آنکه انحراف پیداکنید یا حواستان پرت شود با ثبات قدم پیش بروید . این فرمول ساده – یعنی تشکیل یک لیست ، اولویتبندي آن و سپس شروع و تکمیل مهمترین کارتان – فرمول دوبرابرکردن و سهبرابرکردن کیفیت و کمیت خروجی شما در محل کار است . این فرمول کلید نتایج عالی است؛ و بهخاطر داشته باشید که نتایج همه چیزند . ROE خود را افزایش دهید راهبرد تجارت ، متوجه و متمرکز بر کمک به شرکت در جهت افزایش میزان برگشت سرمایه ( ROE ) است که همان میزان برگشت بر اساس سرمایهگذاري انجام شده میباشد . این بدان معناست که شرکت میخواهد بیشترین فروش و سود ممکن را از پول و تلاشهایش ببرد. سرمایه شخصی شما انرژي فیزیکی ، روحی و احساسی شماست . هدف شما این استکه تا جایی که میتوانید بیشترین استفاده را از کارتان ببرید و ROE شخصی خود – یعنی برگشت انرژي – را نیز افزایش دهید. در انجام کارتان هر دقیقهاي که براي برنامهریزي صرف میکنید لااقل ده دقیقه در وقت شما صرفهجوئی میکند . برنامهریزي کامل یک روز کاریتان فقط 10 الی 12 دقیقه از وقت شما را اشغال میکند . اما بهجاي آن و فقط با برنامهریزي کار قبل از شروع آن، دو ساعت وقت مفید مولد یعنی 120 دقیقه به شما برمیگردد . این یعنی 1000 درصد برگشت انرژي .";s:2245:"فصل دوم 63 زمان و پول قابلمعاوضه هستند. آنها را هم میتوان مصرف کرد و هم سرمایهگذاري نمود. اگر زمان یا پول را مصرف کنید براي همیشه از دست شما رفتهاند. هرگز نمیتوانید آنها را برگردانید. اما اگر آنها را سرمایهگذاري نمائید برگشت آنها برایتان سالها دوام میآورد . هنگامیکه پولتان را در یک حساب کوتاهمدت سرمایهگذاري میکنید که سود بههمراه دارد از پرتو آن ، سالهاي سال درآمد دارید . این فرآیند سرمایهگذاري مبناي سرنوشت عده زیادي از افراد است . هنگامیکه وقت و پول خود را براي انتفاع خودتان سرمایهگذاري میکنید و امیدوارید که کارتان بهتر و بهتر شود، این سرمایهگذاري میتواند بر درآمد شما بیفزاید و تا سالهاي سال برگشت سودآوري برایتان داشته باشد . آنگاه اگر شما مجدداً پول افزایش یافته خود را براي انتفاع خودتان سرمایهگذاري کنید بهزودي یکی از باارزشترین و پردرآمدترین مردم در محدوده شغلی خودتان خواهید شد . قانون سه در شغل خودتان قانون سه را عملاً تمرین نمائید. این قانون میگوید مهم نیست که شما در شغل خودتان چه تعداد کار را باید بهطور کامل بهانجام برسانید؛ صرفا سه کار از تمام کارهایتان هست که 90 درصد از ارزش شما را براي شرکت یا براي خودتان مشخص میکند . وقتی با مشتریانم کار میکنم از آنها میخواهم لیستی از تمام کارهایی ر ا تهیه کنند که ظرف یک هفته یا یک ماه گذشته انجام دادهاند. پس از این کار ، آنها نزد من آمده و 20 یا 30 و حتی گاهی 50 کار را بهعنوان توضیح نام میبرند.";s:1581:"66 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی همین امروز تصمیم بگیرید که میخواهید در شرکت یا سازمانتان بهعنوان سختکوشترین فرد شهرت پیدا کنید . اما چیزي به هیچکس نگوئید و آن را نزد خودتان نگه دارید . تصور کنید که در شرکت یا سازمان شما مسابقهاي براي یافتن پربازدهترین فرد برگزار کردهاند اما شما تنها کسی هستید که درباره این رقابت اطلاع دارید. بدون اینکه حتی به یک نفر چیزي بگوئید بگذارید همکاران شما مراقب کارکرد شما بوده و خودشان به نتیجه برسند. بهخاطر بسپرید که : تمام مدتی راکه کار میکنید واقعا کار کنید . تمرینات عملی - 1 هر روزه از همه کارهایی که میخواهید در آن روز انجام دهید یک لیست تهیه نمائید . - 2 اقلام لیست خود را اولویتبندي کنید و کار بر روي آنها را از فعالیتی آغاز نمائید که با انجام آن، باارزشترین استفاده را از وقت خودتان بهعمل آورده باشید . - 3 خود را منضبط و مقیّد کنید که انجام کار توأم با عزم جزم بر روي مهمترین وظایفتان را آغاز نمائید و آنقدر آن را ادامه دهید تا بهاتمام برسد .";s:1077:"68 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی فصل سوم وقت مناسب براي افزایش حقوق » تفکر؛ منشأ اصلی ثروت، موفقیت، منفعت مادي ، اکتشافات بزرگ و اختراعات و همه پیشرفتها است .« کلاود ام . بریستول همه مردم میخواهند پول بیشتري بهدست آورند و در حرفه خود به استقلال مادي دست یابند. نحوه تفکر شما راجع به درآمدتان و اینکه چگونه میتوانید آن را افزایش دهید یکی از مهمترین مهارتهاي ذهنی است که قادر هستید ایجاد کنید . گاهی در شروع سمینارهایم این سئوال را میپرسم » گرانبهاترین دارائی مادي شما چیست؟ « معمولاً حضار راجع به این سئوال فکر میکنند و سپس پاسخی شبیه به این عبارات که » خانهام » ، « حساب بانکیام » ، « کسبوکارم «.";s:1837:"فصل سوم 69 پس از آن توضیح میدهم که ارزشمندترین دارائی مادي شما قابلیت کسب پول در شماست. این قابلیت طبق تعریف، توان شما در کسب نتایجی است که مردم بابت آنها به شما پول پرداخت میکنند . شما بدون اینکه شخصاً مرتکب اشتباهی بشوید ممکن است تمام پولتان را از دست بدهید اما تا زمانیکه درآمدي کسب میکنید مجدداً میتوانید در بازار تمام آن را بهدست آورید. این، کاري است که اکثریت افراد موفق در تمام طول عمر خود انجام میدهند . توان شما در بهدستآوردن درآمد عبارت است از مجموع کلّ دانش، مهارتها ، تجربه ، مطالعات ، سختکوشی شما و نتایجی که در تمام طول زندگی و کار خود بدست آوردهاید . کسب آنها به اندازه یک عمر بهدرازا کشیدهاست . افزایش یا کاهش ارزش توان شما در کسب درآمد، به منزله سرمایه شماست و بههمین دلیل ممکن است ارزش این سرمایه نیز مانند هر سرمایه دیگر با گذشت زمان افزایش یا کاهش پیدا کند . هنگامیکه دانش و مهارتهاي خود را بهطور مرتب ارتقاء میبخشید و ارزش خود را بیش از پیش بالا میبرید و بیشتر کارهایی را انجام میدهید که براي مردم بسیار باارزش است بهطوريکه مردم حاضر باشند که بابت آنها به شما پول پرداخت کنند ارزش شما مسلما افزایش مییابد .";s:2381:"70 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی اگر شما با اتکا به خودتان و از طریق مطالعه و تلاش سخت بهطور مداوم مهارتها و قابلیتهاي خود را ارتقاء نبخشید توان کسب درآمد در شما تنزل پیدا میکند . اما بهدلیل بروز تغییرات سریع در وضعیت اقتصادي ما و نیز وجود تقاضاي مداوم براي برخی از مهارتهاي جدید ، این توان در شما هرگز ثابت باقی نمیماند. گري بکر اقتصاددان دانشگاه شیکاگو و برنده جایزه نوبل خاطرنشان میسازد که ما در اجتماع خود » شکاف در درآمدها « نداریم بلکه آنچه داریم » شکاف در مهارتها « میباشد . مهارتهایی که تقاضاي مردم براي آن مهارتها در سطح بسیار بالایی است. مهارتهایی که کارفرماها بهوسیله آنها نتایج عالی میگیرند. کارفرمایان با تولید و فروش تعداد بیشتري از محصولات و خدماتشان ، پول بیشتري بهدست میآورند. بدینوسیله مردم همیشه نیاز به محصولات و خدمات آنها دارند. آنها همیشه درحال کار هستند و هرگز بیکار نخواهندشد و همیشه پول خوبی به آنان پرداخت میشود . مهارتها منسوخ خواهندشد از طرف دیگر کسانیکه مهارتهایشان قدیمی بوده و دیگر براي آنها تقاضایی وجود نداشته باشد غالبا براي ماهها یا حتی سالها بلااستفاده خواهند ماند. بکر دریافت که اولین تفاوت بین افراد مشغول بکار که در 20 درصد صدر قرار دارند و افرادي که در 80 درصد قعر قرار دارند ایناستکه افراد دسته اول متعهد به » یادگیري مداوم « هستند . اینها کسانی هستند که درآمدشان در هر سال بهطور متوسط 11 درصد افزایش یافته و افراد دسته دوم کسانی هستند که رشد درآمدشان در هر سال 3 درصد یا حتی کمتر";s:2036:"فصل سوم 71 است . کسانیکه بالاترین دریافتی را دارند همیشه درحال مطالعه ، یادگیري و بهبودي و ارتقاء مهارتهایشان هستند . اندرس اریکسون بنیانگذار مطالعات در مورد عملکرد نخبگان نتیجه گرفت که هدف اکثریت مردم در اولین سال از اشتغال بهکارشان ایناستکه شغل خود را صرفاً در حدي فرا بگیرند که اخراج نشوند. پس از انجام این کار، آنها هرگز بهتر از پیش نمیشوند و هیچگاه اصلاح نخواهند شد . ده سال پس از شروع بهکارشان ، بازده آنها کمتر از بازده پایان یکسالگی کارشان است . بهنظر میرسد که این وضعیت 80 درصد از افرادي است که امروزه شاغل میباشند . دائمآموزان افرادي که جزء 20 درصد صدر پولسازان میباشند مادامالعمر در حال آموختن هستند . آنها بهطور مستمر خزانه دانش و مهارتهاي خود را افزایش میدهند . آنها ا یدههاي جدید را میخوانند، مطالعه میکنند و عملاً انجام میدهند . آنها هرگز به باري که روي دوششان است اجازه نمیدهند که افزایش یابد . اخیراً یکی از مدیران شرکت Fortune 500 چنین گفت » تنها مزیّت واقعی و رقابتی که ما میتوانیم داشته باشیم ایناستکه قابلیت و استعداد فراگیري مطالب و استفاده از ایدههاي جدید را سریعتر از رقباي خود بکار ببریم. « این سخنان براي شما نیز صدق میکنند. تنها مزیّت شخصی و رقابتی براي باقیماندن شما در سطوح بالایی از کار و تلاش و کسب درآمد این است";s:2232:"72 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی که شایستگی و لیاقت داشته باشید که فنون جدیدي را فرا بگیرید و به آنها عمل کنید؛ فنونی که مردم براي کسب نتایج بیشتر و بهتر به آنها نیاز دارند . اریکسون دریافت که مجریان ممتاز همه حوزههاي شغلی نسبت به مجریان بسیار ضعیف ، وقت بیشتري را به تمرینکردن و ارتقاء مهارتهاي خود اختصاص میدهند. این وجوه اختلاف، گویاي اغلب نابرابريهاي بسیار فراوانی استکه در جامعه مشاهده میکنیم . مهمترین مهارت خود را بشناسید اریکسون درباره مدیران اجرایی تحقیق نمود که با شرکتهاي بزرگ کار میکردند. این مدیران در طول سالیان متمادي به مناصب بالاي مدیریتی رسیدند و مدیرعامل یا رئیسکل شرکتهایی شدند. حقوق آنها در این پستها ) در سال 301 ( 2016 برابر درآمد متوسط کسانی بود که در این شرکتها براي آنها کار میکردند. او دریافت که اغلب این افراد عملاً راهبرد سادهاي را در تمام طول اشتغال به حرفه خود اجرا میکردند. آنها بهمحض اینکه به شغل اول خود مشغول میشدند نزد رئیس خود رفته و از او میپرسیدند که » : آن مهارت کدام مهارت استکه اگر من آن را واقعاً خوب انجام میدادم به من کمک مینمود که نقش ارزشمندتري در کارم در شرکت شما داشته باشم؟ « رئیس نیز به او میگفت که اگر در بازاریابی ، یا گروهسازي ، یا تهیه نمایش تبلیغاتی، یا قرائت بیانیههاي مالی ، یا در سایر کارها واقعاً مهارت داشت میتوانست کارش را بسیار بهتر انجام دهد و تشریک مساعی باارزشتري داشته باشد .";s:2126:"فصل سوم 73 این کارمند جدید توصیه مزبور را سرلوحه کار خود قرار میداد؛ درست شبیه به سگی که یک استخوان را به دهان بگیرد و با آن بدود. چنین فردي هدف خود را شکوفایی مهارت مزبور قرار میدهد و براي یادگیري آن برنامهاي تدوین میکند . او لیستی تهیه میکند که در آن کارهایی درج شده است که با انجام آنها تسلط او بر حوزه موردنظر بیشتر میشود . سپس کتبی را پیدا مینماید که باید آنها را مطالعه کند ، دورهها و کارگاههایی را که باید در آنها حضور یابد و برنامههاي صوتی که باید در هنگام رفتن به محل کار به آنها گوش فرادهد . عدد جادوئی عدد جادوئی همین جاست. اریکسون فهمید که افراد ممتاز در هر روز دو ساعت و در هر هفته پنج روز جهت یادگیري مهارتهاي جدید سرمایهگذاري میکنند . هر هفته متشکل از 168 ساعت 24 ) ساعت ضربدر هفت روز( است . اگر کارکنانی که در پایینترین سطح یک شرکت کار میکنند در هنگام شروع به کارشان بهطور متوسط ده ساعت از اینگونه ساعات را بهعنوان سرمایهگذاري صرف ارتقاء بخشیدن خود مینمودند میتوانستند بهصورت مستمر ارتقاء شغلی پیدا کنند و سریعتر پیشرفت نمایند . همچنانکه دانش و مهارتهاي بیشتري پیدا کردند توان و قابلیت کسب پول – یعنی توان رسیدن به نتایج – را در خود افزایش دادند . این افراد که فاتحان قلههاي شرف و عزت بودند در هنگامیکه دوستان آنان در اجتماع مشغول معاشرت و مهمانی دادن و مهمانی رفتن و یا در حال";s:1667:"76 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی شما رئیس کل هستید اما افراد ممتاز بدینگونه نیستند . افراد ممتاز درك میکنند و اعتقاد دارند که رؤساي مقامات اجرائی و رئیس کلّ شغل خود هستند. تلقی و طرز نگرش آنها نسبت به خودشان ایناستکه رؤسايکلّ یک شرکت بهنام » شرکت من « میباشند . ارل نایتینگیل زمانی گفت » بدترین اشتباه ممکن در طول زندگیتان این است که فکر کنید براي شخص دیگري غیر از خودتان کار میکنید «. شما همیشه خویشفرما یا داراي شغل آزاد هستید . بدون توجه به اینکه چهکسی چک حقوقی شما را امضا میکند شما همیشه در لیست حقوقی خودتان هستید و نه در لیست حقوقی شخص دیگري . شما همواره براي خودتان کار میکنید . شما رئیسکلّ یک شرکت خدمات شخصی داراي یک نفر پرسنل ، یعنی خودتان هستید . در بازار رقابتی امروزه، شما فقط یک محصول براي فروش در اختیار دارید که بهشرح ذیل است : خدمات شخصی خودتان . پاداشهاي شما در سرتاسر زندگی و شغلتان از روي ارزش خدمات شما به دیگران، قابلیت شما در سهیمبودن در فعالیتهاي شرکت و توانتان در افزودن ارزش بهصورت مستمر تعیین میشود.";s:2301:"فصل سوم 77 چه عواملی حقوق شما را تعیین میکنند؟ عوامل تعیینکننده در میزان حقوق شما عمدتاً سه عامل میباشند : کاريکه انجام میدهید، کیفیت انجام آن توسط شما و میزان دشواري در جایگزینکردن شخص دیگري بهجاي شما . اگر از میزان حقوقتان راضی نیستید باید شغلتان را عوض کنید یا اینکه شغل فعلیتان را بهتر انجام دهید بهطوريکه از آن غیرقابل جداشدن شوید و اگر بخواهند شخص دیگري را جایگزین شما نمایند دچار مشکلات و مسائل عدیده شوند . بهدلیل وجود همین سه عامل تعیینکننده در میزان حقوق شما که در پاراگراف اول این بخش به آنها اشاره شد؛ بیکاري یا نیمهبیکاري، حقوق بالا یا پایین ، و دریافت حقوقی که کمتر از توان بالقوه و واقعی شماست تا حدّ بسیار زیادي به اراده و آزادي انتخاب در افراد مربوط میشود. با گذشت زمان ، عمدتاً همه افراد، به اراده خودشان درباره حقوق خود تصمیم میگیرند. هریک از افراد، خود درباره میزان حقوقشان تصمیم میگیرند. تکتک افراد بهوسیله کارهایی که انجام میدهند و نیز کارهایی که در انجام آنها شکست میخورند در باره آینده مالی خودشان تصمیم میگیرند. لودویگ فون مایسز اقتصاددان بزرگ زمانی اینچنین نوشت » ، هر عمل یا فعالیتی پیامد یا پیامدهایی دارد «. اگر شما بتوانید پیامد کارهاي خود را بهدقت پیشبینی کنید این نشان میدهد که یک متفکر ارشد هستید . سپس فون مایسز اشاره کرد که » هر چیزي « را که پیامدي دارد میتوان یک فعالیت تلقی کرد، حتی بیتحرّکی؛ و حتی عدم انجام هیچ کاري در شرایط و موقعیتهاي خاص .";s:2118:"78 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی درست به همان صورت که کاري که انجام میدهید داراي پیامدها یا نتایجی در زندگیتان است کارهایی که انجام نمیدهید هم داراي پیامدهایی هستند . حتی گاهی بیتحرّکی یا عدم انجام کار نیز پیامدهاي بسیار بزرگتري نسبت به آنچه تصور میکنید دارند . کسیکه در دقایق آخر به محل کار خود میرسد و اکثر وقت خود را مشغول معاشرت با دوستان خود میباشد، براي صرف قهوه و ناهار وقفههاي زمانی طولانیتري صرف میکند؛ چنین شخصی گرچه میداند ترك زودهنگام محل کار براي حفظ شغلش پیامدهاي منفی بههمراه دارد اما در اولین لحظات ممکن، محل کار خود را ترك مینماید . عدم ارتقاء مهارتها ، عدم استفاده بهینه از وقت و زمان یا انجامندادن مهمترین کارها بهصورت پیگیر و مداوم ، بیتحرکیهایی هستند که چه بسا پیامدهاي منفی فراوانی بههمراه داشته باشند . موضع طبیعت، یک موضع خنثی است همه مردم خواستار این هستند که درآمد بیشتري داشته باشند ، پول بیشتري به آنان پرداخت شود ، سریعتر ارتقاء شغلی پیدا کنند و به استقلال مالی برسند. اما طبیعت، خنثی است. طبیعت مانند مجسمهاي از عدالت است که چشمبند زده باشد . طبیعت بهراحتی میگوید، » اگر میخواهی از زندگی بیشتر بهرهمند شوي و از آن بیشتر بهدست آوري بایستی بیشتر سرمایه - گذاري و تلاش کنی «. طبیعت همچنین میگوید، » نمیتوانی بیشتر از آنچه صرف میکنی برداشت کنی «.";s:1462:"80 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی جدید و بهتري فرا بگیرید که بهکمک آنها بتوانید در شرکت، همکاري بیشتري داشته باشید . درباره پیامدها فکرکنید توان یادگیري شما و بهکاربردن دانش و مهارت جدید ، بزرگترین پیامدهاي بالقوه در تمام زندگیتان را دارد. این بدان معناست که اگر شما بهطور مرتب یاد بگیرید و رشدکنید ، یا یاد نگیرید و رشد نکنید پیامدهاي زندگی شما بسیار متفاوت و فراوان خواهند بود . در صورتیکه شما علاوه بر مجموعه مهارتهاي موجود خودتان، یک مهارت کلیدي دیگر فرابگیرید یا مهارت تکمیلنشدهاي را کامل کنید و گسترش دهید این کار اغلب اوقات، ارزش شما و درآمدتان را بهسرعت مضاعف میکند . برخی از مهمترین کلماتی که در تجارت امروزي وجود دارد » مدل تجارتی « و » پیشنهاد قیمت « است. در هر دو مورد، آنها سئوالات زیر را درباره یک محصول میپرسند : این محصول چیست؟ چه کاري انجام میدهد؟ چه مسائلی را حل میکند؟ چه نتایجی در پی دارد؟";s:1919:"فصل سوم 83 زمانبندي تهیه کنید که هر روز در یک محدوده خاص زمانی، مطالعه نمایید و خود را منضبط و مقید کنید که این برنامه را اجرا نمایید . براي رسیدن به صدر حوزه شغلی خودتان ، پیشاپیش آماده پرداخت بهاي موفقیت باشید . خبر خوب این استکه بهمنظور دستیابی به همه اهدافی که براي خودتان وضع کردهاید میتوانید هر چیزي را که به آن نیاز دارید فرا بگیرید. هر چقدر که بیشتر یاد بگیرید توانائی شما در یادگیري بیشتر میشود . هنگامیکه براي یادگیري موضوعات جدید ، تمرکز پیدا میکنید مقدار بیشتري از قدرت تفکر خود یعنی گرهها و یاختههاي عصبی خود را که به صدها و هزاران یاخته عصبی دیگر متصلند فعال مینمایید . در نتیجه شما باهوشتر و بازهم باهوشتر میشوید. فکر شما سریعتر و با شفافیت بیشتري کار میکند . سپس حتی میتوانید موضوعات جدید را سریعتر فرا بگیرید . وقتی تبدیل به یک دائمآموز شدید محدودیتی براي نیروهاي بالقوه شما وجود ندارد . تمرینات عملی - 1 آن تنها مهارتی را پیدا کنید که اگر تسلط شما بر آن در حدّ عالی بود قادر بودید نسبت به سایر مهارتها ، همکاري ارزشمندتري انجام دهید . - 2 براي رشد این مهارت در درون خودتان، هدفی وضع کنید و یک برنامه یادگیري پایهریزي نمایید تا به آن مهارت دست پیدا کنید و سپس";s:948:"فصل چهارم فصل چهارم اوقات آزاد 85 » مبدأ غنا در فکر و ذهن است . ثروت نیز در ایده است نه در پول «. رابرت کولیر یکی از مهمترین اوقات زندگی شما مدتزمانی استکه عده کمی از مردم راجع به آن فکر میکنند . این زمان ، وقت آزاد نام دارد . یک هفته 168 ساعت است. یک فرد عادي در هر روز 8 ساعت کار میکند 40 ) ساعت در یک هفته(؛ 8 ساعت در روز میخوابد 56 ) ساعت در هر هفته(؛ و اوقات پوشیدن لباس ، خوردن غذا و حرکت او بهطرف محل کار 4 ساعت در روز است 28 ) ساعت در یک هفته(. این کارها رویهمرفته 124 ساعت طول میکشند و بدینترتیب در هر هفته 44 ساعت به عنوان وقت آزاد باقی میماند.";s:2098:"86 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی متأسفانه، یک فرد عادي قسمت اعظم این مدتزمان را صرف معاشرت با دیگران، تماشاي تلویزیون یا نوع دیگري از سرگرمی مانند مکالمه با دوستان و سایر حرکتهاي تفریحی مینماید . اما بهراستی کاري که شما با وقت آزاد خود میکنید میتواند تفاوت بین موفقیت و شکست را در زندگی رقم بزند. شما میتوانید وقت آزاد خود را صرف انجام حرکتهاي تفریحی خود کنید و یا از هماکنون آن را در آینده سرمایهگذاري کنید . محصولات فرعی زندگی بسیاري از سازندگان و تولیدکنندگان بهخصوص آنهائی که مقادیر هنگفتی از مواد خام و منابع طبیعی را در پروسههاي تولیدي صرف میکنند محصولات فرعی فراوانی را دور میریزند. در اطراف بسیاري از کارخانهها کپههاي بزرگی از محصولات فرعی را مشاهده میکنید که در نهایت بایستی به نحوي بیرون ریخته شوند. گاهی اوقات محصول جانبی یک پروسه تولیدي منفعتهاي بیشتري نسبت به محصول اصلی دارد . شرکت مواد شیمیائی بایر آلمان در مدت چندین دهه در پروسه تولید محصولات شیمیائی مقادیر فراوانی از اسید استیلسالیسیلیک را تولید کرده بود. این اسید که بهصورت یک پودر بلوري بود بهشکل تپههاي بزرگی در خارج از کارخانه براي دورریزي جمع میشد . پس از چندین ماه یکی از مدیران اجرائی شرکت بایر درحالیکه از پنجره اتاق خود بیرون را تماشا میکرد متوجه شد که تعداد زیادي از کارکنانی که";s:2048:"فصل چهارم 87 صبح دوشنبه به آنجا میرسند در کنار آن تپهها توقف کرده و از آن مواد بلورین به دهان گذاشته و میخورند. از کارکنان مزبور دلیل این کار پرسیده شد . آنان پاسخ دادند که این پودر ، یک مسکّن بسیار قوي است که سردردها و دردهاي عضلانی را که آنها از کارکردن بسیار زیاد و نوشیدن فراوان مشروبات الکلی در تعطیلات آخر هفته ناشی میشد از بین میبرد. این ماجرا منجر به کشف خواص چشمگیر محصول تجارتی شرکت بایر به نام آسپیرین گردید . امروزه آسپیرین شرکت بایر یکی از متداولترین و پرفایدهترین مواد درمانی همهمنظوره در جهان است که بدون نسخه تحویل بیمار میگردد . آسپیرین بایر براي شرکت سازنده آن ثروت هنگفتی تقریباً برابر با چندین میلیارد دلار بههمراه آورده است که شاید بیشتر از ماده شیمیائی اصلی بود که آسپیرین محصول جانبی آن بود . محصول جانبی شخص شما وقت آزاد در زندگی شما نیز یک محصول جانبی است. اگر از این وقت آزاد هوشمندانه استفاده کنید، نه اینکه آن را هدر دهید یا از آن چشمپوشی کنید؛ ارزشتان بیشتر خواهدشد؛ پول بیشتري به شما خواهندداد و در حوزه شغلی خودتان یکی از افراد ممتاز خواهیدشد . وقت آزاد محصول جانبی واقعی زندگی پرمشغله شماست . اگر زندگی شما یک زندگی عادي است هر روز بسته به نظر شخصی تقریبا 4 ساعت و در تعطیلات آخر هفته شاید 16 ساعت وقت آزاد دارید .";s:2066:"88 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی اینکه شما وقت آزاد مزبور را چگونه میگذرانید بهطور عمده آینده شما و آن چیزهایی را مشخص میسازد که در ماهها و سالهاي پیشرو به آنها خواهیدرسید . هنگامیکه شما محصول جانبی یعنی وقت آزاد خود را با یادگیري ایدهها و تکمیل مهارتهاي جدید و همچنین با پروسههاي اسرارآمیز سرمایهگذاري میکنید این دانش و مهارتهاي تکمیلی با مهارت بنیادي که از قبل در شما وجود داشته ترکیب میشود و این امکان را برایتان مهیا میسازد که نتایج خود را چند برابر کنید و در نهایت بسیار بیشتر از اطرافیانتان درآمد کسب کنید . جزء افراد پردرآمد شوید قاعده 80 / 20 میگوید که 20 درصد از افراد پولساز رده بالا در تمام حوزههاي شغلی، 80 درصد از پول پرداختشده در آن حوزه را بدست میآورند . شما قبلاً این مطلب را شنیدهبودید اما آیا معناي واقعی آن را برروي کاغذ نوشته و درك کرده بودید؟ تصور کنید که کارکنان شرکتی 100 نفر هستند و مجموع کل پرداختی به آنان در هر ماه به یک میلیون دلار میرسد . اما 20 درصد از کارکنان ممتاز آن شرکت یعنی 20 نفر از آنان 80 ، درصد از رقم کلی یا 800000 دلار آن ر ا بدست میآورند. 80 نفر دیگر یعنی 80 درصد از کارکنان 200000 ، دلار را کسب میکنند . اگر این محاسبه را ادامه دهید درمییابید که حقوق 20 درصد ممتاز بهطور متوسط 40000 دلار به ازاي هر نفر است 800000 ) دلار تقسیم بر .( 20";s:1975:"فصل چهارم 89 حقوق 80 درصد قعر هم بهطور متوسط 2500 دلار به ازاي هر نفر است 200000 ) دلار تقسیم بر .( 80 نسبت درآمد بین پولسازان ردهبالا و پولسازان ردهپایین چیست؟ این نسبت عبارت استاز حاصل تقسیم 40000 دلار بر 2500 دلار یا اختلاف 16 برابري در درآمد مربوط به هشت ساعت کار مشابه . این اصل در سرتاسر جهان برقرار است. کسانی که جزء 20 درصد صدر هستند بهطور متوسط 16 برابر 80 درصد کسانی دریافت میدارند که در قعر لیست حقوقی قرار دارند . کسانی که در 20 درصد بالاي 20 درصد ممتاز صدر قرار دارند ) یعنی 4 درصد بالاي لیست ( نسبت به 20 درصد صدر ، درآمد بسیار بسیار بیشتري نصیبشان میشود . داستان خودم هنگامیکه 24 سال سن داشتم درحالیکه کفشهایم سوراخ بود تمام تلاش خود را بهکار بردم تا در کار فروش مستقیما براساس درصد کار کنم . دراینحال یکی از دیگر فروشندگان از من پرسید که آیا هیچوقت در باره قاعده 80 / 20 که 20 درصد صدر لیست حقوقی 80 درصد درآمد را به خود اختصاص میدهند چیزي شنیدهام یا خیر . من هرگز این نکته آماري یعنی اصل پارتو را نشنیدهبودم. اما در آن لحظه ایدهاي بهنظرم رسید . من میتوانستم اندکی و یا مقدار زیادي پول کسب کنم . در آن زمان مقدار کمی پول بدست میآوردم ، بسیار کم . بنابراین تصمیم گرفتم که به هر شکلی که شده جزء 20 درصد صدر پولسازها قرار بگیرم .";s:2183:"90 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی این تصمیم زندگی مرا تغییر داد. از آن روز به بعد شروع کردم و از افراد موفق پرسیدم که آنها چه کاري را نسبت به من متفاوت انجام میدادند . کتبی خواندم که نویسندگان آنها افراد موفق بودند. به برنامههاي صوتی در باره موفقیت و فروش با صداي اشخاص موفق گوش دادم . در سمینارهاي این افراد حضور یافتم. آنها در این سمینارها دقیقاً توضیح میدادند که چگونه و با انجام چه کارهایی توانستند از قعر لیست حقوقی شروع کنند و به صدر آن برسند . در این راستا چیزي که یاد گرفتم این بود که تمام کسانیکه در 20 درصد صدر قرار داشتند زمانی جزء 20 درصد قعر بودهاند . کلیه کسانی که امروز بهخوبی عمل مینمایند زمانی در این کار خیلی ضعیف عمل میکردند. تقریباً همه مردمان ثروتمند زمانی تهیدست بودند. نقطه عطف اصلی در زندگی افراد ممتاز هنگامی بود که تصمیم گرفتند یکی از بهترین افراد حوزه شغلی خود باشند . همین امروز تصمیم بگیرید که عضوي از افراد 20 درصد صدر حوزه شغلی خودتان شوید . اگر پیشازاین، جزء 20 درصد صدر بودهاید تصمیم بگیرید که جزء 10 درصد ارشد باشید . هدف روشنی براي خود تنظیم نمایید شما نمیتوانید هدفی را که نمیبینید مورد اصابت قرار دهید . اگر هدفی را نشناسید نمیتوانید به آن دست پیدا کنید. در هر صنف شغلی که هماکنون هستید ببینید 20 درصد صدر چه مقدار درآمد دارند . آنگاه میزان درآمد آنان را بهعنوان هدف اولیه خود قرار دهید .";s:2452:"92 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی به یادگیري و رشد خود ادامه دهید کسانیکه جزء 20 درصد ممتاز لیست حقوقی هستند از وقت آزادشان بهخوبی استفاده مینمایند. آنها در سرتاسر فعالیت حرفهاي خود به یادگیري و رشد ادامه میدهند . در نتیجه حقوقشان بهطور متوسط سالی 11 درصد افزایش مییابد. حقوق شما با این مقدار افزایش سالیانه 11 درصد، رویهمرفته در هر 6 / 7 سال دوبرابر میشود. معناي این حرف آن استکه اگر شما در سن بیست سالگی شروع بهکار کنید و هر ساله در کارتان بهتر و بهتر شوید و هر هفته بهطور متوسط ده ساعت مطالعه نمایید در سن 27 سالگی دوبرابر آنچه در شروع کار دریافت کرده بودید دریافت میکنید . در سن 34 سالگی مجددا درآمدتان دوبرابر و نسبت به شروع کارتان چهاربرابر میگردد . در این صورت در صنف خودتان یکی از کسانی خواهید شد که بیشترین مقدار پول را دریافت میکند . اگر به اصلاح کار خود ادامه دهید و توان تولید، عملکرد و درآمد خودتان را هر ساله تا 11 درصد افزایش دهید در سن 39 سالگی مجدداً درآمدتان دوبرابر خواهدشد و در مسیر خودتان رو به سوي ثروت شخصی خود حرکت خواهید نمود . اگر در تمام طول زندگیتان این حالت را حفظ کنید زمانیکه به دهه چهل و پنجاه عمر خود میرسید در ده درصد افراد ممتاز و حتی در یک درصد افراد ممتاز پولساز امروز جهان قرار خواهیدگرفت . افراد 20 درصد صدر در سرتاسر اوقات شغلی خود مشغول یادگیري و رشد میباشند . افراد 80 درصد قعر لیست حقوقی به محض اینکه بر نیازهاي اساسی شغل خود مسلط شدند یادگیري، رشد و تکمیل مهارتهاي جدید را متوقف میکنند . شما کدامیک از این افراد هستید؟ در سالهاي پیشرو";s:1021:"فصل چهارم 93 میخواهید کدامیک از اینها باشید؟ همین امروز تصمیم بگیرید که ده ساعت از وقت آزاد خود در هر هفته را صرف سرمایهگذاري براي آینده خودتان نمایید . این یکی از بهترین تصمیمات شما درزندگیتان است . تمرینات عملی - 1 از قدرت افزونخواهی خود استفاده نمایید و در وقت آزاد خود مهارتهاي بیشتري کسب کنید . - 2 تصمیم بگیرید و در صنف خودتان به 20 درصد افراد پولساز صدر بپیوندید . - 3 باید ببینید که پولسازترین افراد در وقت آزادشان چه کاري انجام میدهند که بارها و بارها در صدر و در جلوي دیگران باقی بمانند و مکرراً کارهایی را انجام دهند تا شخصا بهعنوان انسانهاي فکور و فعال تلقی شوند .";s:991:"فصل پنجم فصل پنجم اوقات انجام کار 95 » تا جاییکه میدانید، بهترین باشید و بهترین کارها را انجام دهید. این، بالاترین ایدهآل شماست که کیفیت تلاش شما، بهترین باشد؛ در این صورت دیگر لازم نیست کمیّت آن، بیشتر از کاري باشد که انجام میدهید. « اچ . دبلیو . درسر نحوه استفاده شما از زمان انجام کار؛ موفقیت، پیشرفت و درآمد شما را بیش از هر عامل دیگري مشخص میسازد . فاجعه اینجا است که اکثریت مردم حتی در نزدیکیهاي ظرفیت واقعیشان هم کار نمیکنند . هیچ چیزي شما را سریعتر از این به جلو نمیراند که عادتهاي کاري خوبی پیداکنید و سپس بر همان اساس در بین همکارانتان شهرتی کسب";s:2351:"96 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی کنید که حاکی از داشتن چنین عادات کاري خوبی است . هنگامیکه توان تولید و بازدهی کارتان بسیار بالا باشد فرصتهاي بیشتر و بیشتري نیز بهطرف خودتان جذب خواهیدکرد. اما یکی از بزرگترین موانع که در برابر عملکرد رضایتبخش وجود دارد ساختار خود کار میباشد . سخنی است که میگوید » : شما نمیتوانید در محل کار ، کاري انجام دهید «. دلیل این امر آناستکه قسمت اعظم وقت شما توسط مردم و موقعیتها اشغال شده است بهویژه در اثر کارکردن با سایر مردم و گروههایی که هم در درون تجارت شما و هم در خارج از آن هستند. قسمت زیادي از وقت شما صرف پاسخگویی به تقاضاي دیگران میگردد. با اینهمه این یک موضوع حیاتی و اساسی است که یاد بگیرید چگونه میتوانید با گروههایی از مردم و در کنار آنها کار کنید؛ مردمی که توانایی ، دانش و قابلیت آنان مکمّل یکدیگر است؛ همان مردمی که شما به کمک و همکاري آنها نیاز دارید. با اینحال پرسش همیشگی ایناستکه » شما در محل کار ، کارتان را چگونه انجام میدهید؟ « شفاف بودن مسائل اساسی بگذارید اصول اساسی استفاده خوب از زمان را مختصرا بررسی کنیم : - 1 اهداف روشن و شفافی را براي خودتان وضع نمایید . شما باید دقیقاً بدانید که چرا کار میکنید و چه کاري را میخواهید انجام دهید . - 2 طرح کار خود را به تفصیل بر روي کاغذ بیاورید و براي آن برنامهریزي کنید. براي انجام کار مولّد ، نیاز به برنامهریزي مفصل فعالیتهایتان دارید بهطوريکه در برنامهریزي مزبور، توالی فعالیتها و اولویتبندي آنها رعایت شده باشد .";s:2244:"فصل پنجم 97 - 3 وظایف خود را بهروشنی اولویتبندي کنید. شما باید همیشه بر روي فعالیتهایی متمرکز شوید و کار کنید که بالاترین ارزشها را داشته باشند . - 4 تمام مدتی را که کار میکنید واقعاً کار کنید . شما بایستی یاد بگیرید که چگونه بهصورت قطعی و مصمّم در هر زمانی که لازم است صرفاً بر روي یک موضوع که مهمترین آنهاست متمرکز شوید و بر روي آن کار کنید تا کامل شود. انجام این کار به قدرت اراده و انضباط شخصی فوقالعادهاي نیاز دارد اما نتایج آن در موفقیت حرفهاي سبب میگردد که تلاش در جهت آن ، واقعا ارزش لازم را داشته باشد . زمان عامل جدانشدنی پیشرفت است . هر کاري که بخواهید انجام دهید نیاز به زمان دارد. تنها راه براي اینکه زمان کافی پیدا کنید و کارهایی را انجام دهید که در شغل و زندگی شما واقعاً تفاوتی ایجاد میکند این است که زمانی را که معمولاً صرف انجام کارهاي غیرضروري میکنید حفظ نمایید . شما در تمام طول روز از سوي مردم و موقعیتهایی احاطه میشوید که وقت شما را هدر میدهند و اثربخشی شما را تضعیف میکنند . تنها راه شما براي آزادشدن از شر این سارقین زمان آناستکه انضباط شخصی خود را با جدیت و قاطعیت در عمل پیاده کنید . هفت هدردهنده اصلی عنصر زمان در جهان کار هفت عامل اصلی هدردهنده زمان وجود دارد که از طریق صدها مطالعه و تحقیق در آراء و عقاید شناختهشدهاند . قابلیت شما در برخورد مؤثر با این عوامل تا حدّ بسیار زیادي تعیین مینماید که شما در حرفه خود چقدر موفق خواهید بود.";s:2188:"110 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی در محل کارتان صرف درمیانگذاشتن و حلکردن مسائل و بررسی راهحلهاي مربوط به چالشهایی است که رودرروي تجارت شما قرار دارد . اما این مکالمات باید بر روي نتایج متمرکز شوند و نه بر روي آخرین بازي فوتبال یا بهاشتراكگذاشتن داستان بازي گلف یا تعطیلات تابستانی . داشتن رابطه ، تماس ، گفتگو و بحث با کارگران بامعلومات باید بهشکل مستمر بر روي نتایجی متمرکز گردد که شما و همکاران شما سعی بر انجام آن را دارید . – 7 تردید و تأخیر هفتمین هدردهنده عمده زمان، تردید و تأخیر است. از لحاظ زمانی هزینه تردید بسیار بیشتر از آن است که اکثریت مردم تصور میکنند . تردید میتواند کار دفتري ، مکاتبه و امور غیرضروري ایجاد نماید. تردید، وقت شما و دیگران را بههدر میدهد و ضایع میکند . تردید و تأخیر در محلهاي کار ، هدردهندههاي عمدة زمان هستند . آنها میتوانند هزینههاي هنگفتی تحت عنوان پول گمشده و وقت گمشده داشته باشند . شما باید یاد بگیرید که چگونه بهنحو مؤثري با آنها رفتار کنید . چهار نوع تصمیمگیري چهار نوع تصمیمگیري وجود دارد که شما باید در تمام مدت کارتان بهطور منظم با آنها سروکار داشتهباشید : - 1 تصمیمگیريهایی وجود دارد که » فقط شما « میتوانید آنها را انجام دهید. این تصمیمی است که هیچ فرد دیگري نمیتواند آن را اتخاذ نماید؛ تصمیمی که انجام آن در حیطه مسئولیت شماست . بنابراین چنین تصمیمی غیرقابلاجتناب است .";s:1998:"112 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی هربار فقط یک کار را انجام دهید در وقت کار هنگامیکه با مردم و در اطراف آنها کار میکنید بهخاطر داشته باشید که هر بار فقط یک کار را میتوانید انجام دهید . همان یک کار باید مهمترین کاري باشد که شما میتوانید در آن لحظه انجام دهید . اصلی بهنام » قانون گزینش استثنائی « وجود دارد . این قانون میگوید هر زمانیکه شما میخواهید یک کار را انجام دهید ، همزمان با این خواسته، خواسته دیگري نیز دارید و آن ایناستکه میخواهید هیچیک از کارهاي دیگري را که در آن لحظه میتوانستید انجام دهید انجام ندهید. دلیل اهمیت بسیار زیاد این قانون آناستکه بسیاري از اوقات ارزش و اهمیت کاري که میخواهید انجام ندهید بسیار بیشتر از کاري استکه همین الآن در حال انجام آن هستید . این کار داراي پیامدهاي بالقوه بسیار بزرگتري است . مهمترین ویژگی براي موفقیت در محل کار آن استکه بتوانید از عوامل موجد حواسپرتی و هدررفتن زمان دوري کنید. این بدان معناست که توجهتان را به مهمترین نتایجی جلب نمایید که مسئول آنها هستید . شما باید قابلیت این را داشتهباشید که در میان مردم و در اطراف آنها پربازده و خوب کار کنید . داشتن این قابلیت و شایستگی براي موفقیت شما قطعاً امري حیاتی است. شما بایستی همیشه در فکر نیل به این موفقیت باشید .";s:875:"فصل پنجم 113 تمرینات عملی - 1 تمام مدت زمانی را که کار میکنید واقعا کار کنید . همین امروز تصمیم بگیرید که هدردهندگان وقت را که هیچ سهم و تأثیري در موفقیت شما در زندگی یا کار ندارند کاهش دهید یا اصلاً آنها را حذف نمایید . - 2 از کارهاي غیرضروري دست بکشید . خود را منضبط و مقید کنید که استفاده از ایمیل و اساماس متنی را بهسرعت و با بازده انجام دهید و سپس به محل کارتان برگردید . - 3 طرح جلسات خود را بریزید که نفربهنفر باشد و با گروهها؛ بهطوريکه شما در کوتاهترین زمان به انجام بیشترین کار نائل شوید .";s:1310:"114 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی فصل ششم اوقات خلاقیت » ظرفیت و قدرت، دو موهبتی هستند که به ما اعطا شدهاند تا بتوانیم تصاویر مطلوب را در درون خود خلق کنیم و آنگاه بطور خودکار، برگردان آنها را در محیط اطراف خود در جهان خارج مشاهده نماییم. « جان مک دونالد وقت خلاقیت یکی از مهمترین و ارزشمندترین اوقاتی است که شما میتوانید صرف کنید . یک ایده میتواند زندگی شما را تغییر دهد و شما را ثروتمند سازد و هر چقدر که شما برنامهریزي و آمادگی بهتري براي این ایده داشتهباشید احتمال آن بیشتر است که شما آن را براي خود نگهدارید. اما خلاقیت مستلزم این است که شما از تجارت زندگی روزمره عقبنشینی کنید تا بلکه ذهن شما در سطح بالاتري عمل کند . بههمین علت است که وقت خلاقیت نسبت به وقت کار یا وقت تولید نیاز به شکل متفاوتی از تفکر و سازماندهی دارد .";s:1931:"فصل ششم 115 گفتهمیشود که هرگونه تغییر در زندگی شما در نتیجه برخورد ذهن شما با یک ایده بهتر میباشد. بهنظر میرسد بین تعداد ایدههایی که ارائه مینمایید یا در معرض آن قرار دارید و احتمال اینکه شما دقیقاً ایده صحیح را در وقت صحیح پیدا کنید رابطه مستقیمی وجود داشتهباشد؛ بهطوريکه این ایده صحیح ایدهاي است که زندگی شما را تغییر میدهد و حتی شما را ثروتمند میسازد . تخمین زدهاند که هریک از مردم در هرسال چهار ایده دارد که اگر یکی از آنها را دنبال کند میلیونر خواهد شد. چند مرتبه اتفاق افتاده است که شما فردي را ببینید که با محصول یا خدمت جدیدي بیاید و راه را ادامه دهد تا ثروتمند شود؟ شما میگویید » ، من مدت زیادي قبل، در باره آن ایده فکر کردهبودم «! بله شما فکر کرده بودید . اما دست بهکار نشدید. شما درباره فلان ایده هیچ کاري انجام ندادید . درنتیجه یک نفر دیگر پیدا شد و همان ایده را مطرح کرد و آن را امتحان نمود و در ادامه از آن ایده رفع عیب کرد و در نهایت کاري کرد که آن ایده جدید در سطح وسیع و بالایی کارآمد باشد. شما میتوانستید همین کار را انجام دهید . ایده میلیارد دلاري در ژوئن 2009 من ، همسر و دخترم در جلسهاي با ناشر خودم که سرتاسر روز طول کشید، در دفتر ایشان در مرکز شهر سانفرانسیسکو شرکت";s:2460:"فصل ششم 117 اهمیت عملکردن قسمت جالب قضیه اینجاست: در همان سال چهار تاجر در سانفرانسیسکو از یک جلسه دیرهنگام خارج شدند و خواستند یک تاکسی صدا کنند . براي آنها هم همین تجربه ما پیش آمد و در هیچجا نتوانستند یک تاکسی پیدا نمایند. نتیجه این شد که آنها مسافت زیادي را طی نمودند که به هتلشان برسند . آنها مانند ما پرسیدند که » چرا در این ساعات پرازدحام، یا حتی در ساعات دیگر نیز نمیتوان در چنین شهر بزرگی تاکسی گرفت؟ « اما در اثناي زمانی مشابه زمان ما که خانوادهام شکایتکنان و غرغرکنان به هتل برمیگشتند آن چهار تاجر تصمیم گرفتند که شرکت جدیدي تأسیس کنند که این نیاز را پرکند . آنها یک فرصت تجارتی را دیدند که مسئله کمبود تاکسی را حل کنند . آنها این فرصت را » اوبر « نام نهادند. آنها تصمیم گرفتند که تاکسیها از طریق یک برنامه رایانهاي ساده که بهصورت رایگان دانلود میشد در دسترس همه باشد. امروزه مفهوم اوبر جهان را درنوردیده است . ارزش این شرکت در سال 2016 نیز 62 / 5 میلیارد دلار بود ! راستی من هم همین تجربه را در دو سال گذشته بین ساعات 5:00 و 7:00 عصر هم در نیویورك و هم در پاریس داشته و سعی کردهام در این شهرها تاکسی بگیرم. در آن ساعات صنعت تاکسی بهسادگی تعطیل میشود . هنگامیکه اوبر در نیویورك و پاریس متداول شد رانندگان تاکسی شورش کردند و دست به اعتصاب زدند . در پاریس آنها آشوب برپا کردند و خودروهاي رانندگان اوبر را بهآتش کشیدند . امروزه تعداد خودروها و رانندگان او بر در آن دو شهر بسیار بیشتر از تمامی صنعت تاکسیرانی است که در 100 سال گذشته گسترش یافتهاست . آنها همگی در حال رشد و توسعه هستند .";s:2101:"118 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی شما بالقوه یک نابغه هستید نکته اینجاست که : بهطور کلی در اطراف شما ایدههاي بزرگی وجود دارد . تمام چیزي که شما بدان نیاز دارید یک ایده خوب است که طی آن یک محصول موجود را اصلاح کنید یا اینکه محصول یا خدمت جدیدي خلق نمایید . آلبرت انیشتین چنین نوشتهبود که » تمام بچهها ، نابغه متولد میشوند. « حقیقت این استکه شما بالقوه یک نابغه متولد شدهاید . شما قادرید تقریبا هر مسئلهاي را حل نمایید، تقریباً بر هر مانعی فائق آیید و مادامیکه هدفتان براي شما روشن است تقریباً به تمام اهدافی که براي خود وضع کردهاید نائل شوید، و تمام انرژيهاي روحیتان را مانند یک پرتو لیزر هر بار فقط بر روي یک ایده متوجه و متمرکز کنید . مهمترین نیاز از بین کلیه نیازمنديهاي شما جهت فعالکردن کامل توانهاي ذهنیتان، شفّافیّت است. هدفی که میخواهید به آن برسید یا مانعی که سر راه شما قرار گرفتهاست باید قاطعانه روشن باشد. هر چقدر که شفافیت هدف شما در زندگی بیشتر باشد ایدهها، افراد، و منابعی را که براي حل مسئله یا نیل به هدف به آنها نیاز دارید سریعتر جذب خواهید نمود . انواع خلاقیّت هوشمندي خلاق دو نوع اصلی به نامهاي زیر دارد : هوشمندي مجتمع و تفکر اصلی . با هوشمندي مجتمع شما اطلاعات ، ایدهها و تجارب موجود را به شکلهاي جدید، بهتر و مطلوبتري ترکیب و باز هم ترکیب مینمایید .";s:2148:"فصل ششم 119 بههمین دلیل استکه خلّاقترین پیشرفتها از طرف افرادي استکه در صنف خاصی هستند و دانش و تجربه قابلملاحظهاي دارند . دومین شکل هوشمندي یعنی تفکر اصلی هنگامی استکه شما به ایدهاي میرسید که پیشتر، هیچکسی راجع به آن فکر نکردهاست . ممکن است اساس این ایده، دانش و تجربه بسیار فراوانی باشد اما شما ترجیح میدهید آن را به سطح بالاتري ببرید و چیزي خلق میکنید که کاملا جدید باشد مانند گوگل ، آیفون یا اوبر . کشف حیرتانگیز ایناستکه قابلیت و توان خلاقیت شما مانند یک ماهیچه است . هرچقدرکه از آن استفاده کنید قويتر میشود و برایتان سریعتر کار میکند. با تمرین عملی برخی از روشهایی که در اینجا توضیح دادهشده بهواقع میتوانید IQ خود را تا 25 امتیاز افزایش دهید . همین مقدار شما را از درجه متوسط یا بالاي متوسط به محدوده نبوغ و هوشمندي میرساند . چه چیزي جلوي شما را میگیرد؟ اگر همه افراد ظرفیت این را دارند که در سطح نبوغ عمل کنند پس چرا تعداد افرادي که نیروي بالقوه روحی خود را بطور کامل شکوفا میکنند تا ایدههاي بزرگی مطرح کنند و بهواسطه آن ، زندگی یا کارشان تغییر کند و بهبود یابد بسیار کم میباشند؟ تفکر خلاق سه دشمن عمده دارد که از این قرارند: راحتطلبی ، عجز فنی و ترس از شکست یا ردشدن . شاید بزرگترین دشمن پیشرفت ، راحتطلبی باشد احساس ازخودراضی بودن یا راحتی . این احساسات زمانی به مردم دست میدهند که کاري را براي";s:2735:"120 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی مدت زمان زیادي، یا اینکه غالباً براي مدت زمان کوتاهی به نحوه خاصی انجام دادهباشند . بههمین دلیل استکه بسیاري از موفقیتهاي تازه و بزرگ در تجارت و فناوري از سوي شرکتهاي جدیدي است که در خارج از صنعت مربوطه حضور داشتهاند و راهاندازي آنها نیز بهوسیله کسانی بوده است که کولهبار تجربه گذشته آنها سنگین نبودهاست. آنها بهطور کلی راحتطلب نبودهاند که بخواهند بگریزند. تمایل طبیعی افراد ایناستکه وارد یک محدوده راحتطلبی شوند و سپس در مقابل تمام چیزهاي جدید یا متفاوت موجود در آن محدوده مقاومت نمایند. افراد معمولی و راحتطلب بهجاي اینکه از روشها و سیستمهاي جدیدتر، بهتر، سریعتر ، ارزانتر یا بهطورکلی روشهاي راحتتر ساخت محصول یا ارائه خدمات استفاده کنند در برابر هرگونه تغییري مقاومت مینمایند . چیزي که آنها میگویند شبیه به ایناستکه » ما همیشه کار مزبور را بههمین صورت ا نجام دادهایم « یا » همان کار را ما قبلاً یک بار انجام دادیم و درست نشد « یا » هزینهاش زیاد است « یا » در شیوهاي که ما هماکنون این کار را طبق آن انجام میدهیم چه اشتباهی وجود دارد؟ « در بسیاري از شرکتها سندرمی بهنام سندرم NIH وجود دارد یعنی سندرم » در اینجا اختراع نشده «. وقتی شخصی با ایده جدیدي از خارج از این صنعت میآید بلافاصله آن را به این بهانه رد میکنند و کنار میگذارند . اکثر مردم نمیتوانند از حوزه آسایش خود خارج شوند در سال 2006 شرکت اپل اعلام کرد که گوشی جدید آیفون این شرکت به بازار عرضه شد. شما میتوانید این گوشی تلفن را با فقط یک کلید راهاندازي کنید ، مستقیماً روي سطح گوشی تایپ کنید ، عکس و فیلم بگیرید و براي دوستانتان بفرستید ، با رسانههاي اجتماعی در ارتباط باشید، و از فروشگاه iTunes در چند لحظه موزیک دانلود نمایید .";s:2169:"فصل ششم 121 این یک کار ا نقلابی بود . مردم صف تشکیل دادند و در خیابان خوابیدند تا اولین گوشیها را خریداري کنند . اپل میلیونها گوشی آیفون را فروخت و تا ماه مه 2016 بیش از 947 / 7 میلیون دستگاه بهفروش رفت و راه را ادامه داد تا ارزشمندترین شرکت در تاریخ شود . در سال 2006 شرکت نوکیا 50 درصد از بازار مصرف گوشیهاي موبایل را در اختیار داشت . بلاكبري نیز 49 درصد از بازار جهانی گوشیهاي موبایل را به خود اختصاص داده بود. مدیران اجرائی هر دوي این شرکتها که احتمالاً متن مشابهی را قرائت کرده بودند گفتند » ، آیفون ، چیزي بیشتر از یک اسباببازي و گرایش عمومی گذرا بیشتر نیست . مردم علاقهاي به آنهمه زنگها و سوت و چهچه ندارند. آنها بهزودي به گوشیهاي درست و حسابی و قابل اعتمادي که ما عرضه میکنیم بازخواهندگشت «. در مدت پنج سال هر دوي این شرکتها که رهبري جهانی را داشتند به بنبست بازار خود رسیدند . آنها در اثر موفقیتشان آنقدر خودبین و مغرور شدند که نتوانستند تغییري ایجاد کنند . بلاكبري حتی بودجه تحقیق و توسعه خود را 50 درصد کاهش داد زیرا » آنها آنقدر محبوب بودند که دیگر نیازي به نوآوري نداشتند «. این نشان میدهد که قرارگرفتن در وضعیت راحتطلبی چه در تجارت و چه در زندگی شخصی میتواند بسیار خطرناك باشد . عجز فنی دومین دشمن خلاقیت، عجز فنی است. در صحنه تغییرات سریع روزگار، اعمال رقابتی و موانع غیرمنتظره ، مردم احساس میکنند بییار و مددکار";s:2309:"122 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی هستند . یکی از عاديترین دلایلی که مردم چیز جدید یا متفاوتی را امتحان نمیکنند همین است . اگر ایدهاي به نظرشان برسد که کاري را نسبت به قبل بهطرز متفاوتی انجام دهند بلافاصله آن را رد میکنند و کار را به همان طریقه قبلی انجام میدهند . عجز فنی هنگامی رخ میدهد که شخصی ایدههاي جدیدي را امتحان کرده و شکست میخورد؛ درجائیکه جوانان این کار را بارها و بارها انجام میدهند . اشخاص مزبور پس از شکستهاي متعدد و گاهی اوقات حتی بعد از یک بار شکست، نتیجه میگیرند که نمیتوانند موقعیت و یا روش انجام چیزي را تغییر دهند . آنها احساس میکنند که از انجام کاري عاجزند و دیگر تلاش نمیورزند که بهطور کلی کاري را امتحان کنند و یا لااقل کار » جدیدي « را امتحان نمایند . چنین پروسهاي ممکن است در همان اوان زندگی رخ دهد و سپس در طول زندگی حرفهاي فرد ادامه پیدا کند . ترس باعث عقبنشینی شما میگردد سومین دشمن خلّاقیّت، ترس از شکست؛ و دوقلوي آن یعنی ترس از رد شدن است . ترس از شکست ، شکلی از توقف کامل یا فلج کامل میباشد درست مانند گوزنی که شبهنگام در نور چراغهاي بزرگ یک خودرو دچار توقف کامل میگردد. همیشه برخی از افراد فکر میکنند که ممکن است آنها وقت و یا پولشان را از دست دادهباشند. ترس از شکست در تفکر آنها موج میزند. آنها درباره تمام چیزهایی فکر میکنند که احتمالا ممکن است اشتباه از پیش برود . آنها بیدرنگ از امتحانکردن یا سرمایهگذاري در هرآن چیزي که جدید یا متفاوت باشد منصرف میشوند.";s:2175:"فصل ششم 123 علاوه بر این، ترس از ردشدن که علت آن، ترس از خردهگیري است دلیل اصلی این استکه مردم چیزهاي جدید را امتحان نمیکنند . افراد بسیار زیادي وجود دارند که نسبت به نظرات منفی احتمالی دیگران آنقدر حسّاسند که از انجام هر کار جدید یا متفاوت که ممکن است به عدم تأیید بیانجامد سر باز میزنند . هر زمانیکه ایده جدیدي داشتید یا در مورد یک ایده جدید چیزي شنیدید بدانید که تمایل طبیعی شما ایناستکه در مقابل آن ایده مقاومت کنید و بههمین دلیل علاقمند هستید که وارد وضعیت راحتطلبی خود بشوید . در این حال است که احساس میکنید نمیتوانید کاري کنید که ایده مزبور کارآمد باشد یا اینکه احساس میکنید که از شکستخوردن یا ردشدن میترسید . خبر خوب این است که میتوانید تقریباً بدون صرف هیچ زمانی از وضعیت غیرخلّاق بودن به وضعیت کاملاً خلّاقبودن تغییر نمایید . مجموعهاي از روشها و طرق وجود دارند که بهکمک آنها میتوانید قفل خلاقیت خود را باز کنید. من این کار را تاکنون در 75 کشور به بیش از دو میلیون نفر آموزش دادهام. مردم اغلب اوقات به من میگویند که یک یا چند ایده از این ایدهها زندگی آنها را تغییر داده است و بسیاري از آنان را متمول ساخته است . سئوالاتی درست و بجا بپرسید چهار سئوال در اینجا آوردهام که باید آنها را مکرراً از خودتان بپرسید . هر کدام از این سئوالات فکر شما را گسترش میدهد و اجازه میدهد چیزهایی را ببینید که قبلاً ندیده بودید .";s:1956:"124 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی - 1 میخواهیم چه کاري انجام دهیم؟ این سئوال را بهخصوص زمانی بپرسید که مقاومتی صورت گرفته باشد یا اینکه نتایج مورد انتظارتان را کسب نکرده باشید. باید کاملاً بدانید و برایتان روشن باشد که میخواهید به چه چیزي دست پیدا کنید . آیا هدفتان تغییر کردهاست؟ - 2 میخواهیم این کار را به چه صورتی انجام دهیم؟ براي رسیدن به هر هدف دلخواهی راههاي بسیار متعدد و مختلفی وجود دارد . احتمال بسیار زیادي وجود دارد که روش شما در رسیدن به هدفتان، لزوماً بهترین روش نباشد . تنها سئوال واقعی ایناستکه ، آیا روش شما کارساز است؟ آیا این شیوه کنونی شما مؤثر و اثربخش است؟ قاعده ایناستکه هدف را بهصورت روشن و شفاف بشناسیم اما در مورد روش رسیدن به آن انعطافپذیر باشیم . - 3 فرضهاي ما چه هستند؟ اگر سرخوردگی، مقاومت یا شکست موقتی را تحمل میکنید از خودتان بپرسید که فرضهاي من درباره این موقعیت چه هستند؟ - 4 اگر فرضهاي شما اشتباه بودند آنوقت چه؟ آنوقت چکار خواهید نمود؟ پیتر دروکر زمانی گفت » فرضهاي گمراهکننده در ریشه هر شکستی قراردارند. « فرضهاي خود را تحلیل نمایید هر شخصی دو نوع فرض دارد ، فرض صریح و فرض ضمنی . فرضهاي صریح آنهایی هستند که شما از وجود آنها آگاهید و متوجه آنها هستید و";s:2397:"126 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی فرض مهلک دیگر این استکه » چون من مجبور هستم، پس میتوانم. « حقیقت این است که احتمال دارد شما براي رسیدن به هدف خاصی که احساس میکنید براي نیل به موفقیت لازم است، کمبودي از نظر دانش، مهارت ، پول یا منابع و امکانات داشته باشید . زندگی شما بهشدت تحتتأثیر فرضهاي شما قرار دارد . شما همیشه براساس آنچهکه اعتقاد دارید حقیقت است، عمل میکنید؛ حتی اگر این اصلا حقیقت نباشد یا اینکه شما هیچ اثباتی براي آن نداشتهباشید . فرضهاي خود را به چالش بکشانید آماده باشید که ببینید بهترین فرضهاي شما راجع به خود و کسب وکارتان ممکن است کاملاً اشتباه باشند . براي اکثریت مردم، این احتمال یک احتمال دشوار میباشد. اما هرگاه براي پیشرفت در هر حوزه یا صنفی تکاپو نمودید یا با مسئله یا مشکلی روبرو شدید که بهنظر لاینحل میرسید به صندلی تکیه دهید و از خودتان بپرسید که اگر در کاري که میخواهید انجام دهید کاملا اشتباه کرده باشید آنوقت چه میشود؟ اگر ما در دیدگاه فعلیمان کاملا اشتباه کرده باشیم چه میشود؟ اگر براي رسیدن به این هدف، یک راه کاملاً متفاوت وجود دارد آنوقت چه میشود؟ اگر میتوانستیم کاري انجام دهیم که قبلا هرگز انجام نشده بود )اوبر!( چه میشد؟ کلمات » چه میشد؟ « و » چه میشود؟ « بیشتر از تمام کلمات دیگر ، مسبب پیشرفتهاي خلّاقانه میباشند . ادوارد دو بونو متخصص سبکهاي تفکر است و این سبک را » عملکرد برانگیختگی « مینامد درست مانند حالت سیخونکزدن و تحریککردن چیزي. هنگامیکه یک پرسش تحریککننده دارید که تفکرتان را به چالش";s:2109:"فصل ششم 127 میکشاند یا به تفکرتان تکانی میدهد خلاقیت و پاسخهاي خلاقانه را فعال و برانگیخته میکنید . آیا راه بهتري وجود دارد؟ آیا ممکن است راه بهتري وجود داشتهباشد؟ این سئوال پرسش بزرگی است که چه بسا شما را ثروتمند بگرداند. حقیقت این است که همیشه راه بهتري برایتان وجود دارد که بتوانید هر مسئلهاي را با آن حل کنید یا هر هدفی را با آن محقق بگردانید. همواره راه بهتري هست تا بهوسیله آن هر محصول یا خدمتی را ایجاد نمایید، بفروشید یا آن محصول یا خدمت را دریافت کنید . تجدید حیات را عملاً تمرین کنید . تصور نمایید که همین امروز میخواهید کار یا حرفه خودتان را مجدداً راه بیندازید . تجسم کنید که این کار را با معلوماتی که هماکنون دارید انجام میدهید. فرض کنید که کارتان با شکست مواجه شده و شما مجبورید بدون اندوختهاي از تجارب گذشته که به کمک شما بیاید از نو شروع میکنید . در چنین شرایطی شما چه کار متفاوتی انجام میدهید؟ با انجام چه کاري شروع یا انجام چه کاري را متوقف مینمایید؟ چه تغییراتی را بلافاصله اعمال میکنید؟ تمرین عملی تجدید حیات، شما را از وضعیت راحتطلبی آزاد میسازد و راه ذهن و فکر شما را به تمامی انواع احتمالات جدید باز میکند . قفل خلاقیت خود را باز کنید چهار راه وجود دارد که بهوسیله آنها میتوانید هر مسئلهاي را حل کنید ، هر تغییري را ا یجاد نمایید یا به هر هدف دلخواهی برسید :";s:2276:"128 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی - 1 شما میتوانید کارهاي بخصوصی را بیشتر انجام دهید . چه چیزي را باید بیشتر از بقیه انجام دهید؟ پاسخ: شما باید کارهایی را بیشتر از بقیه انجام دهید که امروز بهترین نتایج را براي شما داشتهباشند . آنها کدامند؟ - 2 سایر کارها را میتوانید کمتر انجام دهید. چه کارهایی را میتوانید کمتر انجام دهید؟ پاسخ : کارهایی را باید کمتر انجام دهید که خیلی خوب و زیاد کارآمد نباشند یا اصلا کارآمد نباشند . - 3 شما میتوانید شروع به انجام کاري کنید که کاملاً جدید یا متفاوت است . این، دشوارترین مرحله است اما معمولاً انجام یک کار جدید یا متفاوت مرحلهاي است که منجر به بزرگترین پیشرفتها و موفقیتهاي تازه در همه عرصهها میگردد . شما باید امروز شروع به انجام چه کاري بنمایید که در حال حاضر مشغول انجام آن نیستید؟ - 4 شما میتوانید انجام کارهاي خاصی را بهطور کامل متوقف کنید . اما انجام چه کارهایی را باید متوقف نمایید؟ شما باید انجام همه کارهایی را متوقف نمایید که به شما در جهت رسیدن به مهمترین اهدافتان کمک نمیکنند . روش A/B را که در فصل اول راجع به آن توضیح دادهایم مورداستفاده قرار دهید . فکرتان را بر روي کاغذ بیاورید بین سر و دست اتفاق معجزهآسا و شگفتآوري رخ میدهد. هنگامیکه روي یک قطعه کاغذ چیزي مینویسید فعالیتی را انجام میدهید که بهنام فعالیت سایکونوروموتوري ( psychoneuromotor ) خوانده میشود . این مفهوم بزرگ و مهمی براي فعالکردن کامل مغزتان جهت تمرکز بر یک موضوع";s:2175:"فصل ششم 129 واحد در یک مدت زمان معین است . وقتی که مطلبی مینویسید ، فکر و تجسّم میکنید و همزمان با آن حرکتی انجام میدهید براي شما امکان ندارد که بنویسید و در همان لحظه به چیز دیگري در جهان غیر از نوشتن توجه کنید . هنگامیکه چیزي مینویسید مطلب مزبور بهطور خودکار به ذهن ناخودآگاه شما منتقل میشود زیرا ذهن و بدن شما کاملاً درگیر است. احتمال اینکه مطالب را بهخاطر بیاورید بهمراه نوشتن آن مطالب بهشدت افزایش مییابد . در نتیجه نوشتن اهدافتان بر روي کاغذ احتمال دستیابی به آنها را افزایش میدهد. همچنین نوشتن همه چیزها، توان خلاقیت را در شما فعال میسازد. این کار مغز شما را فعال میسازد. نوشتن همه چیزها مانند این است که پاي خود را بر روي » شتابدهنده موتور عقل « خودتان بگذارید . تمام مسائل و انواع آنها را حل کنید در اینجا تمرین سادهاي برایتان آوردهام . مسئلهاي انتخاب کنید که پیش از این تلاش کردهاید آن را حل نمایید. یک برگه کاغذ تمیز بردارید و کلیه جزئیات این مسئله را بنویسید. تمام حقایق یا اطلاعاتی را که راجع به این موقعیت دارید روي کاغذ بنویسید . سئوالاتی شبیه به این بپرسید که: من تلاش دارم چه کاري انجام دهم؟ چگونه میخواهم آن را انجام دهم؟ مسئله یا هدف ، دقیقاً چیست؟ این مسئله چگونه بروز کرد؟ این مسئله در اولین مرتبه چگونه رخ داد؟ چه کسی درگیر این مسئله بود؟ این مسئله چرا اتفاق افتاد؟ آیا این واقعاً یک مسئله است یا";s:2304:"130 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی میتواند یک فرصت باشد؟ این پرسشها، خلاقیت شما را برانگیخته میکنند و آن را بهکار میاندازند. هنگامیکه شروع به نوشتن میکنید و سطر به سطر تمام جزئیات مسئله مبتلابه ، به اضافه کلیه علل و بسیاري از راهحلهاي احتمالی را مینویسید متعجب خواهیدشد. گاهی اوقات در خلال این تمرین، ایده یا راهحل دقیقاً صحیح واقعا از ذهن شما به بیرون تراوش میکند . من با کسانی کار کردهام که ماهها با یک هدف یا مسئله دست و پنجه نرم کردهاند درصورتیکه اگر بهسادگی وقت صرف مینمودند و در سکوت، تمام جزئیات مسئله را بر روي کاغذ میآوردند میتوانستند آن را ظرف چند دقیقه حل کنند. درنتیجه مسئله عملاً بر روي کاغذ و در جلوي چشم آنان به - خوديخود حل میشد . ضمیر فوق آگاه شما در طول تاریخ ، کسانی در باره شکل بالاتري از ذهن، ضمیر یا تفکر صحبت کرده یا نوشتهاند که همه افراد از آن شکل بالاتر بهرهمند بودهاند. زیگموند فروید نام آن را » اَبَرمن « نهاده است . آلفرد آدلر آن را » ضمیر فراآگاه « نام گذاشته است. ناپلئون هیل با » ذکاوت بیپایان « و رالف والدو امرسون با » فراروح « به آن اشاره میکند . بسیاري از مردم با » ضمیر الهی « به آن اشاره دارند . من بعد از سالها تحقیق ترجیح میدهم که آن را » ضمیر فوقآگاه « بنامم . با اینحال این ضمیر همیشه در اختیار شماست درست مثل آیفون یا کامپیوتر لپتاپ شما . میتوانید آن را روشن کنید و هروقت خواستید به آن دسترسی داشته باشید . ظرف چند لحظه کلیه نیروهاي فوق آگاه شما در";s:2056:"فصل ششم 131 دسترستان قرار خواهندگرفت تا مسائل و مشکلات شما را حل کنند و شما را به اهدافتان برسانند. فعالکردن نیروهاي روحی ضمیر فوقآگاه ویژگیهاي متعدد و شگفتآوري دارد : - 1 تا زمانیکه هدفتان براي شما روشن و معیّن باشد ضمیر فوقآگاه ، شما را قادر میسازد تا به آن برسید. بهنظر میرسد کسانیکه اهدافشان را مینویسند و آنها را اصلاح کرده و مجدداً مینویسند و بهطور مرتب راجع به آنها فکر میکنند از جریان دائمی و ثابتی از ایدهها بهرهمند هستند که به آنها کمک میکند سریعتر به اهداف خود نائل شوند. - 2 ضمیر فوقآگاه به کلیه دا نش ، معلومات و تجارب قبلی سرتاسر زندگی شما دسترسی دارد؛ و علاوه بر اینها ضمیر مزبور به دانش و تجارب دیگران که حتی در فواصل دوردست هستند نیز دسترسی دارد . » - 3 ضمیر فوقآگاه، مسند قدرت جاذبه است .« هنگامیکه هدف مشخص و روشنی داشتهباشید ضمیر فوقآگاه ، ارتعاشاتی را صادر میکند که شما به کمک آنها تبدیل به یک » آهنرباي زنده « میشوید . هنگامیکه قدرت جاذبه داشته باشید ایدهها ، افراد ، موقعیتها، پول و تمامی عواملی را که براي دستیابی به اهدافتان به آنها نیاز دارید جذب زندگی خود مینمایید . - 4 مادامیکه اهدافتان را به روشنی و با شفافیت بشناسید ضمیر فوقآگاه شما بهطور خودکار، تمامی مسائل و مشکلاتی را که در راه رسیدن به آنها وجود داشته باشد حل میکند .";s:2098:"فصل ششم 133 توفان فکري براي استفاده از قدرت قلم و کاغذ جهت فعالسازي ضمیر ناخودآگاه و ضمیر فوقآگاه راه دیگري نیز وجود دارد. این روش، روش 20 ایده نام دارد . این روش نسبت به سایر شیوههاي عملی تفکر خلاق که تاکنون کشف شده - است مسبب ثروتمندشدن افراد بسیار فراوانتري بودهاست . روش 20 ایده ، ضمیر فوقآگاه شما را نیز بهکار میاندازد . طرز عملکرد روش مزبور چنین است: یک برگه تمیز کاغذ بردارید و مهمترین اهداف خود را در قالب یک سئوال در بالاي صفحه بنویسید. براي مثال میتوانید چنین بنویسید » ، در طول 12 ماه آینده یا در فلان تاریخ ، چگونه میتوانم درآمدم را دوبرابر کنم؟ « حتی بهتر از این؛ مقدار خاصی را تعیین کنید . چنین بنویسید » ، در این تاریخ مشخص چگونه میتوانم $ XX,XXX درآمد داشتهباشم؟ « همانطور که این سئوال پیشنهادي نشان میدهد پرسش موردنظر باید ساده و روشن باشد بهطوريکه یک کودك شش ساله آن را بفهمد؛ سئوالی که از آن پاسخهاي عملی بدست آید . سپس خود را مجبور کنید و لااقل 20 پاسخ براي سئوال مزبور بنویسید . اما در اینجا باید هشدار دهیم که وقتی شما این کار را براي اولین بار انجام میدهید درمییابید که این یکی از دشوارترین تمرینات فکري است که تاکنون گذراندهاید . از بین پاسخهاي شما پاسخ سوم الی پنجم ، ساده و آشکار خواهندبود . این یکی را بیشتر و آن دیگري را کمتر انجام دهید. سه الی پنج پاسخ بعدي";s:2405:"134 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی دشوارتر میباشند . حال میپرسیم که در شروع، چه کاري را باید انجام دهید و انجام چه کاري را باید متوقف نمایید؟ ده پاسخ بعدي دشوارترین پاسخهاي تمام زندگی شما هستند . مگر اینکه فشار فوقالعادهاي وارد کنید در غیراینصورت احساسی شبیه به تسلیمشدن و دستکشیدن از تمرین به شما دست میدهد. در مرتبه اول که میخواهید توفان فکري را عملا تمرین کنید حالت مزبور عادي و طبیعی است . نوشتن را ادامه دهید اما اگر تا هنگامیکه لااقل بیست پاسخ بنویسید به نوشتن ادامه دهید اتفاق حیرتآوري رخ خواهد داد . اغلب اوقات در بین پاسخهاي شما یک ایده موفقیتآمیز وجود دارد که شما را قادر میسازد که به هدفتان دست پیداکنید ، یا باعث میشود که از جهت جدیدي حرکت را آغاز نمایید که شما را بهسوي راهحل صحیح معطوف میدارد . توفان فکري قابلیت این را دارد که یک بخش عادي از زندگی شما باشد. هرگاه هدفی داشتید یک قطعه کاغذ بردارید و بنشینید و در بالاي صفحه ، هدفتان را در قالب یک سئوال نوشته و سپس در زیر آن، بیست پاسخ مرتبط با آن سئوال را بنویسید . قسمت آخر توفان فکري آن است که شما لااقل براي یکی از ایدههایی که خودتان خلق کردهاید فوراً دست بهکار شوید و اجازه دهید تا جریان ثمرات خلاقیت شما ادامه یابد و باقی بماند. وقتی براي یکی از ایدههایتان دست به - عمل بزنید ایدههاي بیشتري بهسراغتان میآید . همینکه براي یکی از ایده - هایتان دست بهکار شوید ضمیر فوقآگاهتان فعال میگردد و افراد و موقعیت - هایی را که میتوانند به شما کمک کنند به درون زندگیتان جذب می نمایند .";s:2233:"فصل ششم 137 پروسه تفکر خلاق پنج مرحلهاي نقطه شروع بازکردن قفل استعداد خلاق شما جهت رسیدن به هر هدف دلخواهی » شفافبودن « است. این، مستلزم آن است که » شما هدفتان را در قالب کلمات ، بهصورت شفاهی و بهروشنی بیان کنید «. سادهترین راه براي انجام این کار این است که بهسادگی هدفتان را به زمان حال بنویسید و آن را با کلمه » من « شروع و پس از این کلمه ، یک فعل عملی بیاورید . وقتی میگوئید » ، من در فلان زمان خاص به این هدف خاص دست پیدا میکنم « ضمیر ناخودآگاه و ضمیر فوقآگاه شما آن را بهعنوان یک دستور میپذیرد و در هر شبانهروز 24 ساعت بر روي آن هدف کار میکند . مرحله دوم بازکردن قفل خلاقیتتان ایناستکه » تجسّم کنید «. تصویر ذهنی روشنی از هدفتان ایجاد کنید گوئی که هدف مزبور از قبل یک واقعیت بوده است . شما با چشمان ذهنتان، هدفتان را بهروشنی میبینید و دستیابی به آن نیز با سرعتی صورت میگیرد . بین شفافیتی که چشمان ذهن شما ، هدفتان را میبینند و سرعت دستیابی شما به آن هدف، رابطه مستقیمی برقرار است. بهعبارت بهتر هر چه هدفتان را شفافتر ببینید سرعت دستیابی شما به هدف بیشتر است . سومین مرحله آناستکه احساس رسیدن به هدفتان را در خود ایجاد نمایید » . احساسش رو در خودت بوجود بیار «. اگر شما از دستیابی کامل به هدفی که آن را بهصورت شفاهی در قالب کلمات گنجانده و در ذهن مجسّم کردهاید لذت بردهاید احساس آن را در خود خلق کنید و آن را بهتصور درآورید . در درون خود احساسات شادمانی ،";s:984:"فصل ششم 139 تمرینات عملی - 1 در مورد هدف موفقیت و ثروت، شفافیت مطلق و کاملی را که میخواهید به آن برسید براي خودتان ایجاد کنید . از ظاهر محلهاي زندگی و کار خود در هنگامیکه به این هدفتان میرسید یک تصویر ذهنی شفاف مهیا نمایید . - 2 اطلاعاتی فراهم آورید که بتواند در رسیدن شما به این هدف کمک کند . هرچقدر ایدههاي جدید بیشتري بتوانید ارائه نمایید احتمال آن بیشتر است که دقیقا همان ا یده موردنیاز خود را در زمان دقیقا درست پیدا کنید . - 3 چند دوره زمانی جهت سکوت و انعکاس درنظربگیرید که در خلال آنها ضمیر فوقآگاهتان بتواند پاسخی را که موردنیاز شماست فراهم آورد .";s:1018:"فصل هفتم فصل هفتم اوقات حل مسئله و تصمیمگیري 141 » من یاد گرفتهام که معیار موفقیت براساس موقعیت و جایگاهی نیست که شخص در طی زندگی خود به آن میرسد بلکه براساس موانعی است که شخص در طی تلاش خود براي موفقیت بر آنها فائق آمدهاست «. بوکر تی . واشنگتن زندگی بهطور کلی پوشیده شده است از مجموعهاي از مسائل، مشکلات ، بدبیاريها و شکستها. همه روزه و در هر ساعت، تصمیماتی میگیرید که در سطح وسیع و اساسی و همچنین در سطح کوچک و جزئی بر روي زندگی شما اثر میگذارند . براي حل مسئله و تصمیمگیري، نوع خاصی از تفکر و رویکرد لازم است . این کار مستلزم روش خاصی از استفاده از زمان و هوشمندي شماست .";s:2224:"142 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی یکی از حساسترین عوامل تعیینکننده در موفقیت شما در کار و زندگیتان قابلیت شما در حل مسائل و تصمیمگیري است . در حقیقت اگر شما در تکتک ساعات همۀ روزها مسائلی را که در سطح فعلی با آنها برخورد مینمایید حل کنید قابلیتهاي خود را افزایش دادهاید . هدفی که هنوز انسان به آن دست نیافته دقیقاً همان مسئلهاي است که حل نشدهباشد . تنها چیزي که بین شما و هر چیزي که در زندگی خواهان آن هستید خودي نشان میدهد نوعی مانع یا مشکل است. توانائی شما در برداشتن این مانع یا فائقآمدن بر این مشکل نشان میدهد که چه میزان پول دریافت میکنید و در شغل خود با چه سرعتی ارتقاء رتبه پیدا مینمایید . اصل جهانی اصل جهانی ایناست » ، شما تبدیل به چیزي میشوید که اغلب اوقات درباره آن فکر میکنید «. طرز تفکر افراد موفق، یعنی افراد 10 یا 20 درصد صدر اجتماع ، از طرز تفکر 80 یا 90 درصد قعر اجتماع، متفاوت است . افراد صدر اکثر اوقات در فکر اهدافشان هستند . آنها بیشترین مدت زمان را به تفکر درباره جایگاهی که میخواهند به آن دست یابند و همچنین کاري که میخواهند بهانجام برسانند اختصاص میدهند. بهویژه، موفقترین اشخاص در باره راهحل مسائل چارهناپذیر و غیرقابلاجتنابی فکر و صحبت میکنند که در تکتک روزها با آنها رودررو میشوند. اما آیا افراد ناراحت و ناموفق راجع به چه چیزي فکر و صحبت میکنند؟ آنها در باره مسائل خود فکر و صحبت میکنند و اینکه چهکسی باید سرزنش شود.";s:2129:"فصل هفتم 143 اشخاص موفق درباره راهحلها و فعالیتهایی فکر میکنند که بتوانند آنها را فوراً انجام دهند تا شروع به پیشروي کنند و بهطرف چیزهایی حرکت نمایند که خواهان آنها هستند . قاعده این است، هر چه که شما راجع به آن فکر میکنید همان را پدید میآورید. هر چه را که به آن بپردازید و دلمشغول آن باشید در واقعیتِ زندگی شما رشد میکند. اگر راجع به مسائلتان فکر و صحبت نمایید آنها افزایش مییابند و چندبرابر میشوند . اما وقتی درباره راهحل فکر و صحبت میکنید مدام راهحلهاي بیشتر و بهتري پیدا مینمایید . در چهارچوب کاري که باید انجام شود فکر کنید هنگامیکه مسئلهاي ازهر نوع، دارید بیدرنگ این سئوالات را بپرسید ، » چه کاري میتوان انجام داد؟ وکار بعدي ما چیست؟ « در حل مسائل نیز مانند سایر زمینهها ، داشتن شفافیت در هدف بهترین دوست شماست . وقتی هدفی که میخواهید به آن برسید نزد شما کاملاً واضح و شفاف باشد آسانتر میتوانید موانع موجود در راه رسیدن به آن هدف را نزد خود شفاف نمایید. وقتی کارهایی که لازم است انجام دهید تا خواستههایتان بهدست آیند نزد شما کاملاً شفاف باشند ، بایستی با ثباتقدم و قاطعانه پیش بروید و از بین آنها فقط کارهایی را انجام دهید که بیشترین کمک را بهشما مینمایند . در اینجا دو سئوال را برایتان مطرح میکنیم . اول اینکه از خود بپرسید سه مسئله در زندگی امروز من که بزرگترین مسائل هستند کدامند؟";s:2066:"144 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی اینها مسائلی هستند که شما در بیشتر اوقات درباره آنها فکر میکنید . اینها موانع عمدهاي بر سر راه موفقیت و شادمانی شما میباشند . آنگاه بپرسید که، سه راهحل از بهترین راهحلها براي هر یک از این مسائل کدامند؟ بعضی اوقات این سئوالات ساده به شما کمک میکنند که مسائلی را حل کنید و بهسرعت و سهولت تصمیمات ضروري اتخاذ نمایید . غالبا تصمیمات صحیح ، روشن و آشکار میباشند . صرفا لازم است چشمانتان را باز کنید . در قرن سیزدهم » سر ویلیام « از شرکت اوکام چیزي را ارائه نمود که آن را » تیغ اوکام « نام نهادند . این قانون میگوید که محتملترین راهحل براي هر مسئلهاي، سادهترین راهحل موجود از بین سایر راهحلهاست . مدتهاي مدید پیش از او نیز سقراط گفته بود که معمولاً راهحل صحیح راهحلی است که حاوي کمترین مراحل ممکن باشد . سادهترین راهحلها براي ضروريترین مسائل شما کدامند؟ گاهی اوق ات آنها چنان روشن و ساده هستند که تعجب میکنید ازاینکه قبلا متوجه آنها نشده بودید . نظریه محدودیتها چند سال پیش از این ، مشاور مدیریت اسرائیلی الیاهو گولدرات » نظریه محدودیتها « را که یک اصل تجاري است پایهگذاري کرد . ا ین اصل هماکنون در سرتاسر دنیا تدریس میشود و مورداستفاده قرار میگیرد . حتی همایشهاي سه روزهاي برگزار میگردد که در خلال آنها به مدیران اجرائی";s:1832:"فصل هفتم 145 آموزش داده میشود این اصول را براي حل مسائل، برداشتن موانع و انجام بیشتر و سریعتر کارها تحت هر شرایطی بهکار گیرند . خود نظریه بسیار ساده است. نظریه در شروع درباره شفاف بودن شما راجع به هدفتان است. اکنون شما کجا هستید و به چه چیزي میخواهید دست پیداکنید؟ ممکن است هدف شما درتجارت، سطح خاصی از فروش، رشد، سودآوري، مشارکت در بازار یا کاهش هزینه باشد . پس از آن، هدف شما هر چه هست از خودتان سئوال کلیدي را بپرسید: عامل محدودکننده ، یا قید و بند ، چیست که سرعت رسیدن مرا به هدف کاهش میدهد؟ این سئوال را بهصورت دیگري نیز میتوان پرسید: چرا من قبلاً به هدفم نرسیدهام؟ آیا مایلید درآمد شما دوبرابر شود؟ خب، چرا پیش از این ، درآمد شما به اندازه همان دوبرابر نبوده و نیست؟ درباره محدودیتها سئوال کنید بسیاري از مردم بهانههاي مفصلی میآورند تا توجیه کنند و توضیح دهند که علت اینکه در زندگی به چیزهایی که واقعاً میخواستهاند نرسیدهاند چیست . سپس آنها عاشق بها نههاي خود میشوند . برایشان مهم نیست که مشکل یا مسئله مبتلابه آنان که اجازه نمیدهد به هدف تجاري یا شخصی خود برسند چیست؛ آنها طوماري از بهانههاي دائمی و جاري خود میسازند";s:1899:"فصل هفتم 147 آیا در صنف شما کسی وجود دارد که بهاندازه دو برابر شما درآمد داشته باشد؟ آیا کسی هست که جوانتر از شما بوده و تحصیلات کمتري نسبت به شما داشته یا در زندگی فرصتهاي کمتري داشته اما درآمدش بیشتر از شما باشد؟ اگر پاسخ شما مثبت باشد پس بهانه شما در حقیقت هیچ مبنایی ندارد و صحیح نیست. شما با حرفهاي خودتان ، خود را فریب دادهاید زیرا این حرفها با واقعیت جهان خارج از وجود شما تضاد دارد . فرض کنید همیشه یک راهحل وجود دارد اگر میخواهید قفل نیروهاي بالقوه خود را باز کنید بایستی از بیماري مهلک و کشنده » بهانهجویی « اجتناب کنید . این در واقع التهاب غده بهانهجویی است که همیشه براي موفقیت کشنده بوده است . فرض کنید براي هر مسئله یا مشکلی، پاسخ یا راهحلی وجود دارد که منتظر است تا شما آن را پیداکنید . راحتی شما از دانستن اینکه راهحلی وجود دارد و میتوانید آن را پیدا کنید باعث میشود که شما مثبت و خاطرجمع بوده و بیشتر از همیشه تمایل به حل مسئله داشته باشید . حل مسئله و تصمیمگیري چیزهایی هستند که شما روزانه در زندگی و کار خودتان در تمام مدت با آنها سروکار دارید. صرفنظر از اینکه بر روي کارت شناسایی تجاريتان چه چیزي نوشته شده است شغل واقعی شما » حلّال مسائل « است .";s:2170:"148 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی موفقیت و ارتقاء شغلی شما بهنحو قابلملاحظهاي از روي توانائی ظاهري شما جهت حل مسائل رودررو در سطح شغلی فعلی که هستید مشخص میشود . هنري کیسینجر زمانی گفت » ، تنها جایزهاي که براي حل مسائل دریافت میکنید مسائل باز هم بزرگتري است که باید آنها را هم حل کنید «. » هر چقدر که بتوانید مسائل بزرگتر و پیچیدهتري را حل کنید براي شرکت یا سازمان محل کارتان ارزشمندتر و مهمتر خواهیدشد ، و مبالغ بیشتري دریافت خواهید نمود . در تمام شرکتها، محترمترین و موفقترین افراد کسانی هستند که میتوانند بزرگترین و پیچیدهترین مسائل را حل کنند «. کانون توجهتان را بر روي راهحل بگذارید کار بسیار مهمی که باید براي موفقیتشدن انجام دهید این است که کانون توجهتان بر روي یک مسئله یا تصمیم واحد باشد. براي روشنکردن یک لامپ معمولی الکتریسیته لازم است. اگر همین الکتریسیته براي تولید یک پرتو لیزر بهکار رود و پرتو مزبور بهخوبی در یک نقطه » متمرکز گردد « فولاد را برش خواهدزد. هنگامیکه شما تمام توجه خود را بر روي حل یک مسئله یا رسیدن به یک هدف خاص متمرکز نمایید ذهنتان بیشتر از همیشه شبیه به یک پرتو لیزر خواهدشد که میتواند هر مانعی را که سر راهتان قرار گرفتهباشد از سر راه بردارد. شما میتوانید قابلیت خود در حل مسائل را بهنحو چشمگیري بهبود ببخشید. براي این منظور سئوالات درست و صحیحی را بارها و بارها بپرسید";s:1748:"فصل هفتم 149 و پاسخ دهید. من چند سال پیش همایشهایی را درباره حل مسئله و تصمیمگیري براي IBM برگزار کرده بودم . در آن همایشها ، شرکتکنندگان را تشویق میکردم تا تعدادي سئوال کلیدي را بپرسند . سئوال شماره یک ایناستکه، مسئلهاي که درست هماکنون شما با آن دست بهگریبان هستید دقیقا چیست؟ بزرگترین مانع در راه حل مسائل ایناستکه در وهله اول بهصورت روشن و شفاف بدانیم که مسئله دقیقاً چیست؟ سئوال شماره 2 این استکه ، آیا این واقعاً یک مسئله است یا شاید بتواند یک فرصت باشد؟ بسیاري از بزرگترین پیشرفتها در تجارت و علم در نتیجه شکست کامل یک محصول، خدمت یا آزمایش پیش آمدهاند . چنین شکستی اطلاعات جدیدي را آشکار ساخت و یا اینکه کسانی را مجبور کرد تا کار کاملا متفاوتی را انجام دهند؛ کاري که نسبت به آنچهکه درآغاز ا نجام داده بودند متفاوت بود. در این جهتگیري جدید بودکه موفقیت باورنکردنی بهدست آمد . پیشرفت بزرگ یکی از بزرگترین پیشرفتهاي پزشکی قرن بیستم ، کشف پنیسیلین توسط سر الکساندر فلمینگ در آزمایشی بود که به شکست انجامید. در سال 1928 فلمینگ مقداري باکتري را در یک بشقاب شیشهاي روي آگار ( agar )";s:2220:"150 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی قرار داد و سپس براي صرف ناهار از آزمایشگاه خارج شد. وقتی او به آزمایشگاه برگشت متعجب شد از اینکه کلیه باکتريهاي آزمایش او بهطور کامل مردهبودند . در حالیکه یک محقق نمونه یک آگار فاسد را بهسادگی دور انداخته بود و مجدداً شروع کرده بود فلمینگ بهجاي آن از خود پرسید، » چه نوع مادهاي آنقدر قوي است که میتواند تمام این باکتريها را بهسرعت بکشد؟ « او دریافت که در قسمت دیگري از آزمایشگاه آزمایشی با یک هاگ جدید بدون سرپوش مانده بود و بههمین دلیل هاگها توانسته بودند همراه جریان هوا به سایر قسمتهاي آزمایشگاه بروند و از جمله بر روي باکتريهاي بشقاب آگار فلمینگ بنشینند . این هاگ را در نهایت جدا نمودند و نام آن را پنی - سیلین نهادند که قويترین آنتیبیوتیکی بود که تا آن موقع شناخته شده بود. یک دهه بعد در جنگ جهانی دوم پنیسیلین جان میلیونها انسان را از بیماري و عفونت نجات داد . در نتیجه این کشف، از طرف پادشاه انگلستان به فلمینگ عنوان » سِر « داده شد، جایزه نوبل در پزشکی را از آن خود نمود، بسیار ثروتمند گردید و در تاریخ بریتانیا بهعنوان یکی از محترمترین و ارزشمندترین پزشکان منادي صلح و دوستی قلمداد شد . او امروزه نیز چنین مقام و ارزشی دارد . تعریف خودتان را از مسئله گسترش دهید هرگاه تعریف روشنی از مسئله داشتید این سئوال جادوئی را از خود بپرسید که : تعریف مسئله ، غیر از این، دیگر چه میتواند باشد؟ قاعده این";s:2130:"فصل هفتم 151 است که از مسئلهاي که فقط یک تعریف براي آن وجود دارد برحذر باشیم. بهنظر میرسد که هرچه تعاریف متفاوت بیشتري بتوان ارائه داد و بتوان مسئله را با واژههاي دیگري بیان نمود احتمال بیشتري وجود دارد که به تعریف درست و صحیح موردنظر دست یابیم، تعریفی که منجر به راهحل صحیح شود . براي این کار وقت بگذارید . سئوال بعدي که باید بپرسید ا یناستکه ، بهترین راهحل مسئله چیست؟ هرگاه بهترین راهحل را یافتید بپرسید ، راهحل، غیر از این، دیگر چه میتواند باشد؟ مجددا ، از مسئلهاي برحذر باشید که فقط یک راهحل براي آن وجود دارد . پرسش را ادامه دهید ، راهحل دیگر ، چه میتواند باشد؟ یک مانع عمده بر سر راه حل مسئله ایناستکه قبلاز اینکه کلیه احتمالات را بررسی نمایید فوراً به سراغ نتایج بروید و تصمیم بگیرید و دستبهعمل بزنید. پیش از تصمیمگیري ، هر چقدرکه تعداد راهحلهایی که پیداکردهاید بیشتر باشند – با احتساب اینموردکه » ، هیچ کاري انجام ندهید « – احتمال بیشتري وجود دارد که به راهحل ایدهآل خود برسید. بهنظر میرسد که بین » کمیت « تعاریف مسئله و راهحلهایی که توانستهاید پیداکنید و » کیفیت « راهحل نهائی که مورد پذیرش شماست رابطه مستقیمی وجود داشته باشد . بررسی مجدد توفان فکري براي تشکیل سریع راهحلهاي بیشتر، روش توفان فکري را که در فصل قبل توضیح داده شد بهصورت عملی انجام دهید. تعریف خودتان از مسئله را";s:2279:"152 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی بهصورت یک سئوال در بالاي صفحه کاغذ بنویسید » ، چگونه میتوانیم این مسئله را حل یا به این هدف دست پیدا کنیم؟ « سپس خود را منضبط و مقیّد نمایید که لااقل بیست پاسخ براي سئوالتان بنویسید . بهسادگی طبق قانون احتمالات ، هرچقدرکه بتوانید راهحلهاي بیشتري ارائه کنید ، احتمال بیشتري وجود دارد که راهحل صحیح را بهدست آورید ، و همین کار منجر به پیشرفت تازهاي خواهد شد که خواهان آن بودید . براي این کار وقت بگذارید . افزایش 500 درصدي چند سال پیش تمرین زیر را در جمع مدیران ارشد اجرائی یک شرکت 20 میلیون دلاري انجام دادم . آنها پس از گذشت بیش از بیست سال کار به این سطح از فروش و عواید رسیده بودند . سئوال آنها این بود که چگونه میتوانیم در پنج سال آینده فروش خود را دو برابر کنیم؟ سپس ما در یک ساعت بعد مشغول به نوشتن روشهاي مختلفی بودیم که بهوسیله آنها امکان فائقآمدن بر موانع رقابت و چالشهاي مربوط به تغییر سریع جهت رسیدن به این هدف وجود داشت . سپس ایدهها را براساس اولویت سازماندهی و معلوم کردیم که کدامیک از آنها ورودي و کدامیک خروجی یا نتایج بودند . بالاخره براي هریک از این وظایف به افراد مختلف مسئولیتهاي خاصی منتسب نمودیم و براي تکمیل هریک از این وظایف تاریخهاي سررسید تنظیم نمودیم . سپس همه افراد به سر کار خود بازگشتند . پنج سال بعد آنها مرا به یک ضیافت خاص دعوت نمودند تا بهترین سالی را که تا آن موقع داشتند جشن بگیرند. اما بهجاي دوبرابر کردن";s:2048:"فصل هفتم 153 فروششان در مدت پنج سال، آنها بسیاري از ایدههاي جدیدي را که خود ایجاد کرده بودند بهکار گرفتند و فروش خود را تا 105 میلیون دلار افزایش دادند ! بدینترتیب آنها به رهبري بازار رسیدند و حتی امروز نیز در حوزه خود رهبر بازار میباشند . واگذاري مسئولیت هرگاه مسئله واقعی را که میخواهید حل کنید به روشنی شناختید و در مورد بهترین راهحل توافق نمودید سئوال بعدي این استکه، چهکسی مسئولیت اجراي این راهحل را برعهده میگیرد؟ حیرتانگیز استکه جلسات حل مسئله بسیار فراوانی وجود دارد که با راهحل روشن و موردپذیرش همه افراد به اتمام میرسد ، اما دو هفته بعد ، همان مسئله هنوز هم وجود دارد . چرا؟ زیرا براي اجراي راهحلها، هیچ مسئولیت خاصی به کسی دادهنشد . هنگامیکه فرد بخصوصی را بهعنوان مسئول راهحل انتخاب میکنید معیارهایی وضع نمایید تا بتوانید براي تشخیص میزان پیشرفت کار از آنها استفاده کنید و مطمئن شوید که راهحل، موفق بودهاست . تاریخهاي سررسید اصلی و فرعی تنظیم کنید. هر چقدر که راهحل براي شرکت شما یا شخص خودتان مهمتر باشد باید هرچه منظمتر کنترل کنید تا مطمئن شوید که همه چیز بهموقع و براساس بودجه انجام شدهاست. اصل پیتر چند سال پیش مردي بهنام دکتر لاورنس پیتر کتابی بهنام اصل پیتر نوشت. این کتاب یکی از کتب بسیار پرفروش و براي میلیونها نفر از مردم";s:2302:"154 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی درس عبرت شد . پیتر گفت » کارکنان یک سازمان بر اساس توانائیشان در انجام کار و گرفتن نتایج بهطور مدام ارتقاء شغلی پیدا میکنند . این پروسه ارتقاء شغلی تا هنگامی ادامه مییابد که کارمند مزبور به سطحی میرسد که دیگر نمیتواند کارش را بهنحو رضایتبخشی انجام دهد . در چنین نقطهاي او دیگر ارتقاء پیدا نمیکند و شغل او وضعیت ثابتی بهخود میگیرد «. بههمین دلیل پیتر گفت » ، در نهایت هریک از این کارکنان به سطحی که لیاقت آن را ندارند ارتقاء پیدا میکنند «. بینش انتقادآمیز او این بود که افرادي که در سازمان به سطح بیکفایتی رسیدهاند بالاخره کارهاي آن سازمان را انجام میدهند . آنها در سطح مزبور قادر به انجام کار بهصورت مطلوبی نیستند ، یا اینکه نه میتوانند ارتقاء شغلی پیدا کنند و نه تنزل رتبه . در کلیه سازمانها ، بهخصوص سازمانهایی که جزء سازمانهاي دولتی نیستند بالاخره این افراد نالایق کار میکنند . این بینش مسائل زیادي را توضیح میدهد که عملکرد خوبی ندارند و در دستگاه اداري دولت باعث زیادهروي در مصرف میشوند. توانائی شما در حل مسائل در زندگی شما نیز همین اتفاق میافتد . هنگامیکه کار خود را شروع میکنید و به شما کاري را براي انجام واگذار میکنند نیاز به این دارند که شما مسائلی را در سطح خاصی حل کنید و در همان سطح به نتایجی دست پیدا کنید. وقتی با تسلط بر کارتان، مهارتی نشان دادید و مسائلی را حل نمودید و بر موانعی فائق آمدید و نتایجی را که از شما انتظار میرفت بدست";s:2032:"فصل هفتم 155 آوردید تقریبا بهطور خودکار ارتقاء شغلی پیدا میکنید و شما را در جایگاه - هایی قرار میدهند که براي انجام کار در آنها مسئولیتپذیري بیشتري لازم است . در جایگاه جدید، مسائل رودرروي شما دشوارتر و پیچیدهتر خواهند بود و پیامد آنها از لحاظ موفقیت یا شکست بزرگتر خواهد بود. همچنانکه شما قابلیت خود در حل مسائل دشوارتر در سطح خاصی را نشان میدهید مجدداً بهطور خودکار ترفیع رتبه شغلی پیدا میکنید. قابلیت شما جهت حل مسائل و رسیدن به نتایج معلوم میسازد که شما تا چه سطحی قادر به بالارفتن و پیشروي در حرفه خود هستید . راهحلگرا شوید در خود تمایل بسیار زیادي به پیداکردن راهحل مسائل ایجاد نمایید . هر چقدر که بیشتر به فکر یافتن راهحل باشید راهحلهاي بیشتري پیدا خواهیدکرد . هر چقدر که بیشتر مطمئن باشید که میتوانید هر مسئلهاي را که با آن روبرو میشوید حل کنید احتمال بیشتري وجود دارد که راهحل درست و صحیح را براي خودتان در زمان درست و صحیح بیابید . بزرگترین مسائل خود در زندگی امروزتان را مشخص نمایید . به مراحلی فکرکنید که باید فوراً براي حل آنها بگذرانید. سپس براي یافتن راهحل آنها و دستیابی به اهدافتان ، مدام کار کنید . وقت حل مسئله و تصمیمگیري را به دو صورت میتوانید تعیین کنید . اولین شکل در هنگامی است که در موقع مناسبی با یک قطعه کاغذ،";s:1668:"156 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی بهتنهایی و ساکت نشستهاید و بهطور مصمم بر روي یک مسئله تمرکز کرده و کلیه ایدههاي خود در آن مورد را که بهنظرتان میرسد یادداشت میکنید . راه دوم وقتی استکه میخواهید با انجام همکاري با یک نفر یا بیشتر بر روي مسئله یا مانع واحدي تمرکز کنید. براي موفقشدن شما انجام این دو کار مهمتر از هر کار دیگر است . اگر براي اوقات حل مسئله و تصمیمگیري برنامهریزي کنید و از آنها بهنحو صحیحی استفاده نمایید تقریباً بهتر از هر کار دیگري که بتوانید انجام دهید به شما کمک میکنند در حرفه خود پیشرفت نمایید . تمرینات عملی - 1 بزرگترین و تنها مسئلهاي که امروز با آن دستبهگریبان بودهاید چه بوده است؟ آن را با نوشتن بر روي کاغذ تعریف کنید . - 2 این مسئله را در بالاي یک صفحه به شکل یک سئوال بهصورت زیر با این عبارت شروع کنید و بنویسید که » ، چگونه میتوانیم این مسئله را حل کنیم؟ « - 3 خود را منضبط و مقیّد کنید که بهتنهایی یا بههمراه دیگران ، بیست راه متفاوت براي حل این مسئله پیدا کنید . بیدرنگ براي لااقل یک پاسخ دستبهکار شوید .";s:1102:"فصل هشتم فصل هشتم وقت مردم و خانواده 157 » هنگامیکه به زندگی گذشته خود بنگرید ملاحظه خواهید کرد که اوقات برجسته و اوقاتی که در آنها واقعاً زندگی کردهاید اوقاتی بودهاند که کارهایتان را در آنها در هالهاي از عشق انجام دادهاید «. هنري دروموند شاید 85 درصد از شادي، موفقیت یا شکست شما در زندگی بهوسیله اوقاتی که با سایر مردم گذرانده و همچنین به نحوه گذراندن آن اوقات با مردم معلوم میگردد . زمان یا وقتی که به مردم اختصاص میدهید با وقت کار ، تولید ، خلاقیت و یادگیري تفاوت دارد . آنچه که لازم است انجام دهید تا در کار و شغلتان سودمند و موفق باشید تقریبا عکس آن چیزي استکه براي مفید و موفق بودن با خانواده و نزدیکان لازم است .";s:2115:"158 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی روابط دوستانه هم در منزل و هم در محل کار به بخشهاي زمانی طولانیمدتی نیازمند است. کارهایی که شما در شغل خود انجام میدهید و سخنانی که در همکاريهاي متقابل میگوئید تا حد زیادي آینده شما را معلوم میکند . در کلیه مشاغل و انواع رژیمهاي اقتصادي کسانیکه بهدلیل مسائل شخصی از شغل خود کنار زدهمیشوند بیشتر از کسانی هستند که بهدلیل فقدان صلاحیت فنی از شغل خود اخراج میگردند. کیفیت روابط شما در منزل خودتان مهمتر از هر عامل دیگر است . در زندگی معادله سادهاي وجود دارد: یا....... تعداد خویشاوندان شما ضربدر کیفیت آن روابط برابر است با موفقیت شخصی شما . در منزل شما ، کسانی که آنها را دوست دارید و آنها نیز متقابلاً شما را دوست دارند کیفیت و نحوه زندگی عاطفی شما را درك میکنند . انتخاب همسر، شوهر یا شریک زندگی تا حد زیادي نشان میدهد که شما چقدر شاد و راضی هستید . تنها راه افزایش ارزش روابط ایناستکه وقت و زمان بیشتري براي آن صرف شود. بین مقدار زمانی که براي این کار صرف میکنید و کیفیت رابطهاي که با طرف مقابل دارید رابطه مستقیمی برقرار است. هیچ چیزي نمیتواند جایگزین زمان ، یعنی زمان باهمبودن شود. تعادل؛ عنصري حیاتی براي اینکه واقعاً شاد باشید باید بین خانواده/خویشاوندان و زندگی کاریتان تعادل برقرار کنید . اما هریک از این فعالیتها، نیاز به نوع متفاوتی از";s:2464:"160 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی متناسب یا هماهنگ باشد . فقدان تناسب و سازگاري که زندگیتان را از تعادل خارج میکند منشأ عمده تنش، نارضایتی و بدبختی و همچنین بیماري جسمی و روحی است . بسیاري از مردم بهویژه مردان میگویند که اهمیت خانواده آنها نزدشان بیشتر از هر چیز دیگر است. آنها میگویند دلیل اصلی اینکه سخت کار میکنند آن است که بتوانند زندگی خوبی براي خانواده خود فراهم نمایند. پس از این حرف ساعات طولانی را به کارکردن اختصاص میدهند ، دیروقت به منزل برمیگردند، حتماً تلویزیون تماشا مینمایند و در تعطیلات آخر هفته گلف بازي میکنند . طبق پژوهشهاي اخیر ، یک پدر میانهرو یا معمولی در هر روز بهطور متوسط هشت دقیقه با هریک از کودکانش وقت صرف میکند . این روش وقتدهی تنشهاي قابلملاحظهاي ایجاد میکند . درست شبیه به خودرویی که یک چرخ آن از ردیف و تنظیمی که با سایر چرخها دارد خارج شده باشد زندگی شما نیز وقتی از تعادل خارج شود بههمین ترتیب شروع به ارتعاش و لرزش نموده و پر از نگرانی و تنش میگردد . زندگی ایدهآل خود را بهتصور درآورید نقطه شروع ایجاد تعادل در زندگیتان ایناستکه ایدهآلسازي را در عمل محقق کنید. تصور نمایید که یک چوبدستی جادوئی داشتید و آن را حرکت میدادید و زندگی خود و خانوادهتان را از تمامی جنبهها کامل و بینقص مینمودید . دراینصورت زندگیتان به چه چیزي شبیه بود؟ سبک زندگی شما از چه نوعی بود؟ در کجا زندگی میکردید؟ در چه جایی کار میکردید؟ چه کاري انجام میدادید؟ با چه نوعی از افراد زندگی یا کار مینمودید؟ تفاوت زندگی ا یدهآل شما در آینده با زندگی امروزتان در چه بود؟";s:2305:"فصل هشتم 161 تفکر مبتنی بر هدف را در عمل در شغل و زندگی شخصی خود پیاده کنید. این سئوال را از خود بپرسید که، آیا هماکنون در ز ندگی من کاري هست که مشغول انجام آن باشم بهطوريکه اگر اطلاعات فعلیام را داشتم ، امروز مجدداً شروع به انجام آن نمیکردم؟ این سئوال را در باره همه خویشاوندان و نزدیکان خود نیز بهکار ببرید. آیا در زندگی شخصی یا کاري شما کسی وجود دارد که اگر شما اطلاعات فعلیتان را داشتید با او مجدداً رابطه نزدیک برقرار نمیکردید؟ اگر پاسخ شما مثبت است سئوال بعدي شما ساده میباشد : من چگونه و با چه سرعتی خود را از این موقعیت خارج سازم؟ شگفتآور ایناستکه عده زیادي از مردم با وجود اینکه از ادامه یک رابطه دلواپس، تحتفشار و ناراضی میباشند آن را حفظ میکنند در حالیکه اگر اطلاعات امروز و فرصت مناسبی داشتند براساس تجارب خود هرگز مجددا وارد چنین رابطهاي نمیشدند . نتیجهاي که بدان دست یافتهام ایناستکه اگر شما امروز با اطلاعاتی که هماکنون دارید با کسی ارتباط مجدد برقرار نکنید رابطه پایانیافته میباشد و تمام شدهاست. دیگر نمیتوان آن را بازیافت نمود . اکنون تنها سئوالی که پیش میآید ایناستکه : قبل از آنکه شما بپذیرید که رابطه پایان یافتهاست چه مدت اذیت خواهید شد و چقدر تاوان آن را پس خواهید داد؟ روابط خود را بدون اشکال نگهدارید یکی از بهترین موارد استفاده از زمان این استکه روابط خود را بدون اشکال نمایید. هریک از روابط مهم خود را بهطور منظم امتحان کنید و سئوالات زیر را از خودتان بپرسید :";s:2083:"فصل هشتم 163 پس واقعا چه چیزي مهم است؟ در اینجا روش خوبی براي کیفیت روابط و زندگی خانوادگی شما ارائه کردهایم. از خودتان بپرسید، اگر امروز به من بگویند که فقط شش ماه از عمرت باقی مانده چه کار خواهمکرد و وقتم را چگونه خواهمگذراند؟ این سئوال بزرگی است. چه کاري را بیشتر و چه کاري را کمتر انجام میدهید؟ شروع به انجام چه چیزي کرده و انجام چه چیزي را متوقف می - نمایید؟ شش ماه آخر عمرتان بر روي زمین را چگونه خواهیدگذراند؟ تقریباً همیشه پاسخ شما در اطراف کسانی دور میزند که در زندگی فعلی شما هستند . پاسخ شما با افراد زندگی گذشته شما در صلح و آشتی است . بدینترتیب شما بقیه وقتتان را با کسانی میگذرانید که مهمترین افراد زندگی شما هستند . قاعده در اینجاست : اگر به شما بگویند که صرفاً مدت کوتاهی به پایان عمرتان باقیمانده است گذشته از اینکه کاري که انجام خواهیدداد چیست ، کار صحیح این استکه بهسرعت مشغول انجام همان کار شوید. شما باید پاسختان را در زندگی روزمره خود ادغام کنید. تا جایی منتظر نمانید که خیلی دیر شده باشد . نزد خانواده خود کاملا حاضر، زنده و سرزنده باشید کلید داشتن زندگی شاد ایناستکه با خانواده خود مدت زمان بیشتري را سپري کنید . اما معناي این گفته دقیقاً چیست؟ این بدان معناست که وقتی با خانواده خود هستید واقعا % 100 وقت را نزد آنها باشید. تلویزیون و رایانه را";s:2429:"164 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی خاموش کنید. تلفن هوشمندتان را نیز خاموش و یا آن را روي حالت سکوت قرار دهید. کتابی را که مشغول مطالعه آن هستید ببندید و روزنامه را تا بزنید و کنار بگذارید . همه چیزهایی را که باعث حواسپرتی میشوند کنار بگذارید . بهطور جدّي و قاطعانه روي طرف مقابل متمرکز شوید گویی او مهمترین فرد روي زمین است. شما وقتی واقعاً همراه کسی هستید که رودرروي او، سرتان همسنگ سر او، زانو در برابر زانوي او و قلب در برابر قلب او قرار داده باشید . شما بهواقع هنگامی دارید با کسی وقت صرف میکنید که شما و او چهره در مقابل یکدیگر داشته باشید . شما فقط در صورتی کاملاً متوجه کسی هستید که او، سوي توجه و کلام شما باشد، با دقت کامل به پاسخهاي او گوش فرادهید و تمام توجهتان بهسوي او باشد . هنگامیکه فردي از اعضاي خانواده شما یا کسانی که در منزل شما هستند میخواهد با شما صحبت کند هر کاري را که دارید انجام میدهید رها کنید و بهصورت جدّي و مصمّم به او و آنچه میخواهد بگوید تمرکز نمایید. این نکته را براي شخص مقابل روشن کنید که او در آن لحظه مهمترین فرد جهان براي شما است . اطمینان و محبوبیت مهمترین ویژگیها براي موفقبودن بههمراه مردم و افرادي که در محل کار و منزل حضور دارند اطمینان و محبوبیت میباشد . تا جاییکه طرف مقابل شما را دوست دارد و از شما مطمئن است رابطه میتواند در برابر هر تعداد مسئله و مشکل دوام داشتهباشد. اما اگر اطمینان و احترام از بین برود پیش از آنکه رابطه فرو بریزد فقط مسئله زمان مطرح میشود . قاعده اینجاست : گوشفرادادن ، اطمینان ایجاد میکند .";s:2138:"168 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی واکنش نشان دهید که گوئی آنچه او اظهار میدارد یکی از مهمترین و جذابترین چیزهایی استکه تاکنون شنیدهاید . وقتی براي اولین مرتبه این را امتحان کردید از عکسالعمل طرف مقابل حیرتزده خواهید شد . - 4 بازخورد کلید چهارم براي گوشدادن مفید و مؤثر این است که آن را مجدداً با واژههاي خودتان بهعنوان بازخورد مرور کنید . بهجاي اینکه بیدرنگ پاسخ دهید چیزي شبیه به این بپرسید که: » بگذارید مطمئن شوم که آیا منظور شما را کاملا درك کردم یا خیر؟ منظور شما این است یا آن یا چیز دیگر؟ « به این کار تست نیشدارِ گوشدادن میگویند . وقتی شما بتوانید آنچه را که شخصی گفته است، به بیان خودتان بگویید و افکار یا ایدههاي او را تعبیر کنید به او ثابت کردهاید که واقعاً به گفتههاي او گوش میکردید . درنتیجه او شما را دوست داشته و حتی بیشتر از قبل به شما احترام خواهدگذاشت و از شما تأثیرپذیري بیشتري خواهدداشت. با دیگران در تماس باشید دانیل گلمن نویسنده کتاب هوشمندي عاطفی در مصاحبهاي که با شرکت فورتون برگزار کرد گفت که بالاترین شکل هوشمندي عاطفی و مفیدترین و مهمترین ویژگی انسان » قدرت ترغیب « اوست . قدرت ترغیب افراد موفق در تمام دورههاي ز ندگیشان از دیگران بیشتر است. آنها قابلیت و توانایی عجیبی براي تشویق و راضیکردن دیگران دارند تا با آنها تشریک مساعی کنند و با ایدههاي آنان پیش بروند.";s:2010:"فصل هشتم 169 پرزیدنت وایت دي . آیزنهاور زمانی گفت » : کلید رهبريکردن این استکه از مردم بخواهی کاري را که از آنها میخواهی برایت انجام دهند و به این کار مانند عقیده خود آنان فکر کنی «. بهترین راه براي اینکه قدرت ترغیب و تشویق بیشتري داشته باشیم این است که سئوالاتی بپرسیم که بهخوبی بر روي آنها مطالعه کرده و سازماندهی شده باشند . این سئوالات اطرافیان شما را به دیدگاه شما نزدیک میسازند . شاید گوش فرادادن قويترین عنصري باشد که شما بتوانید در عمل ، تشویق و ترغیب افراد را بهوسیله آن تمرین نمایید . هفت کلید براي موفقیت در بین مردم دیل کارنگی در پرفروشترین کتاب خود بهنام » نحوه غلبه بر دوستان و تأثیرگذاري بر مردم « گفت عمیقترین احتیاج مبرم و طبیعی ا نسان این است که احساس کند اهمیت دارد . روانپزشکان میگویند که میزان عزتنفس شما ، اینکه خود را چقدر دوست دارید و به خود احترام میگذارید و چقدر احساس اهمیت و ارزش میکنید؛ در مرکز شخصیت شما قرار دارد . عزتنفس شما مشخص میکند که شما از خود و ارتباطی که با دیگران دارید چقدر احساس شادي میکنید . میزان عزتنفس شما اهدافی را معلوم میسازد که براي خود تنظیم کردهاید، و اینکه در دستیابی به این اهداف چقدر سرسختی خواهیدکرد . میزان عزتنفستان نشان میدهد که در تکتک روزها شما چقدر خشنود هستید .";s:2146:"174 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی در اینجا مثالی میآوریم: در نظر بگیرید که با شخص دیگري رودررو مکالمه رضایتبخشی دارید . اما همانطور که این فرد در حال صحبتکردن است شما چهره خود را برمیگردانید و گوشدادن را متوقف میکنید . طرف مقابل شما چه احساسی پیدا میکند؟ اگر در وسط مکالمه شما و یک شخص دیگر او رو برگرداند و گوشفرا ندهد؟ هرچه شما توجه بیشتري به شخص مقابل خود بنمایید او احساس ارزش و اهمیت بیشتري پیدا میکند . در نتیجه او شما را دوست خواهد داشت و به شما اعتماد پیدا میکند و از بودن با شما لذت میبرد. سریعترین راه براي برآوردن نیاز عمیق عاطفی یک فرد توجهکردن به اوست تا احساس کند اهمیت دارد و در خود ، احساس خوشایندي پیدا کند . منفعت موفقیت چند سال پیش در پروازي که از سندیهگو به شیکاگو داشتم تاجري در کنار من نشسته بود . معلوم شد که او یک مدیرعامل متمول و موفق است که زمانی یک شرکت 300 میلیون دلاري را تأسیس و راهاندازي کردهاست . در خلال این پرواز او برایم داستانی تعریف کرد که هرگز فراموش نکردم . او گفت که بهتازگی در سندیهگو در جلسه سه روزهاي با شرکت تعداد زیادي از مدیران اجرائی ارشد حضور داشتهاست؛ جلسهاي که حسن ختام آن ، شام مفصل و لذتبخشی در یک رستوران گرانقیمت بود . تمام این افراد با سرمایه اندك و یا حتی بدون سرمایه شروع کردند و سالها طول کشید تا موفق شدند . بهمین صورت که آنها مشغول صحبت و به";s:2030:"فصل هشتم 175 اشتراكگذاشتن موفقیتهایشان بودند یکی از اعضاي گروه بیپرده پرسید : » موفقیت چیست؟ « از آنجا که این مرد یکی از باهوشترین و بابصیرتترین افراد حاضر در آن جلسه بود همه حاضرین ساکت شدند تا او خود به سئوال خود پاسخ دهد. او سپس گفت: » موفقیت به این معناست که دیگر، افراد » دشواري « در زندگیتان وجود نداشتهباشد «. )او بهواقع واژه متفاوت و پرجنبشی را مورد استفاده قرار داد تا براي حاضرین به مردم پرزحمت اشاره کند . تخیل خود را بهکار ببرید. ( حقیقت ساده همه خندیدند و تأیید کردند . آنها همگی درك میکردند که یکی از بزرگترین خوبیهاي موفقیت بهویژه موفقیت مادي، این است که میتوانید تصمیم بگیرید که هیچ کاري با افراد منفی نداشته باشید؛ به هر دلیل . شما مجبور نیستید آنها را وارد زندگی خود کنید و اگر آنها وارد شدند میتوانید آنها را بیرون نمایید. شما میتوانید تصمیم بگیرید که فقط با افرادي که آنها را دوست میدارید، به آنها احترام میگذارید و از آنها بهرهمند میشوید زندگی و کار کنید . سئوال در اینجاست : در وهله اول، اصلاً چرا شما به افراد منفی اجازه میدهید که در زندگی شما باشند؟ افراد منفی اولین منبع تقریباً تمام ناراحتیهاي شما هستند . آنها باعث میشوند که شما روي هم رفته نسبت به تمام عوامل دیگر درد و رنج، خشم، سرخوردگی، عصبانیت و ناخشنودي";s:2066:"176 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی بیشتري تحمل کنید . اما در وهله اول اصلاً چرا اجازه میدهید آنها وارد زندگیتان شوند؟ معمولاً علت این استکه شما فکر میکنید که پاداشها و منافعی که در نهایت از سوي افراد منفی دریافت مینمایید بیشتر از هزینهها ، رنجها و عصبانیتهایی استکه از دست آنها تحمل میکنید . اما نکته اینجاست : آیا شما هیچوقت چیز خوب یا سودمندي که در نتیجه ادامه همکاري با یک شخص منفی یا یک فرد پرزحمت بهدست آمده باشد دریافت کردهاید؟ پاسخ همیشه منفی است . مهم نیست که شما چه مدت را با فرد منفی تحمل میکنید؛ آنچه مهم است این استکه در پایان روز هیچگونه فایده بادوامی دریافت نکردهاید. در حقیقت احتمالاً عکس این صحت دارد . هزینهاي که براي آن ارتباط منفی پرداخت نمودید بسیار هنگفت بود و هیچگاه منافع متعادلی بههمراه نداشت . درس بزرگ نکته اینجاست : متمولترین و موفقترین افراد بالاخره به این نتیجه رسیدهاند که از پذیرفتن اشخاص منفی بدرون زندگیشان خودداري کنند . اما چون وارد شدن اشخاص منفی بهدرون زندگی هرگز به هیچ صورتی برایتان مزیت یا نفعی بههمراه ندارد همین حالا شما نیز میتوانید تصمیم بگیرید که همان کاري را انجام دهید که ثروتمندترین و موفقترین افرادجهان انجام میدهند. هماکنون میتوانید تصمیم بگیرید که درزندگیتان ازدست تمام اشخاص منفی خلاص شوید .";s:827:"178 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی تمرینات عملی - 1 مهمترین افراد در زندگی خودتان را مشخص کنید؛ منظور افرادي هستند که سلامتی ، شادي و عزتنفس آنها براي شما اهمیت کلیدي دارد . - 2 در باره مهمترین چیزي که میتوانید بگویید یا انجام دهید تا آنها احساس شادمانی و ارزش بیشتري بنمایند فکر کنید و تصمیم بگیرید . - 3 همین امروز تصمیم بگیرید که هر روز کاري انجام دهید یا چیزي بگویید که تأکیدي بر منظور شما باشد مبنی بر اینکه شخصی که دوستش دارید احساس کند ارزشمند و مهم است .";s:1047:"180 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی فصل نهم اوقات استراحت و تمدد اعصاب » در اعماق وجود انسان، نیروهاي آرمیدهاي ساکنند؛ نیروهایی که موجب حیرت خود او هستند، نیروهایی که هرگز در رؤیا هم نمیبیند که از آن او باشند؛ نیروهایی که اگر آنها را برانگیزد و به تحرك وادارد تمام زندگی او را زیر و رو مینمایند. « اریسون سووت ماردن همه دقایق و ساعتهاي » اوقات ، « با همۀ انواعی که دارد ، یکسان نیستند . چنانکه تاکنون پی بردهاید بین وقت تنظیم هدف، وقت خلاقیت و وقت مردم تفاوت بزرگی وجود دارد. همچنین بین اوقات کار و اوقاتی که براي استراحت، درمان بیماري و تجدیدقوا صرف میکنید تفاوت بزرگی موجود است .";s:2097:"فصل نهم 181 درست همانطورکه اوقات مولّد مستلزم توجه و تمرکز بسیار زیاد بر روي ارزشمندترین مورد استفاده از زمان است، اوقات استراحت و تمدد اعصاب نیز مستلزم آن استکه روي مبل راحتی به عقب لم دهید و اصلاً هیچ کار مولد یا مهمی انجام ندهید . معلوم میشود که افراد ثروتمند یعنی کسانیکه از مقدار کمی پول و یا بدون داشتن هیچگونه پولی شروع کردند و در تمام مدت عمر کاريشان تلاش نمودند و متمول شدند ، بیشتر از اشخاص عادي )قشر متوسط( یا اشخاص ضعیف و فقیر، براي خواب و استراحت اهمیت قائل شدند. شما نیز باید وقت بیشتري به استراحت اختصاص دهید و باتريهاي روحی و ذهنی خود را مرتبا شارژ کنید . طبیعت کار توأم با دانش شما یک کارگر مطلع هستید. شما با تکیه بر مغزتان کار میکنید . شما کارگر کارخانه یا کارگر کشاورز نیستید که مجبور باشید با عضلات خود کار کنید یا اینکه بخواهید چیزي را بسازید و اشیائی را جابهجا نمایید تا به این وسیله معاش خود را تأمین کنید . کیفیت زندگی شما تا حد بسیار زیادي بستگی بهنحوه تفکر شما دارد . باارزشترین دارائی شما در کارتان » اوقات تفکر توأم با آرامش « است . این امر زمانی تحقق مییابد که به اندازه کافی استراحت کرده باشید بهطوري که بتوانید با آرامش و شفافیت کامل فکر کنید، تصمیمات خوبی بگیرید و هم کار خودتان را عالی انجام دهید و هم با سایرین بهنحو بسیار خوبی رفتار کنید .";s:2444:"182 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی شرکت شما مغز شما و کاري را که با آن انجام میدهید استخدام کرده است. شغل و مسئولیت شما این استکه مغزتان با کمال اطمینان استراحت و تجدید قوا کرده و گوشبهزنگ و زیرك باشد و نتایجی را بهدست آورید که از شما انتظار میرود . عده زیادي از مردم چنین فکر میکنند که اگر کاملا استراحت کرده یا نکرده باشند بهواقع مهم نیست . آنها تصور میکنند که آنچه باعث خستگی میشود تعداد زیاد ساعات کاري است و نه کیفیت آن ساعات. اما این صحیح نیست . مطالعات متعدد نشان داده است که پس از هشت ساعت کار، توانایی تفکر رو به کاهش میرود. پس از ده ساعت کار، ظرفیت شما تقریبا پنجاه درصد میگردد . شما شبیه به مشتزنی میشوید که آخرین راندهاي مبارزه را میگذراند اما درحالیکه روي پاهاي خود ا یستاده است و بهظاهر موفقیتهاي اندکی بهدست میآورد بهواقع مشتهاي خود را بیهدف به اطراف پرت میکند . مغز شما شبیه به یک باتري است بدن خود را به منزله خودرویی درنظر بگیرید که مغزتان را به اینطرف و آنطرف و به محل کارتان میبرد و از آنجا برمیگرداند . لازم است بدنتان کاملاً استراحت کرده باشد تا بتواند مغزي را که آن نیز کاملاً استراحت و تجدیدقوا نموده است به محل کار حمل کند بهطوري که مغز قادر باشد کار خود را به بهترین وجهی انجام دهد . مغز خود را بهمثابه یک باتري فرض کنید که در گذر زمان، انرژي خود را از دست میدهد ، تخلیه میگردد و میسوزد . تخمین زده میشود که ٪80 کامل از انرژي شما از طریق فعالیت ذهنی و روحی میسوزد و نه از طریق فعالیت فیزیکی . به همین دلیل استکه در انتهاي یک روز کاري طولانی یا";s:2394:"فصل نهم 183 پس از یک جلسه سخت و جدّي احساس خستگی و حتی تحلیلرفتگی میکنید و بهسختی تصمیم میگیرید که براي شام میخواهید چه غذایی میل کنید . گلوکز یعنی انرژي لازم براي کارکردن مغزتان عمدتاً به اتمام میرسد . درست مانند تلفنهمراه که باید بطور منظم شارژ شود تا بتواند بهصورت کامل کار کند لازم است شما نیز مرتباً مغزتان را شارژ کنید . شما نیاز دارید بعضی از کارها را کنار بگذارید . غالباً ممکن است مدت زمان چنین کارهایی بسیار زیاد باشد . بدینترتیب بهجاي انجام آن کارها ، استراحت کرده و باتري مغز خود را کاملاً شارژ مینمایید تا بتوانید در اکثر مواقع گوشبزنگ، هوشیار و آگاه باشید . خطر دوپامین چنانکه پیشتر گفتم ما هماکنون در عصر حواسپرتیهاي ناشی از تجهیزات الکترونیکی زندگی میکنیم. اگر شما جهان اطراف خود را کنترل نکنید در تمام مدت روز با ایمیلها ، پیامکها و تماسهاي تلفنی بمباران خواهید شد . هر زمانیکه به ایمیل یا پیامک جدیدي پاسخ میدهید بدنتان به اندازه یک شات دوپامین آزاد میکند . دوپامین همان ماده شیمیایی است که در کوکائین وجود دارد. این ماده بهمنزله یک محرّك عمل میکند و واقعاً احساس لذتبخش ملایمی به شما دست میدهد. این محرّك و احساس لذت، شما را ترغیب میکند که به پیامک یا ایمیل بعدي نیز پاسخ دهید و یا ایمیل یا پیامک جدیدي به شخص دیگري بفرستید . هنگامیکه صبح به اولین ایمیل پاسخ دادید و اولین اثر دوپامین را مشاهده نمودید دیگر برایتان بسیار دشوار است که به پیامهاي بعدي پاسخ ندهید و در نهایت اصلا نمیتوانید در مقابل این کار مقاومت کنید .";s:1965:"فصل نهم 185 براي استراحت، یک اولویت ضروري قائل شوید بعضی از اوقات بهترین مورد استفاده از وقت شما این استکه به منزل بیایید و در ساعت هشت یا نه شب به بستر بروید و به مدت نه یا ده ساعت فقط بخوابید و باتريهاي روحی و فیزیکی خود را بطور کامل شارژ کنید . وقتی حوادث زیادي در زندگیتان اتفاق میافتد؛ وقتی تصمیمات و انتخابهاي مهمی براي اتخاذکردن دارید؛ بهترین توصیه این استکه بهمدت یک روز راجع به آن فکرکنید. تمامی تصمیمات مهم را تا هنگامیکه هنوز استراحت کامل ننمودهاید از سر خود باز کرده و به بعد موکول کنید . چندین سال پیش مربی من که یک مدیر تجاري موفق بود یک جزوه چاپی بنام » براي درك و هضم ذهنی موضوعات مورد علاقه، وقت استراحت به خود بدهید .