میکروب شناسی پزشکی - جاوتز 2016 (جلد اول) میکروب شناسی پزشکی - جاوتز 2016 (جلد اول)

توضیحات

میکروب شناسی علمی است که در آن ارگانیسم هایی مورد بررسی قرار می گیرند که قابل مشاهده با چشم غیرمسلح نمی باشند و این موجودات بخش بزرگی از بیوسفر را تشکیل داده اند. آنچه مسلم است بخش بزرگی از این ارگانیسم ها هنوز برای ما ناشناخته هستند و شناخت دنیای بزرگ آنها نیازمند دانش کاملی در مورد ساختار، متابولیسم، فیزیولوژی و از سوی دیگر ابداع روش های نوین در شناسایی آنها می باشد. در این کتاب ارگانیسم های بیماری زا مورد بحث قرار گرفته اند که بی شک تنها بخش کوچکی از این دنیای بزرگ را تشکیل داده اند. با تحقیقات گسترده ای که در زمینه میکروب شناسی در نقاط مختلف در حال انجام است و با انتشار مقالات مختلف، دانش ما در مورد این بخش از بیوسفر به صورت روز افزون در حال افزایش است و هر روز بر شناخت ما از این موجودات افزوده می شود. ویراست بیست و هفتم کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز همچنان به اهداف اولین چاپ کتاب در سال 1954 وفادار است که برای تامین یک منبع مختصر صحیح و به روز برای جنبه هایی از علم میکروب شناسی که در عفونت های بالینی و شیمی۔ درمانی دارای اهمیت می باشند، منتشر گردید. تمامی فصول از جهات مختلف مورد بازبینی قرار گرفته اند تا دانش ما در مورد مکانیسم های مولکولی، پیشرفت ها در زمینه شناخت بیماری زایی ارگانیسم ها و کشف پاتوژن های جدید را ارتقای دهند. فصول 47 و 48 نیز برای ارایه جدیدترین مطالب در زمنیه شناخت و درمان عفونت های بالینی مورد بازبینی قرار گرفته اند این کتاب مشتمل بر بیش از 650 سوال مروری با فرمت USMLE، بیش از 300 شکل و جدول، بیش از 23 مطالعه موردی که به درک شما نسبت به شناسایی و درمان بیماری های عفونی کمک خواهد کرد، بررسی آخرین روش های شناسایی و درمان عفونت ها و در نهایت خلاصه و مفاهیم فصل می باشد که یک مجموعه کامل برای خوانندگان و دانشجویان علوم مرتبط ایجاد نموده است. از آنجا که علم میکروب شناسی شامل بررسی باکتری ها، ویروس ها، قارچ های تک سلولی و پروتوزوآها می باشد، در ترجمه ویراست جدید، کتاب را در دو جلد مجزا به چاپ رسانده ایم تا برای استفاده مناسب تر باشد. فصول مرتبط با باکتری شناسی در جلد اول و سایر فصول کتاب در جلد دوم قرار گرفته اند. امیدوارم این ویراست جدید از کتاب با توجه به تغییراتی که داشته است برای دانشجویان مختلف مفید باشد.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
-5656
-7070
-8686
-100100
-127127
-155155
-176176
-189189
-204204
-219219
-233233
-256256
-276276
-285285
-296296
-313313
-320320
-333333
-342342
-353353
-371371
-386386
-393393
-405405
-421421
{"id":3795066,"title":"میکروب شناسی پزشکی - جاوتز 2016 (جلد اول)","price":"۵۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۵۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/389c37d6d24996a0/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/389c37d6d24996a0/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/389c37d6d24996a0/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/389c37d6d24996a0/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/389c37d6d24996a0/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/389c37d6d24996a0/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/389c37d6d24996a0/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/389c37d6d24996a0/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/389c37d6d24996a0/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/389c37d6d24996a0/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786006531922","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۵","nobat_chap":1,"description":["میکروب شناسی علمی است که در آن ارگانیسم هایی مورد بررسی قرار می گیرند که قابل مشاهده با چشم غیرمسلح نمی باشند و این موجودات بخش بزرگی از بیوسفر را تشکیل داده اند. آنچه مسلم است بخش بزرگی از این ارگانیسم ها هنوز برای ما ناشناخته هستند و شناخت دنیای بزرگ آنها نیازمند دانش کاملی در مورد ساختار، متابولیسم، فیزیولوژی و از سوی دیگر ابداع روش های نوین در شناسایی آنها می باشد. در این کتاب ارگانیسم های بیماری زا مورد بحث قرار گرفته اند که بی شک تنها بخش کوچکی از این دنیای بزرگ را تشکیل داده اند. با تحقیقات گسترده ای که در زمینه میکروب شناسی در نقاط مختلف در حال انجام است و با انتشار مقالات مختلف، دانش ما در مورد این بخش از بیوسفر به صورت روز افزون در حال افزایش است و هر روز بر شناخت ما از این موجودات افزوده می شود. ویراست بیست و هفتم کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز همچنان به اهداف اولین چاپ کتاب در سال 1954 وفادار است که برای تامین یک منبع مختصر صحیح و به روز برای جنبه هایی از علم میکروب شناسی که در عفونت های بالینی و شیمی۔ درمانی دارای اهمیت می باشند، منتشر گردید. تمامی فصول از جهات مختلف مورد بازبینی قرار گرفته اند تا دانش ما در مورد مکانیسم های مولکولی، پیشرفت ها در زمینه شناخت بیماری زایی ارگانیسم ها و کشف پاتوژن های جدید را ارتقای دهند. فصول 47 و 48 نیز برای ارایه جدیدترین مطالب در زمنیه شناخت و درمان عفونت های بالینی مورد بازبینی قرار گرفته اند این کتاب مشتمل بر بیش از 650 سوال مروری با فرمت USMLE، بیش از 300 شکل و جدول، بیش از 23 مطالعه موردی که به درک شما نسبت به شناسایی و درمان بیماری های عفونی کمک خواهد کرد، بررسی آخرین روش های شناسایی و درمان عفونت ها و در نهایت خلاصه و مفاهیم فصل می باشد که یک مجموعه کامل برای خوانندگان و دانشجویان علوم مرتبط ایجاد نموده است. از آنجا که علم میکروب شناسی شامل بررسی باکتری ها، ویروس ها، قارچ های تک سلولی و پروتوزوآها می باشد، در ترجمه ویراست جدید، کتاب را در دو جلد مجزا به چاپ رسانده ایم تا برای استفاده مناسب تر باشد. فصول مرتبط با باکتری شناسی در جلد اول و سایر فصول کتاب در جلد دوم قرار گرفته اند. امیدوارم این ویراست جدید از کتاب با توجه به تغییراتی که داشته است برای دانشجویان مختلف مفید باشد.",""],"pages_count":470,"keywords":null,"token":"389c37d6d24996a0","created_at":"2019-01-28 14:41:48","updated_at":"2022-12-26 10:39:46","publisher_id":150,"deleted_at":null,"published_at":"2022-12-26 10:39:43","available_for_web":1,"publisher_title":"آثار سبحان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":1,"authors":[],"writer_authors":[],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":783754,"file":"5c4ee3749a3453.45518453.pdf","book_id":3795066,"toc":[{"page":7,"title":"فصل 1: علم میکروب‌شناسی"},{"page":19,"title":"فصل 2: ساختمان سلول"},{"page":56,"title":"فصل 3: طبقه‌بندی باکتری‌ها"},{"page":70,"title":"فصل 4: رشد، بقا و مرگ میکروارگانیزم‌ها"},{"page":86,"title":"فصل 5: کشت میکروارگانیزم‌ها"},{"page":100,"title":"فصل 6: فیزیولوژی میکروارگانیزم‌ها"},{"page":127,"title":"فصل 7: ژنتیک میکروبی"},{"page":155,"title":"فصل 9: پاتوژنز عفونت‌های باکتر‌یایی"},{"page":176,"title":"فصل 10: فلور میکروبی طبیعی انسان"},{"page":189,"title":"فصل 11: باسیل‌هاي گرم مثبت اسپوردار: گونه‌هاي\nباسیلوس و کلستریدیوم"},{"page":204,"title":"فصل 12: باسیل‌هاي گرم مثبت هوازي بدون اسپور:\nکورینه باکتریوم "},{"page":219,"title":"فصل 13: استافیلوکوك‌ها"},{"page":233,"title":"فصل 14: استرپتوکوك،انتروکوك"},{"page":256,"title":"فصل 15: باسیل‌هاي گرم منفی روده‌اي"},{"page":276,"title":"فصل 16: سودوموناس‌ها و آسینتوباکتر"},{"page":285,"title":"فصل 17: ویبریو،کمپیلوباکتر و هلیکوباکتر"},{"page":296,"title":"فصل 18: هموفیلوس،بوردتلا،بروسلا و فرانسیسلا"},{"page":313,"title":"فصل 19: یرسینیا و پاستورلا"},{"page":320,"title":"فصل 20: نایسریاها"},{"page":333,"title":"فصل 21: عفونت‌هاي ناشی از باکتري‌هاي بی‌هوازي"},{"page":342,"title":"فصل 22: لژیونلا، بارتونلا و پاتوژنهاي باکتریایی غیرمعمول"},{"page":353,"title":"فصل 23: مایکوباکتریا"},{"page":371,"title":"فصل 24: اسپیروکت‌ها و سایر میکروارگانیسم‌هاي مارپیچی"},{"page":386,"title":"فصل 25: مایکوپلاسماها و باکتري‌هاي داراي دیواره سلولی ناقص"},{"page":393,"title":"فصل 26: ریکتزیا و جنس‌هاي مرتبط "},{"page":405,"title":"فصل 27: کلامیدیاها"},{"page":421,"title":"فصل 28: شیمی درمانی ضدمیکروبی"}],"created_at":"2019-01-28 14:41:48","updated_at":"2022-12-26 10:39:47","process_started_at":"2019-01-28 14:41:49","process_done_at":"2019-01-28 15:00:47","process_failed_at":null,"pages_count":470,"version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"9ed0007f69f9b4bf745ddbd4e629e9c991e2a91e672f896ce952798de2f8fdf9fae7efe8c8ff5694ce8be5bb0587f7ade962e99353d14156d48ff0674fa04874","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۷۰"},"publisher":{"id":150,"title":"آثار سبحان","description":null,"token":"0cb63e93662a8d38","slug":"آثار-سبحان"},"study_subjects":[{"id":79,"title":"  میکروب‌شناسی و کنترل عفونت","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"308c61388b0a88d1","type":"","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:23:59","updated_at":"2022-12-26 10:41:47","study_fields":[{"id":10,"title":"ساخت پروتزهای دندانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"badd46d275e23bb3","books_count":68,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2023-07-29 13:50:40","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1003,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-18 13:00:29"}]}]},{"id":853,"title":"اپیدمیولوژی میکروب‌ها","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"2180f30cba4c29dd","type":"","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:24:03","updated_at":"2022-12-26 10:41:47","study_fields":[{"id":235,"title":"زیست شناسی عمومی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"8a61e47f50869002","books_count":231,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2023-09-18 13:00:29","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1003,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-18 13:00:29"}]}]},{"id":5452,"title":"آز-میکروبیولوژی ۱","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"7660fb2e95cb8e6f","type":"","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:24:56","updated_at":"2022-12-26 10:39:43","study_fields":[{"id":1246,"title":"دکترای پیوسته بیوتکنولوژی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":22,"token":"1d6c89b3421294ac","books_count":51,"created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2023-08-12 15:20:03","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1003,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-18 13:00:29"}]}]},{"id":5464,"title":"آز میکروبیولوژی ","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"a72d1ae81205504c","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:24:56","updated_at":"2022-12-26 10:39:43","study_fields":[{"id":769,"title":"زیست شناسی دریا","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"f009b3673cbd96bb","books_count":109,"created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2023-06-17 14:25:36","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1003,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-18 13:00:29"}]}]},{"id":5566,"title":"آز میکروب ۱","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"3c796b9ca2f7ab0d","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:24:57","updated_at":"2022-12-26 10:41:48","study_fields":[{"id":43,"title":"زیست فناوری","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"02da16336649a978","books_count":90,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2023-09-05 13:51:02","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1003,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-18 13:00:29"}]}]},{"id":5569,"title":"آز میکروب ۲","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"1b0c933f1074e844","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:24:57","updated_at":"2022-12-26 10:41:48","study_fields":[{"id":43,"title":"زیست فناوری","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"02da16336649a978","books_count":90,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2023-09-05 13:51:02","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1003,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-18 13:00:29"}]}]},{"id":6283,"title":"آزمایشگاه میکروب شناسی عمومی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"b2b3d71358b9b2a2","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:25:10","updated_at":"2022-12-26 10:39:43","study_fields":[{"id":1030,"title":"علوم آزمایشگاهی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"64f5d1a18313a690","books_count":18,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2023-05-14 11:07:49","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1003,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-18 13:00:29"}]}]},{"id":6286,"title":"آزمایشگاه میکروبیولوژی 1","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"77ae0475b8b3796e","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:25:10","updated_at":"2022-12-26 10:39:44","study_fields":[{"id":235,"title":"زیست شناسی عمومی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"8a61e47f50869002","books_count":231,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2023-09-18 13:00:29","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1003,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-18 13:00:29"}]}]},{"id":6289,"title":"آزمایشگاه میکروبیولوژی صنعتی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"11b3af1492f4f153","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:25:10","updated_at":"2022-12-26 10:39:44","study_fields":[{"id":235,"title":"زیست شناسی عمومی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"8a61e47f50869002","books_count":231,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2023-09-18 13:00:29","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1003,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-18 13:00:29"}]}]},{"id":6292,"title":"آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"a8cd700ee0359425","type":"","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:25:10","updated_at":"2022-12-26 10:39:44","study_fields":[{"id":235,"title":"زیست شناسی عمومی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"8a61e47f50869002","books_count":231,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2023-09-18 13:00:29","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1003,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-18 13:00:29"}]},{"id":1660,"title":" دبیری زیست شناسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"6885bad4908f7605","books_count":101,"created_at":"2017-10-07 11:23:01","updated_at":"2023-06-17 14:25:36","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1003,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-18 13:00:29"}]}]},{"id":10084,"title":"بیو تکنولوژِی میکروب","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"d2d6301f65f5ede5","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:26:33","updated_at":"2022-12-26 10:41:48","study_fields":[{"id":1621,"title":"مهندسی ورزش","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"9945e386d74aaa22","books_count":28,"created_at":"2017-10-07 11:23:00","updated_at":"2023-02-12 15:23:12","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1003,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-18 13:00:29"}]}]},{"id":37567,"title":"میکروب شناسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"9922cd644ac88b6a","type":"","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:57:11","updated_at":"2022-12-26 10:41:48","study_fields":[{"id":175,"title":"بینایی سنجی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"969793521fd50365","books_count":30,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2023-07-29 13:50:40","study_groups":[{"id":4,"title":"علوم پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"da515b744d4c4416","books_count":141,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-07-29 13:50:40"}]},{"id":436,"title":"پرستاری","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"d308a91cbb3d9cbf","books_count":22,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-05-03 15:39:53","study_groups":[{"id":4,"title":"علوم پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"da515b744d4c4416","books_count":141,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-07-29 13:50:40"}]}]},{"id":37570,"title":"میکروب شناسی 1(قارچ شناسی و انگل شناسی)","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6c74c0fda0dfd6cc","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:57:12","updated_at":"2023-04-26 11:36:44","study_fields":[{"id":220,"title":"بهداشت عمومی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"946ae1afd22673aa","books_count":27,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2023-04-26 11:36:44","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1003,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-18 13:00:29"}]}]},{"id":37612,"title":"میکروب‌شناسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"27a3f7b789b20b0b","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:57:16","updated_at":"2022-12-26 10:39:45","study_fields":[{"id":442,"title":"پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"11359d7e4066a93a","books_count":59,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-05-17 14:48:04","study_groups":[{"id":4,"title":"علوم پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"da515b744d4c4416","books_count":141,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-07-29 13:50:40"}]}]}],"titleLink":"%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C---%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%AA%D8%B2-2016--%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84-","ebook_price_en":25000,"urlify":"%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C---%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%AA%D8%B2-2016-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84","pages_count_fa":"۴۷۰","authorTitle":"","tocStr":"فصل 1: علم میکروب‌شناسی, فصل 2: ساختمان سلول, فصل 3: طبقه‌بندی باکتری‌ها, فصل 4: رشد، بقا و مرگ میکروارگانیزم‌ها, فصل 5: کشت میکروارگانیزم‌ها, فصل 6: فیزیولوژی میکروارگانیزم‌ها, فصل 7: ژنتیک میکروبی, فصل 9: پاتوژنز عفونت‌های باکتر‌یایی, فصل 10: فلور میکروبی طبیعی انسان, فصل 11: باسیل‌هاي گرم مثبت اسپوردار: گونه‌هاي\nباسیلوس و کلستریدیوم, فصل 12: باسیل‌هاي گرم مثبت هوازي بدون اسپور:\nکورینه باکتریوم , فصل 13: استافیلوکوك‌ها, فصل 14: استرپتوکوك،انتروکوك, فصل 15: باسیل‌هاي گرم منفی روده‌اي, فصل 16: سودوموناس‌ها و آسینتوباکتر, فصل 17: ویبریو،کمپیلوباکتر و هلیکوباکتر, فصل 18: هموفیلوس،بوردتلا،بروسلا و فرانسیسلا, فصل 19: یرسینیا و پاستورلا, فصل 20: نایسریاها, فصل 21: عفونت‌هاي ناشی از باکتري‌هاي بی‌هوازي, فصل 22: لژیونلا، بارتونلا و پاتوژنهاي باکتریایی غیرمعمول, فصل 23: مایکوباکتریا, فصل 24: اسپیروکت‌ها و سایر میکروارگانیسم‌هاي مارپیچی, فصل 25: مایکوپلاسماها و باکتري‌هاي داراي دیواره سلولی ناقص, فصل 26: ریکتزیا و جنس‌هاي مرتبط , فصل 27: کلامیدیاها, فصل 28: شیمی درمانی ضدمیکروبی","url":"/preview/389c37d6d24996a0/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C---%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%AA%D8%B2-2016--%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84-"}
{"toc":[{"page":7,"title":"فصل 1: علم میکروب‌شناسی"},{"page":19,"title":"فصل 2: ساختمان سلول"},{"page":56,"title":"فصل 3: طبقه‌بندی باکتری‌ها"},{"page":70,"title":"فصل 4: رشد، بقا و مرگ میکروارگانیزم‌ها"},{"page":86,"title":"فصل 5: کشت میکروارگانیزم‌ها"},{"page":100,"title":"فصل 6: فیزیولوژی میکروارگانیزم‌ها"},{"page":127,"title":"فصل 7: ژنتیک میکروبی"},{"page":155,"title":"فصل 9: پاتوژنز عفونت‌های باکتر‌یایی"},{"page":176,"title":"فصل 10: فلور میکروبی طبیعی انسان"},{"page":189,"title":"فصل 11: باسیل‌هاي گرم مثبت اسپوردار: گونه‌هاي\nباسیلوس و کلستریدیوم"},{"page":204,"title":"فصل 12: باسیل‌هاي گرم مثبت هوازي بدون اسپور:\nکورینه باکتریوم "},{"page":219,"title":"فصل 13: استافیلوکوك‌ها"},{"page":233,"title":"فصل 14: استرپتوکوك،انتروکوك"},{"page":256,"title":"فصل 15: باسیل‌هاي گرم منفی روده‌اي"},{"page":276,"title":"فصل 16: سودوموناس‌ها و آسینتوباکتر"},{"page":285,"title":"فصل 17: ویبریو،کمپیلوباکتر و هلیکوباکتر"},{"page":296,"title":"فصل 18: هموفیلوس،بوردتلا،بروسلا و فرانسیسلا"},{"page":313,"title":"فصل 19: یرسینیا و پاستورلا"},{"page":320,"title":"فصل 20: نایسریاها"},{"page":333,"title":"فصل 21: عفونت‌هاي ناشی از باکتري‌هاي بی‌هوازي"},{"page":342,"title":"فصل 22: لژیونلا، بارتونلا و پاتوژنهاي باکتریایی غیرمعمول"},{"page":353,"title":"فصل 23: مایکوباکتریا"},{"page":371,"title":"فصل 24: اسپیروکت‌ها و سایر میکروارگانیسم‌هاي مارپیچی"},{"page":386,"title":"فصل 25: مایکوپلاسماها و باکتري‌هاي داراي دیواره سلولی ناقص"},{"page":393,"title":"فصل 26: ریکتزیا و جنس‌هاي مرتبط "},{"page":405,"title":"فصل 27: کلامیدیاها"},{"page":421,"title":"فصل 28: شیمی درمانی ضدمیکروبی"}],"pages_count":470,"version":"6.15.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"389c37d6d24996a0","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/389c37d6d24996a0/pages/6d667412400b90f2d46003adf9bed5c0.jpg","blurred":"/storage/books/389c37d6d24996a0/pages/e437a481e3bbba460ebe505d904f06c6.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.24031,0.14092,0.20461,0.22152]},"elements":[{"words":[{"str":"ଘ","boundary":[0.7013880447565607,0.14562390142517811,0.7086407849198616,0.16101582541567694],"dir":"ltr"},{"str":"ฬم","boundary":[0.6812410604482376,0.14562390142517811,0.7001665535432278,0.16101582541567694],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6592520412620543,0.14405546437054637,0.6800435200430093,0.16101582541567694],"dir":"rtl"},{"str":"଒","boundary":[0.6497696985988373,0.14562390142517811,0.6591671247605926,0.16101582541567694],"dir":"ltr"},{"str":"جان","boundary":[0.6227968907115383,0.14562390142517811,0.6485590941164611,0.16101582541567694],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6116726722892375,0.14334281828978623,0.6215737685451129,0.16101582541567694],"dir":"rtl"},{"str":"༜ࢁ","boundary":[0.6019943684688014,0.14092012945368176,0.610285702765364,0.1563120534441806],"dir":"rtl"},{"str":"ඟ","boundary":[0.5927123416551862,0.14562390142517811,0.6018702597358959,0.16101582541567694],"dir":"ltr"},{"str":"ت","boundary":[0.5723966337179615,0.14562390142517811,0.5925729914989415,0.16101582541567694],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.5634880010752326,0.14562390142517811,0.5711802290643865,0.16101582541567694],"dir":"rtl"},{"str":"ड़","boundary":[0.557641826551527,0.1417759204275534,0.5635206612681024,0.15716784441805223],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.5517956520278215,0.14562390142517811,0.5574785255871778,0.16101582541567694],"dir":"rtl"},{"str":"ࣾ","boundary":[0.5425223345989718,0.14234542161520183,0.5518631497597527,0.15773734560570066],"dir":"ltr"},{"str":"ت","boundary":[0.5219594771681059,0.14562390142517811,0.5423612109808138,0.16101582541567694],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.52196,0.14092,0.70864,0.16102],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"چ","boundary":[0.44958013507610617,0.14134802494061757,0.4538041866872751,0.1567399489311164],"dir":"rtl"},{"str":"ඟ","boundary":[0.4403068176472564,0.14562390142517811,0.44949521857464453,0.16101582541567694],"dir":"ltr"},{"str":"اغ","boundary":[0.42277482611471373,0.14334281828978623,0.44248198649238923,0.16101582541567694],"dir":"rtl"},{"str":"دل","boundary":[0.40157836094217253,0.14562390142517811,0.4215663989785288,0.16101582541567694],"dir":"rtl"},{"str":"ৗ","boundary":[0.3888974967239003,0.1417759204275534,0.3918804610060145,0.15716784441805223],"dir":"ltr"},{"str":"ଘ","boundary":[0.39313025771983456,0.14562390142517811,0.40036993380598757,0.16101582541567694],"dir":"ltr"},{"str":"ور","boundary":[0.37629745464072595,0.14562390142517811,0.38892797957057884,0.16101582541567694],"dir":"rtl"},{"str":"جان","boundary":[0.3492066530022511,0.14562390142517811,0.375026402673929,0.16101582541567694],"dir":"rtl"},{"str":"ୀ","boundary":[0.3392825789730036,0.14562390142517811,0.34779791001646443,0.16101582541567694],"dir":"ltr"},{"str":"ا","boundary":[0.3334557306542118,0.14562390142517811,0.3380345865899513,0.16101582541567694],"dir":"rtl"},{"str":"່","boundary":[0.3310366990356506,0.1427733171021378,0.33338823292228076,0.15816524109263663],"dir":"ltr"},{"str":"඼و","boundary":[0.3171256342192802,0.14562390142517811,0.3310345216894593,0.16101582541567694],"dir":"rtl"},{"str":"ࣾ","boundary":[0.30764982359463716,0.14234542161520183,0.31699063875541805,0.15773734560570066],"dir":"ltr"},{"str":"ت","boundary":[0.2870869661637712,0.14562390142517811,0.30748869997647915,0.16101582541567694],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.28709,0.14135,0.4538,0.16102],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ميكروبشناسي","boundary":[0.4209526897617688,0.276962348760392,0.7554923154463896,0.32442078106442995],"dir":"rtl"},{"str":"پزشكي","boundary":[0.24031297335439,0.276962348760392,0.4079151036591513,0.32442078106442995],"dir":"rtl"},{"str":"جاوتز","boundary":[0.49574947078391185,0.38283032957244656,0.5801014750848426,0.4113338925178147],"dir":"rtl"},{"str":"2016","boundary":[0.41591344376869066,0.38283032957244656,0.4872739491280535,0.4113338925178147],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24031,0.27696,0.75549,0.41133],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"مترجمين","boundary":[0.7340479150566176,0.6370172543052257,0.7953906118746009,0.6512690357779097],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7294109740936123,0.6370172543052257,0.7340680756695003,0.6512690357779097],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.72941,0.63702,0.79539,0.65127],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":")","boundary":[0.5757884748496355,0.5276522980626485,0.5830944793521723,0.5514527731220309],"dir":"ltr"},{"str":"باكتريشناسي","boundary":[0.4201503780114916,0.5276522980626485,0.575768273915527,0.5514527731220309],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.4128982426665771,0.5276522980626485,0.4201638453008972,0.5514527731220309],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4129,0.52765,0.58309,0.55145],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"دكتر","boundary":[0.6683243170592384,0.655756398456057,0.6983878229898188,0.6700081799287412],"dir":"rtl"},{"str":"مهدي","boundary":[0.6225597258156647,0.655756398456057,0.6637337455058633,0.6700081799287412],"dir":"rtl"},{"str":"روحاني","boundary":[0.5693357078055171,0.655756398456057,0.6178985921172002,0.6700081799287412],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.6703403783475015,0.6738703570368172,0.6983555660092063,0.6881221385095012],"dir":"rtl"},{"str":"هيئت","boundary":[0.6348576996740698,0.6738703570368172,0.6661630993582202,0.6881221385095012],"dir":"rtl"},{"str":"علمي","boundary":[0.5999798393871171,0.6738703570368172,0.6308013843620843,0.6881221385095012],"dir":"rtl"},{"str":"انستيتو","boundary":[0.5586505829777223,0.6738703570368172,0.5957239340075936,0.6881221385095012],"dir":"rtl"},{"str":"پاستور","boundary":[0.5179261449548065,0.6738703570368172,0.5543321796982627,0.6881221385095012],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.48768522563085903,0.6738703570368172,0.5137831390074257,0.6881221385095012],"dir":"rtl"},{"str":"دكتر","boundary":[0.6683243170592383,0.7009345457244656,0.6983878229898186,0.7151863271971497],"dir":"rtl"},{"str":"محمد","boundary":[0.6249789993615803,0.7009345457244656,0.6638002755283757,0.7151863271971497],"dir":"rtl"},{"str":"مهدي","boundary":[0.5792144081180065,0.7009345457244656,0.6203884278082051,0.7151863271971497],"dir":"rtl"},{"str":"اميري","boundary":[0.5348610597762169,0.7009345457244656,0.5745552904808303,0.7151863271971497],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.6703403783475014,0.7190485043052257,0.6983555660092063,0.7333002857779097],"dir":"rtl"},{"str":"هيئت","boundary":[0.6348576996740697,0.7190485043052257,0.66616309935822,0.7333002857779097],"dir":"rtl"},{"str":"علمي","boundary":[0.599979839387117,0.7190485043052257,0.6308013843620842,0.7333002857779097],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشگاه","boundary":[0.5384899700950906,0.7190485043052257,0.5957884479688179,0.7333002857779097],"dir":"rtl"},{"str":"ابنسينا","boundary":[0.4949430462686062,0.7190485043052257,0.534409462047646,0.7333002857779097],"dir":"rtl"},{"str":"مهناز","boundary":[0.6632841638385804,0.7461126929928742,0.6984241120930074,0.7603644744655583],"dir":"rtl"},{"str":"طرفه","boundary":[0.6235677564597961,0.7461126929928742,0.658683511978764,0.7603644744655583],"dir":"rtl"},{"str":"كارشناس","boundary":[0.6441315816000803,0.7642266515736343,0.6981075904707499,0.7784784330463184],"dir":"rtl"},{"str":"ارشد","boundary":[0.6118746009878697,0.7642266515736343,0.6396801182755952,0.7784784330463184],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتيك","boundary":[0.5717549813514328,0.7642266515736343,0.6075803904438691,0.7784784330463184],"dir":"rtl"},{"str":"انساني","boundary":[0.5322401801014748,0.7642266515736343,0.567658344813682,0.7784784330463184],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.48769,0.65576,0.69842,0.77848],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/389c37d6d24996a0/pages/0ded68b7cc612bbf6da35dc46f86fbcf.jpg","blurred":"/storage/books/389c37d6d24996a0/pages/d90fadd26d8ca0ea45edac4e05f4b45c.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.19072,0.14801,0.19331,0.19066]},"elements":[{"words":[{"str":"عنوان","boundary":[0.7737644232384665,0.14800550771971496,0.795191545982998,0.15755420130641332],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7665067840462351,0.14800550771971496,0.7706941433419576,0.15755420130641332],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.7534017002116865,0.14800550771971496,0.7635540203622191,0.15755420130641332],"dir":"rtl"},{"str":"پديدآور","boundary":[0.7237660024864756,0.14800550771971496,0.7504124659789658,0.15755420130641332],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6721548335069385,0.14800550771971496,0.6744241120930076,0.15755420130641332],"dir":"ltr"},{"str":"ميكروبشناسي","boundary":[0.6130848425792144,0.14800550771971496,0.6691644097980578,0.15755420130641332],"dir":"rtl"},{"str":"پزشكي","boundary":[0.5832465306945331,0.14800550771971496,0.6100199657269582,0.15755420130641332],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5771983468297436,0.14800550771971496,0.580224051611169,0.15755420130641332],"dir":"ltr"},{"str":"جاوتز","boundary":[0.5572395013608413,0.14800550771971496,0.5771591747589127,0.15755420130641332],"dir":"rtl"},{"str":"]","boundary":[0.519741023487114,0.14800550771971496,0.5229963576492725,0.15755420130641332],"dir":"ltr"},{"str":"/(","boundary":[0.5259909949262457,0.14800550771971496,0.532415214542522,0.15755420130641332],"dir":"ltr"},{"str":"2016","boundary":[0.5324422297637847,0.14800550771971496,0.5542219011457948,0.15755420130641332],"dir":"ltr"},{"str":"ويراستاران","boundary":[0.48163740465710153,0.14800550771971496,0.519643768690568,0.15755420130641332],"dir":"rtl"},{"str":"كارن","boundary":[0.4600657504788145,0.14800550771971496,0.4784914821410571,0.15755420130641332],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4578475185645643,0.14800550771971496,0.46011679715063336,0.15755420130641332],"dir":"ltr"},{"str":"سي","boundary":[0.4441379993951816,0.14800550771971496,0.45794529753704516,0.15755420130641332],"dir":"rtl"},{"str":"كارول","boundary":[0.41853432344343267,0.14800550771971496,0.4409650616578744,0.15755420130641332],"dir":"rtl"},{"str":"]...","boundary":[0.40865562313094317,0.14800550771971496,0.4185859346124122,0.15755420130641332],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.4044218339437518,0.14800550771971496,0.4086091932394744,0.15755420130641332],"dir":"rtl"},{"str":"ديگران","boundary":[0.3749873996169483,0.14800550771971496,0.4013461510029905,0.15755420130641332],"dir":"rtl"},{"str":"[[","boundary":[0.3685348140183461,0.14800550771971496,0.37498334733375893,0.15755420130641332],"dir":"ltr"},{"str":"؛","boundary":[0.36289133429656256,0.14800550771971496,0.3654307650952588,0.15755420130641332],"dir":"rtl"},{"str":"مترجمين","boundary":[0.3266017875743422,0.14800550771971496,0.35996288431168305,0.15755420130641332],"dir":"rtl"},{"str":"مهدي","boundary":[0.6453422264036824,0.158694315320665,0.6682876045831792,0.16824300890736332],"dir":"rtl"},{"str":"روحاني،","boundary":[0.6134885790128018,0.158694315320665,0.6421868485601961,0.16824300890736332],"dir":"rtl"},{"str":"محمدمهدي","boundary":[0.5659093713248882,0.158694315320665,0.6104155975941667,0.16824300890736332],"dir":"rtl"},{"str":"اميري،","boundary":[0.5384902725042839,0.158694315320665,0.5628998756762204,0.16824300890736332],"dir":"rtl"},{"str":"مهناز","boundary":[0.5165160915291824,0.158694315320665,0.5355618225194044,0.16824300890736332],"dir":"rtl"},{"str":"طرفه","boundary":[0.4943392963946103,0.158694315320665,0.5134133933671582,0.16824300890736332],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4921213467289405,0.158694315320665,0.49439062531500955,0.16824300890736332],"dir":"ltr"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.7578376600248647,0.16938312292161506,0.7954158328013171,0.17893181650831338],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.741104431974732,0.16938312292161506,0.7548700379691542,0.17893181650831338],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6739689056147307,0.16938312292161506,0.6761949598467792,0.17893181650831338],"dir":"ltr"},{"str":"تهران","boundary":[0.6495755115755518,0.16938312292161506,0.6709269917005476,0.17893181650831338],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6473562111488189,0.16938312292161506,0.6495822653808676,0.17893181650831338],"dir":"ltr"},{"str":"آثارسبحان","boundary":[0.6064308524579146,0.16938312292161506,0.6442197439602163,0.17893181650831338],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6040116393938376,0.16938312292161506,0.6065375625819025,0.17893181650831338],"dir":"ltr"},{"str":"ياررس","boundary":[0.5763912771748261,0.16938312292161506,0.6010602264708846,0.17893181650831338],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5503844494472632,0.16938317992874108,0.5526537280333322,0.1789318735154394],"dir":"ltr"},{"str":"1395","boundary":[0.5526023991129331,0.16938317992874108,0.5741808070965357,0.1789318735154394],"dir":"ltr"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.7578377003460904,0.18007201603325415,0.7954158731225428,0.18962070961995248],"dir":"rtl"},{"str":"ظ","boundary":[0.7487713920903195,0.18007201603325415,0.7545269849803433,0.18962070961995248],"dir":"rtl"},{"str":"اهري","boundary":[0.7277981250630019,0.18007201603325415,0.7484107388864621,0.18962070961995248],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6739689459359564,0.18007201603325415,0.676195000168005,0.18962070961995248],"dir":"ltr"},{"str":"ج","boundary":[0.6598575451093712,0.17790397769447744,0.6674623298948288,0.18745267128117576],"dir":"rtl"},{"str":":.","boundary":[0.6554202950169684,0.18007201603325415,0.6599088740297705,0.18962070961995248],"dir":"ltr"},{"str":"مصور","boundary":[0.631833305332482,0.18007201603325415,0.652482389704647,0.18962070961995248],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6257845972917576,0.18007201603325415,0.6287670777191626,0.18962070961995248],"dir":"ltr"},{"str":"بخشي","boundary":[0.5989733409495649,0.18007201603325415,0.6227129666341856,0.18962070961995248],"dir":"rtl"},{"str":"رنگي","boundary":[0.576392668257115,0.18007201603325415,0.5958895534424247,0.18962070961995248],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.570951802694802,0.18007201603325415,0.5734777258828669,0.18962070961995248],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5733696649978159,0.18007201603325415,0.5763683545579785,0.18962070961995248],"dir":"ltr"},{"str":"جدول،","boundary":[0.5435327038741978,0.18007201603325415,0.5677491482141058,0.18962070961995248],"dir":"rtl"},{"str":"نمودار","boundary":[0.5185328181176707,0.18007201603325415,0.5405853432344343,0.18962070961995248],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5165174826114715,0.18007201603325415,0.5187867611975405,0.18962070961995248],"dir":"ltr"},{"str":"شابك","boundary":[0.7731634353684352,0.19076082363420419,0.7952848492994187,0.2003095172209025],"dir":"rtl"},{"str":"978-600-6531-92-2","boundary":[0.5788111958603541,0.18973580945665083,0.6709439064547561,0.19800184271080762],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6739729982191459,0.19076082363420419,0.6761990524511945,0.2003095172209025],"dir":"ltr"},{"str":"؛","boundary":[0.573972568126071,0.19161261876484562,0.5761708813547931,0.1998786520190024],"dir":"rtl"},{"str":"978","boundary":[0.4790159604851988,0.18973580945665083,0.4965556936930883,0.19800184271080762],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4967568159672054,0.18973580945665083,0.5006506367393568,0.19800184271080762],"dir":"ltr"},{"str":"600-6531-94-6","boundary":[0.5007886159739257,0.18973580945665083,0.5711486710796009,0.19800184271080762],"dir":"ltr"},{"str":"وضعيت","boundary":[0.767514895332818,0.20144965973871726,0.7952095494103021,0.21099835332541558],"dir":"rtl"},{"str":"فهرستنويسي","boundary":[0.7118716440979806,0.20144965973871726,0.764363569772521,0.21099835332541558],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6739692886663755,0.20144965973871726,0.6761953428984241,0.21099835332541558],"dir":"ltr"},{"str":"فيپا","boundary":[0.6586476059272203,0.20144965973871726,0.6708112093007628,0.21099835332541558],"dir":"rtl"},{"str":"يادداشت","boundary":[0.7642892779140487,0.21213846733966732,0.7953851483485099,0.22168716092636565],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6739692886663755,0.21213846733966732,0.6762385672524446,0.22168716092636565],"dir":"ltr"},{"str":"عنوان","boundary":[0.6493735425556937,0.21213852434679334,0.6708006653002251,0.22168721793349166],"dir":"rtl"},{"str":"اصلي","boundary":[0.6265916064648365,0.21213852434679334,0.6463289271193844,0.22168721793349166],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3489802089983535,0.21374741686460808,0.3506737004804946,0.22087330760095011],"dir":"ltr"},{"str":"Adelberg's","boundary":[0.35059305802896407,0.21212947780581948,0.39376197036389904,0.21925536854216152],"dir":"ltr"},{"str":"medical","boundary":[0.3964849018218664,0.21212947780581948,0.42804710863210244,0.21925536854216152],"dir":"ltr"},{"str":"microbio","boundary":[0.4308234204362366,0.21212947780581948,0.4667524612748227,0.21925536854216152],"dir":"ltr"},{"str":"logy,27th","boundary":[0.467160713685696,0.21212947780581948,0.5054598299788312,0.21925536854216152],"dir":"ltr"},{"str":"ed,2015","boundary":[0.5080807096535734,0.21212947780581948,0.5403477705722253,0.21925536854216152],"dir":"ltr"},{"str":"&","boundary":[0.5427236988004436,0.21212947780581948,0.5505661772117872,0.21925536854216152],"dir":"ltr"},{"str":"Jawet","boundary":[0.5528040052417593,0.21212947780581948,0.5754725983669904,0.21925536854216152],"dir":"ltr"},{"str":"z","boundary":[0.5757891199892476,0.21212947780581948,0.5801720372299317,0.21925536854216152],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.5802264708847149,0.21212947780581948,0.5826538086757838,0.21925536854216152],"dir":"ltr"},{"str":"Melnick","boundary":[0.5855105078562863,0.21212947780581948,0.618646550855146,0.21925536854216152],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.6187392896744061,0.21212947780581948,0.6211666274654749,0.21925536854216152],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6243750075602298,0.21213852434679334,0.6266442861462989,0.22168721793349166],"dir":"ltr"},{"str":"يادداشت","boundary":[0.7642894391989515,0.2228273319477434,0.7953853096334128,0.23237602553444173],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6739694499512784,0.2228273319477434,0.6762387285373475,0.23237602553444173],"dir":"ltr"},{"str":"كتاب","boundary":[0.6515920365579113,0.2228273604513064,0.6709416887873391,0.23237605403800474],"dir":"rtl"},{"str":"حاضرنخستينبار","boundary":[0.5892962870871276,0.2228273604513064,0.6485811901481805,0.23237605403800474],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5812322435402036,0.2228273604513064,0.5863597325358691,0.23237605403800474],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.5568374987399617,0.2228273604513064,0.5782646214844932,0.23237605403800474],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.5513939316555224,0.2206593221125297,0.5569050367931186,0.23020801569922802],"dir":"ltr"},{"str":"ميكروبيولوژي","boundary":[0.5005904573099023,0.2228273604513064,0.5514925372131314,0.23237605403800474],"dir":"rtl"},{"str":"پزشك","boundary":[0.47317135848929814,0.2228273604513064,0.49742967642216335,0.23237605403800474],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.46772914216592193,0.2206593221125297,0.47324024730351816,0.23020801569922802],"dir":"ltr"},{"str":"منتشر","boundary":[0.44293187056886535,0.2228273604513064,0.46481825207486316,0.23237605403800474],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.42458583380934783,0.2228273604513064,0.44008986929202654,0.23237605403800474],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4173281946171164,0.2228273604513064,0.421515553912839,0.23237605403800474],"dir":"rtl"},{"str":"جاوتز","boundary":[0.3945462585262593,0.2228273604513064,0.41446593192433057,0.23237605403800474],"dir":"rtl"},{"str":"بهعنوان","boundary":[0.3628938745337859,0.2228273604513064,0.3912679614260275,0.23237605403800474],"dir":"rtl"},{"str":"مولف","boundary":[0.33991067504452144,0.2228273604513064,0.35983440072578216,0.23237605403800474],"dir":"rtl"},{"str":"ذكر","boundary":[0.32317744699438866,0.2228273604513064,0.336933597661369,0.23237605403800474],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.3050326736332785,0.2228273604513064,0.32053670911595716,0.23237605403800474],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.28507382816437626,0.2228273604513064,0.3019637444978328,0.23237605403800474],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2828558784987064,0.2228273604513064,0.2851251570847754,0.23237605403800474],"dir":"ltr"},{"str":"يادداشت","boundary":[0.7642888343805652,0.23351619655581946,0.7953847048150264,0.24306489014251778],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.673968845132892,0.23351619655581946,0.6761948993649407,0.24306489014251778],"dir":"ltr"},{"str":"نمايه","boundary":[0.6528010685124828,0.23351619655581946,0.6708985652363831,0.24306489014251778],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6505831188468129,0.23351619655581946,0.6528523974328819,0.24306489014251778],"dir":"ltr"},{"str":"مندرجات","boundary":[0.762474762272773,0.24420500415676952,0.795233419575955,0.25375369774346784],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6739688451328919,0.24420500415676952,0.6761948993649406,0.25375369774346784],"dir":"ltr"},{"str":"ج","boundary":[0.6646958704344611,0.24420500415676952,0.6709363865461508,0.25375369774346784],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.654816404018682,0.24420500415676952,0.6570856826047511,0.25375369774346784],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6570343536843519,0.24420500415676952,0.6624373979368972,0.25375369774346784],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6624779207687913,0.24420500415676952,0.6647471993548603,0.25375369774346784],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.6526011558751385,0.24420500415676952,0.6547421121602095,0.25375369774346784],"dir":"rtl"},{"str":"اكتريشناسي","boundary":[0.6032051745573064,0.24420500415676952,0.6524350122643727,0.25375369774346784],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.5951397802493195,0.24420500415676952,0.5980020429421052,0.25375369774346784],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6009872248916366,0.24420500415676952,0.6032565034777055,0.25375369774346784],"dir":"ltr"},{"str":"عنوان","boundary":[0.7737630724774031,0.2548938117577196,0.7951901952219346,0.2644425053444179],"dir":"rtl"},{"str":"ديگر","boundary":[0.7531990860522157,0.2548938117577196,0.7707738382446825,0.2644425053444179],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6739674943718287,0.2548938117577196,0.6761935486038774,0.2644425053444179],"dir":"ltr"},{"str":"ميكروبيولوژي","boundary":[0.6201410167669095,0.2548938117577196,0.6710430966701385,0.2644425053444179],"dir":"rtl"},{"str":"پزشكي","boundary":[0.5903027048822282,0.2548938117577196,0.6170761399146532,0.2644425053444179],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5880861059776216,0.2548938117577196,0.5903553845636905,0.2644425053444179],"dir":"ltr"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7687247337119046,0.2655826193586696,0.7952915023016698,0.27513131294536797],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6739688451328918,0.2655826193586696,0.6761948993649405,0.27513131294536797],"dir":"ltr"},{"str":"ميكربشناسي","boundary":[0.6191333490138098,0.2655826193586696,0.6709485433957191,0.27513131294536797],"dir":"rtl"},{"str":"پزشكي","boundary":[0.5890937737307212,0.2655826193586696,0.6162751386042133,0.27513131294536797],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7687247337119046,0.2762714269596197,0.7952915023016698,0.285820120546318],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6739688451328918,0.2762714269596197,0.6761948993649405,0.285820120546318],"dir":"ltr"},{"str":"ميكربشناسي","boundary":[0.6191333490138098,0.2762714269596197,0.6709485433957191,0.285820120546318],"dir":"rtl"},{"str":"تشخيصي","boundary":[0.5804245892275123,0.2762714269596197,0.6163224152414231,0.285820120546318],"dir":"rtl"},{"str":"شناسه","boundary":[0.7723528779274887,0.28696023456056974,0.7953468835052583,0.2965089281472681],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.7469504653741471,0.28696023456056974,0.7694392863143037,0.2965089281472681],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6739688451328918,0.28696023456056974,0.6761948993649404,0.2965089281472681],"dir":"ltr"},{"str":"كارول،","boundary":[0.6459473068781288,0.28696023456056974,0.6707972581566478,0.2965089281472681],"dir":"rtl"},{"str":"كارن","boundary":[0.6245769160982491,0.28696023456056974,0.6428013843620842,0.2965089281472681],"dir":"rtl"},{"str":"سي","boundary":[0.6078436880481164,0.28696023456056974,0.6216295554584856,0.2965089281472681],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5215552165585833,0.2878121437054632,0.523519666677867,0.29607817695961997],"dir":"ltr"},{"str":"Carroll,","boundary":[0.5235711165619434,0.2859353343972684,0.5595065219582674,0.2942013676514252],"dir":"ltr"},{"str":"Karen","boundary":[0.5626486194472013,0.2859353343972684,0.5913247673129263,0.2942013676514252],"dir":"ltr"},{"str":"C","boundary":[0.5943486173179664,0.2859353343972684,0.6020965021336647,0.2942013676514252],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6056257383824465,0.28696023456056974,0.6078950169685156,0.2965089281472681],"dir":"ltr"},{"str":"شناسه","boundary":[0.7751750814824769,0.29850095130641324,0.7956310876650649,0.30676698456057],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.7529990121299687,0.29850095130641324,0.7727674607708074,0.30676698456057],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6741696045159772,0.29850095130641324,0.6761001444843923,0.30676698456057],"dir":"ltr"},{"str":"روحاني،","boundary":[0.6429225093242834,0.29764921318289783,0.6714141124290178,0.3071979067695962],"dir":"rtl"},{"str":"مهدي،","boundary":[0.6144957427505796,0.29764921318289783,0.6398549309499009,0.3071979067695962],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5788099862235814,0.29764921318289783,0.5813359094116463,0.3071979067695962],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5812291992876585,0.29764921318289783,0.5840914619804443,0.3071979067695962],"dir":"ltr"},{"str":"1358","boundary":[0.5898997345519305,0.29764921318289783,0.6114781425355331,0.3071979067695962],"dir":"ltr"},{"str":"مترجم","boundary":[0.5521972917576695,0.29764921318289783,0.5758423641678707,0.3071979067695962],"dir":"rtl"},{"str":"شناسه","boundary":[0.7723524343940057,0.3083380207838479,0.7953464399717752,0.3178867143705463],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.7469500218406641,0.3083380207838479,0.7694388427808206,0.3178867143705463],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6739684015994086,0.3083380207838479,0.6761944558314573,0.3178867143705463],"dir":"ltr"},{"str":"اميري،","boundary":[0.6465506535398676,0.3083380207838479,0.6709656597560567,0.3178867143705463],"dir":"rtl"},{"str":"محمدمهدي،","boundary":[0.5963509693894695,0.3083380207838479,0.6434425523335909,0.3178867143705463],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5606652128624712,0.3083380207838479,0.5631911360505361,0.3178867143705463],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5630844259265482,0.3083380207838479,0.5659466886193341,0.3178867143705463],"dir":"ltr"},{"str":"1359","boundary":[0.5717549611908203,0.3083380207838479,0.5933333691744229,0.3178867143705463],"dir":"ltr"},{"str":"مترجم","boundary":[0.5340525183965593,0.3083380207838479,0.5576975908067605,0.3178867143705463],"dir":"rtl"},{"str":"شناسه","boundary":[0.7723524343940057,0.31902682838479796,0.7953464399717752,0.3285755219714963],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.7469500218406641,0.31902682838479796,0.7694388427808206,0.3285755219714963],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6739684015994086,0.31902682838479796,0.6761944558314573,0.3285755219714963],"dir":"ltr"},{"str":"طرفه،","boundary":[0.6493750949228857,0.31902682838479796,0.6708521958267533,0.3285755219714963],"dir":"rtl"},{"str":"مهناز،","boundary":[0.6249803501226439,0.31902682838479796,0.6462886058936193,0.3285755219714963],"dir":"rtl"},{"str":"مترجم","boundary":[0.598367655656732,0.31902682838479796,0.6220127280669332,0.3285755219714963],"dir":"rtl"},{"str":"شناسه","boundary":[0.7723551359161319,0.329715635985748,0.7953491414939015,0.3392643295724464],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.7469527233627903,0.329715635985748,0.7694415443029469,0.3392643295724464],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.673971103121535,0.329715635985748,0.6761971573535837,0.3392643295724464],"dir":"ltr"},{"str":"جاوتز،","boundary":[0.6485700413292566,0.329715635985748,0.6708008669063541,0.3392643295724464],"dir":"rtl"},{"str":"ارنست،","boundary":[0.6193368704008603,0.329715635985748,0.6455065152380635,0.3392643295724464],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.5858704143005948,0.329715635985748,0.5915976412082927,0.3392643295724464],"dir":"ltr"},{"str":"1916","boundary":[0.5945395988038037,0.329715635985748,0.6163192701858138,0.3392643295724464],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.5780076341520782,0.329715635985748,0.5830189576963141,0.3392643295724464],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5757883337253453,0.329715635985748,0.578014387957394,0.3392643295724464],"dir":"ltr"},{"str":"ميكروبيولوژي","boundary":[0.5219618561204261,0.329715635985748,0.5728639360236552,0.3392643295724464],"dir":"rtl"},{"str":"پزشكي","boundary":[0.4921235442357449,0.329715635985748,0.5188969792681698,0.3392643295724464],"dir":"rtl"},{"str":"ردهبندي","boundary":[0.7644950572897417,0.3404044435866981,0.7951721917946306,0.34995313717339643],"dir":"rtl"},{"str":"كنگره","boundary":[0.7392939081348074,0.3404044435866981,0.7612883505258561,0.34995313717339643],"dir":"rtl"},{"str":"96","boundary":[0.6354690097778972,0.3404044435866981,0.6459563186720877,0.34995313717339643],"dir":"ltr"},{"str":"1395","boundary":[0.6491778838076678,0.3404044435866981,0.6709575551896779,0.34995313717339643],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6739738046436612,0.3404044435866981,0.6761998588757099,0.34995313717339643],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.6274049662309735,0.3404044435866981,0.6324162897752093,0.34995313717339643],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.6189370451261719,0.3404044435866981,0.6243400893787172,0.34995313717339643],"dir":"ltr"},{"str":"ج","boundary":[0.6126870736870402,0.3404044435866981,0.61892758979873,0.34995313717339643],"dir":"rtl"},{"str":"QR46","boundary":[0.5800270219414672,0.33823640524792137,0.6092642451530528,0.34995313717339643],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6092601928698633,0.3404044435866981,0.6126911259702297,0.34995313717339643],"dir":"ltr"},{"str":"ردهبندي","boundary":[0.7644964080508048,0.3510932511876481,0.7951735425556937,0.36064194477434647],"dir":"rtl"},{"str":"ديويي","boundary":[0.7392952588958704,0.3510932511876481,0.7614288296764221,0.36064194477434647],"dir":"rtl"},{"str":"616","boundary":[0.6298255300561137,0.3510932511876481,0.6457577567958066,0.36064194477434647],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.645752353751554,0.3510932511876481,0.6491832868519204,0.36064194477434647],"dir":"ltr"},{"str":"9201","boundary":[0.649179234568731,0.3510932511876481,0.6709589059507408,0.36064194477434647],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6739751554047243,0.3510932511876481,0.676201209636773,0.36064194477434647],"dir":"ltr"},{"str":"شماره","boundary":[0.7765866469540674,0.36263399643705463,0.7953950875306609,0.3709000296912114],"dir":"rtl"},{"str":"كتابشناسي","boundary":[0.7394912805349283,0.36263399643705463,0.7736797285037466,0.3709000296912114],"dir":"rtl"},{"str":"ملي","boundary":[0.724168569604516,0.36263399643705463,0.7369678975840867,0.3709000296912114],"dir":"rtl"},{"str":"4198326","boundary":[0.6386869258425456,0.36263399643705463,0.6713529249689191,0.3709000296912114],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6741698061221061,0.36263399643705463,0.6761342562413898,0.3709000296912114],"dir":"ltr"},{"str":"نام","boundary":[0.7187254662141729,0.38903737010095013,0.7361163939383756,0.4008663487232779],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.6864686670474782,0.38903737010095013,0.7150491582944121,0.4008663487232779],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6788081583280131,0.38903737010095013,0.6825396861664593,0.4008663487232779],"dir":"ltr"},{"str":"ميكروبشناسي","boundary":[0.3933348072981419,0.38897724562054653,0.48227492355767615,0.4008085900385986],"dir":"rtl"},{"str":"پزشكي","boundary":[0.34998884446087164,0.3889796114162708,0.38953132623231745,0.4008085900385986],"dir":"rtl"},{"str":"جاوتز","boundary":[0.3165222270757031,0.3889796114162708,0.3461284701454924,0.4008085900385986],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.307852558717785,0.3889796114162708,0.31252115184301604,0.4008085900385986],"dir":"ltr"},{"str":"جلد","boundary":[0.2884989751688451,0.3889796114162708,0.30787279997311917,0.4008085900385986],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.2792253754914149,0.3889796114162708,0.2843123013339605,0.4008085900385986],"dir":"ltr"},{"str":"باكتريشناسي","boundary":[0.19737298477873724,0.3889796114162708,0.2752097039750009,0.4008085900385986],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.1925337119048419,0.3889796114162708,0.1972023050300729,0.4008085900385986],"dir":"ltr"},{"str":"ترجمه","boundary":[0.7271925204126206,0.40571149836698345,0.7630252276469206,0.4175404769893112],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7171123752562079,0.40571149836698345,0.7233706327072343,0.4175404769893112],"dir":"rtl"},{"str":"تأليف","boundary":[0.6826384126877457,0.40571149836698345,0.71351973387991,0.4175404769893112],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.678806484997144,0.40571149836698345,0.6825380128355902,0.4175404769893112],"dir":"ltr"},{"str":"روحاني،","boundary":[0.2695479587379456,0.4053804334916864,0.3134950304089244,0.4184920724465558],"dir":"rtl"},{"str":"اميري","boundary":[0.2300338026275999,0.4053804334916864,0.2649573871845704,0.4184920724465558],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.22701051711972045,0.4053804334916864,0.23023782802997214,0.4184920724465558],"dir":"ltr"},{"str":"طرفه","boundary":[0.19253578844796884,0.4053804334916864,0.22199520177413393,0.4184920724465558],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر","boundary":[0.6826367393568765,0.4223856266330167,0.7092995934276403,0.4342146052553445],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.19253578844796884,0.42205450475059375,0.49292980746614684,0.43516614370546314],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.678806484997144,0.4223856266330167,0.6825380128355902,0.4342146052553445],"dir":"ltr"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.43950297369040014,0.42209291775534435,0.4928760189509761,0.43520455671021374],"dir":"rtl"},{"str":"آثارسبحان","boundary":[0.3705535163468969,0.42209291775534435,0.435086751117234,0.43520455671021374],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.3606749773193105,0.42205450475059375,0.3657199690870602,0.43516614370546314],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.3528125802224387,0.42205450475059375,0.36053586909042035,0.43516614370546314],"dir":"rtl"},{"str":"همكاري","boundary":[0.3022087161049696,0.42205450475059375,0.34792524444743117,0.43516614370546314],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.2415259971103121,0.42205450475059375,0.2927400826585128,0.43516614370546314],"dir":"rtl"},{"str":"ياررس","boundary":[0.19737490003696115,0.42205450475059375,0.23678147911696515,0.43516614370546314],"dir":"rtl"},{"str":"صفحهآرايي","boundary":[0.6826367393568765,0.43891780715558204,0.7479635764927254,0.4507467857779098],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.678806484997144,0.43891780715558204,0.6825380128355902,0.4507467857779098],"dir":"ltr"},{"str":"محمد","boundary":[0.23043814387957393,0.43858697030878857,0.26356445011928364,0.4516986092636579],"dir":"rtl"},{"str":"ايم","boundary":[0.21128386814959177,0.43858697030878857,0.2252929941870233,0.4516986092636579],"dir":"rtl"},{"str":"اني","boundary":[0.19253578844796884,0.43858697030878857,0.2109722657168778,0.4516986092636579],"dir":"rtl"},{"str":"نوبت","boundary":[0.7556190652195829,0.4555919354216153,0.7837410638083401,0.4674209140439431],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7455389200631701,0.4555919354216153,0.7517971775141966,0.4674209140439431],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.7167091025167166,0.4555919354216153,0.7416818924095294,0.4674209140439431],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.6866694667517893,0.4555919354216153,0.7129993279795707,0.4674209140439431],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6788064849971441,0.4555919354216153,0.6825380128355903,0.4674209140439431],"dir":"ltr"},{"str":"اول","boundary":[0.2441486509189879,0.45526104156769587,0.26299317899264135,0.46837268052256525],"dir":"rtl"},{"str":"1395","boundary":[0.19253578844796884,0.45526104156769587,0.2288077954369813,0.46837268052256525],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.23346328416383857,0.45526104156769587,0.2395284029434495,0.46837268052256525],"dir":"ltr"},{"str":"تيراژ","boundary":[0.6864669937166092,0.4722660636876486,0.7131331944491115,0.48409504230997635],"dir":"rtl"},{"str":"500","boundary":[0.22983348677799806,0.4719351128266032,0.2570374920197574,0.4850467517814726],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6788064849971441,0.4722660636876486,0.6825380128355905,0.48409504230997635],"dir":"ltr"},{"str":"نسخه","boundary":[0.19253578844796884,0.4719351128266032,0.22487566950035284,0.4850467517814726],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.6826367393568767,0.4887982442102139,0.7089666005846581,0.5006272228325417],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6788064849971441,0.4887982442102139,0.6825380128355905,0.5006272228325417],"dir":"ltr"},{"str":"سبحان","boundary":[0.19253578844796884,0.488467578384798,0.23121158563220326,0.5015792173396674],"dir":"rtl"},{"str":"قيمت","boundary":[0.6826367393568767,0.5054723724762472,0.7136619670037972,0.517301351098575],"dir":"rtl"},{"str":"23500","boundary":[0.22942914552602395,0.5051416496437053,0.27476915426228954,0.5182532885985747],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6788064849971441,0.5054723724762472,0.6825380128355905,0.517301351098575],"dir":"ltr"},{"str":"تومان","boundary":[0.19253578844796881,0.5051416496437053,0.22451027855246797,0.5182532885985747],"dir":"rtl"},{"str":"شابك","boundary":[0.7300137562581905,0.5221465007422805,0.7644559255401367,0.5339754793646082],"dir":"rtl"},{"str":"جلد","boundary":[0.7056199388461413,0.5221465007422805,0.7262621484493132,0.5339754793646082],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.6826367393568767,0.5221465007422805,0.701791357817278,0.5339754793646082],"dir":"rtl"},{"str":"978","boundary":[0.1925310305433285,0.5218174881235154,0.21973503578508785,0.5349291270783848],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.21954584859379722,0.5218174881235154,0.22748429152246227,0.5349291270783848],"dir":"ltr"},{"str":"600","boundary":[0.22761041631665602,0.5218174881235154,0.2548144215584153,0.5349291270783848],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.25461967003796915,0.5218174881235154,0.25800463694096304,0.5349291270783848],"dir":"ltr"},{"str":"6531","boundary":[0.26269165686636875,0.5218174881235154,0.2989636638553812,0.5349291270783848],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.29857787036725913,0.5218174881235154,0.30651631329592416,0.5349291270783848],"dir":"ltr"},{"str":"92","boundary":[0.30664243809011793,0.5218174881235154,0.32477844158462416,0.5349291270783848],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.3245855448405631,0.5218174881235154,0.33252398776922815,0.5349291270783848],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.3326501125634219,0.5218174881235154,0.34171996908706026,0.5349291270783848],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6788064849971442,0.5221465007422805,0.6825380128355905,0.5339754793646082],"dir":"ltr"},{"str":"شابك","boundary":[0.7114665569033304,0.5386786812648457,0.7459087261852765,0.5505076598871735],"dir":"rtl"},{"str":"دوره","boundary":[0.6826367393568769,0.5386786812648457,0.7077367023957533,0.5505076598871735],"dir":"rtl"},{"str":"978","boundary":[0.1925273209905581,0.5383499536817102,0.21973132623231745,0.5514615926365796],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.21954213904102685,0.5383499536817102,0.22748058196969187,0.5514615926365796],"dir":"ltr"},{"str":"600","boundary":[0.2276067067638856,0.5383499536817102,0.254810712005645,0.5514615926365796],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.25461596048519874,0.5383499536817102,0.25800092738819264,0.5514615926365796],"dir":"ltr"},{"str":"6531","boundary":[0.26268794731359835,0.5383499536817102,0.2989599543026108,0.5514615926365796],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.29857416081448873,0.5383499536817102,0.30651260374315376,0.5514615926365796],"dir":"ltr"},{"str":"94","boundary":[0.3066387285373475,0.5383499536817102,0.32477473203185375,0.5514615926365796],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.3245818352877927,0.5383499536817102,0.33252027821645774,0.5514615926365796],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.3326464030106515,0.5383499536817102,0.34171625953428986,0.5514615926365796],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6788064849971444,0.5386786812648457,0.6825380128355906,0.5505076598871735],"dir":"ltr"},{"str":"مركز","boundary":[0.7723530795336179,0.5552813390736342,0.8051503645710829,0.5695331205463183],"dir":"rtl"},{"str":"پخش","boundary":[0.7263868821612177,0.5552813390736342,0.7677383152447834,0.5695331205463183],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7219495312657506,0.5552813390736342,0.726503813715937,0.5695331205463183],"dir":"ltr"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.6564295554584859,0.5552813390736342,0.7173791203252579,0.5695331205463183],"dir":"rtl"},{"str":"آثارسبحان","boundary":[0.5792144081180068,0.5552813390736342,0.6517200362891032,0.5695331205463183],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5683274150734182,0.5569233558491686,0.5745856725244447,0.5687523344714964],"dir":"rtl"},{"str":"ياررس","boundary":[0.5251839252713283,0.5569233558491686,0.5644235341554383,0.5687523344714964],"dir":"rtl"},{"str":"www","boundary":[0.23204865427909008,0.5568404756160926,0.26480561809078995,0.5675293117206057],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2650566177211787,0.5568404756160926,0.2687550821544975,0.5675293117206057],"dir":"ltr"},{"str":"asaresobhan.com","boundary":[0.2688866301535567,0.5568404756160926,0.37976193676287756,0.5675293117206057],"dir":"ltr"},{"str":"تهران","boundary":[0.7757803837236652,0.5750456650831354,0.8049504519337388,0.5881573040380048],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7727570982157858,0.5750456650831354,0.7758731225429253,0.5881573040380048],"dir":"ltr"},{"str":"ميدان","boundary":[0.7366705688652935,0.5750456650831354,0.765747898256107,0.5881573040380048],"dir":"rtl"},{"str":"انقلاب","boundary":[0.6959452437754108,0.5750456650831354,0.7297912032525788,0.5881573040380048],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6925194717919425,0.5750456650831354,0.6959879036322705,0.5881573040380048],"dir":"ltr"},{"str":"خيابان","boundary":[0.6534078021571856,0.5750456650831354,0.6855584960182789,0.5881573040380048],"dir":"rtl"},{"str":"انقلاب","boundary":[0.6126824770673029,0.5750456650831354,0.6465284365444709,0.5881573040380048],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6092567050838346,0.5750456650831354,0.6127251369241625,0.5881573040380048],"dir":"ltr"},{"str":"نرسيده","boundary":[0.5681307482947482,0.5750456650831354,0.6025813648734922,0.5881573040380048],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5511947851214677,0.5750456650831354,0.5613589597123753,0.5881573040380048],"dir":"rtl"},{"str":"خيابان","boundary":[0.5120831154867109,0.5750456650831354,0.5442338093478043,0.5881573040380048],"dir":"rtl"},{"str":"12","boundary":[0.4903098955008232,0.5750456650831354,0.5052334262961594,0.5881573040380048],"dir":"ltr"},{"str":"فروردين","boundary":[0.4417221733140688,0.5750456650831354,0.4835418164712208,0.5881573040380048],"dir":"rtl"},{"str":"mail:Info@asaresobhan.com","boundary":[0.21289607204059002,0.5710922570887768,0.3990107859278922,0.5817810931932899],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.43829454655421535,0.5750456650831354,0.4417629783945433,0.5881573040380048],"dir":"ltr"},{"str":"ساختمان","boundary":[0.7602596149322941,0.5892980166270784,0.8049003729713384,0.6024096555819477],"dir":"rtl"},{"str":"وليعصر","boundary":[0.7130852323510637,0.5892980166270784,0.7560808037364338,0.6024096555819477],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.7046181781526161,0.5892980166270784,0.7087728772554688,0.6024096555819477],"dir":"ltr"},{"str":"عج","boundary":[0.6882887268572967,0.5892980166270784,0.7045588253082896,0.6024096555819477],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.6842545882194823,0.5892980166270784,0.6881922784852663,0.6024096555819477],"dir":"ltr"},{"str":"پلاك","boundary":[0.6515975404052287,0.5892980166270784,0.6801573871845707,0.6024096555819477],"dir":"rtl"},{"str":"،1314","boundary":[0.6142998420751994,0.5892980166270784,0.6473723597997383,0.6024096555819477],"dir":"ltr"},{"str":"طبقه","boundary":[0.585469197943618,0.5892980166270784,0.6103473135983338,0.6024096555819477],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.5628891502301674,0.5892980166270784,0.5811531332952525,0.6024096555819477],"dir":"rtl"},{"str":"asaresobhan2000@yahoo.com","boundary":[0.2086623433352374,0.5853439197966152,0.4032067134840899,0.5960327559011283],"dir":"ltr"},{"str":"تلفن","boundary":[0.6481699136453752,0.6035503681710213,0.6712340579953635,0.6166620071258906],"dir":"rtl"},{"str":"66493796","boundary":[0.43829640133060094,0.6035503681710213,0.49758618325997156,0.6166620071258906],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4969629783945436,0.6035503681710213,0.5004147172474048,0.6166620071258906],"dir":"ltr"},{"str":"66971040","boundary":[0.5050275461174024,0.6035503681710213,0.5645194986727601,0.6166620071258906],"dir":"ltr"},{"str":"–","boundary":[0.5681307482947486,0.6005733603028502,0.5774046302207592,0.6136849992577196],"dir":"ltr"},{"str":"66971112","boundary":[0.5816390847081756,0.6035503681710213,0.6409288666375462,0.6166620071258906],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6451447733611105,0.6035503681710213,0.6482830550048726,0.6166620071258906],"dir":"ltr"},{"str":"خواننده","boundary":[0.778199657269581,0.6269515161074822,0.8064557642552334,0.6340774068438242],"dir":"rtl"},{"str":"گرامي","boundary":[0.7527972850374651,0.6269515161074822,0.7760444877524276,0.6340774068438242],"dir":"rtl"},{"str":"سلام","boundary":[0.7342495211854441,0.6269515161074822,0.7506431235509559,0.6340774068438242],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7999727159705654,0.6394330982779097,0.806574671550015,0.6476991315320665],"dir":"rtl"},{"str":"اينكه","boundary":[0.7733602634320081,0.6394330982779097,0.797366311615873,0.6476991315320665],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7626750579617618,0.6394330982779097,0.7707456738684854,0.6476991315320665],"dir":"rtl"},{"str":"جاي","boundary":[0.7425148886126136,0.6394330982779097,0.7598967642216321,0.6476991315320665],"dir":"rtl"},{"str":"كپيبرداري","boundary":[0.6969490003696108,0.6394330982779097,0.7398967911024493,0.6476991315320665],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6876751587648261,0.6394330982779097,0.6942771143442757,0.6476991315320665],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.6709422532844995,0.6394330982779097,0.6850687544101337,0.6476991315320665],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب،","boundary":[0.6455400423372868,0.6394330982779097,0.6684305634891298,0.6476991315320665],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6328389368636804,0.6394330982779097,0.6430377070662946,0.6476991315320665],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6235650952588956,0.6394330982779097,0.6302699506064982,0.6476991315320665],"dir":"rtl"},{"str":"خر","boundary":[0.6096595947716809,0.6394330982779097,0.6207914787809546,0.6476991315320665],"dir":"rtl"},{"str":"يداري","boundary":[0.5852606565639593,0.6394330982779097,0.6093006148986927,0.6476991315320665],"dir":"rtl"},{"str":"نمو","boundary":[0.570143745169853,0.6394330982779097,0.5825174422902455,0.6476991315320665],"dir":"rtl"},{"str":"دهايد","boundary":[0.5493685158428809,0.6394330982779097,0.5697894425590536,0.6476991315320665],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5423128658311206,0.6394330982779097,0.5466861059776211,0.6476991315320665],"dir":"rtl"},{"str":"باعث","boundary":[0.518926554887268,0.6394330982779097,0.5396398104902383,0.6476991315320665],"dir":"rtl"},{"str":"ضرر","boundary":[0.4987663855381198,0.6394330982779097,0.5161634622492519,0.6476991315320665],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4917107355263595,0.6394330982779097,0.49608397567286,0.6476991315320665],"dir":"rtl"},{"str":"زيان","boundary":[0.4707437384496484,0.6394330982779097,0.48917916736668754,0.6476991315320665],"dir":"rtl"},{"str":"نويسنده","boundary":[0.43546314975975225,0.6394330982779097,0.4680005241759345,0.6476991315320665],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.4128836665434625,0.6394330982779097,0.4328310204630216,0.6476991315320665],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.40582801653170214,0.6394330982779097,0.4102012566782026,0.6476991315320665],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.36732128624710153,0.6394330982779097,0.4029327912368532,0.6476991315320665],"dir":"rtl"},{"str":"مربوطه","boundary":[0.33647591142770705,0.6394330982779097,0.36472072847014514,0.6476991315320665],"dir":"rtl"},{"str":"نشدهايد،","boundary":[0.2983679177446987,0.6394330982779097,0.3337233426296156,0.6476991315320665],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.28909407613991395,0.6394330982779097,0.29569369308826915,0.6476991315320665],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.2705463929303444,0.6394330982779097,0.286569523873525,0.6476991315320665],"dir":"rtl"},{"str":"سپاسگزاريم","boundary":[0.21853289876012164,0.6394330982779097,0.2680463962904466,0.6476991315320665],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.21591129330331565,0.6394330982779097,0.21851886697355521,0.6476991315320665],"dir":"ltr"},{"str":"لطفا","boundary":[0.7911024495144651,0.6530322762024942,0.8066523302308388,0.6601581669388361],"dir":"rtl"},{"str":"پيغام","boundary":[0.7713450488894861,0.6530322762024942,0.7885067706058263,0.6601581669388361],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.7618695608346493,0.6530322762024942,0.7687483619502032,0.6601581669388361],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7521924666509862,0.6530322762024942,0.7592224723631598,0.6601581669388361],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7427169785961493,0.6530322762024942,0.7496542454890629,0.6601581669388361],"dir":"rtl"},{"str":"كساني","boundary":[0.7167097879775545,0.6530322762024942,0.7400547696649977,0.6601581669388361],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7050166325056281,0.6530322762024942,0.714040522831894,0.6601581669388361],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6955411444507913,0.6530322762024942,0.702617519572595,0.6601581669388361],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.6751789254393333,0.6530322762024942,0.6928738953664191,0.6601581669388361],"dir":"rtl"},{"str":"كپيبرداري","boundary":[0.6314303954840226,0.6530322762024942,0.6726971539934814,0.6601581669388361],"dir":"rtl"},{"str":"ميكنند","boundary":[0.6011894761600752,0.6530322762024942,0.6287853230738213,0.6601581669388361],"dir":"rtl"},{"str":"برسانيد","boundary":[0.572359799737912,0.6530322762024942,0.5987117368367998,0.6601581669388361],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5693357078055172,0.6530322762024942,0.5724404421894426,0.6601581669388361],"dir":"ltr"},{"str":"كپيبرداري","boundary":[0.5223699875676219,0.6524022194180523,0.5653060851449883,0.6606682526722091],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5124904405093913,0.6524022194180523,0.519092396088841,0.6606682526722091],"dir":"rtl"},{"str":"كتابي","boundary":[0.4878938879741943,0.6524022194180523,0.5092654682302341,0.6606682526722091],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.47478936863680643,0.6524022194180523,0.4847191962635663,0.6606682526722091],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4657166493061388,0.6524022194180523,0.4715164544202143,0.6606682526722091],"dir":"rtl"},{"str":"زحمت","boundary":[0.43749171062800296,0.6524022194180523,0.46244607372064095,0.6606682526722091],"dir":"rtl"},{"str":"فراوان","boundary":[0.4084599442223043,0.6524022194180523,0.4342152884647693,0.6606682526722091],"dir":"rtl"},{"str":"تهيه","boundary":[0.38729065555592884,0.6524022194180523,0.40525952756963807,0.6606682526722091],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.36652478075333483,0.6524022194180523,0.3840726991700547,0.6606682526722091],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3588634252881287,0.6524022194180523,0.3632366654346291,0.6606682526722091],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.34979070595746103,0.6524022194180523,0.3555905110715365,0.6606682526722091],"dir":"rtl"},{"str":"هزينه","boundary":[0.32418620342058396,0.6524022194180523,0.34662536877121064,0.6606682526722091],"dir":"rtl"},{"str":"زياد","boundary":[0.30543622862135006,0.6524022194180523,0.32104191391418296,0.6606682526722091],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.294145317697658,0.6524022194180523,0.30221593360438154,0.6606682526722091],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.2725726151675011,0.6524022194180523,0.2908209535969893,0.6606682526722091],"dir":"rtl"},{"str":"رسيده","boundary":[0.24434767648936523,0.6524022194180523,0.2692646214844931,0.6606682526722091],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.21874317395248813,0.6524022194180523,0.24097887839790325,0.6606682526722091],"dir":"rtl"},{"str":"موجب","boundary":[0.19071935754846947,0.6524022194180523,0.21530655555928901,0.6606682526722091],"dir":"rtl"},{"str":"ضرر","boundary":[0.7892931554719259,0.6655138013657957,0.8066937401296995,0.6737798346199526],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7822375054601656,0.6655138013657957,0.7866107456066661,0.6737798346199526],"dir":"rtl"},{"str":"زيان","boundary":[0.7612705083834544,0.6655138013657957,0.7797059373004936,0.6737798346199526],"dir":"rtl"},{"str":"نويسنده","boundary":[0.7259899196935583,0.6655138013657957,0.7585272941097406,0.6737798346199526],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.718934269681798,0.6655138013657957,0.7233075098282985,0.6737798346199526],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.6806298309868618,0.6655138013657957,0.7162413359766134,0.6737798346199526],"dir":"rtl"},{"str":"مربوطه","boundary":[0.6497844561674673,0.6655138013657957,0.6780292732099054,0.6737798346199526],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.618128745673868,0.6655138013657957,0.6471733745505862,0.6737798346199526],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.615306017942945,0.6655138013657957,0.6179135916131846,0.6737798346199526],"dir":"ltr"},{"str":"همچنين","boundary":[0.7790060817848863,0.6792555541122327,0.8066866032727394,0.6863814448485748],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7765868082389704,0.679398211104513,0.7789153590269144,0.6865241018408551],"dir":"ltr"},{"str":"دريافت","boundary":[0.7437232351063476,0.678625497327791,0.7726871812103092,0.6868915305819477],"dir":"rtl"},{"str":"هزينه","boundary":[0.7179176102953534,0.678625497327791,0.7403567756459801,0.6868915305819477],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.6945312993515007,0.678625497327791,0.7144786532710599,0.6868915305819477],"dir":"rtl"},{"str":"حق","boundary":[0.6769915661436112,0.678625497327791,0.6911052047982262,0.6868915305819477],"dir":"rtl"},{"str":"شرعي","boundary":[0.6477586774637952,0.678625497327791,0.6736590168341121,0.6868915305819477],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.639896199724472,0.678625497327791,0.6442694398709724,0.6868915305819477],"dir":"rtl"},{"str":"قانوني","boundary":[0.6114701387722189,0.678625497327791,0.6364116393938378,0.6868915305819477],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.6054306239709689,0.678625497327791,0.607920096770942,0.6868915305819477],"dir":"rtl"},{"str":"ويسنده","boundary":[0.5751816000806427,0.678625497327791,0.6051663586573033,0.6868915305819477],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.5517952891367899,0.678625497327791,0.571742643056349,0.6868915305819477],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5439328113974666,0.678625497327791,0.548306051543967,0.6868915305819477],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.5048215449749673,0.678625497327791,0.5404330499647191,0.6868915305819477],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.49131361177379795,0.678625497327791,0.5015123819764121,0.6868915305819477],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.4568375121803708,0.678625497327791,0.4878957024293538,0.6868915305819477],"dir":"rtl"},{"str":"نه","boundary":[0.4453454789825615,0.678625497327791,0.453416094889285,0.6868915305819477],"dir":"rtl"},{"str":"حق","boundary":[0.42780574577467195,0.678625497327791,0.4419193844292871,0.6868915305819477],"dir":"rtl"},{"str":"فردي","boundary":[0.40240353482745916,0.678625497327791,0.4242451799334704,0.6868915305819477],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.38909789321595417,0.678625497327791,0.39902772084271404,0.6868915305819477],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.3715581600080647,0.678625497327791,0.38560631699203696,0.6868915305819477],"dir":"rtl"},{"str":"دستگاه","boundary":[0.3395025435973258,0.678625497327791,0.3679812237492024,0.6868915305819477],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.31772754947750453,0.678625497327791,0.3359758879069928,0.6868915305819477],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3098650717381813,0.678625497327791,0.3142383118846817,0.6868915305819477],"dir":"rtl"},{"str":"تكثير","boundary":[0.2854708107926486,0.678625497327791,0.3064015590873967,0.6868915305819477],"dir":"rtl"},{"str":"خريده","boundary":[0.2572458721145127,0.678625497327791,0.28187399616948394,0.6868915305819477],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.23426297503444152,0.678625497327791,0.25374844931285956,0.6868915305819477],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.22640049729511824,0.678625497327791,0.2307737374416187,0.6868915305819477],"dir":"rtl"},{"str":"اكنون","boundary":[0.200594872484124,0.678625497327791,0.22296738684856068,0.6868915305819477],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.19071649474144062,0.678625497327791,0.1969138671415616,0.6868915305819477],"dir":"rtl"},{"str":"طريق","boundary":[0.7838401128994326,0.691594903503563,0.8066289035986698,0.6998609367577198],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.7711390074258261,0.691594903503563,0.7813377776284403,0.6998609367577198],"dir":"rtl"},{"str":"سود","boundary":[0.7515833742145764,0.691594903503563,0.768691629985552,0.6998609367577198],"dir":"rtl"},{"str":"ميبرد","boundary":[0.7245675078122379,0.691594903503563,0.7489722925976954,0.6998609367577198],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7217447800813149,0.691594903503563,0.7243523537515545,0.6998609367577198],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.8021907865999125,0.7053363142072446,0.8065353986761197,0.7124622049435867],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7909008433856388,0.7053363142072446,0.8001243237794429,0.7124622049435867],"dir":"rtl"},{"str":"ضمن","boundary":[0.7715466550183125,0.7053363142072446,0.7889240952924969,0.7124622049435867],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7691276435603642,0.7039675029691213,0.7716535667484292,0.7135161965558194],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.7602545344578474,0.7047062574228029,0.7660543395719228,0.7129722906769597],"dir":"rtl"},{"str":"كپي","boundary":[0.7421102651120594,0.7047062574228029,0.7576364369476831,0.7129722906769597],"dir":"rtl"},{"str":"كردن","boundary":[0.7177160041665266,0.7047062574228029,0.7395003528107253,0.7129722906769597],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.6951365209502369,0.7047062574228029,0.7150838748697961,0.7129722906769597],"dir":"rtl"},{"str":"باعث","boundary":[0.6715490877322671,0.7047062574228029,0.6924541110849769,0.7129722906769597],"dir":"rtl"},{"str":"ميشوند","boundary":[0.6360615301905176,0.7047062574228029,0.6689380061153859,0.7129722906769597],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر","boundary":[0.6146922885655721,0.7047062574228029,0.6334025066362016,0.7129722906769597],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6076366385538118,0.7047062574228029,0.6120098787003123,0.7129722906769597],"dir":"rtl"},{"str":"مولف","boundary":[0.5846537414737406,0.7047062574228029,0.6048758845468901,0.7129722906769597],"dir":"rtl"},{"str":"زيان","boundary":[0.5636867443970296,0.7047062574228029,0.5821221733140687,0.7129722906769597],"dir":"rtl"},{"str":"ببينند","boundary":[0.5396958973152783,0.7047062574228029,0.5611084036154699,0.7129722906769597],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.532640247303518,0.7047062574228029,0.5370134874500184,0.7129722906769597],"dir":"rtl"},{"str":"حتي","boundary":[0.5130846140922684,0.7047062574228029,0.5301484358724504,0.7129722906769597],"dir":"rtl"},{"str":"باعث","boundary":[0.4896983031484156,0.7047062574228029,0.5104115587513859,0.7129722906769597],"dir":"rtl"},{"str":"ورشكستگي","boundary":[0.43970070898155295,0.7047062574228029,0.4870521420651187,0.7129722906769597],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.42014507577030336,0.7047062574228029,0.43725333154127877,0.7129722906769597],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.41731884009273856,0.7047062574228029,0.41989250361210956,0.7129722906769597],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.4058232989482876,0.7047062574228029,0.41463526091193137,0.7129722906769597],"dir":"rtl"},{"str":"نتيجه","boundary":[0.3812279157286378,0.7047062574228029,0.4032168945935953,0.7129722906769597],"dir":"rtl"},{"str":"ديگر","boundary":[0.3594552602399109,0.7047062574228029,0.3785794160142465,0.7129722906769597],"dir":"rtl"},{"str":"كتابي","boundary":[0.33546441315815967,0.7047062574228029,0.35683599341419947,0.7129722906769597],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمه،","boundary":[0.3050224522025466,0.7047062574228029,0.33270599778233223,0.7129722906769597],"dir":"rtl"},{"str":"تاليف","boundary":[0.2812338967104597,0.7047062574228029,0.3023809683814385,0.7129722906769597],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2741782466986994,0.7047062574228029,0.2785514868451998,0.7129722906769597],"dir":"rtl"},{"str":"توليد","boundary":[0.25200217734619107,0.7047062574228029,0.27154260945532716,0.7129722906769597],"dir":"rtl"},{"str":"نخواهد","boundary":[0.2211568025267966,0.7047062574228029,0.24932444474311993,0.7129722906769597],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.20502843318436859,0.7047062574228029,0.21887546789422377,0.7129722906769597],"dir":"rtl"},{"str":"!","boundary":[0.20099195591545946,0.7029424602880048,0.20488577668761093,0.7112084935421615],"dir":"ltr"},{"str":"اميدوارم","boundary":[0.7701350895467223,0.717368213702494,0.806675877826686,0.7269169072891923],"dir":"rtl"},{"str":"موفق","boundary":[0.7445314135949733,0.717368213702494,0.7669310843049629,0.7269169072891923],"dir":"rtl"},{"str":"باشيد","boundary":[0.7167097879775545,0.717368213702494,0.7413233560700246,0.7269169072891923],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.633647437922113,0.717368213702494,0.6724656093545246,0.7269169072891923],"dir":"rtl"},{"str":"آثارسبحان","boundary":[0.5834477537717148,0.717368213702494,0.6303596854944391,0.7269169072891923],"dir":"rtl"},{"str":"فروشگاه","boundary":[0.745741070528544,0.7456851395486935,0.8051100433453177,0.7599369210213777],"dir":"rtl"},{"str":"تهران","boundary":[0.7757803837236652,0.7677297505938243,0.8049504519337388,0.7808413895486936],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7727552434394005,0.7677297505938243,0.7758935250831624,0.7808413895486936],"dir":"ltr"},{"str":"ميدان","boundary":[0.7392932226739692,0.7677297505938243,0.7683705520647827,0.7808413895486936],"dir":"rtl"},{"str":"انقلاب،","boundary":[0.6971564127549477,0.7677297505938243,0.7343706461476429,0.7808413895486936],"dir":"rtl"},{"str":"خيابان","boundary":[0.6600608850509055,0.7677297505938243,0.6922115789119989,0.7808413895486936],"dir":"rtl"},{"str":"انقلاب،","boundary":[0.617924075131884,0.7677297505938243,0.6551383085245792,0.7808413895486936],"dir":"rtl"},{"str":"روبروي","boundary":[0.5755869493632606,0.7677297505938243,0.6129644030778536,0.7808413895486936],"dir":"rtl"},{"str":"دبيرخانه","boundary":[0.5298221968347838,0.7677297505938243,0.5706717919424751,0.7808413895486936],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.48123447464802926,0.7677297505938243,0.5249775209166359,0.7808413895486936],"dir":"rtl"},{"str":"تهران،","boundary":[0.43829269177783003,0.7677297505938243,0.47639907261180736,0.7808413895486936],"dir":"rtl"},{"str":"تمامي","boundary":[0.39413594973287175,0.7632103770783848,0.41936897281677354,0.7738992131828979],"dir":"rtl"},{"str":"حقوق","boundary":[0.3665169181143106,0.7632103770783848,0.39027872047310236,0.7738992131828979],"dir":"rtl"},{"str":"مادي","boundary":[0.3409134437686905,0.7632103770783848,0.3625659420046369,0.7738992131828979],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3324459863579852,0.7632103770783848,0.3371333288531971,0.7738992131828979],"dir":"rtl"},{"str":"معنوي","boundary":[0.3018028628070293,0.7632103770783848,0.32846779342092,0.7738992131828979],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.2842631295991398,0.7632103770783848,0.29803333221329925,0.7738992131828979],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.2705549208695944,0.7632103770783848,0.2804104364772689,0.7738992131828979],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.2477744363428648,0.7632103770783848,0.26670525183965593,0.7738992131828979],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر","boundary":[0.22680689492960585,0.7632103770783848,0.24417425489734887,0.7738992131828979],"dir":"rtl"},{"str":"محفوظ","boundary":[0.19293706528678473,0.7632103770783848,0.22299653909478848,0.7738992131828979],"dir":"rtl"},{"str":"پاساژ","boundary":[0.7796179160646485,0.7819821021377673,0.8050190786599914,0.7950937410926365],"dir":"rtl"},{"str":"كتابسراي","boundary":[0.7276025671180405,0.7819821021377673,0.7752499176774974,0.7950937410926365],"dir":"rtl"},{"str":"انديشه،","boundary":[0.6868772420281577,0.7819821021377673,0.7232642451530528,0.7950937410926365],"dir":"rtl"},{"str":"كتابفروشي","boundary":[0.6288134672894057,0.7819821021377673,0.6825240818520883,0.7950937410926365],"dir":"rtl"},{"str":"آثارسبحان","boundary":[0.5721611773797923,0.7819821021377673,0.6244046638217802,0.7950937410926365],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.3878851517086118,0.7784601395486936,0.4193205873458552,0.7891489756532067],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.38526477604919174,0.7784601395486936,0.38780501327240335,0.7891489756532067],"dir":"ltr"},{"str":"تلفن","boundary":[0.5046201404522698,0.7962333135391926,0.527684284802258,0.8093449524940618],"dir":"rtl"},{"str":"66418192","boundary":[0.4382914821410571,0.7962333135391926,0.49758126407042774,0.8093449524940618],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5015950001680051,0.7962333135391926,0.504733281811767,0.8093449524940618],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19072,0.14801,0.80669,0.80934],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/389c37d6d24996a0/pages/e6f8d55235a1eadab1d32a977d0cd875.jpg","blurred":"/storage/books/389c37d6d24996a0/pages/0a9a3ba853a5457dd3511fc349413e01.