s:230763:"s:474:"ଘ ฬم آن ଒ جان را ༜ࢁ ඟ ت آ ड़ و ࣾ ت چ ඟ اغ دل ৗ ଘ ور جان ୀ ا ່ ඼و ࣾ ت ميكروبشناسي پزشكي جاوتز 2016 مترجمين : ) باكتريشناسي ( دكتر مهدي روحاني عضو هيئت علمي انستيتو پاستور ايران دكتر محمد مهدي اميري عضو هيئت علمي پژوهشگاه ابنسينا مهناز طرفه كارشناس ارشد ژنتيك انساني";s:4050:"عنوان و نام پديدآور : ميكروبشناسي پزشكي ) جاوتز ] /( 2016 ويراستاران كارن . سي كارول ]... و ديگران [[ ؛ مترجمين مهدي روحاني، محمدمهدي اميري، مهناز طرفه . مشخصات نشر : تهران : آثارسبحان ، ياررس . 1395 مشخصات ظ اهري : ج :. مصور ) بخشي رنگي ، ( جدول، نمودار . شابك 978-600-6531-92-2 : ؛ 978 - 600-6531-94-6 وضعيت فهرستنويسي : فيپا يادداشت : عنوان اصلي . Adelberg's medical microbio logy,27th ed,2015 & Jawet z , Melnick , : يادداشت : كتاب حاضرنخستينبار با عنوان " ميكروبيولوژي پزشك " منتشر شده و جاوتز بهعنوان مولف ذكر شده است . يادداشت : نمايه . مندرجات : ج . 1 . ب اكتريشناسي - . عنوان ديگر : ميكروبيولوژي پزشكي . موضوع : ميكربشناسي پزشكي موضوع : ميكربشناسي تشخيصي شناسه افزوده : كارول، كارن سي . Carroll, Karen C . شناسه افزوده : روحاني، مهدي، ، - 1358 مترجم شناسه افزوده : اميري، محمدمهدي، ، - 1359 مترجم شناسه افزوده : طرفه، مهناز، مترجم شناسه افزوده : جاوتز، ارنست، - 1916 م . ميكروبيولوژي پزشكي ردهبندي كنگره 96 1395 : م 2 ج QR46 / ردهبندي ديويي 616 / 9201 : شماره كتابشناسي ملي 4198326 : نام كتاب : ميكروبشناسي پزشكي جاوتز ) جلد 1 باكتريشناسي ( ترجمه و تأليف : روحاني، اميري ، طرفه ناشر ( : انتشارات آثارسبحان ) با همكاري انتشارات ياررس صفحهآرايي : محمد ايم اني نوبت و سال چاپ : اول 1395 / تيراژ 500 : نسخه چاپ : سبحان قيمت 23500 : تومان شابك جلد اول 978 - 600 - 6531 - 92 - 2 : شابك دوره 978 - 600 - 6531 - 94 - 6 : مركز پخش : انتشارات آثارسبحان و ياررس www . asaresobhan.com تهران : ميدان انقلاب ، خيابان انقلاب ، نرسيده به خيابان 12 فروردين mail:Info@asaresobhan.com ، ساختمان وليعصر ) عج ( پلاك ،1314 طبقه دوم asaresobhan2000@yahoo.com تلفن 66493796 - 66971040 – 66971112 : خواننده گرامي سلام از اينكه به جاي كپيبرداري از اين كتاب، آن را خر يداري نمو دهايد و باعث ضرر و زيان نويسنده كتاب و انتشارات مربوطه نشدهايد، از شما سپاسگزاريم . لطفا پيغام ما را به كساني كه از كتاب كپيبرداري ميكنند برسانيد : كپيبرداري از كتابي كه با زحمت فراوان تهيه شده و با هزينه زياد به چاپ رسيده است، موجب ضرر و زيان نويسنده و انتشارات مربوطه ميشود . همچنين ، دريافت هزينه كتاب حق شرعي و قانوني ن ويسنده كتاب و انتشارات آن ميباشد نه حق فردي كه يك دستگاه چاپ و تكثير خريده است و اكنون از طريق آن سود ميبرد . و در ضمن ، با كپي كردن كتاب باعث ميشوند ناشر و مولف زيان ببينند و حتي باعث ورشكستگي شود . در نتيجه ديگر كتابي ترجمه، تاليف و توليد نخواهد شد ! اميدوارم موفق باشيد انتشارات آثارسبحان فروشگاه تهران : ميدان انقلاب، خيابان انقلاب، روبروي دبيرخانه دانشگاه تهران، تمامي حقوق مادي و معنوي اين اثر براي ناشر محفوظ پاساژ كتابسراي انديشه، كتابفروشي آثارسبحان ميباشد . تلفن 66418192 :";s:4559:"مقدمه مترجمين ميكروبشناسي علمي است كه در آن ارگانيسمهايي مورد بررسي قرار ميگيرند كه قابل مشاهده با چشم غيرمسلح نميباشند و اين موجودات بخش بزرگي از بيوسفر را تشكيل دادهاند . آنچه مسلم است بخش بزرگي از اين ارگانيسمها هنوز براي ما ناشناخته هستند و شناخت دنياي بزرگ آنها نيازمند دانش كاملي در مورد ساختار، متابوليسم، فيزيولوژي و از سوي ديگر ابداع روشهاي نوين در شناسايي آنها ميباشد . در اين كتاب ارگانيسمهاي بيماريزا مورد بحث قرار گرفتهاند كه بيشك تنها بخش ك وچكي از اين دنياي بزرگ را تشكيل دادهاند . با تحقيقات گستردهاي كه در زمينه ميكروبشناسي در نقاط مختلف در حال انجام است و با انتشار مقالات مختلف، دانش ما در مورد اين بخش از بيوسفر بهصورت روز افزون در حال افزايش است و هر روز بر شناخت ما از اين موجودات افزوده ميشود . ويراست بيست و هفتم كتاب ميكروبشناسي پزشكي جاوتز همچنان به اهداف اولين چاپ كتاب در سال 1954 وفادار است كه براي تامين يك منبع مختصر، صحيح و به روز براي جنبههايي از علم ميكروبشناسي كه در عفونتهاي ب اليني و شيمي - درماني داراي اهميت ميباشند، منتشر گرديد . تمامي فصول از جهات مختلف مورد بازبيني قرار گرفتهاند تا دانش ما در مورد مكانيسمهاي مولكولي، پيشرفتها در زمينه شناخت بيماريزايي ارگانيسمها و كشف پاتوژنهاي جديد را ارتقاء دهند . فصول 47 و 48 نيز براي ارائه جديدترين مطالب در زمنيه شناخت و درمان عفونتهاي باليني مورد بازبيني قرار گرفتهاند . اين كتاب مشتمل بر بيش از 650 سوآل مروري با فرمت ،USMLE بيش از 300 شكل و جدول، بيش از 23 مطالعه موردي كه به درك شما نسبت به شناسايي و درمان بيماريهاي عفوني كمك خواهد كرد ، بررسي آخرين روشهاي شناس ايي و درمان عفونتها و در نهايت خلاصه و مفاهيم فصل ميباشد كه يك مجموعه كامل براي خوانندگان و دانشجويان علوم مرتبط ايجاد نموده است . از آنجا كه علم ميكروبشناسي شامل بررسي باكتريها، ويروسها، قارچهاي تكسلولي و پروتوزوآها ميباشد، در ترجمه ويراست جديد، كتاب را در دو جلد مجزا به چاپ رساندهايم تا براي استفاده مناسبتر باشد . فصول مرتبط با باكتريشناسي در جلد اول و ساير فصول كتاب در جلد دوم قرار گرفتهاند . اميدوارم اين ويراست جديد از كتاب با توجه به تغييراتي كه داشته است براي دانشجويان مختلف مفيد باشد . همانگونه كه در چاپهاي پيشين نيز كتاب بدون اشكال نبود ، با تمام تلاشهايي كه صورت گرفته است تا تمامي اشكالات در چاپهاي قبلي