« در این جزوه چاپی که هرگز آن را فراموش نمیکنم نویسنده پیشنهاد کرده بود که هفتاد و دو ساعت به خودم وقت بدهم و درباره انتخاب یا تصمیم غالب خود فکر کنم . انجام همین کار راز موفقیت من از بین بسیاري از مدیران اجرائی ارشد شد . هر چقدر مدت زمانی که به بررسی یک تصمیم مهم اختصاص میدهید بیشتر باشد کیفیت تصمیمی که میگیرید بهتر خواهد بود زیرا براي فکرکردن راجع به آن وقت اختصاص میدهید و بر روي آن کار میکنید و کلیه شاخ و برگهاي مختلف و جوانب آن تصمیم را با دقت بررسی مینمایید .";s:1999:"186 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی آهسته حرکت کنید تا سریعتر پیش بروید رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود اغلب مردم فکر میکنند که کارهاي بسیار زیادي براي انجام دارند اما وقت آنها بسیار کم است . آنها میگویند براي اینهمه استراحت که ما توصیه کردهایم وقت کافی ندارند. آنها تصور میکنند که صحبت ما این استکه ایشان باید صبح خیلی زود برخیزند و تمام مدت روز کار کنند و گاهی نیز کارشان را غروبها به منزل بیاورند و دقیقاً تا قبل از رفتن به بستر به کارکردن ادامه دهند . اما این اشتباه است . این همان داستان دخترکی است که نزد مادرش رفت و پرسید » : مادر چرا پدر هر شب کیفی پر از کار به منزل میآورد و تمام وقت را کار میکند و هرگز زمانی را صرف خانواده نمینماید؟ « مادر با متانت کامل اینچنین به دخترش پاسخ میدهد که: » خب عسلم ، تو باید درك کنی که پدر در محل کارش کارهاي زیادي براي انجام دارد بنابراین مجبور است آنها را به منزل بیاورد تا عقبافتادگی خود را جبران کند «. دخترك میگوید » : مادر چرا آنها پدر را در منصب پایینی قرار دادهاند؟ « مراقب باشید که شما را در منصب پایینی قرار ندهند . در صورتی چنین اتفاقی رخ میدهد که شما در چشم آنها شخص شکستخوردهاي باشید که نمیتواند خود را در مناصب بالا نگه دارد .";s:2208:"فصل نهم 187 قانون پارکینسون را نقض کنید دلیل اولیه اینکه مردم کارهاي زیادي براي انجام دارند و وقتشان بسیار کم است این استکه یک فرد عادي، 50 درصد کامل از وقت خود در محل کارش را با مکالمات بیهوده ، چککردن ایمیل، صرف وقت بسیار زیاد براي ناهار و قهوه و بهطور کلی ا نجام فعالیتهاي غیرکاري میگذراند. بههمین دلیل استکه یکی از بزرگترین اصول موفقیت این استکه تمام مدت زمان کاریتان را واقعا کار کنید . چندین سال پیش » سی . نورتکوت پارکینسون « مورخ انگلیسی کتابی بهنام » قانون پارکینسون « نوشت . او در این کتاب توجه خواننده را به این نکته جلب میکند که: » کار آنقدر گسترش پیدا میکند تا مدتزمانی را که به آن اختصاص داده شده است پر کند «. اگر براي انجام تعدادي کار خاص هشت ساعت زمان در اختیار شخصی قرار دهند هشت ساعت کامل را صرف آن کار خواهدنمود و نه کمتر و احتمالاً در انتهاي روز براي خاتمهدادن آن به طرفش هجوم میآورد . اما عکس قانون پارکینسون به این شکل استکه » : کار آنقدر جمع و جور میشود تا مدتزمانی را که به آن اختصاص داده شده است پر کند «. این بدان معناست که اگر شما براي انجام کاري، خود را دانسته در مضیقۀ زمانی قرار دهید یا بهعبارت دیگر ، سررسید تنگاتنگی بهخود بدهید تا تمامی کار را در آن محدوده انجام دهید سریعتر و با بازده بیشتري کار خواهیدکرد. بعضی اوقات نیز کاري را که انجام آن به یک روز کامل احتیاج دارد تنها در مدت چند ساعت انجام خواهیدداد .";s:2812:"188 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی براي خودتان تاریخ سررسید تنظیم کنید یکی از حاضرین در سالن همایش من، تاجر موفقی بود . او برایم داستان جالبتوجهی را تعریف کرد ، بدینشکل که » : وقتی ازدواج کردم به همسرم قول دادم که هر شب حداکثر تا ساعت 6 در منزل خواهم بود و در تکتک روزها لااقل دو ساعت کامل و در تعطیلات آخر هفته نیز بیشتر از دو ساعت را با او سپري خواهمکرد. « هنگامیکه فرزندانم بهدنیا آمدند این دو ساعت را به سه ساعت در هر روز و در آخر هفته نیز به بیش از سه ساعت افزایش دادم . او سپس ادامه داد که » : اگر مجبور شدم به خارج از شهر بروم از روي دینداري قول میدهم که ساعات از دسترفته را جبران و حتی مدتزمانی بیش از ساعات تعیینشده را نزد همسر و فرزندانم بمانم «. او گفت: » این قول که در اوائل اشتغال به حرفهام به همسرم دادم زندگیم را تغییر داد زیرا براي حفظ قول مزبور خود را مقیّد کردم تا تمام طول روز را پربازده بر روي مهمترین وظایفم کار کنم . من اندکی زودتر به محل کارم میرفتم؛ اندکی سختتر کار میکردم و سر موقع کار را خاتمه میدادم تا بتوانم در ساعت 6:00 همراه خانوادهام سر میز شام حاضر شوم. من در صنعت تجاريام یکی از پربازدهترین مدیران اجرائی شدم و مبالغ بیشتري دریافت نمودم و سریعتر ارتقاء شغلی پیدا کردم . در دوره شغلیام در آن زمان کاملاً ثروتمند شدم. قولی که به همسرم دادم یکی از مهمترین کارهایی بود که در زندگیم انجام دادم «. شما هم میتوانید همین کار را انجام دهید . بهخاطر بسپرید که تعداد ساعاتی که شما صرف انجام کار میکنید مهم نیست بلکه آنچه مهم است میزان تولید شما در آن ساعات میباشد . تولید بهترین کیفیت و کمیت کاري مستلزم آناستکه شما در تکتک ساعات همه روزهاي کاریتان کاملاً استراحت کرده باشید . نکتۀ جالبتوجه این استکه خود شما این موضوع را به خود و شرکت خودتان مدیون هستید .";s:2047:"فصل نهم 189 تعطیلی روزهاي آخر هفته را رعایت نمایید فرقه ارتدوکس تعطیلی شنبه و یکشنبه را بهصورت خاصی بهعنوان بخش مهمی از مراسم مذهبیشان تلقی میکنند و آن را گرامی میدارند. آنها از غروب جمعه تا غروب شنبه از انجام همه نوع کاري دست میکشند . آنها یک بیست و چهار ساعت کامل را به فعالیتهاي مذهبی و خانوادگی اختصاص میدهند . این مفهوم عجیبی است که من سالهاي متمادي پیش از این، آن را با زندگیم وفق دادم بهطوري که دانشجویانم نیز آن را بهخوبی انجام دادند. هر هفته خود را مقیّد کنید که لااقل یک روز کامل را بدون انجام هرگونه کار تجاري سپري کنید . آنچه به آن نیاز دارید دو شب کامل استراحت است بهنحوي که بین این دو شب نیز هیچگونه کاري انجام ندهید . بهنظر نمیرسد که یک شب استراحت خوب، کافی باشد. شما نیاز دارید که یک شب عمیقاً و خوب بخوابید بهطوري که براي یک روز کامل ، تمدد اعصاب و آرامش خوبی کسب کنید، تجدید قوا نمایید و سپس مجدداً یک شب کامل دیگر نیز بخوابید. این ترکیب مبتنی بر یک روز و دو شب استراحت، باتريهاي روحی و فیزیکی شما را شارژ میکند . در انتهاي این سی و شش ساعت شما زیركتر، هشیارتر، خلاقتر ، شادتر و مثبتتر خواهید بود. شخصیت شما بهبود مییابد . زوج ، زوجه ، همدم یا دوست بهتري خواهید شد و تجارب لذتبخشتري خواهید داشت . حیرتآور است که استراحت چهکار میکند .";s:2456:"190 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی هیچ استثنائی قائل نشوید در طول این دوره سی و شش ساعته باید خود را منضبط و موظف کنید که رایانه خود را خاموش نمایید، از انجام هرگونه کاري امتناع ورزید؛ حتی مطالعه از روي کاغذ یا کار دفتري که از شرکت خودتان دریافت کردهاید و همچنین پاسخ دادن به ایمیلهاي طولانی کاري بر روي گوشی تلفن همراه. فقط توقف کنید. انجام هر کاري را که مستلزم تمرکز یا صرف انرژي روحی است رد کنید . ببینید چه اتفاقی رخ خواهدداد : اگر در چنین روزهایی اندکی کار دفتري انجام دهید شبیه به این است که دوشاخه برق را یکهو از سوکت بیرون بکشید. در این صورت پروسه شارژ متوقف میشود . استراحت شما قطع میگردد . اگر به خودتان اجازه ندهید که روزتان بهطور کامل بدون هیچ وقفهاي سپري شود باتريهاي روحی شما کاملاً شارژ نمیگردند. با قطعشدن استراحت، شما به انتهاي روز میرسید در حالیکه اصلا استراحت کافی بهعمل نیاوردهاید . آیا تاکنون شما چند مرتبه از سفرهاي تفریحی در ایام تعطیل برگشتهاید درحالیکه خستهتر از موقع ترك اولیه بودهاید؟ دلیل آن این استکه شما دائما و بهدفعات به کار خودتان ناخنک زدهاید . در ابتدا متوجه میشوید که ایده متوقفکردن کار بهطور کامل بمدت سی و شش ساعت بیش از حد دشوار است . علت این امر آن است که شما احساس میکنید که در حال دویدن بر روي یک نوارگردان ) تردمیل ( هستید . مهم نیست که چقدر کار انجام دادهاید؛ شما نیز مانند بسیاري از اشخاص دیگر اعتقاد دارید که همیشه کار بیشتري براي انجام وجود دارد. حتی از این هم بدتر، اگر کاري انجام میدهیدکه برایتان لذتبخش است و نتایجی کسب";s:2149:"فصل نهم 191 میکنید که برایتان مهم هستند براي محل کارتان بسیار عادي؛ طبیعی و آسان است که شما را در غروبها نیز در منزلتان بهکار گیرد و آن را به تعطیلات آخر هفته نیز بکشاند . غالبا متوقفکردن کار ، ا نضباط بیشتري نسبت به ادامه کار لازم دارد . تست شخصیت این قسمت را بهعنوان یک تست شخصیت تلقّی کنید. اگر سبک کاري شما کارکردن در هفت روز هفته باشد آن را عمداً قطع نکنید بهزودي در گروه کسانی قرار میگیرید که اغلب اوقات کار میکنند . در این صورت شما دائماً مشغول چککردن ایمیلتان خواهیدبود ، به پیامکهاي متنی پاسخ خواهیدداد ، کارهاي جدیدي را شروع خواهیدکرد و در نتیجه رایانه شما همیشه به برق و اینترنت متصل خواهد بود. بدینترتیب مثال همان اسبی تداعی میشود که در تمام مدت روز و بدون توقف چرخی را دور یک مسیر دایرهاي میچرخاند. اما کلید موفقیت واقعی شما؛ کلید رسیدن به درجات بالاي بارآوري و عملکرد این است که مدت زمان زیادي ارتباط خود را کاملاً قطع کنید. رایانه خود را خاموش و آن را ريست نکنید یا اینکه در آخر هر هفته آن را لااقل سی و شش ساعت کنترل نکنید. اگر خواستید، تلفن هوشمندتان را چک کنید، اما خود را موظف نمایید که در خلال اوقات استراحت، تمامی پاسخهاي خود را به تعویق بیندازید . بهترین خبر این استکه بهجاي اینکه در کارتان عقب بمانید وقتی از نظر روحی و فیزیکی کاملاً شارژ شدید، در دو یا سه ساعت بعدي کار بیشتري با";s:2312:"192 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی کیفیت بالاتر انجام خواهید داد، این مقدار کار، بسیار بیشتر از کاري استکه شما در یک روز کامل کاري در حالی انجام میدهید که از لحاظ روحی و عاطفی کاملا خسته هستید . معمولا بهترین ایدهها ، دستاوردها و موفقیتها پس از تعطیلات آخر هفته و مرخصیهاي طولانی بهدست میآید؛ تعطیلات و مرخصیهایی که توأم با استراحت و تمدد اعصاب کامل سپري شده باشد . کاري را انجام دهید که ثروتمندان انجام میدهند شما درباره افراد ثروتمندي مطالعه میکنید که تعطیلات طولانی خود را در تفریحگاههاي زیباي سرتاسر دنیا سپري میکنند . در این تفریحگاهها بروشورهایی دریافت مینمایید که در آنها براي گذراندن تعطیلات راجع به کشتیهاي تفریحی لوکس سفارش شده است . ممکن است شما در شگفتی باشید که این افراد ثروتمند چگونه میتوانند از اینهمه تعطیلات فراوان استفاده نمایند و در عین حال اینقدر ثروتمند باشند . پاسخ ساده است . آنها اهمیت فوقالعادهاي براي شارژکردن باتريهایشان دارند . علاوه بر این آنها تقریبا همیشه تعطیلاتشان را بههمراه سایر افراد موفق میگذرانند . در خلال ایام استراحت و تمدد اعصاب، آنها با هم آشنا شده و درباره کاري که انجام میدهند ، فرصتها و احتمالات تجاري ، پیشرفتها و ابتکارات و غیره با یکدیگر صحبت مینمایند . وقتی خستگی آنها کاملاً مرتفع شد و استراحتشان به اتمام رسید مغز آنها از ایدهها و بینشهاي جدید جرقه میزند. آنها از این جرقهها استفاده کرده و در آینده پول بیشتري بهدست میآورند.";s:2425:"فصل نهم 193 محرومیت از خواب آسیب میرساند در این حال افراد متوسط اجتماع و اغلب افراد ضعیف دو طرف شمع را روشن میکنند . آنها ساعتهاي طولانی کار میکنند و هر شب وقتی به منزل میرسند بهمدت پنج الی هفت ساعت نیز تلویزیون تماشا میکنند . آنها فقط هنگامی به بستر میروند که از فرط خستگی توان تماشاکردن تلویزیون را ندارند . آنگاه به اندازه شش یا هفت ساعت میخوابند و پس از بیدارشدن اولین کاري که انجام میدهند آناستکه مجددا تلویزیون را روشن میکنند . اکثریت مردم جامعه ما یعنی تقریباً 70 درصد از آنها از خواب سالم بیبهرهاند . این یک مسئله موذیانه است . مردم بهجاي اینکه هر شب هشت یا نه ساعت کامل؛ یعنی حداقل مقداري که براي شارژ کامل قابلیتهاي روحی و فیزیکی توصیه شده است؛ استراحت نمایند، اغلب تلاش میکنند با شش یا هفت ساعت و گاهی حتی کمتر گذران کنند بهویژه اگر نتوانند خوب بخوابند. در نتیجه هر شب کمبود خواب یک یا دو ساعتهاي براي آنها پدید میآید . همچنانکه ایام سپري میشوند این افراد خستهتر میگردند. انرژي روحی آنان بیشتر تحلیل میرود. در محل کار، آنها فقط حرکت میکنند و مقادیر فراوانی قهوه و نوشیدنیهاي غیرالکلی کافئیندار مصرف میکنند تا بیدار بمانند . آنان مشغول صحبتهاي بسیار طولانی با همکارانشان میشوند چرا که اینگونه صحبتها نیاز به تفکر بسیار اندکی دارد. آنها غذاي زیادي نیز میخورند زیرا بدنشان به انرژي اضافی نیاز دارد. در وقت غروب نیز آشامیدنی بسیار زیادي مصرف میکنند زیرا خسته و کوفته هستند و به انرژي قندي که از الکل پدید میآید نیاز دارند . آنها بهندرت عملکرد سطح";s:2148:"194 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی بالایی از خود نشان میدهند و هرگز به پتانسیل کامل خود نمیرسند . بهزبان ساده اینکه آنها اغلب اوقات بیش از حد خسته هستند . زندگیتان را تغییر دهید یکی از مشتریان من در پیشبرد شرکت تجاري خودش کاملاً موفق بود . اما بمن گفت که او دیگر مانند قبل، از شغلش لذت نمیبرد و اغلب اوقات خسته است. او اضافه وزن هم داشت و بیش از حد غذا و مشروب مصرف میکرد. از او پرسیدم هر شب چند ساعت میخوابد. او گفت به خودش فشار میآورد تا هر شب پنج یا شش ساعت بخوابد تا اوقات کارش بیشتر شود. به او گفتم خودت را بر روي یک تردمیل دائمی قرار دادهاي و فقط دوندگی میکنی و بهمدت طولانی مشغول کارکردن هستی و فقط خودت را خسته میکنی و هیچ موفقیتی کسب نمیکنی و اشتیاقت براي کارکردن را از دست دادهاي. پیشنهاد کردم که او از این پس روش خود را عوض کند و ساعت 10:00 شب به بستر رود و هر شب لااقل هشت ساعت بخوابد . این ایده براي او یک ایده تازه و بدیع بود. او خود را قانع کرده بود که افراد موفق ساعات کمتري را میخوابیدند و ساعات بیشتري را کار میکردند. اما او توصیه مرا دنبال کرد. نود روز بعد در ملاقاتی که بهعنوان مربی او با او داشتم به من گفت که خودش را موظف کرده است تا زودهنگام به بستر رود و هر شب هشت ساعت کامل بخوابد. او گفت که پس از یک هفته احساس کرد که گوئی از یک خواب گران برخاسته است و از پشت سایه یک مه تار ظاهر شده است .";s:2194:"فصل نهم 195 او اصلاً نمیتوانست بگوید که چقدر خسته بوده است . اما همچنانکه هر شب هشت الی نه ساعت میخوابید انرژي بیشتري پیدا کرده بود . در نتیجه او غذاي کمتري میخورد زیرا دیگر به انرژي غذائی بیشتر نیازي نداشت که بخواهد در طول روز فعالیتی انجام دهد . او در مدت نود روز شانزده پوند کاهش وزن پیدا کرد . او گفت که رفتن زودهنگام به بستر زندگی او را کاملاً تغییر داد. در سال بعد درآمد او نیز سهبرابر شد. او مدت بیشتري را در منزل با خانوادهاش سپري میکرد، تعطیلات آخر هفته را استراحت مینمود ، تعطیلات طولانیمدتی را با خانوادهاش میگذراند و پول بیشتري عایدش میشد بهقدري که در خواب هم نمیدید . او کاهش وزن بیشتري پیدا کرد و در نهایت وزن او آنقدر پایین آمد که به حد ا یدهآل او رسید . تعطیلات طولانیمدت خود را تضمین کنید در اینجا چیزي میگویم که میتوانید بهوسیله آن تضمین نمایید که از این پس در روزهاي آخر هفته و در تعطیلات طولانیمدت نمیلغزید و کار نخواهیدکرد. به دیگران – یعنی همسر ، فرزندان ، خانواده و دوستان – قول دهید که میخواهید در روزهاي آخر هر هفته یک روز کامل به آنها تقدیم کنید تا هر کاري میخواهند انجام دهند . هرگاه به دیگران قول دادید و تعهد کردید که براي آنها وقت صرف کنید بهندرت حرف خود را پس خواهیدگرفت. به خودتان قول دهید که دور کارکردن را خط بکشید و کار نکنید و بهجاي آن فقط به استراحت و تمدد اعصاب بپردازید. شما میتوانید روزنامه";s:2337:"196 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی بخوانید ، تلویزیون تماشا کنید ، پیادهروي نمایید یا فعالیت فیزیکی دیگري انجام دهید ، به سینما بروید، براي شام به بیرون از منزل بروید یا به ملاقات دوستانتان بروید، اما شما باید از انجام همه انواع این موارد امتناع بورزید . ذهن حیرتانگیز خود را بهکار بگیرید و خودتان را در تمام طول روز فعال نگه دارید بدون آنکه کار سنگین ذهنی یا فکري انجام دهید . شنیدهاید که میگویند یک تغییر بههمان خوبی یک استراحت است . مبناي این سخن تحقیقی است که نشان میدهد شما واقعاً سه نوع انرژي دارید که عبارتند از: روحی، عاطفی و فیزیکی. اگر در خلال هفته انرژي روحی خود را در بهانجام رساندن کارتان بسوزانید آنگاه میتوانید مغز خود را در خلال تعطیلات آخر هفته با پرداختن به فعالیتهاي فیزیکی شارژ کنید . از این نظر شما در واقع به انرژيهاي روحی خود فرصتی دادهاید تا احیا و نوسازي شوند . اگر قرار است که وارد موقعیتی شوید که در آن تخلیه عاطفی صورت میگیرد حتما و بهطور قطعی خواب بیشتري داشته باشید . سعی کنید با مشغولشدن در یک فعالیت فیزیکی ، وقفه کاملی ایجاد نمایید؛ حتی اگر این وقفه از یک پیادهروي ساده تشکیل شده باشد که طی آن به خودتان فرصتی براي شارژ مجدد میدهید . R & R را روش زندگی خود قرار دهید علاوه بر اینکه سرتاسر یک روز از هر هفته را کاملاً استراحت میکنید و در طیّ آن اصلاً فعالیت روحی انجام نمیدهید باید چنان برنامهریزي کنید که هر چند ماه یک بار بههمراه همسرتان به یک تعطیلی سهروزه بروید . اما";s:2173:"198 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی نمایید . اما تا وسواس و اجباري که براي انجام کارهایتان در شما وجود داشته در نهایت از بین نرفته است هیچ کاري انجام ندهید و مطمئن باشید که این وسواس و اجبار از بین میرود . تعطیلات مناسب براي خانواده ایده تعطیلات طولانیمدت همیشه آسان بهدست نمیآید . من در اواخر دوره سیسالگی خود بودم. پیش از آن براي اولین مرتبه به تعطیلات دوهفتهاي رفتم . احساس گناه میکردم که چرا تمام وقت کار نمیکنم . اما در درازمدت واقعا از این تجربه لذت بردم . تعطیلات طولانیمدت سال بعد، مسافرت دیگري پیش آوردیم و از آن وقت