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.17621,0.16836,0.18058,0.23113]},"elements":[{"words":[{"str":"مقدمه","boundary":[0.7731584960182789,0.16836203421912113,0.8192607775276368,0.18973970642814725],"dir":"rtl"},{"str":"مترجمين","boundary":[0.6971539934814017,0.16836203421912113,0.7688249722791572,0.18973970642814725],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروبشناسي","boundary":[0.7421092570814151,0.20293165083135392,0.819277228587749,0.21604328978622325],"dir":"rtl"},{"str":"علمي","boundary":[0.7096506703403782,0.20293165083135392,0.7375798931487515,0.21604328978622325],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6816287087127447,0.20293165083135392,0.7050693726689291,0.21604328978622325],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6634852861126977,0.20293165083135392,0.6771549880716373,0.21604328978622325],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6479626625449413,0.20293165083135392,0.6590468062229091,0.21604328978622325],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6302217264204831,0.20293165083135392,0.6433683814387957,0.21604328978622325],"dir":"rtl"},{"str":"ارگانيسمهايي","boundary":[0.5570341050367928,0.20293165083135392,0.6257776822015388,0.21604328978622325],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.5296168005107353,0.20293165083135392,0.5525084506568998,0.21604328978622325],"dir":"rtl"},{"str":"بررسي","boundary":[0.4917144450791301,0.20293165083135392,0.5251950136084134,0.21604328978622325],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.46852974026410377,0.20293165083135392,0.48734088236282364,0.21604328978622325],"dir":"rtl"},{"str":"ميگيرند","boundary":[0.4211587513860418,0.20293165083135392,0.46396884513289177,0.21604328978622325],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.4032156446355966,0.20293165083135392,0.4168853465945362,0.21604328978622325],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.3770057995363056,0.20293165083135392,0.3990832028493663,0.21604328978622325],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.3340621618897211,0.20293165083135392,0.37264522025469543,0.21604328978622325],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3229724538825977,0.20293165083135392,0.3299241557743352,0.21604328978622325],"dir":"rtl"},{"str":"چشم","boundary":[0.2929324955478643,0.20293165083135392,0.3187639662645741,0.21604328978622325],"dir":"rtl"},{"str":"غيرمسلح","boundary":[0.2431354591579581,0.20293165083135392,0.28864054299250663,0.21604328978622325],"dir":"rtl"},{"str":"نميباشند","boundary":[0.18628841772789864,0.20293165083135392,0.23888802123584524,0.21604328978622325],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17640987870031222,0.20293165083135392,0.18215968549443873,0.21604328978622325],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.8023913443768684,0.22188583610451307,0.8193161788918377,0.23499747505938243],"dir":"rtl"},{"str":"موجودات","boundary":[0.7517893350357845,0.22188583610451307,0.7979306071704574,0.23499747505938243],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.7181214340915958,0.22188583610451307,0.7474398844124855,0.23499747505938243],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگي","boundary":[0.6824373912166924,0.22188583610451307,0.713671825543496,0.23499747505938243],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6701402237828026,0.22188583610451307,0.6779785087866667,0.23499747505938243],"dir":"rtl"},{"str":"بيوسفر","boundary":[0.6322397231275827,0.22188583610451307,0.6657073082221695,0.23499747505938243],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6199425556936927,0.22188583610451307,0.6278105171197201,0.23499747505938243],"dir":"rtl"},{"str":"تشكيل","boundary":[0.5796215718557841,0.22188583610451307,0.6155782668593123,0.23499747505938243],"dir":"rtl"},{"str":"دادهاند","boundary":[0.5429248210745601,0.22188583610451307,0.5754019555794493,0.23499747505938243],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5398996807902954,0.22188583610451307,0.5430379624340574,0.23499747505938243],"dir":"ltr"},{"str":"آنچه","boundary":[0.5120854541178046,0.22188583610451307,0.5355557944961521,0.23499747505938243],"dir":"rtl"},{"str":"مسلم","boundary":[0.4804318403279454,0.22188583610451307,0.5078417257484622,0.23499747505938243],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.45261019454991375,0.22188583610451307,0.4760508585060981,0.23499747505938243],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.4191426094553269,0.22188583610451307,0.44846105977621664,0.23499747505938243],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگي","boundary":[0.3836588824300253,0.22188583610451307,0.41489331675682883,0.23499747505938243],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.37156203084573713,0.22188583610451307,0.37940031584960127,0.23499747505938243],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.35039346796142545,0.22188583610451307,0.36731830247639474,0.23499747505938243],"dir":"rtl"},{"str":"ارگانيسمها","boundary":[0.2917324552266384,0.22188583610451307,0.34614973959208306,0.23499747505938243],"dir":"rtl"},{"str":"هنوز","boundary":[0.2645154665501826,0.22188583610451307,0.2874367931185103,0.23499747505938243],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.23669382077215093,0.22188583610451307,0.26026802862806975,0.23499747505938243],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.22298331373273694,0.22188583610451307,0.2324575115083493,0.23499747505938243],"dir":"rtl"},{"str":"ناشناخته","boundary":[0.17641173347669717,0.22188583610451307,0.21883974328819542,0.23499747505938243],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.787067343167232,0.24098390736342037,0.8192755350962667,0.25409554631828973],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7769884882900439,0.24098390736342037,0.7827382950841704,0.25409554631828973],"dir":"rtl"},{"str":"شناخت","boundary":[0.7358606767245722,0.24098390736342037,0.7724461409226839,0.25409554631828973],"dir":"rtl"},{"str":"دنياي","boundary":[0.7027974328819595,0.24098390736342037,0.7313387318974496,0.25409554631828973],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگ","boundary":[0.6701385302913208,0.24098390736342037,0.6983441147810893,0.25409554631828973],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.6481631396794463,0.24098390736342037,0.6657000504015321,0.25409554631828973],"dir":"rtl"},{"str":"نيازمند","boundary":[0.610473922247236,0.24098293824228026,0.6437764322435399,0.2540945771971496],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.5782175061321861,0.24098293824228026,0.6060539901212993,0.2540945771971496],"dir":"rtl"},{"str":"كاملي","boundary":[0.5437427774604344,0.24098293824228026,0.5738291052047979,0.2540945771971496],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5284204697422797,0.24098293824228026,0.5395046134202476,0.2540945771971496],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.5012034810658239,0.24098293824228026,0.5240951312119884,0.2540945771971496],"dir":"rtl"},{"str":"ساختار،","boundary":[0.4602759853499541,0.24098293824228026,0.49699499344780024,0.2540945771971496],"dir":"rtl"},{"str":"متابوليسم،","boundary":[0.4046326937938907,0.24098293824228026,0.45594508249050714,0.2540945771971496],"dir":"rtl"},{"str":"فيزيولوژي","boundary":[0.34898028964080496,0.24098293824228026,0.40041678707032635,0.25409554631828973],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3391017506132185,0.24098390736342037,0.3448515574073451,0.25409554631828973],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3270048990289303,0.24098390736342037,0.33484318403279445,0.25409554631828973],"dir":"rtl"},{"str":"سوي","boundary":[0.29636028359262107,0.24098390736342037,0.3227055273680319,0.25409554631828973],"dir":"rtl"},{"str":"ديگر","boundary":[0.2681342965626154,0.24098390736342037,0.29198301132354415,0.25409554631828973],"dir":"rtl"},{"str":"ابداع","boundary":[0.23527136856960437,0.24098390736342037,0.26379782937401286,0.25409554631828973],"dir":"rtl"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.17640633043244502,0.24098390736342037,0.23094046571015744,0.25409554631828973],"dir":"rtl"},{"str":"نوين","boundary":[0.7957402775444371,0.259939403800475,0.8194183528779272,0.2730510427553443],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7802176539766806,0.259939403800475,0.7913017976546485,0.2730510427553443],"dir":"rtl"},{"str":"شناسايي","boundary":[0.7326389301434761,0.259939403800475,0.7758069957326701,0.2730510427553443],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.7106635395316017,0.259939403800475,0.7282004502536875,0.2730510427553443],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.6677199018850171,0.259939403800475,0.7061026444003896,0.2730510427553443],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6646947616007524,0.259939403800475,0.6678330432445143,0.2730510427553443],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.6493724538825977,0.259939403800475,0.6604565975605655,0.2730510427553443],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.6280035751486841,0.259939403800475,0.6449284096636534,0.2730510427553443],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.596956473236786,0.259939403800475,0.6234241322536201,0.2730510427553443],"dir":"rtl"},{"str":"ارگانيسمهاي","boundary":[0.5263915056617717,0.259939403800475,0.5925124290178418,0.2730510427553443],"dir":"rtl"},{"str":"بيماريزا","boundary":[0.4790149524545542,0.259939403800475,0.5219400423372867,0.2730510427553443],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.45159764792849666,0.259939403800475,0.47448929807466106,0.2730510427553443],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.4217598602197503,0.259939403800475,0.4471090890763075,0.2730510427553443],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.3987754712543258,0.259939403800475,0.4175866133530456,0.2730510427553443],"dir":"rtl"},{"str":"گرفتهاند","boundary":[0.3534150599778229,0.259939403800475,0.3945818218473838,0.2730510427553443],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.3354719532273777,0.259939403800475,0.3491416551863173,0.2730510427553443],"dir":"rtl"},{"str":"بيشك","boundary":[0.2937450488894859,0.259939403800475,0.3312096770941833,0.2730510427553443],"dir":"rtl"},{"str":"تنها","boundary":[0.27076065992406134,0.259939403800475,0.2896014784449444,0.2730510427553443],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.23729307482947445,0.259939403800475,0.26661152515036424,0.2730510427553443],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.22641481133026406,0.259939403800475,0.23294362420617548,0.2730510427553443],"dir":"rtl"},{"str":"وچكي","boundary":[0.18850318201673297,0.259939403800475,0.2209691878633107,0.2730510427553443],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.1764063304324448,0.259939403800475,0.1842446154363089,0.2730510427553443],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.8023970699909274,0.2788935890736341,0.8193219045058967,0.2920052280285035],"dir":"rtl"},{"str":"دنياي","boundary":[0.7693338261483146,0.2788935890736341,0.7978751251638047,0.2920052280285035],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگ","boundary":[0.7366749235576758,0.2788935890736341,0.7648805080474443,0.2920052280285035],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7245780719733877,0.2788935890736341,0.732446033399415,0.2920052280285035],"dir":"rtl"},{"str":"تشكيل","boundary":[0.6844574039850808,0.2788935890736341,0.720414098988609,0.2920052280285035],"dir":"rtl"},{"str":"دادهاند","boundary":[0.6477643627566274,0.2788935890736341,0.680237787708746,0.2920052280285035],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6447392224723628,0.2788935890736341,0.6478775041161248,0.2920052280285035],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.6336532240180099,0.2788935890736341,0.6406049259097474,0.2920052280285035],"dir":"rtl"},{"str":"تحقيقات","boundary":[0.5854679883068442,0.2788935890736341,0.6293705453445781,0.2920052280285035],"dir":"rtl"},{"str":"گستردهاي","boundary":[0.5294240650515776,0.2788935890736341,0.5812131312791906,0.2920052280285035],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5114809583011323,0.2788935890736341,0.5251506602600718,0.2920052280285035],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4961586505829776,0.2788935890736341,0.5072427942609454,0.2920052280285035],"dir":"rtl"},{"str":"زمينه","boundary":[0.46551403514666834,0.2788935890736341,0.49181476428883425,0.2920052280285035],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروبشناسي","boundary":[0.3840616108329693,0.2788935890736341,0.4612295016968514,0.2920052850356295],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3687393031148147,0.2788936460807601,0.37982344679278246,0.2920052850356295],"dir":"rtl"},{"str":"نقاط","boundary":[0.3421269715399348,0.2788936460807601,0.3646068613285844,0.2920052850356295],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.3016038170760391,0.2788936460807601,0.3378832431705923,0.2920052850356295],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.28628150935788443,0.2788936460807601,0.2973656530358522,0.2920052850356295],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.2610806626121434,0.2788936460807601,0.28194318739289675,0.2920052850356295],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.23064007257820637,0.2788935890736341,0.25675338866301545,0.2920052850356295],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.20281842680017476,0.2788936460807601,0.22625909075635903,0.2920052850356295],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.19293988777258833,0.2788936460807601,0.19868969456671484,0.2920052850356295],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.17640826585128191,0.2788936460807601,0.188788898222506,0.2920052850356295],"dir":"rtl"},{"str":"انتشار","boundary":[0.7909086657034379,0.29799074821852733,0.8192236819999333,0.3111023871733967],"dir":"rtl"},{"str":"مقالات","boundary":[0.7503855112395422,0.29799074821852733,0.7866760659924067,0.3111023871733967],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف،","boundary":[0.7064347300157929,0.29799074821852733,0.7461232351063476,0.3111023871733967],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.6743786297503448,0.29799074821852733,0.7022151137394581,0.3111023871733967],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.6606681227109308,0.29799074821852733,0.6701423204865432,0.3111023871733967],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6453458149927761,0.29799074821852733,0.6564299586707439,0.3111023871733967],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.6181288263163203,0.29799074821852733,0.6410204764624847,0.3111023871733967],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.5969602634320086,0.29799074821852733,0.6138850979469778,0.3111023871733967],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.5634926783374216,0.29799074821852733,0.5928111286583113,0.3111023871733967],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5513958267531335,0.29799074821852733,0.5592341117569976,0.3111023871733967],"dir":"rtl"},{"str":"بيوسفر","boundary":[0.5136956419475154,0.29799074821852733,0.5471632270421022,0.3111023871733967],"dir":"rtl"},{"str":"بهصورت","boundary":[0.46531936426867443,0.29799074821852733,0.5095446523974329,0.3111023871733967],"dir":"rtl"},{"str":"روز","boundary":[0.4449557743355404,0.29799074821852733,0.4610812002284876,0.3111023871733967],"dir":"rtl"},{"str":"افزون","boundary":[0.4118925304929275,0.29799074821852733,0.4405859211720041,0.3111023871733967],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.39657022277477283,0.29799074821852733,0.40765436645274067,0.3111023871733967],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.3713693760290318,0.29799074821852733,0.39223190080978515,0.3111023871733967],"dir":"rtl"},{"str":"افزايش","boundary":[0.3308462215651361,0.29799074821852733,0.3670848425792149,0.3111023871733967],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3032267464130915,0.29799074821852733,0.3266674103692757,0.3111023871733967],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2935503780114921,0.29799074821852733,0.29930018480561865,0.3111023871733967],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.2760097577366357,0.29799074821852733,0.28946059608212144,0.3111023871733967],"dir":"rtl"},{"str":"روز","boundary":[0.2558483384294888,0.29799074821852733,0.2719737643224359,0.3111023871733967],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.24254217264204886,0.29799074821852733,0.2518012163569778,0.3111023871733967],"dir":"rtl"},{"str":"شناخت","boundary":[0.20181684755216614,0.29799074821852733,0.23840231175027773,0.3111023871733967],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.18830851113873917,0.29799074821852733,0.19778270891435154,0.3111023871733967],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.17641383018043802,0.29799074821852733,0.18425211518430212,0.3111023871733967],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.8024064245153061,0.3169462446555819,0.8193312590302754,0.3300578836104513],"dir":"rtl"},{"str":"موجودات","boundary":[0.7520047310238239,0.3169462446555819,0.7981460031584968,0.3300578836104513],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.7173278317260852,0.3169462446555819,0.7476849568226881,0.3300578836104513],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.6764021907866008,0.3169462446555819,0.7129672524444749,0.3300578836104513],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6733770505023362,0.3169462446555819,0.6765153321460982,0.3300578836104513],"dir":"ltr"},{"str":"ويراست","boundary":[0.7562354759584698,0.33590042992874103,0.7955548805483693,0.3490120688836104],"dir":"rtl"},{"str":"بيست","boundary":[0.7225675750142811,0.33590042992874103,0.7517877221867553,0.3490120688836104],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.712488720137093,0.33590042992874103,0.7182385269312195,0.3490120688836104],"dir":"rtl"},{"str":"هفتم","boundary":[0.6826509324283466,0.33590042992874103,0.7081225765263273,0.3490120688836104],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.6516038305164485,0.33590042992874103,0.6780714895332827,0.3490120688836104],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروبشناسي","boundary":[0.5699384294882562,0.33590042992874103,0.64711898121703,0.34901241092636587],"dir":"rtl"},{"str":"پزشكي","boundary":[0.5286103020731829,0.3359007719714965,0.5654276133194448,0.34901241092636587],"dir":"rtl"},{"str":"جاوتز","boundary":[0.497160713685696,0.3359007719714965,0.5240549712711267,0.34901241092636587],"dir":"rtl"},{"str":"همچنان","boundary":[0.45079130405564327,0.3359007719714965,0.4926517522932697,0.34901241092636587],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4362846947347207,0.33590042992874103,0.4464488693256283,0.3490120688836104],"dir":"rtl"},{"str":"اهداف","boundary":[0.4001981653842285,0.33590042992874103,0.43173492826182,0.3490120688836104],"dir":"rtl"},{"str":"اولين","boundary":[0.37016006182588024,0.33590042992874103,0.39572258996673576,0.3490120688836104],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.34252800645139597,0.3359007719714965,0.3659241557743354,0.34901241092636587],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.3116812203890997,0.3359007719714965,0.3381488794059338,0.34901241092636587],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2963607674473303,0.3359007719714965,0.30744491112529815,0.34901241092636587],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.2703530929740263,0.3359007719714965,0.2920317193642686,0.34901241092636587],"dir":"rtl"},{"str":"1954","boundary":[0.23628270555424877,0.3359007719714965,0.26612976714492115,0.34901241092636587],"dir":"ltr"},{"str":"وفادار","boundary":[0.20422660528880068,0.3359007719714965,0.23211131346392921,0.34901241092636587],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.17640495951076904,0.3359007719714965,0.1998456234669533,0.34901241092636587],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.8056193004267331,0.35499787410926364,0.8192890023856727,0.36810951306413303],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.7775973387990996,0.35499787410926364,0.8011715466550184,0.36810951306413303],"dir":"rtl"},{"str":"تامين","boundary":[0.7453409226840498,0.35499787410926364,0.7732386142938747,0.36810951306413303],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.7215515607674476,0.35499787410926364,0.7410786465508554,0.36810951306413303],"dir":"rtl"},{"str":"منبع","boundary":[0.6951413998185546,0.35499787410926364,0.7172132388024597,0.36810951306413303],"dir":"rtl"},{"str":"مختصر،","boundary":[0.6503837908672425,0.35499787410926364,0.6909106548839086,0.36810951306413303],"dir":"rtl"},{"str":"صحيح","boundary":[0.6118767783340614,0.35499787410926364,0.6461567554853669,0.36810951306413303],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.601998239306475,0.35499787410926364,0.6077480461006015,0.36810951306413303],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.587683075165485,0.35499787410926364,0.5978472497563926,0.36810951306413303],"dir":"rtl"},{"str":"روز","boundary":[0.567319485232351,0.35499787410926364,0.5834449111252982,0.36810951306413303],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5394978394543193,0.35499787410926364,0.5630720473102381,0.36810951306413303],"dir":"rtl"},{"str":"جنبههايي","boundary":[0.48667937233291914,0.35499787410926364,0.5351687913712575,0.36810951306413303],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.474582520748631,0.35499787410926364,0.4824208057524951,0.36810951306413303],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.4511956453076175,0.35499787410926364,0.4703573401431405,0.36810951306413303],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروبشناسي","boundary":[0.36974870468062254,0.35499787410926364,0.4469111118578007,0.36810951306413303],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.35180559793017735,0.35499787410926364,0.36547529988911687,0.36810951306413303],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.33648329021202267,0.35499787410926364,0.34756743388999045,0.36810951306413303],"dir":"rtl"},{"str":"عفونتهاي","boundary":[0.2701564866771952,0.35499787410926364,0.33215424212896094,0.36810951306413303],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.2628987466818994,0.35499787410926364,0.26590904875508237,0.36810951306413303],"dir":"rtl"},{"str":"اليني","boundary":[0.2320519606196031,0.35499787410926364,0.25734183663183385,0.36810951306413303],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2221734215920166,0.35499787410926364,0.22792322838614318,0.36810951306413303],"dir":"rtl"},{"str":"شيمي","boundary":[0.18225492422969683,0.35499787410926364,0.2178647760491921,0.36810951306413303],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.17620835321393796,0.35202086624109263,0.182384758576661,0.365132505195962],"dir":"ltr"},{"str":"درماني","boundary":[0.7852612748227548,0.3739533705463182,0.8192296495413462,0.3870650095011876],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.7526005174557308,0.3739533705463182,0.7805686905681933,0.3870650095011876],"dir":"rtl"},{"str":"اهميت","boundary":[0.7142956755485368,0.3739533705463182,0.7478726924498507,0.3870650095011876],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشند،","boundary":[0.6634896408050805,0.3739533705463182,0.7095326097913378,0.3870650095011876],"dir":"rtl"},{"str":"منتشر","boundary":[0.629217082759316,0.3739533705463182,0.6589398743321798,0.3870650095011876],"dir":"rtl"},{"str":"گرديد","boundary":[0.5955491818151273,0.3739533705463182,0.6247990054097646,0.3870650095011876],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5925240415308626,0.3739533705463182,0.5956623231746245,0.3870650095011876],"dir":"ltr"},{"str":"تمامي","boundary":[0.5576431168307516,0.3739533705463182,0.5882450724102013,0.3870650095011876],"dir":"rtl"},{"str":"فصول","boundary":[0.5217569033298612,0.3739533705463182,0.5531285911091697,0.3870650095011876],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5094597358959714,0.3739533705463182,0.5172980208998355,0.3870650095011876],"dir":"rtl"},{"str":"جهات","boundary":[0.4745825207486309,0.3739533705463182,0.5050398037700348,0.3870650095011876],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.4338590504351334,0.3739533705463182,0.47013847652968666,0.3870650095011876],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.4064417459090758,0.3739533705463182,0.42933339605524024,0.3870650095011876],"dir":"rtl"},{"str":"بازبيني","boundary":[0.3679347333758947,0.3739533705463182,0.4020774570746952,0.3870650095011876],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.34475002856086834,0.3739533705463182,0.3635611706595881,0.3870650095011876],"dir":"rtl"},{"str":"گرفتهاند","boundary":[0.29918220489902897,0.37395302850356293,0.3403560633043245,0.3870650095011876],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.28184375525015964,0.37395302850356293,0.29481791606464836,0.3870646674584323],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.24414357044454152,0.37395302850356293,0.27739043714928935,0.3870646674584323],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.2247908336413427,0.37395302850356293,0.23969396189644168,0.3870646674584323],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2092678875037802,0.3739533705463182,0.220352031181748,0.3870650095011876],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.17640681428715443,0.3739533705463182,0.20480344074459875,0.3870650095011876],"dir":"rtl"},{"str":"مكانيسمهاي","boundary":[0.7536024192735459,0.3929072137767221,0.8193227109304123,0.4060188527315915],"dir":"rtl"},{"str":"مولكولي،","boundary":[0.7036032122576527,0.3929072137767221,0.7488745942676658,0.4060188527315915],"dir":"rtl"},{"str":"پيشرفتها","boundary":[0.6473552636000134,0.3929072137767221,0.6990645744430631,0.4060188527315915],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6318307852558718,0.3929072137767221,0.6429149289338396,0.4060188527315915],"dir":"rtl"},{"str":"زمينه","boundary":[0.6009858539699607,0.3929072137767221,0.6272865831121267,0.4060188527315915],"dir":"rtl"},{"str":"شناخت","boundary":[0.5598580424044891,0.3929072137767221,0.5964435066026008,0.4060188527315915],"dir":"rtl"},{"str":"بيماريزايي","boundary":[0.49816632505628167,0.3929072137767221,0.5554065790800041,0.4060188527315915],"dir":"rtl"},{"str":"ارگانيسمها","boundary":[0.4392957225899667,0.3929072137767221,0.49372228083733743,0.4060188527315915],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4292168677127785,0.3929072137767221,0.434966674506905,0.4060188527315915],"dir":"rtl"},{"str":"كشف","boundary":[0.3957511373945768,0.3929072137767221,0.4247654043882934,0.4060188527315915],"dir":"rtl"},{"str":"پاتوژنهاي","boundary":[0.33586782702194157,0.3929072137767221,0.3911809683814388,0.4060188527315915],"dir":"rtl"},{"str":"جديد","boundary":[0.3058297234635934,0.3929072137767221,0.33138854205167845,0.4060188527315915],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.29353255602970335,0.3929072137767221,0.3014005174557307,0.4060188527315915],"dir":"rtl"},{"str":"ارتقاء","boundary":[0.2632922818453681,0.3929072137767221,0.2890829474816035,0.4060188527315915],"dir":"rtl"},{"str":"دهند","boundary":[0.23446349249017173,0.3929072137767221,0.25884267329726823,0.4060188527315915],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2314346426531368,0.3929072137767221,0.23457292429689874,0.4060188527315915],"dir":"ltr"},{"str":"فصول","boundary":[0.19575059977823336,0.3929072137767221,0.22712228755754188,0.4060188527315915],"dir":"rtl"},{"str":"47","boundary":[0.17639600819864937,0.3929072137767221,0.19131953899398554,0.4060188527315915],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.8136730620610868,0.4120043159144893,0.8194228688552133,0.4251159548693587],"dir":"rtl"},{"str":"48","boundary":[0.7945206411074899,0.4120043159144893,0.809444171902826,0.4251159548693587],"dir":"ltr"},{"str":"نيز","boundary":[0.7767834145358025,0.4120043159144893,0.7902787675145331,0.4251159548693587],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.7489617687577708,0.4120043159144893,0.7725359766136896,0.4251159548693587],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.7241634084876185,0.4120043159144893,0.7446772353079539,0.4251159548693587],"dir":"rtl"},{"str":"جديدترين","boundary":[0.6701319176102958,0.4120043159144893,0.7198770202614164,0.4251159548693587],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.6324317328046777,0.4120043159144893,0.6657769026578413,0.4251159548693587],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.617109425086523,0.4120043159144893,0.6281935687644908,0.4251159548693587],"dir":"rtl"},{"str":"زمنيه","boundary":[0.5864648096502137,0.4120043159144893,0.6127655387923796,0.4251159548693587],"dir":"rtl"},{"str":"شناخت","boundary":[0.5455373139343439,0.4120043159144893,0.5821227781324555,0.4251159548693587],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5356587749067574,0.4120043159144893,0.5414085817008839,0.4251159548693587],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.5011840462350058,0.4120043159144893,0.5312796478612951,0.4251159548693587],"dir":"rtl"},{"str":"عفونتهاي","boundary":[0.4403084304962877,0.4120043159144893,0.49685499815194395,0.4251159548693587],"dir":"rtl"},{"str":"باليني","boundary":[0.40764767312926375,0.4120043159144893,0.43606099257417485,0.4251159548693587],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.380430684452808,0.4120043159144893,0.40332233459897243,0.4251159548693587],"dir":"rtl"},{"str":"بازبيني","boundary":[0.3421239877692288,0.4120043159144893,0.3762667114680293,0.4251159548693587],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.31913959880380427,0.4120043159144893,0.3379507409025241,0.4251159548693587],"dir":"rtl"},{"str":"گرفتهاند","boundary":[0.27378104230368666,0.4120043159144893,0.3149459493968623,0.4251159548693587],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.270755902019422,0.4120043159144893,0.27389418366318397,0.4251159548693587],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.7785973858405298,0.4309585011876485,0.795522220355499,0.4440701401425179],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.7475502839286317,0.4309585011876485,0.7740179429454658,0.4440701401425179],"dir":"rtl"},{"str":"مشتمل","boundary":[0.7062221565135584,0.4309585011876485,0.7431507543429323,0.4440701401425179],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6925135042505296,0.4309585011876485,0.7017725479654585,0.4440701401425179],"dir":"rtl"},{"str":"بيش","boundary":[0.6644915426228962,0.4309585011876485,0.6881640536272308,0.4440701401425179],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6521943751890064,0.4309585011876485,0.6600326601928704,0.4440701401425179],"dir":"rtl"},{"str":"650","boundary":[0.6253761634353687,0.4309585011876485,0.647761459628373,0.4440701401425179],"dir":"ltr"},{"str":"سوآل","boundary":[0.593126360001344,0.4309601543942993,0.6208645408420415,0.4440717933491687],"dir":"rtl"},{"str":"مروري","boundary":[0.5542168609925742,0.4309601543942993,0.5885951412922953,0.4440717933491687],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.542926837135849,0.4309601543942993,0.5498785390275864,0.4440717933491687],"dir":"rtl"},{"str":"فرمت","boundary":[0.504217653976681,0.4309601543942993,0.5386256106985653,0.4440717933491687],"dir":"rtl"},{"str":"،USMLE","boundary":[0.44534955142636334,0.4301421383239311,0.4999096132522428,0.4440717933491687],"dir":"ltr"},{"str":"بيش","boundary":[0.4120841369577635,0.4309601543942993,0.44119114277074023,0.4440717933491687],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.39998728537347533,0.4309601543942993,0.40782557037733946,0.4440717933491687],"dir":"rtl"},{"str":"300","boundary":[0.37337680857498073,0.4309601543942993,0.39576210476798496,0.4440717933491687],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.3366874768992978,0.4309601543942993,0.3691571922986459,0.4440717933491687],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.32680893787171134,0.4309601543942993,0.3325587446658379,0.4440717933491687],"dir":"rtl"},{"str":"جدول،","boundary":[0.28386530022512685,0.4309601543942993,0.3225781929370653,0.4440717933491687],"dir":"rtl"},{"str":"بيش","boundary":[0.25059988575652703,0.4309601543942993,0.27970689156950373,0.4440717933491687],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.23850303417223884,0.4309601543942993,0.24634131917610297,0.4440717933491687],"dir":"rtl"},{"str":"23","boundary":[0.2193524679950271,0.4309601543942993,0.23427599879036332,0.4440717933491687],"dir":"ltr"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.17641068512482785,0.4309601543942993,0.21510317529652906,0.4440717933491687],"dir":"rtl"},{"str":"موردي","boundary":[0.7846567790060819,0.44991565083135393,0.8192409394845604,0.4630272897862233],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7665170659588056,0.44991565083135393,0.7801867679177452,0.4630272897862233],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.752001585968214,0.44991565083135393,0.7621657605591216,0.4630272897862233],"dir":"rtl"},{"str":"درك","boundary":[0.7225681395114417,0.44991565083135393,0.747449964718928,0.4630272897862233],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.6989790934444412,0.44991565083135393,0.7183689257753442,0.4630272897862233],"dir":"rtl"},{"str":"نسبت","boundary":[0.6655115083498543,0.44991565083135393,0.6947242364167875,0.4630272897862233],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6511963442088643,0.44991565083135393,0.6613605187997719,0.4630272897862233],"dir":"rtl"},{"str":"شناسايي","boundary":[0.6038179362252616,0.44991565083135393,0.6469860018144555,0.4630272897862233],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5939393971976752,0.44991565083135393,0.5996892039918017,0.4630272897862233],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.5594646685259235,0.44991565083135393,0.5895602701522129,0.4630272897862233],"dir":"rtl"},{"str":"بيماريهاي","boundary":[0.4973760290312832,0.44991565083135393,0.5552135210510403,0.4630272897862233],"dir":"rtl"},{"str":"عفوني","boundary":[0.46128764490440566,0.44991565083135393,0.4930506905009918,0.4630272897862233],"dir":"rtl"},{"str":"كمك","boundary":[0.42782005980981874,0.44991565083135393,0.45705875474614477,0.4630272897862233],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.39274067403649127,0.44991565083135393,0.4235670575585503,0.4630272897862233],"dir":"rtl"},{"str":"كرد","boundary":[0.36975628507106667,0.44991565083135393,0.388480252679682,0.4630272897862233],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.36633236786398377,0.44991565083135393,0.36980079970431173,0.4630272897862233],"dir":"ltr"},{"str":"بررسي","boundary":[0.32863218305836567,0.44991565083135393,0.36211275158764894,0.4630272897862233],"dir":"rtl"},{"str":"آخرين","boundary":[0.2925437989314882,0.44991565083135393,0.3243903094654084,0.4630272897862233],"dir":"rtl"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.23912067470851184,0.44991565083135393,0.2882128960720413,0.4630272897862233],"dir":"rtl"},{"str":"شناس","boundary":[0.20996729948590506,0.44991565083135393,0.23485283424616177,0.4630272897862233],"dir":"rtl"},{"str":"ايي","boundary":[0.18629849803434093,0.44991565083135393,0.20442522764692114,0.4630272897862233],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1764199590067545,0.44991565083135393,0.18216976580088104,0.4630272897862233],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.7891026780014119,0.46901275296912115,0.8191982796277012,0.48212439192399054],"dir":"rtl"},{"str":"عفونتها","boundary":[0.7397025637579385,0.46901275296912115,0.7845733140687483,0.48212439192399054],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7296218541043652,0.46901275296912115,0.7353716608984917,0.48212439192399054],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7140992305366087,0.46901275296912115,0.7251833742145766,0.48212439192399054],"dir":"rtl"},{"str":"نهايت","boundary":[0.6794241860152553,0.46901275296912115,0.7096088169080343,0.48212439192399054],"dir":"rtl"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.6384985450757708,0.46901275296912115,0.674970867914385,0.48212439192399054],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6284196901985826,0.46901275296912115,0.6341694969927091,0.48212439192399054],"dir":"rtl"},{"str":"مفاهيم","boundary":[0.5891077047142238,0.46901275296912115,0.6240053224018016,0.48212439192399054],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.5584649440542998,0.46901275296912115,0.5847879305130882,0.48212439192399054],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.5155054198447633,0.4690124109263658,0.5539040489230879,0.48212439192399054],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.4973619972447162,0.4690124109263658,0.5110316992036558,0.4821240498812352],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.47357263532811394,0.4690124109263658,0.4930997211115218,0.4821240498812352],"dir":"rtl"},{"str":"مجموعه","boundary":[0.4265985685964853,0.4690124109263658,0.46926955411444504,0.4821240498812352],"dir":"rtl"},{"str":"كامل","boundary":[0.395767669097141,0.46901275296912115,0.42236145290816884,0.48212439192399054],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.36794602331910936,0.46901275296912115,0.39152023117502815,0.48212439192399054],"dir":"rtl"},{"str":"خوانندگان","boundary":[0.3131077047142238,0.46901275296912115,0.36358358926111395,0.48212439192399054],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3032291656866373,0.46901275296912115,0.30897897248076384,0.48212439192399054],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجويان","boundary":[0.24456073384630936,0.46901275296912115,0.2988685864050271,0.48212439192399054],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.2167390880682777,0.46901275296912115,0.24032813413527815,0.48212439192399054],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبط","boundary":[0.17641624945398385,0.46901275296912115,0.21247310238231285,0.48212439192399054],"dir":"rtl"},{"str":"ايجاد","boundary":[0.793319391149491,0.48796790736342044,0.8193215012936393,0.5010795463182899],"dir":"rtl"},{"str":"نموده","boundary":[0.7614654615100299,0.48796790736342044,0.7891424347300158,0.5010795463182899],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7336438157319983,0.48796790736342044,0.7570844796881826,0.5010795463182899],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7306205302241189,0.48796790736342044,0.7337365545512584,0.5010795463182899],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.7876734518329358,0.5069234038004751,0.7955117368367999,0.5200350427553445],"dir":"rtl"},{"str":"آنجا","boundary":[0.7628769463391688,0.5069234038004751,0.7832275528376064,0.5200350427553445],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7447335237391218,0.5069234038004751,0.7584032256980614,0.5200350427553445],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.7213466482981084,0.5069234038004751,0.7405083431336313,0.5200350427553445],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروبشناسي","boundary":[0.6398978528947281,0.5069234038004751,0.7170621148482915,0.5200350427553445],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.6072370955277042,0.5069234038004751,0.6357042034877861,0.5200350427553445],"dir":"rtl"},{"str":"بررسي","boundary":[0.5695369107220861,0.5069234038004751,0.6030174792513694,0.5200350427553445],"dir":"rtl"},{"str":"باكتريها،","boundary":[0.5151029333691746,0.5069234038004751,0.5652913275763585,0.5200350427553445],"dir":"rtl"},{"str":"ويروسها،","boundary":[0.4594596418131112,0.5069234038004751,0.510912993515003,0.5200350427553445],"dir":"rtl"},{"str":"قارچهاي","boundary":[0.410066946675179,0.5069234038004751,0.45529010449917695,0.5200350427553445],"dir":"rtl"},{"str":"تكسلولي","boundary":[0.3552304828466786,0.5069234038004751,0.40594748832364513,0.5200350427553445],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3453519438190921,0.5069234038004751,0.3511017506132187,0.5200350427553445],"dir":"rtl"},{"str":"پروتوزوآها","boundary":[0.2901111387386177,0.5069234038004751,0.34110636067336453,0.5200350427553445],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد،","boundary":[0.23305821712980082,0.5069234038004751,0.2857524142333928,0.5200350427553445],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.21773590941164617,0.5069234038004751,0.22882005308961398,0.5200350427553445],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمه","boundary":[0.17640592722018755,0.5069234038004751,0.21357564597963785,0.5200350427553445],"dir":"rtl"},{"str":"ويراست","boundary":[0.7800224992439776,0.5260205059382423,0.8193419038338771,0.5391321448931118],"dir":"rtl"},{"str":"جديد،","boundary":[0.7467570847753777,0.5260205059382423,0.7757194180303087,0.5391321448931118],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.7159102987130814,0.5260205059382423,0.7423779577299154,0.5391321448931118],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7038134471287932,0.5260205059382423,0.7116814085548206,0.5391321448931118],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6884911394106386,0.5260205059382423,0.6995752830886064,0.5391321448931118],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.6727644904405098,0.5260205059382423,0.684126850576258,0.5391321448931118],"dir":"rtl"},{"str":"جلد","boundary":[0.6501844427270593,0.5260205059382423,0.6685114881892413,0.5391321448931118],"dir":"rtl"},{"str":"مجزا","boundary":[0.6215559692214646,0.5260205059382423,0.6459407143577168,0.5391321448931118],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6072408050804747,0.5260205059382423,0.6174049796713822,0.5391321448931118],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.5796194751520448,0.5260205059382423,0.6030156244749842,0.5391321448931118],"dir":"rtl"},{"str":"رساندهايم","boundary":[0.5272090588353893,0.5260205059382423,0.5753516346896946,0.5391321448931118],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.5155146937266899,0.5260205059382423,0.5230599240616921,0.5391321448931118],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.4878952185746453,0.5260205059382423,0.5114694264305641,0.5391321448931118],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.44817889183831255,0.5260205059382423,0.4838110009744303,0.5391321448931118],"dir":"rtl"},{"str":"مناسبتر","boundary":[0.3995930244279433,0.5260205059382423,0.44398709720775575,0.5391321448931118],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.3731828634790505,0.5260205059382423,0.39566275326770006,0.5391321448931118],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.37015772319478585,0.5260205059382423,0.3730938342125608,0.5391321448931118],"dir":"ltr"},{"str":"فصول","boundary":[0.3346777057222547,0.5260205059382423,0.3660493935015632,0.5391321448931118],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبط","boundary":[0.3000008064245161,0.5260205059382423,0.3305675212526468,0.5391321448931118],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.2891132690433797,0.5260205059382423,0.2960649709351172,0.5391321448931118],"dir":"rtl"},{"str":"باكتريشناسي","boundary":[0.21391507005813054,0.5260205059382423,0.2850698565236391,0.5391321448931118],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.19879493296596293,0.5260205059382423,0.20987907664393074,0.5391321448931118],"dir":"rtl"},{"str":"جلد","boundary":[0.17641705587849948,0.5260205059382423,0.19474410134068154,0.5391321448931118],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.8015836295823391,0.544974406175772,0.8191873122542923,0.5580860451306413],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7915047747051509,0.544974406175772,0.7972545814992774,0.5580860451306413],"dir":"rtl"},{"str":"ساير","boundary":[0.7646921272806693,0.544974406175772,0.786962427337791,0.5580860451306413],"dir":"rtl"},{"str":"فصول","boundary":[0.7288059137797789,0.544974406175772,0.7601776015590873,0.5580860451306413],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.6977588118678807,0.544974406175772,0.7242264708847148,0.5580860451306413],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6822287691945831,0.544974406175772,0.6933129128725509,0.5580860451306413],"dir":"rtl"},{"str":"جلد","boundary":[0.6594484056315308,0.544974406175772,0.6777754510937128,0.5580860451306413],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.6366680420684785,0.544974406175772,0.6549320251335636,0.5580860451306413],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.6134833372534522,0.544974406175772,0.6322944793521721,0.5580860451306413],"dir":"rtl"},{"str":"گرفتهاند","boundary":[0.5679189005745771,0.544974406175772,0.6090893719969085,0.5580860451306413],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5648937602903125,0.544974406175772,0.5680320419340744,0.5580860451306413],"dir":"ltr"},{"str":"اميدوارم","boundary":[0.5207370988878058,0.544974406175772,0.5606463223681997,0.5580860451306413],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.4993682201538924,0.544974406175772,0.5162930546688617,0.5580860451306413],"dir":"rtl"},{"str":"ويراست","boundary":[0.45561960955613023,0.544974406175772,0.49493901414602975,0.5580860451306413],"dir":"rtl"},{"str":"جديد","boundary":[0.42558150599778216,0.544974406175772,0.45114032458586717,0.5580860451306413],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.41328433856389213,0.544974406175772,0.42112262356775626,0.5580860451306413],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.382237236651994,0.544974406175772,0.40870489566882806,0.5580860451306413],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3709472127952687,0.544974406175772,0.3778989146870062,0.5580860451306413],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.3419162528140853,0.544974406175772,0.3665031685763245,0.5580860451306413],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.32740077282349356,0.544974406175772,0.33756494741440113,0.5580860451306413],"dir":"rtl"},{"str":"تغييراتي","boundary":[0.2826450186485666,0.544974406175772,0.3229678572628605,0.5580860451306413],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.2645015960485196,0.544974406175772,0.27817129800745916,0.5580860451306413],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.23204300930748267,0.544974406175772,0.2602671415611032,0.5580860451306413],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.20422136352945103,0.544974406175772,0.22766202748563527,0.5580860451306413],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.17639971775141938,0.544974406175772,0.1999739256073382,0.5580860451306413],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجويان","boundary":[0.7648850240247301,0.5639299026128266,0.8191928765834479,0.577041541567696],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.7243618695608344,0.5639299026128266,0.7606412956553876,0.577041541567696],"dir":"rtl"},{"str":"مفيد","boundary":[0.6979498538355562,0.5639299026128266,0.7199994355028388,0.577041541567696],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.6713375222606763,0.5639299026128266,0.6938174120493259,0.577041541567696],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6683160915291823,0.5639299026128266,0.6714321158563218,0.577041541567696],"dir":"ltr"},{"str":"همانگونه","boundary":[0.7499633480057791,0.5830270047505939,0.7955092369208022,0.5961386437054632],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7318199254057322,0.5830270047505939,0.7454896273646717,0.5961386437054632],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7162973018379757,0.5830270047505939,0.7273814455159435,0.5961386437054632],"dir":"rtl"},{"str":"چاپهاي","boundary":[0.6656915829441211,0.5830270047505939,0.7118718053828834,0.5961386437054632],"dir":"rtl"},{"str":"پيشين","boundary":[0.6292007123416549,0.5830270047505939,0.6612642317126438,0.5961386437054632],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.6112576055912097,0.5830270047505939,0.6247529585699403,0.5961386437054632],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.5802105036793116,0.5830270047505939,0.6066781626961457,0.5961386437054632],"dir":"rtl"},{"str":"بدون","boundary":[0.5503727159705653,0.5830270047505939,0.5758054097644567,0.5961386437054632],"dir":"rtl"},{"str":"اشكال","boundary":[0.5134793588925102,0.5830270047505939,0.5458044017338126,0.5961386437054632],"dir":"rtl"},{"str":"نبود","boundary":[0.4896899969759079,0.5830270047505939,0.509100231847048,0.5961386437054632],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.48626237021605423,0.5830270047505939,0.4897308020563822,0.5961386437054632],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.474972346359329,0.5830270047505939,0.4819240482510665,0.5961386437054632],"dir":"rtl"},{"str":"تمام","boundary":[0.44916684251201205,0.5830270047505939,0.47052644736399957,0.5961386437054632],"dir":"rtl"},{"str":"تلاشهايي","boundary":[0.3890998286347905,0.5830266627078385,0.4447673129263127,0.5961386437054632],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.37094721279526865,0.5830270047505939,0.38461691475420823,0.5961386437054632],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.33244020026208765,0.5830270047505939,0.36641599408621994,0.5961386437054632],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.29957912704546186,0.5830270047505939,0.32804623500554386,0.5961386437054632],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.2717574812674302,0.5830270047505939,0.2951981452236145,0.5961386437054632],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.2600631161587309,0.5830270047505939,0.26760834649373305,0.5961386437054632],"dir":"rtl"},{"str":"تمامي","boundary":[0.2251840462350052,0.5830270047505939,0.2557860018144548,0.5961386437054632],"dir":"rtl"},{"str":"اشكالات","boundary":[0.17639415342226372,0.5830270047505939,0.22090136756157355,0.5961386437054632],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8082384866099929,0.6019821591448932,0.8193226302879607,0.6150937980997625],"dir":"rtl"},{"str":"چاپهاي","boundary":[0.7576327677161384,0.6019821591448932,0.8038129901549006,0.6150937980997625],"dir":"rtl"},{"str":"قبلي","boundary":[0.7302154631900808,0.6019821591448932,0.7531627566278014,0.6150937980997625],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.7027981586640233,0.6019821591448932,0.7256898088101877,0.6150937980997625],"dir":"rtl"},{"str":"بازبيني","boundary":[0.6642874365780717,0.6019821591448932,0.6984301602768721,0.6150937980997625],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6542085817008835,0.6019821591448932,0.65995838849501,0.6150937980997625],"dir":"rtl"},{"str":"اصلاح","boundary":[0.6167105675212524,0.6019821591448932,0.6497775209166357,0.6150937980997625],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.5935258627062261,0.6019821591448932,0.6123370048049459,0.6150937980997625],"dir":"rtl"},{"str":"گيرند","boundary":[0.562276590168341,0.6019821591448932,0.5890966566983635,0.6150937980997625],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5588471086321021,0.6019821591448932,0.56231554047243,0.6150937980997625],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5433207755115753,0.6019821591448932,0.5544049191895432,0.6150937980997625],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.5219518967776617,0.6019821591448932,0.538876731292631,0.6150937980997625],"dir":"rtl"},{"str":"ويراست","boundary":[0.4782032861798997,0.6019821591448932,0.5175226907697992,0.6150937980997625],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.46026017942945446,0.6019821591448932,0.4737555324081851,0.6150937980997625],"dir":"rtl"},{"str":"نيازمند","boundary":[0.4225599946238364,0.6019821591448932,0.45586250462014033,0.6150937980997625],"dir":"rtl"},{"str":"همكاري","boundary":[0.3749812707906319,0.6019821591448932,0.4180732905480325,0.6150937980997625],"dir":"rtl"},{"str":"خوانندگان","boundary":[0.3199426363361445,0.6019821591448932,0.3704185208830347,0.6150937980997625],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.30986378145895616,0.6019821591448932,0.3156135882530827,0.6150937980997625],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجويان","boundary":[0.2509950337690264,0.6019821591448932,0.30530288632774416,0.6150937980997625],"dir":"rtl"},{"str":"گرامي","boundary":[0.20986722220355478,0.6019821591448932,0.2466530022512682,0.6150937980997625],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.1764014918853531,0.6019821591448932,0.20542317798461052,0.6150937980997625],"dir":"rtl"},{"str":"ارتقاء","boundary":[0.793513416887873,0.6209376555819478,0.8193040825241084,0.6340492945368171],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.762466314975975,0.6209376555819478,0.7889339739928091,0.6340492945368171],"dir":"rtl"},{"str":"هستم","boundary":[0.7283959275561974,0.6209376555819478,0.7580908974832833,0.6340492945368171],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7253689324955475,0.6209376555819478,0.7285072141393094,0.6340492945368171],"dir":"ltr"},{"str":"لذا","boundary":[0.7088354557978557,0.6209376555819478,0.7211919760760721,0.6340492945368171],"dir":"rtl"},{"str":"مزيد","boundary":[0.6816184671214,0.6209376555819478,0.7042801249957994,0.6340492945368171],"dir":"rtl"},{"str":"امتنان","boundary":[0.6469434226000466,0.6209376555819478,0.6770371694499507,0.6340492945368171],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6189214609724132,0.6209376555819478,0.6423621249285975,0.6340492945368171],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6033988374046567,0.6209376555819478,0.6144829810826246,0.6340492945368171],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.5648918248714757,0.6209376555819478,0.598867618695608,0.6340492945368171],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.5217441618225188,0.6209376555819478,0.5603272201874931,0.6340492945368171],"dir":"rtl"},{"str":"اشكال","boundary":[0.4848489499680784,0.6209376555819478,0.5171739928093808,0.6340492945368171],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.46932632640032196,0.6209376555819478,0.4804104700782898,0.6340492945368171],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.4382792244884239,0.6209376555819478,0.464746883505258,0.6340492945368171],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4348497429521851,0.6209376555819478,0.43831817479251306,0.6340492945368171],"dir":"ltr"},{"str":"موارد","boundary":[0.404811639393837,0.6209376555819478,0.4303890057457741,0.6340492945368171],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.392514471959947,0.6209376555819478,0.40038243338597435,0.6340492945368171],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.38041762037565885,0.6209376555819478,0.3882559053795229,0.6340492945368171],"dir":"rtl"},{"str":"طريق","boundary":[0.34674786465508495,0.6209376555819478,0.3761905849937832,0.6340492945368171],"dir":"rtl"},{"str":"آدرس","boundary":[0.3122749907597185,0.6209376555819478,0.34250413628574244,0.6340492945368171],"dir":"rtl"},{"str":"پست","boundary":[0.2824372030509721,0.6209376555819478,0.3079162662544935,0.6340492945368171],"dir":"rtl"},{"str":"الكترونيك","boundary":[0.22598708376734591,0.6209376555819478,0.27819903901078535,0.6340492945368171],"dir":"rtl"},{"str":"اينجانب","boundary":[0.1763903632270415,0.6209376555819478,0.22160795672188374,0.6340492945368171],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.6723553106414434,0.640033788598575,0.6764951715332146,0.6531454275534443],"dir":"ltr"},{"str":"kia.rohani@gmail.com","boundary":[0.6763885622122913,0.6392157725282067,0.8154967911024495,0.6499046086327198],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.8150807566950028,0.6400347577197151,0.8192354557978555,0.6531463966745844],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.6612693121870906,0.640033788598575,0.6682210140788281,0.6531454275534443],"dir":"rtl"},{"str":"بنده","boundary":[0.6372777796445012,0.640033788598575,0.657016309935822,0.6531454275534443],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6219591814791172,0.640033788598575,0.6330433251570851,0.6531454275534443],"dir":"rtl"},{"str":"ميان","boundary":[0.5943378515506873,0.640033788598575,0.6175837639864253,0.6531454275534443],"dir":"rtl"},{"str":"گذاريد","boundary":[0.5580472967978228,0.640033788598575,0.5901237996035081,0.6531454275534443],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5550240112899434,0.640033788598575,0.5581622929337055,0.6531454275534443],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7844505762575182,0.6589892850356296,0.7955013339605527,0.6721009239904989],"dir":"rtl"},{"str":"پايان","boundary":[0.7552174456503479,0.6589892850356296,0.7798562951513727,0.6721009239904989],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7429202782164579,0.6589892850356296,0.7507585632203221,0.6721009239904989],"dir":"rtl"},{"str":"زحمات","boundary":[0.7028014650045363,0.6589892850356296,0.7384688148919729,0.6721009239904989],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6927226101273481,0.6589892850356296,0.6984724169214747,0.6721009239904989],"dir":"rtl"},{"str":"همكاريهاي","boundary":[0.6223653775074764,0.6589892850356296,0.6882359060515443,0.6721009239904989],"dir":"rtl"},{"str":"دوستانه","boundary":[0.580028251738853,0.6589892850356296,0.6181457612311416,0.6721009239904989],"dir":"rtl"},{"str":"مدير","boundary":[0.553011578911999,0.6589892850356296,0.5757177514196433,0.6721009239904989],"dir":"rtl"},{"str":"موسسه","boundary":[0.5118837673465275,0.6589892850356296,0.548762286213501,0.6721009239904989],"dir":"rtl"},{"str":"انتشاراتي","boundary":[0.46248921743221,0.6589892850356296,0.5075324619468432,0.6721009239904989],"dir":"rtl"},{"str":"آثار","boundary":[0.4419253116494742,0.6589892850356296,0.45823250562817114,0.6721009239904989],"dir":"rtl"},{"str":"سبحان","boundary":[0.40160247303518026,0.6589892850356296,0.4375628775914788,0.6721009239904989],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3917239340075938,0.6589892850356296,0.3974737408017204,0.6721009239904989],"dir":"rtl"},{"str":"همچنين","boundary":[0.34434552602399116,0.6589892850356296,0.3874338362286214,0.6721009239904989],"dir":"rtl"},{"str":"آقاي","boundary":[0.31632170961997247,0.6589892850356296,0.3399960754006922,0.6721009239904989],"dir":"rtl"},{"str":"محمد","boundary":[0.2824590571553377,0.6589892850356296,0.3120983837908674,0.6721009239904989],"dir":"rtl"},{"str":"ايم","boundary":[0.26470513759618314,0.6589892850356296,0.2781040422028832,0.6721009239904989],"dir":"rtl"},{"str":"اني","boundary":[0.2419377574678272,0.6589892850356296,0.25913895366419154,0.6721009239904989],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.2185508820268138,0.6589892850356296,0.2376532240180103,0.6721009239904989],"dir":"rtl"},{"str":"زحمت","boundary":[0.17641592688417748,0.6589892850356296,0.2143238466449382,0.6721009239904989],"dir":"rtl"},{"str":"صفحهبندي","boundary":[0.7604757367023964,0.6779447814726841,0.8193352105103998,0.6910564204275534],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7505971976748099,0.6779447814726841,0.7563470044689364,0.6910564204275534],"dir":"rtl"},{"str":"تغييرات","boundary":[0.7082600719061866,0.6779447814726841,0.7464146769261792,0.6910564204275534],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.6677369174422908,0.6779447814726841,0.7040163435368442,0.6910564204275534],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.6368901313799945,0.6779447814726841,0.6633577903968286,0.6910564204275534],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6215678236618398,0.6779447814726841,0.6326519673398077,0.6910564204275534],"dir":"rtl"},{"str":"روند","boundary":[0.5963669769160986,0.6779447814726841,0.6171998252746888,0.6910564204275534],"dir":"rtl"},{"str":"بازنگري","boundary":[0.5510047108632106,0.6779447814726841,0.5922067134840903,0.6910564204275534],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5389078592789224,0.6779447814726841,0.5467758207049498,0.6910564204275534],"dir":"rtl"},{"str":"متحمل","boundary":[0.4973757064614767,0.6779447814726841,0.534691952555358,0.6910564204275534],"dir":"rtl"},{"str":"شدند،","boundary":[0.46411029199287684,0.6779447814726841,0.4931097207755118,0.6910564204275534],"dir":"rtl"},{"str":"سپاسگزاري","boundary":[0.4010070898155306,0.6779447814726841,0.4598480158596824,0.6910564204275534],"dir":"rtl"},{"str":"مينمايم","boundary":[0.3542389032626599,0.6779447814726841,0.39664651053392047,0.6910564204275534],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.35121561775478044,0.6779447814726841,0.35433164208192,0.6910564204275534],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.2683571922986466,0.6970418836104515,0.27530889419038407,0.7101535225653207],"dir":"rtl"},{"str":"تشكر","boundary":[0.23670357850878737,0.6970418836104515,0.2640800779543705,0.7101535225653207],"dir":"rtl"},{"str":"य़","boundary":[0.2893038271563455,0.7095408144299288,0.29380911931722714,0.726215398752969],"dir":"ltr"},{"str":"ھدی","boundary":[0.2592598971808742,0.7116784961401426,0.28914814690366586,0.7283530804631829],"dir":"rtl"},{"str":"روحا","boundary":[0.23144266657706392,0.7116784961401426,0.2577243237794429,0.7283530804631829],"dir":"rtl"},{"str":"਩","boundary":[0.22841869560834646,0.706405992577197,0.23139077315950402,0.7230805769002374],"dir":"ltr"},{"str":"ی","boundary":[0.21793622526124792,0.7116784961401426,0.22859796377809885,0.7283530804631829],"dir":"rtl"},{"str":"زمستان","boundary":[0.25382284197439603,0.7557582541567697,0.29177713114478676,0.768869893111639],"dir":"rtl"},{"str":"1394","boundary":[0.22015494103020733,0.7557582541567697,0.24979983199489264,0.768869893111639],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17621,0.16836,0.81942,0.76887],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/389c37d6d24996a0/pages/fdee0411d2e566a7d246d74478accd70.jpg","blurred":"/storage/books/389c37d6d24996a0/pages/726add6296aea28980ab36c474bb7d1a.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.17639,0.14143,0.18046,0.19151]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.45966197372400125,0.21010347016033257,0.48605826417123077,0.22435525163301667],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.4459608212089647,0.21010347016033257,0.4494163502570478,0.22435525163301667],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.4493800611538591,0.21010347016033257,0.45681932730755015,0.22435525163301667],"dir":"ltr"},{"str":"كشت","boundary":[0.41309095796512213,0.21010347016033257,0.44294277746043476,0.22435525163301667],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروارگانيسمها","boundary":[0.32458586741036927,0.21010347016033257,0.4102886327744363,0.22435525163301667],"dir":"rtl"},{"str":"81","boundary":[0.1764053627230268,0.21010347016033257,0.19356204428614632,0.22435525163301667],"dir":"ltr"},{"str":"نيازمنديهاي","boundary":[0.4247820368939215,0.22772641033254154,0.48601088673095655,0.23955538895486936],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.4022021101441483,0.22772641033254154,0.4210672423641678,0.23955538895486936],"dir":"rtl"},{"str":"81","boundary":[0.17640451597728568,0.22772641033254154,0.18971418971136722,0.23955538895486936],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................","boundary":[0.1919280064513961,0.22772641033254154,0.40080487886831756,0.23955538895486936],"dir":"ltr"},{"str":"منابع","boundary":[0.4636940963005275,0.24326085213776724,0.48610334330163635,0.25508983076009506],"dir":"rtl"},{"str":"انرژي","boundary":[0.43345198750041997,0.24326085213776724,0.45992742851382673,0.25508983076009506],"dir":"rtl"},{"str":"متابوليك","boundary":[0.3884946070360539,0.24326085213776724,0.42958324653069446,0.25508983076009506],"dir":"rtl"},{"str":"81","boundary":[0.1764049393501562,0.24326085213776724,0.1897146130842377,0.25508983076009506],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................","boundary":[0.19192842982426658,0.24326085213776724,0.3866941030207318,0.25508983076009506],"dir":"ltr"},{"str":"تغذيه","boundary":[0.4616781962971674,0.2586527761282661,0.48622094015658074,0.2704817547505939],"dir":"rtl"},{"str":"82","boundary":[0.17640540304425242,0.2586527761282661,0.18971507677833396,0.2704817547505939],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.19192889351836284,0.2586527761282661,0.46007849198615636,0.2704817547505939],"dir":"ltr"},{"str":"فاكتورهاي","boundary":[0.43768613957864316,0.2740447001187648,0.48605042169281937,0.28587367874109265],"dir":"rtl"},{"str":"محيطي","boundary":[0.39857537717146596,0.2740447001187648,0.4338609052115184,0.28587367874109265],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.382446140922684,0.2740447001187648,0.3945476697691609,0.28587367874109265],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.3598662141729108,0.2740447001187648,0.37873134639293027,0.28587367874109265],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3489795235375155,0.2740447001187648,0.35578328685192023,0.28587367874109265],"dir":"rtl"},{"str":"تحت","boundary":[0.3215619972447162,0.2740447001187648,0.34515428917039076,0.28587367874109265],"dir":"rtl"},{"str":"تاثير","boundary":[0.2981755250159605,0.2740447001187648,0.31800114915493427,0.28587367874109265],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.2772086892241524,0.2740447001187648,0.2942532374584187,0.28587367874109265],"dir":"rtl"},{"str":"ميدهند","boundary":[0.23668563556332115,0.2740447001187648,0.27337508820268136,0.28587367874109265],"dir":"rtl"},{"str":"84","boundary":[0.1764055643291556,0.2740447001187648,0.18971523806323715,0.28587367874109265],"dir":"ltr"},{"str":"...............","boundary":[0.19192905480326602,0.2740447001187648,0.23427269244985047,0.28587367874109265],"dir":"ltr"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.441516010886731,0.28957914192399054,0.48620733174288494,0.3014081205463183],"dir":"rtl"},{"str":"كشت","boundary":[0.41167884815698397,0.28957914192399054,0.4378664762608783,0.3014081205463183],"dir":"rtl"},{"str":"88","boundary":[0.17640350794664159,0.28957914192399054,0.18971318168072313,0.3014081205463183],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................","boundary":[0.191926998420752,0.28957914192399054,0.40927259836699037,0.3014081205463183],"dir":"ltr"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.45321057760155903,0.3049710659144894,0.4860329626020631,0.31680004453681715],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.42559057827357943,0.3049710659144894,0.4494489298074661,0.31680004453681715],"dir":"rtl"},{"str":"92","boundary":[0.176406511877961,0.3049710659144894,0.1897161856120425,0.31680004453681715],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.19193000235207142,0.3049710659144894,0.42338680151876606,0.31680004453681715],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.45966197372400125,0.32639800697743465,0.48605826417123077,0.34064978845011873],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.4459608212089647,0.32639800697743465,0.4494163502570478,0.34064978845011873],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.4493800611538591,0.32639800697743465,0.45681932730755015,0.34064978845011873],"dir":"ltr"},{"str":"فيزيولوژي","boundary":[0.3893014347636168,0.32639800697743465,0.44311212660864885,0.34064978845011873],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروارگانيسمها","boundary":[0.3007963442088639,0.32639800697743465,0.38638419407950003,0.34064978845011873],"dir":"rtl"},{"str":"95","boundary":[0.17640536272302676,0.32639800697743465,0.19132018413359764,0.34064978845011873],"dir":"ltr"},{"str":"نقش","boundary":[0.4636940963005275,0.3441634649643706,0.48605481670642786,0.3559924435866984],"dir":"rtl"},{"str":"متابوليسم","boundary":[0.41631707939921364,0.3441634649643706,0.45982535533080204,0.3559924435866984],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.40260747958737936,0.3441634649643706,0.4124232384664493,0.3559924435866984],"dir":"rtl"},{"str":"بيوسنتز","boundary":[0.36551140754678935,0.3441634649643706,0.3987153119854843,0.3559924435866984],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3564386075736702,0.3441634649643706,0.36162593326837134,0.3559924435866984],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.333657881119586,0.3441634649643706,0.35293799939518156,0.3559924435866984],"dir":"rtl"},{"str":"95","boundary":[0.1764066126810255,0.3441634649643706,0.18971628641510702,0.3559924435866984],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................","boundary":[0.1919301031551359,0.3441634649643706,0.3330671953227378,0.3559924435866984],"dir":"ltr"},{"str":"متابوليتهاي","boundary":[0.4269997446322367,0.3595553889548693,0.48603318436880477,0.3713843675771971],"dir":"rtl"},{"str":"كانوني","boundary":[0.393129854507577,0.3595553889548693,0.4233033567420449,0.3713843675771971],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3840570545344578,0.3595553889548693,0.3892443802291589,0.3713843675771971],"dir":"rtl"},{"str":"تبديلات","boundary":[0.34232418265515263,0.3595553889548693,0.38038074661469706,0.3713843675771971],"dir":"rtl"},{"str":"بينابيني","boundary":[0.3046240381707604,0.3595553889548693,0.3384320150532576,0.3713843675771971],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.28466454756224585,0.3595553889548693,0.30100964349316217,0.3713843675771971],"dir":"rtl"},{"str":"95","boundary":[0.17640171365209498,0.3595553889548693,0.18971138738617652,0.3713843675771971],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.1919252041262054,0.3595553889548693,0.28225829777225225,0.3713843675771971],"dir":"ltr"},{"str":"مسيرهاي","boundary":[0.44232352407513187,0.37508983076009506,0.4861313262323175,0.3869188093824228],"dir":"rtl"},{"str":"جذبي","boundary":[0.4126871610496958,0.37508983076009506,0.438588649574947,0.3869188093824228],"dir":"rtl"},{"str":"101","boundary":[0.1764061489869291,0.37508983076009506,0.1963706595880514,0.3869188093824228],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................","boundary":[0.19757378448304821,0.37508983076009506,0.4120964752528476,0.3869188093824228],"dir":"ltr"},{"str":"مسيرهاي","boundary":[0.44232352407513187,0.3904817547505938,0.4861313262323175,0.4023107333729216],"dir":"rtl"},{"str":"بيوسنتزي","boundary":[0.3943407613991465,0.3904817547505938,0.4384313564732367,0.4023107333729216],"dir":"rtl"},{"str":"106","boundary":[0.1764044756560599,0.3904817547505938,0.1963689862571822,0.4023107333729216],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................","boundary":[0.197572111152179,0.3904817547505938,0.3923377843486442,0.4023107333729216],"dir":"ltr"},{"str":"تنظيم","boundary":[0.459258680823897,0.40587367874109265,0.4861373945767951,0.4177026573634204],"dir":"rtl"},{"str":"مسيرهاي","boundary":[0.4114767178522225,0.40587367874109265,0.4554869930445884,0.4177026573634204],"dir":"rtl"},{"str":"متابوليسم","boundary":[0.3640997009509087,0.40587367874109265,0.407607976882497,0.4177026573634204],"dir":"rtl"},{"str":"117","boundary":[0.17640552400792958,0.40587367874109265,0.19637003460905184,0.4177026573634204],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................","boundary":[0.19757315950404866,0.40587367874109265,0.3612901784214238,0.4177026573634204],"dir":"ltr"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.45321057760155903,0.4214081205463183,0.4860329626020631,0.4332370991686461],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.42559057827357943,0.4214081205463183,0.4494489298074661,0.4332370991686461],"dir":"rtl"},{"str":"120","boundary":[0.17640651187796097,0.4214081205463183,0.19637102247908325,0.4332370991686461],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.19757414737408005,0.4214081205463183,0.42338680151876606,0.4332370991686461],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.45966197372400125,0.44283506160926367,0.48605826417123077,0.45708684308194775],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.44374315379187523,0.44283506160926367,0.44719868283995834,0.45708684308194775],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.44716239373676964,0.44283506160926367,0.45681932730755015,0.45708684308194775],"dir":"ltr"},{"str":"ژنتيك","boundary":[0.40865562313094317,0.44283506160926367,0.4409851819495313,0.45708684308194775],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروبي","boundary":[0.3600685460838009,0.44283506160926367,0.40583112126608645,0.45708684308194775],"dir":"rtl"},{"str":"122","boundary":[0.17640536272302676,0.44283506160926367,0.19877759483888308,0.45708684308194775],"dir":"ltr"},{"str":"نوكلئيك","boundary":[0.4467590000336011,0.4606005195961996,0.48597852894728,0.4724294982185273],"dir":"rtl"},{"str":"اسيدها","boundary":[0.4126866368737611,0.4606005195961996,0.4428634857699676,0.4724294982185273],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.40341136386546167,0.4606005195961996,0.40859868956016276,0.4724294982185273],"dir":"rtl"},{"str":"سازماندهي","boundary":[0.34998525587177864,0.4606005195961996,0.399301663250563,0.4724294982185273],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.33002576526326416,0.4606005195961996,0.34599938174120504,0.4724294982185273],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3161136924162496,0.4606005195961996,0.3259294512953195,0.4724294982185273],"dir":"rtl"},{"str":"ژنوم","boundary":[0.29232394744800255,0.4606005195961996,0.31218303820436155,0.4724294982185273],"dir":"rtl"},{"str":"پروكاريوتي","boundary":[0.238292093679648,0.4606005195961996,0.2884267598534997,0.4724294982185273],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.23526838479889803,0.4606005195961996,0.23839751352441127,0.4724294982185273],"dir":"ltr"},{"str":"يوكاريوتي","boundary":[0.18587165753838927,0.4606005195961996,0.231136930882699,0.4724294982185273],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17659638453008983,0.4606005195961996,0.18178371022479092,0.4724294982185273],"dir":"rtl"},{"str":"ويروسي","boundary":[0.449166923154464,0.4759923865795725,0.4860069755720576,0.4878213652019002],"dir":"rtl"},{"str":"122","boundary":[0.17639391149490954,0.4759923865795725,0.19635842209603183,0.4878213652019002],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................","boundary":[0.19756154699102865,0.4759923865795725,0.44877703706192684,0.4878213652019002],"dir":"ltr"},{"str":"همانندسازي","boundary":[0.430227478915359,0.4913843675771971,0.4862606364033466,0.5032133461995248],"dir":"rtl"},{"str":"128","boundary":[0.17640661268102545,0.4913843675771971,0.1963711232821477,0.5032133461995248],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.19757424817714453,0.4913843675771971,0.4290310473438392,0.5032133461995248],"dir":"ltr"},{"str":"انتقال","boundary":[0.4602667921104801,0.5069188093824228,0.4862201538926783,0.5187477880047506],"dir":"rtl"},{"str":"129","boundary":[0.17640554416854273,0.5069188093824228,0.196370054769665,0.5187477880047506],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................","boundary":[0.1975731796646618,0.5069188093824228,0.4262087429857868,0.5187477880047506],"dir":"ltr"},{"str":"DNA","boundary":[0.4272033869829643,0.5062650228251188,0.4564311548671079,0.5158137164118172],"dir":"ltr"},{"str":"جهش","boundary":[0.45804912469339065,0.5223107333729217,0.48612092335606993,0.5341397119952493],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4489763247202714,0.5223107333729217,0.45416365041497253,0.5341397119952493],"dir":"rtl"},{"str":"بازآرايي","boundary":[0.411075380531568,0.5223107333729217,0.4450690971405529,0.5341397119952493],"dir":"rtl"},{"str":"ژني","boundary":[0.3897052720002686,0.5223107333729217,0.4074358858909309,0.5341397119952493],"dir":"rtl"},{"str":"134","boundary":[0.1764074594267664,0.5223107333729217,0.19637197002788864,0.5341397119952493],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................","boundary":[0.19757509492288547,0.5223107333729217,0.3895178589429117,0.5341397119952493],"dir":"ltr"},{"str":"بيان","boundary":[0.46712140049057493,0.5377026573634204,0.4860534659453648,0.5495316359857482],"dir":"rtl"},{"str":"ژن","boundary":[0.44938074661469707,0.5377026573634204,0.46337983266691307,0.5495316359857482],"dir":"rtl"},{"str":"135","boundary":[0.17640693525083162,0.5377026573634204,0.19637144585195387,0.5495316359857482],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................","boundary":[0.1975745707469507,0.5377026573634204,0.4487900608178489,0.5495316359857482],"dir":"ltr"},{"str":"تنظيم","boundary":[0.4592587614663486,0.5532370991686462,0.4862077551157555,0.5650660777909738],"dir":"rtl"},{"str":"بيان","boundary":[0.43647803501226434,0.5532370991686462,0.4554101004670542,0.5650660777909738],"dir":"rtl"},{"str":"ژن","boundary":[0.4187373811363865,0.5532370991686462,0.4327364671886024,0.5650660777909738],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4050277813245522,0.5532370991686462,0.41484354020362213,0.5650660777909738],"dir":"rtl"},{"str":"پروكاريوتها","boundary":[0.3429338194281106,0.5532370991686462,0.4011941803030811,0.5650660777909738],"dir":"rtl"},{"str":"136","boundary":[0.17640895131211987,0.5532370991686462,0.19637346191324215,0.5650660777909738],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................","boundary":[0.19757658680823895,0.5532370991686462,0.34153658815227983,0.5650660777909738],"dir":"ltr"},{"str":"تعيين","boundary":[0.4610732166257854,0.5686290231591449,0.4860978797755452,0.5804580017814727],"dir":"rtl"},{"str":"ويژگي","boundary":[0.4276065992406169,0.5686290231591449,0.4571442357447666,0.5804580017814727],"dir":"rtl"},{"str":"DNA","boundary":[0.3943415879842747,0.5679752366018409,0.4235666543462921,0.5775239301885392],"dir":"ltr"},{"str":"كلون","boundary":[0.36692379960350796,0.5686290231591449,0.39061314471959946,0.5804580017814727],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.3439406001142435,0.5686290231591449,0.3631521118241995,0.5804580017814727],"dir":"rtl"},{"str":"143","boundary":[0.1764067134840899,0.5686290231591449,0.1963712240852122,0.5804580017814727],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................","boundary":[0.197574348980209,0.5686290231591449,0.3415343503242499,0.5804580017814727],"dir":"ltr"},{"str":"ارزيابي","boundary":[0.4552266388898222,0.5840208283847981,0.4861330600450253,0.5958498070071259],"dir":"rtl"},{"str":"DNA","boundary":[0.42216323376230636,0.5833670418274941,0.45118973824804276,0.5929157354141924],"dir":"ltr"},{"str":"كلونشده","boundary":[0.3757949732871879,0.5840208283847981,0.4184347904976311,0.5958498070071259],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.37297206411074896,0.5840208283847981,0.37581505325761905,0.5958498070071259],"dir":"ltr"},{"str":"پروبهاي","boundary":[0.323580356842848,0.5840208283847981,0.36911001646450053,0.5958498070071259],"dir":"rtl"},{"str":"هيبريداسيون","boundary":[0.2612839219112261,0.5840208283847981,0.3198019757400625,0.5958498070071259],"dir":"rtl"},{"str":"146","boundary":[0.17640756022983098,0.5840208283847981,0.19637207083095323,0.5958498070071259],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.19757519572595006,0.5840208283847981,0.25967919760760727,0.5958498070071259],"dir":"ltr"},{"str":"دستكاري","boundary":[0.4433318772890696,0.5995552701900237,0.4861256409394845,0.6113842488123515],"dir":"rtl"},{"str":"DNA","boundary":[0.41026847216155365,0.5989014836327197,0.4394962400456974,0.6084501772194181],"dir":"ltr"},{"str":"كلون","boundary":[0.3828506837807869,0.5995552701900237,0.4065400288968784,0.6113842488123515],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.35986748429152243,0.5995552701900237,0.37907899600147843,0.6113842488123515],"dir":"rtl"},{"str":"147","boundary":[0.17640683444776717,0.5995552701900237,0.19637134504888942,0.6113842488123515],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................","boundary":[0.19757446994388625,0.5995552701900237,0.35847025301569163,0.6113842488123515],"dir":"ltr"},{"str":"بخش","boundary":[0.45643627566278017,0.620982211252969,0.4862880951580928,0.6352339927256532],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.44051745573065415,0.620982211252969,0.44397298477873726,0.6352339927256532],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.44393669567554855,0.620982211252969,0.45359362924632907,0.6352339927256532],"dir":"ltr"},{"str":"باكتريولوژي","boundary":[0.374785793488122,0.620982211252969,0.4377856926850576,0.6352339927256532],"dir":"rtl"},{"str":"149","boundary":[0.17640536272302676,0.620982211252969,0.19877759483888308,0.6352339927256532],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.45966197372400114,0.6400795984263659,0.48605826417123066,0.6543313798990499],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.4459608212089647,0.6400795984263659,0.4496179563858741,0.6543313798990499],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.449380061153859,0.6400795984263659,0.45681932730755004,0.6543313798990499],"dir":"ltr"},{"str":"پاتوژنز","boundary":[0.4088572292597695,0.6400795984263659,0.4430798696280367,0.6543313798990499],"dir":"rtl"},{"str":"عفونتهاي","boundary":[0.34696414771009026,0.6400795984263659,0.4058250730822216,0.6543313798990499],"dir":"rtl"},{"str":"باكتريايي","boundary":[0.2973690400188165,0.6400795984263659,0.3442626255838176,0.6543313798990499],"dir":"rtl"},{"str":"150","boundary":[0.17640536272302668,0.6400795984263659,0.19643896374449774,0.6543313798990499],"dir":"ltr"},{"str":"واژهنامه","boundary":[0.45099278922079233,0.6567050326603325,0.4861561641073888,0.6685340112826603],"dir":"rtl"},{"str":"150","boundary":[0.17640588689896172,0.6567050326603325,0.196370397500084,0.6685340112826603],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................","boundary":[0.19757352239508083,0.6567050326603325,0.448789012465979,0.6685340112826603],"dir":"ltr"},{"str":"شناسايي","boundary":[0.4469613319444911,0.6709568141330166,0.4860436477268908,0.6827857927553445],"dir":"rtl"},{"str":"باكتري","boundary":[0.4108726050871946,0.6709568141330166,0.44303569772521084,0.6827857927553445],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.3949458418735929,0.6709568141330166,0.4070473707200698,0.6827857927553445],"dir":"rtl"},{"str":"بيماري","boundary":[0.3592603877557877,0.6709568141330166,0.39105367427169785,0.6827857927553445],"dir":"rtl"},{"str":"ايجاد","boundary":[0.33184118813211916,0.6709568141330166,0.35531969355868415,0.6827857927553445],"dir":"rtl"},{"str":"ميكند","boundary":[0.29716475252847685,0.6709568141330166,0.32800758711064815,0.6827857927553445],"dir":"rtl"},{"str":"151","boundary":[0.17640381035583477,0.6709568141330166,0.19636832095695703,0.6827857927553445],"dir":"ltr"},{"str":"...................................","boundary":[0.19757144585195385,0.6709568141330166,0.29637159369644833,0.6827857927553445],"dir":"ltr"},{"str":"انتقال","boundary":[0.4602667921104801,0.6852085956057007,0.4862201538926783,0.6970375742280285],"dir":"rtl"},{"str":"عفونت","boundary":[0.4255903565068377,0.6852085956057007,0.4566373374550586,0.6970375742280285],"dir":"rtl"},{"str":"152","boundary":[0.17640629011121925,0.6852085956057007,0.19637080071234153,0.6970375742280285],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.19757392560733833,0.6852085956057007,0.4233865797520244,0.6970375742280285],"dir":"ltr"},{"str":"فرايند","boundary":[0.4600639360236551,0.6994603770783848,0.4859687712106448,0.7112893557007126],"dir":"rtl"},{"str":"عفونت","boundary":[0.42538750042001267,0.6994603770783848,0.45643448136823356,0.7112893557007126],"dir":"rtl"},{"str":"152","boundary":[0.17640423372870526,0.6994603770783848,0.19636874432982754,0.7112893557007126],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.19757186922482434,0.6994603770783848,0.4233845233695104,0.7112893557007126],"dir":"ltr"},{"str":"ژنوميكس","boundary":[0.441718504082524,0.7137121585510688,0.4861588253082893,0.7255411371733966],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4326457041094047,0.7137121585510688,0.4378330298041059,0.7255411371733966],"dir":"rtl"},{"str":"بيماريزايي","boundary":[0.3830498504754543,0.7137121585510688,0.4287535365075097,0.7255411371733966],"dir":"rtl"},{"str":"باكتريايي","boundary":[0.33708345149692537,0.7137121585510688,0.37911919626356627,0.7255411371733966],"dir":"rtl"},{"str":"153","boundary":[0.17640352810725426,0.7137121585510688,0.19636803870837652,0.7255411371733966],"dir":"ltr"},{"str":".................................................","boundary":[0.19757116360337335,0.7137121585510688,0.3358870199254056,0.7255411371733966],"dir":"ltr"},{"str":"تنظيم","boundary":[0.459258680823897,0.727963940023753,0.4861373945767951,0.7397929186460808],"dir":"rtl"},{"str":"فاكتورهاي","boundary":[0.4070423910486877,0.727963940023753,0.45538324653069434,0.7397929186460808],"dir":"rtl"},{"str":"ويرولانس","boundary":[0.357244064379557,0.727963940023753,0.4031569167702697,0.7397929186460808],"dir":"rtl"},{"str":"باكتريايي","boundary":[0.31148013843620836,0.727963940023753,0.3533100635059305,0.7397929186460808],"dir":"rtl"},{"str":"154","boundary":[0.1764055240079298,0.727963940023753,0.19637003460905209,0.7397929186460808],"dir":"ltr"},{"str":"........................................","boundary":[0.19757315950404888,0.727963940023753,0.31048617989986893,0.7397929186460808],"dir":"ltr"},{"str":"فاكتورهاي","boundary":[0.43768613957864316,0.742215721496437,0.48605042169281937,0.7540447001187649],"dir":"rtl"},{"str":"ويرولانس","boundary":[0.3878878129095124,0.742215721496437,0.43380066530022504,0.7540447001187649],"dir":"rtl"},{"str":"باكتريايي","boundary":[0.3421222136352945,0.742215721496437,0.38396217869023214,0.7540447001187649],"dir":"rtl"},{"str":"155","boundary":[0.1764038909982863,0.742215721496437,0.1963684015994086,0.7540447001187649],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................","boundary":[0.1975715264944054,0.742215721496437,0.34153152783844626,0.7540447001187649],"dir":"ltr"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.45321057760155903,0.7564675029691211,0.4860329626020631,0.7682964815914489],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.42559057827357943,0.7564675029691211,0.4494489298074661,0.7682964815914489],"dir":"rtl"},{"str":"167","boundary":[0.17640651187796097,0.7564675029691211,0.19637102247908325,0.7682964815914489],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.19757414737408005,0.7564675029691211,0.42338680151876606,0.7682964815914489],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.45966197372400125,0.7777519262173398,0.48605826417123077,0.7920037076900238],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.44071906185948057,0.7777519262173398,0.44417459090756367,0.7920037076900238],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.44433990793320116,0.7777519262173398,0.4569160982493867,0.7920037076900238],"dir":"ltr"},{"str":"فلور","boundary":[0.4157118376398643,0.7777519262173398,0.43780786935922855,0.7920037076900238],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروبي","boundary":[0.36692315446389573,0.7777519262173398,0.41286314303954846,0.7920037076900238],"dir":"rtl"},{"str":"طبيعي","boundary":[0.33043244514633247,0.7777519262173398,0.36409058835388597,0.7920037076900238],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.2997883135647324,0.7777519262173398,0.32757367023957534,0.7920037076900238],"dir":"rtl"},{"str":"171","boundary":[0.17640536272302682,0.7777519262173398,0.201013406807567,0.7920037076900238],"dir":"ltr"},{"str":"پروژه","boundary":[0.462081247269917,0.7955173842042755,0.48604334531769766,0.8073463628266033],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروبيوم","boundary":[0.41248706696683574,0.7955173842042755,0.4582476462484459,0.8073463628266033],"dir":"rtl"},{"str":"انساني","boundary":[0.3790204495816672,0.7955173842042755,0.4087940257383824,0.8073463628266033],"dir":"rtl"},{"str":"171","boundary":[0.17640685460838,0.7955173842042755,0.19637136520950227,0.8073463628266033],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.1975744901044991,0.7955173842042755,0.37822729074963873,0.8073463628266033],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17639,0.2101,0.48629,0.80735],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"॥