مورد بازبيني و اصلاح قرار گيرند ، در اين ويراست نيز نيازمند همكاري خوانندگان و دانشجويان گرامي براي ارتقاء كتاب هستم . لذا مزيد امتنان است در صورت مشاهده اشكال در كتاب ، موارد را از طريق آدرس پست الكترونيك اينجانب ( kia.rohani@gmail.com ) با بنده در ميان گذاريد . در پايان از زحمات و همكاريهاي دوستانه مدير موسسه انتشاراتي آثار سبحان و همچنين آقاي محمد ايم اني كه زحمت صفحهبندي و تغييرات مختلف كتاب در روند بازنگري را متحمل شدند، سپاسگزاري مينمايم . با تشكر य़ ھدی روحا ਩ ی زمستان 1394";s:7375:"فصل : 5 كشت ميكروارگانيسمها 81 نيازمنديهاي رشد 81 .......................................................................... منابع انرژي متابوليك 81 ..................................................................... تغذيه 82 ............................................................................................... فاكتورهاي محيطي كه رشد را تحت تاثير قرار ميدهند 84 ............... روشهاي كشت 88 ............................................................................. خلاصه فصل 92 .................................................................................. فصل : 6 فيزيولوژي ميكروارگانيسمها 95 نقش متابوليسم در بيوسنتز و رشد 95 .................................................. متابوليتهاي كانوني و تبديلات بينابيني آنها 95 ................................ مسيرهاي جذبي 101 ............................................................................ مسيرهاي بيوسنتزي 106 ..................................................................... تنظيم مسيرهاي متابوليسم 117 .......................................................... خلاصه فصل 120 ................................................................................ فصل : 7 ژنتيك ميكروبي 122 نوكلئيك اسيدها و سازماندهي آنها در ژنوم پروكاريوتي ، يوكاريوتي و ويروسي 122 ......................................................................................... همانندسازي 128 .................................................................................. انتقال 129 ................................................................................. DNA جهش و بازآرايي ژني 134 .................................................................... بيان ژن 135 ......................................................................................... تنظيم بيان ژن در پروكاريوتها 136 ................................................... تعيين ويژگي DNA كلون شده 143 ................................................... ارزيابي DNA كلونشده : پروبهاي هيبريداسيون 146 ...................... دستكاري DNA كلون شده 147 ......................................................... بخش : 3 باكتريولوژي 149 فصل : 9 پاتوژنز عفونتهاي باكتريايي 150 واژهنامه 150 ......................................................................................... شناسايي باكتري كه بيماري ايجاد ميكند 151 ................................... انتقال عفونت 152 ................................................................................ فرايند عفونت 152 ................................................................................ ژنوميكس و بيماريزايي باكتريايي 153 ................................................. تنظيم فاكتورهاي ويرولانس باكتريايي 154 ........................................ فاكتورهاي ويرولانس باكتريايي 155 ................................................... خلاصه فصل 167 ................................................................................ فصل : 10 فلور ميكروبي طبيعي انسان 171 پروژه ميكروبيوم انساني 171 ................................................................ ॥඼ෙव ت ॡ طا ॻ ࢋ بخش : 1 كليات باكتريشناسي 1 فصل : 1 علم م يكروبشناسي 2 اصول بيولوژيك توسط ميكروبشناسي به اثبات رسيده است 2 .......... ويروسها 3 ........................................................................................... پريونها 4 .............................................................................................. پروكاريوتها 5 ...................................................................................... پروتيستها 9 ......................................................................................... خلاصه فصل 12 .................................................................................. فصل : 2 ساختمان سلول 14 روشهاي وابسته به نور 14 .................................................................. ساختار سلولي يوكاريوتي 17 ................................................................ ساختار سلول پروكاريوتي 20 ................................................................ رنگآميزي 46 ...................................................................................... تغييرات مورفولوژيك طي رشد 48 ....................................................... خلاصه فصل 48 .................................................................................. فصل : 3 طبقهبندي باكتريها 51 تاكسونومي - واژهنامه ميكروبشناسي پزشكي 51 .............................. معيارهايي براي شناسايي باكتريها 52 ............................................... سيستمهاي طبقهبندي 54 ................................................................... شرحي بر گروهها و طبقههاي اصلي ب اكتريها 58 .............................. روشهاي بدون استفاده از كشت براي شناسايي ميكروارگانيسمهاي بيماريزا 63 ............................................................................................ اهداف فصل 63 .................................................................................... فصل : 4 رشد، بقا و مرگ ميكروارگانيسمها 65 بقاي ميكروارگانيسمها در محيط طبيعي 65 ........................................ مفهوم رشد 65 ...................................................................................... رشد تصاعدي 66 .................................................................................. منحني رشد 67 ..................................................................................... حفظ سلولها در مرحله لگاريتمي 69 .................................................. مفهوم و اندازهگيري مرگ 70 .............................................................. كنترل محيطي رشد ميكروبي 71 ......................................................... استراتژيهاي كنترل باكتريها در سطح محيطي 71 ......................... نحوه اثرگذاري 72 ................................................................................ فعاليت خاص برخي بيوسيدها 74 ......................................................... ارتباط غلظت بيوسيد و زمان در قدرت كشندگي ضدميكروبي 77 ...... خلاصه 77 ............................................................................................ اهداف فصل 78 ....................................................................................";s:8450:"انتروكوكها 244 .................................................................................. ساير كوكسيهاي گرممثبت ك اتالاز منفي 247 .................................... فصل : 15 باسيلهاي گرم منفي رودهاي 251 طبقهبندي 251 ..................................................................................... بيماريهاي ايجاد شده بهوسيله انتروباكتري اسهها به جز سالمونلا و شيگلا 255 ........................................................................................... شيگلا 261 ........................................................................................... سالمونلا 263 ........................................................................................ فصل : 16 سودوموناسها و آسينتوباكترها 271 گروه سودوموناد 271 ............................................................................ سودوموناس آئروژينوزا 271 .................................................................. بورخولدريا سودومالئي 274 ................................................................... كمپلكس بورخولدريا سپاسيا 275 ......................................................... استنوتروفوموناس مالتوفي لا 276 ........................................................... خلاصه فصل 277 ................................................................................ فصل : 17 ويبريو، كمپيلوباكتر و هليكوباكتر 280 ويبريوها 280 ........................................................................................ ويبريو كلرا 280 .................................................................................... ويبريو پاراهموليتيكوس و ويبريو وولنيفيكوس 284 ............................. كمپيلوباكتر 285 .................................................................................... كمپيلوباكتر ژژوني 285 ......................................................................... هليكوباكتر پيلوري 286 ........................................................................ فصل : 18 هموفيلوس، بوردتلا، بروسلا و فرانسيسلا 291 گونههاي هموفيلوس 291 .................................................................... هموفيلوس آنفلوانزا 291 ....................................................................... هموفيلوس اجيپتيكوس 295 ................................................................ اگريگاتيباكترآفروفيلوس 295 ................................................................ هموفيلوس دوكرهاي 295 ..................................................................... ساير گونههاي هموفيلوس 295 ............................................................ بوردتلا 296 .......................................................................................... بوردتلا پرتوسيس 296 ......................................................................... بوردتلا پاراپرتوسيس 299 ..................................................................... بوردتلا برونشيسپتيكا 299 .................................................................... بروسلا 299 ........................................................................................... فرانسيسلا تولارنسيس و تولارمي 303 ................................................ فصل : 19 يرسينيا و پاستورلا 308 يرسينيا پستيس و طاعون 308 ............................................................. يرسينيا انتروكوليتيكا 310 ..................................................................... پاستورلا مالتوسيدا 312 ......................................................................... فصل : 20 نايسريا 315 نايسريا گونهرهآ 316 .............................................................................. نقش ميكروبيوتاي ساكن 171 .............................................................. فلور طبيعي پوست 173 ........................................................................ فلور طبيعي دهان و دستگاه تنفسي فوقاني 174 .................................. فلور طبيعي دستگاه گوارشي 177 ......................................................... فلور طبيعي پيشابراه 180 ...................................................................... فلور طبيعي واژن 180 ........................................................................... فلور طبيعي ملتحمه چشم 181 ............................................................. خلاصه فصل 181 ................................................................................ فصل : 11 باسيلهاي گرم مثبت اسپوردار : گونههاي ب اسيلوس و كلستريديوم 184 گونههاي باسيلوس 184 ....................................................................... باسيلوس آنتراسيس 185 ...................................................................... باسيلوس سرئوس 188 ......................................................................... گونههاي كلستريديوم 189 ................................................................... كلستريديوم بوتولينوم 190 .................................................................... كلستريديوم تتاني 192 .......................................................................... كلستريديومهايي كه عفونتهاي تهاجمي ايجاد ميكنند 193 ............ كلستريديوم ديفيسيل و بيماري اسهالي 195 ....................................... فصل : 12 باسيلهاي گرم مثبت هوازي بدون اسپور : كورينه باكتريوم، ليستريا، اريزيپلوتريكس ، نوكارديا و پاتوژنهاي وابسته 199 كورينه باكتريوم ديفتريه 201 ............................................................... ليستريا مونوسيتوژنز 206 ...................................................................... اريزيپلوتريكس روزيوپاتيه 208 ............................................................. كمپلكس اكتينومايستهاي هوازي 209 .............................................. نوكارديوزيس 210 ................................................................................ اكتينوميستوما 211 ................................................................................ فصل : 13 استافيلوكوكها 214 خلاصه فصل 225 ................................................................................ فصل : 14 استرپتوكوك ، انتروكوك و جنسهاي وابسته 228 مقدمه 228 ............................................................................................ طبقهبندي استرپتوكوكها 228 ............................................................ استرپتوكوك پيوژنز 229 ....................................................................... استرپتوكوك آگالاكتيه 237 .................................................................. استرپتوكوكهاي گروه C و 237 ..................................................... G استرپتوكوكهاي گروه 238 ............................................................. D استرپتوكوكهاي گروه آنژينوزوس 238 ............................................... استرپتوكوكهاي گروههاي H ،G ،F ،E و 238 ........................ K-U استرپتوكوكهاي ويريدنس 239 .......................................................... استرپتوكوكهاي متغير از نظر تغذيهاي 240 ....................................... پپتوا سترپتوكوكها و جنسهاي وابسته 240 ........................................ استرپتوكوك پنومونيه 240 ...................................................................";s:8682:"كلاميديا تراكوماتيس و پنوموني نوزادي 407 ...................................... لنفوگرانولوم ونروم 408 ......................................................................... كلاميديا پنومونيه و عفونتهاي تنفسي 409 ....................................... كلاميديا پسيتاسي و پسيتاكوز 411 ...................................................... خلاصه فصل 412 ................................................................................ فصل : 28 شيميدرماني ضدميكروبي 416 سميت انتخابي 416 .............................................................................. مهار سنتز ديواره سلولي 416 ................................................................ مهار يا تغيير عملكرد غشاء سلولي 418 ................................................ مهار سنتزهاي پروتئين 419 ................................................................ مهار سنتز اسيد نوكلئيك 421 .............................................................. مقاومت به داروهاي ضد ميكروبي 422 ............................................... منشاء مقاومت دارويي 423 ................................................................... مقاومت متقاطع 424 ............................................................................. محدودسازي مقاومت دارويي 424 ....................................................... اثرات باليني مقاومت دارويي 424 ......................................................... فاكتورهاي تأثيرگذار بر فعاليت ضد ميكروبي 426 ............................... اندازهگيري فعاليت ضد ميكروبي 427 .................................................. فعاليت in vivo عوامل ضد ميكروبي 428 .......................................... روابط پاتوژن - دارو 428 ....................................................................... روابط پاتوژن - ميزبان 429 ................................................................ انتخاب آنتيبيوتيكها 430 ................................................................... خطرات استفاده ناصحيح 431 ............................................................... داروهاي ضد ميكروبي كه به صورت تركيبي استفاده شدهاند 431 ...... پيشگيري دارويي ضد ميكروبي 433 .................................................... پنيسيلينها 435 .................................................................................. سفالوسپورينها 443 ............................................................................. ساير داروهاي بتالاكتا م 445 ................................................................ تتراسيكلينها 446 ................................................................................ كليندامايسين و لينكومايسين 449 ........................................................ گليكوپپتيده ا، ليپوپپتيدها و ليپوگليكوپپتيدها 449 ................................ داپتومايسين 450 .................................................................................. تلاوانسين، دالباوانسين و اوريتاوانسين 450 ......................................... استرپتوگرامينها 450 ........................................................................... اگزازوليدينونها 451 ............................................................................. باسيتراسين 451 .................................................................................... پليميكسينها 451 ............................................................................... آمينوگليكوزيدها 451 ............................................................................ كينولونها 454 ..................................................................................... ساير داروها با مصارف اختصاصي 456 ................................................. داروهايي كه اساسا براي درمان عفونتهاي مايكوباكتريايي به كار ميروند 457 .......................................................................................... نايسريا مننژيتيديس 322 ...................................................................... ساير نايسرياها 325 ............................................................................... خلاصه فصل 325 ................................................................................ فصل : 21 عفونتهاي ناشي از باكتريهاي بيهوازي 328 فيزيولوژي و شرايط رشد بيهوازيها 328 .......................................... باكتريهاي بيهوازي دخيل در عفونتهاي انساني 329 .................... باكتريهايي كه موجب ايجاد واژينوز ميشوند 330 ............................ پاتوژنز عفونتهاي بيهوازي 333 ....................................................... ماهيت چند ميكروبي بودن عفونتهاي بيهوازي 334 ....................... تشخيص عفونتهاي بيهوازي 334 ................................................... درمان عفونتهاي بيهوازي 335 ........................................................ خلاصه فصل 335 ................................................................................ فصل : 22 لژيونلا، بارتونلا و پاتوژنهاي باكتريايي غيرمعمولي 337 لژيونلا پنوموفيلا و ساير لژونلاها 337 ................................................. بارتونلا 341 .......................................................................................... استرپتوباسيلوس مونيليفورميس 344 .................................................... فصل : 23 مايكوباكتريا 348 مايكوباكتريوم توبركلوزيس 348 ........................................................... ساير مايكوباكتريومها 360 .................................................................... مايكوباكتريوم لپره 362 ........................................................................ فصل : 24 اسپيروكتها و ساير ميكروارگانيسمهاي مارپيچي 366 تروپونما پاليدوم و سيفليس 366 ........................................................... گونههاي بورليا و تب راجعه 371 .......................................................... بورليا بورگدوفري و بيماري لايم 373 .................................................. فصل : 25 مايكوپلاسماها و باكتريهاي داراي ديواره سلولي ن اقص 381 مايكوپلاسماها 381 .............................................................................. مايكوپلاسما پنومونيه و پنومونيهاي غيرتيپيك 384 .......................... مايكوپلاسما هومينيس 385 ................................................................ اورهآپلاسما اورهآليتيكوم 386 ............................................................... مايكوپلاسما جنيتاليوم 386 .................................................................. خلاصه فصل 386 ................................................................................ فصل : 26 ريكتزيا و جنسهاي مرتبط 388 خصوصيات عمومي 388 ....................................................................... ريكتزيا و اورنيتيا 388 ........................................................................... ارليشيا و آناپلاسما 394 ......................................................................... مرور مفاهيم 397 .................................................................................. فصل : 27 كلاميدياها 400 تراخم 404 ............................................................................................. عفونتهاي تناسلي و كونژونكتيويت انكلوز يوني ناشي از كلاميديا تراكوماتيس 405 ...................................................................................";s:55:"ࡑ ম ش کൎیات با න඿ ری ত نا ਉ ی";s:5670:"/ 2 ميكروبيولوژي جاوتز علم میکروب شناسی فصل : 1 علم ميكروبشناسي شده است، در قسمتهاي ديگر زيستشناسي ديده نميشود . از مقدمه لحاظ شكل و عملكرد، خصوصيات بيوشيميايي يا مكانيسمهاي ميكروبشناسي مطالعه ميكروارگانيسمها است كه گروهي بزرگ ژنتيكي، بررسي ميكروارگانيسم ها ما را به محدوده دانش و متنوع از ارگانيسمهاي ميكروسكپي بوده و بصورت تكسلولي زيستشناسي ميرساند . بنابراين، نياز به قوه ابتكار ) يك تست يا دسته هاي سلولي مشاهده ميشوند . اين علم ويروسها را نيز با شايستگي يك فرضيه علمي ( را ميتوان بهطور كامل در در بر ميگيرد، كه موجوداتي ميكروسكوپي هستند ، ولي س لول ميكروب شناسي مشاهده نمود . يك فرضيه مفيد، بايد پايهاي نميباشند . ميكروارگانيسمها تأثير گستردهاي روي حيات و براي تعميم دهي فراهم كند و تنوع ميكروبي، مي داني فراهم ساختار فيزيكي و شيميايي سياره ما دارند . ميكروارگانيسمها ميكند كه اين فرآيند همواره وجود داشته باشد . مسئول چرخه عناصر ضروري شيميايي حيات ) شامل كربن، پيشگويي رشد كاربردي دانش، محصولي است كه بوسيله نيتروژن، سولفور، هيدروژن و اكسيژن ( مي باشند . بيشتر فتوسنتز تركيبي از اصول نظري و عملي ايجاد ميشود . بيوشيمي، توسط ميكروارگانيسم ها انجام مي شود تا گياهان سبز . به علاوه زيست شناسي مولكولي و ژنتيك، ابزاري فراهم مي كنند كه تعداد باكتريها در اقيانوسها 100 ميليون برابر بيشتر × 1028 ) براي بررسي ميكروارگانيسم ها مورد نياز است . در عوض، ( 13 و به تعداد س تارگان موجود در جه ان ميباشند . نسبت ميكروب شناسي، اين علوم منظم و قالب بندي شده را گسترش عفونتهاي ويروسي در اقيانوسها حدود 1 × 1023 عفونت در مي دهد . يك زيست شناس ممكن است چنين تع املي را ثانيه است و اين عفونتها روزانه 20 تا 40 درصد از كل همياري 1 توصيف كند . يعني تمام اجزاي مرتبط، سود ميبرند . سلول هاي باكتريايي را از بين ميبرند . تخمين زده شده است كه 30 گلسنگها مث الي از همي اري ميكروبي محسوب ميشوند . 5 × 10 سلول ميكروبي روي زمين وجود دارد و به استثناي گلسنگها متشكل از قارچ و هميارهاي فتوتروف چه جلبك سلولز اين سلولها حدود 90 درصد از توده زيستي كل بيوسفر را ) يك يوكاريوت ( يا سيانوباكتر ) يك پروكاريوت ( ميباشند ) شكل تشكيل ميدهند . انسانها نيز يك ارتباط نزديك با .( 1 - 1 عوامل فتوتروف، توليدكنندگان اصلي هستند ، در حالي كه ميكروارگانيسم ها دارند . بيش از 90 درصد سلولها در بدن ما قارچها اتصال و حفاظت از عناصر لازم براي فتوتروف را فراهم ميكروبها هستند . باكتريهاي موجود در روده انسان به صورت مي كنند . همياري در زيستشناسي، همزيستي ) يك ارتباط متوسط 1 كيلوگرم وزن دارند و يك انسان بالغ مقداري از وزن مداوم بين ارگانيسم هاي مختلف ( ناميده مي شود . اگر تعامل به خود را در باكتريهاي مدفوع به صورت سالانه دفع مينمايد . گونه اي باشد كه يك جزء نفع ببرد، ارتباط تحت عنوان رابطه تعداد ژن هايي كه در اين فلور روده وجود دارد از شمارش خارج انگلي (parasitism) توصيف ميشود . در اين رابطه ميزب ان است و 150 برابر بيشتر از ژنهاي موجود در ژنوم ما ميباشد و فراهم كننده فايده براي انگل است . جداس ازي و تعيين حتي حدود 8 درصد از DNA در ژنوم ما از ژنوم ويروسي مشتق خصوصيات انگل، براي مثال باكتري بيماريزا يا ويروس، اغلب شده است . نيازمند تقليد مؤثر از شرايط محيطي رشد فراهم شده در س لول اصول بيولوژيك توسط ميكروب شناسي ميزبان ، در آزمايشگاه ميباشد . گاهي اوقات اين نياز يك مشكل اساسي براي محقق به حساب ميآيد . به اثبات رسيده است اصطلاحات » همياري » ، « همزيستي « و » رابطه انگلي « تنوع زيستي كه تاكنون در ميكروارگانيسم ها، موجوداتي كه مربوط به علم اكولوژي هستند و اصول زيستشناسي محيطي بهطور مستقيم و با چشم غيرمسلح ديده نميشوند، نش ان داده 1 mutualism";s:6642:"فصل : 1 علم ميكروبشناسي 3 / كه برخي اوقات خود كپسيد هم توسط پوششي از ليپيد، پروتئين و كربوهيدرات احاطه شده است . پروتئينها ) بيشتر گليكوپروتئينها ( در كپسيد برهمكنش اختصاصي ويروس با سلول ميزب ان را تعيين مي كنند . كپسيد از اسيد نوكلئي ك محافظت مي كند و اتصال و نفوذ ويروس را به س لول ميزب ان تسهيل مينمايد . درون سلول، نوكلئيك اسيد ويروسي، ماشين آنزيمي ميزبان را براي عملكردهاي مرتبط با تكثير ويروس هدايت ميكند . در برخي موارد، اطلاعات ژنتيكي ويروس مي تواند بصورت DNA درون كروموزوم ميزبان الحاق شود . در موارد ديگري اطلاعات ژنتيكي ويروس مي تواند بعنوان پايهاي براي توليد سلول و آزادسازي كپيهاي ويروسي عمل نمايد . اين فرايندها براي تكثير اسيد