به بعد ما هر سال تعطیلات طولانیمدت به مسافرت رفتهایم . در آغاز پیش از آنکه بتوانم از زیر کار تردمیل روحی در بروم و از فکر کاري که پشتسر گذاشتهبودم بیرون بیایم لااقل سه روز گذشت . امروز با گذشت زمان و با مشغولیتهاي فزاینده موجود در برنامهام، یک هفته طول میکشد تا جابجا شوم. تا آن موقع من باید با اشتیاق شدید و وسوسهانگیزم براي بازکردن لپتاپ خود و برقراري ارتباط با بقیه دنیا مبارزه کنم. این ممکن است براي شما نیز اتفاق بیفتد . بهخاطر بسپرید که هرچه شما به شکل روزانه، هفتگی، ماهانه، و سالانه وقت استراحت بیشتري به خودتان داده و به خود اجازه دهید که کاملاً استراحت نمایید ، وقتی به محیط کاري برمیگردید پربازدهتر خواهید شد . گاهی اوقات، شما در خلال زمانی که در تعطیلات هستید یک ایده بزرگ و";s:2265:"فصل نهم 199 عالی به سراغتان میآید که معادل با یک سال یا حتی پنج سال انجام کار سخت و جدّي است . اما متوجه هستید که براي اینکه چنین الهامهایی سراغ شما بیاید باید زمان لازم براي رخدادن آنها را بهوجود آورید . طرح استفاده از تعطیلات را از پیش بریزید روش بزرگی وجود دارد که بهمدت بیش از سه دهه زندگی مرا تغییر داده است . این روش بدینگونه است: هر ژانویه که میآید برنامه استراحت و تقویم تعطیلات خود را براي سالی که شروع شده است برنامهریزي کنید. روزهاي استراحت خود را که در هر هفته دارید با نشانهاي دالّ بر استراحت مشخص کنید ، تعطیلات دو و سه روزه و یکهفتهاي و دوهفتهاي خود را معلوم نمایید . سپس براي تعطیلات مزبور تماس بگیرید و آنها را با یک بیعانه غیرقابل استرداد تثبیت کنید . وقتی یک ودیعه غیرقابل برگشت پرداخت نمودید دیگر متعهد هستید . بهندرت پیش میآید که شما تعطیلاتی را از دست بدهید که براي آن پیشپرداختی ارائه کردهاید . من و همسرم هر ساله در کریسمس بهاتفاق خانواده بهمدت سه هفته به هاوایی میرویم. مجتمعی که در آن اقامت میکنیم بسیار پرطرفدار است و در خلال دسامبر و ژانویه همه واحدهاي آن رزرو شدهاند. بههمین دلیل مسئولین مجتمع براي نگه داشتن واحدي که آن را میخواهید در تاریخ پنجم ژانویه به یک حساب سپرده بهصورت امانت احتیاج دارند که نصف مبلغ قابلپرداخت را در اول آوریل و بقیه مبلغ را بهطور کامل در اول ژوئن برداشت کنند . این وجوهات پرداختشده قابل برگشت نیستند . در طول مدت";s:1909:"200 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی سی سال هیچوقت براي ما و خانواده ما پیش نیامد که این تعطیلات و تفریح را از دست بدهیم. حتی یک روز آن هم از دستمان نرفت. مطمئن هستم که در باره شما نیز وضع بدینگونه خواهدبود. اوقات استراحت و تفریح قسمتی از مهمترین اوقات زندگی شما هستند . بسیاري از بهترین ایدههاي شما ، ا یدههایی که با آنها موفق و حتی ثروتمند میشوید پس از گذراندن مدتی استراحت کامل فیزیکی و روحی در تعطیلات به سراغ شما میآیند . بهدستآوردن و دست و پاکردن یک فرصت تمدد اعصاب و استراحت کامل یکی از مهمترین و ارزشمندترین موارد استفاده از زمان است و فقط همین موارد است که تفاوت را ایجاد میکند . تمرینات عملی - 1 همین امروز تصمیم بگیرید تا یک برنامه زمانی در زندگیتان براي استراحت و تمدد اعصاب ایجاد کنید تا با اطمینان کامل در شغل خود بهترین فعالیت را انجام دهید . - 2 برنامه زمانی تعطیلات خود را در شروع سال طرحریزي نمایید و سپس براي مسئولیتهاي کاري مربوطه نیز برنامهاي بریزید. - 3 ثبتنام و پرداخت مبالغ لازم براي داشتن تعطیلاتتان را در شروع سال ، زودهنگام انجام دهید تا مطمئن شوید که براي استراحت و تفریح خود و خانواده ، برنامه را اصلاً به تعویق نمیاندازید و تعلل نمیکنید .";s:1023:"202 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی فصل دهم وقت سکوت » خوابهاي شکوهمند، سر به فلک کشیده و رفیع ببینید؛ زیرا بسان خوابهايتان خواهیدشد. بینش، پندار و آنچه مشاهده میکنید، قول ونویدي است از آنچه روزي به آن نائل خواهیدآمد. ایدهآل شما، پیشبینی آیندهاي است که در نهایت آن را به نمایش خواهیدگذاشت «. جیمز آلن مدت زمانی را که با خودتان به تنهایی در سکوت میگذرانید ممکن است مهمترین محدوده زمانی زندگی شما باشد. این نوع خاص از زمان؛ توسعه معنوي ، دلمشغولی ، تعمق ، دلواپسی و مديتیشن را دربرمیگیرد . تداوم ای ن روال بهطور عملی و منظم ، زندگی شما را در کمال شگفتی تغییر خواهد داد .";s:2046:"فصل دهم 203 توسعه معنویات بزرگترین ایدهآل بشر همواره این بوده و هست که به آشتی و آرامش درونی دست پیدا کند . معیار واقعی درباره میزان و نحوه عملکرد خوب شما در زندگی را میتوان به این صورت تعیین کرد که شما در چند درصد از زمان و وقت خود با خودتان و دیگران احساس آرامش و آشتی درونی مینمایید . در طول تاریخ در سرتاسر جهان مردم آداب و رسوم مذهبی و معنوي از هر نوعی را تشکیل دادهاند . در هریک از این موارد مردم در جستجوي چیزي بالاتر و بزرگتر از خود بودهاند، یک مجموعه از ارزشها و اعتقادات عالی که خواهان ستایش آنها بودهاند. هدف نهائی این سنن مذهبی این است که مردم را راهنمایی نماید تا بهطرف رفاه بیشتر، شادي و آرامش درونی بیشتر حرکت کنند . ایجاد روحیه یا توسعه معنوي شاید بیش از هر کار و فعالیت دیگري، صلح و شادي را برایتان به ارمغان بیاورد . توسعه معنوي از بین سایر عوامل ، نیازمند آن است که شما مرتبا تمرین کنید و مراقب و نگران باشید. به سادهترین عبارات ، حالت نگرانی حالتی است که وقتی خود را منضبط نمودید و کاملاً ساکت ماندید و از وجود خود و محیطتان آگاه و مراقب شرایط خود بودید به شما دست میدهد. کار توسعه معنوي توسعه معنوي مستلزم ترکیبی از یادگیري و به همراه آن ، ا نعکاسی در مورد ایناستکه آیا شما چگونه میتوانید این ایدهها را در زندگی خود پیاده کنید .";s:2235:"204 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی ارسطو نوشته بود که، » تعقل، یک ترکیب مساوي متشکل از تجربه و علاوه بر آن، تأمل و اندیشه است. دلمشغولیهاي ثابت ، وقفههاي الکترونیکی ، تلویزیون و معاشرت کردن با مردم، همه اینها ذهن ما را چنان مشغول نگه میدارند که ما بهندرت وقت پیدا میکنیم که راجع به کارهایمان و یا راجع به آنچه واقعا در اطرافمان میگذرد فکر کنیم . وقتی آنقدر دلمشغول هستید که فرصت ندارید راجع به تجارب زندگیتان پیش خود فکر کنید چیزي یاد نخواهید گرفت ، رشد نخواهیدکرد و تعقلی را که براي یک موجود بالغ و یک فرد کاملاً فعال لازم است نخواهید داشت . هر چقدر که وقت و زمانی که به فکرکردن و تأمل بر روي تجاربتان صرف میکنید بیشتر باشد اطلاعات و هوشمندي شما عمیقتر خواهد بود. در نتیجه خواهید دید که تصمیمات بهتري خواهید گرفت و اشتباهات کمتري مرتکب خواهید شد . نگرانی مستلزم این است که خود را مقید نمایید و مرتباً بر روي کاري که انجام میدهید و نحوه انجام آن فکرکنید . خوشبختانه میتوانید این نگرانی را در هر زمان دلخواه و بهسادگی با انجام کمی فعالیت عملاً تمرین کنید . شکل ساده نگرانی یک روش ساده براي نگرانی، براي متمرکزکردن، براي آرامکردن کامل ذهنتان اینست که افکارتان را متوقف نمایید . شما باید بتوانید افکارتان را متوقف کنید ، ذهنتان را پاك نمایید و لازم است توجه و تمرکز خود را از زندگی روزانه منحرف نموده و به کار سادهاي مانند دم و بازدم معطوف کنید .";s:2283:"206 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی این روش 7 - 7 - 7 در تنفس، در مغز شما اندورفین رها میسازد . نام اندورفینها را » ماده شاديبخش طبیعت « گذاشتهاند. یک ذره از این هورمونها به شما احساس آرامش و آسودگی و به ذهن و فکر شما حس و حالت شفافیت و وضوح میدهد. بدینترتیب شادتر و خلاقتر خواهیدبود. خود را بیاد آورید متافیزیسین پیوتر اوسپنسکی تمرین » خود - بخاطرآوري « را بهعنوان روشی براي » قراردادن یک شخص در مرکزیت توجه و افزایش خودآگاهی او « آموزش داد . اوسپنسکی چنین آموزش داد که ما صدها و هزاران فکر داریم که در ذهنمان مانند یک رودخانه در جریان بیپایانی از شعور و خودآگاهی جریان دارند. این جریان فکري همیشگی و بیپایان سبب میشود که ما در حالتی از » بیداري خوابآلوده « قرار گیریم بهطوري که عملکرد ما در آن تقریبا خودکار میگردد و غالبا از محیط اطرافمان غافل میشویم . همه مردم تجربه سوارشدن در خودروهایشان را دارند. آنها تا محل کارشان رانندگی میکنند اما درباره سفرشان حتی یک مورد خاص را نیز بهخاطر نمیآورند. بدینترتیب است که ذهن شما بهصورت خوابآلوده و بهطور خودبهخود و بدون تفکر پیش میرود زیرا قبلاً بارها و بارها این مسیر را طی کردهاست . فقط و فقط شما هنگامی بهناگهان از خواب بیدار میشوید که اتفاق غیرمنتظرهاي رخ دهد و مثلاً با تودهاي یخ برخورد کنید یا تصادف نمایید. در چنین شرایطی است که کاملاً متوجه خود و محیط اطرافتان میشوید . اما همینکه چنین لحظاتی میگذرند بار دیگر بهخواب میروید .";s:2133:"فصل دهم 207 حضرت مسیح در انجیل عهد جدید میگوید، » اي تمام کسانیکه خواب هستید ، بیدار شوید «. معناي این سخن این است که مردم ترغیب شوند که بیشتر از پیش فکور و آگاه باشند و توجه دقیقتري به معناي چیزي که مسیح میگوید نمایند و نه اینکه صرفاً بطور خودکار عکسالعمل نشان دهند. اکثریت مردم بهصورت عادي اطلاعات را به این شکل پردازش میکنند . براي اینکه مراقبت ، دلواپسی و بخاطرسپاري را تجربه کنید ا ین کلمات ر ا بگویید که » من اینجا هستم .« وقتی این کلمات را بر زبان جاري میسازید به اطرافتان نگاه کنید، نگاه شخصی به جهان و محیط اطراف بهگونهاي که گوئی براي اولین مرتبه صورت میگیرد. به دور و بر خود که مینگرید تمام جزئیات اطرافتان را ببینید. تصور کنید که درباره اطراف خود براي یک فرد روشندل یا فردي که از طریق تلفن با شما صحبت میکند توضیح میدهید ، اشخاصی که محیط اطراف شما را ندیده و تجربه نکردهاند. وقتی این کار را انجام میدهید افق بیشتري را مشاهده میکنید و در مقایسه با پیش از آن نسبت به جهان اطرافتان حساستر میشوید . مراقبت در خلال زندگی عادي اغلب مردم سریع و بدون فکرکردن غذا میخورند . توجه آنها به غذا و اطرافشان بسیار اندك است . اما شما میتوانید شام خود را به یک تجربه مهم تبدیل کنید . در خلال غذاخوردن ، سرعت خود را کم کنید و به تمام جزئیات و ویژگیهایی که در اتاق شام وجود دارد توجه نمایید. از آنچه در محیط";s:2233:"208 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی اطرافتان هست آگاه شوید. بهنحوه چینش آن چیزهایی که روي میز هست توجه کنید ، به بشقابها ، کارد و چنگال و لیوانها بنگرید . غذا را آهسته ، از سر علاقه ، بافکر ، سنجیده و دانسته بجوید . براي جویدن غذا وقت بگذارید و آن را کامل بجوید طعمهاي مختلف را بچشید و از هر لقمه کوچک لذت ببرید. به عطر، بو و مزههاي مختلف غذاها توجه کنید گوئی این براي اولین یا آخرین بار است که از این غذا میل میکنید . شما میتوانید بهطرز چشمگیري مراقبت کنید و بهسادگی یک حرکت منظم و آهسته انجام داده و خود را در حال حرکت ملاحظه نمایید. براي مثال ، اگر سرعت قدمزدن خود را بهسادگی کاهش دهید بلافاصله از حرکات خود آگاه خواهید شد. شما بهواقع » خود را بهتر بهخاطر خواهید آورد .« شما از بابت خود و جهان اطرافتان آگاهتر خواهید شد و اینگونه فکر میکنید که » ، من اینجا هستم «. هنگامیکه سرعت انجام هر فعالیتی را کاهش میدهید؛ فعالیتهایی مانند شستن ظرفها، مسواكزدن و یا حتی ورق زدن روزنامه، شما بیدرنگ یک آگاهی سطح بالا از اعمال خود را تجربه میکنید و حسّاسیت بسیار بیشتري را نسبت به محیط خودتان پیدا میکنید . تمرین مراقبت براي حل مسئله هنگامیکه مسئلهاي از هر نوع دارید گوشهاي را پیدا کنید و تنها شوید . ساکت شوید تا راهحل مسئله پیدا گردد . بهراحتی در جایی بنشینید که هیچگونه سر و صدا یا عاملی از حواسپرتی وجود نداشته باشد. بگذارید ذهن شما کاملاً استراحت نماید .";s:2339:"فصل دهم 209 پیش از آنکه ذهنتان بهکار بیفتد و درباره آنچه در زندگی روزمره شما اتفاق میافتد فکر کنید بگذارید 25 الی 30 دقیقه در سکوت سپري شود . وقتی تقریباً سی دقیقه از سکوت کامل گذشت ذهنتان کاملاً آرام میشود و احساس عجیبی از آرامش و آسودگی به شما دست خواهد داد . همه چیز را با روشنی و شفافیت بیشتري خواهید دید . همانطور که شما به حالت سکوت در آنجا نشستهاید پاسخ کامل مهمترین سئوالات و مسائلتان بهسادگی در ذهنتان ظاهر خواهد شد . نشستن در کنج سکوت ، فرد را تحریک میکند که فعالیت فوقآگاهانهاي از خود نشان دهد و وقتی پاسخ مسئله یا سئوال شما برایتان روشن شد خواهید دید که ساده و روشن است. پاسخی که بدینترتیب بهدست میآید تمام جزئیات مسئله یا مشکل را دربرخواهد گرفت. این پاسخ براي اجراي سریع، بهطور کامل در حیطه و ظرفیت شما خواهدبود . هر مرتبه که شما تنهایی را انتخاب میکنید نداي وجدان ) یا نداي درون( شما با شفافیت بیشتري با شما صحبت خواهدکرد. بهمرور زمان این صداي آرام و اندك واقعاً بلندتر و مصرّانهتر خواهدشد. عملکرد آن سریعتر و با دقت بیشتري خواهد شد . گسترش ا ین حس ششم یکی از بهترین موارد استفاده از بین تمامی موارد استفاده است و کلید گسترش معنوي است . درباره آب فکر کنید راه دیگر براي رهاسازي نیروهاي فوقآگاه و گسترش حالت روحی خودتان و رسیدن به درجات بالاتري از آن، این است که در باره آب فکر کنید . از آنجایی که 70 درصد بدن انسان از آب تشکیل شدهاست ما به تمامی انواع آب بهخصوص به تودههاي آب ، کشش و علاقه طبیعی داریم .";s:2022:"210 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی هنگامیکه ساکت در کنار تودهاي از آب مینشینید ذهن شما خیلی زود آرام و شفاف میشود و حسّ ششم شما مانند یک رودخانه به جریان میافتد . اگر در نزدیکی آب نیستید میتوانید دقیقاً راجع به مقدار زیادي از آب فکر کنید. درباره دریاچه یا اقیانوس و یا حتی جریان بیصدایی از آب فکر کنید ، آبی که حبابهاي آن در جلوي شما در امتداد جریان حرکت میکنند. اگر به همین ترتیب درباره آب فکرکنید تمدد اعصاب پیدا خواهید کرد و به ا یدهها و بینش شما در وضعیت کاريتان انگیزه خواهد بخشید. حتی اگر در هنگام برقراري سکوت در کنار استخر شنا بنشینید و به آب خیره شوید آب تأثیر آرامشبخشی بر روي ذهن و احساسات شما دارد . تمرین مديتیشن میلیونها نفر از مردم سراسر جهان روزانه و گاهی هم چندین مرتبه در یک روز تمرینات مديتیشن را انجام میدهند . در مديتیشن در یک محل ساکت مینشینید و چشمان خود را میبندید و بهداخل و به بیرون نفس عمیق میکشید و توجه خود را به دیافراگم خود متمرکز میکنید . دیافراگم جایی است که ریههاي شما به شکمتان میرسند . بسیاري ازکسانیکه از مديتیشن استفاده میکنند یک ذکر یا ورد را بهکار میبرند مانند صلح ، عشق ، یا سکوت . آنها این کلمات را بارها و بارها تکرار میکنند تا به حالتی از تمدد اعصاب برسند که داراي هماهنگی و بهجت است .";s:2257:"فصل دهم 211 غالبا کسانی که مديتیشن کار میکنند در یک اتاق تاریک و ساکت در مقابل شمعی مینشینند و بهمدت 20 تا 60 دقیقه بر روي تنفس خود متمرکز میشوند. حتی یک برنامه هوشمند رایانهاي نیز وجود دارد که یک شمع در حال سوختن را نشان میدهد که شما میتوانید بنشینید و به آن نگاه کنید تا به مديتیشن شما کمک کند . طریقه دیگر تمدد اعصاب روحی » مديتیشن توأم با قدمزدن « است که در طبیعت، بهترین راه انجام آن توسط خود شماست. شما میتوانید بهطرف منزل همسایه خود یا پارك نزدیک محل زندگیتان قدم بزنید. میتوانید در جنگل یا در امتداد ساحل دریا پیاده راه بروید. شما با همان فوائد تمدد اعصاب یا خلاقیت فزاینده که ساکت نشستن و خلوتکردن با خودتان است بهرهمند میشوید . واقعیت این است که همه مردم نمیتوانند مديتیشن کار کنند . برخی از مردم ترجیح میدهند که ساکن بنشینند و بدون آنکه آشفتگی یا وقفهاي پیش آید بهطرف بیرون نگاه کنند. به این حالت » چشمداشت « میگویند که همانا نشستن با چشمان باز و اجازهدادن به ذهنتان مبنی بر اینکه آزادانه و بدون هیچگونه تلاشی و بهصورت در جهت کنترل افکارتان بهصورت شناور سیر کند. براي به چنگ آوردن صلح و صفایی که در جستجوي آن هستید یا براي پیداکردن راهحلهایی که بهدنبالشان هستید هر دوي مديتیشن و یا چشمداشت به شما کمک میکنند . بازده خوب پاسکال نویسنده فرانسوي گفت، » ریشه کلیه مسائل انسان این است که او قادر نیست بهتنهایی و ساکت در اتاقی بنشیند. « هنگامیکه شما دورهاي از";s:2365:"212 تسلط بر زمان یعنی تسلط کامل بر زندگی مراقبت ، تنهایی ، مدیتیشن و چشمداشت رادر زندگیتان میگنجانید احساس میکنید شادتر و سالمتر هستید و حتی بیشتر از پیش تحت کنترل خود و احساساتتان هستید . خبر خوب این است که مدیتیشن، چشمداشت و خلوت و تنهایی اعمالی هستند که بهطور خالص سودرسان هستند. هریک از آنها نقطه اشتعال شما را پایین میآورند، از میزان تنش شما میکاهند ، و تمدد اعصاب یا بهبودپذیري شما را در مواجهه با مسائل روزمره بیشتر میکنند. مردم گزارشات خارقالعادهاي از صرفا داشتن ضروریات زندگی ، لذت بردن بیشتر از شفافیت و هشیاري ، حس خویشتنداري و قدرت شخصی بیشتر ارائه میکنند . آنها فشارخون پایین ، تنش کمتر، خواب بهتر ، سلامتی بیشتر ، و خیلی چیزهاي خوب دیگر از جمله کاهش وزن را تجربه میکنند . همین الآن تصمیم بگیرید که هر روز چند دقیقه وقت بگذارید. در شروع کار شاید صرفاً پنج دقیقه کافی باشد که کاملاً ثابت، ساکت و بدون هیچگونه بیدقتی و حواسپرتی و فقط اجازه دهید تا ذهن شما راحت بوده و آرامش داشته باشد. درباره تنفس خود یا آب فکر کنید. از اولین مرتبهاي که به این ضروریات فکر میکنید هشیارتر و آگاهتر خواهیدبود و احساس بهتري دربار ه خود و جهان خودتان خواهید داشت . تمرینات عملی - 1 مرتبا و حتیالامکان روزي یکبار بهجایی بروید که تنها باشید . تنها یی را عملاً تمرین کنید تا قدرتهاي بالاتر خود را تنظیم نمایید . - 2 ضروریات را عملاً تمرین کنید و از سرعت خود بکاهید تا در هنگام خوردن ، کارکردن و صحبتکردن با دیگران آگاهیتان افزایش یابد .";";