඼ෙव","boundary":[0.7872720741910554,0.14271240766033255,0.8193107556869729,0.1715014622921615],"dir":"ltr"},{"str":"ت","boundary":[0.7558192197842815,0.14770098723277908,0.7874606162427339,0.1715014622921615],"dir":"rtl"},{"str":"ॡ","boundary":[0.7368707435906051,0.14698935302850355,0.7539068646886865,0.17078982808788595],"dir":"ltr"},{"str":"طا","boundary":[0.7265884681294311,0.14770098723277908,0.7367293370518463,0.1715014622921615],"dir":"rtl"},{"str":"ॻ","boundary":[0.7211443163872181,0.14142956205463184,0.7265312321494573,0.16523003711401427],"dir":"ltr"},{"str":"ࢋ","boundary":[0.6878801115553912,0.14770098723277908,0.7213799939518161,0.1715014622921615],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.789691206612681,0.21010347016033257,0.8195430261079937,0.22435525163301667],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7759900540976445,0.21010347016033257,0.7794455831457275,0.22435525163301667],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7794092940425389,0.21010347016033257,0.78684856019623,0.22435525163301667],"dir":"ltr"},{"str":"كليات","boundary":[0.7398944927925809,0.21010347016033257,0.7732502268068949,0.22435525163301667],"dir":"rtl"},{"str":"باكتريشناسي","boundary":[0.6650986189980175,0.21010347016033257,0.7371970027888848,0.22435525163301667],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.5096602936729276,0.21010347016033257,0.5170995598266187,0.22435525163301667],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7929169046739021,0.22905833951900245,0.8193131951211317,0.24331012099168653],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7792157521588656,0.22905833951900245,0.7826712812069486,0.24331012099168653],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.78263499210376,0.22905833951900245,0.790074258257451,0.24331012099168653],"dir":"ltr"},{"str":"علم","boundary":[0.7568294076139914,0.22905833951900245,0.7761432747555526,0.24331012099168653],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7485413796579417,0.22905833951900245,0.7538597493363798,0.24331012099168653],"dir":"rtl"},{"str":"يكروبشناسي","boundary":[0.6727596518934176,0.22905833951900245,0.748130103155136,0.24331012099168653],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.5096602936729276,0.22905833951900245,0.5170995598266187,0.24331012099168653],"dir":"ltr"},{"str":"اصول","boundary":[0.7931185108027283,0.24682379750593827,0.8195052652800644,0.2586527761282661],"dir":"rtl"},{"str":"بيولوژيك","boundary":[0.7463455663452169,0.24682379750593827,0.7892112832230099,0.2586527761282661],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.7161051308759785,0.24682379750593827,0.7426491784550249,0.2586527761282661],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروبشناسي","boundary":[0.6421154598299786,0.24682379750593827,0.7120422835254189,0.2586527761282661],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6292124054971269,0.24682379750593827,0.6381513390007054,0.2586527761282661],"dir":"rtl"},{"str":"اثبات","boundary":[0.6017948792043275,0.24682379750593827,0.6254842243204191,0.2586527761282661],"dir":"rtl"},{"str":"رسيده","boundary":[0.5705470985517955,0.24682379750593827,0.5980600047041427,0.2586527761282661],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5451442626255834,0.24682379750593827,0.5669444171902821,0.2586527761282661],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.5096612815429585,0.24682379750593827,0.5163546050199922,0.2586527761282661],"dir":"ltr"},{"str":"..........","boundary":[0.516515244783441,0.24682379750593827,0.5447443365478306,0.2586527761282661],"dir":"ltr"},{"str":"ويروسها","boundary":[0.7755789388797418,0.2622157214964371,0.8191976546487013,0.2740447001187649],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.5096615637915393,0.2622157214964371,0.5163548872685729,0.2740447001187649],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.5165155270320217,0.2622157214964371,0.7733751621249286,0.2740447001187649],"dir":"ltr"},{"str":"پريونها","boundary":[0.7822319411310104,0.27760764548693584,0.8193999663989785,0.28943662410926363],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.5096614025066363,0.27760764548693584,0.5163547259836699,0.28943662410926363],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.5165153657471188,0.27760764548693584,0.7818420550384731,0.28943662410926363],"dir":"ltr"},{"str":"پروكاريوتها","boundary":[0.7610641040287623,0.29314208729216157,0.8193194449111253,0.3049710659144893],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.5096628742313766,0.29314208729216157,0.5163561977084102,0.3049710659144893],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.5165168374718591,0.29314208729216157,0.7592636000134404,0.3049710659144893],"dir":"ltr"},{"str":"پروتيستها","boundary":[0.7679187124088571,0.3085340112826604,0.8192816034407446,0.3203629899049882],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.5096618460401195,0.3085340112826604,0.5163551695171532,0.3203629899049882],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................","boundary":[0.516515809280602,0.3085340112826604,0.7677312993515002,0.3203629899049882],"dir":"ltr"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.7864655085514599,0.3239259352731591,0.819287893551964,0.3357549138954869],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7588455092234804,0.3239259352731591,0.782703860757367,0.3357549138954869],"dir":"rtl"},{"str":"12","boundary":[0.509661442827862,0.3239259352731591,0.5229711165619435,0.3357549138954869],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.5249824602667921,0.3239259352731591,0.7564392594334868,0.3357549138954869],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.792916904673902,0.3454953941508314,0.8193131951211315,0.3597471756235155],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7792157521588656,0.3454953941508314,0.782872887335775,0.3597471756235155],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7826349921037599,0.3454953941508314,0.7900742582574509,0.3597471756235155],"dir":"ltr"},{"str":"ساختمان","boundary":[0.730419004737744,0.3454953941508314,0.7762823829844427,0.3597471756235155],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.6983636302543597,0.3454953941508314,0.7276328080373643,0.3597471756235155],"dir":"rtl"},{"str":"14","boundary":[0.5096602936729276,0.3454953941508314,0.5245751150834986,0.3597471756235155],"dir":"ltr"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.774772615167501,0.36311833432304036,0.8194622626927858,0.37494731294536815],"dir":"rtl"},{"str":"وابسته","boundary":[0.741911743557004,0.36311833432304036,0.7707817210443196,0.37494731294536815],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7290086892241523,0.36311833432304036,0.7379476227277307,0.37494731294536815],"dir":"rtl"},{"str":"نور","boundary":[0.7118721077920767,0.36311833432304036,0.7252637747387518,0.37494731294536815],"dir":"rtl"},{"str":"14","boundary":[0.5096634588891501,0.36311833432304036,0.5229731326232316,0.37494731294536815],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................","boundary":[0.5249844763280802,0.36311833432304036,0.7112814219952286,0.37494731294536815],"dir":"ltr"},{"str":"ساختار","boundary":[0.7894896004838547,0.3786527761282661,0.8193050099123014,0.3904817547505938],"dir":"rtl"},{"str":"سلولي","boundary":[0.75723280131716,0.3786527761282661,0.7856041262054366,0.3904817547505938],"dir":"rtl"},{"str":"يوكاريوتي","boundary":[0.7078394207183897,0.3786527761282661,0.7534594402069822,0.3904817547505938],"dir":"rtl"},{"str":"17","boundary":[0.5096618258795067,0.3786527761282661,0.5229714996135882,0.3904817547505938],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.5249828433184368,0.3786527761282661,0.7056356439635765,0.3904817547505938],"dir":"ltr"},{"str":"ساختار","boundary":[0.7894896004838547,0.39404470011876486,0.8193050099123014,0.40587367874109265],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.7604589832330902,0.39404470011876486,0.7856375928228218,0.40587367874109265],"dir":"rtl"},{"str":"پروكاريوتي","boundary":[0.7062280030912939,0.39404470011876486,0.7567960619602835,0.40587367874109265],"dir":"rtl"},{"str":"20","boundary":[0.5096634992103759,0.39404470011876486,0.5229731729444574,0.40587367874109265],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.524984516649306,0.39404470011876486,0.7056373172944458,0.40587367874109265],"dir":"ltr"},{"str":"رنگآميزي","boundary":[0.7693297133832868,0.4094366241092636,0.8192987198010818,0.4212656027315914],"dir":"rtl"},{"str":"46","boundary":[0.5096622290917643,0.4094366241092636,0.5229719028258458,0.4212656027315914],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.5249832465306944,0.4094366241092636,0.7677300090722757,0.4212656027315914],"dir":"ltr"},{"str":"تغييرات","boundary":[0.7850542656496756,0.42497106591448935,0.8193709351164274,0.4368000445368171],"dir":"rtl"},{"str":"مورفولوژيك","boundary":[0.7249766674506903,0.42497106591448935,0.7809646450052079,0.4368000445368171],"dir":"rtl"},{"str":"طي","boundary":[0.7042106313631933,0.42497106591448935,0.7211246597896573,0.4368000445368171],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.6814282315782397,0.42497106591448935,0.7002933637982592,0.4368000445368171],"dir":"rtl"},{"str":"48","boundary":[0.5096608178488624,0.42497106591448935,0.522970491582944,0.4368000445368171],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................","boundary":[0.5249818352877925,0.42497106591448935,0.68023180000672,0.4368000445368171],"dir":"ltr"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.7864655085514599,0.4403629899049881,0.819287893551964,0.4521919685273159],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7588455092234804,0.4403629899049881,0.782703860757367,0.4521919685273159],"dir":"rtl"},{"str":"48","boundary":[0.509661442827862,0.4403629899049881,0.5229711165619435,0.4521919685273159],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.5249824602667921,0.4403629899049881,0.7564392594334868,0.4521919685273159],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.792916904673902,0.46178993096793347,0.8193131951211315,0.47604171244061755],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.776998084741776,0.46178993096793347,0.7804536137898591,0.47604171244061755],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7804173246866704,0.46178993096793347,0.7900742582574509,0.47604171244061755],"dir":"ltr"},{"str":"طبقهبندي","boundary":[0.7229595779711702,0.46178993096793347,0.7741010046705418,0.47604171244061755],"dir":"rtl"},{"str":"باكتريها","boundary":[0.6741708947952016,0.46178993096793347,0.720262087967474,0.47604171244061755],"dir":"rtl"},{"str":"51","boundary":[0.5096602936729274,0.46178993096793347,0.5245751150834984,0.47604171244061755],"dir":"ltr"},{"str":"تاكسونومي","boundary":[0.7693292093679648,0.4795553889548694,0.8194203689392157,0.4913843675771971],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7620703000571217,0.4795553889548694,0.7655675615738718,0.4913843675771971],"dir":"ltr"},{"str":"واژهنامه","boundary":[0.7233628103894358,0.4795553889548694,0.7580810792648096,0.4913843675771971],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروبشناسي","boundary":[0.6493731393434359,0.4795553889548694,0.7195292093679647,0.4913843675771971],"dir":"rtl"},{"str":"پزشكي","boundary":[0.6120762675985348,0.4795553889548694,0.6457269513793218,0.4913843675771971],"dir":"rtl"},{"str":"51","boundary":[0.5096600517455728,0.4795553889548694,0.5229697254796544,0.4913843675771971],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.5249810691845029,0.4795553889548694,0.6096683444776718,0.4913843675771971],"dir":"ltr"},{"str":"معيارهايي","boundary":[0.774572178354222,0.49494731294536815,0.8192517858942913,0.5067762915676959],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.7493701421323208,0.49494731294536815,0.770609730855818,0.5067762915676959],"dir":"rtl"},{"str":"شناسايي","boundary":[0.7064291253654111,0.49494731294536815,0.7455114411478109,0.5067762915676959],"dir":"rtl"},{"str":"باكتريها","boundary":[0.6600594536473907,0.49494731294536815,0.7025034911461308,0.5067762915676959],"dir":"rtl"},{"str":"52","boundary":[0.5096621484493127,0.49494731294536815,0.5229718221833942,0.5067762915676959],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................","boundary":[0.5249831658882428,0.49494731294536815,0.6576532038573971,0.5067762915676959],"dir":"ltr"},{"str":"سيستمهاي","boundary":[0.7669080205638251,0.5104817547505939,0.8192799301098753,0.5223107333729217],"dir":"rtl"},{"str":"طبقهبندي","boundary":[0.7169105675212526,0.5104817547505939,0.7630476462484459,0.5223107333729217],"dir":"rtl"},{"str":"54","boundary":[0.5096601727092505,0.5104817547505939,0.522969846443332,0.5223107333729217],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................","boundary":[0.5249811901481806,0.5104817547505939,0.7141010449917679,0.5223107333729217],"dir":"ltr"},{"str":"شرحي","boundary":[0.7896906219549074,0.5258736787410927,0.8192567050838345,0.5377026573634204],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7773933133967271,0.5258736787410927,0.7857599677430194,0.5377026573634204],"dir":"rtl"},{"str":"گروهها","boundary":[0.7421111320184132,0.5258736787410927,0.7735429790665633,0.5377026573634204],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7330383320452939,0.5258736787410927,0.738225657739995,0.5377026573634204],"dir":"rtl"},{"str":"طبقههاي","boundary":[0.6860629145526022,0.5258736787410927,0.7291779577299148,0.5377026573634204],"dir":"rtl"},{"str":"اصلي","boundary":[0.6576363697456399,0.5258736787410927,0.682312980074594,0.5377026573634204],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6509664729007758,0.5258736787410927,0.6536705755854975,0.5377026573634204],"dir":"rtl"},{"str":"اكتريها","boundary":[0.6112666980276197,0.5258736787410927,0.6506803333221326,0.5377026573634204],"dir":"rtl"},{"str":"58","boundary":[0.5096570276536402,0.5258736787410927,0.5229667013877217,0.5377026573634204],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.5249780450925704,0.5258736787410927,0.6096653203857393,0.5377026573634204],"dir":"ltr"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.7747709418366318,0.5412656027315914,0.8194622626927858,0.5530945813539192],"dir":"rtl"},{"str":"بدون","boundary":[0.7473534155438325,0.5412656027315914,0.7703416350257047,0.5530945813539192],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.711063888982225,0.5412656027315914,0.7432219616276334,0.5530945813539192],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6999763986425187,0.5412656027315914,0.7068638285003863,0.5530945813539192],"dir":"rtl"},{"str":"كشت","boundary":[0.6699367628775914,0.5412656027315914,0.6957545848593796,0.5530945813539192],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.644331453916199,0.5412656027315914,0.6655710426396961,0.5530945813539192],"dir":"rtl"},{"str":"شناسايي","boundary":[0.600987164409798,0.5412656027315914,0.6400694801921978,0.5530945813539192],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروارگانيسمهاي","boundary":[0.5098609119317226,0.5412656027315914,0.5967502906488357,0.5530945813539192],"dir":"rtl"},{"str":"بيماريزا","boundary":[0.7864641779510094,0.5568006003562945,0.8192648096502132,0.5686295789786223],"dir":"rtl"},{"str":"63","boundary":[0.5096601122274114,0.5568006003562945,0.5229697859614929,0.5686295789786223],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.5249811296663416,0.5568006003562945,0.7846636739356874,0.5686295789786223],"dir":"ltr"},{"str":"اهداف","boundary":[0.7909008433856388,0.5721919685273159,0.8193407748395551,0.5840209471496437],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7630800443533482,0.5721919685273159,0.7873433419575955,0.5840209471496437],"dir":"rtl"},{"str":"63","boundary":[0.509662450858506,0.5721919685273159,0.5229721245925876,0.5840209471496437],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.5249834682974361,0.5721919685273159,0.7620860858170088,0.5840209471496437],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.792916904673902,0.5936189095902613,0.8193131951211315,0.6078706910629453],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7792157521588656,0.5936189095902613,0.782872887335775,0.6078706910629453],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7826349921037599,0.5936189095902613,0.7900742582574509,0.6078706910629453],"dir":"ltr"},{"str":"رشد،","boundary":[0.7491683747185914,0.5936189095902613,0.7762219011457948,0.6078706910629453],"dir":"rtl"},{"str":"بقا","boundary":[0.7328382782836598,0.5936189095902613,0.746315647995699,0.6078706910629453],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7235643963576492,0.5936189095902613,0.7299351500285608,0.6078706910629453],"dir":"rtl"},{"str":"مرگ","boundary":[0.6969523873525755,0.5936189095902613,0.7207781996572695,0.6078706910629453],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروارگانيسمها","boundary":[0.6086489029266489,0.5936189095902613,0.6941500621618897,0.6078706910629453],"dir":"rtl"},{"str":"65","boundary":[0.5096602936729276,0.5936189095902613,0.5245751150834986,0.6078706910629453],"dir":"ltr"},{"str":"بقاي","boundary":[0.7975530795336178,0.611384367577197,0.819304707503108,0.6232133461995248],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروارگانيسمها","boundary":[0.7177167904304289,0.611384367577197,0.7937194785121466,0.6232133461995248],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7040071906185945,0.611384367577197,0.7138229494976644,0.6232133461995248],"dir":"rtl"},{"str":"محيط","boundary":[0.6723544638957021,0.611384367577197,0.70038442928665,0.6232133461995248],"dir":"rtl"},{"str":"طبيعي","boundary":[0.6388878465105337,0.611384367577197,0.6685124962198847,0.6232133461995248],"dir":"rtl"},{"str":"65","boundary":[0.509659850139444,0.611384367577197,0.5229695238735256,0.6232133461995248],"dir":"ltr"},{"str":"........................................","boundary":[0.5249808675783741,0.611384367577197,0.6378938879741942,0.6232133461995248],"dir":"ltr"},{"str":"مفهوم","boundary":[0.7911024495144652,0.6267761728028503,0.81936500789624,0.6386051514251782],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.7685225227646919,0.6267761728028503,0.7873876549847114,0.6386051514251782],"dir":"rtl"},{"str":"65","boundary":[0.509661583952152,0.6267761728028503,0.5229712576862335,0.6386051514251782],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.5249826013910821,0.6267761728028503,0.7677293639326634,0.6386051514251782],"dir":"ltr"},{"str":"رشد","boundary":[0.8005779375693021,0.6423107333729215,0.8194430697893216,0.6541397119952495],"dir":"rtl"},{"str":"تصاعدي","boundary":[0.7566279022882294,0.6423107333729215,0.7968698363630253,0.6541397119952495],"dir":"rtl"},{"str":"66","boundary":[0.5096626726252477,0.6423107333729215,0.5229723463593292,0.6541397119952495],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.5249836900641779,0.6423107333729215,0.7564404892308725,0.6541397119952495],"dir":"ltr"},{"str":"منحني","boundary":[0.7882793790531231,0.6577026573634203,0.819287873391351,0.6695316359857482],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.7654986525990389,0.6577026573634203,0.7847787708746344,0.6695316359857482],"dir":"rtl"},{"str":"67","boundary":[0.5096614226672491,0.6577026573634203,0.5229710964013307,0.6695316359857482],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................","boundary":[0.5249824401061792,0.6577026573634203,0.7649079668021908,0.6695316359857482],"dir":"ltr"},{"str":"حفظ","boundary":[0.7977554517657336,0.6730944625890736,0.8194167198682839,0.6849234412114014],"dir":"rtl"},{"str":"سلولها","boundary":[0.7588454890628674,0.6730944625890736,0.7939034441047007,0.6849234412114014],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7451358892510331,0.6730944625890736,0.7549516481301031,0.6849234412114014],"dir":"rtl"},{"str":"مرحله","boundary":[0.7140889083028122,0.6730944625890736,0.7412638016195691,0.6849234412114014],"dir":"rtl"},{"str":"لگاريتمي","boundary":[0.6687282550989548,0.6730944625890736,0.7102051073552633,0.6849234412114014],"dir":"rtl"},{"str":"69","boundary":[0.5096630959981181,0.6730944625890736,0.5229727697321996,0.6849234412114014],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................","boundary":[0.5249841134370483,0.6730944625890736,0.6661212056046502,0.6849234412114014],"dir":"ltr"},{"str":"مفهوم","boundary":[0.7911024495144652,0.6886290231591449,0.81936500789624,0.7004580017814727],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7820296495413459,0.6886290231591449,0.7872169752360471,0.7004580017814727],"dir":"rtl"},{"str":"اندازهگيري","boundary":[0.7290084876180234,0.6886290231591449,0.7781860085346592,0.7004580017814727],"dir":"rtl"},{"str":"مرگ","boundary":[0.701791761029535,0.6886290231591449,0.725457679513457,0.7004580017814727],"dir":"rtl"},{"str":"70","boundary":[0.5096632572830212,0.6886290231591449,0.5229729310171027,0.7004580017814727],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................","boundary":[0.5249842747219513,0.6886290231591449,0.699991257014213,0.7004580017814727],"dir":"ltr"},{"str":"كنترل","boundary":[0.7915056617721179,0.7040209471496436,0.8193733140687476,0.7158499257719714],"dir":"rtl"},{"str":"محيطي","boundary":[0.7521924263297602,0.7040209471496436,0.7878829004401734,0.7158499257719714],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.729612499579987,0.7040209471496436,0.7484776318000065,0.7158499257719714],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروبي","boundary":[0.6860657370384058,0.7040209471496436,0.7257788985585159,0.7158499257719714],"dir":"rtl"},{"str":"71","boundary":[0.5096615234703133,0.7040209471496436,0.5229711972043949,0.7158499257719714],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................","boundary":[0.5249825409092435,0.7040209471496436,0.6858783239810489,0.7158499257719714],"dir":"ltr"},{"str":"استراتژيهاي","boundary":[0.7572295756190988,0.7194128711401424,0.8193620241255333,0.7312418497624703],"dir":"rtl"},{"str":"كنترل","boundary":[0.7255768488962063,0.7194128711401424,0.7534445011928361,0.7312418497624703],"dir":"rtl"},{"str":"باكتريها","boundary":[0.6794079768824971,0.7194128711401424,0.7216461946843183,0.7312418497624703],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6654975773663517,0.7194128711401424,0.6753133362454217,0.7312418497624703],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.6374743052988808,0.7194128711401424,0.66153010987534,0.7312418497624703],"dir":"rtl"},{"str":"محيطي","boundary":[0.5981610698565234,0.7194128711401424,0.633649070931756,0.7312418497624703],"dir":"rtl"},{"str":"71","boundary":[0.5096586001814453,0.7194128711401424,0.5229682739155268,0.7312418497624703],"dir":"ltr"},{"str":".........................","boundary":[0.5249796176203754,0.7194128711401424,0.5955523470313495,0.7312418497624703],"dir":"ltr"},{"str":"نحوه","boundary":[0.7971506333792547,0.7349473129453681,0.8192687208091125,0.746776291567696],"dir":"rtl"},{"str":"اثرگذاري","boundary":[0.7521932529148886,0.7349473129453681,0.7933371123282147,0.746776291567696],"dir":"rtl"},{"str":"72","boundary":[0.5096623500554417,0.7349473129453681,0.5229720237895232,0.746776291567696],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.5249833674943718,0.7349473129453681,0.7507960216390579,0.746776291567696],"dir":"ltr"},{"str":"فعاليت","boundary":[0.7894898424112092,0.7503392369358669,0.8193136184940022,0.7621682155581947],"dir":"rtl"},{"str":"خاص","boundary":[0.7596526796814622,0.7503392369358669,0.7857231746245085,0.7621682155581947],"dir":"rtl"},{"str":"برخي","boundary":[0.7308228621350088,0.7503392369358669,0.7559529451295318,0.7621682155581947],"dir":"rtl"},{"str":"بيوسيدها","boundary":[0.6866703538187559,0.7503392369358669,0.7269306945331137,0.7621682155581947],"dir":"rtl"},{"str":"74","boundary":[0.5096603944759918,0.7503392369358669,0.5229700682100733,0.7621682155581947],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................","boundary":[0.524981411914922,0.7503392369358669,0.6858771949867274,0.7621682155581947],"dir":"ltr"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.7925136924162495,0.7657311609263657,0.8193907328382782,0.7775601395486935],"dir":"rtl"},{"str":"غلظت","boundary":[0.7598536205100636,0.7657311609263657,0.7887386579752025,0.7775601395486935],"dir":"rtl"},{"str":"بيوسيد","boundary":[0.7257829306810926,0.7657311609263657,0.7559614529081683,0.7775601395486935],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7167101307079733,0.7657311609263657,0.7218974564026744,0.7775601395486935],"dir":"rtl"},{"str":"زمان","boundary":[0.6909040220422699,0.7657311609263657,0.7129116696347567,0.7775601395486935],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6771944222304356,0.7657311609263657,0.6870101811095055,0.7775601395486935],"dir":"rtl"},{"str":"قدرت","boundary":[0.6473572595006886,0.7657311609263657,0.6732938879741942,0.7775601395486935],"dir":"rtl"},{"str":"كشندگي","boundary":[0.6032047511844357,0.7657311609263657,0.6433730587009842,0.7775601395486935],"dir":"rtl"},{"str":"ضدميكروبي","boundary":[0.5437312254292528,0.7657311609263657,0.5993209502368869,0.7775601395486935],"dir":"rtl"},{"str":"77","boundary":[0.5096622089311512,0.7657311609263657,0.5229718826652328,0.7775601395486935],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.5249832263700813,0.7657311609263657,0.5419206814287151,0.7775601395486935],"dir":"ltr"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.7864655085514599,0.7812656027315914,0.819287893551964,0.7930945813539193],"dir":"rtl"},{"str":"77","boundary":[0.509661442827862,0.7812656027315914,0.5229711165619435,0.7930945813539193],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.5249824602667921,0.7812656027315914,0.784665004536138,0.7930945813539193],"dir":"ltr"},{"str":"اهداف","boundary":[0.7909008433856388,0.7966575267220901,0.8193407748395551,0.808486505344418],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7630800443533482,0.7966575267220901,0.7873433419575955,0.808486505344418],"dir":"rtl"},{"str":"78","boundary":[0.509662450858506,0.7966575267220901,0.5229721245925876,0.808486505344418],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.5249834682974361,0.7966575267220901,0.7620860858170088,0.808486505344418],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50966,0.14143,0.81954,0.80849],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/389c37d6d24996a0/pages/acc10bac7c550388d07a9f8446473a8e.jpg","blurred":"/storage/books/389c37d6d24996a0/pages/21d65ff9dd61e14a5afd3f9c69f41ff3.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.1764,0.17286,0.18041,0.14776]},"elements":[{"words":[{"str":"انتروكوكها","boundary":[0.43184129565538787,0.1728570516627079,0.4862529955310642,0.1846860302850357],"dir":"rtl"},{"str":"244","boundary":[0.1764073384630892,0.1728570516627079,0.19637184906421146,0.1846860302850357],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.19757497395920828,0.1728570516627079,0.42903177312590296,0.1846860302850357],"dir":"ltr"},{"str":"ساير","boundary":[0.46571015758879064,0.18839149346793346,0.48601100769463385,0.20022047209026128],"dir":"rtl"},{"str":"كوكسيهاي","boundary":[0.40563255938980536,0.18839149346793346,0.4619167165081817,0.20022047209026128],"dir":"rtl"},{"str":"گرممثبت","boundary":[0.3600711064816369,0.18839149346793346,0.402088444608716,0.20022047209026128],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.3503708074325459,0.18839149346793346,0.356257585430597,0.20022047209026128],"dir":"rtl"},{"str":"اتالاز","boundary":[0.32660448909646844,0.18839149346793346,0.3501047478243338,0.20022047209026128],"dir":"rtl"},{"str":"منفي","boundary":[0.29938776250798016,0.18839149346793346,0.3229398944927925,0.20022047209026128],"dir":"rtl"},{"str":"247","boundary":[0.17640965693357072,0.18839149346793346,0.196374167534693,0.20022047209026128],"dir":"ltr"},{"str":"....................................","boundary":[0.1975772924296898,0.18839149346793346,0.29920034945062324,0.20022047209026128],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.45966197372400125,0.2098184345308789,0.48605826417123077,0.22407021600356297],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.4385013944423911,0.2098184345308789,0.4421585296193005,0.22407021600356297],"dir":"ltr"},{"str":"15","boundary":[0.4419206343872854,0.2098184345308789,0.4568354557978562,0.22407021600356297],"dir":"ltr"},{"str":"باسيلهاي","boundary":[0.3834548570276537,0.2098184345308789,0.43544907765196067,0.22407021600356297],"dir":"rtl"},{"str":"گرم","boundary":[0.3612781828567589,0.2098184345308789,0.3806444675918148,0.22407021600356297],"dir":"rtl"},{"str":"منفي","boundary":[0.33184368804811665,0.2098184345308789,0.35847182554349655,0.22407021600356297],"dir":"rtl"},{"str":"رودهاي","boundary":[0.29232888679815866,0.2098184345308789,0.32915023016699707,0.22407021600356297],"dir":"rtl"},{"str":"251","boundary":[0.17640536272302676,0.2098184345308789,0.19877759483888308,0.22407021600356297],"dir":"ltr"},{"str":"طبقهبندي","boundary":[0.4399043513322805,0.22758389251781472,0.4860414300594738,0.2394128711401425],"dir":"rtl"},{"str":"251","boundary":[0.17640493935015616,0.22758389251781472,0.19636944995127842,0.2394128711401425],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................","boundary":[0.19757257484627525,0.22758389251781472,0.43749810154228685,0.2394128711401425],"dir":"ltr"},{"str":"بيماريهاي","boundary":[0.4336550451933739,0.24297581650831357,0.4861089479520177,0.25480479513064136],"dir":"rtl"},{"str":"ايجاد","boundary":[0.4050260273512315,0.24297581650831357,0.42853632606431236,0.25480479513064136],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.3808330096434932,0.24297581650831357,0.3996763885622123,0.25480479513064136],"dir":"rtl"},{"str":"بهوسيله","boundary":[0.3403082826517927,0.24297581650831357,0.3754565975605659,0.25480479513064136],"dir":"rtl"},{"str":"انتروباكتري","boundary":[0.290121743220994,0.24297581650831357,0.3350807970162294,0.25480479513064136],"dir":"rtl"},{"str":"اسهها","boundary":[0.26268915695037137,0.24297581650831357,0.28985066362017414,0.25480479513064136],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.24837381136386555,0.24297581650831357,0.25731274486744404,0.25480479513064136],"dir":"rtl"},{"str":"جز","boundary":[0.23063148415711848,0.24297581650831357,0.24311453244178632,0.25480479513064136],"dir":"rtl"},{"str":"سالمونلا","boundary":[0.18688224858035699,0.24297581650831357,0.22539730519807818,0.25480479513064136],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17659963038876397,0.24297581650831357,0.18178695608346507,0.25480479513064136],"dir":"rtl"},{"str":"شيگلا","boundary":[0.45723562380296384,0.25836768349168654,0.4861189879372335,0.27019666211401433],"dir":"rtl"},{"str":"255","boundary":[0.17639883068445306,0.25836768349168654,0.1963633412855753,0.27019666211401433],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.19756646618057214,0.25836768349168654,0.45442610127347904,0.27019666211401433],"dir":"ltr"},{"str":"شيگلا","boundary":[0.45724270017808544,0.273902182304038,0.4861260643123551,0.2857311609263658],"dir":"rtl"},{"str":"261","boundary":[0.17640590705957465,0.273902182304038,0.19637041766069693,0.2857311609263658],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.19757354255569376,0.273902182304038,0.45443317764860064,0.2857311609263658],"dir":"ltr"},{"str":"سالمونلا","boundary":[0.4477672121232485,0.28929410629453683,0.48596600920667987,0.3011230849168646],"dir":"rtl"},{"str":"263","boundary":[0.17640649171734815,0.28929410629453683,0.19637100231847043,0.3011230849168646],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................","boundary":[0.19757412721346723,0.28929410629453683,0.4459667081079265,0.3011230849168646],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.45966197372400125,0.3107210473574821,0.48605826417123077,0.3249728288301662],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.4385013944423911,0.3107210473574821,0.4421585296193005,0.3249728288301662],"dir":"ltr"},{"str":"16","boundary":[0.4419206343872854,0.3107210473574821,0.4568354557978562,0.3249728288301662],"dir":"ltr"},{"str":"سودوموناسها","boundary":[0.3604717583414536,0.3107210473574821,0.4356022983098687,0.3249728288301662],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.35119787641544303,0.3107210473574821,0.35756863008635464,0.3249728288301662],"dir":"rtl"},{"str":"آسينتوباكترها","boundary":[0.27922448842444814,0.3107210473574821,0.34556096905345923,0.3249728288301662],"dir":"rtl"},{"str":"271","boundary":[0.1764053627230268,0.3107210473574821,0.20101340680756696,0.3249728288301662],"dir":"ltr"},{"str":"گروه","boundary":[0.4647021269446591,0.3284865053444181,0.48605382883639664,0.3403154839667458],"dir":"rtl"},{"str":"سودوموناد","boundary":[0.4147046739020866,0.3284865053444181,0.46106095897315275,0.3403154839667458],"dir":"rtl"},{"str":"271","boundary":[0.17640729814186354,0.3284865053444181,0.1963718087429858,0.3403154839667458],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................","boundary":[0.19757493363798262,0.3284865053444181,0.412097624407782,0.3403154839667458],"dir":"ltr"},{"str":"سودوموناس","boundary":[0.4312355095594906,0.3438784293349169,0.4860722354759585,0.3557074079572447],"dir":"rtl"},{"str":"آئروژينوزا","boundary":[0.3852674372500924,0.3438784293349169,0.4273717885823729,0.3557074079572447],"dir":"rtl"},{"str":"271","boundary":[0.1764056248109942,0.3438784293349169,0.19637013541211648,0.3557074079572447],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................","boundary":[0.19757326030711328,0.3438784293349169,0.3838702059742616,0.3557074079572447],"dir":"ltr"},{"str":"بورخولدريا","boundary":[0.4399043513322805,0.3594128711401425,0.48596278350861877,0.37124184976247027],"dir":"rtl"},{"str":"سودومالئي","boundary":[0.3878905345922516,0.3594128711401425,0.43601553039212393,0.37124184976247027],"dir":"rtl"},{"str":"274","boundary":[0.17640661268102545,0.3594128711401425,0.1963711232821477,0.37124184976247027],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................","boundary":[0.19757424817714453,0.3594128711401425,0.3866941030207318,0.37124184976247027],"dir":"ltr"},{"str":"كمپلكس","boundary":[0.4447431201908538,0.37480479513064135,0.4861982191458621,0.38663377375296915],"dir":"rtl"},{"str":"بورخولدريا","boundary":[0.394543194113101,0.37480479513064135,0.4407957326702731,0.38663377375296915],"dir":"rtl"},{"str":"سپاسيا","boundary":[0.3606733039884413,0.37480479513064135,0.3906292732099056,0.38663377375296915],"dir":"rtl"},{"str":"275","boundary":[0.17640610866570341,0.37480479513064135,0.19637061926682567,0.38663377375296915],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................","boundary":[0.1975737441618225,0.37480479513064135,0.3584695272336279,0.38663377375296915],"dir":"ltr"},{"str":"استنوتروفوموناس","boundary":[0.40764759248681154,0.3901967191211401,0.48619709015154056,0.4020256977434679],"dir":"rtl"},{"str":"مالتوفي","boundary":[0.3753907933201169,0.3901967191211401,0.40383574476664086,0.4020256977434679],"dir":"rtl"},{"str":"لا","boundary":[0.3651081751285239,0.3901967191211401,0.3750979604179967,0.4020256977434679],"dir":"rtl"},{"str":"276","boundary":[0.1764066530022512,0.3901967191211401,0.19637116360337348,0.4020256977434679],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................","boundary":[0.19757428849837028,0.3901967191211401,0.36411421659218435,0.4020256977434679],"dir":"ltr"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.45321057760155903,0.40573116092636585,0.4860329626020631,0.4175601395486936],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.42559057827357943,0.40573116092636585,0.4494489298074661,0.4175601395486936],"dir":"rtl"},{"str":"277","boundary":[0.17640651187796097,0.40573116092636585,0.19637102247908325,0.4175601395486936],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.19757414737408005,0.40573116092636585,0.42338680151876606,0.4175601395486936],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.45966197372400125,0.4271581019893112,0.48605826417123077,0.4414098834619953],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.43628372702530155,0.4271581019893112,0.4397392560733846,0.4414098834619953],"dir":"ltr"},{"str":"17","boundary":[0.4397029669701959,0.4271581019893112,0.45683545579785634,0.4414098834619953],"dir":"ltr"},{"str":"ويبريو،","boundary":[0.39676086153019047,0.4271581019893112,0.43337253452504954,0.4414098834619953],"dir":"rtl"},{"str":"كمپيلوباكتر","boundary":[0.33426296159403246,0.4271581019893112,0.3939867611975404,0.4414098834619953],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3249890796680219,0.4271581019893112,0.3313598333389335,0.4414098834619953],"dir":"rtl"},{"str":"هليكوباكتر","boundary":[0.2659184839219112,0.4271581019893112,0.3220577265548872,0.4414098834619953],"dir":"rtl"},{"str":"280","boundary":[0.17640536272302676,0.4271581019893112,0.19867477571318168,0.4414098834619953],"dir":"ltr"},{"str":"ويبريوها","boundary":[0.4485721447532004,0.44492355997624705,0.4860179429454655,0.45675253859857484],"dir":"rtl"},{"str":"280","boundary":[0.17640487886831754,0.44492355997624705,0.19636938946943983,0.45675253859857484],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................","boundary":[0.19757251436443662,0.44492355997624705,0.4459650952588958,0.45675253859857484],"dir":"ltr"},{"str":"ويبريو","boundary":[0.4584498168744329,0.4603154839667459,0.4860179429454655,0.4721444625890736],"dir":"rtl"},{"str":"كلرا","boundary":[0.4374829810826248,0.4603154839667459,0.454805302241188,0.4721444625890736],"dir":"rtl"},{"str":"280","boundary":[0.17640320553744826,0.4603154839667459,0.19636771613857054,0.4721444625890736],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.19757084103356734,0.4603154839667459,0.43467345855314,0.4721444625890736],"dir":"ltr"},{"str":"ويبريو","boundary":[0.4584498168744329,0.47570740795724464,0.4860179429454655,0.48753638657957243],"dir":"rtl"},{"str":"پاراهموليتيكوس","boundary":[0.3812356372433721,0.47570740795724464,0.454850482174658,0.48753638657957243],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.37216283727025296,0.47570740795724464,0.3773501629649541,0.48753638657957243],"dir":"rtl"},{"str":"ويبريو","boundary":[0.3407092369208024,0.47570740795724464,0.36827736299183494,0.48753638657957243],"dir":"rtl"},{"str":"وولنيفيكوس","boundary":[0.28062996539094787,0.47570740795724464,0.33682543597325354,0.48753638657957243],"dir":"rtl"},{"str":"284","boundary":[0.17639985887570978,0.47570740795724464,0.19636436947683203,0.48753638657957243],"dir":"ltr"},{"str":".............................","boundary":[0.19756749437182886,0.47570740795724464,0.2794318604885588,0.48753638657957243],"dir":"ltr"},{"str":"كمپيلوباكتر","boundary":[0.43526745069050093,0.4912418497624704,0.48616180907899603,0.5030708283847981],"dir":"rtl"},{"str":"285","boundary":[0.17640651187796103,0.4912418497624704,0.1963710224790833,0.5030708283847981],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.1975741473740801,0.4912418497624704,0.4346767648936527,0.5030708283847981],"dir":"ltr"},{"str":"كمپيلوباكتر","boundary":[0.4354699237256812,0.5066337737529691,0.48616180907899603,0.5184627523752969],"dir":"rtl"},{"str":"ژژوني","boundary":[0.403818870333658,0.5066337737529691,0.4317450892107119,0.5184627523752969],"dir":"rtl"},{"str":"285","boundary":[0.1764081852088302,0.5066337737529691,0.1963726958099525,0.5184627523752969],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................","boundary":[0.1975758207049493,0.5066337737529691,0.40363145727630106,0.5184627523752969],"dir":"ltr"},{"str":"هليكوباكتر","boundary":[0.43788859245321055,0.522025697743468,0.48614745472262355,0.5338546763657956],"dir":"rtl"},{"str":"پيلوري","boundary":[0.4024056113705855,0.522025697743468,0.4340616847552164,0.5338546763657956],"dir":"rtl"},{"str":"286","boundary":[0.17640554416854254,0.522025697743468,0.19637005476966482,0.5338546763657956],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.19757317966466162,0.522025697743468,0.4008059070595744,0.5338546763657956],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.45966197372400125,0.5435951566211401,0.48605826417123077,0.5578469380938242],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.43628372702530155,0.5435951566211401,0.4397392560733846,0.5578469380938242],"dir":"ltr"},{"str":"18","boundary":[0.4397029669701959,0.5435951566211401,0.45683545579785634,0.5578469380938242],"dir":"ltr"},{"str":"هموفيلوس،","boundary":[0.3703504586539431,0.5435951566211401,0.43332414905413125,0.5578469380938242],"dir":"rtl"},{"str":"بوردتلا،","boundary":[0.32458586741036927,0.5435951566211401,0.3673808003763315,0.5578469380938242],"dir":"rtl"},{"str":"بروسلا","boundary":[0.284869460031585,0.5435951566211401,0.32158193609085717,0.5578469380938242],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2755955781055744,0.5435951566211401,0.281966331776486,0.5578469380938242],"dir":"rtl"},{"str":"فرانسيسلا","boundary":[0.22035549880716374,0.5435951566211401,0.27262995195053924,0.5578469380938242],"dir":"rtl"},{"str":"291","boundary":[0.17640536272302676,0.5435951566211401,0.19877759483888308,0.5578469380938242],"dir":"ltr"},{"str":"گونههاي","boundary":[0.4451449212056046,0.5612180967933492,0.4860494943046268,0.5730470754156769],"dir":"rtl"},{"str":"هموفيلوس","boundary":[0.3913172138032996,0.5612180967933492,0.44140335338194275,0.5730470754156769],"dir":"rtl"},{"str":"291","boundary":[0.1764063102718322,0.5612180967933492,0.19637082087295446,0.5730470754156769],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................","boundary":[0.1975739457679513,0.5612180967933492,0.38951670978797753,0.5730470754156769],"dir":"ltr"},{"str":"هموفيلوس","boundary":[0.43647743019387775,0.5767525385985749,0.48620882362823825,0.5885815172209027],"dir":"rtl"},{"str":"آنفلوانزا","boundary":[0.39958383118846796,0.5767525385985749,0.4327843889654243,0.5885815172209027],"dir":"rtl"},{"str":"291","boundary":[0.17640667316286393,0.5767525385985749,0.1963711837639862,0.5885815172209027],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................","boundary":[0.197574308658983,0.5767525385985749,0.3979841268774569,0.5885815172209027],"dir":"ltr"},{"str":"هموفيلوس","boundary":[0.43647743019387775,0.592144343824228,0.48620882362823825,0.6039733224465558],"dir":"rtl"},{"str":"اجيپتيكوس","boundary":[0.38063168576324713,0.592144343824228,0.4325250226806894,0.6039733224465558],"dir":"rtl"},{"str":"295","boundary":[0.17640499983199479,0.592144343824228,0.19636951043311707,0.6039733224465558],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.1975726353281139,0.592144343824228,0.37822543597325353,0.6039733224465558],"dir":"ltr"},{"str":"اگريگاتيباكترآفروفيلوس","boundary":[0.37861727764524034,0.6075363865795724,0.4861354793185712,0.6193653652019001],"dir":"rtl"},{"str":"295","boundary":[0.17640695541144438,0.6075363865795724,0.19637146601256666,0.6193653652019001],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.1975745909075635,0.6075363865795724,0.37822739155270313,0.6193653652019001],"dir":"ltr"},{"str":"هموفيلوس","boundary":[0.43647743019387775,0.6230708283847981,0.48620882362823825,0.634899807007126],"dir":"rtl"},{"str":"دوكرهاي","boundary":[0.3925273949128052,0.6230708283847981,0.4327877356271629,0.634899807007126],"dir":"rtl"},{"str":"295","boundary":[0.17640667316286396,0.6230708283847981,0.19637118376398624,0.634899807007126],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................","boundary":[0.19757430865898304,0.6230708283847981,0.39233998185544827,0.634899807007126],"dir":"ltr"},{"str":"ساير","boundary":[0.4657104398373711,0.6384626336104512,0.48605144988407645,0.650291612232779],"dir":"rtl"},{"str":"گونههاي","boundary":[0.4209521857464467,0.6384626336104512,0.4618567588454689,0.650291612232779],"dir":"rtl"},{"str":"هموفيلوس","boundary":[0.3671244783441417,0.6384626336104512,0.4172591445179934,0.650291612232779],"dir":"rtl"},{"str":"295","boundary":[0.17640659252041266,0.6384626336104512,0.1963711031215349,0.650291612232779],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................","boundary":[0.19757422801653174,0.6384626336104512,0.36693706528678477,0.650291612232779],"dir":"ltr"},{"str":"بوردتلا","boundary":[0.45421860824569066,0.6538546763657956,0.4863248076341521,0.6656836549881234],"dir":"rtl"},{"str":"296","boundary":[0.1764071973387991,0.6538546763657956,0.19637170793992137,0.6656836549881234],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.19757483283491817,0.6538546763657956,0.4516115587513861,0.6656836549881234],"dir":"ltr"},{"str":"بوردتلا","boundary":[0.454420214374517,0.6693891181710214,0.48608298108262493,0.6812180967933492],"dir":"rtl"},{"str":"پرتوسيس","boundary":[0.4062366519942206,0.6693891181710214,0.45084932629951946,0.6812180967933492],"dir":"rtl"},{"str":"296","boundary":[0.1764063304324451,0.6693891181710214,0.1963708410335674,0.6812180967933492],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................","boundary":[0.1975739659285642,0.6693891181710214,0.403629602499916,0.6812180967933492],"dir":"ltr"},{"str":"بوردتلا","boundary":[0.454420214374517,0.6847809233966744,0.48608298108262493,0.6966099020190023],"dir":"rtl"},{"str":"پاراپرتوسيس","boundary":[0.3925270521823863,0.6847809233966744,0.45081753301300354,0.6966099020190023],"dir":"rtl"},{"str":"299","boundary":[0.1764063304324451,0.6847809233966744,0.1963708410335674,0.6966099020190023],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................","boundary":[0.1975739659285642,0.6847809233966744,0.3923396391250294,0.6966099020190023],"dir":"ltr"},{"str":"بوردتلا","boundary":[0.454420214374517,0.7001729661520188,0.48608298108262493,0.7120019447743468],"dir":"rtl"},{"str":"برونشيسپتيكا","boundary":[0.3905123618157992,0.7001729661520188,0.45059498000739223,0.7120019447743468],"dir":"rtl"},{"str":"299","boundary":[0.17640800376331436,0.7001729661520188,0.19637251436443662,0.7120019447743468],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................","boundary":[0.19757563925943344,0.7001729661520188,0.3895184032794597,0.7120019447743468],"dir":"ltr"},{"str":"بروسلا","boundary":[0.4546218205033433,0.7157074079572445,0.48608880749974803,0.7275363865795724],"dir":"rtl"},{"str":"299","boundary":[0.17640713685696044,0.7157074079572445,0.19637164745808272,0.7275363865795724],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.19757477235307955,0.7157074079572445,0.45443440744598645,0.7275363865795724],"dir":"ltr"},{"str":"فرانسيسلا","boundary":[0.4399045327777963,0.7310993319477435,0.4860985047545445,0.7429283105700712],"dir":"rtl"},{"str":"تولارنسيس","boundary":[0.38365718893854356,0.7310993319477435,0.4362047982258659,0.7429283105700712],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3745843889654244,0.7310993319477435,0.37977171466012555,0.7429283105700712],"dir":"rtl"},{"str":"تولارمي","boundary":[0.33365806256510183,0.7310993319477435,0.3707323813043915,0.7429283105700712],"dir":"rtl"},{"str":"303","boundary":[0.17640679412654128,0.7310993319477435,0.19637130472766356,0.7429283105700712],"dir":"ltr"},{"str":"................................................","boundary":[0.19757442962266036,0.7310993319477435,0.3330673767682536,0.7429283105700712],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.45966197372400125,0.7525262730106889,0.48605826417123077,0.766778054483373],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.4385013944423911,0.7525262730106889,0.4421585296193005,0.766778054483373],"dir":"ltr"},{"str":"19","boundary":[0.4419206343872854,0.7525262730106889,0.4568354557978562,0.766778054483373],"dir":"ltr"},{"str":"يرسينيا","boundary":[0.399583347333759,0.7525262730106889,0.4355962501260039,0.766778054483373],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3905110715365747,0.7525262730106889,0.3968818252074863,0.766778054483373],"dir":"rtl"},{"str":"پاستورلا","boundary":[0.3451496925506536,0.7525262730106889,0.3877006821007359,0.766778054483373],"dir":"rtl"},{"str":"308","boundary":[0.17640536272302682,0.7525262730106889,0.20075938308524582,0.766778054483373],"dir":"ltr"},{"str":"يرسينيا","boundary":[0.45421939450959303,0.7702917309976247,0.48597419441551026,0.7821207096199525],"dir":"rtl"},{"str":"پستيس","boundary":[0.4161159772857093,0.7702917309976247,0.4503573468633445,0.7821207096199525],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.40704317731259015,0.7702917309976247,0.4122305030072913,0.7821207096199525],"dir":"rtl"},{"str":"طاعون","boundary":[0.37135939652565425,0.7702917309976247,0.4034890225462853,0.7821207096199525],"dir":"rtl"},{"str":"308","boundary":[0.1764063102718321,0.7702917309976247,0.19637082087295438,0.7821207096199525],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................","boundary":[0.1975739457679512,0.7702917309976247,0.36975969221464317,0.7821207096199525],"dir":"ltr"},{"str":"يرسينيا","boundary":[0.45421939450959303,0.7856836549881234,0.48597419441551026,0.7975126336104512],"dir":"rtl"},{"str":"انتروكوليتيكا","boundary":[0.39393932327542747,0.7856836549881234,0.4505564732367863,0.7975126336104512],"dir":"rtl"},{"str":"310","boundary":[0.17640631027183212,0.7856836549881234,0.19637082087295443,0.7975126336104512],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................","boundary":[0.1975739457679512,0.7856836549881234,0.39233961896441644,0.7975126336104512],"dir":"ltr"},{"str":"پاستورلا","boundary":[0.4489768488962064,0.8012180967933491,0.486024394341588,0.8130470754156769],"dir":"rtl"},{"str":"مالتوسيدا","boundary":[0.40422194146702056,0.8012180967933491,0.445173367830382,0.8130470754156769],"dir":"rtl"},{"str":"312","boundary":[0.17640798360270146,0.8012180967933491,0.19637249420382374,0.8130470754156769],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................","boundary":[0.19757561909882054,0.8012180967933491,0.40363125567017233,0.8130470754156769],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.45966197372400125,0.8226450378562946,0.48605826417123077,0.8368968193289786],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.44071906185948057,0.8226450378562946,0.44417459090756367,0.8368968193289786],"dir":"ltr"},{"str":"20","boundary":[0.44433990793320116,0.8226450378562946,0.4569160982493867,0.8368968193289786],"dir":"ltr"},{"str":"نايسريا","boundary":[0.4028090453949801,0.8226450378562946,0.4378582708914352,0.8368968193289786],"dir":"rtl"},{"str":"315","boundary":[0.17640536272302687,0.8226450378562946,0.20101340680756705,0.8368968193289786],"dir":"ltr"},{"str":"نايسريا","boundary":[0.45482302341991193,0.8404104958432304,0.4860373374550586,0.8522394744655581],"dir":"rtl"},{"str":"گونهرهآ","boundary":[0.41792775108363295,0.8404104958432304,0.4509693424280098,0.8522394744655581],"dir":"rtl"},{"str":"316","boundary":[0.17640586673834885,0.8404104958432304,0.19637037733947113,0.8522394744655581],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................","boundary":[0.19757350223446793,0.8404104958432304,0.417740338026276,0.8522394744655581],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1764,0.17286,0.48632,0.85224],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"نقش","boundary":[0.7969490272504284,0.1728570516627079,0.8193097476563288,0.1846860302850357],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروبيوتاي","boundary":[0.7364681563119517,0.1728570516627079,0.7931154262289573,0.1846860302850357],"dir":"rtl"},{"str":"ساكن","boundary":[0.7060252478075331,0.1728570516627079,0.7328604549578305,0.1846860302850357],"dir":"rtl"},{"str":"171","boundary":[0.5096615436309263,0.1728570516627079,0.5296260542320486,0.1846860302850357],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................","boundary":[0.5306283794227343,0.1728570516627079,0.7056353617149961,0.1846860302850357],"dir":"ltr"},{"str":"فلور","boundary":[0.8015859682134336,0.18839149346793346,0.8192764221632337,0.20022047209026128],"dir":"rtl"},{"str":"طبيعي","boundary":[0.7683218238634454,0.18839149346793346,0.7977189005745774,0.20022047209026128],"dir":"rtl"},{"str":"پوست","boundary":[0.736267497731931,0.18839149346793346,0.764635475958469,0.20022047209026128],"dir":"rtl"},{"str":"173","boundary":[0.5096616847552164,0.18839149346793346,0.5296261953563388,0.20022047209026128],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.5306285205470245,0.18839149346793346,0.7338612479419373,0.20022047209026128],"dir":"ltr"},{"str":"فلور","boundary":[0.8015859682134336,0.20378341745843231,0.8192764221632337,0.21561239608076013],"dir":"rtl"},{"str":"طبيعي","boundary":[0.7683218238634454,0.20378341745843231,0.7977189005745774,0.21561239608076013],"dir":"rtl"},{"str":"دهان","boundary":[0.7402985517959745,0.20378341745843231,0.7643326030711333,0.21561239608076013],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7312257518228552,0.20378341745843231,0.7364130775175564,0.21561239608076013],"dir":"rtl"},{"str":"دستگاه","boundary":[0.695138698296428,0.20378341745843231,0.7273637041766068,0.21561239608076013],"dir":"rtl"},{"str":"تنفسي","boundary":[0.6610680084674572,0.20378341745843231,0.6911411108497696,0.21561239608076013],"dir":"rtl"},{"str":"فوقاني","boundary":[0.6271981183427974,0.20378341745843231,0.657356560599442,0.21561239608076013],"dir":"rtl"},{"str":"174","boundary":[0.5096616847552163,0.20378341745843231,0.5296261953563387,0.21561239608076013],"dir":"ltr"},{"str":"..................................","boundary":[0.5306285205470245,0.20378341745843231,0.6266074325459492,0.21561239608076013],"dir":"ltr"},{"str":"فلور","boundary":[0.8015859682134336,0.2191753414489312,0.8192764221632337,0.23100432007125898],"dir":"rtl"},{"str":"طبيعي","boundary":[0.7683218238634454,0.2191753414489312,0.7977189005745774,0.23100432007125898],"dir":"rtl"},{"str":"دستگاه","boundary":[0.7320322973018379,0.2191753414489312,0.7644514095628506,0.23100432007125898],"dir":"rtl"},{"str":"گوارشي","boundary":[0.6923157891199891,0.2191753414489312,0.7283928026612009,0.23100432007125898],"dir":"rtl"},{"str":"177","boundary":[0.5096600114243472,0.2191753414489312,0.5296245220254696,0.23100432007125898],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................","boundary":[0.5306268472161553,0.2191753414489312,0.6915226302879607,0.23100432007125898],"dir":"ltr"},{"str":"فلور","boundary":[0.8015859682134336,0.23470978325415676,0.8192764221632337,0.24653876187648455],"dir":"rtl"},{"str":"طبيعي","boundary":[0.7683218238634454,0.23470978325415676,0.7977189005745774,0.24653876187648455],"dir":"rtl"},{"str":"پيشابراه","boundary":[0.7294118611605792,0.23470978325415676,0.7646371492893383,0.24653876187648455],"dir":"rtl"},{"str":"180","boundary":[0.5096616847552167,0.23470978325415676,0.529626195356339,0.24653876187648455],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................","boundary":[0.5306285205470247,0.23470978325415676,0.7282154295890596,0.24653876187648455],"dir":"ltr"},{"str":"فلور","boundary":[0.8015859682134336,0.2501017072446556,0.8192764221632337,0.2619306858669834],"dir":"rtl"},{"str":"طبيعي","boundary":[0.7683218238634454,0.2501017072446556,0.7977189005745774,0.2619306858669834],"dir":"rtl"},{"str":"واژن","boundary":[0.7427181882329222,0.2501017072446556,0.7646973892006317,0.2619306858669834],"dir":"rtl"},{"str":"180","boundary":[0.5096616847552167,0.2501017072446556,0.529626195356339,0.2619306858669834],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................","boundary":[0.5306285205470247,0.2501017072446556,0.7423283021403851,0.2619306858669834],"dir":"ltr"},{"str":"فلور","boundary":[0.8015859682134336,0.26549363123515446,0.8192764221632337,0.27732260985748225],"dir":"rtl"},{"str":"طبيعي","boundary":[0.7683218238634454,0.26549363123515446,0.7977189005745774,0.27732260985748225],"dir":"rtl"},{"str":"ملتحمه","boundary":[0.7306216793790531,0.26549363123515446,0.764414596283727,0.27732260985748225],"dir":"rtl"},{"str":"چشم","boundary":[0.7032041530862537,0.26549363123515446,0.7271177245388258,0.27732260985748225],"dir":"rtl"},{"str":"181","boundary":[0.5096616847552163,0.26549363123515446,0.5296261953563387,0.27732260985748225],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................","boundary":[0.5306285205470245,0.26549363123515446,0.7028142669937165,0.27732260985748225],"dir":"ltr"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.7864655085514599,0.28102807304038,0.819287893551964,0.2928570516627078],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7588455092234804,0.28102807304038,0.782703860757367,0.2928570516627078],"dir":"rtl"},{"str":"181","boundary":[0.5096597694969927,0.28102807304038,0.529624280098115,0.2928570516627078],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.5306266052888007,0.28102807304038,0.7564392594334868,0.2928570516627078],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.792916904673902,0.29775192621733965,0.8193131951211315,0.3120037076900237],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7709499008769866,0.29775192621733965,0.775211854440375,0.3120037076900237],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.7743691408218809,0.29775192621733965,0.7892839622324518,0.3120037076900237],"dir":"ltr"},{"str":"باسيلهاي","boundary":[0.7152985450757703,0.29775192621733965,0.7674721951547326,0.3120037076900237],"dir":"rtl"},{"str":"گرم","boundary":[0.6923154463895702,0.29775192621733965,0.7116817311246261,0.3120037076900237],"dir":"rtl"},{"str":"مثبت","boundary":[0.6600584657773595,0.29775192621733965,0.6886925842545613,0.3120037076900237],"dir":"rtl"},{"str":"اسپوردار","boundary":[0.613890662276133,0.29775192621733965,0.6564477000100801,0.3120037076900237],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6104714223312387,0.29775192621733965,0.6147333758946272,0.3120037076900237],"dir":"ltr"},{"str":"گونههاي","boundary":[0.5618762810389435,0.29775192621733965,0.6068243674607707,0.3120037076900237],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5546285407076373,0.29775192621733965,0.558164712207251,0.3120037076900237],"dir":"rtl"},{"str":"اسيلوس","boundary":[0.5098618998017538,0.29775192621733965,0.5543543563724336,0.3120037076900237],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8128759114277072,0.3167067955760095,0.8192466650986188,0.33095857704869364],"dir":"rtl"},{"str":"كلستريديوم","boundary":[0.748966768589765,0.3167067955760095,0.8100393131951209,0.33095857704869364],"dir":"rtl"},{"str":"184","boundary":[0.5096602936729274,0.3167067955760095,0.5342683377574676,0.33095857704869364],"dir":"ltr"},{"str":"گونههاي","boundary":[0.7784015254863748,0.33447225356294535,0.81929940526192,0.3463012321852731],"dir":"rtl"},{"str":"باسيلوس","boundary":[0.7336449447263196,0.33447225356294535,0.7748072107792077,0.3463012321852731],"dir":"rtl"},{"str":"184","boundary":[0.5096612412217331,0.33447225356294535,0.5296257518228553,0.3463012321852731],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................","boundary":[0.5306280770135411,0.33447225356294535,0.731037895232015,0.3463012321852731],"dir":"ltr"},{"str":"باسيلوس","boundary":[0.7786028695272336,0.3498641775534442,0.8193652095023688,0.36169315617577197],"dir":"rtl"},{"str":"آنتراسيس","boundary":[0.7306201068512481,0.3498641775534442,0.7749868015187661,0.36169315617577197],"dir":"rtl"},{"str":"185","boundary":[0.5096601122274116,0.3498641775534442,0.529624622828534,0.36169315617577197],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................","boundary":[0.5306269480192196,0.3498641775534442,0.7282138570612545,0.36169315617577197],"dir":"ltr"},{"str":"باسيلوس","boundary":[0.7786028695272336,0.36525610154394306,0.8193652095023688,0.37708508016627085],"dir":"rtl"},{"str":"سرئوس","boundary":[0.7388863613453849,0.36525610154394306,0.7748094284466248,0.37708508016627085],"dir":"rtl"},{"str":"188","boundary":[0.5096601122274118,0.36525610154394306,0.5296246228285341,0.37708508016627085],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................","boundary":[0.5306269480192198,0.36525610154394306,0.7366825845905716,0.37708508016627085],"dir":"ltr"},{"str":"گونههاي","boundary":[0.7784015254863748,0.3807905433491686,0.81929940526192,0.3926195219714964],"dir":"rtl"},{"str":"كلستريديوم","boundary":[0.7215484358724504,0.3807905433491686,0.7747168509122677,0.3926195219714964],"dir":"rtl"},{"str":"189","boundary":[0.5096612412217331,0.3807905433491686,0.5296257518228553,0.3926195219714964],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................","boundary":[0.5306280770135411,0.3807905433491686,0.7197479318571285,0.3926195219714964],"dir":"ltr"},{"str":"كلستريديوم","boundary":[0.7665065017976547,0.3961824673396675,0.8194724438022916,0.40801144596199523],"dir":"rtl"},{"str":"بوتولينوم","boundary":[0.7231622122912535,0.3961824673396675,0.7626227008501058,0.40801144596199523],"dir":"rtl"},{"str":"190","boundary":[0.5096619266825713,0.3961824673396675,0.5296264372836935,0.40801144596199523],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................","boundary":[0.5306287624743793,0.3961824673396675,0.7225715264944055,0.40801144596199523],"dir":"ltr"},{"str":"كلستريديوم","boundary":[0.7665065017976547,0.41157439133016627,0.8194724438022916,0.42340336995249406],"dir":"rtl"},{"str":"تتاني","boundary":[0.7398938476529686,0.41157439133016627,0.7631079668021907,0.42340336995249406],"dir":"rtl"},{"str":"192","boundary":[0.509660253351702,0.41157439133016627,0.5296247639528243,0.42340336995249406],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................","boundary":[0.53062708914351,0.41157439133016627,0.7395039615604315,0.42340336995249406],"dir":"ltr"},{"str":"كلستريديومهايي","boundary":[0.7435233023083901,0.427108833135392,0.8194724438022916,0.43893781175771973],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7273957393904773,0.427108833135392,0.7394972682369543,0.43893781175771973],"dir":"rtl"},{"str":"عفونتهاي","boundary":[0.6721557407345181,0.427108833135392,0.7236223782802995,0.43893781175771973],"dir":"rtl"},{"str":"تهاجمي","boundary":[0.6322384328483583,0.427108833135392,0.668387399616948,0.43893781175771973],"dir":"rtl"},{"str":"ايجاد","boundary":[0.6048209065555589,0.427108833135392,0.6285186183259968,0.43893781175771973],"dir":"rtl"},{"str":"ميكنند","boundary":[0.566314216592184,0.427108833135392,0.6009454722623563,0.43893781175771973],"dir":"rtl"},{"str":"193","boundary":[0.5096636000134401,0.427108833135392,0.5296281106145624,0.43893781175771973],"dir":"ltr"},{"str":"............","boundary":[0.5306304358052482,0.427108833135392,0.5645053459225157,0.43893781175771973],"dir":"ltr"},{"str":"كلستريديوم","boundary":[0.7665068445280736,0.44250075712589076,0.8193673666879473,0.4543297357482185],"dir":"rtl"},{"str":"ديفيسيل","boundary":[0.723159208359934,0.44250075712589076,0.7626715701757333,0.4543297357482185],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7140864083868147,0.44250075712589076,0.7192737340815158,0.4543297357482185],"dir":"rtl"},{"str":"بيماري","boundary":[0.6784009542690094,0.44250075712589076,0.7101942407849196,0.4543297357482185],"dir":"rtl"},{"str":"اسهالي","boundary":[0.6429179731863843,0.44250075712589076,0.6746911797318634,0.4543297357482185],"dir":"rtl"},{"str":"195","boundary":[0.5096572494203819,0.44250075712589076,0.5296217600215043,0.4543297357482185],"dir":"ltr"},{"str":".......................................","boundary":[0.53062408521219,0.44250075712589076,0.6407141964315711,0.4543297357482185],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.792916904673902,0.4592246103028504,0.8193131951211315,0.47347639177553447],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.769941870232855,0.4592246103028504,0.7752118544403749,0.47347639177553447],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.7733611101777493,0.4592246103028504,0.7882759315883202,0.47347639177553447],"dir":"ltr"},{"str":"باسيلهاي","boundary":[0.7132824837875071,0.4592246103028504,0.7654561338664695,0.47347639177553447],"dir":"rtl"},{"str":"گرم","boundary":[0.6892913544571755,0.4592246103028504,0.7086576391922315,0.47347639177553447],"dir":"rtl"},{"str":"مثبت","boundary":[0.6560263432008333,0.4592246103028504,0.6846604616780351,0.47347639177553447],"dir":"rtl"},{"str":"هوازي","boundary":[0.6185276032391385,0.4592246103028504,0.6513712576862336,0.47347639177553447],"dir":"rtl"},{"str":"بدون","boundary":[0.5874802593998858,0.4592246103028504,0.6142656496757503,0.47347639177553447],"dir":"rtl"},{"str":"اسپور","boundary":[0.5548200665300226,0.4592246103028504,0.5827021941467021,0.47347639177553447],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.546763885622123,0.4592246103028504,0.5520338698296429,0.47347639177553447],"dir":"ltr"},{"str":"كورينه","boundary":[0.5098618998017541,0.4592246103028504,0.5421229125365412,0.47347639177553447],"dir":"rtl"},{"str":"باكتريوم،","boundary":[0.7733611101777494,0.47832199747624704,0.8194059339403919,0.4925737789489311],"dir":"rtl"},{"str":"ليستريا،","boundary":[0.7245724270017808,0.47832199747624704,0.7650710661604112,0.4925737789489311],"dir":"rtl"},{"str":"اريزيپلوتريكس","boundary":[0.6388898222505964,0.47832199747624704,0.7163529451295321,0.4925737789489311],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6344544874164175,0.47832199747624704,0.6389503040892444,0.4925737789489311],"dir":"ltr"},{"str":"نوكارديا","boundary":[0.5856658042404489,0.47832199747624704,0.6263983065085179,0.4925737789489311],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5711501629649541,0.47832199747624704,0.5775209166358657,0.4925737789489311],"dir":"rtl"},{"str":"پاتوژنهاي","boundary":[0.5098618998017541,0.47832199747624704,0.5632794596955748,0.4925737789489311],"dir":"rtl"},{"str":"وابسته","boundary":[0.787070326937939,0.49727686683491684,0.8191740868922416,0.5115286483076009],"dir":"rtl"},{"str":"199","boundary":[0.5096602936729278,0.49727686683491684,0.532032525788784,0.5115286483076009],"dir":"ltr"},{"str":"كورينه","boundary":[0.7894896004838547,0.5148998070071259,0.8193652498235946,0.5267287856294537],"dir":"rtl"},{"str":"باكتريوم","boundary":[0.7483624743792211,0.5148998070071259,0.7856375928228219,0.5267287856294537],"dir":"rtl"},{"str":"ديفتريه","boundary":[0.7112680756695002,0.5148998070071259,0.7446309465407748,0.5267287856294537],"dir":"rtl"},{"str":"201","boundary":[0.5096618258795067,0.5148998070071259,0.529626336480629,0.5267287856294537],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................","boundary":[0.5306286616713147,0.5148998070071259,0.7084585531400155,0.5267287856294537],"dir":"ltr"},{"str":"ليستريا","boundary":[0.7878767514532441,0.5304342488123516,0.8193119451631329,0.5422632274346794],"dir":"rtl"},{"str":"مونوسيتوژنز","boundary":[0.7302171163603373,0.5304342488123516,0.7840314371156882,0.5422632274346794],"dir":"rtl"},{"str":"206","boundary":[0.509660394475992,0.5304342488123516,0.5296249050771143,0.5422632274346794],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................","boundary":[0.5306272302678,0.5304342488123516,0.728214139309835,0.5422632274346794],"dir":"ltr"},{"str":"اريزيپلوتريكس","boundary":[0.7521924666509862,0.5458261728028504,0.8194955075434294,0.5576551514251782],"dir":"rtl"},{"str":"روزيوپاتيه","boundary":[0.7042097039750008,0.5458261728028504,0.748358865629515,0.5576551514251782],"dir":"rtl"},{"str":"208","boundary":[0.50965989046067,0.5458261728028504,0.5296244010617923,0.5576551514251782],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................","boundary":[0.530626726252478,0.5458261728028504,0.7028124726991701,0.5576551514251782],"dir":"ltr"},{"str":"كمپلكس","boundary":[0.7779980511407546,0.5612180967933492,0.8194531500957629,0.5730470754156769],"dir":"rtl"},{"str":"اكتينومايستهاي","boundary":[0.6957404522697489,0.5612180967933492,0.7739753637310575,0.5730470754156769],"dir":"rtl"},{"str":"هوازي","boundary":[0.6618705621450891,0.5612180967933492,0.6919168912334934,0.5730470754156769],"dir":"rtl"},{"str":"209","boundary":[0.509659366284735,0.5612180967933492,0.5296238768858573,0.5730470754156769],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................","boundary":[0.5306262020765431,0.5612180967933492,0.6604733308692584,0.5730470754156769],"dir":"ltr"},{"str":"نوكارديوزيس","boundary":[0.7592486811599073,0.5767525385985749,0.8192124928597829,0.5885815172209027],"dir":"rtl"},{"str":"210","boundary":[0.5096596686939283,0.5767525385985749,0.5296241792950507,0.5885815172209027],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.5306265044857363,0.5767525385985749,0.7564391586304224,0.5885815172209027],"dir":"ltr"},{"str":"اكتينوميستوما","boundary":[0.7580383589261113,0.592144343824228,0.8195868149591747,0.6039733224465558],"dir":"rtl"},{"str":"211","boundary":[0.5096591646786061,0.592144343824228,0.5296236752797283,0.6039733224465558],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.5306260004704141,0.592144343824228,0.7564386546151002,0.6039733224465558],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.792916904673902,0.6088683157660333,0.8193131951211315,0.6231200972387174],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7695386579752024,0.6088683157660333,0.7729941870232854,0.6231200972387174],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.7729578979200967,0.6088683157660333,0.7900903867477571,0.6231200972387174],"dir":"ltr"},{"str":"استافيلوكوكها","boundary":[0.6909042034877859,0.6088683157660333,0.7665810960653202,0.6231200972387174],"dir":"rtl"},{"str":"214","boundary":[0.5096602936729275,0.6088683157660333,0.5320325257887839,0.6231200972387174],"dir":"ltr"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.7864655085514599,0.6266337737529691,0.819287893551964,0.638462752375297],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7588455092234804,0.6266337737529691,0.782703860757367,0.638462752375297],"dir":"rtl"},{"str":"225","boundary":[0.5096597694969927,0.6266337737529691,0.529624280098115,0.638462752375297],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.5306266052888007,0.6266337737529691,0.7564392594334868,0.638462752375297],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.792916904673902,0.6433576269299287,0.8193131951211315,0.6576094084026128],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7717563253922918,0.6433576269299287,0.7752118544403749,0.6576094084026128],"dir":"ltr"},{"str":"14","boundary":[0.7751755653371861,0.6433576269299287,0.7900903867477571,0.6576094084026128],"dir":"ltr"},{"str":"استرپتوكوك","boundary":[0.7066294815362386,0.6433576269299287,0.7688048116662747,0.6576094084026128],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7021941467020597,0.6433576269299287,0.7066899633748865,0.6576094084026128],"dir":"ltr"},{"str":"انتروكوك","boundary":[0.6505829777225226,0.6433576269299287,0.6993434360404556,0.6576094084026128],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6413090957965122,0.6433576269299287,0.6476798494674237,0.6576094084026128],"dir":"rtl"},{"str":"جنسهاي","boundary":[0.5872786532710593,0.6433576269299287,0.6384402405833136,0.6576094084026128],"dir":"rtl"},{"str":"وابسته","boundary":[0.5524007929841066,0.6433576269299287,0.5845347938577332,0.6576094084026128],"dir":"rtl"},{"str":"228","boundary":[0.5096602936729275,0.6433576269299287,0.5342501932058733,0.6576094084026128],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7917072679009441,0.6609805671021376,0.8192871072880616,0.6728095457244655],"dir":"rtl"},{"str":"228","boundary":[0.5096606565639595,0.6609805671021376,0.5296251671650819,0.6728095457244655],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.5306274923557677,0.6609805671021376,0.7903100366251135,0.6728095457244655],"dir":"ltr"},{"str":"طبقهبندي","boundary":[0.7731592822821814,0.6765150089073635,0.8192963610093746,0.6883439875296913],"dir":"rtl"},{"str":"استرپتوكوكها","boundary":[0.702598266187292,0.6765150089073635,0.7695181143106751,0.6883439875296913],"dir":"rtl"},{"str":"228","boundary":[0.5096615436309263,0.6765150089073635,0.5296260542320486,0.6883439875296913],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................","boundary":[0.5306283794227343,0.6765150089073635,0.6999912166929875,0.6883439875296913],"dir":"ltr"},{"str":"استرپتوكوك","boundary":[0.7628775914787809,0.6919069328978622,0.8195332280501327,0.70373591152019],"dir":"rtl"},{"str":"پيوژنز","boundary":[0.7324346829743623,0.6919069328978622,0.7590356238029634,0.70373591152019],"dir":"rtl"},{"str":"229","boundary":[0.5096607976882496,0.6919069328978622,0.5296253082893719,0.70373591152019],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................","boundary":[0.5306276334800576,0.6919069328978622,0.7310374516985316,0.70373591152019],"dir":"ltr"},{"str":"استرپتوكوك","boundary":[0.7628775914787809,0.7072988568883609,0.8195332280501327,0.7191278355106887],"dir":"rtl"},{"str":"آگالاكتيه","boundary":[0.7177177379792344,0.7072988568883609,0.7589770572225395,0.7191278355106887],"dir":"rtl"},{"str":"237","boundary":[0.5096591243573804,0.7072988568883609,0.5296236349585026,0.7191278355106887],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................","boundary":[0.5306259601491884,0.7072988568883609,0.716924579147206,0.7191278355106887],"dir":"ltr"},{"str":"استرپتوكوكهاي","boundary":[0.7421115553912838,0.7228332986935866,0.8195332280501327,0.7346622773159145],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.7169111925002518,0.7228332986935866,0.7382628943919893,0.7346622773159145],"dir":"rtl"},{"str":"C","boundary":[0.7040086018614966,0.7221795121362826,0.7130181781526158,0.7317282057229809],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.6949355398004099,0.7228332986935866,0.700122865495111,0.7346622773159145],"dir":"rtl"},{"str":"237","boundary":[0.5096598098182186,0.7228332986935866,0.5296243204193408,0.7346622773159145],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................","boundary":[0.5306266456100266,0.7228332986935866,0.6802324653069454,0.7346622773159145],"dir":"ltr"},{"str":"G","boundary":[0.6814287154329491,0.7221795121362826,0.6911812103087934,0.7317282057229809],"dir":"ltr"},{"str":"استرپتوكوكهاي","boundary":[0.7421115553912838,0.7382252226840854,0.8195332280501327,0.7500542013064133],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.7169111925002518,0.7382252226840854,0.7382628943919893,0.7500542013064133],"dir":"rtl"},{"str":"238","boundary":[0.5096597694969927,0.7382252226840854,0.5296242800981149,0.7500542013064133],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................","boundary":[0.5306266052888007,0.7382252226840854,0.7028123517354927,0.7500542013064133],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.7032021773461913,0.7375714361267814,0.7129546722220356,0.7471201297134797],"dir":"ltr"},{"str":"استرپتوكوكهاي","boundary":[0.7421115553912838,0.7536171466745842,0.8195332280501327,0.765446125296912],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.7169111925002518,0.7536171466745842,0.7382628943919893,0.765446125296912],"dir":"rtl"},{"str":"آنژينوزوس","boundary":[0.6640908302812404,0.7536171466745842,0.7131461980444204,0.765446125296912],"dir":"rtl"},{"str":"238","boundary":[0.5096607976882495,0.7536171466745842,0.5296253082893718,0.765446125296912],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................","boundary":[0.5306276334800576,0.7536171466745842,0.6632976714492118,0.765446125296912],"dir":"ltr"},{"str":"استرپتوكوكهاي","boundary":[0.7421115553912838,0.7691515884798099,0.8195332280501327,0.7809805671021377],"dir":"rtl"},{"str":"گروههاي","boundary":[0.696146829743624,0.7691515884798099,0.7382628943919893,0.7809805671021377],"dir":"rtl"},{"str":"H","boundary":[0.6362689425758543,0.7684978019225059,0.6460214374516986,0.7780464955092042],"dir":"ltr"},{"str":"،G","boundary":[0.6499781593360437,0.7684978019225059,0.6627547461442828,0.7809805671021377],"dir":"ltr"},{"str":"،F","boundary":[0.666711468028628,0.7684978019225059,0.6772457914720607,0.7809805671021377],"dir":"ltr"},{"str":"،E","boundary":[0.6810255031752965,0.7684978019225059,0.6923027452034543,0.7809805671021377],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.6271958805147676,0.7691515884798099,0.6323832062094688,0.7809805671021377],"dir":"rtl"},{"str":"238","boundary":[0.5096603743153792,0.7691515884798099,0.5296248849165016,0.7809805671021377],"dir":"ltr"},{"str":"........................","boundary":[0.5306272101071873,0.7691515884798099,0.5983770303417224,0.7809805671021377],"dir":"ltr"},{"str":"K-U","boundary":[0.599778233258291,0.7684978019225059,0.6235705386243742,0.7780464955092042],"dir":"ltr"},{"str":"استرپتوكوكهاي","boundary":[0.7421115553912838,0.7845435124703087,0.8195332280501327,0.7963724910926365],"dir":"rtl"},{"str":"ويريدنس","boundary":[0.696347629447935,0.7845435124703087,0.7380403413863781,0.7963724910926365],"dir":"rtl"},{"str":"239","boundary":[0.5096607976882497,0.7845435124703087,0.529625308289372,0.7963724910926365],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................","boundary":[0.5306276334800577,0.7845435124703087,0.6943446523974328,0.7963724910926365],"dir":"ltr"},{"str":"استرپتوكوكهاي","boundary":[0.7421115553912838,0.7999354364608074,0.8195332280501327,0.8117644150831353],"dir":"rtl"},{"str":"متغير","boundary":[0.7150973018379757,0.7999354364608074,0.7382361210980813,0.8117644150831353],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7044130842377607,0.7999354364608074,0.7113005140956283,0.8117644150831353],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.6838495211854438,0.7999354364608074,0.7004824300258726,0.8117644150831353],"dir":"rtl"},{"str":"تغذيهاي","boundary":[0.642720721749941,0.7999354364608074,0.6800092268404957,0.8117644150831353],"dir":"rtl"},{"str":"240","boundary":[0.5096607976882496,0.7999354364608074,0.5296253082893719,0.8117644150831353],"dir":"ltr"},{"str":".......................................","boundary":[0.5306276334800576,0.7999354364608074,0.6407177446994388,0.8117644150831353],"dir":"ltr"},{"str":"پپتوا","boundary":[0.8005844292866503,0.8154698782660331,0.8192772084271361,0.827298856888361],"dir":"rtl"},{"str":"سترپتوكوكها","boundary":[0.7360641376297838,0.8154698782660331,0.8002982897080071,0.827298856888361],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7269913376566647,0.8154698782660331,0.7321786633513657,0.827298856888361],"dir":"rtl"},{"str":"جنسهاي","boundary":[0.6771930109875339,0.8154698782660331,0.7231828365982325,0.827298856888361],"dir":"rtl"},{"str":"وابسته","boundary":[0.6441296663418566,0.8154698782660331,0.6734280165317024,0.827298856888361],"dir":"rtl"},{"str":"240","boundary":[0.5096591243573804,0.8154698782660331,0.5296236349585026,0.827298856888361],"dir":"ltr"},{"str":"........................................","boundary":[0.5306259601491884,0.8154698782660331,0.6435389805450085,0.827298856888361],"dir":"ltr"},{"str":"استرپتوكوك","boundary":[0.7628775914787809,0.8308618022565321,0.8195332280501327,0.8426907808788598],"dir":"rtl"},{"str":"پنومونيه","boundary":[0.7223545378179496,0.8308618022565321,0.7591627969490272,0.8426907808788598],"dir":"rtl"},{"str":"240","boundary":[0.5096607976882496,0.8308618022565321,0.5296253082893719,0.8426907808788598],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................","boundary":[0.5306276334800576,0.8308618022565321,0.719747488323645,0.8426907808788598],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50966,0.17286,0.81959,0.84269],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/389c37d6d24996a0/pages/831909377b30487bf69f59fb79e9f8ff.jpg","blurred":"/storage/books/389c37d6d24996a0/pages/67866bb6052c03988be434420a69d2f9.