نوكلئيك ويروسي و توليد پروتئينهاي اختصصاي ويروس مورد نياز ميباشد . كامل شدن ويروس ) بلوغ ( شامل تجمع اسيدهاي نوكلئيك سنتز شده جديد و زيرواحدهاي پروتئيني به صورت ذرات ويروسي بالغ ميباشد كه پس از آن به محيط خارج س لول آزاد ميشوند . برخي ويروس هاي بسيار كوچك براي تكثير، نيازمند همك اري س اير ويروس ها در سلول ميزبان ميباشند . عامل دلتا كه بعنوان ويروس هپاتيت D نيز شناخته ميشود، براي كد كردن حتي يك پروتئين منفرد كپسيد نيز بسيار كوچك ميباشد و براي انتقال نيازمند همكاري ويروس هپاتيت B است . ويروسها، طيف گستردهاي از ميزب انهاي گياهي و ج انوري ) ازجمله : پروتيستها، قارچها و باكتريها ، ( را آلوده ميكنند . اگرچه، اكثر ويروسها قادر به آلوده كردن انواع خاصي از سلولها ) فقط از يك گونه ميزباني ( ميباشند . برخي ويروسها بزرگ و پيچيده هستند . براي مثال، ميمي ويروس، كه يك ويروس DNA دار است كه آكانتامبا ) يك آميب آزادزي در خاك ( را آلوده مينمايد، اندازهاي حدود 400 تا 500 نانومتر دارد و ژنومي دارد كه 979 پروتئين را كد مينمايد . اين پروتئين ها شامل چهار آمينواسيل tRNA سنتتاز اوليه كه اغلب در خارج از ارگانيسمهاي سلولي يافت ميشود و آنزيمهايي براي بيوسنتز پليساكاريدها ميباشد . برخي ويروسهاي بزرگتر دريايي نيز اخيرا شناسايي شدهاند ) مگاويروس .( ژنوم اين ويروس 1259197 ) جفت باز 1120 ( پروتئين بالقوه كد مينمايد و اين مقدار به اندازه برخي باكتريها است ) جدول .( 1 - 7 بخاطر اندازه بزرگ ، اين ويروسها در رنگ ميباشند كه در ميكروبشناسي دخيل هستند . ميكروارگانيسمها محصولات تكامل مي باشند ، فرآيند زيستي » انتخاب طبيعي « روي رده هاي گستردهاي از ارگانيسم هاي متنوع ژنتيكي، عمل ميكند . در نظر داشتن پيچيدگي تاريخ طبيعت ، قبل از تعميم دادن آن در مورد ميكروارگانيسمها كه بزرگترين زيرگروه هتروژن از تمامي موجودات زنده هستند ، مفيد است . شاخه اصلي زيستشناسي ، يوكاريوت ها ) ارگانيسم هايي كه شامل هسته محصور شده توسط غشا ميباشند ( را از پروكاريوتها ) ارگانيسمه ايي كه DNA بهطور فيزيكي از سيتوپلاسم جدا نميباشد ( جدا مينمايد . همانطور كه در ذيل و فصل 2 توصيف شده است، تقسيمبندي بيشتري بين يوكاريوتها و پروكاريوتها ميتواند انجام گيرد . براي مثال يوكاريوتها توسط اندازه نسبتا بزرگشان و حضور اندامكهاي تخصص يافته متصل به غشاء مانند ميتوكندري، تشخيص داده ميشوند . همان طور كه بهطور مفصل در زير بحث شده است، ميكروارگانيسمهاي يوكاريوتي، يا ) يوكاريا از ديدگاه فيلوژنتيكي ( توسط ساختار سلولي متمايز و تاريخ فيلوژنتيكيشان، دستهبندي مي شوند . در بين گروه هاي ميكروارگانيسم هاي يوكاريوت ، جلبكها ،(algae) تكياختهها ،(protozoa) قارچها (Fungi) و كپكها (slim modls) قرار دارند . ويروسها خصوصيات منحصر بفرد ويروسها، آنها را از موجودات زنده جدا ميكند . ويروس ها فاقد بسياري از ويژگيهاي س لولي ، ازجمله توانايي تكثير ميباشند . ويروس تنها زم اني ويژگي كليدي سيستم زنده يعني تكثير را بدست ميآورد كه يك سلول را آلوده مي كند . ويروس ها تمامي سلولها ، ازجمله س لولهاي ميكروبي را آلوده مي كنند . اخيرا ويروس هايي كه ويروفاژ ناميده ميشوند شناخته شدهاند كه ميتوانند ساير ويروس ها را آلوده نمايند . برهمكنشهاي ويروس - ميزب ان، گرايش به عملكرد بسيار اختصاصي دارند . طيف بيولوژيك ويروسها، تنوع بالقوه سلولهاي ميزبان را منعكس مينمايد . تنوع بيشتر ويروسها توسط مسيرهاي گسترده تكثير و بقا نشان داده شده است . يك ذره ويروسي معمولا كوچك است ) مثلا آدنوويروسها 90 نانومتر طول دارند ( و شامل : اسيد نوكلئي ك DNA ) يا ( RNA احاطه شده توسط پوشش پروتئيني يا كپسيد ميباشد";s:5503:"پريونها يكي از كشفهاي برجسته در سه دههي گذشته ، منجر به شناسايي ويژگيهاي مولكولي و ژنتيكي عوامل قابل انتقالي شد كه سبب بيم اري اسكراپي ،1 بيم اري تحليل برنده سيستم عصبي مركزي گوسفند ، مي شوند . مطالعات مشخص نموده كه پروتئين اختصاصي اسكراپي در مغز گوسفند آلوده به اسكراپي ، قادر به توليد علايم اسكراپي در گوسفندان غيرآلوده ، ميباشد ) شكل .( 2 - 1 تلاش جهت تشخيص اجزاي بيشتر، مانند اسيد نوكلئيك ، ناموفق بوده است . براي تمايز اين عوامل از ويروسها و ويروئيدها، اصطلاح پريون معرفي شد تا به ماهيت پروتئيني و عفوني آنها تأكيد شود . شكل سلولي پروتئين پريون (PrPc ) توسط DNA كروموزومي ميزبان كد ميشود PrPc . يك سيالوگليكوپروتئين با وزن مولكولي 33000 – 35000 و ساختارهاي ثانويه با مارپيچ آلفاي فراوان ميباشد كه به پروتئازها حساس بوده و در دترجنتها محلول است PrPc . روي سطح نورونها بيان ميشود و از طريق يك گليكوزيل فسفاتيديل اينوزيتول به مغزهاي آلوده و غيرآلوده، متصل ميشود . وقوع يك تغيير ساختاري در پروتئين پريون، آن را از شكل طبيعي يا سلولي خود يعني PrPc به ساختار ايجاد كننده بيماري يعني PrPSc تغيير ميدهد ) شكل .( 3 - 1 هنگامي كه PrPSc در يك فرد حضور يابد ) بر اثر يك تغيير ساختاري خودبخودي يا بر اثر عفونت ( ميتواند PrPc ها را براي تبديل به فرم بيماري به كار گيرد . بنابراين پرويونها با استفاده از PrPc موجود در ميزبان به عنوان سوبسترا، تكثير ميشوند . بيماريهاي پريوني مهم ديگري هم وجود دارند ) جدول .( 1 - 1 كورو ، كروتز فلدز ژاكوب (CjD)2 بيم اري Gerstman - Straussler-Scheinker و بيماري بيخوابي ارثي كشنده، كه انسان را مبتلا مي كنند . آنسفالوپاتي اسفنجي شكل گاوي، كه بنظر ميرسد در نتيجه بلع غذا و غذاهاي استخواني تهيه شده از لاشه خرد شده گوسفند، بوجود ميآيد ، مسئول مرگ بيش از 184000 گاو در بريتانياي كبير از زمان كشف آن در سال 1985 بوده است . يك واريانت جديد از ( vCjD ) CjD مي باشد كه در ارتباط با بلع گوشت گاو آلوده به پريون در فرانسه و انگلستان است . ويژگي مشترك تمام اين بيم اريه ا، تب ديل يك سيالوگليكوپروتئين كد شده توسط ميزبان به شكل مقاوم به پروتئاز بعنوان پيامد عفونت ميباشد . 