s:84363:"s:511:"به نام آنکه جان را فکرت آموخت چراغ دل به نور جان بر افروخت خلاصه میکروبشناسی پزشکی جاوتز 2016 ) باکتريشناسی، ویروسشناسی، قارچشناسی، انگلشناسی ( مترجمین : مریم میرشکار پوران بدیري کارشناس ارشد باکتريشناسی کارشناس ارشد ژنتیک زیرنظر : دکتر مهدي روحانی عضو هیئت علمی انستیتو پاستور ایران";s:4056:": خلاصه باکتريشناسی پزشکی ) باکتريشناسی، ویروسشناسی ، قارچ شناسی، انگل شناسی / ( تالیف ] کارنسی کارول ... و دیگران [ ؛ مترجمین مریم میرشکار، پوران بدیري؛ زیرنظر مهدي روحانی : تهران : آثارسبحان ، انتشارات یاررس . 1395 330 : ص :. مصور ، جدول . 978 - 600 - 8429 - 10 - 4 : : فیپا : کتاب حاضر خلاصه کتاب “Jawetz, Melink, & Adelberg’s medical microbio logy, 27th ed, 2015 ” است . : نخستین ویراست کتاب حاضر توسط ارنست جاوتز نوشته شده است . : کتاب حاضر نخستین بار تحت عنوان » میکروبیولوژي پزشکی « منتشر شده است . : میکروبیولوژي پزشکی : میکروبشناسی پزشکی : میکروبشناسی تشخیصی : کارول، کارن سی Carroll, Karen C . : میرشکار ، مریم - 1370 ، مترجم : بدیري، پوران، - 1372 مترجم : روحانی، مهدي، - 1358 : جاوتز،ارنست، – 1916 م . میکروبیولوژي پزشکی 96016 1395 : م 2 ج QR46 / 616 / 9041 : 4487457 : عنوان و نام پدیدآور مشخصات نشر مشخصات ظاهري شابک وضعیت فهرستنویسی یادداشت یادداشت یادداشت عنوان دیگر موضوع موضوع شناسه افزوده شناسه افزوده شناسه افزوده شناسه افزوده شناسه افزوده ردهبندي کنگره ردهبندي دیویی شماره کتابشناسی ملی نام کتاب : خلاصه میکروبشناسی پزشکی جاوتز 2016 - مترجمین : مریم میرشکار، پوران بدیري ناشر : انتشارات آثارسبحان ) با همکاري انتشارات یاررس ( صفحهآرایی ، طراحی جلد : محمد ایمانی نوبت و سال چاپ : اول 1395 / تیراژ 500 : نسخه چاپ : سبحان قیمت 23400 : تومان شابک 978 - 600 - 8429 - 10 - 4 : مرکز پخش : انتشارات آثارسبحان و یاررس www . asaresobhan.com تهران : میدان انقلاب ، خیابان انقلاب ، نرسیده به خیابان 12 فروردین mail:Info@asaresobhan.com ، ساختمان ولیعصر ) عج ( پلاك ،1314 طبقه دوم asaresobhan2000@yahoo.com تلفن 66493796 - 66971040 – 66971112 : خواننده گرامی سلام از اینکه به جاي کپیبرداري از این کتاب ، آن را خریداري نموده اید و باعث ضرر و زیان نویسنده کتاب و انتشارات مربوطه نشدهاید، از شما سپاسگزاریم . لطفا پیغام ما را به کسانی که از کتاب کپیبرداري میکنند برسانید : کپی برداري از کتابی که با زحمت فراوان تهیه شده و با هزینه زیاد به چاپ رسیده است، موجب ضرر و زیان نویسنده و انتشارات مربوطه میشود . همچنین ، دریافت هزینه کتاب حق شرعی و قانونی نویسنده کتاب و انتشارات آن میباشد نه حق فردي که یک دستگاه چاپ و تکثیر خریده است و اکنون از طریق آن سود میبرد . و در ضمن ، با کپی کردن کتاب باعث میشوند ناشر و مولف زیان ببینند و حتی باعث ورشکستگی شود . در نتیجه دیگر کتابی ترجمه، تالیف و تولید نخواهد شد ! امیدوارم موفق باشید انتشارات آثارسبحان فروشگاه تهران : میدان انقلاب، خیابان انقلاب، روبروي دبیرخانه دانشگاه تهران، تمامی حقوق مادي و معنوي این اثر براي ناشر محفوظ پاساژ کتابسراي اندیشه، کتابفروشی آثارسبحان میباشد . تلفن 66418192 :";s:3681:"مقدمه مترجمین میکروبها و ویروسها امروزه ، بخش مهمی از دنیاي اطراف انسان را تشکیل میدهند . بدیهی است که مطالعه این موجودات ذره بینی شناخت ما را درباره جهان پیرامون و تاثیر آنها در زندگی بشر افزایش خواهد داد . در میان منابع علمی مختلف در این زمینه کتاب میکروبشناسی جاوتز یکی از بنامترین کتابهاي مرجع بوده که از دیدگاه بالینی به مطالعه و بررسی گروههاي مختلف باکتريها ، ویروسها و سایر ذرات بیماريزا پرداخته و ویژگیهاي مختلف هرکدام از جمله ساختار ، متابولیسم و نحوه بیماریزایی را شرح میدهد . ویراست بیست و هفتم کتاب میکروبشناسی پزشکی جاوتز همچنان به اهداف اولین چاپ کتاب در سال 1954 وفادار است که براي تامین یک منبع مختصر ، صحیح و به روز براي جنبههایی از علم میکروبشناسی که در عفونتهاي بالینی و شیمیدرمانی داراي اهمیت میباشند ، منتشر گردید . در کتاب کامل جاوتز جدید ، تمامی فصول از جهات مختلف مورد بازبینی قرار گرفتهاند تا دانش ما در مورد مکانیسمهاي مولکولی ، پیشرفتها در زمینه شناخت بیماريزایی ارگانیسمها و کشف پاتوژنهاي جدید را ارتقاء دهند . طی سالیان گذشته این کتاب به عنوان منبع اصلی درسهاي باکتري شناسی و ویروسشناسی رشتههاي مختلف علوم پزشکی و علوم پایه به دانشجویان معرفی می گردد که بسیاري از دانشجویان به جهت حجم بالاي این منبع ارزشمند که مطالعه آن نیازمند تلاش و وقت زیادي میباشد ، با استفاده از جزوات و فایل هاي مرتبط به مطالعه میپردازند . به همین علت تصمیم گرفتیم خلاصه اي از کتاب را با حفظ ساختار اصلی ، ذکر نکات مهم و ضروري و پرهیز از درج مطالب اضافی تهیه کنیم تا استفاده از آن براي علاقه مندان تسهیل شده و مطالعه آن نیازمند صرف وقت کمتري باشد . همانگونه که چاپهاي کتاب کامل ترجمه جاوتز بدون اشکال نبود ، با تمام تلاشهایی که صورت گرفته است ، در این کتاب خلاصه نیز نیازمند همکاري خوانندگان و دانشجویان گرامی براي ارتقاء کتاب هستیم . لذا مزید امتنان است در صورت مشاهده اشکال در کتاب ، موارد را از طریق آدرس پست الکترونیک اینجانب ( kia . rohani@gmail.com ) با بنده در میان گذارید . چاپ خلاصه کتاب جاوتز تنها به لطف و یاري دوست عزیز جناب آقاي جعفري مدیر موسسه انتشاراتی آثار سبحان مقدور گردید و همچنین زحمات جناب آقاي محمد ایمانی در بهتر شدن این مجموعه اثر بسیار داشت که برحسب وظیفه باید از این دوستان گرامی سپاسگزاري نماییم . با تشکر مهدي روحانی زمستان 1395";s:6276:"جهش و بازآرایی ژنی 40 ...... ................................ ................................ بیان ژن 40 ........................... ................................ ................................ تنظیم بیان ژن در پروکاریوتها 41 ..................................................... فصل : 9 پاتوژنز عفونتهاي باکتریایی 43 انتقال عفونت 43 .................................................. ................................ فرآیند عفونت 43 .................................................. ................................ تنظیم فاکتورهاي ویرولانس باکتریایی 44 .......................................... فاکتورهاي ویرولانس باکتریایی 44 ..................................................... فصل : 10 فلور میکروبی طبیعی انسان 49 نقش میکروبیوتاي ساکن 49 ................................ ................................ فلور طبیعی پوست 49 .......................................... ................................ فلور طبیعی دهان و دستگاه تنفسی فوقانی 49 .................................... فلور طبیعی دستگاه گوارشی 49 ........................... ................................ فلور طبیعی پیشابراه 50 ........ ................................ ................................ فلور طبیعی ملتحمه چشم 50 ............................... ................................ فلور طبیعی واژن 50 ............................................. ................................ فصل : 11 باسیلهاي گرم مثبت اسپوردار : گونههاي باسیلوس و کلستریدیوم 52 گونههاي باسیلوس 52 ......... ................................ ................................ باسیلوس آنتراسیس 52 ........ ................................ ................................ باسیلوس سرئوس 53 ........... ................................ ................................ گونههاي کلستریدیوم 53 ..... ................................ ................................ کلستریدیوم بوتولینوم 54 ...... ................................ ................................ کلستریدیوم تتانی 55 ............ ................................ ................................ کلستریدیوم پرفرنجنس 55 .. ................................ ................................ کلستریدیوم دیفیسیل 56 ....................................... ................................ فصل : 12 باسیلهاي گرم مثبت هوازي بدون اسپور : کورینه باکتریوم 57 کورینه باکتریوم دیفتریه 57 ................................. ................................ لیستریا مونوسیتوژنز 58 ........ ................................ ................................ اریزیپلوتریکس روزیوپاتیه 59 ............................... ................................ نوکاردیوزیس 60 .................................................. ................................ فهرست مطالب فصل : 1 علم میکروبشناسی 9 مقدمه 9 ................................. ................................ ................................ ویروسها 9 ........................... ................................ ................................ پریونها 9 .............................. ................................ ................................ پروکاریوتها 9 ...................... ................................ ................................ فصل : 2 ساختمان سلول 10 مقدمه 11 .............................. ................................ ................................ روشهاي وابسته به نور 11 .. ................................ ................................ ساختار سلولی یوکاریوتی 12 ................................ ................................ فصل : 3 طبقهبندي باکتريها 21 تاکسونومی - واژهنامه میکروبشناسی پزشکی 21 ................................ معیارهایی 21 ........................ ................................ ................................ سیستمهاي طبقهبندي 21 ................................... ................................ شرحی برگروهها و طبقههاي اصلی باکتريها 23 ............................... فصل : 4 رشد، بقا و مرگ میکروارگانیزمها 24 مفهوم رشد 24 ...................... ................................ ................................ استراتژيهاي کنترل باکتريها در سطوح محیطی 26 ........................ نحوه اثرگذاري 26 ................ ................................ ................................ فعالیت خاص برخی بیوسیدها 26 ......................................................... فصل : 5 کشت میکروارگانیزمها 29 نیازمندیهاي رشد 29 ............. ................................ ................................ منابع انرژي متابولیک 29 ..... ................................ ................................ تغذیه 29 ............................................................... ................................ فصل : 6 فیزیولوژي میکروارگانیزمها 31 متابولیتهاي کانونی و تبدیلات بینابینی آنها 31 ................................ مسیرهاي جذبی 33 .............. ................................ ................................ مسیرهاي بیوسنتزي 34 ....... ................................ ................................ تنظیم مسیرهاي متابولیسم 35 ............................. ................................ فصل : 7 ژنتیک میکروبی 38 همانند سازي 39 ................... ................................ ................................ انتقال 39 ................... ................................ ................................ DNA";s:6732:"فصل : 19 یرسینیا و پاستورلا 93 یرسینیا پستیس و طاعون 93 ............................... ................................ یرسینیا انتروکولیتیکا 94 ........ ................................ ................................ پاستورلا مالتوسیدا 94 ........... ................................ ................................ فصل : 20 نایسریاها 95 نایسریا گونهرهآ 95 ................ ................................ ................................ نایسریا مننژیتیدیس 96 ........ ................................ ................................ سایر نایسریاها 97 ................. ................................ ................................ فصل : 21 عفونتهاي ناشی از باکتريهاي بیهوازي 98 باکتريهاي بیهوازي دخیل در عفونتهاي ا نسانی 98 ...................... باکتريهایی که موجب ایجاد واژینوز میشوند 98 .............................. پاتوژنز عفونتهاي بیهوازي 99 ......................... ................................ تشخیص عفونتهاي بیهوازي 99 ..................................................... درمان عفونتهاي بیهوازي 100 ........................ ................................ فصل : 22 لژیونلا، بارتونلا و پاتوژنهاي باکتریایی غیرمعمول 101 لژیونلا پنوموفیلا و سایر لژونلاها 101 ................. ................................ بارتونلا 102 .......................... ................................ ................................ استرپتوباسیلوس مونیلیفورمیس 103 .................... ................................ فصل : 23 مایکوباکتریا 104 مایکوباکتریوم توبرکلوزیس 104 ........................... ................................ سایر مایکوباکتریومها 110 .... ................................ ................................ مایکوباکتریوم لپره 111 ........ ................................ ................................ فصل : 24 اسپیروکتها و سایر میکروارگانیسمهاي مارپیچی 112 تروپونما پالیدوم و سیفلیس 112 ........................... ................................ بورلیا 114 .............................. ................................ ................................ بورلیا بورگدوفري و بیماري لایم 114 .................. ................................ لپتوسپیرا و لپتوسپیروز 115 ................................... ................................ فصل : 25 مایکوپلاسماها و باکتريهاي داراي دیواره سلولی ناقص 117 مایکوپلاسماها 117 .............. ................................ ................................ مایکوپلاسما پنومونیه و پنومونیهاي غیرتیپیک 118 .......................... فصل : 13 استافیلوکوكها 61 فصل : 14 استرپتوکوك ، انتروکوك 65 طبقهبندي استرپتوکوكها 65 .............................. ................................ استرپتوکوك آگالاکتیه 68 .................................... ................................ استرپتوکوكهاي گروه C و 69 ....................... ................................ G استرپتوکوكهاي ویریدنس 69 ............................................................ استرپتوکوك پنومونیه 69 ..... ................................ ................................ انتروکوكها 70 ..................... ................................ ................................ فصل : 15 باسیلهاي گرم منفی رودهاي 73 بیماريهاي ایجاد شده بهوسیله انتروباکتریاسهها به جز سالمونلا و شیگلا 74 .............................. ................................ ................................ شیگلا 76 ........ ................................ ................................ (shigellae) سالمونلا 77 .......................... ................................ ................................ فصل : 16 سودوموناسها و آسینتوباکتر 80 گروه سودوموناد 80 .............. ................................ ................................ سودوموناس آئروژینوزا 80 .................................... ................................ بورخولدریا سودومالئی 81 ..... ................................ ................................ کمپلکس بورخولدریا سپاسیا 81 ........................... ................................ استنوتروفوموناس مالتوفی لا 81 ............................. ................................ آسینتوباکتر 82 ...................... ................................ ................................ فصل : 17 ویبریو، کمپیلوباکتر و هلیکوباکتر 83 ویبریوها 83 .......................... ................................ ................................ ویبریو کلرا 83 ....................... ................................ ................................ کمپیلوباکتر 84 ...................... ................................ ................................ هلیکوباکتر پیلوري 85 .......... ................................ ................................ فصل : 18 هموفیلوس ، بوردتلا، بروسلا و فرانسیسلا 87 هموفیلوس آنفلوانزا 87 ......................................... ................................ هموفیلوس اجیپتیکوس 88 .. ................................ ................................ هموفیلوس دوکرهاي 88 ....... ................................ ................................ بوردتلا 88 ............................................................ ................................ بوردتلا پرتوسیس 89 ........... ................................ ................................ بوردتلا پاراپرتوسیس 90 ....... ................................ ................................ بوردتلا برونشیسپتیکا 90 ...................................... ................................ بروسلا 90 ............................. ................................ ................................ فرانسیسلا تولارنسیس و تولارمی 91 .................. ................................";s:7301:"داپتومایسین 140 .................. ................................ ................................ استرپتوگرامینها 140 ........... ................................ ................................ اگزازولیدینونها 140 ............. ................................ ................................ باسیتراسین 140 .................... ................................ ................................ پلیمیکسینها 140 ............... ................................ ................................ آمینوگلیکوزیدها 140 ............................................ ................................ کینولونها 141 ..................... ................................ ................................ داروهایی که اساساً براي درمان عفونتهاي مایکوباکتریایی به کار میروند 142 .......................... ................................ ................................ فصل : 29 خصوصیات عمومی ویروسها 145 اصطلاحات و تعاریف در ویروسشناسی 145 ...................................... منشأ تکاملی ویروسها 145 ................................. ................................ طبقهبندي ویروسها 146 .... ................................ ................................ اصول ساختار ویروسی 150 .. ................................ ................................ انواع تقارن در ذرات ویروسی 150 ....................... ................................ ترکیب شیمیایی ویروسها 150 ........................... ................................ کشت و سنجش ویروسها 151 ........................... ................................ خالصسازي و تشخیص ویروسها 153 .............. ................................ ایمنی آزمایشگاهی 154 ........ ................................ ................................ واکنش با عوامل فیزیکی و شیمیایی 154 ............................................ مرور کلی 155 ...................................................... ................................ مراحل عمومی در سیکل تکثیر ویروس 156 ....... ................................ ژنتیک ویروسهاي حیوانی 157 .......................... ................................ اکولوژي و روشهاي انتقال ویروسها 159 ......................................... فصل : 30 بیماريزایی و کنترل بیماريهاي ویروسی 161 اصول بیماریهاي ویروسی 161 ............................. ................................ پاتوژنز بیماريهاي ویروسی 161 ......................................................... پیشگیري و درمان عفونتهاي ویروسی 166 ...................................... فصل : 31 پاروویروسها 172 خصوصیات پاروویروسها 172 ............................. ................................ عفونتهاي پارووویروس در انسان 172 ............... ................................ فصل : 32 آدنوویروسها 175 ویژگیهاي آدنوویروسها 175 ............................. ................................ عفونتهاي آدنوویروس در انسان 176 ................. ................................ فصل : 33 هرپسویروس 179 مایکوپلاسما هومینیس 118 ................................. ................................ اورهآپلاسما اورهآلیتیکوم 118 .............................. ................................ مایکوپلاسما جنیتالیوم 118 .. ................................ ................................ فصل : 26 ریکتزیا و جنسهاي مرتبط 119 خصوصیات عمومی 119 ....................................... ................................ ریکتزیا و اورنیتیا 119 ........... ................................ ................................ ارلیشیا و آناپلاسما 122 ......... ................................ ................................ فصل : 27 کلامیدیاها 124 تراخم 125 ............................. ................................ ................................ عفونتهاي تناسلی و کونژونکتیویت انکلوز یونی ناشی از کلامیدیا تراکوماتیس 126 ................................................... ................................ کلامیدیا تراکوماتیس و پنومونی نوزادي 126 .......................................... لنفوگرانولوم ونروم 126 ......... ................................ ................................ کلامیدیا پنومونیه و عفونتهاي تنفسی 126 .......................................... کلامیدیا پسیتاسی و پسیتاکوز 127 ...................................................... فصل : 28 شیمیدرمانی ضدمیکروبی 128 مکانیسم عمل داروهاي ضد میکروبی 128 .......................................... سمیت انتخابی 128 .............. ................................ ................................ مهار سنتز دیواره سلولی 128 ................................ ................................ مهار یا تغییر عملکرد غشاء سلولی 129 ................................................ مهار سنتزهاي پروتئین 130 ................................. ................................ مهار سنتز اسید نوکلئیک 131 .............................. ................................ مقاومت به داروهاي ضد میکروبی 131 ................................................ منشاء مقاومت دارویی 132 ................................... ................................ محدودسازي مقاومت دارویی 133 ........................ ................................ فعالیت In Vitro عوامل ضد میکروبی 133 ......... ................................ فاکتورهاي تأثیرگذار بر فعالیت ضد میکروبی 133 ............................... انتخاب آنتیبیوتیکها 133 ................................... ................................ خطرات استفاده نا صحیح 134 ............................. ................................ داروهاي ضد میکروبی که به صورت ترکیبی استفاده شدهاند 134 ...... پنیسیلینها 135 .................. ................................ ................................ سفالوسپورینها 137 ............................................. ................................ سایر داروهاي بتالاکتام 138 ................................. ................................ تتراسیکلینها 138 ................................................ ................................ کلیندامایسین و لینکومایسین 139 ........................ ................................ گلیکوپپتیدها ، لیپوپپتیدها و لیپوگلیکوپپتیدها 139 .......................................";s:6679:"تب زرد 222 .......................... ................................ ................................ دانگ 224 ............................. ................................ ................................ ویروس آنسفالیت بونیاویروسی 225 ..................... ................................ ویروس تب پشه خاکی 225 ................................. ................................ ویروس تب دره ریفت 225 ................................... ................................ تب شدید با ویروس سندروم ترومبوسیتوپنی 225 ............................... ویروس 226 ................................... ................................ Hearthland تب کنهاي کلرادو 226 .......... ................................ ................................ بیماریهاي بونیاویروسی 226 ................................. ................................ بیماريهاي آرناویروس 227 ................................. ................................ بیماريهاي فیلوویروس 229 ................................ ................................ فصل : 39 ارتومیکسوویروسها 231 ویژگیهاي ارتومیکسوویروسها 231 .................. ................................ عفونتهاي ویروس آنفلوانزا در انسان 234 .......... ................................ فصل : 40 پارامیکسوویروسها و ویروس سرخجه 239 ویژگیهاي پارامیکسوویروسها 239 ..................... ................................ عفونتهاي ویروس پاراآنفلوانزا 241 .................... ................................ عفونتهاي ویروس سنسیشیال تنفسی 242 ......................................... عفونتهاي متاپنوموویروس انسانی 244 .............. ................................ عفونتهاي ویروس اوریون 245 .......................... ................................ عفونتهاي ویروس سرخک 247 ......................................................... ریندرپست 249 ..................... ................................ ................................ عفونتهاي ویروس نیپا و هندرا 250 ................................................... سرخجه پس از تولد 250 ...................................... ................................ سندروم سرخجه مادرزادي 252 ............................................................ فصل : 41 کوروناویروسها 253 خصوصیات کوروناویروسها 253 ......................................................... عفونتهاي کوروناویروسی در انسان 254 ............................................ فصل : 42 هاري، عفونتهاي ویروسی آهسته و بیماريهاي پریونی 257 هاري 257 ............................. ................................ ................................ بیماریزایی و آسیبشناسی 258 ............................................................... اپیدمیولوژي 261 .................. ................................ ................................ بیماري بورنا 261 .................. ................................ ................................ عفونتهاي ویروسی آهسته و بیماريهاي پریونی 261 ...................... خصوصیات هرپسویروسها 179 ........................ ................................ ویروسهاي هرپس سیمپلکس 180 .................... ................................ ویروس واریسلا – زوستر 183 ............................. ................................ سیتومگالوویروس 185 .......................................... ................................ ویروس ابشتنبار 187 ........... ................................ ................................ هرپس ویروس انسانی تیپ 189 ...................................................... 6 هرپس ویروس انسانی تیپ 189 ...................................................... 7 هرپس ویروس انسانی تیپ 189 ...................................................... 8 فصل : 34 پاکسویروسها 190 ویژگیهاي پاکسویروسها 190 ......................................................... عفونتهاي پاکس ویروس در انسان واکسینا و واریولا 191 ............... عفونتهاي آبله میمون 195 ................................. ................................ عفونتهاي آبله گاوي 195 .. ................................ ................................ عفونتهاي بوفالوپاکس 195 ................................ ................................ عفونتهاي ویروس ارف 195 .............................. ................................ مولوسکوم کونتاجیوزوم 195 ................................. ................................ عفونتهاي تاناپاکس و تومور میمون یاباپاکس ویروس 196 .............. فصل : 35 هپاتیت 197 ویژگیهاي ویروسهاي هپاتیت 197 .................. ................................ عفونتهاي ویروسهاي هپاتیت در انسان 199 ..... ................................ فصل : 36 پیکورنا ویروسها 204 ویژگیهاي پیکورناویروسها 204 ........................ ................................ پولیومیلیت 205 ..................... ................................ ................................ کوکساکی ویروسها 207 ..... ................................ ................................ سایر انتروویروسها 209 ....................................... ................................ انتروویروسها در محیط 210 ............................... ................................ فصل : 37 رئوویروسها، روتاویروسها و کالیسی ویروسها 212 روتاویروسها 213 ................................................ ................................ رئوویروسها 215 .................. ................................ ................................ اوربیویروسها و کولتیویروسها 215 .................. ................................ فصل : 38 بیماريهاي ویروسی منتقل شونده توسط بندپایان و جوندگان 217 توگاویروس و فلاویویروس 219 ........................... ................................";s:1996:"فصل : 44 ایدز و لنتیویروسها 277 خصوصیات لنتیویروسها 277 ............................................................ عفونتهاي HIV در انسان 279 .......................... ................................ فصل : 45 قارچشناسی پزشکی 289 مایکوزهاي سطحی 293 ...................................... ................................ مایکوزهاي جلدي 294 ......................................... ................................ فصل : 46 انگلشناسی پزشکی 316 عفونتهاي کرمی خون و بافت 328 .................... ................................ فصل : 43 ویروسهاي سرطانی انسان 264 خصوصیات کلی سرطانزایی ویروسها 264 .......................................... سرطانزایی چندمرحلهاي 264 ............................... ................................ مکانیزم مولکولی ایجاد سرطان 265 .................... ................................ ویروسهاي تومور RNA دار 267 ......................................................... ویروس هپاتیت 267 ........ ................................ ................................ C رتروویروسها 267 ................................................ ................................ ویروسهاي تومور DNA دار 271 ........................ ................................ پولیوماویروسها 271 ............ ................................ ................................ همانندسازي پولیوماویروس 271 .......................... ................................ آدنوویروسها 274 ................................................ ................................ هرپس ویروسها 275 .......................................... ................................ پاکس ویروسها 275 ........... ................................ ................................";s:5076:"كربوهيدرات احاطه شده است . كپسيد از اسيد نوكلئيك محافظت مي كند و اتصال و نفوذ ويروس را به سلول ميزبان تسهيل مينمايد . درون سلول، نوكلئيك اسيد ويروسي، ماشين آنزيمي ميزبان را براي عملكردهاي مرتبط با تكثير ويروس هدايت ميكند . تعدادي از بيماريهاي گياهان توسط ويروئيدها ايجاد ميشوند كه بصورت مولكولهاي RNA حلقوي بسته كوچك و تكرشتهاي هستند و به صورت ساختارهاي ميلهاي شكل با جفت بازهاي فراوان ميباشند . پريونها شكل سلولي پروتئين پريون (PrPc ) توسط DNA كروموزومي ميزبان كد ميشود PrPc . يك سيالوگليكوپروتئين اب وزن مولكولي 33000 - 35000 و ساختارهاي ثانويه با مارپيچ آلفاي فراوان مي باشد كه به پروتئازها حساس بوده و در دترجنتها محلول است . وقوع يك تغيير ساختاري در پروتئين پريون، آن را از شكل طبيعي يا سلولي خود يعني PrPc به ساختار ايجاد كننده بيماري يعني PrPSc تغيير ميدهد . هنگامي كه PrPSc در يك فرد حضور يابد ) بر اثر يك تغيير ساختاري خودبخودي يا بر اثر عفونت ( مي تواند PrPc ها را براي تبديل به فرم بيماري به كار گيرد . بنابراين پرويونها با استفاده از PrPc موجود در ميزبان به عنوان سوبسترا، تكثير ميشوند . بيماريهاي پريوني مهم ديگري هم وجود دارند . پروكاريوتها ويژگي اوليه قابل تمايز پروكاريوتها، اندازه نسبتاً كوچك آنها ) معمولاً در حدود يك ميكرومتر قطر ( و عدم حضور غشاي هسته مي باشد . تقريباً تمام باكتري ها، DNA حلقوي با طول حدود ميليمتر دارند . تنوع پروكاريوتي اندازه كوچك كروموزوم پروكاريوتي، ميزان اطلاعات ژنتيكي درون آن را محدود ميسازد . تعداد ژنهاي درون پروكاريوتي ممكن است از 468 در مايكوپلاسما ژنيتاليوم تا 7825 در استرپتومايسس كوئليكالر 1 متغير باشد و اكثر اين ژنها ممكن 1 Streptomyces coelicolor فصل : 1 علم ميكروبشناسي فصل 1 علم میکروبشناسی مقدمه ميكروبشناسي مطالعه ميكروارگاني ها است كه گروهي بزرگ و متنوع از ارگانيسمهاي ميكروسكوپي بوده و بصورت تكسلولي يا دستههاي سلولي مشاهده ميشوند . ميكروارگانيسمها مسئول چرخه عناصر ضروري شيميايي حيات ) شامل كربن، نيتروژن، سولفور، هيدروژن و اكسيژن ( ميباشند . بيش از 90 درصد سلولها در بدن ما ميكروبها هستند . باكتريهاي موجود در روده انسان به صورت متوسط كيلوگرم وزن دارند و يك انسان بالغ مقداري از وزن خود را در باكتريهاي مدفوع به صورت سالانه دفع مينمايد . حدود 8 درصد از DNA در ژنوم ما از ژنوم ويروسي مشتق شده است . شاخه اصلي زيست شناسي، يوكاريوتها ) ارگانيسمهايي كه شامل هسته محصور شده توسط غشا ميباشند ( را از پروكاريوت ها ارگانيسم هايي كه DNA به طور فيزيكي از سيتوپلاسم جدا نميباشد ( جدا مينمايد . ميكروارگانيسمهاي يوكاريوتي، يا ) يوكاريا از ديدگاه فيلوژنتيكي ( توسط ساختار سلولي متمايز و تاريخ فيلوژنتيكي شان، دسته بندي مي شوند . در بين گروههاي ميكروارگانيسمهاي يوكاريوت، جلبكها ،(algae) تكياختهها ،(protozoa) قارچها (Fungi) و كپكها (slim modls) قرار دارند . ويروسها ويروس ها فاقد بسياري از ويژگيهاي سلولي، ازجمله توانايي تكثير مي باشند . ويروس تنها زماني ويژگي كليدي سيستم زنده يعني تكثير را بدست ميآورد كه يك سلول را آلوده ميكند . يك ذره ويروسي معمولا كوچك است ) مثلا آدنوويروس ها 90 نانومتر طول دارند ( و شامل : اسيد نوكلئيك DNA ) يا ( RNA احاطه شده توسط پوشش پروتئيني يا كپسيد ميباشد كه برخي اوقات خود كپسيد هم توسط پوششي از ليپيد، پروتئين و";s:4577:"10 خلاصه باكتريشناسي و ويروسشناسي جاوتز است براي اعمال ضروري از قبيل توليد انرژي، سنتز جلبكها ماكرومولكولها و تكثير سلولي، اختصاص يافته باشند . هريك از اصطلاح جلبك، به تمام ارگانيسمهايي اطلاق ميگردد كه به پروكاريوتها تعداد نسبتا كمي ژن حمل مي كنند كه به عنوان محصول فتوسنتز اكسيژن توليد ميكنند . تمام جلبكها ارگانيسم امكان انطباق فيزيولوژيك با محيط را ميدهد . داراي كلروفيل در غشاهاي فتوسنتتيك كلروپلاست طبقهبندي پروكاريوتها درونسلولي خود ميباشند . معيار مناسب ممكن است، ساختاري، فيزيولوژيكي، بيوشيميايي تكياختهها يا ژنتيكي باشد . اسپورها كه ساختارهاي سلولي تخصص تك ياخته ها، پروتيست هاي غيرفتوسنتز كننده تك سلولي يافتهاي هستند و ميتوانند امكان بقا در شرايط محيطي سخت مي باشند . نيازمندي هاي تغذيه اي چنين ارگانيسم هايي توسط را فراهم كنند، معيار ساختاري مناسبي براي طبقهبندي محسوب مواد آلي تأمين ميشود . ميشوند . زيرا زيرگروههاي كاملا مشخصي از باكتريها، اسپور توليد ميكنند . قارچها معيارهاي ژنتيكي بهصورت فزايندهاي در طبقهبندي قارچها، پروتيستهاي غيرفتوسنتتيك هستند كه به صورت باكتريها بكار ميرود در حال حاضر طراحي پروبهاي DNA توده اي از رشتههاي بهم پيچيده منشعب ) هيف ( كه به عنوان يا روشهاي تكثير ) DNA مانند روش واكنش زنجيرهاي ميسليوم شناخته ميشوند، رشد مي كنند . زيرشاخههاي اصلي از پليمراز ( [PCR] شناسايي ارگانيسم هايي را كه به علت حمل قارچها : كيتريديوميكوتا ،1 زيگوميكوتا ) 2 زيگوميستها ، ( نواحي ژنتيكي اختصاصي داراي نياي مشترك مي باشند، را آسكوميكوتا ) 3 آسكوميستها ، ( بازيديوميكوتا 4 سرعت بخشيده است . مقايسه توالي DNA براي برخي ژن ها ) بازيديوميست ها ( و دوتروميستها 5 منجر به اثبات روابط فيلوژنتيك در ميان پروكاريوت ها شده ) يا قارچهاي ناقص ( هستند . است . كپكها باكتري ها و آركي باكتري ها : زيرشاخه هاي اين ارگانيسم ها توسط حضور يك توده چندهستهاي آميبيشكل اصلي پروكاريوتها در سيتوپلاسم كه پلاسموديوم ناميده ميشود، بعنوان مرحلهاي پروكاريوت ها در 2 گروه اصلي قرار دارند . يوباكتر ها و آركي در چرخه زندگيشان، مشخص ميشوند . پلاسموديوم يك باكتريها . كپك، مشابه ميسليوم در قارچهاي حقيق ي است . هر دو پروتيستها كوئنوسيت شكل هستند . با اين تفاوت كه در كپكها، جريان » هسته حقيقي « يوكاريوت ها ) برگرفته از كلمه يوناني ( karyon سيتوپلاسمي در تمامي جهات انجام ميشود و اين جريان تنها يكي از خصوصيت متمايزكننده آنها است . اندامكهاي موجب ميشود تا پلاسموديوم در مسير منبع غذايي كه عمدتا متصل به غشاء، ميكروتوبولها و ميكروفيلامنتهاي يوكاريوتي ، باكتري ها ميباشند ) در پاسخ به سيگنال ( 3 '- 5 '- cAMP كمپلكسهاي داخل سلولي ايجاد ميكنند كه از ساختارهاي مهاجرت نمايد . يافت شده در پروكاريوتها متفاوت است . فصل : 2 ساختمان سلول يوكاريوت هاي ميكروبي، پروتيست ها، اعضاي 4 گروه 1 chytridiomycota اصلي زير هستند : جلبكها، تكياختهها، قارچها و كپكها 2 zygomycota . 3 ascomycota 4 basidipmycota 5 deuteromycetes";s:2606:"فصل : 2 ساختمان سلول 11  شك كل :A . 