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.1764,0.17286,0.18029,0.15731]},"elements":[{"words":[{"str":"كلاميديا","boundary":[0.44776795806592506,0.1728570516627079,0.4861474748832364,0.1846860302850357],"dir":"rtl"},{"str":"تراكوماتيس","boundary":[0.39071406874768977,0.1728570516627079,0.44391929706663075,0.1846860302850357],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.38164126877457066,0.1728570516627079,0.38682859446927176,0.1846860302850357],"dir":"rtl"},{"str":"پنوموني","boundary":[0.34212556029703295,0.1728570516627079,0.37784615436309255,0.1846860302850357],"dir":"rtl"},{"str":"نوزادي","boundary":[0.306642579214408,0.1728570516627079,0.338214986055576,0.1846860302850357],"dir":"rtl"},{"str":"407","boundary":[0.17640723766002472,0.1728570516627079,0.19637174826114703,0.1846860302850357],"dir":"ltr"},{"str":"......................................","boundary":[0.1975748731561438,0.1728570516627079,0.30484207519908596,0.1846860302850357],"dir":"ltr"},{"str":"لنفوگرانولوم","boundary":[0.4328483585901011,0.18839149346793346,0.48603350693861086,0.20022047209026128],"dir":"rtl"},{"str":"ونروم","boundary":[0.4038177413393367,0.18839149346793346,0.42903483753906113,0.20022047209026128],"dir":"rtl"},{"str":"408","boundary":[0.17640705621450886,0.18839149346793346,0.19637156681563114,0.20022047209026128],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................","boundary":[0.19757469171062794,0.18839149346793346,0.40363032828197976,0.20022047209026128],"dir":"ltr"},{"str":"كلاميديا","boundary":[0.44776795806592506,0.20378341745843231,0.4861474748832364,0.21561239608076013],"dir":"rtl"},{"str":"پنومونيه","boundary":[0.40764817714458507,0.20378341745843231,0.44397284365444695,0.21561239608076013],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3985753771714659,0.20378341745843231,0.40376270286616706,0.21561239608076013],"dir":"rtl"},{"str":"عفونتهاي","boundary":[0.3433337051846375,0.20378341745843231,0.3948020160612882,0.21561239608076013],"dir":"rtl"},{"str":"تنفسي","boundary":[0.3090605423204864,0.20378341745843231,0.33942982426665763,0.21561239608076013],"dir":"rtl"},{"str":"409","boundary":[0.17640556432915547,0.20378341745843231,0.19637007493027775,0.21561239608076013],"dir":"ltr"},{"str":".......................................","boundary":[0.19757319982527455,0.20378341745843231,0.3076633110446556,0.21561239608076013],"dir":"ltr"},{"str":"كلاميديا","boundary":[0.44776795806592506,0.2191753414489312,0.4861474748832364,0.23100432007125898],"dir":"rtl"},{"str":"پسيتاسي","boundary":[0.4038179227848525,0.2191753414489312,0.44400463694096287,0.23100432007125898],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.39474512281173335,0.2191753414489312,0.3999324485064345,0.23100432007125898],"dir":"rtl"},{"str":"پسيتاكوز","boundary":[0.3514008333053324,0.2191753414489312,0.39098180168677116,0.23100432007125898],"dir":"rtl"},{"str":"411","boundary":[0.176408910990894,0.2191753414489312,0.1963734215920163,0.23100432007125898],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................","boundary":[0.1975765464870131,0.2191753414489312,0.3500036020295016,0.23100432007125898],"dir":"ltr"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.45321057760155903,0.23470978325415676,0.4860329626020631,0.24653876187648455],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.42559057827357943,0.23470978325415676,0.4494489298074661,0.24653876187648455],"dir":"rtl"},{"str":"412","boundary":[0.17640651187796097,0.23470978325415676,0.19637102247908325,0.24653876187648455],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.19757414737408005,0.23470978325415676,0.42338680151876606,0.24653876187648455],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.45966197372400125,0.2538564392814726,0.48605826417123077,0.2681082207541567],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.43628372702530155,0.2538564392814726,0.4397392560733846,0.2681082207541567],"dir":"ltr"},{"str":"28","boundary":[0.4397029669701959,0.2538564392814726,0.45683545579785634,0.2681082207541567],"dir":"ltr"},{"str":"شيميدرماني","boundary":[0.3653103054332852,0.2538564392814726,0.4334733375894627,0.2681082207541567],"dir":"rtl"},{"str":"ضدميكروبي","boundary":[0.29736904001881664,0.2538564392814726,0.36255636571351774,0.2681082207541567],"dir":"rtl"},{"str":"416","boundary":[0.17640536272302684,0.2538564392814726,0.19877759483888316,0.2681082207541567],"dir":"ltr"},{"str":"سميت","boundary":[0.45683972984778737,0.2714793794536817,0.48607282013373204,0.2833083580760095],"dir":"rtl"},{"str":"انتخابي","boundary":[0.41934205839857525,0.2714793794536817,0.4531316286415106,0.2833083580760095],"dir":"rtl"},{"str":"416","boundary":[0.17640788279963698,0.2714793794536817,0.19637239340075927,0.2833083580760095],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................","boundary":[0.1975755182957561,0.2714793794536817,0.41774235408756416,0.2833083580760095],"dir":"ltr"},{"str":"مهار","boundary":[0.46651658210409597,0.2868713034441806,0.4860778199657269,0.2987002820665084],"dir":"rtl"},{"str":"سنتز","boundary":[0.44171949195255533,0.2868713034441806,0.462612701186116,0.2987002820665084],"dir":"rtl"},{"str":"ديواره","boundary":[0.41147905648331706,0.2868713034441806,0.43780724438022905,0.2987002820665084],"dir":"rtl"},{"str":"سلولي","boundary":[0.3788189845771311,0.2868713034441806,0.40780442189442556,0.2987002820665084],"dir":"rtl"},{"str":"416","boundary":[0.17640786263902417,0.2868713034441806,0.19637237324014642,0.2987002820665084],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.19757549813514325,0.2868713034441806,0.37822829878028286,0.2987002820665084],"dir":"ltr"},{"str":"مهار","boundary":[0.46651658210409597,0.30240574524940617,0.4860778199657269,0.3142347238717339],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.4556298914687006,0.30240574524940617,0.4625876012230771,0.3142347238717339],"dir":"rtl"},{"str":"تغيير","boundary":[0.43042952857766864,0.30240574524940617,0.4517979637780988,0.3142347238717339],"dir":"rtl"},{"str":"عملكرد","boundary":[0.3925285843889654,0.30240574524940617,0.4267515473270387,0.3142347238717339],"dir":"rtl"},{"str":"غشاء","boundary":[0.36591760357514863,0.30240574524940617,0.38871506333792544,0.3142347238717339],"dir":"rtl"},{"str":"سلولي","boundary":[0.33325753166896266,0.30240574524940617,0.36220615570713344,0.3142347238717339],"dir":"rtl"},{"str":"418","boundary":[0.17640953596989342,0.30240574524940617,0.1963740465710157,0.3142347238717339],"dir":"ltr"},{"str":"................................................","boundary":[0.1975771714660125,0.30240574524940617,0.33307011861160574,0.3142347238717339],"dir":"ltr"},{"str":"مهار","boundary":[0.46651658210409597,0.317797669239905,0.4860778199657269,0.3296266478622328],"dir":"rtl"},{"str":"سنتزهاي","boundary":[0.4209534558650583,0.317797669239905,0.46258927455394644,0.3296266478622328],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئين","boundary":[0.38244676590168336,0.317797669239905,0.41709642821141757,0.3296266478622328],"dir":"rtl"},{"str":"419","boundary":[0.17640618930815494,0.317797669239905,0.1963706999092772,0.3296266478622328],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.20039673398071298,0.317797669239905,0.3810495346258526,0.3296266478622328],"dir":"ltr"},{"str":"مهار","boundary":[0.46651658210409597,0.33318959323040387,0.4860778199657269,0.34501857185273166],"dir":"rtl"},{"str":"سنتز","boundary":[0.44171949195255533,0.33318959323040387,0.462612701186116,0.34501857185273166],"dir":"rtl"},{"str":"اسيد","boundary":[0.41752647424481704,0.33318959323040387,0.4378239776889218,0.34501857185273166],"dir":"rtl"},{"str":"نوكلئيك","boundary":[0.3741821847384161,0.33318959323040387,0.41382841302375595,0.34501857185273166],"dir":"rtl"},{"str":"421","boundary":[0.17640786263902422,0.33318959323040387,0.19637237324014647,0.34501857185273166],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................","boundary":[0.1975754981351433,0.33318959323040387,0.372582480427405,0.34501857185273166],"dir":"ltr"},{"str":"مقاومت","boundary":[0.45119451631329593,0.34872403503562943,0.4860433049964718,0.3605530136579572],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.43829146198044416,0.34872403503562943,0.44723039548402266,0.3605530136579572],"dir":"rtl"},{"str":"داروهاي","boundary":[0.396357790396828,0.34872403503562943,0.43452312086287415,0.3605530136579572],"dir":"rtl"},{"str":"ضد","boundary":[0.3763982997883135,0.34872403503562943,0.39251916938274917,0.3605530136579572],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروبي","boundary":[0.3330540102819125,0.34872403503562943,0.37273705184637607,0.3605530136579572],"dir":"rtl"},{"str":"422","boundary":[0.17640681428715427,0.34872403503562943,0.19637132488827655,0.3605530136579572],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................","boundary":[0.19757444978327335,0.34872403503562943,0.33024448775242765,0.3605530136579572],"dir":"ltr"},{"str":"منشاء","boundary":[0.4604683982393064,0.3641159590261283,0.4859933873189745,0.37594493764845605],"dir":"rtl"},{"str":"مقاومت","boundary":[0.4217609085716205,0.3641159590261283,0.45660969725479644,0.37594493764845605],"dir":"rtl"},{"str":"دارويي","boundary":[0.38708447296797815,0.3641159590261283,0.41799591411578907,0.37594493764845605],"dir":"rtl"},{"str":"423","boundary":[0.1764070965357346,0.3641159590261283,0.19637160713685686,0.37594493764845605],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................","boundary":[0.1975747320318537,0.3641159590261283,0.38669458687544095,0.37594493764845605],"dir":"ltr"},{"str":"مقاومت","boundary":[0.45119451631329593,0.37950788301662713,0.4860433049964718,0.3913368616389549],"dir":"rtl"},{"str":"متقاطع","boundary":[0.41530826249117964,0.37950788301662713,0.4476437082087295,0.3913368616389549],"dir":"rtl"},{"str":"424","boundary":[0.17640514095628498,0.37950788301662713,0.19636965155740727,0.3913368616389549],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................","boundary":[0.19757277645240406,0.37950788301662713,0.41491837639864243,0.3913368616389549],"dir":"ltr"},{"str":"محدودسازي","boundary":[0.4288154699102853,0.39504232482185275,0.4860868922415241,0.40687130344418054],"dir":"rtl"},{"str":"مقاومت","boundary":[0.3901079802425994,0.39504232482185275,0.4249567689257754,0.40687130344418054],"dir":"rtl"},{"str":"دارويي","boundary":[0.3556340176741374,0.39504232482185275,0.386394859043715,0.40687130344418054],"dir":"rtl"},{"str":"424","boundary":[0.17640689492960585,0.39504232482185275,0.19637140553072813,0.40687130344418054],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................","boundary":[0.19757453042572493,0.39504232482185275,0.3528244951446524,0.40687130344418054],"dir":"ltr"},{"str":"اثرات","boundary":[0.4618796411410907,0.4104342488123516,0.4861496320688149,0.4222632274346793],"dir":"rtl"},{"str":"باليني","boundary":[0.43224327811565455,0.4104342488123516,0.45801090017136514,0.4222632274346793],"dir":"rtl"},{"str":"مقاومت","boundary":[0.39353578844796866,0.4104342488123516,0.42838457713114464,0.4222632274346793],"dir":"rtl"},{"str":"دارويي","boundary":[0.35885935284432635,0.4104342488123516,0.389620194213904,0.4222632274346793],"dir":"rtl"},{"str":"424","boundary":[0.17640604818386463,0.4104342488123516,0.19637055878498688,0.4222632274346793],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................","boundary":[0.1975736836799837,0.4104342488123516,0.3584694667517891,0.4222632274346793],"dir":"ltr"},{"str":"فاكتورهاي","boundary":[0.4376869056819327,0.42582617280285034,0.4861047343839252,0.43765515142517813],"dir":"rtl"},{"str":"تأثيرگذار","boundary":[0.39494668861933396,0.42582617280285034,0.43389848459393154,0.43765515142517813],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.3826493800611538,0.42582617280285034,0.39101603440744587,0.43765515142517813],"dir":"rtl"},{"str":"فعاليت","boundary":[0.348779489936494,0.42582617280285034,0.37851123282147775,0.43765515142517813],"dir":"rtl"},{"str":"ضد","boundary":[0.3288199993279795,0.42582617280285034,0.34494086892241516,0.43765515142517813],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروبي","boundary":[0.2854757098215785,0.42582617280285034,0.3249546050199925,0.43765515142517813],"dir":"rtl"},{"str":"426","boundary":[0.1764080037633143,0.42582617280285034,0.1963725143644366,0.43765515142517813],"dir":"ltr"},{"str":"...............................","boundary":[0.19757563925943342,0.42582617280285034,0.2850858237290413,0.43765515142517813],"dir":"ltr"},{"str":"اندازهگيري","boundary":[0.43687995699069243,0.4413606146080761,0.4862934175598937,0.4531895932304038],"dir":"rtl"},{"str":"فعاليت","boundary":[0.4030100668660326,0.4413606146080761,0.43294428278619657,0.4531895932304038],"dir":"rtl"},{"str":"ضد","boundary":[0.3830505762575181,0.4413606146080761,0.39917144585195374,0.4531895932304038],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروبي","boundary":[0.33970628675111714,0.4413606146080761,0.37938932831558064,0.4531895932304038],"dir":"rtl"},{"str":"427","boundary":[0.17640760055105664,0.4413606146080761,0.1963721111521789,0.4531895932304038],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................","boundary":[0.19757523604717572,0.4413606146080761,0.3387123282147776,0.4531895932304038],"dir":"ltr"},{"str":"فعاليت","boundary":[0.4562346695339538,0.45675253859857484,0.48596641241893757,0.46858151722090263],"dir":"rtl"},{"str":"in","boundary":[0.4145022008669063,0.4560987520412708,0.4249696491683389,0.46564744562796917],"dir":"ltr"},{"str":"vivo","boundary":[0.4283345650756798,0.4560987520412708,0.4523559289002385,0.46564744562796917],"dir":"ltr"},{"str":"عوامل","boundary":[0.38224513961224416,0.45675253859857484,0.41086077080743255,0.46858151722090263],"dir":"rtl"},{"str":"ضد","boundary":[0.36228564900372967,0.45675253859857484,0.3784065185981653,0.46858151722090263],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروبي","boundary":[0.31894135949732866,0.45675253859857484,0.3586244010617922,0.46858151722090263],"dir":"rtl"},{"str":"428","boundary":[0.17640703605389602,0.45675253859857484,0.19637154665501827,0.46858151722090263],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................","boundary":[0.1975746715500151,0.45675253859857484,0.3161318369678438,0.46858151722090263],"dir":"ltr"},{"str":"روابط","boundary":[0.46127482275461174,0.4721444625890736,0.4861907193978697,0.4839734412114014],"dir":"rtl"},{"str":"پاتوژن","boundary":[0.4278082053694432,0.4721444625890736,0.4574813816740028,0.4839734412114014],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.4205509693894694,0.4721444625890736,0.4276458922751251,0.4839734412114014],"dir":"ltr"},{"str":"دارو","boundary":[0.39938166056248103,0.4721444625890736,0.41717753435704436,0.4839734412114014],"dir":"rtl"},{"str":"428","boundary":[0.17640697557205737,0.4721444625890736,0.19637148617317962,0.4839734412114014],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................","boundary":[0.19757461106817645,0.4721444625890736,0.3979844292866503,0.4839734412114014],"dir":"ltr"},{"str":"روابط","boundary":[0.46127482275461174,0.48767890439429934,0.4861907193978697,0.4995078830166271],"dir":"rtl"},{"str":"پاتوژن","boundary":[0.4280106784046234,0.48767890439429934,0.457483055004872,0.4995078830166271],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.41672071502973684,0.48767890439429934,0.42381563791539256,0.4995078830166271],"dir":"ltr"},{"str":"ميزبان","boundary":[0.38345489734887933,0.48767890439429934,0.4131448069621316,0.4995078830166271],"dir":"rtl"},{"str":"429","boundary":[0.17640530224118803,0.48767890439429934,0.1963698128423103,0.4995078830166271],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.20039584691374607,0.48767890439429934,0.38104864755888573,0.4995078830166271],"dir":"ltr"},{"str":"انتخاب","boundary":[0.45421860824569066,0.5030708283847981,0.4862160411276503,0.5148998070071259],"dir":"rtl"},{"str":"آنتيبيوتيكها","boundary":[0.38728704680622283,0.5030708283847981,0.4503398272907496,0.5148998070071259],"dir":"rtl"},{"str":"430","boundary":[0.1764088706696683,0.5030708283847981,0.19637338127079054,0.5148998070071259],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................","boundary":[0.19757650616578737,0.5030708283847981,0.3866963610093746,0.5148998070071259],"dir":"ltr"},{"str":"خطرات","boundary":[0.45260575921508006,0.5174651276722091,0.4860807432545949,0.5292941062945368],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.41651703235778365,0.5174651276722091,0.44867510500319213,0.5292941062945368],"dir":"rtl"},{"str":"ناصحيح","boundary":[0.375590705957461,0.5174651276722091,0.4130582574510265,0.5292941062945368],"dir":"rtl"},{"str":"431","boundary":[0.17640576593528437,0.5174651276722091,0.19637027653640662,0.5292941062945368],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................","boundary":[0.19757340143140345,0.5174651276722091,0.3754032929001041,0.5292941062945368],"dir":"ltr"},{"str":"داروهاي","boundary":[0.4481696582776116,0.5317169091448931,0.4861007224219617,0.5435458877672209],"dir":"rtl"},{"str":"ضد","boundary":[0.4282101676690971,0.5317169091448931,0.4443310372635328,0.5435458877672209],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروبي","boundary":[0.3850666778670071,0.5317169091448931,0.424376566647626,0.5435458877672209],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.3689374416182251,0.5317169091448931,0.38103897046470203,0.5435458877672209],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3560343872853734,0.5317169091448931,0.36497332078895184,0.5435458877672209],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.32135795168173104,0.5317169091448931,0.3520903464265313,0.5435458877672209],"dir":"rtl"},{"str":"تركيبي","boundary":[0.28526922482443456,0.5317169091448931,0.31752435066025997,0.5435458877672209],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.2491804979671381,0.5317169091448931,0.28133857061254647,0.5435458877672209],"dir":"rtl"},{"str":"شدهاند","boundary":[0.214706535398676,0.5317169091448931,0.24540881018782962,0.5435458877672209],"dir":"rtl"},{"str":"431","boundary":[0.1764023184704814,0.5317169091448931,0.19636682907160366,0.5435458877672209],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.1975699539666005,0.5317169091448931,0.21450740902523427,0.5435458877672209],"dir":"ltr"},{"str":"پيشگيري","boundary":[0.4429276973219985,0.5459686906175772,0.4860762071166963,0.557797669239905],"dir":"rtl"},{"str":"دارويي","boundary":[0.4084537347535364,0.5459686906175772,0.4391794361748596,0.557797669239905],"dir":"rtl"},{"str":"ضد","boundary":[0.38849424414502187,0.5459686906175772,0.4046151137394575,0.557797669239905],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروبي","boundary":[0.34514995463862086,0.5459686906175772,0.38466064312355086,0.557797669239905],"dir":"rtl"},{"str":"433","boundary":[0.17640624978999345,0.5459686906175772,0.19637076039111573,0.557797669239905],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................","boundary":[0.19757388528611253,0.5459686906175772,0.34435679580659234,0.557797669239905],"dir":"ltr"},{"str":"پنيسيلينها","boundary":[0.431234199119653,0.5602204720902613,0.48604415174221294,0.5720494507125891],"dir":"rtl"},{"str":"435","boundary":[0.1764059877020259,0.5602204720902613,0.19637049830314815,0.5720494507125891],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.19757362319814498,0.5602204720902613,0.4290304223648396,0.5720494507125891],"dir":"ltr"},{"str":"سفالوسپورينها","boundary":[0.4171221128322301,0.5744722535629454,0.48602987802829206,0.5863012321852732],"dir":"rtl"},{"str":"443","boundary":[0.17640510063505926,0.5744722535629454,0.19636961123618155,0.5863012321852732],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................","boundary":[0.19757273613117834,0.5744722535629454,0.41491833607741674,0.5863012321852732],"dir":"ltr"},{"str":"ساير","boundary":[0.4657104398373711,0.5887239162707838,0.48605144988407645,0.6005528948931116],"dir":"rtl"},{"str":"داروهاي","boundary":[0.42397756795806585,0.5887239162707838,0.4619086321024159,0.6005528948931116],"dir":"rtl"},{"str":"بتالاكتا","boundary":[0.38809800745942674,0.5887239162707838,0.42005528040052414,0.6005528948931116],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.38164062363495843,0.5887239162707838,0.38780350122643725,0.6005528948931116],"dir":"rtl"},{"str":"445","boundary":[0.17640659252041258,0.5887239162707838,0.19637110312153483,0.6005528948931116],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.20039713719297061,0.5887239162707838,0.38104993783811025,0.6005528948931116],"dir":"ltr"},{"str":"تتراسيكلينها","boundary":[0.42538993985417145,0.602975697743468,0.48638954336211815,0.6148046763657957],"dir":"rtl"},{"str":"446","boundary":[0.1764066731628641,0.602975697743468,0.1963711837639864,0.6148046763657957],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.19757430865898318,0.602975697743468,0.4233869628036692,0.6148046763657957],"dir":"ltr"},{"str":"كليندامايسين","boundary":[0.42639522865495105,0.6172274792161521,0.48613314068747693,0.6290564578384799],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4173224286818319,0.6172274792161521,0.42250975437653304,0.6290564578384799],"dir":"rtl"},{"str":"لينكومايسين","boundary":[0.35643661167299484,0.6172274792161521,0.41346540102819124,0.6290564578384799],"dir":"rtl"},{"str":"449","boundary":[0.17640294344948082,0.6172274792161521,0.19636745405060313,0.6290564578384799],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................","boundary":[0.1975705789455999,0.6172274792161521,0.3556434528409663,0.6290564578384799],"dir":"ltr"},{"str":"گليكوپپتيده","boundary":[0.43265763919223144,0.6314792606888361,0.48608374718591446,0.6433082393111639],"dir":"rtl"},{"str":"ا،","boundary":[0.42599443567084433,0.6314792606888361,0.4323363596653338,0.6433082393111639],"dir":"rtl"},{"str":"ليپوپپتيدها","boundary":[0.3751904371492893,0.6314792606888361,0.4221374080172037,0.6433082393111639],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.36611763717617013,0.6314792606888361,0.3713049628708713,0.6433082393111639],"dir":"rtl"},{"str":"ليپوگليكوپپتيدها","boundary":[0.2891042572494203,0.6314792606888361,0.3622606095225295,0.6433082393111639],"dir":"rtl"},{"str":"449","boundary":[0.1764070965357346,0.6314792606888361,0.19637160713685686,0.6433082393111639],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.1975747320318537,0.6314792606888361,0.2879078256779005,0.6433082393111639],"dir":"ltr"},{"str":"داپتومايسين","boundary":[0.4316381976412082,0.6457310421615202,0.48605659084036146,0.657560020783848],"dir":"rtl"},{"str":"450","boundary":[0.17640671348408984,0.6457310421615202,0.1963712240852121,0.657560020783848],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.19757434898020892,0.6457310421615202,0.4290311481469036,0.657560020783848],"dir":"ltr"},{"str":"تلاوانسين،","boundary":[0.43748536003494504,0.6599828236342042,0.4862412015725278,0.6718118022565321],"dir":"rtl"},{"str":"دالباوانسين","boundary":[0.384059252041262,0.6599828236342042,0.4336567790060817,0.6718118022565321],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.37498645206814285,0.6599828236342042,0.380173777762844,0.6718118022565321],"dir":"rtl"},{"str":"اوريتاوانسين","boundary":[0.3159145257215819,0.6599828236342042,0.37119635764927256,0.6718118022565321],"dir":"rtl"},{"str":"450","boundary":[0.17640391115889922,0.6599828236342042,0.19636842176002153,0.6718118022565321],"dir":"ltr"},{"str":".........................................","boundary":[0.19757154665501833,0.6599828236342042,0.31330747622727734,0.6718118022565321],"dir":"ltr"},{"str":"استرپتوگرامينها","boundary":[0.41167955377843474,0.6752323485748217,0.4861578374382581,0.6870613271971495],"dir":"rtl"},{"str":"450","boundary":[0.17640588689896158,0.6752323485748217,0.19637039750008387,0.6870613271971495],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................","boundary":[0.19757352239508066,0.6752323485748217,0.40927330398844114,0.6870613271971495],"dir":"ltr"},{"str":"اگزازوليدينونها","boundary":[0.4155105742414568,0.6907667903800474,0.48611342360807763,0.7025957690023753],"dir":"rtl"},{"str":"451","boundary":[0.17640665300225114,0.6907667903800474,0.19637116360337342,0.7025957690023753],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................","boundary":[0.19757428849837022,0.6907667903800474,0.4149198884446086,0.7025957690023753],"dir":"ltr"},{"str":"باسيتراسين","boundary":[0.43547042774100325,0.7061587143705462,0.48604852659520853,0.7179876929928741],"dir":"rtl"},{"str":"451","boundary":[0.176407015893283,0.7061587143705462,0.19637152649440529,0.7179876929928741],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.19757465138940208,0.7061587143705462,0.43467726890897473,0.7179876929928741],"dir":"ltr"},{"str":"پليميكسينها","boundary":[0.4217605456805886,0.7215506383610449,0.4860599576627129,0.7333796169833728],"dir":"rtl"},{"str":"451","boundary":[0.1764067336447027,0.7215506383610449,0.19637124424582497,0.7333796169833728],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................","boundary":[0.19757436914082177,0.7215506383610449,0.42056411410906885,0.7333796169833728],"dir":"ltr"},{"str":"آمينوگليكوزيدها","boundary":[0.41389699942878244,0.7370850801662707,0.48605269984207516,0.7489140587885985],"dir":"rtl"},{"str":"451","boundary":[0.1764061691475419,0.7370850801662707,0.19637067974866418,0.7489140587885985],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................","boundary":[0.19757380464366098,0.7370850801662707,0.4120964954134604,0.7489140587885985],"dir":"ltr"},{"str":"كينولونها","boundary":[0.439702745203454,0.7524770041567695,0.48614939014146025,0.7643059827790973],"dir":"rtl"},{"str":"454","boundary":[0.17640580625651003,0.7524770041567695,0.1963703168576323,0.7643059827790973],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................","boundary":[0.19757344175262911,0.7524770041567695,0.4374989684486407,0.7643059827790973],"dir":"ltr"},{"str":"ساير","boundary":[0.4657104398373711,0.7678689281472683,0.48605144988407645,0.7796979067695962],"dir":"rtl"},{"str":"داروها","boundary":[0.43466345888915014,0.7678689281472683,0.4619086321024159,0.7796979067695962],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4245833137327374,0.7678689281472683,0.43079806458116315,0.7796979067695962],"dir":"rtl"},{"str":"مصارف","boundary":[0.3864798965088538,0.7678689281472683,0.4206593528443264,0.7796979067695962],"dir":"rtl"},{"str":"اختصاصي","boundary":[0.3366832431705923,0.7678689281472683,0.38281362857430856,0.7796979067695962],"dir":"rtl"},{"str":"456","boundary":[0.17640659252041246,0.7678689281472683,0.19637110312153475,0.7796979067695962],"dir":"ltr"},{"str":".................................................","boundary":[0.19757422801653154,0.7678689281472683,0.33589008433856377,0.7796979067695962],"dir":"ltr"},{"str":"داروهايي","boundary":[0.44575169517153324,0.7834033699524939,0.4861007224219617,0.7952323485748218],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.42821184099996645,0.7834033699524939,0.4403133698464434,0.7952323485748218],"dir":"rtl"},{"str":"اساسا","boundary":[0.39837467827021944,0.7834033699524939,0.42289734215920166,0.7952323485748218],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.3717603507946642,0.7834033699524939,0.39299993951816137,0.7952323485748218],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.339098605557609,0.7834033699524939,0.36629023218305845,0.7952323485748218],"dir":"rtl"},{"str":"عفونتهاي","boundary":[0.28224384261281554,0.7834033699524939,0.3339129531937772,0.7952323485748218],"dir":"rtl"},{"str":"مايكوباكتريايي","boundary":[0.2102705352642721,0.7834033699524939,0.2770247236315985,0.7952323485748218],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.1959551896777663,0.7834033699524939,0.2048941231813448,0.7952323485748218],"dir":"rtl"},{"str":"كار","boundary":[0.17659977151305406,0.7834033699524939,0.19072770404220296,0.7952323485748218],"dir":"rtl"},{"str":"ميروند","boundary":[0.45239481872248916,0.798795236935867,0.4860605624810994,0.8106242155581947],"dir":"rtl"},{"str":"457","boundary":[0.17639729847787364,0.798795236935867,0.19636180907899592,0.8106242155581947],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.19756493397399272,0.798795236935867,0.4516016598904607,0.8106242155581947],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1764,0.17286,0.48639,0.81062],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"نايسريا","boundary":[0.7880779543698128,0.1728570516627079,0.8192922684049594,0.1846860302850357],"dir":"rtl"},{"str":"مننژيتيديس","boundary":[0.7298142468331035,0.1728570516627079,0.7842175800544335,0.1846860302850357],"dir":"rtl"},{"str":"322","boundary":[0.5096607976882495,0.1728570516627079,0.5296253082893717,0.1846860302850357],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................","boundary":[0.5306276334800575,0.1728570516627079,0.7282145425220924,0.1846860302850357],"dir":"ltr"},{"str":"ساير","boundary":[0.7989653707872718,0.18839149346793346,0.8193063808339772,0.20022047209026128],"dir":"rtl"},{"str":"نايسرياها","boundary":[0.7542087900272167,0.18839149346793346,0.7950999764792849,0.20022047209026128],"dir":"rtl"},{"str":"325","boundary":[0.5096615234703135,0.18839149346793346,0.5296260340714357,0.20022047209026128],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................","boundary":[0.5306283592621215,0.18839149346793346,0.7536181042303686,0.20022047209026128],"dir":"ltr"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.7864655085514599,0.20378341745843231,0.819287893551964,0.21561239608076013],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7588455092234804,0.20378341745843231,0.782703860757367,0.21561239608076013],"dir":"rtl"},{"str":"325","boundary":[0.5096597694969927,0.20378341745843231,0.529624280098115,0.21561239608076013],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.5306266052888007,0.20378341745843231,0.7564392594334868,0.21561239608076013],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.792916904673902,0.2229300734857482,0.8193131951211315,0.23718185495843228],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7717563253922918,0.2229300734857482,0.7752118544403749,0.23718185495843228],"dir":"ltr"},{"str":"21","boundary":[0.7751755653371861,0.2229300734857482,0.7900903867477571,0.23718185495843228],"dir":"ltr"},{"str":"عفونتهاي","boundary":[0.7096535734686332,0.2229300734857482,0.7689177110984173,0.23718185495843228],"dir":"rtl"},{"str":"ناشي","boundary":[0.679614260273512,0.2229300734857482,0.7067927825005879,0.23718185495843228],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.668727529316891,0.2229300734857482,0.6766143610765764,0.23718185495843228],"dir":"rtl"},{"str":"باكتريهاي","boundary":[0.6086489029266486,0.2229300734857482,0.6660260071906183,0.23718185495843228],"dir":"rtl"},{"str":"بيهوازي","boundary":[0.5582473707200695,0.2229300734857482,0.6059272201874933,0.23718185495843228],"dir":"rtl"},{"str":"328","boundary":[0.5096602936729273,0.2229300734857482,0.5364860051745569,0.23718185495843228],"dir":"ltr"},{"str":"فيزيولوژي","boundary":[0.7725524881556398,0.23955538895486939,0.8192936393266355,0.2513843675771972],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7634796881825207,0.23955538895486939,0.7686670138772217,0.2513843675771972],"dir":"rtl"},{"str":"شرايط","boundary":[0.7306171432411543,0.23955538895486939,0.7595323006619399,0.2513843675771972],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.7080372164913811,0.23955538895486939,0.7269023487114006,0.2513843675771972],"dir":"rtl"},{"str":"بيهوازيها","boundary":[0.6519889990255701,0.23955538895486939,0.7041450488894859,0.2513843675771972],"dir":"rtl"},{"str":"328","boundary":[0.5096554752864485,0.23955538895486939,0.5296199858875708,0.2513843675771972],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................","boundary":[0.5306223110782565,0.23955538895486939,0.6491794764960852,0.2513843675771972],"dir":"ltr"},{"str":"باكتريهاي","boundary":[0.7665043244514632,0.25380717042755346,0.8192326534726655,0.26563614904988125],"dir":"rtl"},{"str":"بيهوازي","boundary":[0.720536252142065,0.25380717042755346,0.7626121568495681,0.26563614904988125],"dir":"rtl"},{"str":"دخيل","boundary":[0.6911023621518091,0.25380717042755346,0.7168917375088201,0.26563614904988125],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6773927623399748,0.25380717042755346,0.6872085212190447,0.26563614904988125],"dir":"rtl"},{"str":"عفونتهاي","boundary":[0.6221510903531464,0.25380717042755346,0.6736194012297971,0.26563614904988125],"dir":"rtl"},{"str":"انساني","boundary":[0.5886844729679779,0.25380717042755346,0.6184731091025164,0.26563614904988125],"dir":"rtl"},{"str":"329","boundary":[0.5096547293437717,0.25380717042755346,0.529619239944894,0.26563614904988125],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.5306215651355797,0.25380717042755346,0.587079748664359,0.26563614904988125],"dir":"ltr"},{"str":"باكتريهايي","boundary":[0.7640863613453849,0.26805895190023754,0.8192326534726655,0.27988793052256533],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.747958798427472,0.26805895190023754,0.760060327273949,0.27988793052256533],"dir":"rtl"},{"str":"موجب","boundary":[0.715097926816975,0.26805895190023754,0.7440900574577465,0.27988793052256533],"dir":"rtl"},{"str":"ايجاد","boundary":[0.6878812002284868,0.26805895190023754,0.7113597056550517,0.27988793052256533],"dir":"rtl"},{"str":"واژينوز","boundary":[0.6536080373643356,0.26805895190023754,0.6839739726487682,0.27988793052256533],"dir":"rtl"},{"str":"ميشوند","boundary":[0.612480911259702,0.26805895190023754,0.6497744363428645,0.27988793052256533],"dir":"rtl"},{"str":"330","boundary":[0.5096614226672489,0.26805895190023754,0.5296259332683713,0.27988793052256533],"dir":"ltr"},{"str":"............................","boundary":[0.5306282584590569,0.26805895190023754,0.6096697153993479,0.27988793052256533],"dir":"ltr"},{"str":"پاتوژنز","boundary":[0.7902960249991599,0.2823107333729216,0.8193517422129631,0.29413971199524946],"dir":"rtl"},{"str":"عفونتهاي","boundary":[0.7350543530123315,0.2823107333729216,0.7865226638889821,0.29413971199524946],"dir":"rtl"},{"str":"بيهوازي","boundary":[0.6886830079634418,0.2823107333729216,0.7311621854104363,0.29413971199524946],"dir":"rtl"},{"str":"333","boundary":[0.5096566849232215,0.2823107333729216,0.5296211955243438,0.29413971199524946],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................","boundary":[0.5306235207150295,0.2823107333729216,0.685873485433957,0.29413971199524946],"dir":"ltr"},{"str":"ماهيت","boundary":[0.789288236282383,0.29656251484560575,0.819242532172978,0.3083914934679335],"dir":"rtl"},{"str":"چند","boundary":[0.7681189274553946,0.29656251484560575,0.7853609287322334,0.3083914934679335],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروبي","boundary":[0.7249754376533045,0.29656251484560575,0.7642853264339234,0.3083914934679335],"dir":"rtl"},{"str":"بودن","boundary":[0.6985652565437988,0.29656251484560575,0.7211284499848795,0.3083914934679335],"dir":"rtl"},{"str":"عفونتهاي","boundary":[0.6431211115217901,0.29656251484560575,0.6945894223984408,0.3083914934679335],"dir":"rtl"},{"str":"بيهوازي","boundary":[0.5969522395080807,0.29656251484560575,0.6392289439198949,0.3083914934679335],"dir":"rtl"},{"str":"334","boundary":[0.5096579147206073,0.29656251484560575,0.5296224253217297,0.3083914934679335],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.5306247505124153,0.29656251484560575,0.5955516615705114,0.3083914934679335],"dir":"ltr"},{"str":"تشخيص","boundary":[0.7786023856725244,0.31081429631828983,0.81943165888243,0.32264327494061756],"dir":"rtl"},{"str":"عفونتهاي","boundary":[0.7231582406505157,0.31081429631828983,0.7746265515271664,0.32264327494061756],"dir":"rtl"},{"str":"بيهوازي","boundary":[0.6769893686368064,0.31081429631828983,0.7192660730486206,0.32264327494061756],"dir":"rtl"},{"str":"334","boundary":[0.5096562817109638,0.31081429631828983,0.5296207923120861,0.32264327494061756],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................","boundary":[0.5306231175027719,0.31081429631828983,0.6745831188468128,0.32264327494061756],"dir":"ltr"},{"str":"درمان","boundary":[0.7921104801585969,0.3250660777909739,0.8193021067840462,0.33689505641330164],"dir":"rtl"},{"str":"عفونتهاي","boundary":[0.7368688081717684,0.3250660777909739,0.788337119048419,0.33689505641330164],"dir":"rtl"},{"str":"بيهوازي","boundary":[0.690699936158059,0.3250660777909739,0.7329766405698732,0.33689505641330164],"dir":"rtl"},{"str":"335","boundary":[0.5096572494203824,0.3250660777909739,0.5296217600215046,0.33689505641330164],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................","boundary":[0.5306240852121904,0.3250660777909739,0.6886969591075568,0.33689505641330164],"dir":"ltr"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.7864655085514599,0.339317859263658,0.819287893551964,0.3511468378859858],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7588455092234804,0.339317859263658,0.782703860757367,0.3511468378859858],"dir":"rtl"},{"str":"335","boundary":[0.5096597694969927,0.339317859263658,0.529624280098115,0.3511468378859858],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.5306266052888007,0.339317859263658,0.7564392594334868,0.3511468378859858],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.792916904673902,0.358321997476247,0.8193131951211315,0.3725737789489311],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.761676018950976,0.358321997476247,0.7754134605692014,0.3725737789489311],"dir":"ltr"},{"str":"22","boundary":[0.7650952588958704,0.358321997476247,0.7800100803064413,0.3725737789489311],"dir":"ltr"},{"str":"لژيونلا،","boundary":[0.7076375121803703,0.358321997476247,0.7485716205772655,0.3725737789489311],"dir":"rtl"},{"str":"بارتونلا","boundary":[0.6554215248143543,0.358321997476247,0.6945633547259836,0.3725737789489311],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.636067336447028,0.358321997476247,0.6424380901179395,0.3725737789489311],"dir":"rtl"},{"str":"پاتوژنهاي","boundary":[0.5695373139343437,0.358321997476247,0.6230839017506132,0.3725737789489311],"dir":"rtl"},{"str":"باكتريايي","boundary":[0.5098618998017541,0.358321997476247,0.5567353247538726,0.3725737789489311],"dir":"rtl"},{"str":"غيرمعمولي","boundary":[0.7604583179328653,0.3772768668349169,0.8193535163468971,0.391528648307601],"dir":"rtl"},{"str":"337","boundary":[0.5096602936729278,0.3772768668349169,0.5387218171432413,0.391528648307601],"dir":"ltr"},{"str":"لژيونلا","boundary":[0.7890864083868149,0.39504232482185275,0.8192615839521521,0.40687130344418054],"dir":"rtl"},{"str":"پنوموفيلا","boundary":[0.7437257551829574,0.39504232482185275,0.7852226874096971,0.40687130344418054],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7346529552098381,0.39504232482185275,0.7398402809045392,0.40687130344418054],"dir":"rtl"},{"str":"ساير","boundary":[0.7104582641712306,0.39504232482185275,0.7308009475488052,0.40687130344418054],"dir":"rtl"},{"str":"لژونلاها","boundary":[0.6705409562850708,0.39504232482185275,0.7066464164510599,0.40687130344418054],"dir":"rtl"},{"str":"337","boundary":[0.5096585598602195,0.39504232482185275,0.5296230704613417,0.40687130344418054],"dir":"ltr"},{"str":".................................................","boundary":[0.5306253956520275,0.39504232482185275,0.6689412519740597,0.40687130344418054],"dir":"ltr"},{"str":"بارتونلا","boundary":[0.7866671146802863,0.4104342488123516,0.8193489398877726,0.4222632274346793],"dir":"rtl"},{"str":"341","boundary":[0.509660575921508,0.4104342488123516,0.5296250865226304,0.4222632274346793],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.5306274117133161,0.4104342488123516,0.784664137629784,0.4222632274346793],"dir":"ltr"},{"str":"استرپتوباسيلوس","boundary":[0.746346050199926,0.42582617280285034,0.8194672625247807,0.43765515142517813],"dir":"rtl"},{"str":"مونيليفورميس","boundary":[0.6790095426900974,0.42582617280285034,0.7425743624206174,0.43765515142517813],"dir":"rtl"},{"str":"344","boundary":[0.5096600920667985,0.42582617280285034,0.5296246026679208,0.43765515142517813],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................","boundary":[0.5306269278586065,0.42582617280285034,0.6774098383790864,0.43765515142517813],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.792916904673902,0.44511534664489316,0.8193131951211315,0.45936712811757724],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7695386579752024,0.44511534664489316,0.7729941870232854,0.45936712811757724],"dir":"ltr"},{"str":"23","boundary":[0.7729578979200967,0.44511534664489316,0.7900903867477571,0.45936712811757724],"dir":"ltr"},{"str":"مايكوباكتريا","boundary":[0.7058230570209334,0.44511534664489316,0.766808910990894,0.45936712811757724],"dir":"rtl"},{"str":"348","boundary":[0.5096602936729276,0.44511534664489316,0.5364860051745572,0.45936712811757724],"dir":"ltr"},{"str":"مايكوباكتريوم","boundary":[0.7572329424414502,0.46174066211401427,0.8193503309700614,0.473569640736342],"dir":"rtl"},{"str":"توبركلوزيس","boundary":[0.6979602163905781,0.46174066211401427,0.7534411746917106,0.473569640736342],"dir":"rtl"},{"str":"348","boundary":[0.5096602936729275,0.46174066211401427,0.5296248042740499,0.473569640736342],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................","boundary":[0.5306271294647356,0.46174066211401427,0.6971670575585497,0.473569640736342],"dir":"ltr"},{"str":"ساير","boundary":[0.7989653707872718,0.47599244358669834,0.8193063808339772,0.48782142220902613],"dir":"rtl"},{"str":"مايكوباكتريومها","boundary":[0.7229610093746849,0.47599244358669834,0.7951585430597089,0.48782142220902613],"dir":"rtl"},{"str":"360","boundary":[0.5096615234703135,0.47599244358669834,0.5296260340714357,0.48782142220902613],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................","boundary":[0.5306283592621215,0.47599244358669834,0.7225711232821477,0.48782142220902613],"dir":"ltr"},{"str":"مايكوباكتريوم","boundary":[0.7572329424414502,0.4902442250593824,0.8193503309700614,0.5020732036817102],"dir":"rtl"},{"str":"لپره","boundary":[0.7364669063539531,0.4902442250593824,0.7535164745808272,0.5020732036817102],"dir":"rtl"},{"str":"362","boundary":[0.5096602936729276,0.4902442250593824,0.52962480427405,0.5020732036817102],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.5306271294647357,0.4902442250593824,0.7338598568596485,0.5020732036817102],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.792916904673902,0.5092483632719715,0.8193131951211315,0.5235001447446556],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7717563253922918,0.5092483632719715,0.7752118544403749,0.5235001447446556],"dir":"ltr"},{"str":"24","boundary":[0.7751755653371861,0.5092483632719715,0.7900903867477571,0.5235001447446556],"dir":"ltr"},{"str":"اسپيروكتها","boundary":[0.7052182386344543,0.5092483632719715,0.7688673095662106,0.5235001447446556],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6959443567084438,0.5092483632719715,0.7023151103793553,0.5235001447446556],"dir":"rtl"},{"str":"ساير","boundary":[0.6705419844763281,0.5092483632719715,0.6932831558079364,0.5235001447446556],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروارگانيسمهاي","boundary":[0.570545344578475,0.5092483632719715,0.6677396592856423,0.5235001447446556],"dir":"rtl"},{"str":"مارپيچي","boundary":[0.5243775410772487,0.5092483632719715,0.5676623769362588,0.5235001447446556],"dir":"rtl"},{"str":"366","boundary":[0.4997815933604381,0.5092483632719715,0.5243896374449782,0.5235001447446556],"dir":"ltr"},{"str":"تروپونما","boundary":[0.7836430227478915,0.5268713034441805,0.8193652901448204,0.5387002820665083],"dir":"rtl"},{"str":"پاليدوم","boundary":[0.748966587144249,0.5268713034441805,0.779839541682067,0.5387002820665083],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7398937871711297,0.5268713034441805,0.7450811128658309,0.5387002820665083],"dir":"rtl"},{"str":"سيفليس","boundary":[0.6979617889183828,0.5268713034441805,0.736016679547058,0.5387002820665083],"dir":"rtl"},{"str":"366","boundary":[0.5096618662007322,0.5268713034441805,0.5296263768018544,0.5387002820665083],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................","boundary":[0.5306287019925402,0.5268713034441805,0.6971686300863543,0.5387002820665083],"dir":"ltr"},{"str":"گونههاي","boundary":[0.7783998521555056,0.5422632274346794,0.81929940526192,0.5540922060570072],"dir":"rtl"},{"str":"بورليا","boundary":[0.7517888713416887,0.5422632274346794,0.7744775645979637,0.5540922060570072],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7427160713685694,0.5422632274346794,0.7479033970632706,0.5540922060570072],"dir":"rtl"},{"str":"تب","boundary":[0.724168872013709,0.5422632274346794,0.7386933839588722,0.5540922060570072],"dir":"rtl"},{"str":"راجعه","boundary":[0.6951382547629446,0.5422632274346794,0.720310171029199,0.5540922060570072],"dir":"rtl"},{"str":"371","boundary":[0.509661241221733,0.5422632274346794,0.5296257518228552,0.5540922060570072],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................","boundary":[0.530628077013541,0.5422632274346794,0.6943450959309161,0.5540922060570072],"dir":"ltr"},{"str":"بورليا","boundary":[0.7965463996505493,0.5576551514251782,0.8192350929068243,0.5694841300475059],"dir":"rtl"},{"str":"بورگدوفري","boundary":[0.7417113470649507,0.5576551514251782,0.7926291320856153,0.5694841300475059],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7326385470918314,0.5576551514251782,0.7378258727865326,0.5694841300475059],"dir":"rtl"},{"str":"بيماري","boundary":[0.6969530929740261,0.5576551514251782,0.7287463794899363,0.5694841300475059],"dir":"rtl"},{"str":"لايم","boundary":[0.6729608749705988,0.5576551514251782,0.6932048318268872,0.5694841300475059],"dir":"rtl"},{"str":"373","boundary":[0.509660515439669,0.5576551514251782,0.5296250260407913,0.5694841300475059],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................","boundary":[0.5306273512314771,0.5576551514251782,0.6717644433990789,0.5694841300475059],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.792916904673902,0.576944325267221,0.8193131951211315,0.591196106739905],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.769941870232855,0.576944325267221,0.7752118544403749,0.591196106739905],"dir":"ltr"},{"str":"25","boundary":[0.7733611101777493,0.576944325267221,0.7882759315883202,0.591196106739905],"dir":"ltr"},{"str":"مايكوپلاسماها","boundary":[0.6902993851013072,0.576944325267221,0.7653976680891098,0.591196106739905],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6794126541446861,0.576944325267221,0.6857834078155977,0.591196106739905],"dir":"rtl"},{"str":"باكتريهاي","boundary":[0.617519572595007,0.576944325267221,0.6747535365075099,0.591196106739905],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.5844561674674911,0.576944325267221,0.6131668962736467,0.591196106739905],"dir":"rtl"},{"str":"ديواره","boundary":[0.5497799133093647,0.576944325267221,0.5798736601592689,0.591196106739905],"dir":"rtl"},{"str":"سلولي","boundary":[0.5098618998017541,0.576944325267221,0.5452034541850074,0.591196106739905],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.8154867107960083,0.5958991946258907,0.8190511071536576,0.6101509760985747],"dir":"rtl"},{"str":"اقص","boundary":[0.7882799637108968,0.5958991946258907,0.8152205907059574,0.6101509760985747],"dir":"rtl"},{"str":"381","boundary":[0.5096602936729278,0.5958991946258907,0.5365041497261518,0.6101509760985747],"dir":"ltr"},{"str":"مايكوپلاسماها","boundary":[0.7536034877860287,0.6125243913301662,0.8193503309700614,0.624353369952494],"dir":"rtl"},{"str":"381","boundary":[0.5096602936729276,0.6125243913301662,0.52962480427405,0.624353369952494],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................","boundary":[0.5306271294647357,0.6125243913301662,0.7507939652565438,0.624353369952494],"dir":"ltr"},{"str":"مايكوپلاسما","boundary":[0.7634824098652598,0.6267761728028503,0.8193549275897987,0.6386051514251782],"dir":"rtl"},{"str":"پنومونيه","boundary":[0.7233626289439198,0.6267761728028503,0.7596872954537817,0.6386051514251782],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7142898289708005,0.6267761728028503,0.7194771546655017,0.6386051514251782],"dir":"rtl"},{"str":"پنومونيهاي","boundary":[0.6540080844057656,0.6267761728028503,0.7105248345149691,0.6386051514251782],"dir":"rtl"},{"str":"غيرتيپيك","boundary":[0.605421249285978,0.6267761728028503,0.6500690635395313,0.6386051514251782],"dir":"rtl"},{"str":"384","boundary":[0.5096598703000569,0.6267761728028503,0.5296243809011791,0.6386051514251782],"dir":"ltr"},{"str":"..........................","boundary":[0.5306267060918649,0.6267761728028503,0.604022344679278,0.6386051514251782],"dir":"ltr"},{"str":"مايكوپلاسما","boundary":[0.7634811599072612,0.6410279542755344,0.8193503309700614,0.6528569328978622],"dir":"rtl"},{"str":"هومينيس","boundary":[0.7161041430059472,0.6410279542755344,0.7597262054366453,0.6528569328978622],"dir":"rtl"},{"str":"385","boundary":[0.5096586203420581,0.6410279542755344,0.5296231309431805,0.6528569328978622],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.5334483653103053,0.6410279542755344,0.7141011659554449,0.6528569328978622],"dir":"ltr"},{"str":"اورهآپلاسما","boundary":[0.7683217028997681,0.6552797357482185,0.8193566210812808,0.6671087143705463],"dir":"rtl"},{"str":"اورهآليتيكوم","boundary":[0.7106637411377305,0.6552797357482185,0.7645232418265514,0.6671087143705463],"dir":"rtl"},{"str":"386","boundary":[0.5096632371224084,0.6552797357482185,0.5296277477235306,0.6671087143705463],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................","boundary":[0.5306300729142164,0.6552797357482185,0.7084599643829171,0.6671087143705463],"dir":"ltr"},{"str":"مايكوپلاسما","boundary":[0.7634824098652598,0.6695315172209025,0.8193549275897987,0.6813604958432304],"dir":"rtl"},{"str":"جنيتاليوم","boundary":[0.7195323745841873,0.6695315172209025,0.7596488088437888,0.6813604958432304],"dir":"rtl"},{"str":"386","boundary":[0.509659870300057,0.6695315172209025,0.5296243809011794,0.6813604958432304],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................","boundary":[0.5306267060918651,0.6695315172209025,0.7169253250898827,0.6813604958432304],"dir":"ltr"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.7864655085514599,0.6837834174584322,0.819287893551964,0.6956123960807601],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7588455092234804,0.6837834174584322,0.782703860757367,0.6956123960807601],"dir":"rtl"},{"str":"386","boundary":[0.5096597694969927,0.6837834174584322,0.529624280098115,0.6956123960807601],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.5306266052888007,0.6837834174584322,0.7564392594334868,0.6956123960807601],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.792916904673902,0.7027875556710214,0.8193131951211315,0.7170393371437054],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7717563253922919,0.7027875556710214,0.7754134605692014,0.7170393371437054],"dir":"ltr"},{"str":"26","boundary":[0.7751755653371861,0.7027875556710214,0.7900903867477571,0.7170393371437054],"dir":"ltr"},{"str":"ريكتزيا","boundary":[0.7322334598971809,0.7027875556710214,0.7689197271597057,0.7170393371437054],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7229595779711704,0.7027875556710214,0.7293303316420819,0.7170393371437054],"dir":"rtl"},{"str":"جنسهاي","boundary":[0.6689291354457176,0.7027875556710214,0.7198891166291456,0.7170393371437054],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبط","boundary":[0.6352609119317228,0.7027875556710214,0.665959477168106,0.7170393371437054],"dir":"rtl"},{"str":"388","boundary":[0.5096602936729278,0.7027875556710214,0.5387218171432413,0.7170393371437054],"dir":"ltr"},{"str":"خصوصيات","boundary":[0.7691272000268807,0.7204104958432304,0.8194509525889587,0.7322394744655581],"dir":"rtl"},{"str":"عمومي","boundary":[0.732233601021471,0.7204104958432304,0.7653772655488726,0.7322394744655581],"dir":"rtl"},{"str":"388","boundary":[0.5096605154396694,0.7204104958432304,0.5296250260407916,0.7322394744655581],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................","boundary":[0.5306273512314774,0.7204104958432304,0.7310371694499512,0.7322394744655581],"dir":"ltr"},{"str":"ريكتزيا","boundary":[0.7872711669634758,0.7348047951306413,0.8193756930210678,0.7466337737529691],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7781983669903565,0.7348047951306413,0.7833856926850576,0.7466337737529691],"dir":"rtl"},{"str":"اورنيتيا","boundary":[0.7443284768656965,0.7348047951306413,0.7745237324014649,0.7466337737529691],"dir":"rtl"},{"str":"388","boundary":[0.5096588824300258,0.7348047951306413,0.5296233930311481,0.7466337737529691],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................","boundary":[0.5306257182218338,0.7348047951306413,0.7423254998151942,0.7466337737529691],"dir":"ltr"},{"str":"ارليشيا","boundary":[0.7902964080508047,0.7490565766033254,0.8193956318672088,0.7608855552256533],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7812236080776854,0.7490565766033254,0.7864109337723866,0.7608855552256533],"dir":"rtl"},{"str":"آناپلاسما","boundary":[0.7370727730923018,0.7490565766033254,0.7774435536440306,0.7608855552256533],"dir":"rtl"},{"str":"394","boundary":[0.5096604146366048,0.7490565766033254,0.5296249252377272,0.7608855552256533],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................","boundary":[0.5306272504284129,0.7490565766033254,0.7366828869997646,0.7608855552256533],"dir":"ltr"},{"str":"مرور","boundary":[0.7987634824098652,0.7633083580760095,0.8192785188669736,0.7751373366983373],"dir":"rtl"},{"str":"مفاهيم","boundary":[0.7632821746581094,0.7633083580760095,0.7948545814992776,0.7751373366983373],"dir":"rtl"},{"str":"397","boundary":[0.5096621081280871,0.7633083580760095,0.5296266187292095,0.7751373366983373],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.5306289439198951,0.7633083580760095,0.7620857430865898,0.7751373366983373],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.792916904673902,0.7823124962885986,0.8193131951211315,0.7965642777612827],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7695386579752024,0.7823124962885986,0.7729941870232854,0.7965642777612827],"dir":"ltr"},{"str":"27","boundary":[0.7729578979200967,0.7823124962885986,0.7900903867477571,0.7965642777612827],"dir":"ltr"},{"str":"كلاميدياها","boundary":[0.7126776654010281,0.7823124962885986,0.766595208494338,0.7965642777612827],"dir":"rtl"},{"str":"400","boundary":[0.5096602936729275,0.7823124962885986,0.5274701790934443,0.7965642777612827],"dir":"ltr"},{"str":"تراخم","boundary":[0.7933201169315547,0.7999354364608074,0.8197085447397601,0.8117644150831353],"dir":"rtl"},{"str":"404","boundary":[0.5096604146366049,0.7999354364608074,0.5296249252377272,0.8117644150831353],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.530627250428413,0.7999354364608074,0.7931327038741978,0.8117644150831353],"dir":"ltr"},{"str":"عفونتهاي","boundary":[0.7679171398810524,0.8154698782660331,0.8193837774268338,0.827298856888361],"dir":"rtl"},{"str":"تناسلي","boundary":[0.7310235408756426,0.8154698782660331,0.7619517153321461,0.827298856888361],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.719733577500756,0.8154698782660331,0.7249209031954571,0.827298856888361],"dir":"rtl"},{"str":"كونژونكتيويت","boundary":[0.6501815799200295,0.8154698782660331,0.713738032996203,0.827298856888361],"dir":"rtl"},{"str":"انكلوز","boundary":[0.6181272537885151,0.8154698782660331,0.6442061153859077,0.827298856888361],"dir":"rtl"},{"str":"يوني","boundary":[0.5963538725177244,0.8154698782660331,0.6178277275629178,0.827298856888361],"dir":"rtl"},{"str":"ناشي","boundary":[0.5669199825274688,0.8154698782660331,0.5902830281240549,0.827298856888361],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5540186015254863,0.8154698782660331,0.560906031383354,0.827298856888361],"dir":"rtl"},{"str":"كلاميديا","boundary":[0.5098677665401027,0.8154698782660331,0.548046483653103,0.827298856888361],"dir":"rtl"},{"str":"تراكوماتيس","boundary":[0.7659074695070729,0.8308617452494061,0.8195360505359363,0.8426907238717339],"dir":"rtl"},{"str":"405","boundary":[0.5096669668357917,0.8308617452494061,0.5296314774369141,0.8426907238717339],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.5306338026275998,0.8308617452494061,0.7649135109707335,0.8426907238717339],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49978,0.17286,0.81971,0.84269],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/389c37d6d24996a0/pages/7aa204ce2a5c625cdaac29e9a7184e49.jpg","blurred":"/storage/books/389c37d6d24996a0/pages/1eb636e19ec5576e28a05bafd70943d9.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.29132,0.20739,0.22582,0.30435]},"elements":[{"words":[{"str":"ࡑ","boundary":[0.7038037901952219,0.2073867586104513,0.7741841692147441,0.26681668735154396],"dir":"rtl"},{"str":"ম","boundary":[0.7038037901952219,0.2073867586104513,0.7354140183461577,0.26681668735154396],"dir":"ltr"},{"str":"ش","boundary":[0.634252881287591,0.24344289637767227,0.7036944995127851,0.3028728251187649],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.63425,0.20739,0.77418,0.30287],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"کൎیات","boundary":[0.5570680151876617,0.6226838559976248,0.700667564933974,0.6956519225059381],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5286188098518195,0.6362219937648456,0.5522928530627331,0.6956519225059381],"dir":"rtl"},{"str":"න඿","boundary":[0.5032129296730621,0.61427452108076,0.5284674842915225,0.6737044498218526],"dir":"ltr"},{"str":"ری","boundary":[0.4140989886092537,0.6303800317695962,0.5031877087463459,0.6956519225059381],"dir":"rtl"},{"str":"ত","boundary":[0.39051742212963275,0.6270994997030878,0.41405695373139345,0.6865294284441804],"dir":"ltr"},{"str":"نا","boundary":[0.3594704613420248,0.6362219937648456,0.39055945700749306,0.6956519225059381],"dir":"rtl"},{"str":"ਉ","boundary":[0.32943233762306373,0.6172697894893112,0.3594452404153086,0.6766997182304039],"dir":"ltr"},{"str":"ی","boundary":[0.29131511037935554,0.6362219937648456,0.32914650045361377,0.6956519225059381],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.29132,0.61427,0.70067,0.69565],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/389c37d6d24996a0/pages/224cf132c424db052c852cedaa0f961b.jpg","blurred":"/storage/books/389c37d6d24996a0/pages/df3cf1ef4191a9fcbb5b3db76f1af5c2.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.16693,0.10756,0.16621,0.18647]},"elements":[{"words":[{"str":"/","boundary":[0.8066180571889385,0.10756078904394303,0.8142307046134203,0.12181257051662712],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.80662,0.10756,0.81423,0.12181],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"2","boundary":[0.8227546117401969,0.10756078904394303,0.8337219851483485,0.12181257051662712],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.82275,0.10756,0.83372,0.12181],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ميكروبيولوژي","boundary":[0.7199362118208393,0.10904546559530884,0.7989174288498371,0.12087444421763664],"dir":"rtl"},{"str":"جاوتز","boundary":[0.683847484963543,0.10904546559530884,0.7161745640267465,0.12087444421763664],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.68385,0.10905,0.79892,0.12087],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"علم","boundary":[0.6386882161217701,0.17612995100950124,0.6906421155203117,0.2046335139548694],"dir":"rtl"},{"str":"میکروب","boundary":[0.5136924162494539,0.17612995100950124,0.6288498370350458,0.2046335139548694],"dir":"rtl"},{"str":"شناسی","boundary":[0.40744598635798523,0.17612995100950124,0.5037612983434696,0.2046335139548694],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.8215450152884647,0.2287563242280285,0.8336450119283626,0.2347420724465558],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8146889150230168,0.2287563242280285,0.8162045898995329,0.2347420724465558],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8161012869191223,0.2287563242280285,0.8194882698834045,0.2347420724465558],"dir":"ltr"},{"str":"علم","boundary":[0.8042062027485636,0.2287563242280285,0.8126618057188938,0.2347420724465558],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروبشناسي","boundary":[0.766707220859514,0.2287563242280285,0.8020664762608783,0.2347420724465558],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.46510195221934725,0.23357372209026137,0.48604052283189386,0.24668536104513072],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.4332480225798862,0.23357372209026137,0.46024243809011767,0.24668536104513072],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.41732105776015566,0.23357372209026137,0.4284052014381235,0.24668536104513072],"dir":"rtl"},{"str":"قسمتهاي","boundary":[0.3558315110379353,0.23357372209026137,0.41264331171667595,0.24668536104513072],"dir":"rtl"},{"str":"ديگر","boundary":[0.32720303753234076,0.23357372209026137,0.3510517522932695,0.24668536104513072],"dir":"rtl"},{"str":"زيستشناسي","boundary":[0.25563463593293206,0.23357372209026137,0.3224195692349045,0.24668536104513072],"dir":"rtl"},{"str":"ديده","boundary":[0.2288201337320652,0.23357372209026137,0.25094761600752635,0.24668536104513072],"dir":"rtl"},{"str":"نميشود","boundary":[0.18265289472799945,0.23357372209026137,0.2241702093343635,0.24668536104513072],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.17962960922012,0.23357372209026137,0.18274563354725956,0.24668536104513072],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.16713027116024298,0.23357372209026137,0.1749685561641071,0.24668536104513072],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.8054164846611336,0.24249231368764848,0.8336090857162057,0.25560395264251784],"dir":"rtl"},{"str":"لحاظ","boundary":[0.4594615772319476,0.25138850593824236,0.4861666476260876,0.2645001448931117],"dir":"rtl"},{"str":"شكل","boundary":[0.42760764759248654,0.25138850593824236,0.45464286818319255,0.2645001448931117],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4171244514633242,0.25138850593824236,0.4228742582574508,0.2645001448931117],"dir":"rtl"},{"str":"عملكرد،","boundary":[0.3711575283088603,0.25138850593824236,0.412250099123013,0.2645001448931117],"dir":"rtl"},{"str":"خصوصيات","boundary":[0.3106751251638047,0.25138850593824236,0.3662479352172303,0.2645001448931117],"dir":"rtl"},{"str":"بيوشيميايي","boundary":[0.2501927220187491,0.25138850593824236,0.3058267396928864,0.2645001448931117],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.23769338395887207,0.25138850593824236,0.24549828298780257,0.2645001448931117],"dir":"rtl"},{"str":"مكانيسمهاي","boundary":[0.16713212593662824,0.25138850593824236,0.23285056281710936,0.2645001448931117],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروبشناسي","boundary":[0.7642886730956622,0.26093583135391923,0.8335794092940425,0.27404747030878857],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.7257816605624812,0.26093583135391923,0.7589969960686805,0.27404747030878857],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروارگانيسمها","boundary":[0.6362682974362421,0.26093583135391923,0.7204343402439434,0.27404747030878857],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6076416787070328,0.26093583135391923,0.631082342663217,0.27404747030878857],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5888935990054098,0.26093583135391923,0.6025633009643494,0.27404747030878857],"dir":"rtl"},{"str":"گروهي","boundary":[0.5479679580659254,0.26093583135391923,0.5838894123181346,0.27404747030878857],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگ","boundary":[0.5147043983737107,0.26093583135391923,0.5429099828634791,0.27404747030878857],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتيكي،","boundary":[0.4469603843956854,0.2692032897862234,0.4860145559625011,0.2823149287410927],"dir":"rtl"},{"str":"بررسي","boundary":[0.40845522663888956,0.2692032897862234,0.4419357951681729,0.2823149287410927],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروارگانيسم","boundary":[0.3249884345284095,0.2692032897862234,0.4035048284667851,0.2823149287410927],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.30785401028191234,0.2692032897862234,0.3244264372836932,0.2823149287410927],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.2880969322267395,0.2692032897862234,0.3030000604818385,0.2823149287410927],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.27539542354087543,0.2692032897862234,0.2832633849669028,0.2823149287410927],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.25503183360774145,0.2692032897862234,0.27062864823090604,0.2823149287410927],"dir":"rtl"},{"str":"محدوده","boundary":[0.20523479721783522,0.2692032897862234,0.25017417425489713,0.2823149287410927],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.16713236786398306,0.26920243467933486,0.20037923456873086,0.2823140736342042],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8279983871509694,0.2787506152019002,0.8337481939450959,0.2918622541567696],"dir":"rtl"},{"str":"متنوع","boundary":[0.7953394845603307,0.2787506152019002,0.8234486206780686,0.2918622541567696],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7830423171264407,0.2787506152019002,0.7908806021303049,0.2918622541567696],"dir":"rtl"},{"str":"ارگانيسمهاي","boundary":[0.7124773495514262,0.2787506152019002,0.7785797251436443,0.2918622541567696],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروسكپي","boundary":[0.6469555189677765,0.2787506152019002,0.7079591142770739,0.2918622541567696],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.6219568428480224,0.2787506152019002,0.6425263129599138,0.2918622541567696],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.611876133194449,0.2787506152019002,0.6176259399885755,0.2918622541567696],"dir":"rtl"},{"str":"بصورت","boundary":[0.5699414939014146,0.2787506152019002,0.6074376533046604,0.2918622541567696],"dir":"rtl"},{"str":"تكسلولي","boundary":[0.5147025435973254,0.2787506152019002,0.5656217197002789,0.2918622541567696],"dir":"rtl"},{"str":"زيستشناسي","boundary":[0.4193411511709955,0.2870172185273158,0.485925768623366,0.3001288574821852],"dir":"rtl"},{"str":"ميرساند","boundary":[0.37095559961022806,0.2870172185273158,0.4147802560397835,0.3001288574821852],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3679304593259634,0.2870172185273158,0.37106874096972536,0.3001288574821852],"dir":"ltr"},{"str":"بنابراين،","boundary":[0.3229762440778199,0.2870172185273158,0.36371455260239904,0.3001288574821852],"dir":"rtl"},{"str":"نياز","boundary":[0.30241233829508407,0.2870172185273158,0.31872324182655143,0.3001288574821852],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.28809717415409425,0.2870172185273158,0.2982613487450018,0.3001288574821852],"dir":"rtl"},{"str":"قوه","boundary":[0.26672829542018067,0.28711325103919233,0.28381078592789216,0.3002248899940617],"dir":"rtl"},{"str":"ابتكار","boundary":[0.23023742481771442,0.28711325103919233,0.26271826887537375,0.3002248899940617],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.22176851584288157,0.2870172185273158,0.2259232149457343,0.3001288574821852],"dir":"ltr"},{"str":"يك","boundary":[0.20241577903968275,0.2870172185273158,0.22194286482309059,0.3001288574821852],"dir":"rtl"},{"str":"تست","boundary":[0.16713422264036823,0.2870172185273158,0.19813124558986586,0.3001288574821852],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.8259822452202548,0.2965653990498812,0.8337871442491852,0.3096770380047506],"dir":"rtl"},{"str":"دسته","boundary":[0.7955398004099324,0.2965653990498812,0.8211338597493364,0.3096770380047506],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.7721566345216895,0.2965653990498812,0.7948887738987266,0.3096770380047506],"dir":"rtl"},{"str":"سلولي","boundary":[0.735866079768825,0.2965653990498812,0.767260024864756,0.3096770380047506],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.6923214945734351,0.2965653990498812,0.7309045529384094,0.3096770380047506],"dir":"rtl"},{"str":"ميشوند","boundary":[0.6463564261953564,0.2965653990498812,0.6876233459897182,0.3096770380047506],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6433331406874769,0.2965653990498812,0.6464491650146165,0.3096770380047506],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.6221627230267801,0.2965653990498812,0.6390875575417493,0.3096770380047506],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.5983733611101778,0.2965653990498812,0.6175350559457008,0.3096770380047506],"dir":"rtl"},{"str":"ويروسها","boundary":[0.5453527233627902,0.2965653990498812,0.5937809347804174,0.3096770380047506],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5328533853029132,0.2965653990498812,0.5407213467289406,0.3096770380047506],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.5147099627028662,0.2965653990498812,0.5282053156815968,0.3096770380047506],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.47922075199086045,0.30483200237529684,0.48617245388259794,0.3179436413301662],"dir":"rtl"},{"str":"شايستگي","boundary":[0.42640043009307477,0.30483200237529684,0.4746542925304928,0.3179436413301662],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.40261106817647246,0.30483200237529684,0.4221381539598803,0.3179436413301662],"dir":"rtl"},{"str":"فرضيه","boundary":[0.3655155404724303,0.30483200237529684,0.3984563690736198,0.3179436413301662],"dir":"rtl"},{"str":"علمي","boundary":[0.33325726958099516,0.30483200237529684,0.36118649238936856,0.3179436413301662],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.3292249857195658,0.30483200237529684,0.3333648466113369,0.3179436413301662],"dir":"ltr"},{"str":"را","boundary":[0.31712998891166283,0.30483200237529684,0.3249979503376902,0.3179436413301662],"dir":"rtl"},{"str":"ميتوان","boundary":[0.2637068646886865,0.30483200237529684,0.31277126440643793,0.3179436413301662],"dir":"rtl"},{"str":"بهطور","boundary":[0.21875079466415778,0.30483200237529684,0.25954474648029296,0.3179436413301662],"dir":"rtl"},{"str":"كامل","boundary":[0.18246023991129326,0.30483200237529684,0.2144922280837337,0.3179436413301662],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.16713793219313863,0.30483200237529684,0.17822207587110644,0.3179436413301662],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.822562037565942,0.3143801828978622,0.8336461812439099,0.32749182185273157],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.8088533853029133,0.3143801828978622,0.8181124290178422,0.32749182185273157],"dir":"rtl"},{"str":"ميگيرد،","boundary":[0.7622799502704882,0.3143801828978622,0.804290635395316,0.32749182185273157],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7441365276704413,0.3143801828978622,0.7578062296293808,0.32749182185273157],"dir":"rtl"},{"str":"موجوداتي","boundary":[0.6915165216222574,0.3143801828978622,0.7398260273512316,0.32749182185273157],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروسكوپي","boundary":[0.6205509223480394,0.3143801828978622,0.6871559423406473,0.32749182185273157],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.5840600517455732,0.3143801828978622,0.6162682436746078,0.32749182185273157],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5806324249857197,0.3143801828978622,0.5841008568260476,0.32749182185273157],"dir":"ltr"},{"str":"ولي","boundary":[0.5522079768824973,0.3143801828978622,0.5764573233426298,0.32749182185273157],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.5395083229730185,0.3143801828978622,0.547899331339673,0.32749182185273157],"dir":"rtl"},{"str":"لول","boundary":[0.5147081079264811,0.3143801828978622,0.5339829441215014,0.32749182185273157],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروب","boundary":[0.4443472463962905,0.3226467862232778,0.4860296361009375,0.3357584251781472],"dir":"rtl"},{"str":"شناسي","boundary":[0.40826257182218345,0.3226467862232778,0.4436962198850847,0.3357584251781472],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.3647142770740231,0.3226467862232778,0.40329733543899743,0.3357584251781472],"dir":"rtl"},{"str":"نمود","boundary":[0.3377013137999396,0.3226467862232778,0.3599363731057425,0.3357584251781472],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.33467802829206017,0.3226467862232778,0.33779405261919965,0.3357584251781472],"dir":"ltr"},{"str":"يك","boundary":[0.3110908370014449,0.3226467862232778,0.3306179227848527,0.3357584251781472],"dir":"rtl"},{"str":"فرضيه","boundary":[0.2733906521958268,0.3226467862232778,0.3063314807970162,0.3357584251781472],"dir":"rtl"},{"str":"مفيد،","boundary":[0.2375044386949364,0.3226467862232778,0.2684346896945668,0.3357584251781472],"dir":"rtl"},{"str":"بايد","boundary":[0.20948062229091774,0.3226467862232778,0.23269314875172212,0.3357584251781472],"dir":"rtl"},{"str":"پايهاي","boundary":[0.16714349652229438,0.3226467862232778,0.20522391048687888,0.3357584251781472],"dir":"rtl"},{"str":"نميباشند","boundary":[0.7860711669634758,0.3321949667458432,0.8336369073619839,0.3453066057007126],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7830460266792111,0.3321949667458432,0.7861843083229731,0.3453066057007126],"dir":"ltr"},{"str":"ميكروارگانيسمها","boundary":[0.6832438963744497,0.3321949667458432,0.7788097174154094,0.345306947743468],"dir":"rtl"},{"str":"تأثير","boundary":[0.6511877961090017,0.3321953087885986,0.6786607439266154,0.345306947743468],"dir":"rtl"},{"str":"گستردهاي","boundary":[0.5892920533584219,0.3321949667458432,0.646792298645879,0.345306947743468],"dir":"rtl"},{"str":"روي","boundary":[0.5622772353079534,0.3321953087885986,0.584749705991062,0.345306947743468],"dir":"rtl"},{"str":"حيات","boundary":[0.5247792211283222,0.3321953087885986,0.5578220624306979,0.345306947743468],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.514700366251134,0.3321953087885986,0.5204501730452605,0.345306947743468],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.4624962333254931,0.3404615700712588,0.4860704411814119,0.3535732090261282],"dir":"rtl"},{"str":"تعميم","boundary":[0.42842399112933033,0.3405576025831353,0.4578407445986358,0.35366924153800466],"dir":"rtl"},{"str":"دهي","boundary":[0.4046346292127281,0.3405576025831353,0.4279658613621854,0.35366924153800466],"dir":"rtl"},{"str":"فراهم","boundary":[0.37056238701656535,0.3404615700712588,0.40008115318705695,0.3535732090261282],"dir":"rtl"},{"str":"كند","boundary":[0.3479804845267298,0.3404615700712588,0.3658085951412925,0.3535732090261282],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.33790162964954146,0.3404615700712588,0.343651436443668,0.3535732090261282],"dir":"rtl"},{"str":"تنوع","boundary":[0.3060477000100804,0.3404615700712588,0.33347056886529364,0.3535732090261282],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروبي،","boundary":[0.24939726487685238,0.3404615700712588,0.3015368838412689,0.3535732090261282],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.23508581028863285,0.3404615700712588,0.24485120795672194,0.3535732090261282],"dir":"rtl"},{"str":"داني","boundary":[0.2064554820066531,0.3404615700712588,0.22959752696481983,0.3535732090261282],"dir":"rtl"},{"str":"فراهم","boundary":[0.16713978696952406,0.3404615700712588,0.20206708107926488,0.3535732090261282],"dir":"rtl"},{"str":"ساختار","boundary":[0.8003693155471924,0.3500100926365796,0.8336625516615702,0.363121731591449],"dir":"rtl"},{"str":"فيزيكي","boundary":[0.7584365310305431,0.3500100926365796,0.7958955949060849,0.363121731591449],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7483576761533548,0.3500100926365796,0.7541074829474813,0.363121731591449],"dir":"rtl"},{"str":"شيميايي","boundary":[0.7017879506737003,0.3500100926365796,0.7438301669970765,0.363121731591449],"dir":"rtl"},{"str":"سياره","boundary":[0.6701361916602263,0.3500100926365796,0.6973272134672893,0.363121731591449],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.650779745304257,0.3500100926365796,0.6656828735593558,0.363121731591449],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.6171118443600683,0.3500100926365796,0.6463134437686903,0.363121731591449],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6140867040758036,0.3500100926365796,0.6172249857195655,0.363121731591449],"dir":"ltr"},{"str":"ميكروارگانيسمها","boundary":[0.5146966566983634,0.3500100926365796,0.6097780585329792,0.363121731591449],"dir":"rtl"},{"str":"ميكند","boundary":[0.4520111824199458,0.3582763539192398,0.48595544504552945,0.3713879928741092],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.4340680756695005,0.3582763539192398,0.4477377776284401,0.3713879928741092],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.4128995127851889,0.3582763539192398,0.42982434730015817,0.3713879928741092],"dir":"rtl"},{"str":"فرآيند","boundary":[0.3790195221934747,0.3582760688836104,0.40860691509021874,0.3713877078384798],"dir":"rtl"},{"str":"همواره","boundary":[0.3409168509122677,0.3582760688836104,0.3747182957561909,0.3713877078384798],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.3112812338295084,0.3582760688836104,0.33683819764120826,0.3713877078384798],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.2788226470884715,0.3582760688836104,0.30705976277678837,0.3713877078384798],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.2522103155135916,0.3582760688836104,0.2746902053022412,0.3713877078384798],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.24918517522932696,0.3582760688836104,0.2523234568730889,0.3713877078384798],"dir":"ltr"},{"str":"مسئول","boundary":[0.7985571990188498,0.3678248764845606,0.8335197338799096,0.38093651543942997],"dir":"rtl"},{"str":"چرخه","boundary":[0.7654939551762371,0.3678248764845606,0.7941354121165279,0.38093651543942997],"dir":"rtl"},{"str":"عناصر","boundary":[0.7294074258257449,0.3678248764845606,0.7611649070931753,0.38093651543942997],"dir":"rtl"},{"str":"ضروري","boundary":[0.6856588152279827,0.3678248764845606,0.7250820872954536,0.38093651543942997],"dir":"rtl"},{"str":"شيميايي","boundary":[0.6338456369073617,0.3678248764845606,0.6813316219213061,0.38093651543942997],"dir":"rtl"},{"str":"حيات","boundary":[0.5965479385773323,0.3678248764845606,0.6295907798797079,0.38093651543942997],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.588080884378885,0.3678248764845606,0.5922355834817377,0.38093651543942997],"dir":"ltr"},{"str":"شامل","boundary":[0.5542126675850945,0.3678248764845606,0.5881179799065891,0.38093651543942997],"dir":"rtl"},{"str":"كربن،","boundary":[0.5146966566983635,0.3678248764845606,0.5499262793588924,0.38093651543942997],"dir":"rtl"},{"str":"پيشگويي","boundary":[0.40946382178018204,0.37618688524346783,0.4623064009945902,0.3892985241983372],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.3840626591848392,0.3760908527315914,0.40478978528947274,0.38920249168646076],"dir":"rtl"},{"str":"كاربردي","boundary":[0.3368864218272235,0.3760908527315914,0.379353381942811,0.38920249168646076],"dir":"rtl"},{"str":"دانش،","boundary":[0.30100020832633306,0.3760908527315914,0.3322253687712106,0.38920249168646076],"dir":"rtl"},{"str":"محصولي","boundary":[0.2503963442088639,0.3760908527315914,0.2962427068982897,0.38920249168646076],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.22237252780484523,0.3760908527315914,0.24581319176102948,0.38920249168646076],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.20422910520479817,0.3760908527315914,0.21789880716373775,0.38920249168646076],"dir":"rtl"},{"str":"بوسيله","boundary":[0.16713357750075597,0.3760908527315914,0.19979433486777995,0.38920249168646076],"dir":"rtl"},{"str":"نيتروژن،","boundary":[0.7914979200967709,0.3856396603325416,0.8336421491213332,0.39875129928741093],"dir":"rtl"},{"str":"سولفور،","boundary":[0.7489604784785456,0.3856396603325416,0.7864176875777023,0.39875129928741093],"dir":"rtl"},{"str":"هيدروژن","boundary":[0.6991652968650246,0.3856396603325416,0.7438079096804542,0.39875129928741093],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6884817848862604,0.3856396603325416,0.694231591680387,0.39875129928741093],"dir":"rtl"},{"str":"اكسيژن","boundary":[0.6445328584388964,0.3856396603325416,0.6833106683243169,0.39875129928741093],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.6404950102483115,0.3856396603325416,0.6446126138234601,0.39875129928741093],"dir":"ltr"},{"str":"مي","boundary":[0.6195267632136016,0.3856396603325416,0.6355297738651254,0.39875129928741093],"dir":"rtl"},{"str":"باشند","boundary":[0.5923097745371458,0.3856396603325416,0.6189629111925002,0.39875129928741093],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5892864890292665,0.3856396603325416,0.592402513356406,0.39875129928741093],"dir":"ltr"},{"str":"بيشتر","boundary":[0.5578369006417795,0.3856396603325416,0.5850371963307684,0.39875129928741093],"dir":"rtl"},{"str":"فتوسنتز","boundary":[0.5146929471455932,0.3856396603325416,0.5529885151708612,0.39875129928741093],"dir":"rtl"},{"str":"تركيبي","boundary":[0.45059348812203875,0.3939056365795724,0.4860605221598735,0.4070172755344418],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.43789197943617475,0.3939056365795724,0.4457302644400389,0.4070172755344418],"dir":"rtl"},{"str":"اصول","boundary":[0.404021907865999,0.3939056365795724,0.43294714559322595,0.4070172755344418],"dir":"rtl"},{"str":"نظري","boundary":[0.3639012398776922,0.3939056365795724,0.39919763448808837,0.4070172755344418],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.35341804374852986,0.3939056365795724,0.35916785054265643,0.4070172755344418],"dir":"rtl"},{"str":"عملي","boundary":[0.31531537246732283,0.3939056365795724,0.3486772353079532,0.4070172755344418],"dir":"rtl"},{"str":"ايجاد","boundary":[0.2792269883404454,0.3939056365795724,0.31065802896408035,0.4070172755344418],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.2270113235442356,0.3939056365795724,0.2744657773596316,0.4070172755344418],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.22398618325997094,0.3939056365795724,0.2271244649037329,0.4070172755344418],"dir":"ltr"},{"str":"بيوشيمي،","boundary":[0.16713543227714106,0.3939056365795724,0.21978325997110296,0.4070172755344418],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.804401599408622,0.40345444418052256,0.8336217465810961,0.41656608313539195],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروارگانيسم","boundary":[0.7269832330902859,0.40345444418052256,0.8001374684990423,0.41656608313539195],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.7152907227579719,0.40345444418052256,0.7264342192802662,0.41656608313539195],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.6842436208460738,0.40345444418052256,0.7104052417593495,0.41656608313539195],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.6632753738113639,0.40345444418052256,0.6792783844628877,0.41656608313539195],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.6421086657034375,0.40345444418052256,0.6626632976042472,0.41656608313539195],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.6298096434931623,0.40345444418052256,0.6373548738281644,0.41656608313539195],"dir":"rtl"},{"str":"گياهان","boundary":[0.5898911461308425,0.40345444418052256,0.6249352911528511,0.41656608313539195],"dir":"rtl"},{"str":"سبز","boundary":[0.5661017842142402,0.40345444418052256,0.5849759887100568,0.41656608313539195],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5630784987063607,0.40345444418052256,0.5661945230335003,0.41656608313539195],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.548360848089782,0.40345444418052256,0.5585250226806896,0.41656608313539195],"dir":"rtl"},{"str":"علاوه","boundary":[0.5146929471455933,0.40345444418052256,0.5437035045865396,0.41656608313539195],"dir":"rtl"},{"str":"زيست","boundary":[0.45502825845905687,0.41172042042755336,0.48592883303652407,0.42483205938242274],"dir":"rtl"},{"str":"شناسي","boundary":[0.4189435838849499,0.41172042042755336,0.45437723194785107,0.42483205938242274],"dir":"rtl"},{"str":"مولكولي","boundary":[0.3721698330029231,0.41172042042755336,0.4140080239239271,0.42483205938242274],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.36168663687376074,0.41172042042755336,0.3674364436678873,0.42483205938242274],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتيك،","boundary":[0.320759141157891,0.41172042042755336,0.35680486542790885,0.42483205938242274],"dir":"rtl"},{"str":"ابزاري","boundary":[0.2846726118073988,0.41172042042755336,0.31602204227008485,0.42483205938242274],"dir":"rtl"},{"str":"فراهم","boundary":[0.24515660092066782,0.41172042042755336,0.2801024427942608,0.42483205938242274],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.21894861059776205,0.41172042042755336,0.24039538993985407,0.42483205938242274],"dir":"rtl"},{"str":"كنند","boundary":[0.1909247941937433,0.41172042042755336,0.218407015893283,0.42483205938242274],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.16713543227714106,0.41172042042755336,0.1862377742683376,0.42483205938242274],"dir":"rtl"},{"str":"تعداد","boundary":[0.8092388562212292,0.42126922802850353,0.8336940828601189,0.4343808669833729],"dir":"rtl"},{"str":"باكتريها","boundary":[0.757828164376197,0.42126922802850353,0.8047929572258997,0.4343808669833729],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7423137663384967,0.4212689429928741,0.7533979100164645,0.4343805819477435],"dir":"rtl"},{"str":"اقيانوسها","boundary":[0.6868726454084204,0.4212689429928741,0.7379894761600753,0.4343808669833729],"dir":"rtl"},{"str":"100","boundary":[0.6602603138335406,0.4212689429928741,0.6826456100265449,0.4343805819477435],"dir":"ltr"},{"str":"ميليون","boundary":[0.6223598131783208,0.4212689429928741,0.6559201370921678,0.4343805819477435],"dir":"rtl"},{"str":"برابر","boundary":[0.5915130271160245,0.4212689429928741,0.6181031013742819,0.4343805819477435],"dir":"rtl"},{"str":"بيشتر","boundary":[0.554617815261584,0.4212689429928741,0.587269298746682,0.4343805819477435],"dir":"rtl"},{"str":"×","boundary":[0.514699317899264,0.4212689429928741,0.5220293941735827,0.4343805819477435],"dir":"ltr"},{"str":"1028","boundary":[0.5219607674473306,0.4185009798099763,0.5461544706159067,0.4343805819477435],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5461526158395217,0.4212689429928741,0.5503073149423744,0.4343805819477435],"dir":"ltr"},{"str":"براي","boundary":[0.46248631430395465,0.4295352042755343,0.4860605221598735,0.4426468432304037],"dir":"rtl"},{"str":"بررسي","boundary":[0.4239811565471589,0.4295352042755343,0.4574617250764422,0.4426468432304037],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروارگانيسم","boundary":[0.3405162192130639,0.4295352042755343,0.4191383354053962,0.4426468432304037],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.3233799401901817,0.4295352042755343,0.33995236719196253,0.4426468432304037],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.29011452572158186,0.4295352042755343,0.31851115217902615,0.4426468432304037],"dir":"rtl"},{"str":"نياز","boundary":[0.26350219414670195,0.4295352042755343,0.2853236383186048,0.4426468432304037],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.22963397735291147,0.4295352042755343,0.2585184099996639,0.4426468432304037],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.22660883706864685,0.4295352042755343,0.2297471187124088,0.4426468432304037],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.21129023890326262,0.4295352042755343,0.22237438258123043,0.4426468432304037],"dir":"rtl"},{"str":"عوض،","boundary":[0.16713728705352637,0.4295352042755343,0.20640290312825504,0.4426468432304037],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.8146908504418533,0.43908372684085506,0.8188084540170019,0.45219536579572445],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.8187231343032827,0.43908372684085506,0.8336466650986188,0.45219536579572445],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.8048104566378815,0.43908372684085506,0.810560263432008,0.45219536579572445],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7900928060213027,0.43908372684085506,0.8002569806122103,0.45219536579572445],"dir":"rtl"},{"str":"تعداد","boundary":[0.7612640166661063,0.43908372684085506,0.7857192433049962,0.45219536579572445],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.7483473539195589,0.43908372684085506,0.7567253788515168,0.45219536579572445],"dir":"rtl"},{"str":"تارگان","boundary":[0.7098551795974595,0.43908372684085506,0.7428924565706795,0.45219536579572445],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.6683211720036286,0.43908372684085506,0.7053462182050332,0.45219536579572445],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6527985484358722,0.43908372684085506,0.66388269211384,0.45219536579572445],"dir":"rtl"},{"str":"جه","boundary":[0.6336387083767344,0.43908372684085506,0.6482376533046602,0.45219536579572445],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.6146958771546652,0.43908372684085506,0.6280465575753501,0.45219536579572445],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشند","boundary":[0.5566321024159132,0.43908372684085506,0.6101349820234533,0.45219536579572445],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5536069621316485,0.43908372684085506,0.5567452437754106,0.45219536579572445],"dir":"ltr"},{"str":"نسبت","boundary":[0.5146993178992639,0.43908372684085506,0.549342831222069,0.45219536579572445],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروب","boundary":[0.44434660125667813,0.44734998812351534,0.4860289909613252,0.4604616270783847],"dir":"rtl"},{"str":"شناسي،","boundary":[0.40482470347098554,0.447349703087886,0.44371750949228855,0.46046134204275535],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.38305148348509793,0.447349703087886,0.3999763180000672,0.46046134204275535],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.3546251806054904,0.447349703087886,0.3782142266724908,0.46046134204275535],"dir":"rtl"},{"str":"منظم","boundary":[0.32237465138940224,0.44734998812351534,0.34968437888511816,0.4604616270783847],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3118914552602399,0.44734998812351534,0.3176412620543665,0.4604616270783847],"dir":"rtl"},{"str":"قالب","boundary":[0.28346515238063236,0.44734998812351534,0.3070115385907732,0.4604616270783847],"dir":"rtl"},{"str":"بندي","boundary":[0.2570472497563926,0.447349703087886,0.28304379557138537,0.46046134204275535],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.2314439165350627,0.447349703087886,0.2523824871476093,0.46046134204275535],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.21894457847518567,0.447349703087886,0.226812539901213,0.46046134204275535],"dir":"rtl"},{"str":"گسترش","boundary":[0.16713140015456474,0.447349703087886,0.21429094452471356,0.46046134204275535],"dir":"rtl"},{"str":"عفونتهاي","boundary":[0.776586324384261,0.4568985106888361,0.8335465071738178,0.4700101496437054],"dir":"rtl"},{"str":"ويروسي","boundary":[0.7316265448069619,0.4568985106888361,0.771960512079567,0.4700101496437054],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7159017506132184,0.4568985106888361,0.7269858942911862,0.4700101496437054],"dir":"rtl"},{"str":"اقيانوسها","boundary":[0.654210033265011,0.4568985106888361,0.7111850542656494,0.4700101496437054],"dir":"rtl"},{"str":"حدود","boundary":[0.6179213332885317,0.4568985106888361,0.6496046235005541,0.4700101496437054],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.5743753771714659,0.45689839667458426,0.5817944827122744,0.47001003562945365],"dir":"ltr"},{"str":"×","boundary":[0.5818352877927488,0.45689839667458426,0.5891431067504452,0.47001003562945365],"dir":"ltr"},{"str":"1023","boundary":[0.5890925439333353,0.45413043349168647,0.6132869728839756,0.4700101496437054],"dir":"ltr"},{"str":"عفونت","boundary":[0.5304245959477168,0.45689839667458426,0.5696067470851114,0.47001003562945365],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5146998017539733,0.45689839667458426,0.5257839454319412,0.47001003562945365],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.4699440475790464,0.465164486935867,0.48594705823057016,0.47827612589073637],"dir":"rtl"},{"str":"دهد","boundary":[0.44917797117032365,0.465164486935867,0.46931342360807776,0.47827612589073637],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.44615283088605895,0.465164486935867,0.44929111252982096,0.47827612589073637],"dir":"ltr"},{"str":"يك","boundary":[0.41712187090487557,0.465164486935867,0.44206861328584396,0.47827612589073637],"dir":"rtl"},{"str":"زيست","boundary":[0.375994059339404,0.465164486935867,0.4123384026074393,0.47827612589073637],"dir":"rtl"},{"str":"شناس","boundary":[0.3338591041967677,0.465164486935867,0.3713348610597763,0.47827612589073637],"dir":"rtl"},{"str":"ممكن","boundary":[0.2925309767816942,0.465164486935867,0.3291553912838951,0.47827612589073637],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.2588630758375055,0.465164486935867,0.28774750848425795,0.47827612589073637],"dir":"rtl"},{"str":"چنين","boundary":[0.2221700346090522,0.465164486935867,0.25423540875642625,0.47827612589073637],"dir":"rtl"},{"str":"تع","boundary":[0.20866169819562524,0.465164486935867,0.21748672423641688,0.47827612589073637],"dir":"rtl"},{"str":"املي","boundary":[0.1796307382144418,0.465164486935867,0.2030880951580929,0.47827612589073637],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.1671314001545648,0.465164486935867,0.17499936158059212,0.47827612589073637],"dir":"rtl"},{"str":"ثانيه","boundary":[0.8118628003091292,0.4747131805225653,0.8336360202950167,0.48782481947743467],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7838408386814957,0.4747131805225653,0.8072815026376801,0.48782481947743467],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7737619838043075,0.4747131805225653,0.779511790598434,0.48782481947743467],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.7469493363798259,0.4747131805225653,0.7693049561506669,0.48782481947743467],"dir":"rtl"},{"str":"عفونتها","boundary":[0.6864632236819996,0.4747131805225653,0.7423828769194584,0.48782481947743467],"dir":"rtl"},{"str":"روزانه","boundary":[0.6477540405228316,0.4747131805225653,0.6820117603575144,0.48782481947743467],"dir":"rtl"},{"str":"20","boundary":[0.6283994489432475,0.4747131805225653,0.6433229797385838,0.48782481947743467],"dir":"ltr"},{"str":"تا","boundary":[0.6112631699203652,0.4747131805225653,0.624237330734854,0.48782481947743467],"dir":"rtl"},{"str":"40","boundary":[0.5921107489667682,0.4747131805225653,0.6070342797621044,0.48782481947743467],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.5536055912099724,0.4747131805225653,0.5878725849265815,0.48782481947743467],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5415087396256842,0.4747131805225653,0.5493470246295484,0.48782481947743467],"dir":"rtl"},{"str":"كل","boundary":[0.5146942374248173,0.4747131805225653,0.5372538825980306,0.48782481947743467],"dir":"rtl"},{"str":"همياري","boundary":[0.44675934276402013,0.48297927078384795,0.4860231040623636,0.49609090973871733],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.4419206343872854,0.48021119358669834,0.4465978965760559,0.4884772268408551],"dir":"ltr"},{"str":"توصيف","boundary":[0.3923256879809146,0.4829791567695962,0.430129740264104,0.49609079572446557],"dir":"rtl"},{"str":"كند","boundary":[0.370148126743053,0.4829791567695962,0.38797623735761566,0.49609079572446557],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3671248412351735,0.4829791567695962,0.37024086556231306,0.49609079572446557],"dir":"ltr"},{"str":"يعني","boundary":[0.33910658916031056,0.4829791567695962,0.3630035281072545,0.49609079572446557],"dir":"rtl"},{"str":"تمام","boundary":[0.3135014011625954,0.4829791567695962,0.33486100601458285,0.49609079572446557],"dir":"rtl"},{"str":"اجزاي","boundary":[0.27842201538926786,0.4829791567695962,0.3091723530795336,0.49609079572446557],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبط،","boundary":[0.24011531870568867,0.4829791567695962,0.27409111252982093,0.49609079572446557],"dir":"rtl"},{"str":"سود","boundary":[0.21531695843553647,0.4829791567695962,0.23587159033634625,0.49609079572446557],"dir":"rtl"},{"str":"ميبرند","boundary":[0.17016057256140593,0.4829791567695962,0.2109563791539263,0.49609079572446557],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1671354322771413,0.4829791567695962,0.17027371392090326,0.49609079572446557],"dir":"ltr"},{"str":"سلول","boundary":[0.8058143745169849,0.49252796437054625,0.8335618292396085,0.5056396033254157],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.7824312086287418,0.49252796437054625,0.8052653607069652,0.5056396033254157],"dir":"rtl"},{"str":"باكتريايي","boundary":[0.7316251738852856,0.49252796437054625,0.7775512919592751,0.5056396033254157],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7189236651994216,0.49252796437054625,0.7267916266254489,0.5056396033254157],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7062221565135576,0.49252796437054625,0.7140604415174218,0.5056396033254157],"dir":"rtl"},{"str":"بين","boundary":[0.6836421088001071,0.49252796437054625,0.7014794932965959,0.5056396033254157],"dir":"rtl"},{"str":"ميبرند","boundary":[0.6433211249621983,0.49252796437054625,0.6786787271933061,0.5056396033254157],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6402959846779337,0.49252796437054625,0.6434342663216956,0.5056396033254157],"dir":"ltr"},{"str":"تخمين","boundary":[0.6007836833439731,0.49252796437054625,0.6361468499042366,0.5056396033254157],"dir":"rtl"},{"str":"زده","boundary":[0.5794129498336744,0.49252796437054625,0.5959334430966696,0.5056396033254157],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5483658479217763,0.49252796437054625,0.5747704445415136,0.5056396033254157],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5146979469775876,0.49252796437054625,0.5435823796243401,0.5056396033254157],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.8199292228083728,0.5103427482185272,0.8335989247673123,0.5234543871733967],"dir":"rtl"},{"str":"30","boundary":[0.8058196969187863,0.5075746140142519,0.8150970464702126,0.5158406472684086],"dir":"ltr"},{"str":"گلسنگها","boundary":[0.4302317529652902,0.5007939406175772,0.48610132724034816,0.5139055795724465],"dir":"rtl"},{"str":"مث","boundary":[0.416115049897517,0.5007939406175772,0.4258823023419913,0.5139055795724465],"dir":"rtl"},{"str":"الي","boundary":[0.39373717281005355,0.5007939406175772,0.4105581398474515,0.5139055795724465],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.38144000537616357,0.5007939406175772,0.38927829038002765,0.5139055795724465],"dir":"rtl"},{"str":"همي","boundary":[0.35840739222472373,0.5007939406175772,0.37697555861698206,0.5139055795724465],"dir":"rtl"},{"str":"اري","boundary":[0.33224948086421835,0.5007939406175772,0.352876449044051,0.5139055795724465],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروبي","boundary":[0.2790266724908438,0.5007939406175772,0.32769971439131756,0.5139055795724465],"dir":"rtl"},{"str":"محسوب","boundary":[0.22620264104028778,0.5007939406175772,0.2747310103827157,0.5139055795724465],"dir":"rtl"},{"str":"ميشوند","boundary":[0.17015686300863564,0.5007939406175772,0.22184391653506286,0.5139055795724465],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.167131722724371,0.5007939406175772,0.17027000436813297,0.5139055795724465],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7761831121266086,0.5103425771971496,0.783602217667417,0.523454216152019],"dir":"ltr"},{"str":"×","boundary":[0.7836430227478915,0.5103425771971496,0.7909508417055878,0.523454216152019],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7908982628271893,0.5103427482185272,0.8058217936225256,0.5234543871733967],"dir":"ltr"},{"str":"سلول","boundary":[0.7435242095359699,0.5103425771971496,0.7712716642585934,0.523454216152019],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروبي","boundary":[0.6953389738248043,0.5103425771971496,0.7385812304694062,0.523454216152019],"dir":"rtl"},{"str":"روي","boundary":[0.6681219851483485,0.5103425771971496,0.6905944558314573,0.523454216152019],"dir":"rtl"},{"str":"زمين","boundary":[0.6378817109640132,0.5103425771971496,0.6634943180672692,0.523454216152019],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.60784175262928,0.5103425771971496,0.6334116998756762,0.523454216152019],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.5836499042370887,0.5103425771971496,0.6032048116662747,0.523454216152019],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5733688787339135,0.5103425771971496,0.57911868552804,0.523454216152019],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.55865308289372,0.5103425771971496,0.5688172574846274,0.523454216152019],"dir":"rtl"},{"str":"استثناي","boundary":[0.5147023016699708,0.5103425771971496,0.5539122744531433,0.523454216152019],"dir":"rtl"},{"str":"گلسنگها","boundary":[0.43567737643224363,0.5186087244655582,0.4860976176875778,0.5317203634204276],"dir":"rtl"},{"str":"متشكل","boundary":[0.3933402506636203,0.5186087244655582,0.43122591310775865,0.5317203634204276],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.38124339907933213,0.5186087244655582,0.38908168408319627,0.5317203634204276],"dir":"rtl"},{"str":"قارچ","boundary":[0.3546310675044523,0.5186087244655582,0.3770738617653978,0.5317203634204276],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3447525284768658,0.5186087244655582,0.3505023352709924,0.5317203634204276],"dir":"rtl"},{"str":"هميارهاي","boundary":[0.2846726118073991,0.5186087244655582,0.34051992876583465,0.5317203634204276],"dir":"rtl"},{"str":"فتوتروف","boundary":[0.23225477638520226,0.5186087244655582,0.2804400120963679,0.5317203634204276],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.2078589025906389,0.5186087244655582,0.22801846712140064,0.5317203634204276],"dir":"rtl"},{"str":"جلبك","boundary":[0.1671335775007562,0.5186087244655582,0.20365597930177096,0.5317203634204276],"dir":"rtl"},{"str":"سلولز","boundary":[0.8064270958637143,0.5281573610451306,0.8335995699069253,0.541269],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.7852585329794025,0.5281573610451306,0.8021833674943718,0.541269],"dir":"rtl"},{"str":"سلولها","boundary":[0.7421164342596015,0.5281573610451306,0.7810333523739121,0.541269],"dir":"rtl"},{"str":"حدود","boundary":[0.7116739894492793,0.5281573610451306,0.7378893988777259,0.541269],"dir":"rtl"},{"str":"90","boundary":[0.6925215684956822,0.5281573610451306,0.7074450992910185,0.541269],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.6596604952790566,0.5281573610451306,0.6884948489634085,0.541269],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6477658143207554,0.5281573610451306,0.6556040993246196,0.541269],"dir":"rtl"},{"str":"توده","boundary":[0.6225649675750143,0.5281573610451306,0.6437279661301705,0.541269],"dir":"rtl"},{"str":"زيستي","boundary":[0.5852672692449852,0.5281573610451306,0.6184121232485469,0.541269],"dir":"rtl"},{"str":"كل","boundary":[0.5640987063606734,0.5281573610451306,0.5812442592654817,0.541269],"dir":"rtl"},{"str":"بيوسفر","boundary":[0.5266006921810423,0.5281573610451306,0.5600682772756292,0.541269],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5147060112227413,0.5281573610451306,0.5225739726487686,0.541269],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.48184461543630935,0.5364235083135391,0.4859993145391621,0.5495351472684086],"dir":"ltr"},{"str":"يك","boundary":[0.4624900238567254,0.5364235083135391,0.48201710964013317,0.5495351472684086],"dir":"rtl"},{"str":"يوكاريوت","boundary":[0.41007218843452853,0.5364235083135391,0.45789203319780925,0.5495351472684086],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.40603990457309913,0.5364235083135391,0.4101797654648702,0.5495351472684086],"dir":"ltr"},{"str":"يا","boundary":[0.3941470783911831,0.5364235083135391,0.4019519774201136,0.5495351472684086],"dir":"rtl"},{"str":"سيانوباكتر","boundary":[0.3397131010382717,0.5364235083135391,0.3894340915963846,0.5495351472684086],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.3308435603642351,0.5364235083135391,0.3349982594670879,0.5495351472684086],"dir":"ltr"},{"str":"يك","boundary":[0.31148896878465115,0.5364235083135391,0.33101605456805894,0.5495351472684086],"dir":"rtl"},{"str":"پروكاريوت","boundary":[0.25382953529787317,0.5364235083135391,0.30703936023655126,0.5495351472684086],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.24979725143644377,0.5364235083135391,0.25393711232821486,0.5495351472684086],"dir":"ltr"},{"str":"ميباشند","boundary":[0.2026210140788281,0.5364235083135391,0.24543852693121881,0.5495351472684086],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.19415210510399528,0.5364235083135391,0.198306804206848,0.5495351472684086],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.16713728705352654,0.5364235083135391,0.1941725076442325,0.5495351472684086],"dir":"rtl"},{"str":"تشكيل","boundary":[0.7913106683243172,0.5459721448931116,0.8337182755955782,0.559083783847981],"dir":"rtl"},{"str":"ميدهند","boundary":[0.7332487483619503,0.5459721448931116,0.7869500890427069,0.559083783847981],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7302236080776856,0.5459721448931116,0.7333618897214476,0.559083783847981],"dir":"ltr"},{"str":"انسانها","boundary":[0.6729740801720376,0.5459721448931116,0.7258333523739121,0.559083783847981],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.6487803770034613,0.5459721448931116,0.6687229326971543,0.559083783847981],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.6185382480427408,0.5459721448931116,0.644694304626861,0.559083783847981],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.577812922952858,0.5459721448931116,0.6142908101206279,0.559083783847981],"dir":"rtl"},{"str":"نزديك","boundary":[0.53245065689997,0.5459721448931116,0.5736823359430129,0.559083783847981],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5147078659991265,0.5459721448931116,0.5282978125735024,0.559083783847981],"dir":"rtl"},{"str":".(","boundary":[0.4562412822149795,0.5542382921615202,0.4633821712980076,0.5673499311163895],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.46329685158428835,0.5542382921615202,0.4707159571250968,0.5673499311163895],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4705545915795842,0.5542382921615202,0.4784188434528412,0.5673499311163895],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.4786191593024429,0.5542382921615202,0.48603826484325136,0.5673499311163895],"dir":"ltr"},{"str":"عوامل","boundary":[0.4201547528644871,0.5542382921615202,0.45201053728033336,0.5673499311163895],"dir":"rtl"},{"str":"فتوتروف،","boundary":[0.369753059373005,0.5542382921615202,0.4159258627062264,0.5673499311163895],"dir":"rtl"},{"str":"توليدكنندگان","boundary":[0.29979460367595184,0.5542382921615202,0.36545554248849177,0.5673499311163895],"dir":"rtl"},{"str":"اصلي","boundary":[0.2683431605120797,0.5542382921615202,0.29564361412586954,0.5673499311163895],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.23205446053560042,0.5542382921615202,0.2642626524646351,0.5673499311163895],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.22862868855213203,0.5542382921615202,0.23209712039246,0.5673499311163895],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.2135014549242297,0.5542380641330167,0.2245855986021975,0.567349703087886],"dir":"rtl"},{"str":"حالي","boundary":[0.18487298141863512,0.5542380641330167,0.20938014179631062,0.567349703087886],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.16713914182991169,0.5542382921615202,0.18080884378885126,0.5673499311163895],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروارگانيسم","boundary":[0.7604713013675619,0.5637869287410926,0.8336255367763183,0.5768985676959619],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.7487787910352478,0.5637869287410926,0.7599222875575421,0.5768985676959619],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.7201503175296533,0.5637869287410926,0.7439100030240923,0.5768985676959619],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7171251772453886,0.5637869287410926,0.7202634588891506,0.5768985676959619],"dir":"ltr"},{"str":"بيش","boundary":[0.6893035314673569,0.5637869287410926,0.7129760424716914,0.5768985676959619],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.67680419340748,0.5637869287410926,0.6846424784113441,0.5768985676959619],"dir":"rtl"},{"str":"90","boundary":[0.6572474312019089,0.5637869287410926,0.6721709619972451,0.5768985676959619],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.6237817008837072,0.5637869287410926,0.6526160545680593,0.5768985676959619],"dir":"rtl"},{"str":"سلولها","boundary":[0.5798327744363432,0.5637869287410926,0.619070568865294,0.5768985676959619],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5641079802425997,0.5637869287410926,0.5751921239205675,0.5768985676959619],"dir":"rtl"},{"str":"بدن","boundary":[0.5342701925338535,0.5637869287410926,0.5594580558448982,0.5768985676959619],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.5147152851046677,0.5637869287410926,0.5296184133597666,0.5768985676959619],"dir":"rtl"},{"str":"قارچها","boundary":[0.45220190181781517,0.5720528479809976,0.4861368905614731,0.585164486935867],"dir":"rtl"},{"str":"اتصال","boundary":[0.41692034541850065,0.5720528479809976,0.44744254561338653,0.585164486935867],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4066393199153253,0.5720528479809976,0.4123891267094519,0.585164486935867],"dir":"rtl"},{"str":"حفاظت","boundary":[0.364504364772689,0.5720528479809976,0.4019226235677563,0.585164486935867],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.35200502671281203,0.5720528479809976,0.3598433117166761,0.585164486935867],"dir":"rtl"},{"str":"عناصر","boundary":[0.3155141561103457,0.5720528479809976,0.3472716373777763,0.585164486935867],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.28910214038506765,0.5720528479809976,0.31091616545142964,0.585164486935867],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.2608780081314471,0.5720528479809976,0.2844522159873659,0.585164486935867],"dir":"rtl"},{"str":"فتوتروف","boundary":[0.21350145492422967,0.5720528479809976,0.2562299385101307,0.585164486935867],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.20100211686435263,0.5720528479809976,0.20887007829037998,0.585164486935867],"dir":"rtl"},{"str":"فراهم","boundary":[0.1671320452941769,0.5720528479809976,0.19665081146466848,0.585164486935867],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروبها","boundary":[0.7806308658983238,0.5816017125890736,0.8336051342360813,0.5947133515439429],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.7439396794462557,0.5816017125890736,0.7761478713752903,0.5947133515439429],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.740914539161991,0.5816017125890736,0.7440305634891305,0.5947133515439429],"dir":"ltr"},{"str":"باكتريهاي","boundary":[0.6777998051140754,0.58160148456057,0.7364686401666616,0.5947133515439429],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.6419191559423411,0.58160148456057,0.673533819428111,0.5947131235154394],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6265968482241863,0.58160148456057,0.6376809919021541,0.5947131235154394],"dir":"rtl"},{"str":"روده","boundary":[0.6001866872752933,0.58160148456057,0.6223605389603847,0.5947131235154394],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.5673237592822824,0.58160148456057,0.5957945767951347,0.5947131235154394],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5530085951412924,0.58160148456057,0.5631727697322,0.5947131235154394],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.5147018984577132,0.58160148456057,0.5486776922818454,0.5947131235154394],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.4699428379422734,0.5898676318289786,0.48594584859379714,0.6029792707838479],"dir":"rtl"},{"str":"كنند","boundary":[0.4473627902288228,0.5898676318289786,0.46940866234333506,0.6029792707838479],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4443395047209434,0.5898676318289786,0.44745552904808295,0.6029792707838479],"dir":"ltr"},{"str":"همياري","boundary":[0.400791209972783,0.5898676318289786,0.44005497127112647,0.6029792707838479],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3850664157790395,0.5898676318289786,0.3961505594570073,0.6029792707838479],"dir":"rtl"},{"str":"زيستشناسي،","boundary":[0.2991828500386409,0.5898676318289786,0.38028294748160324,0.6029792707838479],"dir":"rtl"},{"str":"همزيستي","boundary":[0.24051627297469824,0.5898676318289786,0.29449026578407966,0.6029792707838479],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.2316448775242765,0.5898676318289786,0.23579957662712925,0.6029792707838479],"dir":"ltr"},{"str":"يك","boundary":[0.20684837203050951,0.5898676318289786,0.2317951144114779,0.6029792707838479],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.16713204529417675,0.5898676318289786,0.20238207049494283,0.6029792707838479],"dir":"rtl"},{"str":"متوسط","boundary":[0.7981636638553815,0.599416268408551,0.8335713450488897,0.6125279073634203],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.7860668122710933,0.599416268408551,0.7934859178119018,0.6125279073634203],"dir":"ltr"},{"str":"كيلوگرم","boundary":[0.7415076643929975,0.599416268408551,0.7815114814690367,0.6125279073634203],"dir":"rtl"},{"str":"وزن","boundary":[0.7165089882732436,0.599416268408551,0.7370803131615201,0.6125279073634203],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.6882848560196231,0.599416268408551,0.7120445415140622,0.6125279073634203],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6782060011424349,0.599416268408551,0.6839558079365614,0.6125279073634203],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.6544166392258327,0.599416268408551,0.6739437250092405,0.6125279073634203],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.6213533953832199,0.599416268408551,0.6498242128960723,0.6125279073634203],"dir":"rtl"},{"str":"بالغ","boundary":[0.5993780047713454,0.599416268408551,0.6170373307348547,0.6125279073634203],"dir":"rtl"},{"str":"مقداري","boundary":[0.5520014515641279,0.599416268408551,0.5948690433789191,0.6125279073634203],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5397005745774672,0.599416268408551,0.5475054736063981,0.6125279073634203],"dir":"rtl"},{"str":"وزن","boundary":[0.5147018984577133,0.599416268408551,0.5352732233459898,0.6125279073634203],"dir":"rtl"},{"str":"مداوم","boundary":[0.4582521823863443,0.6076824156769596,0.4860089109908939,0.6207940546318289],"dir":"rtl"},{"str":"بين","boundary":[0.43567213467289384,0.6076824156769596,0.4535095191693825,0.6207940546318289],"dir":"rtl"},{"str":"ارگانيسم","boundary":[0.3874868989617282,0.6076824156769596,0.4308237492019755,0.6207940546318289],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.3641018782971,0.6076824156769596,0.386834017674137,0.6207940546318289],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.3229740667316284,0.6076824156769596,0.35925349282618163,0.6207940546318289],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.31894178287019903,0.6076824156769596,0.3230816437619701,0.6207940546318289],"dir":"ltr"},{"str":"ناميده","boundary":[0.2854779073283825,0.6076824156769596,0.3147982124256575,0.6207940546318289],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.2645096602936727,0.6076824156769596,0.2805126709451965,0.6207940546318289],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.2433429521857462,0.6076824156769596,0.263897584086556,0.6207940546318289],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.24031781190148155,0.6076824156769596,0.2434560935452435,0.6207940546318289],"dir":"ltr"},{"str":"اگر","boundary":[0.22096322032189752,0.6076824156769596,0.23598319948926422,0.6207940546318289],"dir":"rtl"},{"str":"تعامل","boundary":[0.18729531937770885,0.6076824156769596,0.2162112832230097,0.6207940546318289],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.1671357548469471,0.6076824156769596,0.18272329558818562,0.6207940546318289],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.8138847484963542,0.6172310522565322,0.8336232787876751,0.6303426912114015],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.8013854104364773,0.6172310522565322,0.8092533718625047,0.6303426912114015],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7856606162427338,0.6172310522565322,0.7967447599207016,0.6303426912114015],"dir":"rtl"},{"str":"باكتريهاي","boundary":[0.7223552434394005,0.6172310522565322,0.7810125466214173,0.6303426912114015],"dir":"rtl"},{"str":"مدفوع","boundary":[0.68646902993851,0.6172310522565322,0.7178240247303517,0.6303426912114015],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6719535499479183,0.6172310522565322,0.6821177245388258,0.6303426912114015],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.6334465374147373,0.6172310522565322,0.6674223312388695,0.6303426912114015],"dir":"rtl"},{"str":"سالانه","boundary":[0.5969556668122711,0.6172310522565322,0.6289876549847115,0.6303426912114015],"dir":"rtl"},{"str":"دفع","boundary":[0.5739731326232317,0.6172310522565322,0.5925709754376534,0.6303426912114015],"dir":"rtl"},{"str":"مينمايد","boundary":[0.5177270387419777,0.6172310522565322,0.5694140922684049,0.6303426912114015],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.514701898457713,0.6172310522565322,0.517840180101475,0.6303426912114015],"dir":"ltr"},{"str":"گونه","boundary":[0.4634974900036959,0.6254971995249408,0.48607382816437594,0.6386088384798101],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.4487761298343467,0.6254971995249408,0.46298742649776525,0.6386088384798101],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.421761311783878,0.6254971995249408,0.44424120157252756,0.6386088384798101],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.40341571855784397,0.6254971995249408,0.4170854205167835,0.6386088384798101],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.37962635664124167,0.6254971995249408,0.3991534424246495,0.6386088384798101],"dir":"rtl"},{"str":"جزء","boundary":[0.3560391653506264,0.6254971995249408,0.37513594301266734,0.6386088384798101],"dir":"rtl"},{"str":"نفع","boundary":[0.3352749437182888,0.6254971995249408,0.3517490675716539,0.6386088384798101],"dir":"rtl"},{"str":"ببرد،","boundary":[0.30805424548906274,0.6254971995249408,0.33087726890897456,0.6386088384798101],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.2737816874432981,0.6254971995249408,0.303606491717348,0.6386088384798101],"dir":"rtl"},{"str":"تحت","boundary":[0.24333924263297585,0.6254971995249408,0.2692819999327978,0.6386088384798101],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.20382508652263007,0.6254971995249408,0.2387913309364602,0.6386088384798101],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.16713390007056192,0.6254971995249408,0.19939031618561182,0.6386088384798101],"dir":"rtl"},{"str":"تعداد","boundary":[0.809249662309734,0.635045836104513,0.8337048889486239,0.6481574750593824],"dir":"rtl"},{"str":"ژن","boundary":[0.7890882430025872,0.635045836104513,0.8042936998084741,0.6481574750593824],"dir":"rtl"},{"str":"هايي","boundary":[0.7630805685292833,0.635045836104513,0.7885392291925674,0.6481574750593824],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7447349753032492,0.635045836104513,0.7584046772621887,0.6481574750593824],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7290101811095058,0.635045836104513,0.7400943247874736,0.6481574750593824],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.7074391317496052,0.635045836104513,0.7243639662645744,0.6481574750593824],"dir":"rtl"},{"str":"فلور","boundary":[0.683045112731427,0.635045836104513,0.7028541245253856,0.6481574750593824],"dir":"rtl"},{"str":"روده","boundary":[0.6562306105305601,0.635045836104513,0.6784044622156513,0.6481574750593824],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.6261906521958267,0.635045836104513,0.651760599442223,0.6481574750593824],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.6019988038036356,0.635045836104513,0.6215704042202883,0.6481574750593824],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5894994657437587,0.635045836104513,0.5973377507476227,0.6481574750593824],"dir":"rtl"},{"str":"شمارش","boundary":[0.5447437115688317,0.635045836104513,0.5848439770169013,0.6481574750593824],"dir":"rtl"},{"str":"خارج","boundary":[0.5147037532340983,0.635045836104513,0.5401141897113673,0.6481574750593824],"dir":"rtl"},{"str":"انگلي","boundary":[0.45825032760995915,0.6433119833729216,0.48594584859379714,0.656423622327791],"dir":"rtl"},{"str":"(parasitism)","boundary":[0.3816404018682168,0.6424935635020784,0.453654615100299,0.6531823996065914],"dir":"ltr"},{"str":"توصيف","boundary":[0.3393032760995934,0.6433115795724466,0.37710732838278277,0.6564232185273159],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.2921270387419777,0.6433115795724466,0.3345402103423944,0.6564232185273159],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.28910189845771306,0.6433115795724466,0.29224018010147507,0.6564232185273159],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.27378144551594363,0.6433115795724466,0.2848655891939114,0.6564232185273159],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.24676477268908972,0.6433115795724466,0.26908329693222666,0.6564232185273159],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.20987141561103456,0.6433115795724466,0.24212783172608446,0.6564232185273159],"dir":"rtl"},{"str":"ميزب","boundary":[0.1860913275763583,0.6433115795724466,0.2050823829844427,0.6564232185273159],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.16713180336682232,0.6433115795724466,0.18051586976244074,0.6564232185273159],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.8100546352609118,0.6528606199524941,0.8334952992170962,0.6659722589073634],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7997736097577366,0.6528606199524941,0.8055234165518631,0.6659722589073634],"dir":"rtl"},{"str":"150","boundary":[0.7727569369308827,0.6528606199524941,0.7951422331238869,0.6659722589073634],"dir":"ltr"},{"str":"برابر","boundary":[0.7469514330835655,0.6528606199524941,0.768108867309566,0.6659722589073634],"dir":"rtl"},{"str":"بيشتر","boundary":[0.7150975034441046,0.6528606199524941,0.7422977991330935,0.6659722589073634],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7025981653842276,0.6528606199524941,0.7104364503880917,0.6659722589073634],"dir":"rtl"},{"str":"ژنهاي","boundary":[0.6594517926144954,0.6528603919239906,0.6978438090117939,0.6659720308788599],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.6233652632640031,0.6528603919239906,0.654979926749773,0.6659720308788599],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6078426396962466,0.6528603919239906,0.6189267833742145,0.6659720308788599],"dir":"rtl"},{"str":"ژنوم","boundary":[0.5816346493733409,0.6528603919239906,0.6033577903968279,0.6659720308788599],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.5677238264843251,0.6528603919239906,0.5771980242599374,0.6659720308788599],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.5247764792849701,0.6528603919239906,0.5631592218003426,0.6659720308788599],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5146976244077819,0.6528603919239906,0.5204474312019084,0.6659720308788599],"dir":"rtl"},{"str":"فراهم","boundary":[0.45058985921171996,0.6611263634204276,0.4861199556466516,0.6742380023752969],"dir":"rtl"},{"str":"كننده","boundary":[0.4126875037801149,0.6611263634204276,0.4462162964954134,0.6742380023752969],"dir":"rtl"},{"str":"فايده","boundary":[0.37760997278317254,0.6611263634204276,0.4085124021370249,0.6742380023752969],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.3435377305870098,0.6611263634204276,0.37338850173045257,0.6742380023752969],"dir":"rtl"},{"str":"انگل","boundary":[0.3090630019152582,0.6611263634204276,0.33920311817479254,0.6742380023752969],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.27519293034508246,0.6611263634204276,0.3047951614529081,0.6742380023752969],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2721677900608178,0.6611263634204276,0.27530607170457977,0.6742380023752969],"dir":"ltr"},{"str":"جداس","boundary":[0.23668962736467186,0.6611263634204276,0.2679240616914754,0.6742380023752969],"dir":"rtl"},{"str":"ازي","boundary":[0.21531889385437314,0.6611263634204276,0.23601263398407307,0.6742380023752969],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2054403548267867,0.6611263634204276,0.21119016162091322,0.6742380023752969],"dir":"rtl"},{"str":"تعيين","boundary":[0.16713365814320752,0.6611263634204276,0.20128751050031918,0.6742380023752969],"dir":"rtl"},{"str":"حتي","boundary":[0.8112578206377471,0.6706751757719714,0.8335411041295653,0.6837868147268408],"dir":"rtl"},{"str":"حدود","boundary":[0.7806150599778231,0.6706751757719714,0.8068304694062697,0.6837868147268408],"dir":"rtl"},{"str":"8","boundary":[0.7689206948691237,0.6706751757719714,0.7763398004099322,0.6837868147268408],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.7358574510265109,0.6706751757719714,0.7646918047108628,0.6837868147268408],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7237605994422227,0.6706751757719714,0.7315988844460869,0.6837868147268408],"dir":"rtl"},{"str":"DNA","boundary":[0.687073687040086,0.6698571026944775,0.719724807634152,0.6805459387989905],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.6717558146567659,0.6706751187648458,0.6828399583347338,0.683786757719715],"dir":"rtl"},{"str":"ژنوم","boundary":[0.6457481401834618,0.6706751187648458,0.667471281206949,0.683786757719715],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.6320376331440478,0.6706751187648458,0.6415118309196602,0.683786757719715],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6199407815597596,0.6706751187648458,0.6277790665636238,0.683786757719715],"dir":"rtl"},{"str":"ژنوم","boundary":[0.5939331070864556,0.6706751187648458,0.6156562481099427,0.683786757719715],"dir":"rtl"},{"str":"ويروسي","boundary":[0.5493776687611305,0.6706751187648458,0.5897116360337356,0.683786757719715],"dir":"rtl"},{"str":"مشتق","boundary":[0.5147007694633917,0.6706751187648458,0.5450189442559054,0.683786757719715],"dir":"rtl"},{"str":"خصوصيات","boundary":[0.4304340042337287,0.6789411472684086,0.4860068142871543,0.6920527862232779],"dir":"rtl"},{"str":"انگل،","boundary":[0.3979772722690769,0.6789411472684086,0.4255225563657135,0.6920527862232779],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.3695509693894694,0.6789411472684086,0.3931251772453882,0.6920527862232779],"dir":"rtl"},{"str":"مثال","boundary":[0.3415271529854507,0.6789411472684086,0.36458944255905373,0.6920527862232779],"dir":"rtl"},{"str":"باكتري","boundary":[0.301003998521555,0.6789411472684086,0.33667691273814715,0.6920527862232779],"dir":"rtl"},{"str":"بيماريزا","boundary":[0.26007650280568523,0.6789411472684086,0.29625020664628204,0.6920527862232779],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.24777933537179528,0.6789411472684086,0.25558423440072575,0.6920527862232779],"dir":"rtl"},{"str":"ويروس،","boundary":[0.20282141057088138,0.6789411472684086,0.24317392560733844,0.6920527862232779],"dir":"rtl"},{"str":"اغلب","boundary":[0.16713736769597798,0.6789411472684086,0.19803979704983032,0.6920527862232779],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.8126780148516518,0.6884899026128266,0.8336165854641984,0.7016015415676958],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7848563690736201,0.6884899026128266,0.8082970330298044,0.7016015415676958],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7818330835657408,0.6884899026128266,0.7849491078928803,0.7016015415676958],"dir":"ltr"},{"str":"نيازمند","boundary":[0.4528137360975773,0.6967559311163896,0.48611624609388115,0.7098675700712589],"dir":"rtl"},{"str":"تقليد","boundary":[0.4243874332179698,0.6967559311163896,0.4481934881220389,0.7098675700712589],"dir":"rtl"},{"str":"مؤثر","boundary":[0.3979772722690769,0.6967559311163896,0.4196521891065488,0.7098675700712589],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.38547793420919996,0.6967559311163896,0.39331621921306403,0.7098675700712589],"dir":"rtl"},{"str":"شرايط","boundary":[0.3487848929807466,0.6967559311163896,0.380826155035113,0.7098675700712589],"dir":"rtl"},{"str":"محيطي","boundary":[0.30503628238298447,0.6967559311163896,0.34403666543462924,0.7098675700712589],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.27963326501125635,0.6967559311163896,0.3003603911158899,0.7098675700712589],"dir":"rtl"},{"str":"فراهم","boundary":[0.24576319344108064,0.6967559311163896,0.27528195961157226,0.7098675700712589],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.22036203084573772,0.6967559311163896,0.24130060145828433,0.7098675700712589],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.20483940727798125,0.6967559311163896,0.21592355095594906,0.7098675700712589],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.19193943751890058,0.6967559311163896,0.20033044588555493,0.7098675700712589],"dir":"rtl"},{"str":"لول","boundary":[0.16713922247236318,0.6967559311163896,0.1864140586673835,0.7098675700712589],"dir":"rtl"},{"str":"اصول","boundary":[0.787271610496959,0.7191556710213777,0.8335706999092772,0.7345475950118766],"dir":"rtl"},{"str":"بيولوژيك","boundary":[0.7046130170357179,0.7191556710213777,0.781421081280871,0.7345475950118766],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.6479628238298443,0.7191556710213777,0.6986427337791068,0.7345475950118766],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروب","boundary":[0.5796181042303685,0.7191556710213777,0.6419598803803634,0.7345475950118766],"dir":"rtl"},{"str":"شناسي","boundary":[0.5147027048822284,0.7191556710213777,0.5736761264742448,0.7345475950118766],"dir":"rtl"},{"str":"ميزبان","boundary":[0.4534183931991531,0.7145707149643705,0.4859307684553609,0.7276823539192399],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.44999076643929964,0.7145707149643705,0.4534591982796276,0.7276823539192399],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.4344681428715432,0.7145707149643705,0.445552286549511,0.7276823539192399],"dir":"rtl"},{"str":"آزمايشگاه","boundary":[0.38104316387218157,0.7145707149643705,0.4299443432680352,0.7276823539192399],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.3383016968515842,0.7145707149643705,0.3766825845905714,0.7276823539192399],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.33527655656731953,0.7145707149643705,0.3384148382110815,0.7276823539192399],"dir":"ltr"},{"str":"گاهي","boundary":[0.30322416585464185,0.7145707149643705,0.33106250462014036,0.7276823539192399],"dir":"rtl"},{"str":"اوقات","boundary":[0.27036123786163085,0.7145707149643705,0.2988914082188097,0.7276823539192399],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.2491852558717785,0.7145706057007126,0.26611009038674777,0.727682244655582],"dir":"rtl"},{"str":"نياز","boundary":[0.22862135008904272,0.7145706057007126,0.24493225362051008,0.727682244655582],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.20504343268035335,0.7145707149643705,0.22457051846376117,0.7276823539192399],"dir":"rtl"},{"str":"مشكل","boundary":[0.16714107724874824,0.7145707149643705,0.20079228520547013,0.7276823539192399],"dir":"rtl"},{"str":"اساسي","boundary":[0.4522016598904606,0.7323853895486936,0.48598641174691704,0.7454970285035629],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.4243800141124289,0.7323853895486936,0.4479542219683478,0.7454970285035629],"dir":"rtl"},{"str":"محقق","boundary":[0.3882916299855515,0.7323853895486936,0.42013072141393093,0.7454970285035629],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.37397832062094677,0.7323853895486936,0.38414249521185434,0.7454970285035629],"dir":"rtl"},{"str":"حساب","boundary":[0.3368827929169046,0.7323853895486936,0.3697512852390712,0.7454970285035629],"dir":"rtl"},{"str":"ميآيد","boundary":[0.30200372299317896,0.7323853895486936,0.33252221363529444,0.7454970285035629],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2989804374852995,0.7323853895486936,0.302096461812439,0.7454970285035629],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.8163065219582675,0.7453788919239904,0.8335380397164073,0.7607708159144894],"dir":"rtl"},{"str":"اثبات","boundary":[0.7701380733174288,0.7453788919239904,0.8114140250663618,0.7607708159144894],"dir":"rtl"},{"str":"رسيده","boundary":[0.7130828937199689,0.7453788919239904,0.7652085615402708,0.7607708159144894],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.672560303753234,0.7453788919239904,0.7079552434394004,0.7607708159144894],"dir":"rtl"},{"str":"اصطلاحات","boundary":[0.40562822485803557,0.7502001733966746,0.4622934982023452,0.7633118123515439],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.39272454554618447,0.7502001733966746,0.40045896307247725,0.7633118123515439],"dir":"ltr"},{"str":"همياري","boundary":[0.35341070528544055,0.7502001733966746,0.392674466583784,0.7633118123515439],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.3296213433688383,0.7502001733966746,0.3373557608951311,0.7633118123515439],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.34232285205470236,0.7502001733966746,0.3457912838950303,0.7633118123515439],"dir":"ltr"},{"str":"«","boundary":[0.34575047881455584,0.7502001733966746,0.3534848963408486,0.7633118123515439],"dir":"ltr"},{"str":"همزيستي","boundary":[0.27559170726790083,0.7502001733966746,0.3295657000772823,0.7633118123515439],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.267929626020631,0.7502001733966746,0.2756863008635462,0.7633118123515439],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.2580510869930445,0.7502001733966746,0.2638008937871711,0.7633118123515439],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.2453495783071805,0.7502001733966746,0.2530839958334733,0.7633118123515439],"dir":"ltr"},{"str":"رابطه","boundary":[0.2130931621921306,0.7502001733966746,0.2453495783071805,0.7633118123515439],"dir":"rtl"},{"str":"انگلي","boundary":[0.17478832028493663,0.7502001733966746,0.20794430294680954,0.7633118123515439],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.1671262390376667,0.7502001733966746,0.17488291388058194,0.7633118123515439],"dir":"ltr"},{"str":"تنوع","boundary":[0.8116669197943617,0.7722903206650832,0.8336163435368434,0.7854019596199525],"dir":"rtl"},{"str":"زيستي","boundary":[0.7735623937367696,0.7722903206650832,0.8067072477403313,0.7854019596199525],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7552168005107355,0.7722903206650832,0.768886502469675,0.7854019596199525],"dir":"rtl"},{"str":"تاكنون","boundary":[0.7163054467255804,0.7722903206650832,0.7505631665602635,0.7854019596199525],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.700580652531837,0.7722903206650832,0.7116647962098048,0.7854019596199525],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروارگانيسم","boundary":[0.617317885823729,0.7722903206650832,0.6959400020160612,0.7854019596199525],"dir":"rtl"},{"str":"ها،","boundary":[0.5969561506669802,0.7722903206650832,0.6169153993481401,0.7854019596199525],"dir":"rtl"},{"str":"موجوداتي","boundary":[0.5384898894526393,0.7722903206650832,0.5922487282013372,0.7854019596199525],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5147005275360371,0.7722903206650832,0.5338028695272335,0.7854019596199525],"dir":"rtl"},{"str":"مربوط","boundary":[0.4546202882967642,0.7680149572446555,0.48598270219414663,0.7811265961995248],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4397004670541984,0.7680149572446555,0.4498646416451059,0.7811265961995248],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.4157089345116091,0.7680149572446555,0.43487062934713205,0.7811265961995248],"dir":"rtl"},{"str":"اكولوژي","boundary":[0.3691392090319546,0.7680149572446555,0.4107752293269715,0.7811265961995248],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.3320436813279124,0.7680149572446555,0.364251873256947,0.7811265961995248],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3215586304223648,0.7680149572446555,0.32730843721649133,0.7811265961995248],"dir":"rtl"},{"str":"اصول","boundary":[0.2878907294781761,0.7680149572446555,0.316815967205403,0.7811265961995248],"dir":"rtl"},{"str":"زيستشناسي","boundary":[0.2163204731023823,0.7680149572446555,0.2831072611807399,0.7811265961995248],"dir":"rtl"},{"str":"محيطي","boundary":[0.16712809381405194,0.7680149572446555,0.21157410033265012,0.7811265961995248],"dir":"rtl"},{"str":"بهطور","boundary":[0.803596787742347,0.7901051045130641,0.8337257753435703,0.8032167434679335],"dir":"rtl"},{"str":"مستقيم","boundary":[0.7616640032256977,0.7901051045130641,0.79917314606364,0.8032167434679335],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7515851483485095,0.7901051045130641,0.757334955142636,0.8032167434679335],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7402951244917844,0.7901051045130641,0.7472468263835218,0.8032167434679335],"dir":"rtl"},{"str":"چشم","boundary":[0.7100548503074491,0.7901051045130641,0.7358863210241589,0.8032167434679335],"dir":"rtl"},{"str":"غيرمسلح","boundary":[0.6600574980679411,0.7901051045130641,0.7055625819024897,0.8032167434679335],"dir":"rtl"},{"str":"ديده","boundary":[0.6334451664930613,0.7901051045130641,0.6555726487685224,0.8032167434679335],"dir":"rtl"},{"str":"نميشوند،","boundary":[0.5745745640267462,0.7901051045130641,0.6289974127213466,0.8032167434679335],"dir":"rtl"},{"str":"نش","boundary":[0.5576311817479249,0.7901051045130641,0.5700785860690163,0.8032167434679335],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.5386883505258557,0.7901051045130641,0.5520390309465406,0.8032167434679335],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.5146968179832664,0.7901051045130641,0.5344687342495209,0.8032167434679335],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.1669298746681899,0.8030265903355106,0.17116360337354253,0.809012338554038],"dir":"ltr"},{"str":"mutualism","boundary":[0.17499411982124255,0.8039847377894893,0.23185980981821847,0.8135334313761876],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16693,0.17613,0.83379,0.81353],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/389c37d6d24996a0/pages/7fa8d2dfb8abb66caa65a103667eeb93.jpg","blurred":"/storage/books/389c37d6d24996a0/pages/bba9372915451d3d28aa80d8dd6a51f1.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.16693,0.10733,0.16615,0.19678]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.3203521387050166,0.10904546559530884,0.3462988071637378,0.12087444421763664],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.30401373609757737,0.10904546559530884,0.3076348240986526,0.12087444421763664],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.3076498840764759,0.10904546559530884,0.31675280400524175,0.12087444421763664],"dir":"ltr"},{"str":"علم","boundary":[0.27942581230469404,0.10904546559530884,0.3003608548099862,0.12087444421763664],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروبشناسي","boundary":[0.1901134504888948,0.10904546559530884,0.2759636907361983,0.12087444421763664],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.1669298746681899,0.10733114608076014,0.17638520211014413,0.12158292755344421],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.18022573838244677,0.10904546559530884,0.18665802224387615,0.12087444421763664],"dir":"ltr"},{"str":"كه","boundary":[0.4723666274654752,0.1378007814726841,0.48603632942441477,0.15091242042755346],"dir":"rtl"},{"str":"برخي","boundary":[0.440520116931555,0.1378007814726841,0.46792443802291617,0.15091242042755346],"dir":"rtl"},{"str":"اوقات","boundary":[0.40765718893854397,0.1378007814726841,0.43618735929572283,0.15091242042755346],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.3836656563959547,0.1378007814726841,0.40340418668727557,0.15091242042755346],"dir":"rtl"},{"str":"كپسيد","boundary":[0.3477794428950643,0.1378007814726841,0.3793013675615742,0.15091242042755346],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.3276180235879173,0.1378007814726841,0.3436061960283595,0.15091242042755346],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.29415043849333045,0.1378007814726841,0.32337058566580446,0.15091242042755346],"dir":"rtl"},{"str":"پوششي","boundary":[0.25161114209872004,0.1378007814726841,0.2898288095158095,0.15091242042755346],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2395142905144319,0.1378007814726841,0.247352575518296,0.15091242042755346],"dir":"rtl"},{"str":"ليپيد،","boundary":[0.20947433217969855,0.1378007814726841,0.23527056214508948,0.15091242042755346],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئين","boundary":[0.16714277074023082,0.1378007814726841,0.2051230267800144,0.15091242042755346],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4804423238466452,0.15689788361045126,0.4861921306407717,0.17000952256532062],"dir":"rtl"},{"str":"كربوهيدرات","boundary":[0.4058469271865867,0.15689788361045126,0.4760613420247979,0.17000952256532062],"dir":"rtl"},{"str":"احاطه","boundary":[0.3622986324384264,0.15689788361045126,0.4016031988172443,0.17000952256532062],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.32701707603911184,0.15689788361045126,0.3580363563052319,0.17000952256532062],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.28931689123349374,0.15689788361045126,0.32263609421726447,0.17000952256532062],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.28629546050199955,0.15689788361045126,0.2894114848291391,0.17000952256532062],"dir":"ltr"},{"str":"پروتئينها","boundary":[0.2129112328214781,0.15689788361045126,0.2819775410772491,0.17000952256532062],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.2044441786230305,0.15689788361045126,0.2085988777258832,0.17000952256532062],"dir":"ltr"},{"str":"بيشتر","boundary":[0.16714833506938645,0.15689788361045126,0.20442934041194888,0.17000952256532062],"dir":"rtl"},{"str":"گليكوپروتئينها","boundary":[0.40826926514566075,0.17585338004750584,0.48617729242969016,0.1889650190023752],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.40423698128423136,0.17585338004750584,0.4083545848593801,0.1889650190023752],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.38871250294008974,0.17585338004750584,0.3997966466180575,0.1889650190023752],"dir":"rtl"},{"str":"كپسيد","boundary":[0.35262597358959746,0.17585338004750584,0.38414789825610735,0.1889650190023752],"dir":"rtl"},{"str":"برهمكنش","boundary":[0.2905317697658012,0.17585338004750584,0.3482227344511276,0.1889650190023752],"dir":"rtl"},{"str":"اختصاصي","boundary":[0.2302515372467326,0.17585338004750584,0.28618046436611705,0.1889650190023752],"dir":"rtl"},{"str":"ويروس","boundary":[0.18367995699069287,0.17585338004750584,0.22603563052316825,0.1889650190023752],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.16715018984577162,0.17585338004750584,0.1795308222169957,0.1889650190023752],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.4582703269379392,0.1948088764845604,0.48601778166056275,0.20792051543942977],"dir":"rtl"},{"str":"ميزب","boundary":[0.4342880682772759,0.1948088764845604,0.4532791236853604,0.20792051543942977],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.41532854406773995,0.1948088764845604,0.4287126104633584,0.20792051543942977],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4026270353818759,0.1948088764845604,0.41049499680790325,0.20792051543942977],"dir":"rtl"},{"str":"تعيين","boundary":[0.36452250932428376,0.1948088764845604,0.39784542186082483,0.20792051543942977],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.3381123483753909,0.1948088764845604,0.35955912771748294,0.20792051543942977],"dir":"rtl"},{"str":"كنند","boundary":[0.3100903867477574,0.1948088764845604,0.3375781727764527,0.20792051543942977],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.30706524646349276,0.1948088764845604,0.3102035281072547,0.20792051543942977],"dir":"ltr"},{"str":"كپسيد","boundary":[0.26573711904841935,0.1948088764845604,0.30269910285272694,0.20792051543942977],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2532377809885423,0.1948088764845604,0.26107606599240646,0.20792051543942977],"dir":"rtl"},{"str":"اسيد","boundary":[0.22077919424750542,0.1948088764845604,0.248535922852055,0.20792051543942977],"dir":"rtl"},{"str":"نوكلئي","boundary":[0.18812771076240747,0.1948088764845604,0.21617192970666338,0.20792051543942977],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.1671520446221568,0.1948088764845604,0.18258007459426795,0.20792051543942977],"dir":"rtl"},{"str":"محافظت","boundary":[0.4407116427539397,0.21390552256532067,0.4859737508820267,0.22701716152019003],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.4199455663452169,0.21390552256532067,0.4359485769967407,0.22701716152019003],"dir":"rtl"},{"str":"كند","boundary":[0.4015944087900272,0.21390552256532067,0.4194225194045899,0.22701716152019003],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.39131338328685195,0.21390552256532067,0.3970631900809785,0.22701716152019003],"dir":"rtl"},{"str":"اتصال","boundary":[0.35603182688753743,0.21390552256532067,0.38655402708242337,0.22701716152019003],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.34575080138436215,0.21390552256532067,0.3515006081784887,0.22701716152019003],"dir":"rtl"},{"str":"نفوذ","boundary":[0.32095429589059515,0.21390552256532067,0.3413790934444408,0.22701716152019003],"dir":"rtl"},{"str":"ويروس","boundary":[0.2796261684755217,0.21390552256532067,0.31656404018682166,0.22701716152019003],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.26732900104163165,0.21390552256532067,0.275196962467659,0.22701716152019003],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.24736975236047176,0.21390552256532067,0.2629665669836363,0.22701716152019003],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.23446978260139112,0.21390552256532067,0.24286079096804547,0.22701716152019003],"dir":"rtl"},{"str":"لول","boundary":[0.2096695675548537,0.21390552256532067,0.228944403749874,0.22701716152019003],"dir":"rtl"},{"str":"ميزب","boundary":[0.18609165014616447,0.21390552256532067,0.20508270555424887,0.22701716152019003],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.1671321259366285,0.21390552256532067,0.18051619233224692,0.22701716152019003],"dir":"rtl"},{"str":"تسهيل","boundary":[0.4511892745539465,0.23285970783847984,0.48619075971909553,0.24597134679334917],"dir":"rtl"},{"str":"مينمايد","boundary":[0.40502018077349555,0.23285970783847984,0.44582155169517157,0.24597134679334917],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4019950404892309,0.23285970783847984,0.40513332213299286,0.24597134679334917],"dir":"ltr"},{"str":"درون","boundary":[0.3713485702765365,0.23285970783847984,0.3976233325493096,0.24597134679334917],"dir":"rtl"},{"str":"سلول،","boundary":[0.3350598703000572,0.23285970783847984,0.3662664829810827,0.24597134679334917],"dir":"rtl"},{"str":"نوكلئيك","boundary":[0.2864740028896879,0.23285970783847984,0.33005011928362626,0.24597134679334917],"dir":"rtl"},{"str":"اسيد","boundary":[0.2590566983636303,0.23285970783847984,0.2813993346997749,0.24597134679334917],"dir":"rtl"},{"str":"ويروسي،","boundary":[0.21026866032727398,0.23285970783847984,0.25408589765128864,0.24597134679334917],"dir":"rtl"},{"str":"ماشين","boundary":[0.16712656160747288,0.23285970783847984,0.20523850677060584,0.24597134679334917],"dir":"rtl"},{"str":"آنزيمي","boundary":[0.45179207687913714,0.2518152042755344,0.48595705789456,0.2649268432304038],"dir":"rtl"},{"str":"ميزبان","boundary":[0.4142922079231209,0.2518152042755344,0.44680458317932875,0.2649268432304038],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4015906992372569,0.2518152042755344,0.4094586606632842,0.2649268432304038],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.37336656698363635,0.2518152042755344,0.39694077483955514,0.2649268432304038],"dir":"rtl"},{"str":"عملكردهاي","boundary":[0.3082472228755755,0.2518152042755344,0.36869067571654185,0.2649268432304038],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبط","boundary":[0.2675218977856928,0.2518152042755344,0.3035787507140218,0.2649268432304038],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.2505877893887975,0.2518152042755344,0.2629684217600216,0.2649268432304038],"dir":"rtl"},{"str":"تكثير","boundary":[0.2140969187863312,0.2518152042755344,0.24595455797856264,0.2649268432304038],"dir":"rtl"},{"str":"ويروس","boundary":[0.16712285205470256,0.2518152042755344,0.20947852558717794,0.2649268432304038],"dir":"rtl"},{"str":"هدايت","boundary":[0.45279922045630183,0.2709123064133016,0.48596262222371556,0.28402394536817094],"dir":"rtl"},{"str":"ميكند","boundary":[0.4086462686065656,0.2709123064133016,0.44823832532508984,0.28402394536817094],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.40562298309868616,0.2709123064133016,0.4087390074258257,0.28402394536817094],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.3900985047545446,0.2709123064133016,0.4011826484325124,0.28402394536817094],"dir":"rtl"},{"str":"برخي","boundary":[0.35280266120090054,0.2709123064133016,0.38564704143005946,0.28402394536817094],"dir":"rtl"},{"str":"موارد،","boundary":[0.31389130741574556,0.2709123064133016,0.3483345048889488,0.28402394536817094],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.25945733006283406,0.2709123064133016,0.30942871543294925,0.28402394536817094],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتيكي","boundary":[0.2138947481603442,0.2709123064133016,0.25495022344679286,0.28402394536817094],"dir":"rtl"},{"str":"ويروس","boundary":[0.16712285205470262,0.2709123064133016,0.209478525587178,0.28402394536817094],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.4699336447027991,0.2898678028503562,0.48593665535432284,0.3029794418052255],"dir":"rtl"},{"str":"تواند","boundary":[0.4465449144854005,0.2898678028503562,0.46914536473908824,0.3029794418052255],"dir":"rtl"},{"str":"بصورت","boundary":[0.4040074728671753,0.2898678028503562,0.44150363227042116,0.3029794418052255],"dir":"rtl"},{"str":"DNA","boundary":[0.36651994220624307,0.28904950174435873,0.39917106280030906,0.29973833784887177],"dir":"ltr"},{"str":"درون","boundary":[0.33527308894190383,0.2898675178147269,0.3615478512146769,0.30297915676959625],"dir":"rtl"},{"str":"كروموزوم","boundary":[0.2822505964181311,0.2898675178147269,0.3303152716642586,0.30297915676959625],"dir":"rtl"},{"str":"ميزبان","boundary":[0.24475072746211485,0.2898675178147269,0.2772631027183226,0.30297915676959625],"dir":"rtl"},{"str":"الحاق","boundary":[0.2108806558919391,0.2898675178147269,0.2397799267497732,0.30297915676959625],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.185477638520211,0.2898675178147269,0.2060322704210208,0.30297915676959625],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1824543530123316,0.2898675178147269,0.18559263465609357,0.30297915676959625],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.16713390007056217,0.2898675178147269,0.17821804374852998,0.30297915676959625],"dir":"rtl"},{"str":"موارد","boundary":[0.4604704949430462,0.3088230142517815,0.48604786129498323,0.3219346532066508],"dir":"rtl"},{"str":"ديگري","boundary":[0.42014951110513754,0.3088230142517815,0.455742669937166,0.3219346532066508],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.3709571318168072,0.3088230142517815,0.415427250428413,0.3219346532066508],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتيكي","boundary":[0.3306361479788985,0.3088230142517815,0.36625156412754944,0.3219346532066508],"dir":"rtl"},{"str":"ويروس","boundary":[0.2891058499378381,0.3088230142517815,0.32604372164913814,0.3219346532066508],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.2683397735291153,0.3088230142517815,0.2843427841806391,0.3219346532066508],"dir":"rtl"},{"str":"تواند","boundary":[0.2453572393400759,0.3088230142517815,0.2679576895937636,0.3219346532066508],"dir":"rtl"},{"str":"بعنوان","boundary":[0.20967319646517252,0.3088230142517815,0.24065723597997377,0.3219346532066508],"dir":"rtl"},{"str":"پايهاي","boundary":[0.1671339000705621,0.3088230142517815,0.20521431403514662,0.3219346532066508],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.4624903464265314,0.32792011638954865,0.4860645542824502,0.34103175534441804],"dir":"rtl"},{"str":"توليد","boundary":[0.43446653002251273,0.32792011638954865,0.4582540371627298,0.34103175534441804],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.4024104297570646,0.32792011638954865,0.4301578844796882,0.34103175534441804],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.39253189072947814,0.32792011638954865,0.3982816975236047,0.34103175534441804],"dir":"rtl"},{"str":"آزادسازي","boundary":[0.34172585598602195,0.32792011638954865,0.38826219549074287,0.34103175534441804],"dir":"rtl"},{"str":"كپيهاي","boundary":[0.29334586875441016,0.32792011638954865,0.3373467289405597,0.34103175534441804],"dir":"rtl"},{"str":"ويروسي","boundary":[0.24879043042908508,0.32792011638954865,0.2891243977016902,0.34103175534441804],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.22016195692349053,0.32792011638954865,0.24460790968045437,0.34103175534441804],"dir":"rtl"},{"str":"نمايد","boundary":[0.19112914216592192,0.32792011638954865,0.21593677631800015,0.34103175534441804],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.18810585665804241,0.32792011638954865,0.19104196767581735,0.34103175534441804],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.16714131917610298,0.32792011638954865,0.1840661536910722,0.34103175534441804],"dir":"rtl"},{"str":"فرايندها","boundary":[0.4372932092335607,0.34687430166270783,0.48605713517690935,0.3599859406175772],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.40039985215550544,0.34687430166270783,0.4330735929572258,0.3599859406175772],"dir":"rtl"},{"str":"تكثير","boundary":[0.3606835254191727,0.34687430166270783,0.396137576022311,0.3599859406175772],"dir":"rtl"},{"str":"اسيد","boundary":[0.3247991666946674,0.34687430166270783,0.3564156849568226,0.3599859406175772],"dir":"rtl"},{"str":"نوكلئيك","boundary":[0.2679465609354523,0.34687430166270783,0.32061108161688107,0.3599859406175772],"dir":"rtl"},{"str":"ويروسي","boundary":[0.2143194113101037,0.34687430166270783,0.26374178287019917,0.3599859406175772],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.20444087228251728,0.34687430166270783,0.21019067907664382,0.3599859406175772],"dir":"rtl"},{"str":"توليد","boundary":[0.16714317395248807,0.34687430166270783,0.20022311078256771,0.3599859406175772],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئينهاي","boundary":[0.4249923322469002,0.3658297980997624,0.4859996371089679,0.3789414370546318],"dir":"rtl"},{"str":"اختصصاي","boundary":[0.36834189711367216,0.3658297980997624,0.420457403985081,0.3789414370546318],"dir":"rtl"},{"str":"ويروس","boundary":[0.3270137696985987,0.3658297980997624,0.36395164140989866,0.3789414370546318],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.29959646517254107,0.3658297980997624,0.3224881153187055,0.3789414370546318],"dir":"rtl"},{"str":"نياز","boundary":[0.27882853398743307,0.3658297980997624,0.2951394375189004,0.3789414370546318],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.23588675111723384,0.3658297980997624,0.2742676388562211,0.3789414370546318],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2328634656093544,0.3658297980997624,0.2359794899364939,0.3789414370546318],"dir":"ltr"},{"str":"كامل","boundary":[0.2020185343234433,0.3658297980997624,0.22861231813447114,0.3789414370546318],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.16713946439971764,0.3658297980997624,0.1977061792278484,0.3789414370546318],"dir":"rtl"},{"str":"ويروس","boundary":[0.44918789019186167,0.3849269002375296,0.4861257619031617,0.398038539192399],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.44011617889183824,0.3849269002375296,0.44427087799469095,0.398038539192399],"dir":"ltr"},{"str":"بلوغ","boundary":[0.4193501024831154,0.3849269002375296,0.4401829508417055,0.398038539192399],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.4153159638453008,0.3849269002375296,0.4194558247370719,0.398038539192399],"dir":"ltr"},{"str":"شامل","boundary":[0.3826589160310473,0.3849269002375296,0.41112602399112924,0.398038539192399],"dir":"rtl"},{"str":"تجمع","boundary":[0.34919133093646043,0.3849269002375296,0.37792552669601154,0.398038539192399],"dir":"rtl"},{"str":"اسيدهاي","boundary":[0.2991840596754141,0.3849269002375297,0.34424399717751414,0.39803853919239907],"dir":"rtl"},{"str":"نوكلئيك","boundary":[0.25079850811464666,0.3849269002375297,0.29437462450858504,0.39803853919239907],"dir":"rtl"},{"str":"سنتز","boundary":[0.22297686233661498,0.3849269002375297,0.2460836665434629,0.39803853919239907],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.1973735291152851,0.3849269002375297,0.2183120997278317,0.39803853919239907],"dir":"rtl"},{"str":"جديد","boundary":[0.16713325493094988,0.3849269002375297,0.19269207351903497,0.39803853919239907],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4804290984845938,0.40388239667458437,0.4861789052787203,0.41699403562945375],"dir":"rtl"},{"str":"زيرواحدهاي","boundary":[0.4147050972749571,0.40388239667458437,0.4757290951244917,0.41699403562945375],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئيني","boundary":[0.36773103054332845,0.40388239667458437,0.40998283659823254,0.41699403562945375],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.35301337992674975,0.40388239667458437,0.3631775545176573,0.41699403562945375],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.31853865125499803,0.40388239667458437,0.35251444507913027,0.41699403562945375],"dir":"rtl"},{"str":"ذرات","boundary":[0.2882983770706628,0.40388239667458437,0.3138942911864519,0.41699403562945375],"dir":"rtl"},{"str":"ويروسي","boundary":[0.2433404522697489,0.40388239667458437,0.2837504653741473,0.41699403562945375],"dir":"rtl"},{"str":"بالغ","boundary":[0.22116289103188727,0.40388239667458437,0.2388222169953966,0.41699403562945375],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.16713325493094983,0.40388239667458437,0.2166038506770605,0.41699403562945375],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.47236453076173485,0.422837893111639,0.4860342327206744,0.4359495320665084],"dir":"rtl"},{"str":"پس","boundary":[0.4479705117435568,0.422837893111639,0.4679279056483315,0.4359495320665084],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.43567334430966687,0.422837893111639,0.443511629313531,0.4359495320665084],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.4179324081852087,0.422837893111639,0.4310790632035213,0.4359495320665084],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3979731595040488,0.422837893111639,0.41356997412721336,0.4359495320665084],"dir":"rtl"},{"str":"محيط","boundary":[0.3574500050401531,0.422837893111639,0.3934883102046301,0.4359495320665084],"dir":"rtl"},{"str":"خارج","boundary":[0.3223706192668256,0.422837893111639,0.3532248244346627,0.4359495320665084],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.30967096535734673,0.422837893111639,0.3180619737240011,0.4359495320665084],"dir":"rtl"},{"str":"لول","boundary":[0.28487075031080933,0.422837893111639,0.3041455865058297,0.4359495320665084],"dir":"rtl"},{"str":"آزاد","boundary":[0.26329784617452345,0.422837893111639,0.28061032895399995,0.4359495320665084],"dir":"rtl"},{"str":"ميشوند","boundary":[0.20725206814287128,0.422837893111639,0.25893912166929856,0.4359495320665084],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.20422692785860663,0.422837893111639,0.2073652095023686,0.4359495320665084],"dir":"ltr"},{"str":"برخي","boundary":[0.16713325493094966,0.422837893111639,0.1999776351601086,0.4359495320665084],"dir":"rtl"},{"str":"ويروس","boundary":[0.4491798259467086,0.4419349952494062,0.4860806021303045,0.4550466342042756],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.4257966600584656,0.4419349952494062,0.44852879943550267,0.4550466342042756],"dir":"rtl"},{"str":"بسيار","boundary":[0.39515204462215636,0.4419349952494062,0.4209352911528509,0.4550466342042756],"dir":"rtl"},{"str":"كوچك","boundary":[0.35422454890628663,0.4419349952494062,0.39030551392762325,0.4550466342042756],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.32579824602667906,0.4419349952494062,0.34937245388259786,0.4550466342042756],"dir":"rtl"},{"str":"تكثير،","boundary":[0.2911213467289404,0.4419349952494062,0.32095357010853115,0.4550466342042756],"dir":"rtl"},{"str":"نيازمند","boundary":[0.25302238500050395,0.4419349952494062,0.2863248949968078,0.4550466342042756],"dir":"rtl"},{"str":"همك","boundary":[0.2257757199018849,0.4419349952494062,0.24816101609488916,0.4550466342042756],"dir":"rtl"},{"str":"اري","boundary":[0.19959555122475714,0.4419349952494062,0.22025590537952347,0.4550466342042756],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.18648413695776342,0.4419349952494062,0.19485103323141012,0.4550466342042756],"dir":"rtl"},{"str":"اير","boundary":[0.1671369644837202,0.4419349952494062,0.18090496959107547,0.4550466342042756],"dir":"rtl"},{"str":"ويروس","boundary":[0.44918539027586424,0.4608904916864609,0.48612326198716427,0.47400213064133023],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.4374947347199354,0.4608904916864609,0.4486382312422297,0.47400213064133023],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4215677699002049,0.4608904916864609,0.4326519135781727,0.47400213064133023],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.38890701253318094,0.4608904916864609,0.4166544672558045,0.47400213064133023],"dir":"rtl"},{"str":"ميزبان","boundary":[0.3514071435771647,0.4608904916864609,0.38391951883337244,0.47400213064133023],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشند","boundary":[0.2981843352037901,0.4608904916864609,0.34664593259635085,0.47400213064133023],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.29515919491952547,0.4608904916864609,0.2982974765632874,0.47400213064133023],"dir":"ltr"},{"str":"عامل","boundary":[0.25867017909344436,0.4608904916864609,0.29094328819596105,0.47400213064133023],"dir":"rtl"},{"str":"دلتا","boundary":[0.23205784751856445,0.4608904916864609,0.2540369476832095,0.47400213064133023],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.2082684856019622,0.4608904916864609,0.22737082759315874,0.47400213064133023],"dir":"rtl"},{"str":"بعنوان","boundary":[0.1671406740364906,0.4608904916864609,0.20359815866402328,0.47400213064133023],"dir":"rtl"},{"str":"ويروس","boundary":[0.4491787775948388,0.47984376484560565,0.48611664930613885,0.49295540380047503],"dir":"rtl"},{"str":"هپاتيت","boundary":[0.40865562313094317,0.47984376484560565,0.44432111824199466,0.49295540380047503],"dir":"rtl"},{"str":"D","boundary":[0.3929303450824905,0.4790257487752375,0.4038473169584355,0.48971458487975056],"dir":"ltr"},{"str":"نيز","boundary":[0.3751882799637109,0.47984376484560565,0.3886836329424414,0.49295540380047503],"dir":"rtl"},{"str":"شناخته","boundary":[0.33486729612580224,0.47984376484560565,0.3703788447968818,0.49295540380047503],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود،","boundary":[0.2901096871744901,0.47984376484560565,0.3301042303686032,0.49295540380047503],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.2618855549208696,0.47984376484560565,0.2854597627767884,0.49295540380047503],"dir":"rtl"},{"str":"كد","boundary":[0.23809619300426738,0.47984376484560565,0.2571781324552267,0.49295540380047503],"dir":"rtl"},{"str":"كردن","boundary":[0.19958918047108637,0.47984376484560565,0.23330530560129034,0.49295540380047503],"dir":"rtl"},{"str":"حتي","boundary":[0.16713059373004943,0.47984376484560565,0.1948576459124358,0.49295540380047503],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.4667177850206647,0.4989408669833729,0.48624487080407247,0.5120525059382423],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئين","boundary":[0.4237760021504654,0.4989408669833729,0.46179520849433836,0.5120525059382423],"dir":"rtl"},{"str":"منفرد","boundary":[0.3917199018850174,0.4989408669833729,0.4189443096670139,0.5120525059382423],"dir":"rtl"},{"str":"كپسيد","boundary":[0.355229031282551,0.4989408669833729,0.38675095594906084,0.5120525059382423],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.336883438056517,0.4989408669833729,0.35037879103524755,0.5120525059382423],"dir":"rtl"},{"str":"بسيار","boundary":[0.3062388226202077,0.4989408669833729,0.3320220691509022,0.5120525059382423],"dir":"rtl"},{"str":"كوچك","boundary":[0.265513497530325,0.4989408669833729,0.3015944625516616,0.5120525059382423],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.21108137495379867,0.4989408669833729,0.2607522865495112,0.5120525059382423],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.20080034945062336,0.4989408669833729,0.2065501562447499,0.5120525059382423],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.1671324485064347,0.4989408669833729,0.1961541346056921,0.5120525059382423],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.45764607372064114,0.5178963634204276,0.4859666543462921,0.5310080023752969],"dir":"rtl"},{"str":"نيازمند","boundary":[0.41974371828903595,0.5178963634204276,0.45304622828533986,0.5310080023752969],"dir":"rtl"},{"str":"همكاري","boundary":[0.37196282382984447,0.5178963634204276,0.41505484358724504,0.5310080023752969],"dir":"rtl"},{"str":"ويروس","boundary":[0.330432525788784,0.5178963634204276,0.36737039750008404,0.5310080023752969],"dir":"rtl"},{"str":"هپاتيت","boundary":[0.2846677732603072,0.5178963634204276,0.325706555559289,0.5310080023752969],"dir":"rtl"},{"str":"B","boundary":[0.27015221262726385,0.5170780053073041,0.2802375592218003,0.5277668414118171],"dir":"ltr"},{"str":"است","boundary":[0.2368875239407278,0.5178960213776722,0.2657719565874802,0.5310076603325415],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.23386423843284834,0.5178960213776722,0.23698026275998788,0.5310076603325415],"dir":"ltr"},{"str":"ويروسها،","boundary":[0.16713309364604684,0.5178960213776722,0.22964833170928395,0.5310076603325415],"dir":"rtl"},{"str":"طيف","boundary":[0.46067000436813266,0.5368515178147268,0.48617132488827647,0.5499631567695962],"dir":"rtl"},{"str":"گستردهاي","boundary":[0.39898014179631053,0.5368515178147268,0.4562649104532777,0.5499631567695962],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.38688329021202233,0.5368515178147268,0.39472157521588647,0.5499631567695962],"dir":"rtl"},{"str":"ميزب","boundary":[0.363505688652935,0.5368515178147268,0.38249674406101936,0.5499631567695962],"dir":"rtl"},{"str":"انهاي","boundary":[0.3163220321897785,0.5368515178147268,0.3579302308390174,0.5499631567695962],"dir":"rtl"},{"str":"گياهي","boundary":[0.274589563522731,0.5368515178147268,0.3121432209939181,0.5499631567695962],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.26471102449514455,0.5368515178147268,0.2704608312892711,0.5499631567695962],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.2528144887604582,0.5368515178147268,0.26041907193978686,0.5499631567695962],"dir":"rtl"},{"str":"انوري","boundary":[0.21733447128792707,0.5368515178147268,0.24728910990894115,0.5499631567695962],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.20886556231309425,0.5368515178147268,0.21302026141594696,0.5499631567695962],"dir":"ltr"},{"str":"ازجمله","boundary":[0.1701563791539262,0.5368515178147268,0.2088321763381606,0.5499631567695962],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.16713123886966155,0.5368515178147268,0.17026952051342353,0.5499631567695962],"dir":"ltr"},{"str":"پروتيستها،","boundary":[0.425993105070394,0.5559486199524941,0.4859858472497563,0.5690602589073634],"dir":"rtl"},{"str":"قارچها","boundary":[0.3880907496387889,0.5559486199524941,0.42162325190685784,0.5690602589073634],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.37821221061120247,0.5559486199524941,0.38396201740532904,0.5690602589073634],"dir":"rtl"},{"str":"باكتريها","boundary":[0.32720586001814445,0.5559486199524941,0.3739666274654748,0.5690602589073634],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.31974780417324683,0.5559486199524941,0.32321623601357474,0.5690602589073634],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.3231735761567151,0.5559486199524941,0.3272911797318638,0.5690602589073634],"dir":"ltr"},{"str":"را","boundary":[0.30765095258895864,0.5559486199524941,0.315518914014986,0.5690602589073634],"dir":"rtl"},{"str":"آلوده","boundary":[0.27962713618493995,0.5559486199524941,0.30334972615167494,0.5690602589073634],"dir":"rtl"},{"str":"ميكنند","boundary":[0.23708783979032957,0.5559486199524941,0.27526655690332985,0.5690602589073634],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.23406455428245015,0.5559486199524941,0.23718057860958966,0.5690602589073634],"dir":"ltr"},{"str":"اگرچه،","boundary":[0.19656654010281907,0.5559486199524941,0.22974848963408484,0.5690602589073634],"dir":"rtl"},{"str":"اكثر","boundary":[0.1671312388696616,0.5559486199524941,0.19222450858506093,0.5690602589073634],"dir":"rtl"},{"str":"ويروسها","boundary":[0.43788778602869527,0.5749041163895487,0.4861175363731056,0.5880157553444181],"dir":"rtl"},{"str":"قادر","boundary":[0.4138981082624912,0.5749041163895487,0.43354019018178147,0.5880157553444181],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.39938262827189946,0.5749041163895487,0.409546802862807,0.5880157553444181],"dir":"rtl"},{"str":"آلوده","boundary":[0.3711584960182789,0.5749041163895487,0.39488108598501387,0.5880157553444181],"dir":"rtl"},{"str":"كردن","boundary":[0.3382974228016531,0.5749041163895487,0.36656977924128886,0.5880157553444181],"dir":"rtl"},{"str":"انواع","boundary":[0.3114847753771714,0.5749041163895487,0.33378846140922674,0.5880157553444181],"dir":"rtl"},{"str":"خاصي","boundary":[0.274589563522731,0.5749041163895487,0.307150162964954,0.5880157553444181],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2624927119384428,0.5749041163895487,0.27033099694230694,0.5880157553444181],"dir":"rtl"},{"str":"سلولها","boundary":[0.21390313497530325,0.5749041163895487,0.2581822116192332,0.5880157553444181],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.20543422600047043,0.5749041163895487,0.20958892510332316,0.5880157553444181],"dir":"ltr"},{"str":"فقط","boundary":[0.17922623567756463,0.5749041163895487,0.20538600181445518,0.5880157553444181],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.16712938409327646,0.5749041163895487,0.17496766909714057,0.5880157553444181],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.4667184301602769,0.5938583016627079,0.4862455159436847,0.6069699406175773],"dir":"rtl"},{"str":"گونه","boundary":[0.43990392795941,0.5938583016627079,0.4624802661200901,0.6069699406175773],"dir":"rtl"},{"str":"ميزباني","boundary":[0.3991786028695273,0.5938583016627079,0.4355581868888814,0.6069699406175773],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.39514817378448314,0.5938583016627079,0.3992657773596318,0.6069699406175773],"dir":"ltr"},{"str":"ميباشند","boundary":[0.3481722522764693,0.5938583016627079,0.390787594502873,0.6069699406175773],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.34514896676858986,0.5938583016627079,0.3482649910957294,0.6069699406175773],"dir":"ltr"},{"str":"برخي","boundary":[0.43486264574443073,0.6119576080760097,0.46226696683579194,0.625069247030879],"dir":"rtl"},{"str":"ويروسها","boundary":[0.38264891636705756,0.6119576080760097,0.43067270589025913,0.6250694180522566],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگ","boundary":[0.3501903296260207,0.6119577790973872,0.3783959141157892,0.6250694180522566],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.34031179059843425,0.6119577790973872,0.34606159739256076,0.6250694180522566],"dir":"rtl"},{"str":"پيچيده","boundary":[0.3016026074392662,0.6119577790973872,0.33594935654043884,0.6250694180522566],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.26511173683679984,0.6119577790973872,0.2973199287658345,0.6250694180522566],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.26208659655253524,0.6119577790973872,0.2652248781962972,0.6250694180522566],"dir":"ltr"},{"str":"براي","boundary":[0.23426866032727406,0.6119577790973872,0.25784286818319285,0.6250694180522566],"dir":"rtl"},{"str":"مثال،","boundary":[0.20342187426497776,0.6119577790973872,0.22993033836228627,0.6250694180522566],"dir":"rtl"},{"str":"ميمي","boundary":[0.16713502906488367,0.6119577790973872,0.1992634656093546,0.6250694180522566],"dir":"rtl"},{"str":"ويروس،","boundary":[0.44575211854440383,0.6297725629453682,0.4861046335808609,0.6428842019002375],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.42760869594435685,0.6297725629453682,0.44127839790329637,0.6428842019002375],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.40381933402775455,0.6297725629453682,0.4233464198111624,0.6428842019002375],"dir":"rtl"},{"str":"ويروس","boundary":[0.35704743792211296,0.6297725629453682,0.39940311145458834,0.6428842019002375],"dir":"rtl"},{"str":"DNA","boundary":[0.3201505325761903,0.6289544898678741,0.35280165317025636,0.6396433259723872],"dir":"ltr"},{"str":"دار","boundary":[0.3064384933301973,0.6297725059382423,0.3201471455932261,0.6428841448931116],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.2729727630119956,0.6297725059382423,0.301857195658748,0.6428841448931116],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.24938557172138037,0.6297725059382423,0.26848791371257685,0.6428841448931116],"dir":"rtl"},{"str":"آكانتامبا","boundary":[0.200597533685024,0.6297725059382423,0.2449563657135177,0.6428841448931116],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.19192645408420422,0.6297725059382423,0.19608115318705696,0.6428841448931116],"dir":"ltr"},{"str":"يك","boundary":[0.16712994859043723,0.6297725059382423,0.1920766909714056,0.6428841448931116],"dir":"rtl"},{"str":"آميب","boundary":[0.46006405698733244,0.6475872897862233,0.4859326232317462,0.6606989287410926],"dir":"rtl"},{"str":"آزادزي","boundary":[0.4211545579785626,0.6475872897862233,0.4553974396021639,0.6606989287410926],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4054297637848191,0.6475872897862233,0.4165139074627869,0.6606989287410926],"dir":"rtl"},{"str":"خاك","boundary":[0.37538980545008577,0.6475872897862233,0.40068153623870173,0.6606989287410926],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.3713556668122711,0.6475872897862233,0.3754955277040422,0.6606989287410926],"dir":"ltr"},{"str":"را","boundary":[0.3592606700043682,0.6475872897862233,0.3671286314303955,0.6606989287410926],"dir":"rtl"},{"str":"آلوده","boundary":[0.3308343671247606,0.6475872897862233,0.3545569570914956,0.6606989287410926],"dir":"rtl"},{"str":"مينمايد،","boundary":[0.28184415846241734,0.6475872897862233,0.32607130136756163,0.6606989287410926],"dir":"rtl"},{"str":"اندازهاي","boundary":[0.2368843788851182,0.6475872897862233,0.2770885118107591,0.6606989287410926],"dir":"rtl"},{"str":"حدود","boundary":[0.20603944759920712,0.6475872897862233,0.23225485702765375,0.6606989287410926],"dir":"rtl"},{"str":"400","boundary":[0.17902277477235318,0.6475872897862233,0.20140807096535746,0.6606989287410926],"dir":"ltr"},{"str":"تا","boundary":[0.16712994859043726,0.6475872897862233,0.17467517892543946,0.6606989287410926],"dir":"rtl"},{"str":"500","boundary":[0.46369199959678786,0.6654020736342043,0.48607729578979214,0.6785137125890736],"dir":"ltr"},{"str":"نانومتر","boundary":[0.4269933940391791,0.6654020736342043,0.45924795537784374,0.6785137125890736],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.40300371627297493,0.6654020736342043,0.4225753166896276,0.6785137125890736],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.39292486139578664,0.6654020736342043,0.3986746681899132,0.6785137125890736],"dir":"rtl"},{"str":"ژنومي","boundary":[0.3574429891468703,0.6654020736342043,0.3883973522395083,0.6785137125890736],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.33345331138066614,0.6654020736342043,0.3530249117973188,0.6785137125890736],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.3153098887806191,0.6654020736342043,0.3289795907395587,0.6785137125890736],"dir":"rtl"},{"str":"979","boundary":[0.2884898222505967,0.6654020736342043,0.310875118443601,0.6785137125890736],"dir":"ltr"},{"str":"پروتئين","boundary":[0.2459486710796011,0.6654020736342043,0.283967877423474,0.6785137125890736],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.2336515036457111,0.6654020736342043,0.24151946507173847,0.6785137125890736],"dir":"rtl"},{"str":"كد","boundary":[0.21550808104566407,0.6654020736342043,0.22912584926581797,0.6785137125890736],"dir":"rtl"},{"str":"مينمايد","boundary":[0.1701439602163909,0.6654020736342043,0.2109453311380669,0.6785137125890736],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.16711881993212624,0.6654020736342043,0.17025710157588822,0.6785137125890736],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.4691264944054302,0.6832168574821853,0.4860513289203995,0.6963284964370546],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئين","boundary":[0.42618471153523096,0.6832168574821853,0.46420391787910387,0.6963284964370546],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.4144922012029168,0.6832168574821853,0.4256356977252111,0.6963284964370546],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.381428957360304,0.6832168574821853,0.409896065320386,0.6963284964370546],"dir":"rtl"},{"str":"چهار","boundary":[0.35300265448069645,0.6832168574821853,0.37680685460838037,0.6963284964370546],"dir":"rtl"},{"str":"آمينواسيل","boundary":[0.29856867712778495,0.6832168574821853,0.348298941567824,0.6963284964370546],"dir":"rtl"},{"str":"tRNA","boundary":[0.25805584489768485,0.6823986703904394,0.2941423339269513,0.6930875064949524],"dir":"ltr"},{"str":"سنتتاز","boundary":[0.2231786297503444,0.6832166864608077,0.25340035617082757,0.6963283254156769],"dir":"rtl"},{"str":"اوليه","boundary":[0.19092221363529452,0.6832166864608077,0.2185249957998723,0.6963283254156769],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.16713285171869224,0.6832166864608077,0.18623519370988878,0.6963283254156769],"dir":"rtl"},{"str":"اغلب","boundary":[0.4542207049494305,0.7010314703087887,0.4859299620308458,0.714143109263658],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4388983972312758,0.7010314703087887,0.44998254090924367,0.714143109263658],"dir":"rtl"},{"str":"خارج","boundary":[0.40301218373038533,0.7010314703087887,0.4346546688619334,0.714143109263658],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3909153321460972,0.7010314703087887,0.39875361714996127,0.714143109263658],"dir":"rtl"},{"str":"ارگانيسمهاي","boundary":[0.30785659084036165,0.7010314703087887,0.38665676556567313,0.714143109263658],"dir":"rtl"},{"str":"سلولي","boundary":[0.2659238063237124,0.7010314703087887,0.30356834783777437,0.714143109263658],"dir":"rtl"},{"str":"يافت","boundary":[0.2306422499243978,0.7010314703087887,0.26167822317798467,0.714143109263658],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.1770169550754344,0.7010314703087887,0.22628538019555808,0.714143109263658],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.167138416047848,0.7010314703087887,0.17288822284197453,0.714143109263658],"dir":"rtl"},{"str":"آنزيمهايي","boundary":[0.4241863109438528,0.7188462541567696,0.4860727798125064,0.731957893111639],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.3909227512516381,0.7188462541567696,0.41994443735089554,0.731957893111639],"dir":"rtl"},{"str":"بيوسنتز","boundary":[0.34435117099559837,0.7188462541567696,0.38671982796277016,0.731957893111639],"dir":"rtl"},{"str":"پليساكاريدها","boundary":[0.26129057491347746,0.7188462541567696,0.340007284701455,0.731957893111639],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.20746125466214183,0.7188462541567696,0.2569318504082525,0.731957893111639],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.20443796915426238,0.7188462541567696,0.20755399348140194,0.731957893111639],"dir":"ltr"},{"str":"برخي","boundary":[0.16714027082423316,0.7188462541567696,0.20019424078491996,0.731957893111639],"dir":"rtl"},{"str":"ويروسهاي","boundary":[0.41410745606666444,0.7366610380047506,0.4862063237122409,0.7497726769596199],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگتر","boundary":[0.3723786969523874,0.7366610380047506,0.40984888948624043,0.7497726769596199],"dir":"rtl"},{"str":"دريايي","boundary":[0.32883040220422705,0.7366610380047506,0.36800142468331043,0.7497726769596199],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.3050391855112396,0.7366610380047506,0.3246219145862035,0.7497726769596199],"dir":"rtl"},{"str":"اخيرا","boundary":[0.27116911394106386,0.7366610380047506,0.30080844057659356,0.7497726769596199],"dir":"rtl"},{"str":"شناسايي","boundary":[0.21754196431571526,0.7366610380047506,0.2669773193105071,0.7497726769596199],"dir":"rtl"},{"str":"شدهاند","boundary":[0.16714398037700356,0.7366610380047506,0.21327968818252077,0.7497726769596199],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.48185130875978643,0.7544758218527315,0.48600600786263914,0.7675874608076009],"dir":"ltr"},{"str":"مگاويروس","boundary":[0.4274173314068749,0.7544758218527315,0.48179937502100073,0.7675874608076009],"dir":"rtl"},{"str":".