2 - 1 آزمون مثبت زمينه تاريك، تر روپونماها توسط ويژگ گي شك كل درب بطري بازكن و حركت جلو و عقبي ي با چرخش دور مح ور طو ولي، تشخيص داده مي ي شوند :B . ميكروگراف ف ميكروسكوپي فلورسن نت . يك ك باكتري ميله اي شكل ل به نشانگر فلورسنت متصل شده است : C . ميك كروسكوپ الكتروني اس سكنينگ از باكتري است تافيلوكوكوس اورئوس . ج ( ميك كروسكوپ زمين نه تاريك 5 سيستم نوردهي در آن به گونهاي تغيير يافته ه است كه تنها ن ور از لبهها ا به نمونه دسترسي ي يابد . وضوح در م ميكروسكوپ زمين نه 5 D Dark-field microsccope فصل 2 ساخختمان س سلول مقدمه اينن فصل ساختار پاايه و عملكرد اجز زايي كه سلولههاي يوكارريوتي و پروكاريوتيي را ميسازد، مورد د بحث قرار ميدههد . از نظر تاريخي، ميكروسككوپ در ابتدا، حضو ور باكتريها و س پس، رازهاايي در مورد ساختار سلول را مشخص ص نمود . روششهاي وابسته به نور ميككروسكوپ نورري قدرتت تفكيك ميكروسسكوپ نوري تحت شرايط ايده ال در حدود نصفف طول موجي نوريي ميباشد كه استف فاده شده است . چنندين نوع ميكروسكوپ نوريي به طور رايج در م ميكروبشناسي اس تفاده ميششوند : الفف ( ميكروسكوپ زمينه - روشن 1 ميكرروسكوپ زمينه روششن شامل 2 سري ي لنز ) شيئي 2 و چششمي ( 3 ميبااشد . معمولا اين مييكروسكوپها از لن نزهاي شيئي با ق درت 100 و لنزهاي چشمي با قدرت 10 تشكي يل شدهاند و از ايينرو نمونهه را 1000 برابر بزررگ ميكنند . ب ( ميكروسكوپ ففاز كنتراست 4 ميكرروسكوپ فاز كنتراست امكان مشاهد ده سلول هاي زن ده را بدونن رنگآميزي فراهمم نموده است . ب ا ميكروسكوپ ززمينه روشنن ، فرآورده هاي رنگگ آميزي شده و ك كشته شده بايد اس تفاده شوندد . 1 Brigght - field microscope 2 Objective 3 Ocuular 4 Phaase contrast microoscope";s:4609:"122 خلاصصه باكتريشناسي ي و ويروسشناسسي جاوتز تاريكك كاملا زياد استت . از اينرو، اين تك كنيك براي مش اهده ارگانينيسمهايي از قبيل تروپونماپاليدوم ،1 ي يك اسپروكت كه ككمتر از 0 // 2 ميكرون قطر داارد بصورت ويژه م مفيد ميباشد ) شككل A .( 22 - 1 د ( مميكروسكوب فللورسنت جهتت مشاهده نمونههايي كه فلورسانس دارند و در واقع دداراي تواناييي جذب طول موججهاي كوتاه نور ر ) ماوراءبنفش ( و پس دادنن موجهاي بلندتر ) مرئي ( هستند، مورد استفاده قرار ميگگيرد . ه ( ميكروسكوپ تتبايني تداخلي تم مايزدهنده 2 در ايين ميكروسكوپ ااز يك پلاريزر ب راي توليد نورپلالاريزه  شك كل . 2 - 2 ميكروسكپ پ توان اتمي . شكل از تكهاي از . DNA نواح حي برآم مده روشن، آنزيمهايي هستند كه به DNA متصل شدهاند . استفااده مي كنند . ميكرووسكوپ DIC براي ي مشاهده سلول ههاي رنگگآميزي نشده، بصوورت ويژه مناسب م ميباشد . ميكرو وسكوپهاي اسك كنينگ پروب 6 يك كلا لاس جديد ميكروس سكوپها است كه ساختارهاي سطح حي ميكركروسكوپ الكترروني را توسط ط حركت يك پروب ب پرتحرك روي س سطح نمونه تشخيص ص ميكرروسكوپهاي الكترروني بر اساس اين ن واقعيت كه الكترون ها ميدهند د . ميكروسكوپ اس سكنينگ نقبزن 7 7 و ميكروسكوپ با طولل موج كوتاهتري نسسبت به فوتونه هاي نور سفيد دارند، توان اتم مي ،8 مثالهايي از ز اين كلاس جد ديد از ميكروسكو وپ وضووح بهتري دارد 2 . نوع ميكروسكوپ پ الكتروني وجود دارد : ميباشن ند . ميكرروسكوپ الكترونيي گذاره (TEM)3 و ميكروسكوپ الكتتروني نگارهه TTEM . (SEM)4 ميتواند ذرات با ف فاصله 0 / 001 ميكررومتر ساختار ر سلولي يوكاريو وتي را تفكفيك كند SEM . معمولا قدرت تفكي كيك كمتري نسبتت به هسته ه TEEM دارد . هسته د داراي ژنوم سلول م ميباشد و توسط غش شائي شامل دو لاي يه ميكركروسكوپ ليزر اسكنينگ هم ك كانون 5 غشاهاي ي منفرد كه بوسيله ه يك فضاي با ضخ خامت متغير از ه م يك منبع نور ليزر همرراه با ميكروسكوپ پ نوري ميباش د . در جدا شد دهاند، احاطه شده اس ست . غشاء هست ته داراي نفوذپذير ري ميكرروسكوپ ليزر اسكنكنينگ، پرتو ليزر به ه يك آينه كه پرتوو را از انتخابي ي است . ساختاري ك كه اغلب در ميان ه هسته قابل مشاه هده مي باشد د ، هستك (nucleolus) است، منطق قه اي غني از RNNA ميانن ابزار اسكنينگ هددايت ميكند، پرتاب ب ميشود . سپس پرتو كه مكان سنتز RNA ريب بوزومي است . ليزر از ميان منفذي كهه دقيقا جهت هدايت ت پرتو به يك لايه عموددي درون نمونه ططراحي شده است، و وارد ميشود . و تووسط ساختا ارهاي سيتوپلا لاسمي اين ميكروسكوپ ميتووان با تنظيم پرتو ليزر در يك نمونه نسبتا سيتوپلا لاسم سلولهاي يوك كاريوتي با حضور ش شبكه اندوپلاسمي ي ، ضخييم، لايههاي متفاووتي را مشاهده نمود . واكوئلها، پلاستيدهاي خ خود تكثير شونده و يك اسكلت سلولي پيچيد ده متشكل از ميك كروتوبولها، مي يكروفيلامنتها ا و فيلامنت تهاي حد واسط، م مشخص ميشود . 1 Trepponemapallidum 2 Diffferential Interfereence Contrast (DIIC) Microscope 6 S Scanning probe m microscope 3 Trannsmission electroon microscope 7 S Scanning tunnelinng force microscoope 4 Scaning electron miccroscope 8 A Atomic force micrroscope 5 Connfocal scanning laaser microscope (( CSLM)";s:3325:"جدول . 2 - 1 مقايسه بينن خصوصيات ديوار ره سلولي باكتريهايي گرم مثبت و گرم منفي فصل : 2 ساختمان سلول 17 گرم مثبت گرم منف في رننگ سلول رنگ ششده به روش بنفش قرمز ز - صورتي گرگم ججنس شاخص باسيلوس، استافيلووكوكوس، استرپتوكو وكوس اشري يشيا، نايسريا، سودوم موناس سساختارها / تركيباتت متمايز كننده پپپتيدوگليكان لايه ضخيم لايه نازك تئئيكوئيك اسيد دارد ندارد د غششاء خارجي ندارد دارد ليپپوپلي ساكاريد ) اندوتتوكسين ( ندارد دارد پرروتئينهاي پورين ندارد ) به علت عددم داشتن غشاء خارج جي ضروري دارد ، ، اجازه ميدهند تا مو ولكولها از غشاء پرري پلاسم نميباشد ( خارج جي عبور نمايند . ندارد دارد ححساسيت به پنيسيلينن معمولا بيشتر حسساس ميباشند ) با است تثنائات معمو ولا كمتر حساس مي يباشند ) با استثنائات ححساسيت به ليزوزيم شاخص ( شاخص خص ( ل خ تئيكورونيك اس يدها، پليمرهاي مشابهي هستند ، اما ج ( اج جزاء اختصاصي ديواره سلولي باكتريهاي گر رم واحددهاي تكرار شونده در اين اسيدها، داراي اسيدهاي قنديي ) از منفي قبيلل - N استيل مانوزورونيك اسيد يا - D گلوكوزورونيك اسسيد ( ديواره س سلولي گرم منفيه ها شامل سه جزء ك كه در لايه خارج جي به ججاي فسفريك اسيددها ميباشند . زماني ي كه فسفات مححدود پپتيدوگليكان قرار گرفت تهان د؛ ليپوپروتئين ين ، غشاء خارجي ي و استت اين تركيبات به ججاي تئيكوئيك اسي يد ساخته ميشوند .. ليپوپليساكاريد ميباشد . . 2 پپليساكاريدها پرو وتئينهاي اصلي غ غشاء خارجي، طبق ق ژنهاي كدكنن ده هيدرروليز ديواره گرم مثثبتها در برخي گو ونههاي خاص، قنددهاي آنها نامگذاري ميشوند . پو ورينها، كه مثالهاي آن ،OOmpC خنثيي مانند مانوز، آرابيينوز، رامنوز و گل لوكز آمين و قنددهاي O OmpD و OmpF و phooE ميباشد . پوري ينها پروتئين ها اي اسيددي از قبيل گلوكوررونيك اسيد و ما انورونيك اسيد اييجاد تريمر ميباشند كه به هر هر دو سوي غشاء خ خارجي نفوذ ميكنن ند ميككند . بهنظر ميرس د كه اين قنده ها بعنوان زيرواحددهاي ) شكل .( 2 - 18 اين كانال ها نسبتا غيراختصا اصي هستند و امكا كان پليسساكاريدي در ديوارهه سلولي حضور دار رند . انتشار آ آزاد سوبستراهاي هيدروفيل كوچك ك را از ميان غش اء فراهم م ميسازند .";s:5396:"18 خلاصه باكتريشناسي و ويروسشناسي جاوتز اعضاي گروه دوم از پروتئينهاي غشاء خارجي در بسياري نايسريا گونهرهآ، هموفيلوس آنفولانزا و هموفيلوس دوكرهاي ( جهات مشابه پورينها ميباشند، به عنوان مثال Lam B : و گليكان هاي ) قسمت قندي ( نسبتا كوتاه و منشعب ) شاخه دار ( ،Lam B . Tsx يك پورين قابل القاء است كه گيرنده باكتريوفاژ دارند . اين گليكوليپيدهاي كوچكتر قابل مقايسه با ساختارهاي لامبدا نيز ميباشد و مسئول اكثر انتشار مالتوز و LPS ناقص » تيپ « R كه فاقد آنتيژن O بوده و توسط مالتودكسترين ها از ميان غشاء مي باشد Tsx . گيرنده باكتريوفاژ موتانت هاي خشن باكتري هاي روده اي مانند E.coli توليد T6 بوده و مسئول انتشار نوكلئوزيد ها و برخي اسيدهاي آمينه ميشوند، هستند و به آنها LOS ميگويند . ميباشد . 3 . ليپوپروتئين OmpA در اتصال غشاء خارجي به لايه پپتيدوگليكان مولكولهاي ليپوپروتئين، غشاء خارجي و لايههاي پپتيدوگليكان نقش دارد . همچنين گيرنده پيلي جنسي در كونژوگاسيون را به هم متصل ميكنند ) شكل .( 2 - 17 ليپوپروتئين داراي 57 باكتريايي وابسته به F ميباشد . اسيد آمينه ميباشد كه از تكرارهاي يك توالي - 15 اسيدآمينهاي پروتئينهاي غير شايعي نيز در ديواره حضور دارند كه در تشكيل شده است . تركيب ليپيد، شامل يك تيواتردي گليسريد انتقال مولكولهاي اختصاصي مانند ويتامين B12 و متصل به سيستئين انتهايي ميباشد كه به طور غيركووالان به كمپلكسهاي آهن - سيدروفور، دخالت دارند . عملكرد صحيح غشاء خارجي متصل شده است . اين پروتئينها نيازمند انرژي، همراه با پروتئيني بنام ،Ton B . 4 فضاي پريپلاسمي است . پروتئينهاي غشاء خارجي توسط ريبوزومهاي متصل به فضاي بين غشاء داخلي و خارجي، فضاي پريپلاسمي نام دارد، سطح سيتوپلاسمي غشاء سلول، سنتز ميشوند . كه شامل لايه پپتيدوگليكان و يك محلول شبهژلي از . 