(","boundary":[0.4203599072611809,0.7544758218527315,0.4274117670777193,0.7675874608076009],"dir":"ltr"},{"str":"ژنوم","boundary":[0.39435037801149175,0.7544758218527315,0.41607351903497886,0.7675874608076009],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.3723768421760023,0.7544758218527315,0.3893016766909716,0.7675874608076009],"dir":"rtl"},{"str":"ويروس","boundary":[0.3250002889687848,0.7544758218527315,0.3673559625012601,0.7675874608076009],"dir":"rtl"},{"str":"1259197","boundary":[0.2635088874701793,0.7544758218527315,0.3157412452538559,0.7675874608076009],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.31572455226638907,0.7544758218527315,0.3198792513692418,0.7675874608076009],"dir":"ltr"},{"str":"جفت","boundary":[0.22762452874567404,0.7544758218527315,0.2583637377776286,0.7675874608076009],"dir":"rtl"},{"str":"باز","boundary":[0.2052447968818254,0.7544758218527315,0.222842915224623,0.7675874608076009],"dir":"rtl"},{"str":"1120","boundary":[0.16714212560061845,0.7544758218527315,0.19698918719129083,0.7675874608076009],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.20121251302039603,0.7544758218527315,0.20535237391216712,0.7675874608076009],"dir":"ltr"},{"str":"پروتئين","boundary":[0.4479793824132256,0.7722906057007126,0.48599858875709834,0.785402244655582],"dir":"rtl"},{"str":"بالقوه","boundary":[0.4173347669769163,0.7722906057007126,0.44383952152145445,0.785402244655582],"dir":"rtl"},{"str":"كد","boundary":[0.3993916602264711,0.7722906057007126,0.41300942844662497,0.785402244655582],"dir":"rtl"},{"str":"مينمايد","boundary":[0.3542315647995702,0.7722906057007126,0.3950329357212462,0.785402244655582],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.34435302577198373,0.7722906057007126,0.35010283256611024,0.785402244655582],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.3233784079836026,0.7722903206650832,0.3403032424985719,0.7854019596199525],"dir":"rtl"},{"str":"مقدار","boundary":[0.2935406202748563,0.7722903206650832,0.31928120694869117,0.7854019596199525],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2794276267598535,0.7722903206650832,0.28959180135076107,0.7854019596199525],"dir":"rtl"},{"str":"اندازه","boundary":[0.2493876684251201,0.7722903206650832,0.27527663720977114,0.7854019596199525],"dir":"rtl"},{"str":"برخي","boundary":[0.21793622526124792,0.7722903206650832,0.24534054635260916,0.7854019596199525],"dir":"rtl"},{"str":"باكتريها","boundary":[0.16713390007056209,0.7722903206650832,0.21390289304794893,0.785402244655582],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.46248663687376085,0.7901051045130641,0.4860367326366721,0.8032167434679335],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.45341492557373736,0.7901051045130641,0.45756962467659007,0.8032167434679335],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.42357713786499107,0.7901051045130641,0.4533796848224186,0.8032167434679335],"dir":"rtl"},{"str":".(","boundary":[0.38890023856725237,0.7901051045130641,0.3959520983837908,0.8032167434679335],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.3959576627129464,0.7901051045130641,0.40337676825375485,0.8032167434679335],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.40321540270824224,0.7901051045130641,0.4110796545814992,0.8032167434679335],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.41127997043110104,0.7901051045130641,0.4186990759719095,0.8032167434679335],"dir":"ltr"},{"str":"بخاطر","boundary":[0.3534202210947212,0.7901051045130641,0.3846676388562212,0.8032167434679335],"dir":"rtl"},{"str":"اندازه","boundary":[0.3225734350324249,0.7901051045130641,0.34846240381707594,0.8032167434679335],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگ","boundary":[0.28951019118981214,0.7901051045130641,0.31771577567958065,0.8032167434679335],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2860825644299586,0.7901051045130641,0.2895509962702865,0.8032167434679335],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.264309344444071,0.7901051045130641,0.2812341789590403,0.8032167434679335],"dir":"rtl"},{"str":"ويروسها","boundary":[0.21128685192029828,0.7901051045130641,0.2597169181143106,0.8032167434679335],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.19556205772655483,0.7901051045130641,0.20664620140452264,0.8032167434679335],"dir":"rtl"},{"str":"رنگ","boundary":[0.1671357548469473,0.7901051045130641,0.19086761869560828,0.8032167434679335],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.16693,0.10733,0.48625,0.80322],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ميباشند","boundary":[0.7908986660394476,0.1368033847980997,0.8335158630422365,0.14991502375296906],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7727552434394006,0.1368033847980997,0.7864249453983401,0.14991502375296906],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7572307650952588,0.1368033847980997,0.7683149087732266,0.14991502375296906],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروبشناسي","boundary":[0.6753776284399046,0.1368033847980997,0.7527459157958403,0.14991502375296906],"dir":"rtl"},{"str":"دخيل","boundary":[0.6427187258492657,0.1368033847980997,0.6709873727361311,0.14991502375296906],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.6062260004704142,0.1368033847980997,0.6384341923994489,0.14991502375296906],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6032027149625349,0.1368033847980997,0.6063187392896744,0.14991502375296906],"dir":"ltr"},{"str":"ميكروارگانيسمها","boundary":[0.5146964954134606,0.1368033847980997,0.5989385840529552,0.14991502375296906],"dir":"rtl"},{"str":"محصولات","boundary":[0.7792024461543632,0.15461816864608066,0.8335807802157186,0.16772980760095002],"dir":"rtl"},{"str":"تكامل","boundary":[0.7425112597022949,0.15461816864608066,0.774237209771177,0.16772980760095002],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.7213408420415981,0.15461816864608066,0.7373438526931219,0.16772980760095002],"dir":"rtl"},{"str":"باشند","boundary":[0.6939216827391553,0.15461816864608066,0.7205748193945097,0.16772980760095002],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6904940559793019,0.15461816864608066,0.6939624878196298,0.16772980760095002],"dir":"ltr"},{"str":"فرآيند","boundary":[0.6560193273075503,0.15461816864608066,0.6856067202042944,0.16772980760095002],"dir":"rtl"},{"str":"زيستي","boundary":[0.6179166560263434,0.15461816864608066,0.6510615100299051,0.16772980760095002],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.6060219750680421,0.15461816864608066,0.613756392594335,0.16772980760095002],"dir":"ltr"},{"str":"انتخاب","boundary":[0.5650963341285576,0.15461816864608066,0.6059626222237157,0.16772980760095002],"dir":"rtl"},{"str":"طبيعي","boundary":[0.5223548671079602,0.15461816864608066,0.5602294008937873,0.16772980760095002],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.5146927858606902,0.15461816864608066,0.5224494607036054,0.16772980760095002],"dir":"ltr"},{"str":"روي","boundary":[0.811054521017439,0.17243295249406165,0.8335269917005478,0.185544591448931],"dir":"rtl"},{"str":"رده","boundary":[0.7896837875071403,0.17243295249406165,0.8062042807701355,0.185544591448931],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.7662969120661269,0.17243295249406165,0.7890290514431639,0.185544591448931],"dir":"rtl"},{"str":"گستردهاي","boundary":[0.7096464769328987,0.17243295249406165,0.7614373979368974,0.185544591448931],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6969449682470348,0.17243295249406165,0.7047832532508989,0.185544591448931],"dir":"rtl"},{"str":"ارگانيسم","boundary":[0.6489619031618561,0.17243295249406165,0.6922987534021035,0.185544591448931],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.6257771983468298,0.17243295249406165,0.6485093377238669,0.185544591448931],"dir":"rtl"},{"str":"متنوع","boundary":[0.592916125130204,0.17243295249406165,0.6210252612479419,0.185544591448931],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتيكي،","boundary":[0.5491675145324418,0.17243295249406165,0.5882216860992575,0.185544591448931],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.5146927858606902,0.17243295249406165,0.544552830886059,0.185544591448931],"dir":"rtl"},{"str":"ميكند","boundary":[0.7993601559087397,0.19024773634204264,0.8335084439366957,0.203359375296912],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.796335015624475,0.19024773634204264,0.7994732972682369,0.203359375296912],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7810145626827055,0.19024773634204264,0.7920987063606734,0.203359375296912],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.7584345149692551,0.19024773634204264,0.776566808910991,0.203359375296912],"dir":"rtl"},{"str":"داشتن","boundary":[0.7223479856187629,0.19024773634204264,0.7540108732905481,0.203359375296912],"dir":"rtl"},{"str":"پيچيدگي","boundary":[0.6721484627532678,0.19024773634204264,0.717824186015255,0.203359375296912],"dir":"rtl"},{"str":"تاريخ","boundary":[0.6419063337925474,0.19024773634204264,0.667928846476933,0.203359375296912],"dir":"rtl"},{"str":"طبيعت","boundary":[0.5977533819428111,0.19024773634204264,0.6376459124357381,0.203359375296912],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5943276099593428,0.19024773634204264,0.5977960417996706,0.203359375296912],"dir":"ltr"},{"str":"قبل","boundary":[0.5652966499781594,0.19024773634204264,0.5901803299620308,0.203359375296912],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5531997983938712,0.19024773634204264,0.5610380833977353,0.203359375296912],"dir":"rtl"},{"str":"تعميم","boundary":[0.5146927858606901,0.19024773634204264,0.5490302610799368,0.203359375296912],"dir":"rtl"},{"str":"دادن","boundary":[0.8096430361883001,0.20806252019002364,0.8335065891603105,0.221174159144893],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.792104270689829,0.20806252019002364,0.8052509257081416,0.221174159144893],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7767819629716745,0.20806252019002364,0.7878661066496423,0.221174159144893],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.7437187191290616,0.20806252019002364,0.7725141225093244,0.221174159144893],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروارگانيسمها","boundary":[0.6433196733980714,0.20806252019002364,0.739408218809852,0.221174159144893],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6195303114814691,0.20806252019002364,0.6390277208427136,0.221174159144893],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگترين","boundary":[0.563892826181916,0.2080622921615201,0.615284970263096,0.22117393111638947],"dir":"rtl"},{"str":"زيرگروه","boundary":[0.5147004468935855,0.2080622921615201,0.5595507946641578,0.22117393111638947],"dir":"rtl"},{"str":"هتروژن","boundary":[0.7949367561573875,0.2258770760095011,0.8335828769194586,0.23898871496437044],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7828399045730993,0.2258770760095011,0.7906781895769635,0.23898871496437044],"dir":"rtl"},{"str":"تمامي","boundary":[0.7479608346493736,0.2258770760095011,0.7785627902288231,0.23898871496437044],"dir":"rtl"},{"str":"موجودات","boundary":[0.6975591411578913,0.2258770760095011,0.7437004132925642,0.23898871496437044],"dir":"rtl"},{"str":"زنده","boundary":[0.672558610261752,0.2258770760095011,0.6932282382984444,0.23898871496437044],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.6360714492120564,0.2258770760095011,0.668279641141091,0.23898871496437044],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6326456772285882,0.2258770760095011,0.6361141090689161,0.23898871496437044],"dir":"ltr"},{"str":"مفيد","boundary":[0.60623366150331,0.2258770760095011,0.6282832431705927,0.23898871496437044],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5784138705016637,0.2258770760095011,0.601854534457848,0.23898871496437044],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5753905849937843,0.2258770760095011,0.5785066093209238,0.23898871496437044],"dir":"ltr"},{"str":"شاخه","boundary":[0.7828417593494846,0.2436918598574821,0.8098918181512722,0.2568034988123514],"dir":"rtl"},{"str":"اصلي","boundary":[0.7505853432344348,0.2436918598574821,0.7778857968482247,0.2568034988123514],"dir":"rtl"},{"str":"زيستشناسي","boundary":[0.679217257484628,0.2436918598574821,0.7455997043110115,0.2568034988123514],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6757914855011597,0.2436918598574821,0.6792599173414877,0.2568034988123514],"dir":"ltr"},{"str":"يوكاريوت","boundary":[0.6231714794529759,0.2436918598574821,0.6709913242162567,0.2568034988123514],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.6114789691206617,0.2436918598574821,0.622622465642956,0.2568034988123514],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6024072578206383,0.2436918598574821,0.606561956923491,0.2568034988123514],"dir":"ltr"},{"str":"ارگانيسم","boundary":[0.559061133698465,0.2436918598574821,0.6023979839387122,0.2568034988123514],"dir":"rtl"},{"str":"هايي","boundary":[0.5330534592251611,0.2436918598574821,0.5583618830012439,0.2568034988123514],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.514707865999127,0.2436918598574821,0.5283775679580666,0.2568034988123514],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.7981714861731807,0.26150664370546306,0.833662632304023,0.27461828266033245],"dir":"rtl"},{"str":"هسته","boundary":[0.7586554752864496,0.26150664370546306,0.7939759819898533,0.27461828266033245],"dir":"rtl"},{"str":"محصور","boundary":[0.7090587547461452,0.26150664370546306,0.7543523940727808,0.27461828266033245],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6766001680051082,0.26150664370546306,0.7047964786129508,0.27461828266033245],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.6360770135412125,0.26150664370546306,0.6723749873996178,0.27461828266033245],"dir":"rtl"},{"str":"غشا","boundary":[0.6044233997513532,0.26150664370546306,0.6318369947246404,0.27461828266033245],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشند","boundary":[0.5429375625819035,0.26150664370546306,0.6000628204697429,0.27461828266033245],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.538905278720474,0.26150664370546306,0.5430228822956227,0.27461828266033245],"dir":"ltr"},{"str":"را","boundary":[0.5268102819125711,0.26150664370546306,0.5346782433385985,0.27461828266033245],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5147134303282829,0.26150664370546306,0.5225517153321471,0.27461828266033245],"dir":"rtl"},{"str":"پروكاريوتها","boundary":[0.7689402103423952,0.2793214275534441,0.8336403749874006,0.2924330665083134],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.7600688148919735,0.2793214275534441,0.7642235139948262,0.2924330665083134],"dir":"ltr"},{"str":"ارگانيسمه","boundary":[0.7038115923524082,0.2793214275534441,0.7600484123517363,0.2924330665083134],"dir":"rtl"},{"str":"ايي","boundary":[0.6802318201673339,0.2793214275534441,0.6982250058801794,0.2924330665083134],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6566446288767186,0.2793214275534441,0.6757469708679151,0.2924330665083134],"dir":"rtl"},{"str":"DNA","boundary":[0.6197372400120963,0.27850318345457237,0.6523883606061623,0.28919201955908547],"dir":"ltr"},{"str":"بهطور","boundary":[0.5743744094620475,0.27932119952494056,0.6153742414569403,0.2924328384798099],"dir":"rtl"},{"str":"فيزيكي","boundary":[0.5269978562548301,0.27932119952494056,0.5698895601626289,0.2924328384798099],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5147006888209402,0.27932119952494056,0.5225389738248043,0.2924328384798099],"dir":"rtl"},{"str":"سيتوپلاسم","boundary":[0.7786019824602666,0.2971359833729215,0.8336183595981316,0.3102476223277909],"dir":"rtl"},{"str":"جدا","boundary":[0.756626591848392,0.2971359833729215,0.7739539128389501,0.3102476223277909],"dir":"rtl"},{"str":"نميباشد","boundary":[0.7090478680151875,0.2971359833729215,0.7521788380766774,0.3102476223277909],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.7050137293773729,0.2971359833729215,0.709153590269144,0.3102476223277909],"dir":"ltr"},{"str":"جدا","boundary":[0.6834426800174723,0.2971359833729215,0.7007700010080304,0.3102476223277909],"dir":"rtl"},{"str":"مينمايد","boundary":[0.6380804139645844,0.2971359833729215,0.6788817848862604,0.3102476223277909],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.635057128456705,0.2971359833729215,0.6381731527838446,0.3102476223277909],"dir":"ltr"},{"str":"همانطور","boundary":[0.5830380699573265,0.2971359833729215,0.6307466281374952,0.3102476223277909],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5648946473572795,0.2971359833729215,0.578564349316219,0.3102476223277909],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5493720237895231,0.2971359833729215,0.5604561674674908,0.3102476223277909],"dir":"rtl"},{"str":"ذيل","boundary":[0.5247758341453579,0.2971359833729215,0.5449836228621349,0.3102476223277909],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5146969792681697,0.2971359833729215,0.5204467860622962,0.3102476223277909],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.8005718087429856,0.31495076722090254,0.8337203722993177,0.32806240617577187],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.7888792984106715,0.31495076722090254,0.79629840395148,0.32806240617577187],"dir":"ltr"},{"str":"توصيف","boundary":[0.7398909445247136,0.31495076722090254,0.784752420953597,0.32806240617577187],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.7076326736332784,0.31495076722090254,0.7356286683915191,0.32806240617577187],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.6693259769496992,0.31495076722090254,0.7033778166056246,0.32806240617577187],"dir":"rtl"},{"str":"تقسيمبندي","boundary":[0.5939311716676187,0.31495076722090254,0.6651898256106984,0.32806240617577187],"dir":"rtl"},{"str":"بيشتري","boundary":[0.5437297940257384,0.31495076722090254,0.5896837337455059,0.32806240617577187],"dir":"rtl"},{"str":"بين","boundary":[0.5146969792681697,0.31495076722090254,0.5395917879103524,0.32806240617577187],"dir":"rtl"},{"str":"يوكاريوتها","boundary":[0.774365673196465,0.3327655510688835,0.8336795672188434,0.3458771900237529],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7642868183192768,0.3327655510688835,0.7700366251134033,0.3458771900237529],"dir":"rtl"},{"str":"پروكاريوتها","boundary":[0.6953373609757735,0.3327655510688835,0.7598372097711771,0.3458771900237529],"dir":"rtl"},{"str":"ميتواند","boundary":[0.6519930916299855,0.3327655510688835,0.6907764658445614,0.3458771900237529],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.616106878129095,0.3327655510688835,0.6476566244413829,0.3458771900237529],"dir":"rtl"},{"str":"گيرد","boundary":[0.5838486072376599,0.3327655510688835,0.6119614529081683,0.3458771900237529],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5808253217297805,0.3327655510688835,0.5839636033735425,0.3458771900237529],"dir":"ltr"},{"str":"براي","boundary":[0.5475636168139513,0.3327655510688835,0.5765853029132085,0.3458771900237529],"dir":"rtl"},{"str":"مثال","boundary":[0.5147006888209402,0.3327655510688835,0.5431974732031853,0.3458771900237529],"dir":"rtl"},{"str":"يوكاريوتها","boundary":[0.7745734081516079,0.35058033491686447,0.8336814219952288,0.36369197387173385],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.7409055072074192,0.35058033491686447,0.7701256543798932,0.36369197387173385],"dir":"rtl"},{"str":"اندازه","boundary":[0.710463062397097,0.35058033491686447,0.7363520311817481,0.36369197387173385],"dir":"rtl"},{"str":"نسبتا","boundary":[0.6814302476395284,0.35058033491686447,0.7062063505930581,0.36369197387173385],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگشان","boundary":[0.6334471825543497,0.35058033491686447,0.6771345855314003,0.36369197387173385],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6235686435267633,0.35058033491686447,0.6293184503208898,0.36369197387173385],"dir":"rtl"},{"str":"حضور","boundary":[0.5890939148550116,0.35058033491686447,0.6192970935116427,0.36369197387173385],"dir":"rtl"},{"str":"اندامكهاي","boundary":[0.5147043983737107,0.35058033491686447,0.5848279291690468,0.36369197387173385],"dir":"rtl"},{"str":"تخصص","boundary":[0.7911022882295621,0.36839483372921605,0.8337027922448841,0.38150647268408544],"dir":"rtl"},{"str":"يافته","boundary":[0.7626759853499546,0.36839483372921605,0.7863855918819932,0.38150647268408544],"dir":"rtl"},{"str":"متصل","boundary":[0.726393736769598,0.3683951187648455,0.7578785659084039,0.3815067577197149],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7114739155270321,0.3683951187648455,0.7216380901179397,0.3815067577197149],"dir":"rtl"},{"str":"غشاء","boundary":[0.6812290447229595,0.36839483372921605,0.7065865797520245,0.3815067577197149],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.652600571217365,0.36839483372921605,0.6763231611841,0.38150647268408544],"dir":"rtl"},{"str":"ميتوكندري،","boundary":[0.58909488256443,0.36839483372921605,0.6476408991633346,0.38150647268408544],"dir":"rtl"},{"str":"تشخيص","boundary":[0.5390956755485367,0.36839483372921605,0.5842687544101342,0.38150647268408544],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.5147016565303585,0.36839483372921605,0.534473572796613,0.38150647268408544],"dir":"rtl"},{"str":"ميشوند","boundary":[0.792715943684688,0.3862096175771971,0.833517314606364,0.39932125653206646],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7896926581768087,0.3862096175771971,0.7928086825039482,0.39932125653206646],"dir":"ltr"},{"str":"همان","boundary":[0.782032431705924,0.40402440142517804,0.8097780316521623,0.4171360403800474],"dir":"rtl"},{"str":"طور","boundary":[0.7616706965491753,0.40402440142517804,0.781453741473741,0.4171360403800474],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7431229326971542,0.40402440142517804,0.7567926346560937,0.4171360403800474],"dir":"rtl"},{"str":"بهطور","boundary":[0.7030078290380031,0.40402440142517804,0.738367286045496,0.4171360403800474],"dir":"rtl"},{"str":"مفصل","boundary":[0.6602663620174056,0.40402440142517804,0.698179846107322,0.4171360403800474],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6443393971976751,0.40402440142517804,0.6554235408756429,0.4171360403800474],"dir":"rtl"},{"str":"زير","boundary":[0.6187342091999599,0.40402440142517804,0.639355613050637,0.4171360403800474],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.5830501663250566,0.40402440142517804,0.613843163872182,0.4171360403800474],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5518008937871715,0.40402440142517804,0.5782054904069087,0.4171360403800474],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.5147053660831293,0.40402440142517804,0.5470990356506842,0.4171360403800474],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروارگانيسمهاي","boundary":[0.7374825577097549,0.42183918527315906,0.8336193273075505,0.43495082422802844],"dir":"rtl"},{"str":"يوكاريوتي،","boundary":[0.6798231242229769,0.42183918527315906,0.7333093108430501,0.43495082422802844],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.6679284432646756,0.42183918527315906,0.675733342293606,0.43495082422802844],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6594613890662282,0.42183918527315906,0.6636160881690809,0.43495082422802844],"dir":"ltr"},{"str":"يوكاريا","boundary":[0.6259938039716413,0.42183918527315906,0.6596153355061999,0.43495082422802844],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6138988071637385,0.42183918527315906,0.6217370921676025,0.43495082422802844],"dir":"rtl"},{"str":"ديدگاه","boundary":[0.5774079365612721,0.42183918527315906,0.6096179832666919,0.43495082422802844],"dir":"rtl"},{"str":"فيلوژنتيكي","boundary":[0.5187395047209441,0.42183918527315906,0.5731771916266261,0.43495082422802844],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5147072208595148,0.42183918527315906,0.5188470817512859,0.43495082422802844],"dir":"ltr"},{"str":"توسط","boundary":[0.8044158731225435,0.43965396912114,0.8336360202950176,0.4527656080760094],"dir":"rtl"},{"str":"ساختار","boundary":[0.7667156883169255,0.43965396912114,0.8000089244313033,0.4527656080760094],"dir":"rtl"},{"str":"سلولي","boundary":[0.730829474816035,0.43965396912114,0.7622883370854481,0.4527656080760094],"dir":"rtl"},{"str":"متمايز","boundary":[0.6955479184167204,0.43965396912114,0.7262778535667489,0.4527656080760094],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6854672087631469,0.43965396912114,0.6912170155572734,0.4527656080760094],"dir":"rtl"},{"str":"تاريخ","boundary":[0.6550247639528247,0.43965396912114,0.6810472766372103,0.4527656080760094],"dir":"rtl"},{"str":"فيلوژنتيكيشان،","boundary":[0.5705508282651798,0.43965396912114,0.6505937031685769,0.4527656080760094],"dir":"rtl"},{"str":"دستهبندي","boundary":[0.5147072208595147,0.43965396912114,0.5663070998958373,0.4527656080760094],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.8175198682839964,0.45746875296912104,0.8335228789355201,0.47058039192399037],"dir":"rtl"},{"str":"شوند","boundary":[0.7919146802862813,0.45746875296912104,0.8166499781593366,0.47058039192399037],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7888895400020166,0.45746875296912104,0.7920278216457787,0.47058039192399037],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.773567232283862,0.45746875296912104,0.7846513759618299,0.47058039192399037],"dir":"rtl"},{"str":"بين","boundary":[0.7507868687208097,0.45746875296912104,0.7686242532172984,0.47058039192399037],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.7175214542522098,0.45746875296912104,0.7466154766304901,0.47058039192399037],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.6884904942710265,0.45746875296912104,0.7167554316051215,0.47058039192399037],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروارگانيسم","boundary":[0.6050255569369315,0.45746875296912104,0.6836476731292637,0.47058039192399037],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.5761967675817351,0.45746875296912104,0.604406061624274,0.47058039192399037],"dir":"rtl"},{"str":"يوكاريوت","boundary":[0.5181348476193682,0.45746875296912104,0.571405880178758,0.47058039192399037],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5147090756359,0.45746875296912104,0.5181775074762279,0.47058039192399037],"dir":"ltr"},{"str":"جلبكها","boundary":[0.7911029333691744,0.4752831947743468,0.8336805349282624,0.4883951757719714],"dir":"rtl"},{"str":"،(algae)","boundary":[0.741305574409462,0.47446517870397864,0.7864125869426429,0.48839483372921616],"dir":"ltr"},{"str":"تكياختهها","boundary":[0.6794098316588824,0.4752831947743468,0.7367836295823392,0.48839483372921616],"dir":"rtl"},{"str":"،(protozoa)","boundary":[0.6082447229595779,0.47446517870397864,0.6749642149121333,0.48839483372921616],"dir":"ltr"},{"str":"قارچها","boundary":[0.5646982829878026,0.4752831947743468,0.6038748697960418,0.48839483372921616],"dir":"rtl"},{"str":"(Fungi)","boundary":[0.5147004468935855,0.47446517870397864,0.5603188736937603,0.4851540148084917],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.8279970162292933,0.4930979786223278,0.8337468230234198,0.5062096175771972],"dir":"rtl"},{"str":"كپكها","boundary":[0.7862645475622458,0.4930979786223278,0.8237662712946472,0.5062096175771972],"dir":"rtl"},{"str":"(slim","boundary":[0.7054198447632808,0.49227990554483375,0.736341184772017,0.5029687416493468],"dir":"ltr"},{"str":"modls)","boundary":[0.7400988978409571,0.49227990554483375,0.7820352138705017,0.5029687416493468],"dir":"ltr"},{"str":"قرار","boundary":[0.6824380363563053,0.4930979216152019,0.7012491784550251,0.5062095605700713],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.6544142199522865,0.4930979216152019,0.6781739054467256,0.5062095605700713],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6513909344444072,0.4930979216152019,0.6545069587715467,0.5062095605700713],"dir":"ltr"},{"str":"ويروسها","boundary":[0.7558208931151507,0.5274692102137767,0.8337002116864352,0.5428611342042755],"dir":"rtl"},{"str":"خصوصيات","boundary":[0.7779966802190785,0.5542380641330167,0.8335620711669635,0.567349703087886],"dir":"rtl"},{"str":"منحصر","boundary":[0.7362642115520311,0.5542380641330167,0.7732169214744128,0.567349703087886],"dir":"rtl"},{"str":"بفرد","boundary":[0.7112655354322771,0.5542380641330167,0.7317329928429823,0.567349703087886],"dir":"rtl"},{"str":"ويروسها،","boundary":[0.6550175867746378,0.5542380641330167,0.7066731091025167,0.567349703087886],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.6259829172406838,0.5542380641330167,0.6504233056684923,0.567349703087886],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6136857498067939,0.5542380641330167,0.6215537112328213,0.567349703087886],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6013885823729039,0.5542380641330167,0.6092268673767681,0.567349703087886],"dir":"rtl"},{"str":"موجودات","boundary":[0.5453428043412519,0.5542380641330167,0.5968759114277074,0.567349703087886],"dir":"rtl"},{"str":"زنده","boundary":[0.5147000436813279,0.5542380641330167,0.5408523907126777,0.567349703087886],"dir":"rtl"},{"str":"جدا","boundary":[0.8162996673498871,0.5720528479809976,0.8336269883404451,0.585164486935867],"dir":"rtl"},{"str":"ميكند","boundary":[0.777388313564732,0.5720528479809976,0.811334430966701,0.585164486935867],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7743631732804673,0.5720528479809976,0.7775014549242293,0.585164486935867],"dir":"ltr"},{"str":"ويروس","boundary":[0.733237216491381,0.5720528479809976,0.770175088202681,0.585164486935867],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.7215447061590671,0.5720528479809976,0.7326882026813614,0.585164486935867],"dir":"rtl"},{"str":"فاقد","boundary":[0.6911022613487448,0.5720528479809976,0.7167352709922379,0.585164486935867],"dir":"rtl"},{"str":"بسياري","boundary":[0.6433213668895532,0.5720528479809976,0.686231618561204,0.585164486935867],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6308220288296762,0.5720528479809976,0.6386603138335404,0.585164486935867],"dir":"rtl"},{"str":"ويژگيهاي","boundary":[0.5596542589294712,0.5720528479809976,0.626203635630523,0.585164486935867],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.5465651019790999,0.5720528479809976,0.55496167467491,0.585164486935867],"dir":"rtl"},{"str":"لولي","boundary":[0.5181239608884107,0.5720528479809976,0.5410452874567385,0.585164486935867],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5146963341285573,0.5720528479809976,0.5181647659688853,0.585164486935867],"dir":"ltr"},{"str":"ازجمله","boundary":[0.8003689929773862,0.5898676318289786,0.8336177144585192,0.6029792707838479],"dir":"rtl"},{"str":"توانايي","boundary":[0.7622663216961792,0.5898676318289786,0.7958693054668858,0.6029792707838479],"dir":"rtl"},{"str":"تكثير","boundary":[0.7314213904102682,0.5898676318289786,0.7578148583716943,0.6029792707838479],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشند","boundary":[0.6729551291959273,0.5898676318289786,0.7268623500554415,0.6029792707838479],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6699299889116626,0.5898676318289786,0.6730682705554245,0.6029792707838479],"dir":"ltr"},{"str":"ويروس","boundary":[0.623360263432008,0.5898676318289786,0.6657159369644834,0.6029792707838479],"dir":"rtl"},{"str":"تنها","boundary":[0.5947336447027989,0.5898676318289786,0.6190033937031685,0.6029792707838479],"dir":"rtl"},{"str":"زم","boundary":[0.5796135076106312,0.5898676318289786,0.590395322737811,0.6029792707838479],"dir":"rtl"},{"str":"اني","boundary":[0.5568312892711937,0.5898676318289786,0.5740547427841804,0.6029792707838479],"dir":"rtl"},{"str":"ويژگي","boundary":[0.514694479352172,0.5898676318289786,0.5526153825476292,0.6029792707838479],"dir":"rtl"},{"str":"كليدي","boundary":[0.8003708477537715,0.6076824156769596,0.8335435234031113,0.6207940546318289],"dir":"rtl"},{"str":"سيستم","boundary":[0.7608566916434258,0.6076824156769596,0.7959731729444574,0.6207940546318289],"dir":"rtl"},{"str":"زنده","boundary":[0.7356558448976848,0.6076824156769596,0.756325472934377,0.6207940546318289],"dir":"rtl"},{"str":"يعني","boundary":[0.707429857867679,0.6076824156769596,0.731326796814623,0.6207940546318289],"dir":"rtl"},{"str":"تكثير","boundary":[0.6765849265817678,0.6076824156769596,0.7029783945431939,0.6207940546318289],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.664287759147878,0.6076824156769596,0.6721557205739054,0.6207940546318289],"dir":"rtl"},{"str":"بدست","boundary":[0.6290080575249486,0.6076824156769596,0.6600495951076911,0.6207940546318289],"dir":"rtl"},{"str":"ميآورد","boundary":[0.5882864419878365,0.6076824156769596,0.6246474782433383,0.6207940546318289],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5703433352373912,0.6076824156769596,0.5840130371963308,0.6207940546318289],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.5467542891703907,0.6076824156769596,0.5662813749537985,0.6207940546318289],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.5146981889049426,0.6076824156769596,0.5424456436275662,0.6207940546318289],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.8257794294546554,0.6254971995249408,0.8336473908806828,0.6386088384798101],"dir":"rtl"},{"str":"آلوده","boundary":[0.7971509559490609,0.6254971995249408,0.8208735459157959,0.6386088384798101],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.776182708914351,0.6254971995249408,0.7921857195658748,0.6386088384798101],"dir":"rtl"},{"str":"كند","boundary":[0.7576367998387151,0.6254971995249408,0.7754649104532778,0.6386088384798101],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7546116595544504,0.6254971995249408,0.7577499411982125,0.6386088384798101],"dir":"ltr"},{"str":"ويروس","boundary":[0.7134857027653642,0.6254971995249408,0.7504235744766642,0.6386088384798101],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.7017914182991163,0.6254969714964372,0.7129349148214106,0.6386086104513066],"dir":"rtl"},{"str":"تمامي","boundary":[0.6665098618998018,0.6254969714964372,0.6971118174792514,0.6386086104513066],"dir":"rtl"},{"str":"سلولها","boundary":[0.6225609354524377,0.6254969714964372,0.6617987298813884,0.6386086104513066],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6191333086925842,0.6254969714964372,0.6226017405329121,0.6386086104513066],"dir":"ltr"},{"str":"ازجمله","boundary":[0.5812309532609791,0.6254969714964372,0.6144796747421121,0.6386086104513066],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.5681288128759114,0.6254969714964372,0.5765198212425657,0.6386086104513066],"dir":"rtl"},{"str":"لولهاي","boundary":[0.5147019791001646,0.6254969714964372,0.5626034340243942,0.6386086104513066],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروبي","boundary":[0.7902994926245757,0.6433117553444181,0.8335417492691777,0.6564233942992874],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7775979839387116,0.6433117553444181,0.785465945364739,0.6564233942992874],"dir":"rtl"},{"str":"آلوده","boundary":[0.7489695104331171,0.6433117553444181,0.7726921003998521,0.6564233942992874],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.7280012633984072,0.6433117553444181,0.744004274049931,0.6564233942992874],"dir":"rtl"},{"str":"كنند","boundary":[0.7054230704613419,0.6433117553444181,0.7274689425758541,0.6564233942992874],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7023997849534624,0.6433117553444181,0.705515809280602,0.6564233942992874],"dir":"ltr"},{"str":"اخيرا","boundary":[0.6743759685494438,0.6433117553444181,0.6977646987668424,0.6564233942992874],"dir":"rtl"},{"str":"ويروس","boundary":[0.6328456705083834,0.6433117553444181,0.6697835422196834,0.6564233942992874],"dir":"rtl"},{"str":"هايي","boundary":[0.6070383118846812,0.6433117553444181,0.6323467356607639,0.6564233942992874],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.588690863882262,0.6433117553444181,0.6023605658412016,0.6564233942992874],"dir":"rtl"},{"str":"ويروفاژ","boundary":[0.5485720506703403,0.6433117553444181,0.5840891636705755,0.6564233942992874],"dir":"rtl"},{"str":"ناميده","boundary":[0.5147019791001646,0.6433117553444181,0.5440222841974395,0.6564233942992874],"dir":"rtl"},{"str":"ميشوند","boundary":[0.792714411478109,0.6611265391923992,0.833515782399785,0.6742381781472685],"dir":"rtl"},{"str":"شناخته","boundary":[0.7523934276402003,0.6611265391923992,0.7879049763112799,0.6742381781472685],"dir":"rtl"},{"str":"شدهاند","boundary":[0.7138864151070193,0.6611265391923992,0.74752649440543,0.6742381781472685],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6953386512549983,0.6611265391923992,0.7090083532139378,0.6742381781472685],"dir":"rtl"},{"str":"ميتوانند","boundary":[0.6475577567958065,0.6611265391923992,0.6903734148718121,0.6742381781472685],"dir":"rtl"},{"str":"ساير","boundary":[0.6203407681193508,0.6611265391923992,0.6426110681764725,0.6742381781472685],"dir":"rtl"},{"str":"ويروس","boundary":[0.5786082994523034,0.6611265391923992,0.6155461711636034,0.6742381781472685],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.5614720204294211,0.6611265391923992,0.5780444474312019,0.6742381781472685],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5487723665199423,0.6611265391923992,0.5566403279459696,0.6742381781472685],"dir":"rtl"},{"str":"آلوده","boundary":[0.5147001243237795,0.6611265391923992,0.5438275326769935,0.6742381781472685],"dir":"rtl"},{"str":"نمايند","boundary":[0.8046109472127954,0.67894132304038,0.8336270689828972,0.6920529619952493],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8015876617049159,0.67894132304038,0.8047036860320554,0.6920529619952493],"dir":"ltr"},{"str":"برهمكنشهاي","boundary":[0.7221531534558651,0.67894132304038,0.7973476428883438,0.6920529619952493],"dir":"rtl"},{"str":"ويروس","boundary":[0.6808250260407918,0.67894132304038,0.7177628977520917,0.6920529619952493],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6727604583179329,0.67894132304038,0.6806247101911899,0.6920529619952493],"dir":"ltr"},{"str":"ميزب","boundary":[0.6493865663116158,0.67894132304038,0.6684128624710192,0.6920529619952493],"dir":"rtl"},{"str":"ان،","boundary":[0.6269938510130707,0.67894132304038,0.643827801485165,0.6920529619952493],"dir":"rtl"},{"str":"گرايش","boundary":[0.5818374651389402,0.67894132304038,0.6226388360606163,0.6920529619952493],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5620785323073821,0.67894132304038,0.5776753469305467,0.6920529619952493],"dir":"rtl"},{"str":"عملكرد","boundary":[0.5147001243237794,0.67894132304038,0.557864480360203,0.6920529619952493],"dir":"rtl"},{"str":"بسيار","boundary":[0.8078382581230469,0.6967561068883612,0.8336215046537414,0.7098677458432304],"dir":"rtl"},{"str":"اختصاصي","boundary":[0.7525974530425724,0.6967561068883612,0.8030900305769295,0.7098677458432304],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.7241711501629648,0.6967561068883612,0.7479308356574039,0.7098677458432304],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7211460098787001,0.6967561068883612,0.7242842915224622,0.7098677458432304],"dir":"ltr"},{"str":"طيف","boundary":[0.6915103927959408,0.6967561068883612,0.7170117133160847,0.7098677458432304],"dir":"rtl"},{"str":"بيولوژيك","boundary":[0.6394968986257181,0.6967561068883612,0.6869754645341217,0.7098677458432304],"dir":"rtl"},{"str":"ويروسها،","boundary":[0.5830486341184771,0.6967561068883612,0.6349044722959577,0.7098677458432304],"dir":"rtl"},{"str":"تنوع","boundary":[0.550992533853029,0.6967561068883612,0.5784154027082422,0.7098677458432304],"dir":"rtl"},{"str":"بالقوه","boundary":[0.5147038338765498,0.6967561068883612,0.5465855851617889,0.7098677458432304],"dir":"rtl"},{"str":"سلولهاي","boundary":[0.7828353079533615,0.7145706057007126,0.8335671516414099,0.727682244655582],"dir":"rtl"},{"str":"ميزبان","boundary":[0.7457397802493193,0.7145706057007126,0.7782521555055272,0.727682244655582],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7334426128154294,0.7145706057007126,0.7413105742414569,0.727682244655582],"dir":"rtl"},{"str":"منعكس","boundary":[0.6894918315916801,0.7145706057007126,0.7288965558952991,0.727682244655582],"dir":"rtl"},{"str":"مينمايد","boundary":[0.6441295655387922,0.7145706057007126,0.6849309364604681,0.727682244655582],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6411044252545275,0.7145706057007126,0.6442427068982894,0.727682244655582],"dir":"ltr"},{"str":"تنوع","boundary":[0.6148945801552365,0.7145706057007126,0.6368569873324147,0.727682244655582],"dir":"rtl"},{"str":"بيشتر","boundary":[0.5777990524511943,0.7145706057007126,0.6104616645946035,0.727682244655582],"dir":"rtl"},{"str":"ويروسها","boundary":[0.5146958502738482,0.7145706057007126,0.5735831457276298,0.727682244655582],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.804404502536877,0.7323853895486936,0.8336246497093511,0.7454970285035629],"dir":"rtl"},{"str":"مسيرهاي","boundary":[0.7517844964886932,0.7323853895486936,0.8000680353482744,0.7454970285035629],"dir":"rtl"},{"str":"گسترده","boundary":[0.7100520278216456,0.7323853895486936,0.7475296394610395,0.7454970285035629],"dir":"rtl"},{"str":"تكثير","boundary":[0.6794092671617218,0.7323853895486936,0.7058027351231478,0.7454970285035629],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6695307281341354,0.7323853895486936,0.6752805349282619,0.7454970285035629],"dir":"rtl"},{"str":"بقا","boundary":[0.6531994220624308,0.7323853895486936,0.6654001411242902,0.7454970285035629],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.6229572931017103,0.7323853895486936,0.6489130338362287,0.7454970285035629],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.5989657605591209,0.7323853895486936,0.6187376768253754,0.7454970285035629],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5737649138133798,0.7323853895486936,0.5947034844259264,0.7454970285035629],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5459432680353481,0.7323853895486936,0.5693839319915324,0.7454970285035629],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5429218373038541,0.7323853895486936,0.5460378616309937,0.7454970285035629],"dir":"ltr"},{"str":"يك","boundary":[0.7904936796478613,0.7511979691211401,0.8100207654312691,0.7643096080760095],"dir":"rtl"},{"str":"ذره","boundary":[0.7691229461375627,0.7511979691211401,0.7856323107422467,0.7643096080760095],"dir":"rtl"},{"str":"ويروسي","boundary":[0.7239628507106617,0.7511979691211401,0.7642968179832668,0.7643096080760095],"dir":"rtl"},{"str":"معمولا","boundary":[0.6852555223278788,0.7511979691211401,0.7190495480662611,0.7643096080760095],"dir":"rtl"},{"str":"كوچك","boundary":[0.644530197237996,0.7511979691211401,0.6806111622593327,0.7643096080760095],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6163060649843756,0.7511979691211401,0.6397467289405598,0.7643096080760095],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6074346695339538,0.7511979691211401,0.6115893686368065,0.7643096080760095],"dir":"ltr"},{"str":"مثلا","boundary":[0.5864682772756291,0.7511979691211401,0.607364188031316,0.7643096080760095],"dir":"rtl"},{"str":"آدنوويروسها","boundary":[0.5146977050502335,0.7511979691211401,0.5817478713752897,0.7643096080760095],"dir":"rtl"},{"str":"90","boundary":[0.8187196666778669,0.7702950712589073,0.8336431974732031,0.7834067102137766],"dir":"ltr"},{"str":"نانومتر","boundary":[0.7818263095998118,0.7702950712589073,0.8140808709384765,0.7834067102137766],"dir":"rtl"},{"str":"طول","boundary":[0.747754067403649,0.7702950712589073,0.7772375928228217,0.7834067102137766],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.7140861664594603,0.7702950712589073,0.7433322805013272,0.7834067102137766],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.7100538825980309,0.7702950712589073,0.714193743489802,0.7834067102137766],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7001771983468298,0.7702950712589073,0.7059270051409563,0.7834067102137766],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.6618723564396358,0.7702950712589073,0.6957776687611303,0.7834067102137766],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6588472161553711,0.7702950712589073,0.6619854977991331,0.7834067102137766],"dir":"ltr"},{"str":"اسيد","boundary":[0.626791115889923,0.7702950712589073,0.6545478444944726,0.7834067102137766],"dir":"rtl"},{"str":"نوكلئي","boundary":[0.5943418030308122,0.7702950712589073,0.6223860219750681,0.7834067102137766],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.5733661368905615,0.7702950712589073,0.5887941668626726,0.7834067102137766],"dir":"rtl"},{"str":"DNA","boundary":[0.5322401801014751,0.7694770551885393,0.5648913006955412,0.7801658912930522],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5646969120661267,0.7702950712589073,0.5688516111689794,0.7834067102137766],"dir":"ltr"},{"str":"يا","boundary":[0.5147008501058432,0.7702950712589075,0.5279346796142603,0.7834067102137767],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.7979559289002385,0.7892499406175773,0.8020957897920096,0.8023615795724465],"dir":"ltr"},{"str":"RNA","boundary":[0.8019891804710864,0.788431924547209,0.8338495010248311,0.799120760651722],"dir":"ltr"},{"str":"احاطه","boundary":[0.7642917375088203,0.7892499406175773,0.7936992170961997,0.8023615795724465],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.7384862336615033,0.7892499406175773,0.7594248042740499,0.8023615795724465],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.7044139914653406,0.7892499406175773,0.7336341386378146,0.8023615795724465],"dir":"rtl"},{"str":"پوشش","boundary":[0.6648979805786096,0.7892499406175773,0.699489560162629,0.8023615795724465],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئيني","boundary":[0.6177235979973792,0.7892499406175773,0.6599716944995128,0.8023615795724465],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.6052242599375023,0.7892499406175773,0.6130291589664327,0.8023615795724465],"dir":"rtl"},{"str":"كپسيد","boundary":[0.5687333893350359,0.7892499406175773,0.6002553140015457,0.8023615795724465],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.5147037532340986,0.7892499406175773,0.5644655488726859,0.8023615795724465],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.51469,0.1368,0.83385,0.80236],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/389c37d6d24996a0/pages/edb33bb6b8df4f70b6fdae7a15c735e9.jpg","blurred":"/storage/books/389c37d6d24996a0/pages/c26e556ae3506b50974fd6f959e692f5.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.16693,0.10756,0.16624,0.18647]},"elements":[{"words":[{"str":"پريونها","boundary":[0.4203484887940593,0.14267111045130645,0.48583395497463117,0.15805424584323047],"dir":"rtl"},{"str":"يكي","boundary":[0.4636937368367998,0.16943996437054626,0.4861212605423205,0.18254376484560564],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.45119445653707874,0.16943996437054626,0.4590354702798965,0.18254376484560564],"dir":"rtl"},{"str":"كشفهاي","boundary":[0.3943424727327711,0.16943996437054626,0.4465436046503814,0.18254376484560564],"dir":"rtl"},{"str":"برجسته","boundary":[0.35220675561977094,0.16943996437054626,0.38999747599207024,0.18254376484560564],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3366822898760123,0.16943996437054626,0.3477672218339438,0.18254376484560564],"dir":"rtl"},{"str":"سه","boundary":[0.31127962975034446,0.16943996437054626,0.33225387809549417,0.18254376484560564],"dir":"rtl"},{"str":"دههي","boundary":[0.269345962400457,0.16943996437054626,0.3068159982863479,0.18254376484560564],"dir":"rtl"},{"str":"گذشته","boundary":[0.22640389990255705,0.16943996437054626,0.26495647763852026,0.18254376484560564],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.22297646859984543,0.16943996437054626,0.2264428269211384,0.18254376484560564],"dir":"ltr"},{"str":"منجر","boundary":[0.1870913184704815,0.16943996437054626,0.2184646417795101,0.18254376484560564],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.1671310262759988,0.16943996437054626,0.18272963872181713,0.18254376484560564],"dir":"rtl"},{"str":"شناسايي","boundary":[0.4429289529249689,0.18725474821852725,0.48610272386680553,0.20035854869358663],"dir":"rtl"},{"str":"ويژگيهاي","boundary":[0.38285158758106247,0.18725474821852725,0.43833927206747086,0.20035854869358663],"dir":"rtl"},{"str":"مولكولي","boundary":[0.33648209378045096,0.18725474821852725,0.37832122408521224,0.20035854869358663],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.32640184963542895,0.18725474821852725,0.332148219045059,0.20035854869358663],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتيكي","boundary":[0.2862810691509022,0.18725474821852725,0.32189743748529953,0.20035854869358663],"dir":"rtl"},{"str":"عوامل","boundary":[0.24999367316286414,0.18725474821852725,0.28186007204059,0.20035854869358663],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.22358261788918382,0.18725474821852725,0.2456597984274722,0.20035854869358663],"dir":"rtl"},{"str":"انتقالي","boundary":[0.18709317213803295,0.18725474821852725,0.21905966906353955,0.20035854869358663],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.16713287994355025,0.18725474821852725,0.1826221260038305,0.20035854869358663],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.47236704731023815,0.20506953206650824,0.4860359918349517,0.21817333254156762],"dir":"rtl"},{"str":"سبب","boundary":[0.4425285607338462,0.20506953206650824,0.46763648771882654,0.21817333254156762],"dir":"rtl"},{"str":"بيم","boundary":[0.4235229073283827,0.20506953206650824,0.4379018065253183,0.21817333254156762],"dir":"rtl"},{"str":"اري","boundary":[0.3973676581768085,0.20506953206650824,0.4179934170222774,0.21817333254156762],"dir":"rtl"},{"str":"اسكراپي","boundary":[0.34374290957965115,0.20516556457838475,0.39274646497093507,0.21826936505344413],"dir":"rtl"},{"str":"،1","boundary":[0.33405985279392486,0.202188442695962,0.34350405833137326,0.21817321852731586],"dir":"ltr"},{"str":"بيم","boundary":[0.31505605305601286,0.20506941805225648,0.3294349522529485,0.21817321852731586],"dir":"rtl"},{"str":"اري","boundary":[0.2889008039044387,0.20506941805225648,0.30952656274990753,0.21817321852731586],"dir":"rtl"},{"str":"تحليل","boundary":[0.24696713655455121,0.20506941805225648,0.2843611720708309,0.21817321852731586],"dir":"rtl"},{"str":"برنده","boundary":[0.21209038157319982,0.20506941805225648,0.2423088699976479,0.21817321852731586],"dir":"rtl"},{"str":"سيستم","boundary":[0.16713152877927487,0.20506941805225648,0.20767494546554213,0.21817321852731586],"dir":"rtl"},{"str":"عصبي","boundary":[0.45341009176438957,0.22288420190023747,0.4859308352877927,0.23598800237529685],"dir":"rtl"},{"str":"مركزي","boundary":[0.4120807200362891,0.22288420190023747,0.4484682140721078,0.23598800237529685],"dir":"rtl"},{"str":"گوسفند","boundary":[0.36974480682772753,0.22288420190023747,0.4072556233997513,0.23598800237529685],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3663155218574644,0.22288420190023747,0.3697818801787574,0.23598800237529685],"dir":"ltr"},{"str":"مي","boundary":[0.3453486881825207,0.22288420190023747,0.36135325382211614,0.23598800237529685],"dir":"rtl"},{"str":"شوند","boundary":[0.31994602805685285,0.22288420190023747,0.344681367863983,0.23598800237529685],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3169208426128154,0.22288420190023747,0.32005910177749397,0.23598800237529685],"dir":"ltr"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.2707515449077651,0.22288420190023747,0.3126333095662107,0.23598800237529685],"dir":"rtl"},{"str":"مشخص","boundary":[0.22317345986357975,0.22288420190023747,0.26598947296797815,0.23598800237529685],"dir":"rtl"},{"str":"نموده","boundary":[0.19091779080004026,0.22288420190023747,0.21858377900608172,0.23598800237529685],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.16712596777662034,0.22288420190023747,0.18622059722455556,0.23598800237529685],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئين","boundary":[0.4479603091629985,0.24069898574821846,0.4859734696414771,0.25380278622327784],"dir":"rtl"},{"str":"اختصاصي","boundary":[0.3925189663653774,0.24069898574821846,0.44301287046806215,0.25380278622327784],"dir":"rtl"},{"str":"اسكراپي","boundary":[0.345545176942979,0.24069898574821846,0.38762528402943447,0.25380278622327784],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.32982051510365906,0.24069898574821846,0.3409054470615906,0.25380278622327784],"dir":"rtl"},{"str":"مغز","boundary":[0.3080473360438157,0.24069898574821846,0.3251047848526595,0.25380278622327784],"dir":"rtl"},{"str":"گوسفند","boundary":[0.2659134725983669,0.24069898574821846,0.3034242891703907,0.25380278622327784],"dir":"rtl"},{"str":"آلوده","boundary":[0.2374874806962131,0.24069898574821846,0.26117735200430087,0.25380278622327784],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.22277121400490568,0.24069898574821846,0.2329367268572964,0.25380278622327784],"dir":"rtl"},{"str":"اسكراپي","boundary":[0.17055339907933195,0.24069898574821846,0.21811109378045085,0.25380278622327784],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.16712226044151737,0.24069898574821846,0.17058861876281034,0.25380278622327784],"dir":"ltr"},{"str":"قادر","boundary":[0.46650625301569165,0.2585137695961994,0.4861440070562145,0.2716175700712588],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4515879365612715,0.2585137695961994,0.4617534494136622,0.2716175700712588],"dir":"rtl"},{"str":"توليد","boundary":[0.42295989489600483,0.2585137695961994,0.4467424495816673,0.2716175700712588],"dir":"rtl"},{"str":"علايم","boundary":[0.38767904038842776,0.2585137695961994,0.4181218225866066,0.2716175700712588],"dir":"rtl"},{"str":"اسكراپي","boundary":[0.34090730072914216,0.2585137695961994,0.3829874078155976,0.2716175700712588],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.32518263888982224,0.2585137695961994,0.33626757084775377,0.2716175700712588],"dir":"rtl"},{"str":"گوسفندان","boundary":[0.2707478375726622,0.2585137695961994,0.320502128322301,0.2716175700712588],"dir":"rtl"},{"str":"غيرآلوده","boundary":[0.22498263939383753,0.2585137695961994,0.2660246926514566,0.2716175700712588],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.221555208091126,0.2585137695961994,0.22502156641241897,0.2716175700712588],"dir":"ltr"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.16712040677396595,0.2585137695961994,0.21684133150767784,0.2716175700712588],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.481826815328786,0.27632855344418045,0.4859790306441316,0.2894323539192398],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.4548114644333187,0.27632855344418045,0.48184720567185235,0.2894323539192398],"dir":"rtl"},{"str":".(","boundary":[0.4203351016430899,0.27632855344418045,0.42738645300897143,0.2894323539192398],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.42739386767917736,0.27632855344418045,0.43480853788515167,0.2894323539192398],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4346509761432747,0.27632855344418045,0.44251052656160744,0.2894323539192398],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.44271442999227173,0.27632855344418045,0.45012910019824603,0.2894323539192398],"dir":"ltr"},{"str":"تلاش","boundary":[0.3858624461879641,0.27632855344418045,0.416147666644266,0.2894323539192398],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.35400902298309866,0.27632855344418045,0.38111149625348606,0.2894323539192398],"dir":"rtl"},{"str":"تشخيص","boundary":[0.3042120978797755,0.27632855344418045,0.3493859761096737,0.2894323539192398],"dir":"rtl"},{"str":"اجزاي","boundary":[0.2687310472766372,0.27632855344418045,0.2994870992910184,0.2894323539192398],"dir":"rtl"},{"str":"بيشتر،","boundary":[0.23344833910150867,0.27632855344418045,0.26408946372769726,0.2894323539192398],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.19957812560061822,0.27632855344418045,0.22881417022277473,0.2894323539192398],"dir":"rtl"},{"str":"اسيد","boundary":[0.16712040677396592,0.27632855344418045,0.19491615170861196,0.2894323539192398],"dir":"rtl"},{"str":"نوكلئيك","boundary":[0.44251423389671046,0.2941433372921614,0.48608839702966977,0.3072471377672208],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.43908680259399885,0.2941433372921614,0.44255316091529184,0.3072471377672208],"dir":"ltr"},{"str":"ناموفق","boundary":[0.4003785167837101,0.2941433372921614,0.4349494166190652,0.3072471377672208],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.3755801522798292,0.2941433372921614,0.39615215476630483,0.3072471377672208],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.34775845599946237,0.2941433372921614,0.37120549685830445,0.3072471377672208],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3447446746077081,0.29414305225653203,0.34788293377238666,0.30724685273159136],"dir":"ltr"},{"str":"براي","boundary":[0.31692483199489263,0.29414305225653203,0.3405034832498907,0.30724685273159136],"dir":"rtl"},{"str":"تمايز","boundary":[0.28809474056651324,0.29414305225653203,0.3126354452807365,0.30724685273159136],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.26692585712845673,0.29414305225653203,0.283853549208696,0.30724685273159136],"dir":"rtl"},{"str":"عوامل","boundary":[0.23104070699909277,0.29414305225653203,0.26290710587681865,0.30724685273159136],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.21914572232115853,0.29414305225653203,0.22698673606397635,0.30724685273159136],"dir":"rtl"},{"str":"ويروسها","boundary":[0.1671318108262491,0.29414305225653203,0.21516404442055034,0.30724685273159136],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.480429432041934,0.311957836104513,0.486175801451564,0.3250616365795723],"dir":"rtl"},{"str":"ويروئيدها،","boundary":[0.42559423853365136,0.311957836104513,0.4758453121870905,0.3250616365795723],"dir":"rtl"},{"str":"اصطلاح","boundary":[0.37902454863747853,0.311957836104513,0.42096377699002047,0.3250616365795723],"dir":"rtl"},{"str":"پريون","boundary":[0.3449522853734753,0.311957836104513,0.37446267279325285,0.3250616365795723],"dir":"rtl"},{"str":"معرفي","boundary":[0.30825893619166017,0.311957836104513,0.3404107998723161,0.3250616365795723],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.2882986439971775,0.311957836104513,0.30378789005745765,0.3250616365795723],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.27640365931924327,0.311957836104513,0.28394808625382206,0.3250616365795723],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.26188758872349716,0.311957836104513,0.2720531015758879,0.3250616365795723],"dir":"rtl"},{"str":"ماهيت","boundary":[0.22398564829810821,0.311957836104513,0.25733127388192595,0.3250616365795723],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئيني","boundary":[0.1772120549712711,0.311957836104513,0.2194682604751184,0.3250616365795723],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1671318108262491,0.311957836104513,0.17287818023587914,0.3250616365795723],"dir":"rtl"},{"str":"عفوني","boundary":[0.4542204265313665,0.32977261995249396,0.48598302002620875,0.34287642042755334],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.43244724747152313,0.32977261995249396,0.44988099079332006,0.34287642042755334],"dir":"rtl"},{"str":"تأكيد","boundary":[0.4024085647995699,0.32977261995249396,0.4282134707839118,0.34287642042755334],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.377610200295689,0.32977261995249396,0.3981636661066496,0.34287642042755334],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3745868685192029,0.32977261995249396,0.3777010300057121,0.34287642042755334],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.42720507563589927,0.3465896080760094,0.4623061243909814,0.35969340855106874],"dir":"rtl"},{"str":"سلولي","boundary":[0.3834566677530996,0.3465896080760094,0.42297500628339096,0.35969340855106874],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئين","boundary":[0.3328533972648768,0.3465896080760094,0.37913391502301663,0.35969340855106874],"dir":"rtl"},{"str":"پريون","boundary":[0.2909197299149893,0.3465896080760094,0.32849542485131544,0.35969340855106874],"dir":"rtl"},{"str":"(PrPc","boundary":[0.24978999361580592,0.34424349205760096,0.28168132320822553,0.35645425233818295],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.28164376197036384,0.3457715920056414,0.2866759658613621,0.35645425233818295],"dir":"ltr"},{"str":"توسط","boundary":[0.20805842401128993,0.3465896080760095,0.24561002126944656,0.3596934085510689],"dir":"rtl"},{"str":"DNA","boundary":[0.16713148079701623,0.3457715920056414,0.19978187036725917,0.35645425233818295],"dir":"ltr"},{"str":"كروموزومي","boundary":[0.42861728826316314,0.36326367933491693,0.48593454262289576,0.3763674798099763],"dir":"rtl"},{"str":"ميزبان","boundary":[0.39152169322267394,0.36326367933491693,0.42403502207587107,0.3763674798099763],"dir":"rtl"},{"str":"كد","boundary":[0.37337614156110344,0.36326367933491693,0.38699318339437516,0.3763674798099763],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.3320467698330029,0.36326367933491693,0.36881611938442926,0.3763674798099763],"dir":"rtl"},{"str":"PrPc","boundary":[0.29797385840529556,0.3609180763806413,0.3248250347770572,0.37312883666122326],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3290215843889654,0.36326367933491693,0.33215984355364403,0.3763674798099763],"dir":"ltr"},{"str":"يك","boundary":[0.2687401590672356,0.3632641923990499,0.2936886706427875,0.3763679928741092],"dir":"rtl"},{"str":"سيالوگليكوپروتئين","boundary":[0.16713137223211585,0.3632641923990499,0.26447116269614596,0.3763679928741092],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4729679815530392,0.3799382636579573,0.4861531188468129,0.3930420641330166],"dir":"rtl"},{"str":"وزن","boundary":[0.44816961704915825,0.3799382636579573,0.4687434732031853,0.3930420641330166],"dir":"rtl"},{"str":"مولكولي","boundary":[0.3957516060280232,0.3799382636579573,0.4438375959813178,0.3930420641330166],"dir":"rtl"},{"str":"33000","boundary":[0.29918294126541445,0.3799382636579573,0.3364880007392224,0.3930420641330166],"dir":"ltr"},{"str":"–","boundary":[0.34051231299351503,0.3769612557897863,0.3497806507509828,0.39006505626484567],"dir":"ltr"},{"str":"35000","boundary":[0.35422203820436143,0.3799382636579573,0.3915270976781694,0.3930420641330166],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.28930474688350527,0.3799382636579573,0.29505111629313535,0.3930420641330166],"dir":"rtl"},{"str":"ساختارهاي","boundary":[0.22277476479284974,0.3799382636579573,0.2850413115150701,0.3930420641330166],"dir":"rtl"},{"str":"ثانويه","boundary":[0.184670774604348,0.3799382636579573,0.21850576842176006,0.3930420641330166],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.16713137223211588,0.3799382636579573,0.1805185592890024,0.3930420641330166],"dir":"rtl"},{"str":"مارپيچ","boundary":[0.45401793817412056,0.39647072921615206,0.48607897214475326,0.40957452969121144],"dir":"rtl"},{"str":"آلفاي","boundary":[0.42256861449548067,0.39647072921615206,0.4495802580558449,0.40957452969121144],"dir":"rtl"},{"str":"فراوان","boundary":[0.38668161069856527,0.39647072921615206,0.4180716170155573,0.40957452969121144],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.34353935210510395,0.39647072921615206,0.38212344218944255,0.40957452969121144],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.32539380044353344,0.39647072921615206,0.339062744968247,0.40957452969121144],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.31107977961090016,0.39647072921615206,0.3212452924632909,0.40957452969121144],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئازها","boundary":[0.2632996448036021,0.39647072921615206,0.3067477585430597,0.40957452969121144],"dir":"rtl"},{"str":"حساس","boundary":[0.2225745686972884,0.39647072921615206,0.2589657700682101,0.40957452969121144],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.19233383626222234,0.39647072921615206,0.2183964020362219,0.40957452969121144],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.18245564188031313,0.39647072921615206,0.18820201128994318,0.40957452969121144],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1671332258996673,0.39647072921615206,0.17821815785759884,0.40957452969121144],"dir":"rtl"},{"str":"دترجنتها","boundary":[0.4433333984073117,0.4131448004750594,0.48599555710493614,0.42624860095011885],"dir":"rtl"},{"str":"محلول","boundary":[0.4038169135445719,0.4131448004750594,0.438662156177548,0.42624860095011885],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3755929714055309,0.4131448004750594,0.39904001226437297,0.42624860095011885],"dir":"rtl"},{"str":"PrPc","boundary":[0.34152078223177984,0.4107993115350357,0.36837195860354155,0.42301007181561756],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.37256593229394186,0.4131448004750594,0.3757041914586205,0.42624860095011885],"dir":"ltr"},{"str":"روي","boundary":[0.31632049847115346,0.4131454275534442,0.3387962175330129,0.4262492280285035],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.28486932112496216,0.4131454275534442,0.31162701223077177,0.4262492280285035],"dir":"rtl"},{"str":"نورونها","boundary":[0.23910597661368896,0.4131454275534442,0.280177688552132,0.4262492280285035],"dir":"rtl"},{"str":"بيان","boundary":[0.21390536625113396,0.4131454275534442,0.234629369476832,0.4262492280285035],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.1671336265918483,0.4131454275534442,0.2093453440744598,0.4262492280285035],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4804293941399818,0.4298194988123515,0.48617576354961184,0.4429232992874109],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4677243567420449,0.4298194988123515,0.47552829713383277,0.4429232992874109],"dir":"rtl"},{"str":"طريق","boundary":[0.4334518973824804,0.4298194988123515,0.46289555277040423,0.4429232992874109],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.40925968216793784,0.4298194988123515,0.4287936308255771,0.4429232992874109],"dir":"rtl"},{"str":"گليكوزيل","boundary":[0.3564394252881287,0.4298194988123515,0.40450317123080537,0.4429232992874109],"dir":"rtl"},{"str":"فسفاتيديل","boundary":[0.29374097402641036,0.4298194988123515,0.3517199877020261,0.4429232992874109],"dir":"rtl"},{"str":"اينوزيتول","boundary":[0.23749328584388962,0.4298194988123515,0.28871197395920833,0.4429232992874109],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.21712704045562978,0.4298194988123515,0.23272565290144812,0.4429232992874109],"dir":"rtl"},{"str":"مغزهاي","boundary":[0.16712991925674534,0.4298194988123515,0.2123983345317697,0.4429232992874109],"dir":"rtl"},{"str":"آلوده","boundary":[0.4622819888108599,0.4463519643705463,0.4859718601189476,0.45945576484560574],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.45220174466583785,0.4463519643705463,0.4579481140754678,0.45945576484560574],"dir":"rtl"},{"str":"غيرآلوده،","boundary":[0.4032111649474144,0.4463519643705463,0.447688064177951,0.45945576484560574],"dir":"rtl"},{"str":"متصل","boundary":[0.36732601481805044,0.4463519643705463,0.39881241184772015,0.45945576484560574],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.32599664308994997,0.4463519643705463,0.3627659926413763,0.45945576484560574],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.32297331131346396,0.4463519643705463,0.32608747279997313,0.45945576484560574],"dir":"ltr"},{"str":"وقوع","boundary":[0.29434712331574875,0.4463519643705463,0.31880812032525785,0.45945576484560574],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.27055715395988034,0.4463519643705463,0.2900911026175195,0.45945576484560574],"dir":"rtl"},{"str":"تغيير","boundary":[0.237089186317664,0.4463519643705463,0.2661287421793622,0.45945576484560574],"dir":"rtl"},{"str":"ساختاري","boundary":[0.18245418890494272,0.4463519643705463,0.23287209263801617,0.45945576484560574],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1671317729242969,0.4463519643705463,0.17821670488222843,0.45945576484560574],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئين","boundary":[0.4479753826484324,0.46302603562945366,0.485988543126911,0.476129836104513],"dir":"rtl"},{"str":"پريون،","boundary":[0.4102736383186048,0.46302603562945366,0.4432318473841604,0.476129836104513],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.3923301364201471,0.46302603562945366,0.40548005403044246,0.476129836104513],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.37983085612042594,0.46302603562945366,0.3876978212089647,0.476129836104513],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3673315758207048,0.46302603562945366,0.3751725895635226,0.476129836104513],"dir":"rtl"},{"str":"شكل","boundary":[0.3356802023789522,0.46302603562945366,0.3627159436174858,0.476129836104513],"dir":"rtl"},{"str":"طبيعي","boundary":[0.2987866571015758,0.46302603562945366,0.3312165709149557,0.476129836104513],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.2866896226605288,0.46302603562945366,0.2944935630523167,0.476129836104513],"dir":"rtl"},{"str":"سلولي","boundary":[0.2508026188636134,0.46302603562945366,0.2822037471859144,0.476129836104513],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.22660854998151936,0.46302603562945366,0.24634640206982286,0.476129836104513],"dir":"rtl"},{"str":"يعني","boundary":[0.19838275417492685,0.46302603562945366,0.22228023624878193,0.476129836104513],"dir":"rtl"},{"str":"PrPc","boundary":[0.16713148079701623,0.46068054668943,0.1939826571687779,0.47289130697001186],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.4759896162091327,0.4797007339667458,0.48615512906152347,0.4928045344418052],"dir":"rtl"},{"str":"ساختار","boundary":[0.4380876757837438,0.4797007339667458,0.47138325234367123,0.4928045344418052],"dir":"rtl"},{"str":"ايجاد","boundary":[0.40744469749000367,0.4797007339667458,0.43344794590235547,0.4928045344418052],"dir":"rtl"},{"str":"كننده","boundary":[0.3751890284264642,0.4797007339667458,0.4026603815395988,0.4928045344418052],"dir":"rtl"},{"str":"بيماري","boundary":[0.3354742011357145,0.4797007339667458,0.37053817653976684,0.4928045344418052],"dir":"rtl"},{"str":"يعني","boundary":[0.30704635556600923,0.4797007339667458,0.3309438376398643,0.4928045344418052],"dir":"rtl"},{"str":"PrPSc","boundary":[0.26995060649843755,0.4773551310124703,0.302487599408622,0.4895658912930523],"dir":"ltr"},{"str":"تغيير","boundary":[0.24374180975101645,0.47970124703087885,0.2673204610060146,0.4928050475059383],"dir":"rtl"},{"str":"ميدهد","boundary":[0.2028165375491415,0.47970124703087885,0.23898159147878098,0.4928050475059383],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.1941469344108061,0.47970124703087885,0.1982991497261517,0.4928050475059383],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.16713158351533888,0.47970124703087885,0.19416732475387255,0.4928050475059383],"dir":"rtl"},{"str":".(","boundary":[0.4562332821813784,0.49623371258907367,0.4632846335472599,0.5093375130641331],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.46329204821746583,0.49623371258907367,0.4707067184234401,0.5093375130641331],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4705491566815631,0.49623371258907367,0.47840870709989586,0.5093375130641331],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.47861261053056015,0.49623371258907367,0.48602728073653445,0.5093375130641331],"dir":"ltr"},{"str":"هنگامي","boundary":[0.4124867279661302,0.49623371258907367,0.4519290661268102,0.5093375130641331],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.39393893044588557,0.49623371258907367,0.4076078749705991,0.5093375130641331],"dir":"rtl"},{"str":"PrPSc","boundary":[0.3572460602802325,0.49388719752078386,0.389783053190417,0.5060979578013658],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.3413170202278149,0.49623331353919237,0.35240195218574644,0.5093371140142517],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.31712480501327234,0.49623331353919237,0.3366587536709116,0.5093371140142517],"dir":"rtl"},{"str":"فرد","boundary":[0.29555367571654173,0.49623331353919237,0.31236829407613986,0.5093371140142517],"dir":"rtl"},{"str":"حضور","boundary":[0.2604748709720775,0.49623331353919237,0.29067853005611366,0.5093371140142517],"dir":"rtl"},{"str":"يابد","boundary":[0.23789534652733438,0.49623331353919237,0.2557795310641443,0.5093371140142517],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.22882164386277337,0.49623331353919237,0.23297385917811897,0.5093371140142517],"dir":"ltr"},{"str":"بر","boundary":[0.21954774510265107,0.49623331353919237,0.22880866818991294,0.5093371140142517],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.19676617089479514,0.49623331353919237,0.2146429407613991,0.5093371140142517],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.16712973408151602,0.49623331353919237,0.1920782456570679,0.5093371140142517],"dir":"rtl"},{"str":"تغيير","boundary":[0.4624875607338463,0.5129073847980997,0.4860662119888445,0.526011185273159],"dir":"rtl"},{"str":"ساختاري","boundary":[0.4128908317260845,0.5129073847980997,0.45786080652531846,0.526011185273159],"dir":"rtl"},{"str":"خودبخودي","boundary":[0.35180321756661403,0.5129073847980997,0.4081806624777393,0.526011185273159],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.3395041333624542,0.5129073847980997,0.3473080737542421,0.526011185273159],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.325592358388495,0.5129073847980997,0.3348532814757568,0.526011185273159],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.30845520187493697,0.5129073847980997,0.32084696945667146,0.526011185273159],"dir":"rtl"},{"str":"عفونت","boundary":[0.2699489658277611,0.5129073847980997,0.30372278861597385,0.526011185273159],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.26592094623836565,0.5129073847980997,0.2700360882026814,0.526011185273159],"dir":"ltr"},{"str":"ميتواند","boundary":[0.22257478421424015,0.5129073847980997,0.26116072796613016,0.526011185273159],"dir":"rtl"},{"str":"PrPc","boundary":[0.19112261012734788,0.5105617818438243,0.21797378649910953,0.5227725421244062],"dir":"ltr"},{"str":"ها","boundary":[0.1796307585766607,0.5129078978622328,0.19077130056113703,0.5260116983372921],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.16713147827693958,0.5129078978622328,0.17499844336547826,0.5260116983372921],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.46248559759416674,0.5295819691211401,0.4860642488491649,0.5426857695961995],"dir":"rtl"},{"str":"تبديل","boundary":[0.4286153840932764,0.5295819691211401,0.4579663561036255,0.5426857695961995],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.41389726373441743,0.5295819691211401,0.4240627765868082,0.5426857695961995],"dir":"rtl"},{"str":"فرم","boundary":[0.3915197890527871,0.5295819691211401,0.40925197285037457,0.5426857695961995],"dir":"rtl"},{"str":"بيماري","boundary":[0.3520051578575988,0.5295819691211401,0.3870691332616511,0.5426857695961995],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.33748908726185267,0.5295819691211401,0.34765460011424343,0.5426857695961995],"dir":"rtl"},{"str":"كار","boundary":[0.31732859897180865,0.5295819691211401,0.3330106264574442,0.5426857695961995],"dir":"rtl"},{"str":"گيرد","boundary":[0.29031324807634146,0.5295819691211401,0.3129928705688652,0.5426857695961995],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.28728806263230394,0.5295819691211401,0.2904263217969825,0.5426857695961995],"dir":"ltr"},{"str":"بنابراين","boundary":[0.2457603484761936,0.5295819691211401,0.28314326198716433,0.5426857695961995],"dir":"rtl"},{"str":"پرويونها","boundary":[0.18386824259937493,0.5295819691211401,0.24121144830482838,0.5426857695961995],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.16713518561204252,0.5295819691211401,0.17951397752091655,0.5426857695961995],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.4503941241557742,0.546114434679335,0.4860308828332379,0.5592182351543943],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.43789299018850164,0.546114434679335,0.44573400393131934,0.5592182351543943],"dir":"rtl"},{"str":"PrPc","boundary":[0.40643795571385366,0.5437684326751782,0.43328913208561537,0.55597919295576],"dir":"ltr"},{"str":"موجود","boundary":[0.37014964130909583,0.5461145486935867,0.4017639413998186,0.5592183491686461],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3544231258022244,0.5461145486935867,0.36550805776015594,0.5592183491686461],"dir":"rtl"},{"str":"ميزبان","boundary":[0.3171273346661739,0.5461145486935867,0.349640663519371,0.5592183491686461],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2969649927085783,0.5461145486935867,0.31256360515439663,0.5592183491686461],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.2572501654178287,0.5461145486935867,0.2922158964416518,0.5592183491686461],"dir":"rtl"},{"str":"سوبسترا،","boundary":[0.20342151339000705,0.5461145486935867,0.25256409384765294,0.5592183491686461],"dir":"rtl"},{"str":"تكثير","boundary":[0.1671322637344175,0.5461145486935867,0.1989931016094889,0.5592183491686461],"dir":"rtl"},{"str":"ميشوند","boundary":[0.4451453231074225,0.562788619952494,0.48594825325089885,0.5758924204275534],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4421219913309365,0.562788619952494,0.44523615281744566,0.5758924204275534],"dir":"ltr"},{"str":"بيماريهاي","boundary":[0.4042219045730989,0.5794626912114014,0.4622639429454655,0.5925664916864608],"dir":"rtl"},{"str":"پريوني","boundary":[0.36631996414771,0.5794626912114014,0.3996785654043882,0.5925664916864608],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.34051320449581657,0.5794626912114014,0.36189525970229486,0.5925664916864608],"dir":"rtl"},{"str":"ديگري","boundary":[0.30039242401128985,0.5794626912114014,0.33598284099996634,0.5925664916864608],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.28002988595813305,0.5794626912114014,0.29601962225731654,0.5925664916864608],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.24474903145055604,0.5794626912114014,0.2757423529115285,0.5925664916864608],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.21108457504788136,0.5794626912114014,0.24032432700514092,0.5925664916864608],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.20241497190954597,0.5794626912114014,0.20656718722489156,0.5925664916864608],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.16713411740196896,0.5794626912114014,0.20235380088034668,0.5925664916864608],"dir":"rtl"},{"str":".(","boundary":[0.4562376697355599,0.5959951567695961,0.4632890211014415,0.6090989572446556],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.46329458210409585,0.5959951567695961,0.47070925231007016,0.6090989572446556],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4705516905681932,0.5959951567695961,0.47841124098652593,0.6090989572446556],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.4786151444171902,0.5959951567695961,0.4860298146231645,0.6090989572446556],"dir":"ltr"},{"str":"كورو","boundary":[0.42821392369208017,0.5959951567695961,0.4518537459762776,0.6090989572446556],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.42478649238936855,0.5959951567695961,0.4282528507106615,0.6090989572446556],"dir":"ltr"},{"str":"كروتز","boundary":[0.3919228203689391,0.5959951567695961,0.4202209092100399,0.6090989572446556],"dir":"rtl"},{"str":"فلدز","boundary":[0.3669242597694969,0.5959951567695961,0.38754075027720836,0.6090989572446556],"dir":"rtl"},{"str":"ژاكوب","boundary":[0.32398219727159694,0.5959951567695961,0.3625162383320452,0.6090989572446556],"dir":"rtl"},{"str":"(CjD)2","boundary":[0.27962770068210074,0.5945103622327791,0.31958321292967307,0.6058604281101544],"dir":"ltr"},{"str":"بيم","boundary":[0.26082458865629515,0.595995783847981,0.27520348785323073,0.6090995843230403],"dir":"rtl"},{"str":"اري","boundary":[0.23466933950472094,0.595995783847981,0.2552950983501898,0.6090995843230403],"dir":"rtl"},{"str":"Gerstman","boundary":[0.16713148079701623,0.5951777677776128,0.22506529478176135,0.6058604281101544],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.22539926386882161,0.5951777677776128,0.23020328073653443,0.6058604281101544],"dir":"ltr"},{"str":"Straussler-Scheinker","boundary":[0.36087435294512954,0.6118523521006533,0.48602511259702297,0.6225350124331949],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.3507952180706293,0.6126702494061758,0.3565415874802594,0.6257740498812352],"dir":"rtl"},{"str":"بيماري","boundary":[0.31128058687544097,0.6126702494061758,0.3463445622794933,0.6257740498812352],"dir":"rtl"},{"str":"بيخوابي","boundary":[0.26309635254191727,0.6126702494061758,0.30682066274654746,0.6257740498812352],"dir":"rtl"},{"str":"ارثي","boundary":[0.23668529726823692,0.6126702494061758,0.2585363303652431,0.6257740498812352],"dir":"rtl"},{"str":"كشنده،","boundary":[0.19051785323073817,0.6126702494061758,0.2321401044319747,0.6257740498812352],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.16713198340109536,0.6126702494061758,0.18623402751923657,0.6257740498812352],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.4574459806458115,0.6293443206650832,0.4859164605692011,0.6424481211401425],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.44494484667853895,0.6293443206650832,0.45281181176707763,0.6424481211401425],"dir":"rtl"},{"str":"مبتلا","boundary":[0.4151063601021471,0.6293443206650832,0.44019760407916403,0.6424481211401425],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.3943415761903162,0.6293443206650832,0.4103461418299116,0.6424481211401425],"dir":"rtl"},{"str":"كنند","boundary":[0.3717620517455729,0.6293443206650832,0.39380215893283144,0.6424481211401425],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.36873686630153546,0.6293443206650832,0.37187512546621404,0.6424481211401425],"dir":"ltr"},{"str":"آنسفالوپاتي","boundary":[0.3088596970531903,0.6293443206650832,0.3644196745741069,0.6424481211401425],"dir":"rtl"},{"str":"اسفنجي","boundary":[0.26329840230502993,0.6293443206650832,0.3041643571452571,0.6424481211401425],"dir":"rtl"},{"str":"شكل","boundary":[0.23164702886327732,0.6293443206650832,0.25868277010181095,0.6424481211401425],"dir":"rtl"},{"str":"گاوي،","boundary":[0.1907217566614024,0.6293443206650832,0.2270351039951613,0.6424481211401425],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.16713012973354374,0.6293443206650832,0.18623217385168495,0.6424481211401425],"dir":"rtl"},{"str":"بنظر","boundary":[0.4636928402943448,0.6458767862232779,0.4860591929706662,0.6589805866983374],"dir":"rtl"},{"str":"ميرسد","boundary":[0.42256551832935707,0.6458767862232779,0.4593348678807835,0.6589805866983374],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.40724310234871125,0.6458767862232779,0.4183280343066428,0.6589805866983374],"dir":"rtl"},{"str":"نتيجه","boundary":[0.37458333375894615,0.6458767862232779,0.40298152064782755,0.6589805866983374],"dir":"rtl"},{"str":"بلع","boundary":[0.3556295830449244,0.6458767862232779,0.3704607771244245,0.6589805866983374],"dir":"rtl"},{"str":"غذا","boundary":[0.3348647991330935,0.6458767862232779,0.35137170867914375,0.6589805866983374],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3249866047511843,0.6458767862232779,0.3307329741608144,0.6589805866983374],"dir":"rtl"},{"str":"غذاهاي","boundary":[0.28164229639461025,0.6458767862232779,0.32090482880279547,0.6589805866983374],"dir":"rtl"},{"str":"استخواني","boundary":[0.23003063075837493,0.6458767862232779,0.2775679351164274,0.6589805866983374],"dir":"rtl"},{"str":"تهيه","boundary":[0.20402367501092022,0.6458767862232779,0.22607675787103915,0.6589805866983374],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.17902511441147798,0.6458767862232779,0.1999622894055978,0.6589805866983374],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.16713012973354377,0.6458767862232779,0.17497114347636156,0.6589805866983374],"dir":"rtl"},{"str":"لاشه","boundary":[0.46086785094586863,0.6625508574821852,0.48612407133496843,0.6756546579572447],"dir":"rtl"},{"str":"خرد","boundary":[0.4364772933033162,0.6625508574821852,0.45625777974530407,0.6756546579572447],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.41087258341453564,0.6625508574821852,0.43180975840865554,0.6756546579572447],"dir":"rtl"},{"str":"گوسفند،","boundary":[0.3655114847619366,0.6625508574821852,0.40646270830953246,0.6756546579572447],"dir":"rtl"},{"str":"بوجود","boundary":[0.3320435171197203,0.6625508574821852,0.3611368293404118,0.6756546579572447],"dir":"rtl"},{"str":"ميآيد","boundary":[0.2967645162796947,0.6625508574821852,0.3274834949430461,0.6756546579572447],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2933370849769831,0.6625508574821852,0.296803443298276,0.6756546579572447],"dir":"ltr"},{"str":"مسئول","boundary":[0.2483819395181611,0.6625508574821852,0.28878447747051483,0.6756546579572447],"dir":"rtl"},{"str":"مرگ","boundary":[0.21289903524747125,0.6625508574821852,0.24392201538926755,0.6756546579572447],"dir":"rtl"},{"str":"بيش","boundary":[0.17943106760525496,0.6625508574821852,0.20854477016901288,0.6756546579572447],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.16713198340109514,0.6625508574821852,0.17497299714391293,0.6756546579572447],"dir":"rtl"},{"str":"184000","boundary":[0.44131907294781736,0.6792249287410926,0.486085144316387,0.692328729216152],"dir":"ltr"},{"str":"گاو","boundary":[0.42135676378481907,0.6792261876484562,0.43702952293269715,0.6923299881235156],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.40603434780417325,0.6792261876484562,0.4171192797621048,0.6923299881235156],"dir":"rtl"},{"str":"بريتانياي","boundary":[0.3580541802022779,0.6792249287410926,0.4019898085077784,0.692328729216152],"dir":"rtl"},{"str":"كبير","boundary":[0.3326515200766101,0.6792249287410926,0.35388713554652035,0.692328729216152],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3207565353986759,0.6792249287410926,0.32859754914149364,0.692328729216152],"dir":"rtl"},{"str":"زمان","boundary":[0.29233054349652204,0.6792249287410926,0.31658022240516087,0.692328729216152],"dir":"rtl"},{"str":"كشف","boundary":[0.25926667538053133,0.6792249287410926,0.2882839872316116,0.692328729216152],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.241929322771412,0.6792249287410926,0.2550792403817074,0.692328729216152],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.22680895655387895,0.6792249287410926,0.2378938885118105,0.692328729216152],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.20100405056953702,0.6792249287410926,0.22268269258425427,0.692328729216152],"dir":"rtl"},{"str":"1985","boundary":[0.16713182010013106,0.6792261876484562,0.19697586767917746,0.6923299881235156],"dir":"ltr"},{"str":"بوده","boundary":[0.4655074175262928,0.6957586532066509,0.48607942001276844,0.7088624536817103],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.437081425624139,0.6957586532066509,0.46052846648298107,0.7088624536817103],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4340562401801015,0.6957586532066509,0.4371704016666107,0.7088624536817103],"dir":"ltr"},{"str":"يك","boundary":[0.41046646691979444,0.6957586532066509,0.4300004155774336,0.7088624536817103],"dir":"rtl"},{"str":"واريانت","boundary":[0.3689368990961326,0.6957586532066509,0.4056543459561171,0.7088624536817103],"dir":"rtl"},{"str":"جديد","boundary":[0.3384941168979537,0.6957586532066509,0.36404507042774104,0.7088624536817103],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3257927868351198,0.6957586532066509,0.33363380057793757,0.7088624536817103],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.25059641813111116,0.6957582541567696,0.2547115600954269,0.7088620546318289],"dir":"ltr"},{"str":"vCjD","boundary":[0.2546285407076375,0.6949402380864014,0.28721848338429484,0.705622898418943],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.2872886855952421,0.6957582541567696,0.2914409009105877,0.7088620546318289],"dir":"ltr"},{"str":"CjD","boundary":[0.295756190988206,0.6949402380864014,0.32100183609421723,0.705622898418943],"dir":"ltr"},{"str":"مي","boundary":[0.22962958445616743,0.6957582541567696,0.2456341500957629,0.7088620546318289],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.20664596048519873,0.6957582541567696,0.22911982587950672,0.7088620546318289],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.1828578447968818,0.6957582541567696,0.201959888915023,0.7088620546318289],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1671331829575619,0.6957582541567696,0.17821811491549341,0.7088620546318289],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.4562367352911528,0.7124323254156769,0.48606224619468424,0.7255361258907363],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.44474399647189267,0.7124323254156769,0.45169524978999354,0.7255361258907363],"dir":"rtl"},{"str":"بلع","boundary":[0.42538799989919696,0.7124323254156769,0.4402191939786969,0.7255361258907363],"dir":"rtl"},{"str":"گوشت","boundary":[0.3872858633782467,0.7124323254156769,0.4207334406773966,0.7255361258907363],"dir":"rtl"},{"str":"گاو","boundary":[0.36692332532508987,0.7124323254156769,0.38259608447296795,0.7255361258907363],"dir":"rtl"},{"str":"آلوده","boundary":[0.33869752951849735,0.7124323254156769,0.3623874008265851,0.7255361258907363],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.32418145892275124,0.7124323254156769,0.33434697177514194,0.7255361258907363],"dir":"rtl"},{"str":"پريون","boundary":[0.2901147566614024,0.7124323254156769,0.319647388091798,0.7255361258907363],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.27459029091764375,0.7124323254156769,0.28567522287557534,0.7255361258907363],"dir":"rtl"},{"str":"فرانسه","boundary":[0.23164822841974386,0.7124323254156769,0.270215635496119,0.7255361258907363],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.22156798427472185,0.7124323254156769,0.2273143536843519,0.7255361258907363],"dir":"rtl"},{"str":"انگلستان","boundary":[0.1671331829575618,0.7124323254156769,0.21704503544907755,0.7255361258907363],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4566408348173783,0.7291063966745843,0.48604370951916925,0.7422101971496438],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.45361564937334087,0.7291063966745843,0.45675390853801945,0.7422101971496438],"dir":"ltr"},{"str":"ويژگي","boundary":[0.41088119764120823,0.7291063966745843,0.4494337753771714,0.7422101971496438],"dir":"rtl"},{"str":"مشترك","boundary":[0.3610842725378851,0.7291063966745843,0.4065640059137797,0.7422101971496438],"dir":"rtl"},{"str":"تمام","boundary":[0.329431045428581,0.7291063966745843,0.3568745935284432,0.7422101971496438],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.3022136447700009,0.7291063966745843,0.3251583417223882,0.7422101971496438],"dir":"rtl"},{"str":"بيم","boundary":[0.27822162565101966,0.7291063966745843,0.2979705997446321,0.7422101971496438],"dir":"rtl"},{"str":"اريه","boundary":[0.24415306972211953,0.7291063966745843,0.277554305332482,0.7422101971496438],"dir":"rtl"},{"str":"ا،","boundary":[0.23628981196868382,0.7291063966745843,0.24345979805786094,0.7422101971496438],"dir":"rtl"},{"str":"تب","boundary":[0.21875040959645167,0.7291063966745843,0.23206901095393292,0.7422101971496438],"dir":"rtl"},{"str":"ديل","boundary":[0.19677518077349548,0.7291063966745843,0.21824435835489397,0.7422101971496438],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.16713874396021636,0.7291063966745843,0.19265447780652528,0.7422101971496438],"dir":"rtl"},{"str":"سيالوگليكوپروتئين","boundary":[0.3941481406538757,0.7456388622327792,0.48610858788347155,0.7587426627078386],"dir":"rtl"},{"str":"كد","boundary":[0.3760025889923052,0.7456388622327792,0.38961963082557693,0.7587426627078386],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.35059992886663743,0.7456388622327792,0.3715371038607572,0.7587426627078386],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.3171338148919726,0.7456388622327792,0.3463587375088201,0.7587426627078386],"dir":"rtl"},{"str":"ميزبان","boundary":[0.2802402696145962,0.7456388622327792,0.3127535984677933,0.7587426627078386],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2604820271832262,0.7456388622327792,0.27608063962904456,0.7587426627078386],"dir":"rtl"},{"str":"شكل","boundary":[0.22379053166896265,0.7456388622327792,0.25625566516582093,0.7587426627078386],"dir":"rtl"},{"str":"مقاوم","boundary":[0.1868969863915862,0.7456388622327792,0.2194399739256072,0.7587426627078386],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.1671387439602163,0.7456388622327792,0.18273735640603467,0.7587426627078386],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئاز","boundary":[0.45362306404354674,0.7623129334916866,0.4860937585430595,0.7754167339667459],"dir":"rtl"},{"str":"بعنوان","boundary":[0.41834220953596973,0.7623129334916866,0.44933367732939067,0.7754167339667459],"dir":"rtl"},{"str":"پيامد","boundary":[0.3897141678707032,0.7623129334916866,0.4140713594973286,0.7754167339667459],"dir":"rtl"},{"str":"عفونت","boundary":[0.3516101776822014,0.7623129334916866,0.38538400047041416,0.7754167339667459],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.30887016494741426,0.7623129334916866,0.34725220526864,0.7754167339667459],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.30584497950337675,0.7623129334916866,0.3089832386680553,0.7754167339667459],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.1669298746681899,0.7910552126633017,0.17116091529182487,0.7970371604067696],"dir":"ltr"},{"str":"scrapie","boundary":[0.17499411982124255,0.7920132413524347,0.21310246357649268,0.8015563529913896],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.1669298746681899,0.8030265903355106,0.17116091529182487,0.8090085380789785],"dir":"ltr"},{"str":"Creutzfeldz-Jakob","boundary":[0.17499411982124255,0.8039847377894893,0.2733354892476731,0.8135278494284441],"dir":"ltr"},{"str":"Disease","boundary":[0.27702686681078326,0.8039847377894893,0.318747178488626,0.8135278494284441],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16693,0.14267,0.48618,0.81353],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"/","boundary":[0.8066175303081213,0.10756078904394303,0.8142276884513289,0.12180413821258912],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8227546117401969,0.10756078904394303,0.833715496119082,0.12180413821258912],"dir":"ltr"},{"str":"ميكروبيولوژي","boundary":[0.719937664997816,0.10904546559530884,0.7989240237895232,0.12086719956205469],"dir":"rtl"},{"str":"جاوتز","boundary":[0.6838493006955412,0.10904546559530884,0.7161733041060449,0.12086719956205469],"dir":"rtl"},{"str":"آميزي","boundary":[0.8021907865999126,0.1368033847980997,0.8335233292228084,0.14990718527315908],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.7790069665333825,0.1368033847980997,0.8017421990524511,0.14990718527315908],"dir":"rtl"},{"str":"تهيه","boundary":[0.7523975688316925,0.1368033847980997,0.7744506516918115,0.14990718527315908],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.7269949087060247,0.1368033847980997,0.7479320837001445,0.14990718527315908],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.6989711626625449,0.1368033847980997,0.722549813917543,0.14990718527315908],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروسكپ","boundary":[0.6356665621114881,0.1368033847980997,0.6944296771613856,0.14990718527315908],"dir":"rtl"},{"str":"نوري","boundary":[0.6050217301501964,0.1368033847980997,0.6312362966634184,0.14990718527315908],"dir":"rtl"},{"str":"مشابه","boundary":[0.5715574698430834,0.1368033847980997,0.6005729280266122,0.14990718527315908],"dir":"rtl"},{"str":"باكتريها","boundary":[0.5147054860387758,0.1368033847980997,0.5671086677194987,0.14990718527315908],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.8013918558852193,0.15461816864608066,0.83359932959242,0.16772196912114004],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.7848589949934481,0.15461816864608066,0.7969486147642891,0.16772196912114004],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.770342924397702,0.15461816864608066,0.7805084372500928,0.16772196912114004],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.7523994224992443,0.15461816864608066,0.7658496342528817,0.16772196912114004],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.7269967623735765,0.15461816864608066,0.7478597906656365,0.16772196912114004],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.7058278789355199,0.15461816864608066,0.7227555710157592,0.16772196912114004],"dir":"rtl"},{"str":"ويروسها","boundary":[0.6536137713450493,0.15461816864608066,0.7016441512717989,0.16772196912114004],"dir":"rtl"},{"str":"فاقد","boundary":[0.6292195063673941,0.15461816864608066,0.6494541413594979,0.16772196912114004],"dir":"rtl"},{"str":"توانايي","boundary":[0.5913175659420051,0.15461816864608066,0.6249208513154805,0.16772196912114004],"dir":"rtl"},{"str":"تقسيم","boundary":[0.5558346616713153,0.15461816864608066,0.5871838873021745,0.16772196912114004],"dir":"rtl"},{"str":"سلولي","boundary":[0.5147073397063275,0.15461816864608066,0.5516101533214615,0.16772196912114004],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8280049609220127,0.17243295249406165,0.8337513303316427,0.18553675296912103],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.8161099762440784,0.17243295249406165,0.8239139166358662,0.18553675296912103],"dir":"rtl"},{"str":"فاقد","boundary":[0.791715711266423,0.17243295249406165,0.8119503462585268,0.18553675296912103],"dir":"rtl"},{"str":"ريبوزوم","boundary":[0.7501842897752097,0.17243295249406165,0.7873929585363401,0.18553675296912103],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.7136929903565074,0.17243295249406165,0.745900464063708,0.18553675296912103],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7106678049124701,0.17243295249406165,0.7138060640771486,0.18553675296912103],"dir":"ltr"},{"str":"تعدادي","boundary":[0.773770355700414,0.19024773634204264,0.8099168729545385,0.20335153681710202],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.76106902563758,0.19024773634204264,0.7689100393803978,0.20335153681710202],"dir":"rtl"},{"str":"بيماري","boundary":[0.7211521485837177,0.19024773634204264,0.7562142703202184,0.20335153681710202],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.6923202034877867,0.19024773634204264,0.7205311699539673,0.20335153681710202],"dir":"rtl"},{"str":"گياه","boundary":[0.6659017335439004,0.19024773634204264,0.6874320821544981,0.20335153681710202],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.6469591048351876,0.19024773634204264,0.6603129258761473,0.20335153681710202],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.6076446697355606,0.19024773634204264,0.6423638629750351,0.20335153681710202],"dir":"rtl"},{"str":"ويروئيدها","boundary":[0.550792685931253,0.19024773634204264,0.6031495259231887,0.20335153681710202],"dir":"rtl"},{"str":"ايجاد","boundary":[0.5147054860387763,0.19024773634204264,0.5461381267094527,0.20335153681710202],"dir":"rtl"},{"str":"ميشوند","boundary":[0.7925183493162199,0.20806252019002364,0.8335214755552576,0.22116632066508302],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7745748474177622,0.20806252019002364,0.7882437919424757,0.22116632066508302],"dir":"rtl"},{"str":"بصورت","boundary":[0.7328432298309876,0.20806252019002364,0.7703911197540412,0.22116632066508302],"dir":"rtl"},{"str":"مولكولهاي","boundary":[0.6675218389839059,0.20806252019002364,0.72851491609825,0.22116632066508302],"dir":"rtl"},{"str":"RNA","boundary":[0.6316320016128489,0.20724427609115195,0.6634920480494607,0.2179269364236935],"dir":"ltr"},{"str":"حلقوي","boundary":[0.5929237637848191,0.2080622921615201,0.6273463702160547,0.2211660926365795],"dir":"rtl"},{"str":"بسته","boundary":[0.5649000177413394,0.2080622921615201,0.5887715484694734,0.2211660926365795],"dir":"rtl"},{"str":"كوچك","boundary":[0.5245790411612514,0.2080622921615201,0.5606643873861766,0.2211660926365795],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5147008467793421,0.2080622921615201,0.5204472161889722,0.2211660926365795],"dir":"rtl"},{"str":"تكرشته","boundary":[0.7890862787540741,0.2258770760095011,0.8337633740801721,0.23898087648456048],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.7743663047276637,0.2258770760095011,0.7885839348476192,0.23898087648456048],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.7374709057827357,0.2258770760095011,0.7696783794899363,0.23898087648456048],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7271886118746009,0.2258770760095011,0.732934981284231,0.23898087648456048],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7124741988508451,0.2258770760095011,0.7226397117032357,0.23898087648456048],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.6737640593730049,0.2258770760095011,0.7077862736131177,0.23898087648456048],"dir":"rtl"},{"str":"ساختارهاي","boundary":[0.6132825945028728,0.2258770760095011,0.6692985742414569,0.23898087648456048],"dir":"rtl"},{"str":"ميلهاي","boundary":[0.5683255953764996,0.2258770760095011,0.6088134020362218,0.23898087648456048],"dir":"rtl"},{"str":"شكل","boundary":[0.5314320500991231,0.2258770760095011,0.5638971835959814,0.23898087648456048],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5146989931117906,0.2258770760095011,0.5270777850206646,0.23898087648456048],"dir":"rtl"},{"str":"جفت","boundary":[0.8082383718961058,0.2436918598574821,0.8335353729713384,0.2567956603325415],"dir":"rtl"},{"str":"بازهاي","boundary":[0.7687237407009174,0.2436918598574821,0.8035949346796144,0.2567956603325415],"dir":"rtl"},{"str":"فراوان","boundary":[0.7326346871408892,0.2436918598574821,0.7640246934578813,0.2567956603325415],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشند","boundary":[0.67981443026108,0.2436918598574821,0.7278744688686537,0.2567956603325415],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6767892448170426,0.2436918598574821,0.6799275039817211,0.2567956603325415],"dir":"ltr"},{"str":"اندازه","boundary":[0.6411079981183428,0.2436918598574821,0.6725035654379894,0.2567956603325415],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.6134864979335373,0.2436918598574821,0.6364497315614396,0.2567956603325415],"dir":"rtl"},{"str":"بين","boundary":[0.5856648016531704,0.2436918598574821,0.6089320367595176,0.2567956603325415],"dir":"rtl"},{"str":"246","boundary":[0.5588533541883673,0.2436918598574821,0.5812363898726521,0.2567956603325415],"dir":"ltr"},{"str":"تا","boundary":[0.5415160015792481,0.2436918598574821,0.5544879671046,0.2567956603325415],"dir":"rtl"},{"str":"375","boundary":[0.5147027004468936,0.2436918598574821,0.5370857361311785,0.2567956603325415],"dir":"ltr"},{"str":"نوكلئوتيد","boundary":[0.7824353195793152,0.26150664370546306,0.8336873737105608,0.27461044418052244],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7481628602197508,0.26150664370546306,0.778175591545983,0.27461044418052244],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7451376747757132,0.26150664370546306,0.7482759339403918,0.27461044418052244],"dir":"ltr"},{"str":"فرم","boundary":[0.7169137326366722,0.26150664370546306,0.740896483417896,0.27461044418052244],"dir":"rtl"},{"str":"خارج","boundary":[0.6808265327441956,0.26150664370546306,0.7126614192735461,0.27461044418052244],"dir":"rtl"},{"str":"سلولي","boundary":[0.6388928653943081,0.26150664370546306,0.6765445607002455,0.27461044418052244],"dir":"rtl"},{"str":"ويروئيد،","boundary":[0.5890959402909849,0.26150664370546306,0.6346794790497632,0.27461044418052244],"dir":"rtl"},{"str":"RNA","boundary":[0.5532072174994119,0.26068845661371726,0.5850672639360236,0.2713711169462588],"dir":"ltr"},{"str":"برهنه","boundary":[0.5147010294344948,0.26150647268408544,0.5490439281610161,0.2746102731591448],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.8175124533113806,0.2793212565320664,0.8335170189509761,0.2924250570071258],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.7945306830079634,0.2793212565320664,0.8170045484022713,0.2924250570071258],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7915073512314774,0.2793212565320664,0.7946474640637076,0.2924250570071258],"dir":"ltr"},{"str":"هيچ","boundary":[0.7663085945364738,0.2793212565320664,0.7872402085279391,0.2924250570071258],"dir":"rtl"},{"str":"نوع","boundary":[0.7445335618090789,0.2793212565320664,0.7616799866603944,0.2924250570071258],"dir":"rtl"},{"str":"كپسيدي","boundary":[0.6965495235711165,0.2793212565320664,0.7397548068613286,0.2924250570071258],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.6665108408991632,0.2793212565320664,0.6920803311044655,0.2924250570071258],"dir":"rtl"},{"str":"ندارد","boundary":[0.6326424810658243,0.2793212565320664,0.6619489650549376,0.2924250570071258],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6296191492893384,0.2793212565320664,0.6327333107758475,0.2924250570071258],"dir":"ltr"},{"str":"مولكول","boundary":[0.5812328651927018,0.2793212565320664,0.6248793213601692,0.2924250570071258],"dir":"rtl"},{"str":"RNA","boundary":[0.544941366217533,0.27850318345457237,0.5768014126541448,0.2891858437871139],"dir":"ltr"},{"str":"فاقد","boundary":[0.5146997153657472,0.27932119952494056,0.5403266692651457,0.29242499999999993],"dir":"rtl"},{"str":"ژنهاي","boundary":[0.7953357143241155,0.2971359833729215,0.8335268268875374,0.3102397838479809],"dir":"rtl"},{"str":"كد","boundary":[0.7771920163300967,0.2971359833729215,0.7908090581633684,0.3102397838479809],"dir":"rtl"},{"str":"كننده","boundary":[0.7451365433621184,0.2971359833729215,0.7726078964752531,0.3102397838479809],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئين","boundary":[0.7025967267228925,0.2971359833729215,0.7406098872013711,0.3102397838479809],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6691306127482278,0.2971359833729215,0.6981349489264477,0.3102397838479809],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6590503686032058,0.2971359833729215,0.6647967380128358,0.3102397838479809],"dir":"rtl"},{"str":"ويروئيد","boundary":[0.613487220187494,0.2971359833729215,0.6546386398306512,0.3102397838479809],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5802213023083904,0.2971359833729215,0.6092497361647797,0.3102397838479809],"dir":"rtl"},{"str":"تكثير","boundary":[0.5441341024159138,0.2971359833729215,0.5759949402909851,0.3102397838479809],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.5146997153657473,0.2971359833729215,0.5399058867309569,0.3102397838479809],"dir":"rtl"},{"str":"كاملا","boundary":[0.8064262072847017,0.31495076722090254,0.8336195102651123,0.32805456769596186],"dir":"rtl"},{"str":"وابسته","boundary":[0.7697328581028866,0.31495076722090254,0.8019329171398812,0.32805456769596186],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7550165914115792,0.31495076722090254,0.7651821042639699,0.32805456769596186],"dir":"rtl"},{"str":"عملكرد","boundary":[0.707236456604281,0.31495076722090254,0.7503991055408087,0.32805456769596186],"dir":"rtl"},{"str":"ميزب","boundary":[0.6836540980141799,0.31495076722090254,0.702646775746783,0.32805456769596186],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.6646966399650551,0.31495076722090254,0.6780801196868387,0.32805456769596186],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.6108679879372335,0.31495076722090254,0.6601848131447198,0.32805456769596186],"dir":"rtl"},{"str":"RNA","boundary":[0.5719565874802593,0.3141326371362826,0.6038166339168711,0.32481529746882415],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6078428024931961,0.31495076722090254,0.6109810616578747,0.32805456769596186],"dir":"ltr"},{"str":"ي","boundary":[0.5602636432915561,0.3149506532066508,0.5719973588925104,0.3280544536817101],"dir":"rtl"},{"str":"ويروئيد","boundary":[0.5147004948758442,0.3149506532066508,0.5558519145190013,0.3280544536817101],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.8044083428312221,0.33276543705463174,0.8336332654480697,0.34586923752969106],"dir":"rtl"},{"str":"RNA","boundary":[0.7679177446994389,0.3319473639771377,0.7997777911360505,0.34263002430967926],"dir":"ltr"},{"str":"پليمراز","boundary":[0.7304175753502906,0.33276538004750583,0.7630810512751587,0.3458691805225652],"dir":"rtl"},{"str":"وابسته","boundary":[0.6935240300729142,0.33276538004750583,0.7257240891099088,0.3458691805225652],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6731614920197573,0.33276538004750583,0.6887601044655757,0.3458691805225652],"dir":"rtl"},{"str":"DNA","boundary":[0.636067336447028,0.3319473639771377,0.668717726017271,0.34263002430967926],"dir":"ltr"},{"str":"ميزب","boundary":[0.6122857170121969,0.33276538004750583,0.6312783947448,0.3458691805225652],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.5933282589630723,0.33276538004750583,0.6067117386848558,0.3458691805225652],"dir":"rtl"},{"str":"گي","boundary":[0.5781893560700244,0.33276538004750583,0.588684821746581,0.3458691805225652],"dir":"rtl"},{"str":"اهي","boundary":[0.551192541850072,0.33276538004750583,0.5726450364235071,0.3458691805225652],"dir":"rtl"},{"str":"تكثير","boundary":[0.5147012424313698,0.33276538004750583,0.5465620803064412,0.3458691805225652],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.7965476863008634,0.35058016389548685,0.8335190856154026,0.3636839643705462],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7935225008568259,0.35058016389548685,0.7966607600215044,0.3636839643705462],"dir":"ltr"},{"str":"دخالت","boundary":[0.7568365663452169,0.35058016389548685,0.7891978944591915,0.3636839643705462],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.7352635833809348,0.35058016389548685,0.752191275461174,0.3636839643705462],"dir":"rtl"},{"str":"آنزيم","boundary":[0.7052249007089816,0.35058016389548685,0.7306238534995464,0.3636839643705462],"dir":"rtl"},{"str":"ممكن","boundary":[0.6695399466751789,0.35058016389548685,0.7007594155774335,0.3636839643705462],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6360719790329625,0.35058016389548685,0.6650763152111824,0.3636839643705462],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6205475132892039,0.35058016389548685,0.6316324452471355,0.3636839643705462],"dir":"rtl"},{"str":"بيم","boundary":[0.6018032270085009,0.35058016389548685,0.6160319791337655,0.3636839643705462],"dir":"rtl"},{"str":"اريزايي","boundary":[0.5602662445146331,0.35058016389548685,0.5962236876785053,0.3636839643705462],"dir":"rtl"},{"str":"ويروئيد","boundary":[0.5147030960989212,0.35058016389548685,0.5558545157420783,0.3636839643705462],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.8090525276032391,0.3683949477434678,0.8337470867242365,0.3814987482185272],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.7765929551090353,0.3683949477434678,0.8048168972480764,0.3814987482185272],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.7499817037397937,0.3683949477434678,0.7724555691341016,0.3814987482185272],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7469565182957562,0.3683949477434678,0.7500947774604347,0.3814987482185272],"dir":"ltr"},{"str":"نشان","boundary":[0.7838537709082358,0.38620973159144883,0.8098125312993517,0.39931353206650816],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.7596597020261417,0.38620973159144883,0.7794272127952692,0.39931353206650816],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.7342570419004738,0.38620973159144883,0.7551942168945937,0.39931353206650816],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.706233295856994,0.38620973159144883,0.7296803367158362,0.39931353206650816],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6880877441954235,0.38620973159144883,0.7017566887201371,0.39931353206650816],"dir":"rtl"},{"str":"RNA","boundary":[0.6521958267531333,0.3853915444997031,0.6840558731897449,0.39607420483224465],"dir":"ltr"},{"str":"ي","boundary":[0.6405047101239878,0.3862095605700712,0.6522384257249421,0.39931336104513065],"dir":"rtl"},{"str":"ويروئيد","boundary":[0.6005859794025737,0.3862095605700712,0.6363191287927152,0.39931336104513065],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.5683284566714828,0.3862095605700712,0.5963058610261752,0.39931336104513065],"dir":"rtl"},{"str":"تواليبازي","boundary":[0.5147018544067741,0.3862095605700712,0.5640705823057021,0.39931336104513065],"dir":"rtl"},{"str":"معكوس","boundary":[0.7929169635428917,0.40402434441805224,0.8335678929471455,0.4171281448931117],"dir":"rtl"},{"str":"تكراري","boundary":[0.750783100097443,0.40402434441805224,0.7882994776721213,0.4171281448931117],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7350565845905715,0.40402434441805224,0.7461415165485031,0.4171281448931117],"dir":"rtl"},{"str":"انتهاي","boundary":[0.6979609895500823,0.40402434441805224,0.7303352933369175,0.4171281448931117],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.682033533819428,0.4019849883090855,0.6932255562649103,0.41712808788598577],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.6717512399112934,0.40402428741092633,0.6774976093209234,0.41712808788598577],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.6560263432008333,0.4019849883090855,0.6672183656463156,0.41712808788598577],"dir":"ltr"},{"str":"خود","boundary":[0.6263899063875542,0.40402428741092633,0.6515960777527636,0.41712808788598577],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5929237924128894,0.40402428741092633,0.6219281285911092,0.41712808788598577],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5693358728201338,0.40402428741092633,0.588437916938275,0.41712808788598577],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5570386422835255,0.40402428741092633,0.5648796560263433,0.41712808788598577],"dir":"rtl"},{"str":"ويژگي","boundary":[0.5147008754074124,0.40402428741092633,0.5526157915056619,0.41712808788598577],"dir":"rtl"},{"str":"عناصر","boundary":[0.8017857837774269,0.42183907125890735,0.8335428162696148,0.4349428717339668],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.7751745324081853,0.42183907125890735,0.7972517129464737,0.4349428717339668],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.7421125179597461,0.42183907125890735,0.7704365581465678,0.4349428717339668],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7318302240516112,0.42183907125890735,0.7375765934612413,0.4349428717339668],"dir":"rtl"},{"str":"رتروويروسها","boundary":[0.6584453793555326,0.42183907125890735,0.7273499095796513,0.4349428717339668],"dir":"rtl"},{"str":"محسوب","boundary":[0.6108654406437957,0.42183907125890735,0.6539409672054031,0.4349428717339668],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.5695379225832468,0.42183907125890735,0.6063054184671215,0.4349428717339668],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5608683194449114,0.42183907125890735,0.565020534760257,0.4349428717339668],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.5507880752998895,0.42183907125890735,0.5609535881522802,0.4349428717339668],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.5147008754074127,0.42183907125890735,0.5464430785591886,0.4349428717339668],"dir":"rtl"},{"str":"7","boundary":[0.826181902422634,0.4396538551068883,0.8335965726286083,0.45275765558194775],"dir":"ltr"},{"str":"مراجعه","boundary":[0.7868693209905585,0.4396538551068883,0.8213160250999634,0.45275765558194775],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.7614666608648907,0.4396538551068883,0.7820201266758513,0.45275765558194775],"dir":"rtl"},{"str":".(","boundary":[0.7544116021639061,0.4396538551068883,0.7614629535297878,0.45275765558194775],"dir":"ltr"},{"str":"بن","boundary":[0.7428947656664766,0.4396538551068883,0.7501685571385374,0.45275765558194775],"dir":"rtl"},{"str":"ابراين،","boundary":[0.7040103814387961,0.4396538551068883,0.7373522996875109,0.45275765558194775],"dir":"rtl"},{"str":"احتمالا","boundary":[0.658649282786197,0.4396538551068883,0.6991296747757135,0.45275765558194775],"dir":"rtl"},{"str":"ويروئيدها","boundary":[0.6015915418836737,0.4396538551068883,0.6538278934847623,0.45275765558194775],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5888902118208398,0.4396538551068883,0.5967312255636575,0.45275765558194775],"dir":"rtl"},{"str":"عناصر","boundary":[0.5467544947078395,0.4396538551068883,0.5839538951312124,0.45275765558194775],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.5147008754074128,0.4396538551068883,0.5422055945364744,0.45275765558194775],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.805213215080139,0.45746863895486933,0.8335372552669607,0.4705724394299287],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.7927139347804177,0.45746863895486933,0.8005178751722056,0.4705724394299287],"dir":"rtl"},{"str":"رتروويروسها","boundary":[0.7189286978932165,0.45746863895486933,0.788031570545345,0.4705724394299287],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7074359590739563,0.45746863895486933,0.7143872123920572,0.4705724394299287],"dir":"rtl"},{"str":"حذف","boundary":[0.675984781727765,0.45746863895486933,0.7027313508282657,0.4705724394299287],"dir":"rtl"},{"str":"سكانسهاي","boundary":[0.5975616686267267,0.45746863895486933,0.6713487591814796,0.4705724394299287],"dir":"rtl"},{"str":"داخلي،","boundary":[0.553813260743927,0.45746863895486933,0.5929182314102353,0.4705724394299287],"dir":"rtl"},{"str":"بوجود","boundary":[0.5147008754074128,0.45746863895486933,0.549205043210914,0.4705724394299287],"dir":"rtl"},{"str":"آمدهاند","boundary":[0.7991684051947183,0.4752834228028503,0.8336243776418807,0.48838722327790973],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7961432197506809,0.4752834228028503,0.7992814789153595,0.48838722327790973],"dir":"ltr"},{"str":"ويژگي","boundary":[0.7773952261348749,0.4930982066508313,0.8098992866503146,0.5062020071258907],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.7542095524007933,0.4930982066508313,0.776944784919862,0.5062020071258907],"dir":"rtl"},{"str":"عمومي","boundary":[0.7078400586001818,0.4930982066508313,0.7494604561338668,0.5062020071258907],"dir":"rtl"},{"str":"ويروسها","boundary":[0.6443352619535637,0.4930982066508313,0.7032188653943083,0.5062020071258907],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6340548217129803,0.4930982066508313,0.6398011911226104,0.5062020071258907],"dir":"rtl"},{"str":"ويروسهاي","boundary":[0.558857090151541,0.4930982066508313,0.6296338246026681,0.5062020071258907],"dir":"rtl"},{"str":"حيواني","boundary":[0.5147045827425156,0.4930982066508313,0.5543545316689631,0.5062020071258907],"dir":"rtl"},{"str":"بيماريزا","boundary":[0.7975538456369073,0.510912648456057,0.8336799876684255,0.5240167909738717],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7852547614327474,0.510912648456057,0.7969884770337018,0.5240164489311164],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.7517886474580827,0.510912648456057,0.7802591273814723,0.5240164489311164],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.73586193585565,0.510912648456057,0.7469468678135815,0.5240164489311164],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7048148580356843,0.510912648456057,0.7311406446019959,0.5240164489311164],"dir":"rtl"},{"str":"29","boundary":[0.6850566156043142,0.510912648456057,0.6999786393938374,0.5240164489311164],"dir":"ltr"},{"str":"توصيف","boundary":[0.6425186526326399,0.510912648456057,0.6803279096804542,0.5240164489311164],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6114715748126742,0.510912648456057,0.6378752154161486,0.5240164489311164],"dir":"rtl"},{"str":"اند","boundary":[0.5929237772924296,0.510912648456057,0.610971084573771,0.5240164489311164],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5898985918483921,0.510912648456057,0.5930368510130707,0.5240164489311164],"dir":"ltr"},{"str":"ويروسهاي","boundary":[0.5147008602869526,0.510912648456057,0.5856814981687443,0.5240164489311164],"dir":"rtl"},{"str":"باكتريايي","boundary":[0.787675651254998,0.528727432304038,0.8335928501730451,0.5418312327790974],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7723532352743522,0.528727432304038,0.7834381672322838,0.5418312327790974],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7419104530761734,0.528727432304038,0.768236239642485,0.5418312327790974],"dir":"rtl"},{"str":"7","boundary":[0.7302175181613519,0.528727432304038,0.7376321883673262,0.5418312327790974],"dir":"ltr"},{"str":"شرح","boundary":[0.702597871644098,0.528727432304038,0.7260449125029401,0.5418312327790974],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.6786058525251167,0.528727432304038,0.6983733632942442,0.5418312327790974],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6534052421625617,0.528727432304038,0.6743424171566815,0.5418312327790974],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6255835458821947,0.528727432304038,0.6490305867410368,0.5418312327790974],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6225602141057088,0.528727432304038,0.625674375592218,0.5418312327790974],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5147,0.10756,0.83376,0.54183],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"شكل","boundary":[0.7842487001108833,0.7515624684530879,0.8098328478209738,0.7622451287856296],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7544121134370486,0.751531153503563,0.7571020002016062,0.7622138138361046],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7570324862739828,0.7515624684530879,0.7651474817378449,0.7622451287856296],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7648951159571251,0.7515624684530879,0.7718313969960687,0.7622451287856296],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7719507796109002,0.7515624684530879,0.7800657750747623,0.7622451287856296],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.7251830180437487,0.7515624684530879,0.7507671657538391,0.7622451287856296],"dir":"rtl"},{"str":"شماتيك","boundary":[0.6794186749101174,0.7515624684530879,0.7209970706629483,0.7622451287856296],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6663137883807669,0.7515624684530879,0.6752357498739964,0.7622451287856296],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.6431278711736839,0.7515624684530879,0.6620568159000034,0.7622451287856296],"dir":"rtl"},{"str":"گلسنگ،","boundary":[0.5971610309465409,0.7515624684530879,0.6389086780014114,0.7622451287856296],"dir":"rtl"},{"str":"تشكيل","boundary":[0.5560359868956017,0.751531153503563,0.592910103155136,0.7622138138361046],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.5443500911931725,0.751531153503563,0.5517472797957059,0.7622138138361046],"dir":"rtl"},{"str":"ده","boundary":[0.5270048550787946,0.751531153503563,0.5389733400087364,0.7622138138361046],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5147069345788113,0.751531153503563,0.5228340194213906,0.7622138138361046],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.7850542656496756,0.7682057378266034,0.8099780310473438,0.778888398159145],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.7650962125600617,0.7682057378266034,0.7843848163032154,0.778888398159145],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.7435242274117131,0.7682057378266034,0.7605914078155973,0.778888398159145],"dir":"rtl"},{"str":"فتوتروف،","boundary":[0.6957439803770032,0.7682057378266034,0.7391508946607975,0.778888398159145],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6790107690601793,0.7682057378266034,0.6913449576963139,0.778888398159145],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.6608661227781323,0.7682057378266034,0.6747719306474915,0.778888398159145],"dir":"rtl"},{"str":"تواند","boundary":[0.6384917051174355,0.7682057378266034,0.6604868185208829,0.778888398159145],"dir":"rtl"},{"str":"جلبك","boundary":[0.605830737340815,0.7682057378266034,0.6342468220153891,0.778888398159145],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.5945407687913711,0.7682057378266034,0.6015102956217868,0.778888398159145],"dir":"rtl"},{"str":"سيانوباكتر","boundary":[0.5433316717180201,0.7682057378266034,0.5903291314807969,0.778888398159145],"dir":"rtl"},{"str":"باشد،","boundary":[0.5147025117435569,0.7682057378266034,0.5390928333053323,0.778888398159145],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7973519567218843,0.7848803221496436,0.8096861453580187,0.7955629824821853],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7816266973555995,0.7848803221496436,0.7935619364940694,0.7955629824821853],"dir":"rtl"},{"str":"هيفهاي","boundary":[0.7356628794731357,0.7848803221496436,0.7777626296831424,0.7955629824821853],"dir":"rtl"},{"str":"شريك","boundary":[0.7003815388595811,0.7848803221496436,0.7318985491750947,0.7955629824821853],"dir":"rtl"},{"str":"قارچي","boundary":[0.6675195851617887,0.7848803221496436,0.6966217420785589,0.7955629824821853],"dir":"rtl"},{"str":"پيچيده","boundary":[0.6324392304694061,0.7848803221496436,0.6637386319680116,0.7955629824821853],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.609052327341151,0.7848803221496436,0.6285570287288732,0.7955629824821853],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5824405824401061,0.7848803221496436,0.6052955529048082,0.7955629824821853],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5798217207755114,0.7848803221496436,0.5824813840932762,0.7955629824821853],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5147,0.75153,0.80998,0.79556],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"","boundary":[0.8223513994825442,0.7487284655210809,0.8336398568596486,0.7594111258536225],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.82235,0.74873,0.83364,0.75941],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/389c37d6d24996a0/pages/5a6b3dbfedd545ba1e7e44608ec47e87.jpg","blurred":"/storage/books/389c37d6d24996a0/pages/fc8bbc5040b43a27380f7787fb86724b.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.16693,0.10733,0.16631,0.18647]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.3203521387050166,0.10904546559530884,0.3463029838043077,0.12086719956205469],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.30401538101878295,0.10904546559530884,0.30763759589731526,0.12086719956205469],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.3076509743456201,0.10904546559530884,0.3167483191929035,0.12086719956205469],"dir":"ltr"},{"str":"علم","boundary":[0.27942579303450826,0.10904546559530884,0.30035804771345054,0.12086719956205469],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروبشناسي","boundary":[0.19011461676354965,0.10904546559530884,0.27596913645374826,0.12086719956205469],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.1669298746681899,0.10733114608076014,0.17637960770807432,0.12157449524940622],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.18022961577231955,0.10904546559530884,0.1866613047948658,0.12086719956205469],"dir":"ltr"},{"str":"اكثر","boundary":[0.46631887443298303,0.13680384085510688,0.4859640431437119,0.14990764133016626],"dir":"rtl"},{"str":"پروكاريوت","boundary":[0.40845664181311137,0.13680384085510688,0.46166616887873413,0.14990764133016626],"dir":"rtl"},{"str":"ها،","boundary":[0.39354017902624266,0.13680384085510688,0.40802288360606187,0.14990764133016626],"dir":"rtl"},{"str":"تنها","boundary":[0.36491213736097605,0.13680384085510688,0.3891784992775783,0.14990764133016626],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.335677946406371,0.13680384085510688,0.3606264579819229,0.14990764133016626],"dir":"rtl"},{"str":"كروموزوم","boundary":[0.27761551769093806,0.13680384085510688,0.3311494365780722,0.14990764133016626],"dir":"rtl"},{"str":"منفرد","boundary":[0.24051992265044883,0.13680384085510688,0.27317783757266245,0.14990764133016626],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.20685175891267119,0.13680384085510688,0.23609151086993072,0.14990764133016626],"dir":"rtl"},{"str":"DNA","boundary":[0.16713148079701623,0.13598536872773154,0.19978187036725917,0.1466680290602731],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.20382657346863373,0.13680384085510688,0.20696483263331233,0.14990764133016626],"dir":"ltr"},{"str":"كروموزومي","boundary":[0.4286172882631632,0.15461816864608066,0.4859345426228958,0.16772196912114004],"dir":"rtl"},{"str":"بايد","boundary":[0.4062379599139814,0.15461816864608066,0.4240702417593495,0.16772196912114004],"dir":"rtl"},{"str":"بيش","boundary":[0.37801401777494037,0.15461816864608066,0.4016927670777192,0.16772196912114004],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3655128838076678,0.15461816864608066,0.37335389755048554,0.16772196912114004],"dir":"rtl"},{"str":"1000","boundary":[0.33104022835254193,0.15461816864608066,0.36088427593158834,0.16772196912114004],"dir":"ltr"},{"str":"بار","boundary":[0.31470941722388357,0.15461816864608066,0.32688801303719633,0.16772196912114004],"dir":"rtl"},{"str":"پيچ","boundary":[0.29273418840092735,0.15461816864608066,0.30999554064043544,0.16772196912114004],"dir":"rtl"},{"str":"بخورد","boundary":[0.2578574334195759,0.15461816864608066,0.28816489788649574,0.16772196912114004],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.24576225264608043,0.15461816864608066,0.2533066795806592,0.16772196912114004],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2302377869023218,0.15461816864608066,0.24132271886025333,0.16772196912114004],"dir":"rtl"},{"str":"ميان","boundary":[0.20241609062195487,0.15461816864608066,0.22566108171768418,0.16772196912114004],"dir":"rtl"},{"str":"غشاء","boundary":[0.16713523611437786,0.15461816864608066,0.19793392248244346,0.16772196912114004],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.4582537250764423,0.17243295249406165,0.4860809823594637,0.18553675296912103],"dir":"rtl"},{"str":"پروكاريوتي","boundary":[0.3983765558280971,0.17243295249406165,0.45372150791304056,0.18553675296912103],"dir":"rtl"},{"str":"جا","boundary":[0.3824498442256644,0.17243295249406165,0.3939611197204395,0.18553675296912103],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.3576514797217835,0.17243295249406165,0.37820494553274414,0.18553675296912103],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.35462629427774606,0.17243295249406165,0.35776455344242464,0.18553675296912103],"dir":"ltr"},{"str":"شواهد","boundary":[0.3187429978159337,0.17243295249406165,0.3503851029199288,0.18553675296912103],"dir":"rtl"},{"str":"متعددي","boundary":[0.2747925401700212,0.17243295249406165,0.31446658677463796,0.18553675296912103],"dir":"rtl"},{"str":"پيشنهاد","boundary":[0.23225457719834694,0.17243295249406165,0.2705754464903734,0.18553675296912103],"dir":"rtl"},{"str":"نموده","boundary":[0.20040115399348146,0.17243295249406165,0.22806714219952293,0.18553675296912103],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.16713523611437794,0.17243295249406165,0.1961395722925978,0.18553675296912103],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.4723675498135144,0.19024773634204264,0.48603649433822804,0.20335153681710202],"dir":"rtl"},{"str":"پيچخوردگي","boundary":[0.4086607034037835,0.19024773634204264,0.46785572299317907,0.20335153681710202],"dir":"rtl"},{"str":"ممكن","boundary":[0.3729757493699809,0.19024773634204264,0.40419707193978704,0.20335153681710202],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3449520033265012,0.19024773634204264,0.3683990441853433,0.20335153681710202],"dir":"rtl"},{"str":"بهطور","boundary":[0.31047749420382376,0.19024773634204264,0.34060144558314587,0.20335153681710202],"dir":"rtl"},{"str":"منظم","boundary":[0.2786240709989583,0.19024773634204264,0.3060509360908571,0.20335153681710202],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.24818128880077953,0.19024773634204264,0.2743458062901112,0.20335153681710202],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.21794055636571355,0.19024773634204264,0.2439623414535802,0.20335153681710202],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.20806236198380434,0.19024773634204264,0.2138087313934344,0.20335153681710202],"dir":"rtl"},{"str":"ممكن","boundary":[0.16713708978192943,0.19024773634204264,0.20378409727495722,0.20335153681710202],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.46248750176405357,0.20806252019002364,0.48593454262289565,0.22116632066508302],"dir":"rtl"},{"str":"نواحي","boundary":[0.42781094287826343,0.20806252019002364,0.4578310888747017,0.22116632066508302],"dir":"rtl"},{"str":"اختصاصي","boundary":[0.3725716498437552,0.20806252019002364,0.4230655539464399,0.22116632066508302],"dir":"rtl"},{"str":"DNA","boundary":[0.33547259836699034,0.20724427609115195,0.3681229879372333,0.2179269364236935],"dir":"ltr"},{"str":"را","boundary":[0.3229723996505493,0.2080622921615201,0.33083936473908804,0.2211660926365795],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3082542792916904,0.2080622921615201,0.3184197921440811,0.2211660926365795],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.2876915451429723,0.2080622921615201,0.3036812814421558,0.2211660926365795],"dir":"rtl"},{"str":"نزديك","boundary":[0.24313679187527298,0.2080622921615201,0.2831630353146736,0.2211660926365795],"dir":"rtl"},{"str":"سازد","boundary":[0.20987087399616944,0.2080622921615201,0.23871394109740932,0.2211660926365795],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.20684568855213192,0.2080622921615201,0.20998394771681056,0.2211660926365795],"dir":"ltr"},{"str":"نواحي","boundary":[0.1671308612613823,0.2080622921615201,0.2026415705453445,0.2211660926365795],"dir":"rtl"},{"str":"اختصاصي","boundary":[0.4354696296831423,0.2258770760095011,0.485963533785827,0.23898087648456048],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.3975676892577534,0.2258770760095011,0.43079468011827554,0.23898087648456048],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.37397976966499774,0.2258770760095011,0.39308181378313894,0.23898087648456048],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.3356755833809347,0.2258770760095011,0.369579162897752,0.23898087648456048],"dir":"rtl"},{"str":"DNA","boundary":[0.29878028292060077,0.22505900293200706,0.3314306724908437,0.23574166326454862],"dir":"ltr"},{"str":"است","boundary":[0.26551621870904873,0.22587701900237522,0.2945205548872686,0.2389808194774346],"dir":"rtl"},{"str":"نوكلئوئيد","boundary":[0.2062433450824905,0.22597305151425173,0.26113600228486944,0.2390768519893111],"dir":"rtl"},{"str":"ناميده","boundary":[0.16713095974597628,0.22587701900237522,0.2018575676556567,0.2389808194774346],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.4493777958065926,0.24369180285035622,0.48594694926245763,0.25679560332541557],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.43949960142468336,0.24369180285035622,0.44524597083431333,0.25679560332541557],"dir":"rtl"},{"str":"ميتواند","boundary":[0.3965538315916805,0.24369180285035622,0.43514162901112197,0.25679560332541557],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.36308771761701575,0.24369180285035622,0.39231264023386325,0.25679560332541557],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروسكوپ","boundary":[0.2943407491347738,0.24369180285035622,0.35877423322469015,0.25679560332541557],"dir":"rtl"},{"str":"الكتروني","boundary":[0.24736695971237535,0.24369180285035622,0.2902200461678036,0.25679560332541557],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.23567402479755395,0.24369180285035622,0.24347796518934187,0.25679560332541557],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروسكوپ","boundary":[0.16712910607842488,0.24369180285035622,0.23156259016834121,0.25679560332541557],"dir":"rtl"},{"str":"نوري","boundary":[0.45986213947784027,0.2615065866983372,0.48607670599106223,0.2746103871733966],"dir":"rtl"},{"str":"بعد","boundary":[0.43970165118779625,0.2615065866983372,0.4550704088572294,0.2746103871733966],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.42720051722052366,0.2615065866983372,0.43504153096334147,0.2746103871733966],"dir":"rtl"},{"str":"تيمار","boundary":[0.39857062188770553,0.2615065866983372,0.4225459579987233,0.2746103871733966],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.3661110493935017,0.2615065866983372,0.39393830667652313,0.2746103871733966],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.33426133352373927,0.2615065866983372,0.36143239249353193,0.2746103871733966],"dir":"rtl"},{"str":"ديدن","boundary":[0.303212402036222,0.2615065866983372,0.3294788712408858,0.2746103871733966],"dir":"rtl"},{"str":"نوكلئوئيد،","boundary":[0.2507962446826385,0.2615065866983372,0.29863013584892995,0.2746103871733966],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.20745193632606446,0.2615065866983372,0.24603417274285155,0.2746103871733966],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.18225132596350946,0.2615065866983372,0.2028047917744701,0.2746103871733966],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.17922614051947194,0.2615065866983372,0.18234030200598114,0.2746103871733966],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.16712910607842496,0.2615065866983372,0.17497011982124275,0.2746103871733966],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.46913418457041106,0.27932137054631817,0.4860618766506503,0.29242517102137755],"dir":"rtl"},{"str":"رو،","boundary":[0.4544160642115521,0.27932137054631817,0.4686355479990593,0.29242517102137755],"dir":"rtl"},{"str":"ممكن","boundary":[0.4185309140821882,0.27932137054631817,0.4497522366519943,0.29242517102137755],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3905071680387085,0.27932137054631817,0.41395420889755064,0.29242517102137755],"dir":"rtl"},{"str":"اشتباهي","boundary":[0.34494401962299664,0.27932137054631817,0.38598978021571867,0.29242517102137755],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.32941955387923805,0.27932137054631817,0.3405044858371696,0.29242517102137755],"dir":"rtl"},{"str":"نتيجهگيري","boundary":[0.26793340119619646,0.27932137054631817,0.32495592241524157,0.29242517102137755],"dir":"rtl"},{"str":"تمايز","boundary":[0.23890126000470427,0.27932137054631817,0.26344381838647907,0.29242517102137755],"dir":"rtl"},{"str":"تحت","boundary":[0.20846033147407694,0.27932137054631817,0.2344876775645981,0.29242517102137755],"dir":"rtl"},{"str":"سلولي","boundary":[0.16713095974597642,0.27932137054631817,0.2040337733611103,0.29242517102137755],"dir":"rtl"},{"str":"پيش","boundary":[0.4618789297738653,0.2971361543942992,0.48607670599106234,0.3102399548693585],"dir":"rtl"},{"str":"آيد","boundary":[0.442524786868721,0.2971361543942992,0.45691851540606854,0.3102399548693585],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.43949960142468353,0.2971361543942992,0.4426378605893621,0.3102399548693585],"dir":"ltr"},{"str":"چرا","boundary":[0.41873296384530106,0.2971361543942992,0.4352806540774842,0.3102399548693585],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.40018516632505646,0.2971361543942992,0.41385411084977,0.3102399548693585],"dir":"rtl"},{"str":"تعيين","boundary":[0.3675253977352913,0.2971361543942992,0.39534338668055524,0.3102399548693585],"dir":"rtl"},{"str":"حدود","boundary":[0.3310359519841405,0.2971361543942992,0.3627188377742685,0.3102399548693585],"dir":"rtl"},{"str":"واضحي","boundary":[0.2814373693088271,0.2971361543942992,0.326279441047008,0.3102399548693585],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.2576492536205102,0.2971361543942992,0.2767512977386514,0.3102399548693585],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.2183394375189006,0.29713592636579567,0.25305863075837504,0.310239726840855],"dir":"rtl"},{"str":"غشاء","boundary":[0.18285191425019334,0.2971361543942992,0.21365060061825894,0.3102399548693585],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.16712725241087345,0.2971361543942992,0.17821218436880495,0.3102399548693585],"dir":"rtl"},{"str":"يوكاريوتها","boundary":[0.42700123278787677,0.31495071021377663,0.4861109836699035,0.32805451068883595],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.39635825449413664,0.31495071021377663,0.42252277198346827,0.32805451068883595],"dir":"rtl"},{"str":"ميگيرد","boundary":[0.35321414223312386,0.31495071021377663,0.39179823231746247,0.32805451068883595],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3378917262524781,0.31495071021377663,0.34897665821040963,0.32805451068883595],"dir":"rtl"},{"str":"پروكاريوتها","boundary":[0.25845836433587577,0.31495071021377663,0.3336894619132421,0.32805451068883595],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.22337955959141156,0.31495071021377663,0.254372881052384,0.32805451068883595],"dir":"rtl"},{"str":"ندارد","boundary":[0.18991344561674675,0.31495071021377663,0.21921992960585998,0.32805451068883595],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1868864065051577,0.31495071021377663,0.1900246656698363,0.32805451068883595],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.1671300177413393,0.31495071021377663,0.18272863018715765,0.32805451068883595],"dir":"rtl"},{"str":"علاوه،","boundary":[0.4536106304895669,0.3327654940617576,0.48601273928967437,0.345869294536817],"dir":"rtl"},{"str":"برخي","boundary":[0.42135496142602735,0.3327654940617576,0.44876328984241115,0.345869294536817],"dir":"rtl"},{"str":"پروكاريوت","boundary":[0.36329253271059436,0.3327654940617576,0.4165020597762172,0.345869294536817],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.35159589046066997,0.3327654940617576,0.3627364324451463,0.345869294536817],"dir":"rtl"},{"str":"ساختارهاي","boundary":[0.29071217973186386,0.3327654940617576,0.3467281594704479,0.345869294536817],"dir":"rtl"},{"str":"تحت","boundary":[0.2598671516750109,0.3327654940617576,0.28581479006081784,0.345869294536817],"dir":"rtl"},{"str":"سلولي","boundary":[0.22357790201942138,0.3327654940617576,0.2549790303417224,0.345869294536817],"dir":"rtl"},{"str":"متصل","boundary":[0.18728865236383185,0.3327654940617576,0.21877504939350154,0.345869294536817],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.16712816407378786,0.3327654940617576,0.18272677651960623,0.345869294536817],"dir":"rtl"},{"str":"غشا","boundary":[0.4566321085985014,0.3505802779097386,0.48605908097846173,0.36368407838479794],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.43626957054534454,0.3505802779097386,0.4524798932831558,0.36368407838479794],"dir":"rtl"},{"str":"عملكرد","boundary":[0.3850620044353348,0.3505802779097386,0.4320098425120123,0.36368407838479794],"dir":"rtl"},{"str":"اختصاصي","boundary":[0.32074900873626555,0.3505802779097386,0.38075037371056075,0.36368407838479794],"dir":"rtl"},{"str":"تشكيل","boundary":[0.27135618315916793,0.3505802779097386,0.31654674439702957,0.36368407838479794],"dir":"rtl"},{"str":"ميدهند","boundary":[0.20805158260811132,0.3505802779097386,0.26704640610194547,0.36368407838479794],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2046241513053997,0.3505802779097386,0.20809050962669268,0.36368407838479794],"dir":"ltr"},{"str":"مانند","boundary":[0.1671244567386849,0.3505802779097386,0.20032549625348614,0.36368407838479794],"dir":"rtl"},{"str":"كروماتوفورهاي","boundary":[0.4092542196498774,0.3683950617577196,0.4859460072578207,0.38149886223277896],"dir":"rtl"},{"str":"باكتري","boundary":[0.36873119330667653,0.3683950617577196,0.4044031716676187,0.38149886223277896],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.3453434698094822,0.3683950617577196,0.36807870232855083,0.38149886223277896],"dir":"rtl"},{"str":"فتوسنتتيك","boundary":[0.28445975908067606,0.3683950617577196,0.34049056815967205,0.38149886223277896],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.27558810617922785,0.3683950617577196,0.27974032149457345,0.38149886223277896],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.2600617867679177,0.3683950617577196,0.27566039921373603,0.38149886223277896],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.2237743907798797,0.3683950617577196,0.2555165939316555,0.38149886223277896],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.21167550267128118,0.3683950617577196,0.21909017287725546,0.38149886223277896],"dir":"ltr"},{"str":"مراجعه","boundary":[0.16712074940358185,0.3683950617577196,0.2070283581196868,0.38149886223277896],"dir":"rtl"},{"str":"نماييد","boundary":[0.45703064712207253,0.3862098456057006,0.48605166630825586,0.3993136460807599],"dir":"rtl"},{"str":".(","boundary":[0.4499737347535366,0.3862098456057006,0.4570250861194181,0.3993136460807599],"dir":"ltr"},{"str":"تنوع","boundary":[0.45784674350660265,0.41723780433491686,0.4859783368334397,0.4314811535035629],"dir":"rtl"},{"str":"پروكاريوتي","boundary":[0.3782130976781694,0.41723780433491686,0.45293650908907634,0.4314811535035629],"dir":"rtl"},{"str":"اندازه","boundary":[0.46006391737508817,0.4360907957244655,0.4860356534390645,0.44919459619952495],"dir":"rtl"},{"str":"كوچك","boundary":[0.41893659541010037,0.4360907957244655,0.4550219416350256,0.44919459619952495],"dir":"rtl"},{"str":"كروموزوم","boundary":[0.36571223900406563,0.4360907957244655,0.4137778386142938,0.44919459619952495],"dir":"rtl"},{"str":"پروكاريوتي،","boundary":[0.30180334283122195,0.4360907957244655,0.3605942628943919,0.44919459619952495],"dir":"rtl"},{"str":"ميزان","boundary":[0.2683372288565572,0.4360907957244655,0.2966093663519371,0.44919459619952495],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.21329813191761027,0.4360907957244655,0.2632655944356708,0.44919459619952495],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتيكي","boundary":[0.1671306878801115,0.4360907957244655,0.20819869248345144,0.44919459619952495],"dir":"rtl"},{"str":"درون","boundary":[0.459661671516414,0.45390557957244654,0.4859355553912838,0.467009380047506],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.441517973522395,0.45390557957244654,0.4546678911326904,0.467009380047506],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.42901683955512243,0.45390557957244654,0.43688380464366106,0.467009380047506],"dir":"rtl"},{"str":"محدود","boundary":[0.39030670007728224,0.45390557957244654,0.42438081700883695,0.467009380047506],"dir":"rtl"},{"str":"ميسازد","boundary":[0.3407136784046234,0.45390557957244654,0.3855464818050468,0.467009380047506],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3376884929605859,0.45390557957244654,0.34082675212526453,0.467009380047506],"dir":"ltr"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.2834557414065387,0.45390557957244654,0.33342320392459923,0.467009380047506],"dir":"rtl"},{"str":"اخير","boundary":[0.2526107133496857,0.45390557957244654,0.2787140598098181,0.467009380047506],"dir":"rtl"},{"str":"براساس","boundary":[0.2028156419139141,0.45390557957244654,0.2479561541278854,0.467009380047506],"dir":"rtl"},{"str":"توالي","boundary":[0.16713068788011148,0.45390557957244654,0.198233375726622,0.467009380047506],"dir":"rtl"},{"str":"ژنومي","boundary":[0.4550256489701286,0.4717203634204275,0.4859800434125197,0.48482416389548694],"dir":"rtl"},{"str":"مشخص","boundary":[0.4076477600215045,0.4717203634204275,0.45046377312590286,0.48482416389548694],"dir":"rtl"},{"str":"نموده","boundary":[0.37559228705352626,0.4717203634204275,0.40325827525956776,0.48482416389548694],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3475685410100466,0.4717203634204275,0.37101558186888867,0.48482416389548694],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.3294229893484761,0.4717203634204275,0.3430919338731896,0.48482416389548694],"dir":"rtl"},{"str":"تعداد","boundary":[0.3005928979200967,0.4717203634204275,0.3250520412620543,0.48482416389548694],"dir":"rtl"},{"str":"ژنهاي","boundary":[0.2578565925204125,0.4717203634204275,0.2960458514162829,0.48482416389548694],"dir":"rtl"},{"str":"درون","boundary":[0.22700971079600804,0.4717203634204275,0.25328359467087785,0.48482416389548694],"dir":"rtl"},{"str":"پروكاريوتي","boundary":[0.16713254154766288,0.4717203634204275,0.2224774936326063,0.48482416389548694],"dir":"rtl"},{"str":"ممكن","boundary":[0.4481726400322568,0.4895351472684085,0.48608014146030026,0.502638947743468],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4136981309095795,0.4895351472684085,0.44391291199892463,0.502638947743468],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4016010964685325,0.4895351472684085,0.4094421102113503,0.502638947743468],"dir":"rtl"},{"str":"468","boundary":[0.37498984509929084,0.4895351472684085,0.3973728807835757,0.502638947743468],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.35966928278619653,0.4895351472684085,0.37075421474412806,0.502638947743468],"dir":"rtl"},{"str":"مايكوپلاسما","boundary":[0.28688873371190465,0.4895351472684085,0.35542067675817324,0.502638947743468],"dir":"rtl"},{"str":"ژنيتاليوم","boundary":[0.23507687198010804,0.4895351472684085,0.28261046900305753,0.502638947743468],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.21652907445986344,0.4895351472684085,0.230911680991902,0.502638947743468],"dir":"rtl"},{"str":"7825","boundary":[0.1824568111958602,0.4895351472684085,0.21230085877490662,0.502638947743468],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.1671343952152144,0.4895351472684085,0.17821932717314592,0.502638947743468],"dir":"rtl"},{"str":"استرپتومايسس","boundary":[0.4112790947548804,0.5073499311163895,0.4860486291119248,0.5204537315914489],"dir":"rtl"},{"str":"كوئليكالر","boundary":[0.36208831894089566,0.5073499311163895,0.4065207301501964,0.5204537315914489],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.3572460602802325,0.5045817399049881,0.3619204999831995,0.5128427850356294],"dir":"ltr"},{"str":"متغير","boundary":[0.32720786922482437,0.507349703087886,0.3527143347333759,0.5204535035629454],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.3001943719969087,0.507349703087886,0.3226682373912167,0.5204535035629454],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.29011412785188667,0.507349703087886,0.2958604972615167,0.5204535035629454],"dir":"rtl"},{"str":"اكثر","boundary":[0.26592005896979265,0.507349703087886,0.2855652276805215,0.5204535035629454],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.24454912576862334,0.507349703087886,0.26147681784886256,0.5204535035629454],"dir":"rtl"},{"str":"ژنها","boundary":[0.2082617297805853,0.507349703087886,0.24000022559725814,0.5204535035629454],"dir":"rtl"},{"str":"ممكن","boundary":[0.16713440781559757,0.507349703087886,0.20378141530862537,0.5204535035629454],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.45542976109673733,0.5251644869358669,0.48604678804475654,0.5382682874109264],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.42035095635227304,0.5251644869358669,0.45121637475219245,0.5382682874109264],"dir":"rtl"},{"str":"اعمال","boundary":[0.3792236343872853,0.5251644869358669,0.41600039860891763,0.5382682874109264],"dir":"rtl"},{"str":"ضروري","boundary":[0.3282181180403883,0.5251644869358669,0.3749045889923053,0.5382682874109264],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3161210835993413,0.5251644869358669,0.32396209734215914,0.5382682874109264],"dir":"rtl"},{"str":"قبيل","boundary":[0.28104227885487715,0.5251644869358669,0.3118669165686636,0.5382682874109264],"dir":"rtl"},{"str":"توليد","boundary":[0.24596347411041292,0.5251644869358669,0.27681962417257483,0.5382682874109264],"dir":"rtl"},{"str":"انرژي،","boundary":[0.2018109667013877,0.5251644869358669,0.24164998971808743,0.5382682874109264],"dir":"rtl"},{"str":"سنتز","boundary":[0.16713440781559757,0.5251644869358669,0.19755123866805546,0.5382682874109264],"dir":"rtl"},{"str":"ماكرومولكولها","boundary":[0.4086561677699002,0.542979270783848,0.4859763486777997,0.5560830712589073],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.398777973387991,0.542979270783848,0.404524342797621,0.5560830712589073],"dir":"rtl"},{"str":"تكثير","boundary":[0.36813314142669934,0.542979270783848,0.39452936735996774,0.5560830712589073],"dir":"rtl"},{"str":"سلولي،","boundary":[0.3290207560901851,0.542979270783848,0.36385487671785216,0.5560830712589073],"dir":"rtl"},{"str":"اختصاص","boundary":[0.27801523974328807,0.542979270783848,0.32476473539195577,0.5560830712589073],"dir":"rtl"},{"str":"يافته","boundary":[0.2501935434629212,0.542979270783848,0.27390565878162687,0.5560830712589073],"dir":"rtl"},{"str":"باشند","boundary":[0.21934851540606834,0.542979270783848,0.24600425479654583,0.5560830712589073],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.21632332996203082,0.542979270783848,0.21946158912670946,0.5560830712589073],"dir":"ltr"},{"str":"هريك","boundary":[0.1792295885890931,0.542979270783848,0.21217482198178822,0.5560830712589073],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.1671325541480461,0.542979270783848,0.17497356789086385,0.5560830712589073],"dir":"rtl"},{"str":"پروكاريوتها","boundary":[0.42156325493094987,0.560794054631829,0.486059763717617,0.5738978551068884],"dir":"rtl"},{"str":"تعداد","boundary":[0.38728894190383384,0.560794054631829,0.41718489217432203,0.5738978551068884],"dir":"rtl"},{"str":"نسبتا","boundary":[0.3526123830180437,0.560794054631829,0.3828271641073888,0.5738978551068884],"dir":"rtl"},{"str":"كمي","boundary":[0.3185401197540405,0.560794054631829,0.3480505071738181,0.5738978551068884],"dir":"rtl"},{"str":"ژن","boundary":[0.2987818773226706,0.560794054631829,0.31398936591512383,0.5738978551068884],"dir":"rtl"},{"str":"حمل","boundary":[0.2637012189106549,0.560794054631829,0.2943794168878734,0.5738978551068884],"dir":"rtl"},{"str":"ميكنند","boundary":[0.21028037374416178,0.560794054631829,0.2593914418534323,0.5738978551068884],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.18689450391451895,0.560794054631829,0.20599654803266013,0.5738978551068884],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.16713626148314903,0.560794054631829,0.1827348739289674,0.5738978551068884],"dir":"rtl"},{"str":"ارگانيسم","boundary":[0.4427321383690064,0.5786088384798099,0.48607088572292595,0.5917126389548694],"dir":"rtl"},{"str":"امكان","boundary":[0.4080555794832163,0.5786088384798099,0.4378254803602029,0.5917126389548694],"dir":"rtl"},{"str":"انطباق","boundary":[0.37055773858405294,0.5786088384798099,0.40310814078828,0.5917126389548694],"dir":"rtl"},{"str":"فيزيولوژيك","boundary":[0.3066488424112093,0.5786088384798099,0.3657048369342428,0.5917126389548694],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.2949559074963879,0.5786088384798099,0.3019071608144888,0.5917126389548694],"dir":"rtl"},{"str":"محيط","boundary":[0.25947300322569805,0.5786088384798099,0.2901141278518867,0.5917126389548694],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.24677167316286414,0.5786088384798099,0.25463863825140287,0.5917126389548694],"dir":"rtl"},{"str":"ميدهد","boundary":[0.2052402516716508,0.5786088384798099,0.24180940512751586,0.5917126389548694],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.20221506622761332,0.5786088384798099,0.20535332539229192,0.5917126389548694],"dir":"ltr"},{"str":"طيف","boundary":[0.16713811515070054,0.5786088384798099,0.1980647045798192,0.5917126389548694],"dir":"rtl"},{"str":"محيطهاي","boundary":[0.43244818776250804,0.5964233372921615,0.4860764467255804,0.6095274228028503],"dir":"rtl"},{"str":"بالقوه","boundary":[0.40160130603810357,0.5964233372921615,0.4281124593595645,0.6095271377672209],"dir":"rtl"},{"str":"پروكاريوت","boundary":[0.3439411231813447,0.5964233372921615,0.3971506502469675,0.6095271377672209],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.32942505258559857,0.5964233372921615,0.3395905654379893,0.6095271377672209],"dir":"rtl"},{"str":"طور","boundary":[0.29978861577231947,0.5964233372921615,0.32504298249386787,0.6095271377672209],"dir":"rtl"},{"str":"غيرقابل","boundary":[0.250801743388999,0.5964233372921615,0.29550293639326636,0.6095271377672209],"dir":"rtl"},{"str":"تصوري","boundary":[0.2032218046772622,0.5964233372921615,0.24650494200463693,0.6095271377672209],"dir":"rtl"},{"str":"وسيع","boundary":[0.16713460478478548,0.5964233372921615,0.19912890672356443,0.6095271377672209],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.4471663081213669,0.6142381211401425,0.4859524479688183,0.6273419216152019],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4368840142132321,0.6142381211401425,0.44263038362286206,0.6273419216152019],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.42136140213702494,0.6142381211401425,0.4324463340949565,0.6273419216152019],"dir":"rtl"},{"str":"نتيجه","boundary":[0.38870163354725973,0.6142381211401425,0.41709982043614113,0.6273419216152019],"dir":"rtl"},{"str":"پروكاريوتها","boundary":[0.3090680755350962,0.6142381211401425,0.3842973194449111,0.6273419216152019],"dir":"rtl"},{"str":"گروهي","boundary":[0.263304731023823,0.6142381211401425,0.3047101031215348,0.6273419216152019],"dir":"rtl"},{"str":"هتروژن","boundary":[0.21471825083162516,0.6142381211401425,0.25878919686838464,0.6273419216152019],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.20241916662746537,0.6142381211401425,0.21026018037028316,0.6273419216152019],"dir":"rtl"},{"str":"طيف","boundary":[0.16714016578743982,0.6142381211401425,0.19806675521655845,0.6273419216152019],"dir":"rtl"},{"str":"وسيعي","boundary":[0.45201179510097084,0.6320529049881236,0.4861656197372398,0.645156705463183],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4395106611336983,0.6320529049881236,0.44735167487651606,0.645156705463183],"dir":"rtl"},{"str":"اختصاص","boundary":[0.38810104526057565,0.6320529049881236,0.43485054090924335,0.645156705463183],"dir":"rtl"},{"str":"يافته","boundary":[0.35987710312153465,0.6320529049881236,0.3835892184402403,0.645156705463183],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.3483843643022745,0.6320529049881236,0.3595249062867508,0.645156705463183],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.31149081902489806,0.6320529049881236,0.3437390734182316,0.645156705463183],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.293347121030879,0.6320529049881236,0.3070160655555926,0.645156705463183],"dir":"rtl"},{"str":"هريك","boundary":[0.25604947622727703,0.6320529049881236,0.2889947096199722,0.645156705463183],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.24475878717112973,0.6320529049881236,0.2517100404892306,0.645156705463183],"dir":"rtl"},{"str":"شرايط","boundary":[0.2028251198212423,0.6320529049881236,0.24031925338530266,0.645156705463183],"dir":"rtl"},{"str":"بسيار","boundary":[0.16714016578743965,0.6320529049881236,0.1984690010752324,0.645156705463183],"dir":"rtl"},{"str":"محدود،","boundary":[0.4485843637982591,0.6498676888361045,0.48602103366822313,0.6629714893111639],"dir":"rtl"},{"str":"تطابق","boundary":[0.413907804912469,0.6498676888361045,0.4443820994590232,0.6629714893111639],"dir":"rtl"},{"str":"يافتهاند","boundary":[0.37338477856926816,0.6498676888361045,0.4097982239508078,0.6629714893111639],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.37036144679278216,0.6498676888361045,0.3734756082792913,0.6629714893111639],"dir":"ltr"},{"str":"طيف","boundary":[0.43689142888343774,0.6686802684085512,0.46239418705688623,0.6817840688836105],"dir":"rtl"},{"str":"محيطهاي","boundary":[0.3782228508786664,0.6686802684085512,0.4320496492389365,0.6817840688836105],"dir":"rtl"},{"str":"پروكاريوتي","boundary":[0.31814548553475996,0.6686802684085512,0.37349043761970335,0.6817840688836105],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.28427712570142105,0.6686802684085512,0.3135020483182686,0.6817840688836105],"dir":"rtl"},{"str":"بررسي","boundary":[0.24617498918047082,0.6686802684085512,0.2796596398306506,0.6817840688836105],"dir":"rtl"},{"str":"استراتژي","boundary":[0.19577191478780925,0.6686802684085512,0.241511161620913,0.6817840688836105],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.16714201945499116,0.6686802684085512,0.19535298592117173,0.6817840688836105],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.4631004343940052,0.6877773705463184,0.4859932286549508,0.7008811710213778],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.42276798309868613,0.6877772565320666,0.45840474177615,0.700881057007126],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.3945440409596452,0.6877772565320666,0.41812269221464327,0.700881057007126],"dir":"rtl"},{"str":"توليد","boundary":[0.36611804905749135,0.6877772565320666,0.3899006037431538,0.700881057007126],"dir":"rtl"},{"str":"انرژي","boundary":[0.3322478355566009,0.6877772565320666,0.3614060261415947,0.700881057007126],"dir":"rtl"},{"str":"متابوليك،","boundary":[0.2788329041026844,0.6877773705463184,0.32753616535062635,0.7008811710213778],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.26411478374382547,0.6877773705463184,0.2742802965962162,0.7008811710213778],"dir":"rtl"},{"str":"اثبات","boundary":[0.23326975568697256,0.6877773705463184,0.2594676391922311,0.7008811710213778],"dir":"rtl"},{"str":"رسيده","boundary":[0.19819095094250833,0.6877773705463184,0.22857256211148788,0.7008811710213778],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.17016720489902862,0.6877773705463184,0.19361424575787073,0.7008811710213778],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.16713054473976005,0.6877772565320666,0.1702688039044387,0.700881057007126],"dir":"ltr"},{"str":"نور","boundary":[0.4715602203890997,0.7067327529691212,0.4861152180034272,0.7198365534441806],"dir":"rtl"},{"str":"خورشيد","boundary":[0.42801200860186145,0.7067327529691212,0.4668500511407547,0.7198365534441806],"dir":"rtl"},{"str":"منبع","boundary":[0.4011968538019555,0.7067327529691212,0.4232666196700379,0.7198365534441806],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.3701497759819898,0.7067327529691212,0.3964681478780954,0.7198365534441806],"dir":"rtl"},{"str":"انرژي","boundary":[0.3362795624810993,0.7067327529691212,0.3654377530660931,0.7198365534441806],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.3080556203420583,0.7067327529691212,0.33163427159705644,0.7198365534441806],"dir":"rtl"},{"str":"حيات","boundary":[0.2757999512785188,0.7067327529691212,0.30342701246597886,0.7198365534441806],"dir":"rtl"},{"str":"محسوب","boundary":[0.22257559487248404,0.7067327529691212,0.2711509530593729,0.7198365534441806],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.17015573018379743,0.7067327529691212,0.21786357195658743,0.7198365534441806],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.16712869107220843,0.7067327529691212,0.17026509656933556,0.7198365534441806],"dir":"ltr"},{"str":"برخي","boundary":[0.4586549868956016,0.7256882494061758,0.4860633153119854,0.7387920498812353],"dir":"rtl"},{"str":"پروكاريوتها","boundary":[0.3897096759853499,0.7256882494061758,0.4542043311044654,0.7387920498812353],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3774105917811901,0.7256882494061758,0.38525160552400783,0.7387920498812353],"dir":"rtl"},{"str":"قبيل","boundary":[0.3493868457377104,0.7256882494061758,0.37295066765229656,0.7387920498812353],"dir":"rtl"},{"str":"باكتريهاي","boundary":[0.2862880022848694,0.7256882494061758,0.3449380436141258,0.7387920498812353],"dir":"rtl"},{"str":"ارغواني،","boundary":[0.24132914949094442,0.7256882494061758,0.2818392001612848,0.7387920498812353],"dir":"rtl"},{"str":"انرژي","boundary":[0.2076609857531668,0.7256882494061758,0.2368191763381606,0.7387920498812353],"dir":"rtl"},{"str":"نوراني","boundary":[0.16713795940996598,0.7256882494061758,0.20323257397264868,0.7387920498812353],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.47821859423406465,0.7447853515439431,0.4860855593226034,0.7578891520190024],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.46269412849030606,0.7447853515439431,0.4737790604482376,0.7578891520190024],"dir":"rtl"},{"str":"غياب","boundary":[0.4314450009072274,0.7447853515439431,0.45825644837203033,0.7578891520190024],"dir":"rtl"},{"str":"توليد","boundary":[0.4032192051006349,0.7447853515439431,0.42700175978629734,0.7578891520190024],"dir":"rtl"},{"str":"اكسيژن","boundary":[0.35987304307650936,0.7447853515439431,0.39864991458620325,0.7578891520190024],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3455590222438761,0.7447853515439431,0.3557245350962668,0.7578891520190024],"dir":"rtl"},{"str":"انرژي","boundary":[0.31209290826921127,0.7447853515439431,0.34125109885420507,0.7578891520190024],"dir":"rtl"},{"str":"متابوليك","boundary":[0.262498032929001,0.7447853515439431,0.3077645945364738,0.7578891520190024],"dir":"rtl"},{"str":"تبديل","boundary":[0.2235876973555995,0.7447853515439431,0.2583828909646852,0.7578891520190024],"dir":"rtl"},{"str":"ميكنند","boundary":[0.17016499852155503,0.7447853515439431,0.219277920298377,0.7578891520190024],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.16713981307751752,0.7447853515439431,0.17027807224219613,0.7578891520190024],"dir":"ltr"},{"str":"ساير","boundary":[0.46370437730587005,0.7637408479809976,0.48596877826685925,0.776844648456057],"dir":"rtl"},{"str":"پروكاريوتها","boundary":[0.3947572127280669,0.7637408479809976,0.4592537215147339,0.776844648456057],"dir":"rtl"},{"str":"بهطور","boundary":[0.34939611407546783,0.7637408479809976,0.3903955329794025,0.776844648456057],"dir":"rtl"},{"str":"نمونه،","boundary":[0.3096794331171667,0.7637408479809976,0.34499550730822215,0.776844648456057],"dir":"rtl"},{"str":"باكتريهاي","boundary":[0.2340776020295017,0.763836880492874,0.3051583379590739,0.7769406809679335],"dir":"rtl"},{"str":"سبز","boundary":[0.20585180622290913,0.763836880492874,0.22978265431269104,0.7769406809679335],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.19234598444272707,0.7607638401128266,0.2016143222001949,0.7738676405878859],"dir":"ltr"},{"str":"آبي","boundary":[0.16714537408017205,0.763836880492874,0.18842547757131817,0.7769406809679335],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.1669298746681899,0.8030265903355106,0.17116091529182487,0.8090085380789785],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.17499411982124255,0.8039847377894893,0.1794355808230351,0.8135278494284441],"dir":"ltr"},{"str":"Streptomyces","boundary":[0.18289474324130237,0.8039847377894893,0.2557534612244212,0.8135278494284441],"dir":"ltr"},{"str":"coelicolor","boundary":[0.2593189505322664,0.8039847377894893,0.31290180215718555,0.8135278494284441],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16693,0.10733,0.48617,0.81353],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"","boundary":[0.8223513994825442,0.5296785842859264,0.8336398568596486,0.5403612446184679],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.7842487001108833,0.5325125872179335,0.8098328478209738,0.5431952475504751],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7544151357817278,0.5325125872179335,0.7575477960417997,0.5431952475504751],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7574359692886664,0.5325125872179335,0.7655509647525285,0.5431952475504751],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7652985989718087,0.5325125872179335,0.7722348800107524,0.5431952475504751],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7723542626255838,0.5325125872179335,0.7804692580894459,0.5431952475504751],"dir":"ltr"},{"str":"پريون","boundary":[0.7217526568327677,0.5325125872179335,0.7506719618964416,0.5431952475504751],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7189297869023218,0.5325125872179335,0.7217859026242398,0.5431952475504751],"dir":"ltr"},{"str":"پريونهاي","boundary":[0.6677222010013102,0.5324812722684086,0.7150475851617888,0.5431639326009501],"dir":"rtl"},{"str":"جدا","boundary":[0.6463527129464733,0.5324812722684086,0.6636994602331908,0.5431639326009501],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6227648238970463,0.5324812722684086,0.6422695252847684,0.5431639326009501],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6106694004905748,0.5324812722684086,0.618796485333154,0.5431639326009501],"dir":"rtl"},{"str":"مغز","boundary":[0.5890974153422263,0.5324812722684086,0.6066935060649842,0.5431639326009501],"dir":"rtl"},{"str":"همستر","boundary":[0.5481718460401195,0.5324812722684086,0.5851532555357682,0.5431639326009501],"dir":"rtl"},{"str":"آلوده","boundary":[0.5147054234064715,0.5324812722684086,0.5440146109337722,0.5431639326009501],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8003757778972481,0.5491558565914489,0.80974806874769,0.5598385169239906],"dir":"rtl"},{"str":"اسكراپي","boundary":[0.758442256644602,0.5491558565914489,0.7957379899868956,0.5598385169239906],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7558158391183092,0.5491558565914489,0.7584316784382245,0.5598385169239906],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.7370727685897652,0.5491558565914489,0.7520288412351736,0.5598385169239906],"dir":"rtl"},{"str":"بيماري","boundary":[0.7001790070898156,0.5491558565914489,0.7323881343368839,0.5598385169239906],"dir":"rtl"},{"str":"تحليل","boundary":[0.6677205364067068,0.5491558565914489,0.6957225598602198,0.5598385169239906],"dir":"rtl"},{"str":"برن","boundary":[0.651195866872753,0.5491558565914489,0.6631870193877895,0.5598385169239906],"dir":"rtl"},{"str":"ده","boundary":[0.6338506307583751,0.5491558565914489,0.6458191156883171,0.5598385169239906],"dir":"rtl"},{"str":"سيستم","boundary":[0.5921180954269011,0.5491558565914489,0.6294304516649307,0.5598385169239906],"dir":"rtl"},{"str":"عصبي","boundary":[0.5538128989617285,0.5491558565914489,0.5876661817143242,0.5598385169239906],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5511925261247943,0.5491558565914489,0.5538219659957663,0.5598385169239906],"dir":"ltr"},{"str":"توسط","boundary":[0.5147022476395282,0.5491558565914489,0.5467919922717651,0.5598385169239906],"dir":"rtl"},{"str":"پريون","boundary":[0.7822312609791336,0.5656879230997625,0.8100005638923422,0.576370583432304],"dir":"rtl"},{"str":"ايجاد","boundary":[0.7546115641275495,0.5656879230997625,0.7783747491683747,0.576370583432304],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.7171133336917441,0.5656879230997625,0.7507762087295453,0.576370583432304],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.71449296085481,0.5656879230997625,0.7171526241725747,0.576370583432304],"dir":"ltr"},{"str":"بيماري","boundary":[0.7747716047175834,0.5885847387173396,0.8098337264540841,0.6016885391923991],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.7513875885554919,0.5885847387173396,0.7741228210745605,0.6016885391923991],"dir":"rtl"},{"str":"پريوني","boundary":[0.713083402271429,0.5885847387173396,0.7464420035281071,0.6016885391923991],"dir":"rtl"},{"str":"انسان،","boundary":[0.6763919067571653,0.5885847387173396,0.7083472816773629,0.6016885391923991],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6638907727898928,0.5885847387173396,0.6717317865327105,0.6016885391923991],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.6423177898256107,0.5885847387173396,0.65924548190585,0.6016885391923991],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.619538069285306,0.5885847387173396,0.637670645274016,0.6016885391923991],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6011904678606227,0.5885847387173396,0.6148594123853363,0.6016885391923991],"dir":"rtl"},{"str":"بصورت","boundary":[0.559056604415174,0.5885847387173396,0.5966044943382276,0.6016885391923991],"dir":"rtl"},{"str":"تكگير،","boundary":[0.5147039009105874,0.5885847387173396,0.5545410702597356,0.6016885391923991],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتيكي","boundary":[0.797959132119216,0.6063995225653207,0.8335755004536134,0.61950332304038],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7874766421155198,0.6063995225653207,0.7932230115251498,0.61950332304038],"dir":"rtl"},{"str":"عفوني","boundary":[0.7509871963643691,0.6063995225653207,0.7827497898592113,0.61950332304038],"dir":"rtl"},{"str":"تظاهر","boundary":[0.7165126872416917,0.6063995225653207,0.746364149490944,0.61950332304038],"dir":"rtl"},{"str":"مييابند،","boundary":[0.6699411436779672,0.6063995225653207,0.7117506153019049,0.61950332304038],"dir":"rtl"},{"str":"منحصر","boundary":[0.6282076724236412,0.6063995225653207,0.6651623887302168,0.61950332304038],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6134895520647823,0.6063995225653207,0.623655064917173,0.61950332304038],"dir":"rtl"},{"str":"فرد","boundary":[0.592118618863613,0.6063995225653207,0.6089332372232111,0.61950332304038],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.5552250735862366,0.6063995225653207,0.5874325472934373,0.61950332304038],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5522035954773019,0.6063995225653207,0.555317756963811,0.61950332304038],"dir":"ltr"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.5147057545781386,0.6063995225653207,0.5479160624306972,0.61950332304038],"dir":"rtl"},{"str":"بيولوژي","boundary":[0.7939311125298205,0.6242143064133017,0.833671891166291,0.6373181068883611],"dir":"rtl"},{"str":"پريون","boundary":[0.7596567995027045,0.6242143064133017,0.7891671869224821,0.6373181068883611],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.7356666340512747,0.6242143064133017,0.755200582708914,0.6373181068883611],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.6943391159907258,0.6242143064133017,0.7309768551459961,0.6373181068883611],"dir":"rtl"},{"str":"نوظهور","boundary":[0.6538160896475249,0.6242143064133017,0.6899107042102076,0.6373181068883611],"dir":"rtl"},{"str":"محققين","boundary":[0.6086551870904872,0.6242143064133017,0.6492523601357477,0.6373181068883611],"dir":"rtl"},{"str":"بيومديكال","boundary":[0.5528097447666405,0.6242143064133017,0.6042249216424175,0.6373181068883611],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5247859987231607,0.6242143064133017,0.5482330395820028,0.6373181068883611],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5147057545781386,0.6242143064133017,0.5204521239877686,0.6373181068883611],"dir":"rtl"},{"str":"هنوز","boundary":[0.8106641695171531,0.6420290902612827,0.8336422324854674,0.6551328907363422],"dir":"rtl"},{"str":"چيزهاي","boundary":[0.765505120627667,0.6420290902612827,0.8063506851248275,0.6551328907363422],"dir":"rtl"},{"str":"زيادي","boundary":[0.7308285617418768,0.6420290902612827,0.7612324169214743,0.6551328907363422],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.7030068654615098,0.6420290902612827,0.726585516716508,0.6551328907363422],"dir":"rtl"},{"str":"يادگيري","boundary":[0.6568394214240111,0.6420290902612827,0.6989269431806725,0.6551328907363422],"dir":"rtl"},{"str":"باقي","boundary":[0.6306304159134435,0.6420290902612827,0.6525889617284362,0.6551328907363422],"dir":"rtl"},{"str":"مانده","boundary":[0.6013980786263899,0.6420290902612827,0.6263391755317358,0.6551328907363422],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5735763823460229,0.6420290902612827,0.597023423204865,0.6551328907363422],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5705511969019856,0.6420290902612827,0.5736653583884949,0.6551328907363422],"dir":"ltr"},{"str":"خصوصيات","boundary":[0.7542107242364166,0.6598438741092636,0.8097855310977451,0.672947674584323],"dir":"rtl"},{"str":"تمايزي","boundary":[0.7130834022714289,0.6598438741092636,0.749322602903128,0.672947674584323],"dir":"rtl"},{"str":"عوامل","boundary":[0.6763919067571652,0.6598438741092636,0.7082583056348911,0.672947674584323],"dir":"rtl"},{"str":"غير","boundary":[0.6542164818386478,0.6598438741092636,0.6714537363999864,0.672947674584323],"dir":"rtl"},{"str":"زنده","boundary":[0.623169404018682,0.6598438741092636,0.6493246531702562,0.672947674584323],"dir":"rtl"},{"str":"دنياي","boundary":[0.5842590684452806,0.6598438741092636,0.6182367946641576,0.672947674584323],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروبي","boundary":[0.5306324661805718,0.6598438741092636,0.5793134834178958,0.672947674584323],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.514705754578139,0.6598438741092636,0.5257906865360706,0.672947674584323],"dir":"rtl"},{"str":"جدول","boundary":[0.803805599576627,0.6776586579572448,0.8336051591344376,0.6907624584323041],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.7767891265414468,0.6776584916864608,0.7842037967474211,0.6907622921615202],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7840462350055442,0.6776584916864608,0.7919057854238769,0.6907622921615202],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7921126646618056,0.6776586579572448,0.7995273348677799,0.6907624584323041],"dir":"ltr"},{"str":"آورده","boundary":[0.7467504438694936,0.6776584916864608,0.7725386668458721,0.6907622921615202],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.7215498335069386,0.6776584916864608,0.7424870085010584,0.6907622921615202],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6937281372265717,0.6776584916864608,0.7171751780854138,0.6907622921615202],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6907048054500857,0.6776584916864608,0.693818966936595,0.6907622921615202],"dir":"ltr"},{"str":"پروكاريوتها","boundary":[0.7292107995363059,0.7120297802850357,0.8336398041732468,0.7274129156769596],"dir":"rtl"},{"str":"ويژگي","boundary":[0.8011832475723262,0.7387986342042755,0.8336873080877659,0.7519024346793349],"dir":"rtl"},{"str":"اوليه","boundary":[0.7745719962030846,0.7387986342042755,0.7967010794328148,0.7519024346793349],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.7481627945969559,0.7387986342042755,0.7702399751352442,0.7519024346793349],"dir":"rtl"},{"str":"تمايز","boundary":[0.7191306534054636,0.7387986342042755,0.7436732117872383,0.7519024346793349],"dir":"rtl"},{"str":"پروكاريوتها،","boundary":[0.6469581072880619,0.7387986342042755,0.7145965825745102,0.7519024346793349],"dir":"rtl"},{"str":"اندازه","boundary":[0.6167173748529958,0.7387986342042755,0.6426131105473609,0.7519024346793349],"dir":"rtl"},{"str":"نسبتا","boundary":[0.5876852336615036,0.7387986342042755,0.6124632078223181,0.7519024346793349],"dir":"rtl"},{"str":"كوچك","boundary":[0.5419200354826789,0.7387986342042755,0.5834292129632743,0.7519024346793349],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.5147026348240988,0.7387986342042755,0.537665868452001,0.7519024346793349],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.8294108970464705,0.7566134180522567,0.8335631123618161,0.769717218527316],"dir":"ltr"},{"str":"معمولا","boundary":[0.7955425372131317,0.7566134180522567,0.8293348966768594,0.769717218527316],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7800180714693731,0.7566134180522567,0.7911030034273047,0.769717218527316],"dir":"rtl"},{"str":"حدود","boundary":[0.7493732395080814,0.7566134180522567,0.7755878060213035,0.769717218527316],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.7255851238197646,0.7566134180522567,0.7451190724774038,0.769717218527316],"dir":"rtl"},{"str":"ميكرومتر","boundary":[0.6699417312590308,0.7566134180522567,0.7212753467625421,0.769717218527316],"dir":"rtl"},{"str":"قطر","boundary":[0.6405073442088645,0.7566134180522567,0.665680149558147,0.769717218527316],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.6364737636168145,0.7566134180522567,0.6406130032592997,0.769717218527316],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.6265992765700084,0.7566134180522567,0.6323456459796384,0.769717218527316],"dir":"rtl"},{"str":"عدم","boundary":[0.5961564943718296,0.7566134180522567,0.6223562315446396,0.769717218527316],"dir":"rtl"},{"str":"حضور","boundary":[0.5562377636504156,0.7566134180522567,0.5919134493464607,0.769717218527316],"dir":"rtl"},{"str":"غشاي","boundary":[0.5147063421592022,0.7566134180522567,0.5519150109203326,0.769717218527316],"dir":"rtl"},{"str":"هسته","boundary":[0.8056246350257054,0.7744282019002375,0.8336854544202149,0.7875320023752969],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.7620782769060185,0.7744282019002375,0.80086441675347,0.7875320023752969],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7590530914619811,0.7744282019002375,0.7621913506266595,0.7875320023752969],"dir":"ltr"},{"str":"تقريبا","boundary":[0.727805817546454,0.7744282019002375,0.7549082908168414,0.7875320023752969],"dir":"rtl"},{"str":"تمام","boundary":[0.7017988617989992,0.7744282019002375,0.723160526662411,0.7875320023752969],"dir":"rtl"},{"str":"باكتري","boundary":[0.6614778852189112,0.7744282019002375,0.6971498635798534,0.7875320023752969],"dir":"rtl"},{"str":"ها،","boundary":[0.6465577150969396,0.7744282019002375,0.6610404196767589,0.7875320023752969],"dir":"rtl"},{"str":"DNA","boundary":[0.6096569335707805,0.7736100718156175,0.6423073231410235,0.7842927321481591],"dir":"ltr"},{"str":"حلقوي","boundary":[0.5653028680151878,0.7744280878859857,0.6052345744094622,0.7875318883610452],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5485698110278553,0.7744280878859857,0.5609486029367293,0.7875318883610452],"dir":"rtl"},{"str":"طول","boundary":[0.5146995975269649,0.7744280878859857,0.5441877409361244,0.7875318883610452],"dir":"rtl"},{"str":"حدود","boundary":[0.8074326309263803,0.7922428717339669,0.8336471974396022,0.8053466722090262],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.7953355964853333,0.7922428717339669,0.8027502666913076,0.8053466722090262],"dir":"ltr"},{"str":"ميليمتر","boundary":[0.75037859735896,0.7922428717339669,0.7905809392157523,0.8053466722090262],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.7221528015523673,0.7922428717339669,0.7459075512247574,0.8053466722090262],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.71912761610833,0.7922428717339669,0.7222658752730085,0.8053466722090262],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.6979624400053764,0.7922428717339669,0.7148901320856157,0.8053466722090262],"dir":"rtl"},{"str":"همان","boundary":[0.6657049172742854,0.7922428717339669,0.6934469058499381,0.8053466722090262],"dir":"rtl"},{"str":"كروموزوم","boundary":[0.6130848564900375,0.7922428717339669,0.6611504561002658,0.8053466722090262],"dir":"rtl"},{"str":"پروكاريوتهاست","boundary":[0.5177266366385541,0.7922428717339669,0.6086342006989014,0.8053466722090262],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5147014511945166,0.7922428717339669,0.5178397103591952,0.8053466722090262],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5147,0.52968,0.83369,0.80535],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/389c37d6d24996a0/pages/38e2cd799f902596f4b97a0290678175.jpg","blurred":"/storage/books/389c37d6d24996a0/pages/fea0628dc12912388e1658d72949cffc.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.16693,0.10756,0.16628,0.18647]},"elements":[{"words":[{"str":"اجتماعات","boundary":[0.42296888321964987,0.13932806561757724,0.4862176187964114,0.1535714147862233],"dir":"rtl"},{"str":"پروكاريوتي","boundary":[0.3433352373912167,0.13932806561757724,0.41805864880212357,0.1535714147862233],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.4667225268976177,0.1581810570071258,0.48625647555525686,0.1712848574821852],"dir":"rtl"},{"str":"استراتژي","boundary":[0.41652150226806883,0.1581810570071258,0.46226074910117254,0.1712848574821852],"dir":"rtl"},{"str":"مفيد","boundary":[0.38990839723127574,0.1581810570071258,0.4119596264238432,0.1712848574821852],"dir":"rtl"},{"str":"بقا","boundary":[0.37337553633950465,0.1581810570071258,0.3855763761634353,0.1712848574821852],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.345351790296025,0.1581810570071258,0.36893044155102306,0.1712848574821852],"dir":"rtl"},{"str":"موجودات","boundary":[0.29475593447800813,0.1581810570071258,0.3408955735022345,0.1712848574821852],"dir":"rtl"},{"str":"تخصص","boundary":[0.2477802913880582,0.1581810570071258,0.29038498639158633,0.1712848574821852],"dir":"rtl"},{"str":"يافته،","boundary":[0.2163291140418669,0.1581810570071258,0.2434019286314304,0.1712848574821852],"dir":"rtl"},{"str":"راه","boundary":[0.19858766190652194,0.1581810570071258,0.21187104358052483,0.1712848574821852],"dir":"rtl"},{"str":"يافتن","boundary":[0.16713648456033062,0.1581810570071258,0.1942852995195054,0.1712848574821852],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4759982793252915,0.1759958408551068,0.48616379217768224,0.18909964133016618],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.451806064110749,0.1759958408551068,0.47134001276838816,0.18909964133016618],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماع","boundary":[0.4137020739222472,0.1759958408551068,0.4469587234635933,0.18909964133016618],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.40885722925976953,0.17322782066508313,0.41353166896273647,0.18148886579572446],"dir":"ltr"},{"str":"مي","boundary":[0.3880915269312187,0.17599578384798092,0.40409609257081414,0.1890995843230403],"dir":"rtl"},{"str":"باشد،","boundary":[0.36168232532508987,0.17599578384798092,0.38756137801149154,0.1890995843230403],"dir":"rtl"},{"str":"جايي","boundary":[0.33123768945935955,0.17599578384798092,0.35691469238264845,0.1890995843230403],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.30744957377104265,0.17599578384798092,0.32655161788918385,0.1890995843230403],"dir":"rtl"},{"str":"ويژگيهاي","boundary":[0.2362798617989987,0.17599578384798092,0.3028246732300662,0.1890995843230403],"dir":"rtl"},{"str":"فيزيولوژي","boundary":[0.18810674947078393,0.17599578384798092,0.2316178879069924,0.1890995843230403],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.16713064745808276,0.17599578384798092,0.18252906380833978,0.1890995843230403],"dir":"rtl"},{"str":"ارگانيسمهاي","boundary":[0.4199430964685327,0.19381056769596192,0.4860634180303081,0.2069143681710213],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.3794200701253318,0.19381056769596192,0.41570190511071536,0.2069143681710213],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.364097654144686,0.19381056769596192,0.3751825861026175,0.2069143681710213],"dir":"rtl"},{"str":"بقاء","boundary":[0.34252652484795537,0.19381056769596192,0.3599454388293404,0.2069143681710213],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.31470482856758847,0.19381056769596192,0.33831313850341055,0.2069143681710213],"dir":"rtl"},{"str":"بهطور","boundary":[0.28063256530358527,0.19381056769596192,0.31055632058734595,0.2069143681710213],"dir":"rtl"},{"str":"كامل","boundary":[0.24978753724673228,0.19381056769596192,0.276372837270253,0.2069143681710213],"dir":"rtl"},{"str":"دخالت","boundary":[0.21309604173246868,0.19381056769596192,0.2454573698464433,0.2069143681710213],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.18930607237660027,0.19381056769596192,0.20888080172037232,0.2069143681710213],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.18628088693256276,0.19381056769596192,0.18921895000168004,0.2069143681710213],"dir":"ltr"},{"str":"اگر","boundary":[0.16712879379053122,0.19381056769596192,0.18215091562783509,0.2069143681710213],"dir":"rtl"},{"str":"ارگانيسمهاي","boundary":[0.41953899694230706,0.2116253515439429,0.4860634180303081,0.2247291520190023],"dir":"rtl"},{"str":"درون","boundary":[0.3886939688854541,0.2116253515439429,0.41496785276032394,0.2247291520190023],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعاتي","boundary":[0.3340589714727328,0.2116253515439429,0.38426926444003895,0.2247291520190023],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.3159134198111623,0.2116253515439429,0.3295823643358758,0.2247291520190023],"dir":"rtl"},{"str":"بهطور","boundary":[0.2814389106884849,0.2116253515439429,0.31156286206780687,0.2247291520190023],"dir":"rtl"},{"str":"فيزيكي","boundary":[0.23950524333859746,0.2116253515439429,0.2769641572191794,0.2247291520190023],"dir":"rtl"},{"str":"باهم","boundary":[0.20684547474883233,0.2116253515439429,0.23516024659789653,0.2247291520190023],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.1671287937905312,0.2116253515439429,0.20238184328483583,0.2247291520190023],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.4622790096770942,0.22944013539192387,0.48603375934948423,0.24254393586698328],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.45885157837438256,0.22944013539192387,0.4623179366956755,0.24254393586698328],"dir":"ltr"},{"str":"بهطور","boundary":[0.42457911901481804,0.22944013539192387,0.45450102063102715,0.24254393586698328],"dir":"rtl"},{"str":"مستقيم","boundary":[0.3828475014280434,0.22944013539192387,0.4203583180000672,0.24254393586698328],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.37075046698699643,0.22944013539192387,0.3785914807298142,0.24254393586698328],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.3417183257955042,0.22944013539192387,0.3666668373710561,0.24254393586698328],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.30421863122878934,0.22944013539192387,0.33744562208931145,0.24254393586698328],"dir":"rtl"},{"str":"مشتق","boundary":[0.26409970441181413,0.22944013539192387,0.2999125615066698,0.24254393586698328],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.2334548724505225,0.22944013539192387,0.2598585130539969,0.24254393586698328],"dir":"rtl"},{"str":"باشند","boundary":[0.19716562279493297,0.22944013539192387,0.22926743745169853,0.24254393586698328],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.1937400451597729,0.22944013539192387,0.19720640348106586,0.24254393586698328],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.16712879379053128,0.22944013539192387,0.1894840244615437,0.24254393586698328],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماع","boundary":[0.4528030611538591,0.24725491923990486,0.4860782473707202,0.26035871971496427],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.42881289570242936,0.24725491923990486,0.44834684436006855,0.26035871971496427],"dir":"rtl"},{"str":"كلون","boundary":[0.3955469778233258,0.24735095175178137,0.4242158001747253,0.2604547522268408],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.3520043009307483,0.24725469121140134,0.3907867595510904,0.26035871971496427],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.33365301827895566,0.24725491923990486,0.34732196280366917,0.26035871971496427],"dir":"rtl"},{"str":"ممكن","boundary":[0.2977678681495918,0.24725491923990486,0.3289873370518464,0.26035871971496427],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.26974412210611204,0.24725491923990486,0.2931911629649542,0.26035871971496427],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.23688230375323416,0.24725491923990486,0.2653398080037634,0.26035871971496427],"dir":"rtl"},{"str":"بيش","boundary":[0.20342172467323005,0.24725469121140134,0.232535427236988,0.26035849168646075],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.19112264046907027,0.24725469121140134,0.19896365421188802,0.26035849168646075],"dir":"rtl"},{"str":"108","boundary":[0.16713247501764053,0.24448672802850355,0.1867247740331306,0.26035849168646075],"dir":"ltr"},{"str":"سلول","boundary":[0.4582500177413393,0.26506947505938233,0.48607727502436066,0.2781732755344417],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.43103447075031076,0.26506947505938233,0.4535083361446187,0.2781732755344417],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4280074316387218,0.26506947505938233,0.43114569080340037,0.2781732755344417],"dir":"ltr"},{"str":"زيست","boundary":[0.39272843079869624,0.26506947505938233,0.423625361546991,0.2781732755344417],"dir":"rtl"},{"str":"شناسي","boundary":[0.3566412309062195,0.26506947505938233,0.39207408615301903,0.2781732755344417],"dir":"rtl"},{"str":"چنين","boundary":[0.32518819989247677,0.26506947505938233,0.3517123288867981,0.2781732755344417],"dir":"rtl"},{"str":"جوامعي","boundary":[0.2824481871576896,0.26506947505938233,0.32026856621081284,0.2781732755344417],"dir":"rtl"},{"str":"اساسا","boundary":[0.2503927141897114,0.26506947505938233,0.27758601717012193,0.2781732755344417],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.23769138412687743,0.26506947505938233,0.24553239786969522,0.2781732755344417],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.2195476861328584,0.26506947505938233,0.23269760374315376,0.2781732755344417],"dir":"rtl"},{"str":"تك","boundary":[0.19555752068142868,0.26506947505938233,0.2148319558818588,0.2781732755344417],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.1671296751117234,0.26506947505938233,0.19495693239474485,0.2781732755344417],"dir":"rtl"},{"str":"متفاوت","boundary":[0.4495785609354524,0.2828842589073633,0.4860698603541548,0.29598805938242273],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4211525690332986,0.2828842589073633,0.44459960989214076,0.29598805938242273],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4181273835892611,0.2828842589073633,0.42126564275393974,0.29598805938242273],"dir":"ltr"},{"str":"براي","boundary":[0.39030383364134275,0.2828842589073633,0.4138824848963409,0.29598805938242273],"dir":"rtl"},{"str":"مثال","boundary":[0.3622819412654145,0.2828842589073633,0.38534341927354593,0.29598805938242273],"dir":"rtl"},{"str":"تعداد","boundary":[0.33304960397836103,0.2828842589073633,0.3575087473203186,0.29598805938242273],"dir":"rtl"},{"str":"زياد","boundary":[0.3094616843856054,0.2828842589073633,0.32821709267161725,0.29598805938242273],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.27680191579584024,0.2828842589073633,0.3046291730788616,0.29598805938242273],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.25825411827559563,0.2828842589073633,0.27192306280030915,0.29598805938242273],"dir":"rtl"},{"str":"درون","boundary":[0.22700499069251706,0.2828842589073633,0.2532788745673869,0.29598805938242273],"dir":"rtl"},{"str":"كلون","boundary":[0.19595791287255132,0.2828842589073633,0.22201862497899938,0.29598805938242273],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.1671296751117234,0.2828842589073633,0.1913886223581197,0.29598805938242273],"dir":"rtl"},{"str":"دارند،","boundary":[0.45884875236047185,0.3006990427553443,0.4860865433621183,0.31380284323040364],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.4370755733006284,0.3006990427553443,0.45400326538086766,0.31380284323040364],"dir":"rtl"},{"str":"اطمينان","boundary":[0.3923206239373678,0.3006990427553443,0.4321281346056921,0.31380284323040364],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3798213436376467,0.3006990427553443,0.38768830872618537,0.31380284323040364],"dir":"rtl"},{"str":"بوجود","boundary":[0.34615317989986905,0.3006990427553443,0.37524649212056055,0.31380284323040364],"dir":"rtl"},{"str":"ميآورند","boundary":[0.3007902275797185,0.3006990427553443,0.3413911079600821,0.31380284323040364],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.2770021118914016,0.3006990427553443,0.2961041560095428,0.31380284323040364],"dir":"rtl"},{"str":"حداقل","boundary":[0.23446044158462426,0.3006990427553443,0.27238091868552816,0.31380284323040364],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.20502420086690643,0.3006990427553443,0.22997271244245834,0.31380284323040364],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.16712226044151748,0.3006990427553443,0.20034925130203968,0.31380284323040364],"dir":"rtl"},{"str":"حامل","boundary":[0.4584465065017977,0.3185138266033253,0.48608839702966977,0.33161762707838466],"dir":"rtl"},{"str":"واريانتي","boundary":[0.41490014838211087,0.3185138266033253,0.4538308742985787,0.33161762707838466],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.40260106417795105,0.3185138266033253,0.41044207792076887,0.33161762707838466],"dir":"rtl"},{"str":"هريك","boundary":[0.36530341937434907,0.3185138266033253,0.3982486527670442,0.33161762707838466],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.35300433517018925,0.3185138266033253,0.360845348913007,0.33161762707838466],"dir":"rtl"},{"str":"ژنهاي","boundary":[0.3102661761029535,0.3185138266033253,0.3484572886663755,0.33161762707838466],"dir":"rtl"},{"str":"كروموزومي","boundary":[0.24837221655858333,0.3185138266033253,0.3056894709183159,0.33161762707838466],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.23305165424548904,0.3185138266033253,0.24413658620342057,0.33161762707838466],"dir":"rtl"},{"str":"كلون","boundary":[0.20240867595174888,0.3185138266033253,0.22846938805819694,0.33161762707838466],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.16712782144417185,0.3185138266033253,0.19812114290514427,0.33161762707838466],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.46651366768589764,0.3363286104513063,0.48608839702966966,0.3494324109263656],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4634884822418602,0.3363286104513063,0.46662674140653876,0.3494324109263656],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.45139330146836465,0.3363286104513063,0.4592343152111824,0.3494324109263656],"dir":"rtl"},{"str":"اينرو،","boundary":[0.4094620956285071,0.33632832541567687,0.44713728077013537,0.3494324109263656],"dir":"rtl"},{"str":"تغييرات","boundary":[0.36047090806760523,0.3363286104513063,0.405196198750042,0.3494324109263656],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتيكي،","boundary":[0.31047193320116934,0.3363286104513063,0.3561833750210006,0.3494324109263656],"dir":"rtl"},{"str":"سرچشمه","boundary":[0.253820145492423,0.3363286104513063,0.30626410785927893,0.3494324109263656],"dir":"rtl"},{"str":"فرآيند","boundary":[0.21329958065925195,0.33632832541567687,0.24955731796646613,0.34943212589073624],"dir":"rtl"},{"str":"تكاملي","boundary":[0.16713213662175322,0.33632832541567687,0.20905468196633167,0.34943212589073624],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشند","boundary":[0.4429300632707234,0.3541431092636579,0.48594812613823457,0.3672469097387172],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.42478451160915276,0.3541431092636579,0.43845345613386627,0.3672469097387172],"dir":"rtl"},{"str":"انتخاب","boundary":[0.3848657808877388,0.3541431092636579,0.4202782457914719,0.3672469097387172],"dir":"rtl"},{"str":"طبيعي","boundary":[0.3479722356103624,0.3541431092636579,0.38040214942374234,0.3672469097387172],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.3298266839487919,0.3541431092636579,0.3436031411914921,0.3672469097387172],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.3058346648298107,0.3541431092636579,0.3254093941735827,0.3672469097387172],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2957544206847887,0.3541431092636579,0.3015007900944187,0.3672469097387172],"dir":"rtl"},{"str":"قطعا","boundary":[0.2633004091932394,0.3541431092636579,0.291364935922852,0.3672469097387172],"dir":"rtl"},{"str":"درون","boundary":[0.23245538113638647,0.3541431092636579,0.2587292650112563,0.3672469097387172],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.20322304384933293,0.3541431092636579,0.22817155542488482,0.3672469097387172],"dir":"rtl"},{"str":"كلون","boundary":[0.1671358439568562,0.3541431092636579,0.19864077766204083,0.3672469097387172],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.4673280355834816,0.37195789311163885,0.4861427612311413,0.38506169358669823],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.4342641674674909,0.37195789311163885,0.4627309400557776,0.38506169358669823],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.40624042142401123,0.37195789311163885,0.4296874622828533,0.38506169358669823],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4032170896475252,0.37195789311163885,0.40633125113403434,0.38506169358669823],"dir":"ltr"},{"str":"تعداد","boundary":[0.3743869982191458,0.37195789311163885,0.39884614156110343,0.38506169358669823],"dir":"rtl"},{"str":"زياد","boundary":[0.35120132448506425,0.37195789311163885,0.36995673277107616,0.38506169358669823],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.31894750908907626,0.37195789311163885,0.34677476637209764,0.38506169358669823],"dir":"rtl"},{"str":"درون","boundary":[0.28810062736467185,0.37195789311163885,0.3143745112395417,0.38506169358669823],"dir":"rtl"},{"str":"كلون","boundary":[0.2574557954033802,0.37195789311163885,0.28351650750982826,0.38506169358669823],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2540302177682201,0.37195789311163885,0.2574965760895131,0.38506169358669823],"dir":"ltr"},{"str":"احتمالا","boundary":[0.20907136497429518,0.37195789311163885,0.24955175696381168,0.38506169358669823],"dir":"rtl"},{"str":"موجب","boundary":[0.16713769762440775,0.37195789311163885,0.20450392812741502,0.38506169358669823],"dir":"rtl"},{"str":"حفاظت","boundary":[0.44858004196767587,0.38977267695961987,0.485998175162125,0.4028764774346792],"dir":"rtl"},{"str":"فيزيولوژيك","boundary":[0.38507339165350624,0.38977267695961987,0.4441293861765398,0.4028764774346792],"dir":"rtl"},{"str":"حداقل","boundary":[0.3481798463761298,0.38977267695961987,0.38067093121870904,0.4028764774346792],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3447524150734183,0.38977267695961987,0.3482187733947113,0.4028764774346792],"dir":"ltr"},{"str":"برخي","boundary":[0.31310104163166563,0.38977267695961987,0.34050937004804954,0.4028764774346792],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.30100400719061865,0.38977267695961987,0.3088450209334364,0.4028764774346792],"dir":"rtl"},{"str":"اعضاي","boundary":[0.2552406626793455,0.38977267695961987,0.2967257424817715,0.4028764774346792],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.22197474480024196,0.38977267695961987,0.25106991068848494,0.4028764774346792],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.17016288306844532,0.38977267695961987,0.21766496774301944,0.4028764774346792],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1671395512919593,0.38977267695961987,0.17025371277846849,0.4028764774346792],"dir":"ltr"},{"str":"براي","boundary":[0.46248996327408354,0.40758746080760083,0.4860686145290816,0.42069126128266016],"dir":"rtl"},{"str":"مثال","boundary":[0.43467012066126814,0.40758746080760083,0.45773159866939955,0.42069126128266016],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.4316430815496791,0.40758746080760083,0.43478134071435764,0.42069126128266016],"dir":"ltr"},{"str":"پليساكاريدهاي","boundary":[0.34757740442189444,0.40758746080760083,0.42730364581163266,0.42069126128266016],"dir":"rtl"},{"str":"خارج","boundary":[0.3175368680823897,0.40758746080760083,0.3429469428782635,0.42069126128266016],"dir":"rtl"},{"str":"سلولي،","boundary":[0.27822243298276267,0.40758746080760083,0.3130565536104297,0.42069126128266016],"dir":"rtl"},{"str":"ممكن","boundary":[0.24253747894896005,0.40758746080760083,0.27375880151876614,0.42069126128266016],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.20906951130674373,0.40758746080760083,0.23807384748496355,0.42069126128266016],"dir":"rtl"},{"str":"موجب","boundary":[0.1671358439568563,0.40758746080760083,0.2045020744598636,0.42069126128266016],"dir":"rtl"},{"str":"حفاظت","boundary":[0.4485736829071604,0.4254019596199525,0.4859918161016095,0.4385057600950119],"dir":"rtl"},{"str":"عليه","boundary":[0.42196243153791874,0.4254019596199525,0.4437281959275562,0.4385057600950119],"dir":"rtl"},{"str":"عوامل","boundary":[0.3852709360236551,0.4254019596199525,0.417137334901381,0.4385057600950119],"dir":"rtl"},{"str":"بالقوه","boundary":[0.35422385820368935,0.4254019596199525,0.3807350115251503,0.4385057600950119],"dir":"rtl"},{"str":"كشنده","boundary":[0.31672416363697453,0.4254019596199525,0.3494599325963509,0.4385057600950119],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3042312423977689,0.4254022446555818,0.31207225614058665,0.4385060451306412],"dir":"rtl"},{"str":"قبيل","boundary":[0.2760054465911764,0.4254022446555818,0.29956926850576254,0.4385060451306412],"dir":"rtl"},{"str":"آنتيبيوتيكها","boundary":[0.18487093703168578,0.4254019596199525,0.27127674066731633,0.4385060451306412],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.1671313385638924,0.4254019596199525,0.18036281754645345,0.4385057600950119],"dir":"rtl"},{"str":"يونهاي","boundary":[0.4433333647390882,0.4432167434679335,0.4860919141493901,0.4563205439429929],"dir":"rtl"},{"str":"فلزات","boundary":[0.4098653970968718,0.4432167434679335,0.4389661239877693,0.4563205439429929],"dir":"rtl"},{"str":"سنگين","boundary":[0.36994666637545787,0.4432167434679335,0.4053887899600148,0.4563205439429929],"dir":"rtl"},{"str":"شوند","boundary":[0.34071247542085287,0.4432167434679335,0.365447815227983,0.4563205439429929],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3376891436443669,0.4432167434679335,0.3408274028090455,0.4563205439429929],"dir":"ltr"},{"str":"مقادير","boundary":[0.302814242330567,0.4432167434679335,0.33332931756325407,0.4563205439429929],"dir":"rtl"},{"str":"زي","boundary":[0.28921944450791315,0.4432167434679335,0.2982393908134809,0.4563205439429929],"dir":"rtl"},{"str":"ادي","boundary":[0.26249326575047893,0.4432167434679335,0.2836695638587414,0.4563205439429929],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2501941815463191,0.4432167434679335,0.25803519528913693,0.4563205439429929],"dir":"rtl"},{"str":"پليساكاريدها","boundary":[0.16713319223144396,0.4432167434679335,0.24569903773394722,0.4563205439429929],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.4568410401868218,0.46103152731591446,0.48606596280366937,0.4741353277909739],"dir":"rtl"},{"str":"بسياري","boundary":[0.41450327331070874,0.46103152731591446,0.4519714555290482,0.4741353277909739],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4018019432478748,0.46103152731591446,0.40964295699069264,0.4741353277909739],"dir":"rtl"},{"str":"سلولهاي","boundary":[0.346158550687141,0.46103152731591446,0.39717148170424393,0.4741353277909739],"dir":"rtl"},{"str":"درون","boundary":[0.31510961919962377,0.46103152731591446,0.3413835030744936,0.4741353277909739],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.29111945374819403,0.46103152731591446,0.3106534024058333,0.4741353277909739],"dir":"rtl"},{"str":"كلوني،","boundary":[0.2530173172272438,0.46103152731591446,0.2864426505157758,0.4741353277909739],"dir":"rtl"},{"str":"توليد","boundary":[0.22458947165753848,0.46103152731591446,0.24837202634320094,0.4741353277909739],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.17741177880447578,0.46103152731591446,0.21982925338530301,0.4741353277909739],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.16713133856389245,0.46103152731591446,0.17287770797352253,0.4741353277909739],"dir":"rtl"},{"str":"ميتواند","boundary":[0.4473632379960352,0.4788463111638954,0.4859454744128223,0.49195011163895486],"dir":"rtl"},{"str":"امكان","boundary":[0.4128868752058064,0.4788463111638954,0.442656776082793,0.49195011163895486],"dir":"rtl"},{"str":"بقاء","boundary":[0.3909116463828502,0.4788463111638954,0.4083305603642352,0.49195011163895486],"dir":"rtl"},{"str":"سلولهاي","boundary":[0.33527010748966785,0.4788463111638954,0.3862830385067708,0.49195011163895486],"dir":"rtl"},{"str":"حاضر","boundary":[0.30220623937367713,0.4788463111638954,0.3305451089009107,0.49195011163895486],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.28668362729746993,0.4788463111638954,0.2977685592554015,0.49195011163895486],"dir":"rtl"},{"str":"بخشهاي","boundary":[0.21914525005880192,0.4788463111638954,0.28228302053022425,0.49195011163895486],"dir":"rtl"},{"str":"داخلتر","boundary":[0.16713133856389248,0.4788463111638954,0.2147316676186957,0.49195011163895486],"dir":"rtl"},{"str":"كلوني","boundary":[0.4560346948019221,0.49666109501187644,0.48595474275057976,0.5097648954869358],"dir":"rtl"},{"str":"را،","boundary":[0.44010612953193795,0.49666109501187644,0.45136530623970983,0.5097648954869358],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4243833213601694,0.49666109501187644,0.43546825331810085,0.5097648954869358],"dir":"rtl"},{"str":"مقابل","boundary":[0.3917235527704042,0.49666109501187644,0.41997715359026916,0.5097648954869358],"dir":"rtl"},{"str":"عوامل","boundary":[0.3554343031148147,0.49666109501187644,0.3873007019925406,0.5097648954869358],"dir":"rtl"},{"str":"كشنده","boundary":[0.3181366583112127,0.49666109501187644,0.3508724272705891,0.5097648954869358],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.30946540774839554,0.4966608669833729,0.31361762306374114,0.5097646674584323],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.29838047579046395,0.4966608669833729,0.30946540774839554,0.5097646674584323],"dir":"rtl"},{"str":"غلظتي","boundary":[0.25987238607573665,0.4966608669833729,0.2938519659621652,0.5097646674584323],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.24172683441416615,0.4966608669833729,0.25539577893887966,0.5097646674584323],"dir":"rtl"},{"str":"ممكن","boundary":[0.20059951244917842,0.4966608669833729,0.23724651994220622,0.5097646674584323],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.1671315448069621,0.4966608669833729,0.19613588098518192,0.5097646674584323],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.4667212944793521,0.5144756508313539,0.4862552431369913,0.5275794513064133],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.4346658215113739,0.5144756508313539,0.4624930787943953,0.5275794513064133],"dir":"rtl"},{"str":"كشته","boundary":[0.4030144480696212,0.5144756508313539,0.4303894104700782,0.5275794513064133],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.3782160835657404,0.5144756508313539,0.398769549376701,0.5275794513064133],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3707569253385302,0.5144756508313539,0.3742232836598232,0.5275794513064133],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.37418435664124183,0.5144756508313539,0.37829949860555756,0.5275794513064133],"dir":"ltr"},{"str":"فراهم","boundary":[0.33708876160075263,0.5144756508313539,0.36660841735828764,0.5275794513064133],"dir":"rtl"},{"str":"كند","boundary":[0.3149114830146836,0.5144756508313539,0.33271595984677926,0.5275794513064133],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.31188815123819763,0.5144756508313539,0.3150023127247068,0.5275794513064133],"dir":"ltr"},{"str":"بسياري","boundary":[0.4247894807970161,0.5322904346793349,0.46225766301535565,0.5453942351543943],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4124903965928563,0.5322904346793349,0.4203314103356741,0.5453942351543943],"dir":"rtl"},{"str":"باكتريها،","boundary":[0.3522128351533885,0.5322904346793349,0.40804159446927174,0.5453942351543943],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3399137509492287,0.5322904346793349,0.3477547646920465,0.5453942351543943],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.3106832673297267,0.5322904346793349,0.33563177890527857,0.5453942351543943],"dir":"rtl"},{"str":"مكانيسم","boundary":[0.257861156782366,0.5322904346793349,0.3061788551795973,0.5453942351543943],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.2181444758240649,0.5322904346793349,0.2533975253183695,0.5453942351543943],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.18064663492490157,0.5322904346793349,0.21387362578542374,0.5453942351543943],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.16693690971405514,0.5293134268111639,0.17620524747152297,0.5424172272862232],"dir":"ltr"},{"str":"سلول","boundary":[0.45825930210678395,0.5501052185273159,0.48608655938980533,0.5632090190023753],"dir":"rtl"},{"str":"بنام","boundary":[0.43587997375760207,0.5501052185273159,0.45381606098585386,0.5632090190023753],"dir":"rtl"},{"str":"كوآروم","boundary":[0.39092297463122877,0.5502012510391924,0.43145712297973854,0.5633050515142517],"dir":"rtl"},{"str":"سنسينگ","boundary":[0.34092399976479276,0.5502012510391924,0.386661392930345,0.5633050515142517],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.33607741675346925,0.5473370843230404,0.34075185645643624,0.5555981294536817],"dir":"ltr"},{"str":"براي","boundary":[0.3084573745841873,0.5501050475059382,0.3320360258391855,0.5632088479809977],"dir":"rtl"},{"str":"تنظيم","boundary":[0.268942743388999,0.5501050475059382,0.30410310950572894,0.5632088479809977],"dir":"rtl"},{"str":"رونويسي","boundary":[0.21511409136117737,0.5501050475059382,0.2643623308692584,0.5632088479809977],"dir":"rtl"},{"str":"ژنهاي","boundary":[0.16713190679076642,0.5501050475059382,0.21056333752226067,0.5632088479809977],"dir":"rtl"},{"str":"دخيل","boundary":[0.45784814989415673,0.5679198313539192,0.48602760401196193,0.5810236318289786],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4419140236215181,0.5679198313539192,0.45299895557944964,0.5810236318289786],"dir":"rtl"},{"str":"فرايندهاي","boundary":[0.3856663354389973,0.5679198313539192,0.43705370730150184,0.5810236318289786],"dir":"rtl"},{"str":"متنوع","boundary":[0.3528063707536709,0.5679198313539192,0.3809172391720708,0.5810236318289786],"dir":"rtl"},{"str":"فيزيولوژي","boundary":[0.3046332584254561,0.5679198313539192,0.3481443968616645,0.5810236318289786],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.2836571564127549,0.5679198313539192,0.2990555727630119,0.5810236318289786],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.24978879657941597,0.5679198313539192,0.2790248412015725,0.5810236318289786],"dir":"rtl"},{"str":"بيولومينس","boundary":[0.1991206477268909,0.5679198313539192,0.24515092036557912,0.5810236318289786],"dir":"rtl"},{"str":"انس","boundary":[0.17055933809347804,0.5679198313539192,0.1935893037532341,0.5810236318289786],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.16712449212056044,0.5679198313539192,0.17059085044185343,0.5810236318289786],"dir":"ltr"},{"str":"انتقال","boundary":[0.45763868546083797,0.5857346152019002,0.48596643298276265,0.5988384156769596],"dir":"rtl"},{"str":"كونژوگاتيو","boundary":[0.40138914361076566,0.5857346152019002,0.4532918350525855,0.5988384156769596],"dir":"rtl"},{"str":"پلاسميد","boundary":[0.3493733784483048,0.5857346152019002,0.39630824085212185,0.5988384156769596],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.33889088844460863,0.5857346152019002,0.3446372578542387,0.5988384156769596],"dir":"rtl"},{"str":"توليد","boundary":[0.30482047884815694,0.5857346152019002,0.33405281613521043,0.5988384156769596],"dir":"rtl"},{"str":"شاخص","boundary":[0.2566362445146332,0.5857346152019002,0.30000279688182513,0.5988384156769596],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.22780615308625377,0.5857346152019002,0.2560171195524344,0.5988384156769596],"dir":"rtl"},{"str":"بيم","boundary":[0.20865962094687673,0.5857346152019002,0.22288837307214132,0.5988384156769596],"dir":"rtl"},{"str":"اريزايي","boundary":[0.16712263845300893,0.5857346152019002,0.20308008161688113,0.5988384156769596],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.4503797233291891,0.6035493990498811,0.4860164820066528,0.6166531995249405],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.4294128896542454,0.6035493990498811,0.44541745529384086,0.6166531995249405],"dir":"rtl"},{"str":"كنند","boundary":[0.4066313154463895,0.6035493990498811,0.42867142263364794,0.6166531995249405],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.40360798366990347,0.6035493990498811,0.40672214515641264,0.6166531995249405],"dir":"ltr"},{"str":"كوآروم","boundary":[0.36449559833338924,0.6035493990498811,0.3986475693021067,0.6166531995249405],"dir":"rtl"},{"str":"سنسينگ","boundary":[0.3134900819864923,0.6035493990498811,0.35957225731662235,0.6166531995249405],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.298568058196969,0.6035493990498811,0.3087335710493598,0.6166531995249405],"dir":"rtl"},{"str":"توليد","boundary":[0.2699400165317024,0.6035493990498811,0.29372257121736484,0.6166531995249405],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.2459498510802727,0.6035493990498811,0.2654837997379119,0.6166531995249405],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.2336526205436644,0.6035493990498811,0.2414565609354523,0.6166531995249405],"dir":"rtl"},{"str":"چند","boundary":[0.21006470095090876,0.6035493990498811,0.22894986596552522,0.6166531995249405],"dir":"rtl"},{"str":"مولكول","boundary":[0.16712078478545733,0.6035493990498811,0.2053322876919457,0.6166531995249405],"dir":"rtl"},{"str":"سيگنال","boundary":[0.4477549300762741,0.6213641828978623,0.4859590183125565,0.6344679833729218],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.42114182503948105,0.6213641828978623,0.44321900557776944,0.6344679833729218],"dir":"rtl"},{"str":"انتشار","boundary":[0.38807981059104185,0.6213641828978623,0.41640014344276055,0.6344679833729218],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.37920815768959354,0.6213641828978623,0.38336037300493914,0.6344679833729218],"dir":"ltr"},{"str":"مانند","boundary":[0.34997582040254005,0.6213641828978623,0.37921186502469656,0.6344679833729218],"dir":"rtl"},{"str":"هموسرين","boundary":[0.2902988472497562,0.6213641828978623,0.3453453588589091,0.6344679833729218],"dir":"rtl"},{"str":"لاكتون","boundary":[0.24372915735358333,0.6213641828978623,0.28562204401733793,0.6344679833729218],"dir":"rtl"},{"str":"استيله","boundary":[0.2036083768690566,0.6213641828978623,0.23925255021672637,0.6344679833729218],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.19495312657504787,0.6213639548693588,0.1990682685393636,0.6344677553444182],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.19878364302274787,0.6185958729216151,0.20345808272571483,0.6268569180522564],"dir":"ltr"},{"str":"بنام","boundary":[0.16713143029468094,0.6213639548693588,0.1905710564833171,0.6344677553444182],"dir":"rtl"},{"str":"خودالقاگر","boundary":[0.4298239273545916,0.639274771229216,0.4860771765397668,0.6523785717042755],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.4249857195658748,0.6364105997624703,0.42966015926884177,0.6446716448931116],"dir":"ltr"},{"str":"يا","boundary":[0.41289103040892444,0.6391786817102139,0.42069497080071233,0.6522824821852733],"dir":"rtl"},{"str":"فرمون","boundary":[0.37559338560532235,0.6392747142220903,0.40824388585733,0.6523785146971497],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.3707536709115957,0.6364105997624703,0.37542811061456266,0.6446716448931116],"dir":"ltr"},{"str":"وابسته","boundary":[0.33466607536709114,0.6391786817102139,0.36686613440408583,0.6522824821852733],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3064421332280501,0.6391786817102139,0.32988917408689217,0.6522824821852733],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.28809823913846977,0.6391786817102139,0.30176718366318334,0.6522824821852733],"dir":"rtl"},{"str":"باكتري","boundary":[0.24777540889083025,0.6391786817102139,0.2834473872517724,0.6522824821852733],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.2352761285911091,0.6391786817102139,0.24314309367964781,0.6522824821852733],"dir":"rtl"},{"str":"قادر","boundary":[0.2112841094721279,0.6391786817102139,0.2309218635126507,0.6522824821852733],"dir":"rtl"},{"str":"ميسازد","boundary":[0.1671353093982057,0.6391786817102139,0.20672408729545372,0.6522824821852733],"dir":"rtl"},{"str":"تراكم","boundary":[0.4509985435637244,0.6569934655581947,0.4861644706831088,0.6700972660332541],"dir":"rtl"},{"str":"جمعيت","boundary":[0.40261225946708784,0.6569934655581947,0.4466461321528175,0.6700972660332541],"dir":"rtl"},{"str":"سلولي","boundary":[0.35967019696918784,0.6569934655581947,0.39833028742313764,0.6700972660332541],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.32821901962299654,0.6569934655581947,0.35541788360606164,0.6700972660332541],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.31612198518194956,0.6569934655581947,0.32398895027048824,0.6700972660332541],"dir":"rtl"},{"str":"كنترل","boundary":[0.27378421830583644,0.6569934655581947,0.3117491834279762,0.6700972660332541],"dir":"rtl"},{"str":"كند","boundary":[0.24414963516010887,0.6569934655581947,0.26946331924330497,0.6700972660332541],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.23568208178488625,0.6569934655581947,0.23983429710023185,0.6700972660332541],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.20120757266220893,0.6569934655581947,0.23570432579550418,0.6700972660332541],"dir":"rtl"},{"str":".(","boundary":[0.16713901673330867,0.6569934655581947,0.1742774904741104,0.6700972660332541],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.1741940754342932,0.6569934655581947,0.18160874564026747,0.6700972660332541],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.18145118389839052,0.6569934655581947,0.18931073431672324,0.6700972660332541],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.18951463774738753,0.6569934655581947,0.19692930795336178,0.6700972660332541],"dir":"ltr"},{"str":"فعاليت","boundary":[0.45301718752730075,0.6748082494061759,0.486060665300225,0.6879120498812353],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.4298315137932192,0.6748082494061759,0.4525667463122878,0.6879120498812353],"dir":"rtl"},{"str":"هماهنگي","boundary":[0.37701496424851305,0.6748082494061759,0.42517139356876443,0.6879120498812353],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.35866736282382977,0.6748082494061759,0.3723363073485433,0.6879120498812353],"dir":"rtl"},{"str":"منجر","boundary":[0.32802253086253813,0.6748082494061759,0.35390899821914573,0.6879120498812353],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3133044105036792,0.6748082494061759,0.32346992335606994,0.6879120498812353],"dir":"rtl"},{"str":"تشكيل","boundary":[0.2673371625617418,0.6748082494061759,0.3087851690131379,0.6879120498812353],"dir":"rtl"},{"str":"بيوفيلم","boundary":[0.22258406686603263,0.6749042819180523,0.26308114186351256,0.6880080823931117],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود،","boundary":[0.1671427240684116,0.6748082494061759,0.2180722400456973,0.6879120498812353],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.45684871835623786,0.6926230332541568,0.4860736409730854,0.7057268337292162],"dir":"rtl"},{"str":"كوآروم","boundary":[0.41794023645038797,0.6926230332541568,0.4520922074191054,0.7057268337292162],"dir":"rtl"},{"str":"سنسينگ","boundary":[0.3671349161990523,0.6926230332541568,0.4132170915291823,0.7057268337292162],"dir":"rtl"},{"str":"كنترل","boundary":[0.3318540616914753,0.6926230332541568,0.36256006468196617,0.7057268337292162],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.29072488605893604,0.6926230332541568,0.32729403951480107,0.7057268337292162],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2876997006148985,0.6926230332541568,0.29083795977957716,0.7057268337292162],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.2665326708443935,0.6926230332541568,0.2834603629246327,0.7057268337292162],"dir":"rtl"},{"str":"مثالي","boundary":[0.23528539692886646,0.6926230332541568,0.2619856243405798,0.7057268337292162],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.22298631272470665,0.6926230332541568,0.23082732646752444,0.7057268337292162],"dir":"rtl"},{"str":"رفتارهاي","boundary":[0.16714087040086004,0.6926230332541568,0.2185059982527467,0.7057268337292162],"dir":"rtl"},{"str":"پرسلولي","boundary":[0.4447553912502939,0.7104378171021378,0.48601803094654067,0.7235416175771973],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4294329752696481,0.7104378171021378,0.4405179072275796,0.7235416175771973],"dir":"rtl"},{"str":"پروكاريوتها","boundary":[0.3608862028829675,0.7104378171021378,0.4251843692416248,0.7235416175771973],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.31814619014818035,0.7104378171021378,0.3565282304694061,0.7235416175771973],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.31512285837169435,0.7104378171021378,0.3182370198582035,0.7235416175771973],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16694,0.13933,0.48626,0.72354],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"1","boundary":[0.1669298746681899,0.7554257589815915,0.17116091529182487,0.7614077067250594],"dir":"ltr"},{"str":"Consortia","boundary":[0.17499411982124255,0.7563837876707246,0.22721101508685865,0.7659268993096794],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.1669298746681899,0.767397255418646,0.17116091529182487,0.773379203162114],"dir":"ltr"},{"str":"Quorum","boundary":[0.1745500108510743,0.7683552841077791,0.21953173006619398,0.7778983957467339],"dir":"ltr"},{"str":"Sensing","boundary":[0.22291690366407899,0.7683552841077791,0.2652795621954907,0.7778983957467339],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.1669298746681899,0.7792262340409739,0.17116091529182487,0.7852081817844417],"dir":"ltr"},{"str":"Acetylated","boundary":[0.17499411982124255,0.7801842627301069,0.23299969261785555,0.7897273743690618],"dir":"ltr"},{"str":"homoserine","boundary":[0.23674957991139553,0.7801842627301069,0.2993710384227681,0.7897273743690618],"dir":"ltr"},{"str":"lactone","boundary":[0.3028495329485398,0.7801842627301069,0.3416346086901522,0.7897273743690618],"dir":"ltr"},{"str":"[","boundary":[0.3451316938785503,0.7801842627301069,0.3493037820133732,0.7897273743690618],"dir":"ltr"},{"str":"AHL]","boundary":[0.3495805261583952,0.7801842627301069,0.3813561538926783,0.7897273743690618],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.1669298746681899,0.7910552126633017,0.17116091529182487,0.7970371604067696],"dir":"ltr"},{"str":"Auto","boundary":[0.17499411982124255,0.7920132413524347,0.2018045526023991,0.8015563529913896],"dir":"ltr"},{"str":"inducers","boundary":[0.20518974941967866,0.7920132413524347,0.25078691629985544,0.8015563529913896],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.1669298746681899,0.8030265903355106,0.17116091529182487,0.8090085380789785],"dir":"ltr"},{"str":"Pheromones","boundary":[0.17499411982124255,0.8039847377894893,0.24123991828231578,0.8135278494284441],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16693,0.75543,0.38136,0.81353],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"/","boundary":[0.8066175303081213,0.10756078904394303,0.8142276884513289,0.12180413821258912],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8227546117401969,0.10756078904394303,0.833715496119082,0.12180413821258912],"dir":"ltr"},{"str":"ميكروبيولوژي","boundary":[0.719937664997816,0.10904546559530884,0.7989240237895232,0.12086719956205469],"dir":"rtl"},{"str":"جاوتز","boundary":[0.6838493006955412,0.10904546559530884,0.7161733041060449,0.12086719956205469],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.8271899465743758,0.1378970420130641,0.833455342898424,0.15100084248812348],"dir":"ltr"},{"str":"سيانوباكترها","boundary":[0.759449519572595,0.1378970420130641,0.8271936539094789,0.15100084248812348],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7477547309902222,0.1378970420130641,0.7530562201874937,0.15100084248812348],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.7531989525889587,0.1378970420130641,0.759149225429253,0.15100084248812348],"dir":"ltr"},{"str":"اكسيژن","boundary":[0.7042083728705355,0.13780100950118762,0.7429852443802295,0.150904809976247],"dir":"rtl"},{"str":"توليد","boundary":[0.6759825770639429,0.13780100950118762,0.6997651317496054,0.150904809976247],"dir":"rtl"},{"str":"ميكنند","boundary":[0.6330423682335946,0.13780100950118762,0.6714225548872688,0.150904809976247],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.614896816572024,0.13780100950118762,0.6285657610967377,0.150904809976247],"dir":"rtl"},{"str":"ميتواند","boundary":[0.566110140284265,0.13780100950118762,0.6103367943953498,0.150904809976247],"dir":"rtl"},{"str":"انرژي","boundary":[0.5269977549477507,0.13780100950118762,0.5615908987937237,0.150904809976247],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5146986707435909,0.13780100950118762,0.5225396844864086,0.150904809976247],"dir":"rtl"},{"str":"طريق","boundary":[0.8042100299385104,0.15689811163895478,0.8336536853264342,0.17000191211401416],"dir":"rtl"},{"str":"تنفس","boundary":[0.769937570578946,0.15689811163895478,0.7994590800040324,0.17000191211401416],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7540108589765132,0.15689811163895478,0.7650957909344448,0.17000191211401416],"dir":"rtl"},{"str":"غياب","boundary":[0.7225596816303219,0.15689811163895478,0.7493711290951248,0.17000191211401416],"dir":"rtl"},{"str":"نور","boundary":[0.7034057348207389,0.15689811163895478,0.7179607324350664,0.17000191211401416],"dir":"rtl"},{"str":"خورشيد","boundary":[0.6598575230335006,0.15689811163895478,0.6986955655723938,0.17000191211401416],"dir":"rtl"},{"str":"توليد","boundary":[0.6314296774637953,0.15689811163895478,0.6552122321494578,0.17000191211401416],"dir":"rtl"},{"str":"كند","boundary":[0.6034077850878671,0.15689811163895478,0.6266601908538023,0.17000191211401416],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6003863069789325,0.15689811163895478,0.6035264198111626,0.17000191211401416],"dir":"ltr"},{"str":"ارگانيسمهاي","boundary":[0.5147023780786938,0.1569941441508313,0.596159944961527,0.17009794462589067],"dir":"rtl"},{"str":"هوازي","boundary":[0.7981615127179867,0.17594832942399044,0.833687051342361,0.18905212989904982],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.7697318134807297,0.17585229691211393,0.7933104647357279,0.18895609738717334],"dir":"rtl"},{"str":"انرژي","boundary":[0.7358615999798394,0.17585229691211393,0.7650197905648332,0.18895609738717334],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.711467335002184,0.17585229691211393,0.7312051870904875,0.18895609738717334],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6967510683108766,0.17585229691211393,0.7069165811632674,0.18895609738717334],"dir":"rtl"},{"str":"تنفس","boundary":[0.6626806587144249,0.17585229691211393,0.6922021681395115,0.18895609738717334],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6511897735627163,0.17585229691211393,0.6581410268808171,0.18895609738717334],"dir":"rtl"},{"str":"اكسيژن","boundary":[0.6021991938442929,0.17585229691211393,0.6464388236282383,0.18895609738717334],"dir":"rtl"},{"str":"وابسته","boundary":[0.5600653303988442,0.17585229691211393,0.5976984890292666,0.18895609738717334],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.5177275635227312,0.17585229691211393,0.5553644294882566,0.18895609738717334],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5146986707435907,0.17585229691211393,0.5178369299082692,0.18895609738717334],"dir":"ltr"},{"str":"برخي","boundary":[0.8062231128994322,0.19480779334916853,0.8336314413158159,0.2079115938242279],"dir":"rtl"},{"str":"ارگانيسمهاي","boundary":[0.729208787137529,0.19490382586104502,0.8017743107758476,0.20800762633610442],"dir":"rtl"},{"str":"بيهوازي","boundary":[0.6723549496656698,0.19490382586104502,0.7251826212156849,0.20800762633610442],"dir":"rtl"},{"str":"ميتوانند","boundary":[0.6251791104801586,0.19480779334916853,0.6679969772521085,0.2079115938242279],"dir":"rtl"},{"str":"پذيرندههاي","boundary":[0.5618745099291019,0.19480779334916853,0.6208674797553845,0.2079115938242279],"dir":"rtl"},{"str":"الكتروني","boundary":[0.5146986707435907,0.19480779334916853,0.5575517571990188,0.2079115938242279],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8146888126071035,0.2139048954869357,0.8337148563556334,0.22700869596199508],"dir":"rtl"},{"str":"جز","boundary":[0.7874714119485234,0.2139048954869357,0.8104068405631533,0.22700869596199508],"dir":"rtl"},{"str":"اكسيژن","boundary":[0.7352554506905011,0.2139048954869357,0.7831171468700651,0.22700869596199508],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7231602699170058,0.2139048954869357,0.730969771311448,0.22700869596199508],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7078378539363599,0.2139048954869357,0.7189227858942915,0.22700869596199508],"dir":"rtl"},{"str":"تنفس","boundary":[0.6650978412015728,0.2139048954869357,0.7036837849534628,0.22700869596199508],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.6161072614831493,0.2139048954869357,0.6608066008198652,0.22700869596199508],"dir":"rtl"},{"str":"كنند","boundary":[0.5806243572124595,0.2139048954869357,0.6117529964046909,0.22700869596199508],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5775991717684221,0.2139048954869357,0.5807374309331006,0.22700869596199508],"dir":"ltr"},{"str":"بسياري","boundary":[0.5267974813346326,0.21390552256532067,0.573339366217533,0.22700932304038005],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5147004468935855,0.21390552256532067,0.5225414606364033,0.22700932304038005],"dir":"rtl"},{"str":"بيهوازيها،","boundary":[0.7721507721178723,0.23285970783847984,0.833618388125399,0.24596350831353922],"dir":"rtl"},{"str":"تخمير","boundary":[0.7354592766036088,0.23295574035035632,0.767664896643258,0.24605954082541573],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.7048144446423171,0.23285970783847984,0.7309789621316488,0.24596350831353922],"dir":"rtl"},{"str":"ميدهند،","boundary":[0.6562279644501193,0.23285970783847984,0.700254422465643,0.24596350831353922],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6326400448573637,0.23285970783847984,0.6517420889755049,0.24596350831353922],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6171155791136052,0.23285970783847984,0.6282005110715367,0.24596350831353922],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5993741269782602,0.23285970783847984,0.6125240445885556,0.24596350831353922],"dir":"rtl"},{"str":"انرژي","boundary":[0.5604637914048588,0.23285970783847984,0.5950569352508317,0.24596350831353922],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5570363601021472,0.23285970783847984,0.5605027184234401,0.24596350831353922],"dir":"ltr"},{"str":"حاصل","boundary":[0.5146985932260341,0.23285970783847984,0.5528378030980141,0.24596350831353922],"dir":"rtl"},{"str":"بازآرايي","boundary":[0.7957368380430766,0.2518152042755344,0.8335664854339574,0.26491900475059377],"dir":"rtl"},{"str":"متابوليك","boundary":[0.7453356173179665,0.2518152042755344,0.7906021789254394,0.26491900475059377],"dir":"rtl"},{"str":"تركيبات","boundary":[0.6997724689022546,0.2518152042755344,0.7404697399952959,0.26491900475059377],"dir":"rtl"},{"str":"شيميايي","boundary":[0.6527986794798561,0.2518152042755344,0.6948380058801787,0.26491900475059377],"dir":"rtl"},{"str":"بوجود","boundary":[0.6189284659789658,0.2518152042755344,0.6480217781996572,0.26491900475059377],"dir":"rtl"},{"str":"آمده","boundary":[0.5923172146097241,0.2518152042755344,0.6140718569940525,0.26491900475059377],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5763905030072914,0.2518152042755344,0.5874754349652229,0.26491900475059377],"dir":"rtl"},{"str":"جريان","boundary":[0.5403033031148147,0.2518152042755344,0.5714171129666342,0.26491900475059377],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.5146985932260342,0.2518152042755344,0.5354300111219382,0.26491900475059377],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.8100508588757099,0.2709123064133016,0.833497899734552,0.284016106888361],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8070275270992239,0.2709123064133016,0.810167639931454,0.284016106888361],"dir":"ltr"},{"str":"طيف","boundary":[0.7773892366183932,0.2709123064133016,0.8028919947918417,0.284016106888361],"dir":"rtl"},{"str":"گسترده","boundary":[0.7350533234098318,0.2709123064133016,0.7725307739659287,0.284016106888361],"dir":"rtl"},{"str":"تركيبات","boundary":[0.6894901749941198,0.2709123064133016,0.730187446087161,0.284016106888361],"dir":"rtl"},{"str":"شيميايي","boundary":[0.6370721639729847,0.2709123064133016,0.684642834346964,0.284016106888361],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6243708339101508,0.2709123064133016,0.6322118476529686,0.284016106888361],"dir":"rtl"},{"str":"سوبستراهاي","boundary":[0.5511880389771848,0.2709123064133016,0.6197162746883506,0.284016106888361],"dir":"rtl"},{"str":"بالقوه","boundary":[0.5146967395584826,0.2709123064133016,0.5465853824468264,0.284016106888361],"dir":"rtl"},{"str":"رشد،","boundary":[0.8094428559188198,0.2898664916864607,0.8336258027956049,0.3029702921615201],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.7810168640166659,0.2898664916864607,0.8045955152716641,0.3029702921615201],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.7554140077954369,0.2898664916864607,0.7761454256913409,0.3029702921615201],"dir":"rtl"},{"str":"هوازي","boundary":[0.7177141171331607,0.2898664916864607,0.7507724242464969,0.3029702921615201],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.6999745186653673,0.2898664916864607,0.7132059976479284,0.3029702921615201],"dir":"rtl"},{"str":"بيهوازي","boundary":[0.6374725561641074,0.2898664916864607,0.6953607401296998,0.3029702921615201],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6340451248613956,0.2898664916864607,0.6375114831826887,0.3029702921615201],"dir":"ltr"},{"str":"منعكس","boundary":[0.584448395853634,0.2898664916864607,0.6293701752965289,0.3029702921615201],"dir":"rtl"},{"str":"كننده","boundary":[0.5467485051913578,0.2898664916864607,0.5796622262356775,0.3029702921615201],"dir":"rtl"},{"str":"تنوع","boundary":[0.514694885890931,0.2898664916864607,0.5421198973152783,0.3029702921615201],"dir":"rtl"},{"str":"پروكاريوتهايي","boundary":[0.7550149524545545,0.3088219881235153,0.8336684371492893,0.321926187648456],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7271845046537416,0.3088219881235153,0.7506315455125838,0.3219257885985747],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7092410027552839,0.3088219881235153,0.7229099472799975,0.3219257885985747],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6981523634622494,0.3088219881235153,0.7051036167803502,0.3219257885985747],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف","boundary":[0.6588397820301738,0.3088219881235153,0.6937702933705187,0.3219257885985747],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.6370666029703304,0.3088219881235153,0.6546022980074595,0.3219257885985747],"dir":"rtl"},{"str":"تطابق","boundary":[0.6023900440845402,0.3088219881235153,0.6328643386310945,0.3219257885985747],"dir":"rtl"},{"str":"يافتهاند","boundary":[0.5618757692617855,0.3088219881235153,0.598280463122879,0.321926187648456],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5588524374852996,0.3088223871733966,0.5619665989718087,0.321926187648456],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.51469,0.10756,0.83372,0.32193],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"شكل","boundary":[0.7842487001108833,0.7507073615647268,0.8098328478209738,0.7613900218972685],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7540086304223649,0.7507073615647268,0.7570763102718324,0.7613900218972685],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7570324862739828,0.7507073615647268,0.7651474817378449,0.7613900218972685],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7648951159571251,0.7507073615647268,0.7718313969960687,0.7613900218972685],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7719507796109002,0.7507073615647268,0.7800657750747623,0.7613900218972685],"dir":"ltr"},{"str":"مكانيسم","boundary":[0.7090512533181008,0.7507073615647268,0.7504498195625149,0.7613900218972685],"dir":"rtl"},{"str":"احتمالي","boundary":[0.6669152349719432,0.7507073615647268,0.7048411271798664,0.7613900218972685],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6487705886898962,0.7507073615647268,0.6627489328315582,0.7613900218972685],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.6169165869426432,0.7507073615647268,0.6447584261281545,0.7613900218972685],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5989744377541079,0.7507073615647268,0.612834910453278,0.7613900218972685],"dir":"rtl"},{"str":"پريونها","boundary":[0.5501847275965189,0.7507073615647268,0.5948308031988173,0.7613900218972685],"dir":"rtl"},{"str":"تكثير","boundary":[0.5147024010617922,0.7507073615647268,0.5462662577198346,0.7613900218972685],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.7951345720909915,0.764959143037411,0.8098685024024729,0.7756418033699526],"dir":"rtl"},{"str":"يابند","boundary":[0.7711432000268806,0.764959143037411,0.7945134802593997,0.7756418033699526],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7683203300964347,0.764959143037411,0.7711764458183528,0.7756418033699526],"dir":"ltr"},{"str":"پروتئين","boundary":[0.7286036986660394,0.7649278280878861,0.7641510056113705,0.7756104884204277],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.7088481426699369,0.7649278280878861,0.7281367464130907,0.7756104884204277],"dir":"rtl"},{"str":"طبيعي","boundary":[0.6749782370216052,0.7649278280878861,0.7045292121232483,0.7756104884204277],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6655016752797284,0.7649278280878861,0.6707001081280869,0.7756104884204277],"dir":"rtl"},{"str":"غيرطبيعي","boundary":[0.6148985583145726,0.7649278280878861,0.6612855044521352,0.7756104884204277],"dir":"rtl"},{"str":"پريون","boundary":[0.5778022997211114,0.7649278280878861,0.6107745689996975,0.7756104884204277],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.5626860428077011,0.7649278280878861,0.5773413921575213,0.7756104884204277],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5503881223077179,0.7649278280878861,0.5585152071502971,0.7756104884204277],"dir":"rtl"},{"str":"طريق","boundary":[0.5147032986794796,0.7649278280878861,0.5459588761802356,0.7756104884204277],"dir":"rtl"},{"str":"تفاوت","boundary":[0.7816282978394542,0.7791796095605701,0.8098177066630825,0.7898622698931117],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7659030384731694,0.7791796095605701,0.7778382776116393,0.7898622698931117],"dir":"rtl"},{"str":"ساختار","boundary":[0.7302182148449311,0.7791796095605701,0.7621689316219211,0.7898622698931117],"dir":"rtl"},{"str":"سوم","boundary":[0.7064278287019925,0.7791796095605701,0.726349613655455,0.7898622698931117],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئينهايشان","boundary":[0.6332477969826281,0.7791796095605701,0.7026619872316118,0.7898622698931117],"dir":"rtl"},{"str":"شناسايي","boundary":[0.5907082956217867,0.7791796095605701,0.6294305756526997,0.7898622698931117],"dir":"rtl"},{"str":"ميشوند","boundary":[0.5489757602903127,0.7791796095605701,0.5868729402237827,0.7898622698931117],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5463553874533784,0.7791796095605701,0.5490150507711432,0.7898622698931117],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5147,0.75071,0.80987,0.78986],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"","boundary":[0.8223513994825442,0.7478733586327198,0.8336398568596486,0.7585560189652614],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.82235,0.74787,0.83364,0.75856],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/389c37d6d24996a0/pages/50beb49506403ab8b356a17852406163.jpg","blurred":"/storage/books/389c37d6d24996a0/pages/b838d2db279eaf4c9c3dcd1666d34da0.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.16693,0.10733,0.16617,0.18647]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.3203521387050166,0.10904546559530884,0.3463029838043077,0.12086719956205469],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.30401538101878295,0.10904546559530884,0.30763759589731526,0.12086719956205469],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.3076509743456201,0.10904546559530884,0.3167483191929035,0.12086719956205469],"dir":"ltr"},{"str":"علم","boundary":[0.27942579303450826,0.10904546559530884,0.30035804771345054,0.12086719956205469],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروبشناسي","boundary":[0.19011461676354965,0.10904546559530884,0.27596913645374826,0.12086719956205469],"dir":"rtl"},{"str":"7","boundary":[0.1669298746681899,0.10733114608076014,0.17637960770807432,0.12157449524940622],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.18022961577231955,0.10904546559530884,0.1866613047948658,0.12086719956205469],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16693,0.10733,0.3463,0.12157],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"در","boundary":[0.474985667585095,0.3505800498812352,0.4860705995430265,0.3636838503562946],"dir":"rtl"},{"str":"ساير","boundary":[0.4481723664527405,0.3505800498812352,0.4704367674137297,0.3636838503562946],"dir":"rtl"},{"str":"پروكاريوتها","boundary":[0.37962559406605995,0.3505800498812352,0.44392376042471726,0.3636838503562946],"dir":"rtl"},{"str":"يافت","boundary":[0.3505934528745677,0.3505800498812352,0.3754103540539636,0.3636838503562946],"dir":"rtl"},{"str":"نشده","boundary":[0.3213611155875142,0.3505800498812352,0.34632631017102955,0.3636838503562946],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3114847748731565,0.3505800498812352,0.3172311442827866,0.3636838503562946],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.29938774043