2 ليپوپليساكاريد (LPS) پروتئينها ميباشد . پروتئينهاي پريپلاسمي عبارتند از : از سه قسمت تشكيل شده است : ليپيد ،A بخش مركزي پروتئينهاي متصل شونده به سوبستراهاي اختصاصي ) مانند : ، ( core ) آنتي ژن . O اسيدهاي آمينه، قندها، ويتامينها و يونها ، ( آنزيمهاي ليپيد A داراي واحدهاي دي ساكاريد گلوكز آمين فسفريله هيدروليتيك ) مانند : آلكالين فسفاتاز و - 5 ′ نوكلئوتيداز ( كه است كه به تعدادي از اسيدهاي چرب بلند، متصل ميباشد سوبستراهاي غيرقابل انتقال را شكسته و قابل انتقال ميسازد و ) شكل .( 2 - 19 بتاهيدروكسي ميريستيك اسيد، يك اسيد چرب آنزيم هاي سم زدايي ) مانند : بتا - لاكتاماز و آمينوگليكوزيد - 14 كربنه (C14 ) است كه هميشه حضور دارد و خاص اين ليپيد فسفوريلاز ( كه آنتيبيوتيكهاي خاصي را غيرفعال ميكنند . است . بخش مركزي پليساكاريد ،(core) در شكل 2 - 19A,B ديواره سلولي آركيها نشان داده شده است و در تمام گونههاي گرم منفي كه LPS برخي از آركيها يك لايه سادة S دارند كه اغلب شامل دارند، مشابه است و شامل 2 قند مشخص، كتوداكسي - گليكوپروتئين ها مي باشد . برخي آركي ها يك ديواره سلولي اوكتانوئيك اسيد (KDO) و هپتوز ميباشد . سخت متشكل از پلي ساكاريدها يا يك پپتيدوگليكان بنام آنتي ژن O واحدهاي تكراري، معمولا تريساكاريدهاي سودومورين ) مورين كاذب ( دارند . سودومورين با داشتن - L خطي يا تترا يا پنتاساكاريدهاي منشعب مي باشند . زنجيره هاي آمينواسيد به جاي - D آمينواسيدها و واحدهاي دي ساكاريدي با پيوند 3 ߚ 1 ߙ كربوهيدارت هيدروفيليك آنتيژن O سطح باكتري را به جاي پيوند 4 ߚ 1 ߙ از پپتيدوگليكان ساير مي پوشانند . گليكوليپيدهاي غشاء خارجي باكتري هايي كه در باكتريها متفاوت ميباشد . سطح مخاط كلونيزه ميشوند ) مانند : نايسريا مننژيتيدس،";s:5390:"فصل : 2 ساختمان سلول 19 اندوسپورها بعضي ارگانيسمها، در پاسخ به شرايط محيطي، يك چرخه تمايز را انجام مي دهند . فرآيند اسپورزايي، با فقدان هريك از مواد غذايي ) كربن، نيتروژن يا فسفر ( شروع مي شود . هر سلول تشكيل يك اسپور داخلي ميدهد كه زماني كه سلول مادر اتوليز مي شود، رها مي گردد . اسپور يك سلول در حال استراحت ميباشد كه مقاومت بالايي به خشكي، دما و مواد شيميايي دارد . ب ( خصوصيات اندوسپورها . 1 بخش مركزي : بخش مركزي، پروتوپلاست اسپور ميباشد و داراي هسته كامل ) كروموزوم ، ( تمام اجزاي دستگاه سنتز پروتئين و سيستم توليد انرژي بر پايه گليكوليز است . انرژي جوانهزني در - 3 فسفوگليسرات به جاي ATP ذخيره شده است . . 2 ديواره اسپور : داراي پپتيدوگليكان طبيعي است و ديواره سلولي سلول رويشي را در حال جوانهزدن تشكيل ميدهد . . 3 كورتكس : داراي يك نوع پپتيدوگليكان غيرمعمول است كه داراي پيوندهاي عرضي بسيار كمتر از پپتيدوگليكان ديواره سلولي ميباشد . . 4 پوشش : (Coat) از يك پروتئين شبهكراتين تشكيل شده است كه حاوي تعداد زيادي پيوندهاي ديسولفيدي داخل مولكولي ميباشد . نفوذناپذيري اين لايه، مقاومت نسبي اسپور را به عوامل شيميايي ضدباكتريايي نشان ميدهد . . 5 اگزوسپوريوم : اگزوسپوريوم متشكل از پروتئينها، ليپيدها و كربوهيدراتها ميباشد و داراي لايه پاراكريستالي پايه و يك ناحيه خارجي مو مانند ميباشد . رنگآميزي رنگآميزي گرم اساس واكنش متفاوت گرم، ساختار ديواره سلولي است و باكتريها را به دو گروه گرم مثبت و منفي تقسيم ميكند . رنگآميزي اسيد - فست باكتريهاي اسيد - فست، آنهايي هستند كه كربول فوشين را براحتي پس از رنگبري با اسيد هيدروكلريك در الكل، حفظ مي نمايند . باكتريهاي اسيد - فست ، قرمز به نظر ميرسند . ساير باكتريها، رنگ متضاد را به خود ميگيرند . ه ( پروتوپلاستها، اسفروپلاستها و اشكال L حذف ديواره باكتري ها ممكن است بوسيله هيدروليز ليزوزيم يا توسط توقف سنتز پپتيدوگليكان با آنتيبيوتيكي مانند پنيسيلين، حاصل شود . در محيط حفاظت شده اسمزي، چنين اعمالي موجب رها شدن پروتوپلاستها از سلولهاي گرم مثبت و اسفروپلاستها ) كه غشاء خارجي در آن حفظ شده و پپتيدوگليكان به دام افتاده است ( از سلولهاي گرم منفي ميشود . اگر چنين سلول هايي قادر به رشد و تقسيم شدن باشند، اشكال L ناميده ميشوند . (L forms) كپسول لايه متراكم ) غالبا پلي ساكاريدي ( و بسيار معين و در ارتباط نزديك كه سلول را احاطه كرده و مانع عبور ذراتي از قبيل، مركب چين ميشود، به عنوان كپسول ناميده ميشود . كپسول در تهاجم باكتريهاي پاتوژن نقش دارد . سلولهاي كپسولدار از فاگوسيت شدن محافظت ميشوند . فلاژل فلاژل باكتريها، ضمائم رشتهاي شكل، متشكل از پروتئين ) فلاژلين ( ميباشند، كه 12 تا 30 نانومتر قطر دارند . فلاژل اندامك حركتي براي باكتريهايي كه آنها را دارند، محسوب مي شوند . سه نوع آرايش براي فلاژل شناخته شده است : مونوتريش ) فلاژل قطبي منفرد ، ( لوفوتريش ) چندين فلاژل قطبي ( و پري تريش ) فلاژلهاي منتشر شده در سرتاسر سلول .( فلاژل توسط يك كمپلكس ساختاري كه از يك قلاب و يك جسم پايه تشكيل شده است ، به سلول متصل ميگردد . قلاب بعنوان مفصلي بين موتور در ساختار پايه و فلاژل باشد . جسم پايه داراي يك سري حلقه است . حلقه هاي L و P در گرم مثبتها حضور ندارند . پيلي ) فيمبريه ( بسياري از باكتري هاي گرم منفي داراي زوائد سطحي سختي بنام پيلي ) موهاي ( L يا فيمبريه ) ريشههاي ( L ميباشند . پيليها كوتاه تر و ظريفتر از فلاژل ميباشند . مشابه فلاژل، پيلي نيز از زيرواحدهاي ساختاري پروتئيني بنام پيلين تشكيل شده است .";s:1164:"20 خلاصه باكتريشناسي و ويروسشناسي جاوتز رنگآميزي منفي رنگآميزي كپسول اين فرآيند شامل رنگ آميزي پس زمينه با يك رنگ اسيدي رنگآميزي كپسول باروش Welch انجام ميگيرد . است كه سلولها را بهطور متضادي بيرنگ رها ميكند . اين رنگآميزي نوكلئوئيدها روش براي سلول ها يا ساختارهايي كه به طور مستقيم به نوكلئوئيدها با رنگ فولگن كه اختصاصي براي DNA است، سختي رنگ ميشوند، استفاده ميشود . قابل رنگآميزي هستند . رنگآميزي فلاژل رنگآميزي اسپور حضور فلاژلها و آرايش آنها را ميتوان توسط تيمار با يك اسپورها معمولا با مالاشيت سبز يا كربول فوشين رنگ سوسپانسيون كلوئيدي ناپايدار از نمكهاي اسيدي تانيك، ميشوند . مشخص نمود، كه رسوبي سنگين روي ديواره سلولي و فلاژل ايجاد ميكنند .";s:4460:"فصل : 3 طبقهبندي باكتريها 21 هاله هموليز، محيط مك كانكي آگار و كلنيهاي صورتي در تخمير كنندگان لاكتوز .( ساختار ميكروسكوپي باكتريها از نظر تاريخي ، رنگآميزي گرم به همراه مشاهده چشمي توسط ميكروسكوپ نوري، از روشهاي بسيار مفيد در طبقهبندي يوباكترها ميباشد . تستهاي بيوشيميايي تستهاي بيوشيميايي ميكروبي شايع كه در افتراق بين باكتريها مورد استفاده قرار ميگيرد شامل : شكست كربوهيدرات، توليد كاتالاز، استفاده از سيترات، كوآگولاز، دكربوكسيلاز و دآميناز، سولفيد هيدروژن ، دكربوكسيلاز و دآميناز ، ايندول، واكنش نيترات، توليد اكسيداز، تست ووژپروسكوئر .( VP ) تغييرات ژنتيكي كشت بسياري از ارگانيسمها مشكل ميباشد و در اين موارد تكنيك هايي كه توسط تخمين هيبريداسيون اسيد نوكلئيك يا بررسي توالي DNA وجود ارتباط را مشخص ميسازند، از ارزش خاصي برخوردار ميباشند . سيستمهاي طبقهبندي كليدهاي دوبخشي 1 كليدهاي دوبخشي ، صفات باكتريها را به گونهاي سازماندهي مينمايند كه امكان تعيين هويت كارآمد ارگانيسمها را بوجود مي آورد . براساس حضور (+) يا غياب (-) يك شاخص تشخيصي به زيرگروههاي كوچكتري تقسيم ميشوند . طبقهبندي عددي با استفاده از اندازهگيري فعاليت بيوشيمايي طبقهبندي عددي در دهه 1970 به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفت . الگوهاي طبقهبندي در اين روش، تعداد زيادي ) اغلب 100 يا بيشتر ( خصوصيات ارزيابي نشده مفيد از 1 Dichotomous فصل : 3 طبقهبندي باكتريها فصل 3 طبقهبندی باکتریها تاكسونومي - واژهنامه ميكروبشناسي پزشكي شناسايي ،(Identification) طبقه بندي ( Classification) و نامگذاري (Nomenclature) سه بخش جدا ، اما مرتبط از ردهبندي باكتريها (Taxonomy ) ميباشند . مرتبههاي ردهبندي ، اساسي براي سازماندهي باكتريها تشكيل ميدهند . رده بندي Linnaean شناخته شده ترين سيستم براي زيست شناسان است . اين سيستم از مرتبههاي ردهبندي رسمي ) ترتيبي ،Family ،Order ،Class ،Phylum ،Kingdom، ( Genus و Species استفاده ميكند . مرتبههاي پاييني توسط يك انجمن علمي از متخصصين پذيرفته شدهاند ) جدول 3 - 1 را ببينيد .( بين اين مرتبهها، Species, Genus, Family مفيدترينها ميباشند . معيارهايي براي شناسايي باكتريها رشد روي محيطها بر خلاف ويروسها و انگلها، بسياري از باكتريهاي پاتوژن ميتوانند روي محيطهاي جامد داراي آگار جداسازي شوند . محيطهاي كشت ميتوانند غيرانتخابي يا انتخابي باشند و براي افتراق باكتريهاي متعدد موجود در يك نمونه باليني،كه حاوي انواع ارگانيسمهاي مختلف است، استفاده شوند . محيطهاي غير انتخابي : اين محيطها تمايل دارند تا بيشترين جنسهايي كه امكان دارد را رشد دهند . محيطهاي انتخابي : اساس محيطهاي انتخابي اضافه كردن تركيبي مهاري به محيط است كه به صورت اختصاصي از رشد باكتريهاي نامرتبط ) غير بيماريزا ( جلوگيري مينمايد . محيطهاي افتراقي : پس از رشد برخي باكتريها، تغييرات رنگي خاصي در محيط يا كلني باكتري ايجاد ميشود كه موجب افتراق باكتريها از يكديگر ميگردد ) مانند محيط بلاد آگار و";s:4176:"22 خلاصه باكتريشناسي و ويروسشناسي جاوتز لحاظ طبقهبندي را مورد استفاده قرار ميدهند . براي اين روش، RNA ريبوزومي بايد يك كلني خالص از باكتري جداشده و در تستها تلقيح تواليهاي ژنتيكي كد كننده RNA ها و پروتئينهاي ريبوزومي گردد . ) كه به صورت توام براي تشكيل يك ريبوزوم داراي عملكرد ، مثال : روش API ضروري هستند ( در طي تكامل بسيار حفاظت شده هستند و مقايسه توالي نوكلئوتيدي RNA ريبوزومي 16s از منابع زيستي رده بندي بر اساس اسيد نوكلئيك اين روشها شامل : به دو روش انجام ميشود : جداسازي مختلف نشان داده است كه ارگانيسمهاي بسيار دور، با هم پلاسميد، آناليز DNA ژنومي ) در اين مورد، اندونوكلئازهاي داراي ارتباطات تكاملي ميباشند . محدودالاثري مورد استفاده قرار ميگيرند كه نواحي برش كمياب را در ژنوم باكتري برش ميدهند .( جدول . 3 - 4 صفات كليدي كه درآركيباكتريها و يوكاريوتها مشترك است اما در يوباكتريها مشاهده نميشود . آناليز پلاسميد صفت يوباكتريها آركي پلاسميدها ميتوانند از يك باكتري كشت شده جداشده و توسط باكتريها و الكتروفورز ژل آگارز براي تشخيص تعداد و اندازه، از يكديگر يوكاريوتها جدا شوند . آناليز پلاسميد براي آزمودن همهگيريهايي كه محدود به زمان و مكان ميباشند مناسب است . فاكتور طويلسازي ( EF-2 ) 2 حاوي خير بله آناليز برش اندونوكلئاز اسيد آمينه ديفتاميد ميباشد و اندونوكلئازهاي محدودالاثر تواليهاي كوتاه DNA را شناسايي بنابراين توسط توكسين ديفتري ميكنند ) توالي برش ( و هر دو رشته DNA را در نزديك اين - ADP ريبوزيله ميگردد توالي برش ميدهند . متيونيل tRNA آغازي فرميله خير بله نميباشد آناليز ژنومي برخي ژنهاي tRNA حاوي خير بله در استفاده معمول از توالييابي DNA ژنومي امكان مقايسه اينترون ميباشند يوكاريوتها تواليهاي مختلف DNA را ايجاد مينمايد و ميتواند ميزان سنتز پروتئين توسط آنيسومايسين خير بله ارتباط آنها را با يكديگر اندازهگيري كند . تفاوتهاي توالي DNA مهار ميشود اما توسط كلرآنفنيكل بين ژنهايي كه به سرعت تغيير ميكنند، ميتوانند براي تعيين فاصله ژنتيكي بين گروههاي نزديك باكتريايي مورد نه استفاده قرار گيرند . تفاوتهاي توالي بين ژن هاي خانهداري RNA پليمراز وابسته به DNA خير بله ميتوانند براي اندازهگيري ارتباط گروه هاي باكتريايي به شدت يك آنزيم چند جزئي است كه به متفاوت، مورد استفاده قرار گيرند . آنتيبيوتيكهاي ريفامپين و استرپتومايسين مقاوم ميباشد آناليز توالي تكراري RNA پليمراز وابسته به DNA خير بله اين روش از مزيتهاي ايجاد شده به واسطه، هم تغيير اندازه يك آنزيم چند جزئي است كه به واحد تكراري و هم تعداد تكرارها، بين چندين ناحيه شناخته آنتيبيوتيكهاي ريفامپين و شده، براي تعيين سطوح تغييرات استفاده مينمايد . استرپتوليديژين مقاوم ميباشد";s:2155:"فصل : 3 طبقهبندي باكتريها 23 ج ( يوباكتريهاي فاقد ديواره سلولي اين گروه، ميكروارگانيسم هايي هستند كه فاقد ديواره سلولي ميباشند ) معمولا مايكوپلاسماها ناميده ميشوند و كلاسموليكوتس ( Mollicutes ) را تشكيل ميدهند ( و پيش سازهاي پپتيدوگليكان را نمي سازند . اين گروه توسط تنها يك غشاء، ) غشاءپلاسمايي ( احاطه شدهاند ) شكل .( 3 - 6 اين گروه مشابه اشكالاي مي باشند كه مي توانند از بسياري از گونه هاي باكتريايي ) به ويژه يوباكتري هاي گرم مثبت ( بوجود آيند . آركي باكتريها اين ارگانيسم ها، ساكنين محيطهاي خاكي و آبي با شرايط سخت ) نمك زياد، درجه حرارت زياد، بيهوازي ( ميباشند و گاهي آنها را سختي دوست مينامند . برخي از اين باكتريها در دستگاه گوارش انسان و حيوانات به صورت همزيست زندگي مينمايند . شرحي برگروهها و طبقههاي اصلي باكتريها يوباكتريها الف ( يوباكتريهاي گرم منفي يك گروه هتروژن از باكتريهايي هستند كه پوشش سلولي پيچيده ) نوع گرم منفي ( دارند كه شامل يك غشاء خارجي، يك فضاي پري پلاسمي حاوي يك لايه نازك پپتيدوگليكان و يك غشاء سيتوپلاسمي ميباشد . ب ( يوباكتريهاي گرم مثبت پوشش سلولي ارگانيسم هاي گرم مثبت شامل يك ديواره سلولي ضخيم كه شكل سلول را ايجاد مينمايد و يك غشاء سيتوپلاسمي ميباشد . اين سلول ها ممكن است كپسولدار باشند و ممكن است حركت وابسته به فلاژل داشته باشند . سلولها ممكن است كروي، ميلهاي يا رشتهاي باشند .";s:3998:"244 خلاصصه باكتريشناسي ي و ويروسشناسسي جاوتز فصل : 4 ررشد، بقا و مرگ ميكروارگانيزمها فصل 4 رشدد ، بقا و م مرگ میکرروارگانیز زمها  شك كل . 4 - 2 يك منحن ني رشد باكتريايي مفهووم رشد رشد افزايش هماهنگگ تمامي اجزاي يك ارگانيسم اسست . مرحل ه رشد ل لگاريتمي ) تص صاعدي ي ا E Exponential P Phase افزايشش سلولي در ارگاننيسم هاي تك سلو ولي نتيجه تقسيم سسلول ( بوده و رشد منجر به افزفزايش تعداد باكتريهايي ميشودد كه در خلال ل مرحله رشد لگار ريتمي سلولها در ي يك وضعيت ثاب ت جمعييت را تشكيل ميددهند و به عنوان كش كشت شناخته ميشوود . ميباشن ند و رشد ميكنند . مواد سلولي جديد با يك سرعت ثاب ت سنتز مي يشوند، اما اين مو واد كاتاليتيك بوده و ميزان سلولها ب به منححني رشد صورت تصاعدي افزايش مي يابند . اين روند د تا وقوع يكي از دو در صصورتي كه حجم ثابتي از يك محيط ط مايع با سلولههاي پديده ز زير ادامه مي يابد : ي يك يا چند عدد از مواد غذايي محي يط ميكرروارگانيسمي از يكك كشت كه تا حد اشباع رشد نموده است، تمام شو ود يا متابوليتهاي ي سمي در محيط تج جمع يافته و رشد د را تلقيحح گردد و سپس تعدداد سلولهاي زنده ه در هر ميليليت ر به متوقف نمايند . براي ارگاني يسمهاي هوازي ي ، ماده غذايي ك كه صوررت دوره اي شمارشش شده و ثبت گ گردد، منحني خاصصي، معمولا محدود ميشود اك كسيژن است . همچچنان كه در شكل ششماره 4 - 2 نشان ن داده شده استت ، به مرحله ه حداكثر سكو كون M Maximum Stationary ) دستت خواهد آمد . ( P Phase مرححله رشد تاخييري ( Lagg Phase ) در نهايت ت ، كاهش مواد غذ ذايي يا تجمع مو واد سمي حاصل ل از مرحلله تاخيري نشان ددهنده زماني است كه طي آن، سلوللها ، با باكتريها منجر به توقف كامل رشد ميگ ردد . در اين مرحل له محيطط جديد خود سازگگار ميگردند . آنزيم يم ها و مواد حدواسط سلوله ها به آهستگي مرده ه و كاهش مييابند . در اين حالت ت ، شمار ك كلي سلول ها به آهس ستگي افزايش مي ي يابد هرچند كه تعد داد ساختته شده و در سلولل تجمع مييابند تا غلظت آنها به ميززاني سلوله هاي زنده ثابت ميم ماند . برسدد كه اجازه رشد دوباره را به سلول بده هد . مرحله ه كاهش : مرح حله مرگ Thhe Phase of ) )  جدول : 4 - 2 مراحلل منحني رشد باكتر ريايي ( Decline: The Death P Phase مررحله رشد سرع عت رشد بعد از ي يك دوره زماني مر رحله سكون، كه برحسب نوع ارگانيس م تاخخيري صفر و شرايط ط محيط كشت مت تفاوت مي باشد، سر رعت مرگ تا رسيد دن لگاريتمي ثابت به يك سطح ثابت افزايش ش مييابد . اغلب پ پس از آنكه بخش ش سككون صفر اعظمي ي از سلولها ميمير رند، سرعت مرگ گ به شدت كاهش ش مرگگ منفي ) مرگ ( يافته و در نهايت تعدادي از سلولها براي م ماهها و گاهي سال لها زنده باق قي ميمانند .";";