1 scrapie 2 Creutzfeldz-Jakob Disease / 4 ميكروبيولوژي جاوتز آميزي هاي تهيه شده براي ميكروسكپ نوري مشابه باكتريها هستند اما به هر حال اين ويروسها فاقد توانايي تقسيم سلولي و يا فاقد ريبوزوم هستند . تعدادي از بيماري هاي گياه ان توسط ويروئيدها ايجاد ميشوند كه بصورت مولكولهاي RNA حلقوي بسته كوچك و تكرشته اي هستند و به صورت ساختارهاي ميلهاي شكل با جفت بازهاي فراوان ميباشند . اندازه آنها بين 246 تا 375 نوكلئوتيد است . فرم خارج سلولي ويروئيد، RNA برهنه مي باشد . هيچ نوع كپسيدي وجود ندارد . مولكول RNA فاقد ژنهاي كد كننده پروتئين است و ويروئيد براي تكثير خود كاملا وابسته به عملكرد ميزب ان ميباشد RNA . ي ويروئيد توسط RNA پليمراز وابسته به DNA ميزب ان گي اهي تكثير ميشود . دخالت اين آنزيم ممكن است در بيم اريزايي ويروئيد نقش داشته باشد . نشان داده شده است كه RNA ي ويروئيد داراي تواليبازي معكوس تكراري در انتهاي 3 و 5 خود است كه از ويژگي عناصر قابل انتقال و رتروويروسها محسوب ميشود ) به فصل 7 مراجعه شود .( بن ابراين، احتمالا ويروئيدها از عناصر قابل انتقال يا رتروويروسها با حذف سكانسهاي داخلي، بوجود آمدهاند . ويژگي هاي عمومي ويروسها و ويروسهاي حيواني بيماريزا ي انسان در فصل 29 توصيف شده اند . ويروسهاي باكتريايي در فصل 7 شرح داده شده است . شكل : 1 - 1 شكل شماتيك از يك گلسنگ، تشكيل ش ده از سلول هاي يك فتوتروف، كه مي تواند جلبك يا سيانوباكتر باشد، كه در هيفهاي شريك قارچي پيچيده شده است . ";s:4348:"فصل : 1 علم ميكروبشناسي 5 / اكثر پروكاريوت ها، تنها يك كروموزوم منفرد دارند DNA . كروموزومي بايد بيش از 1000 بار پيچ بخورد تا در ميان غشاء سلول پروكاريوتي جا شود . شواهد متعددي پيشنهاد نموده است كه پيچخوردگي ممكن است بهطور منظم انجام شود و ممكن است نواحي اختصاصي DNA را به هم نزديك سازد . نواحي اختصاصي سلول كه شامل DNA است نوكلئوئيد ناميده ميشود و ميتواند توسط ميكروسكوپ الكتروني يا ميكروسكوپ نوري بعد از تيمار سلول جهت ديدن نوكلئوئيد، مشاهده شود . از اين رو، ممكن است اشتباهي در نتيجهگيري تمايز تحت سلولي پيش آيد . چرا كه تعيين حدود واضحي كه توسط غشاء در يوكاريوتها انجام ميگيرد در پروكاريوتها وجود ندارد . به علاوه، برخي پروكاريوت ها ساختارهاي تحت سلولي متصل به غشا با عملكرد اختصاصي تشكيل ميدهند ، مانند كروماتوفورهاي باكتري هاي فتوسنتتيك ) به فصل 2 مراجعه نماييد .( تنوع پروكاريوتي اندازه كوچك كروموزوم پروكاريوتي، ميزان اطلاعات ژنتيكي درون آن را محدود ميسازد . اطلاعات اخير براساس توالي ژنومي مشخص نموده است كه تعداد ژنهاي درون پروكاريوتي ممكن است از 468 در مايكوپلاسما ژنيتاليوم تا 7825 در استرپتومايسس كوئليكالر 1 متغير باشد و اكثر اين ژنها ممكن است براي اعمال ضروري از قبيل توليد انرژي، سنتز ماكرومولكولها و تكثير سلولي، اختصاص يافته باشند . هريك از پروكاريوتها تعداد نسبتا كمي ژن حمل ميكنند كه به ارگانيسم امكان انطباق فيزيولوژيك با محيط را ميدهد . طيف محيطهاي بالقوه پروكاريوت به طور غيرقابل تصوري وسيع ميباشد و در نتيجه پروكاريوتها گروهي هتروژن از طيف وسيعي از اختصاص يافته ها هستند كه هريك با شرايط بسيار محدود، تطابق يافتهاند . طيف محيطهاي پروكاريوتي توسط بررسي استراتژي هاي مورد استفاده براي توليد انرژي متابوليك، به اثبات رسيده است . نور خورشيد منبع عمده انرژي براي حيات محسوب ميشود . برخي پروكاريوتها از قبيل باكتريهاي ارغواني، انرژي نوراني را در غياب توليد اكسيژن به انرژي متابوليك تبديل ميكنند . ساير پروكاريوتها بهطور نمونه، باكتريهاي سبز – آبي 1 - Streptomyces coelicolor  شكل : 1 - 2 پريون . پريونهاي جدا شده از مغز همستر آلوده به اسكراپي . اين بيماري تحليل برن ده سيستم عصبي ، توسط پريون ايجاد ميشود . بيماري هاي پريوني انسان، از اين نظر كه بصورت تكگير، ژنتيكي و عفوني تظاهر مييابند، منحصر به فرد هستند . مطالعه بيولوژي پريون يك موضوع نوظهور محققين بيومديكال است و هنوز چيزهاي زيادي براي يادگيري باقي مانده است . خصوصيات تمايزي عوامل غير زنده دنياي ميكروبي در جدول 1 - 2 آورده شده است . پروكاريوتها ويژگي اوليه قابل تمايز پروكاريوتها، اندازه نسبتا كوچك آنها ) معمولا در حدود يك ميكرومتر قطر ( و عدم حضور غشاي هسته ميباشد . تقريبا تمام باكتري ها، DNA حلقوي با طول حدود 1 ميليمتر دارند . اين همان كروموزوم پروكاريوتهاست .";s:4449:"اجتماعات پروكاريوتي يك استراتژي مفيد بقا براي موجودات تخصص يافته، راه يافتن به يك اجتماع 1 مي باشد، جايي كه ويژگيهاي فيزيولوژي ك ارگانيسمهاي مختلف در بقاء گروه بهطور كامل دخالت دارد . اگر ارگانيسمهاي درون اجتماعاتي كه بهطور فيزيكي باهم ارتباط دارند ، بهطور مستقيم از يك سلول مشتق شده باشند ، اين اجتماع يك كلون ميباشد كه ممكن است شامل بيش از 108 سلول باشد . زيست شناسي چنين جوامعي اساسا از آن تك سلول متفاوت است . براي مثال تعداد زياد سلول كه درون كلون قرار دارند، اين اطمينان را بوجود ميآورند كه حداقل يك سلول حامل واريانتي از هريك از ژنهاي كروموزومي در كلون وجود دارد . از اينرو، تغييرات ژنتيكي، سرچشمه فرآيند تكاملي ميباشند كه انتخاب طبيعي نام دارد و قطعا درون يك كلون قرار گرفته است . تعداد زياد سلول درون كلون ، احتمالا موجب حفاظت فيزيولوژيك حداقل ، برخي از اعضاي گروه ميشود . براي مثال : پليساكاريدهاي خارج سلولي، ممكن است موجب حفاظت عليه عوامل بالقوه كشنده از قبيل آنتيبيوتيكها يا يونهاي فلزات سنگين شوند . مقادير زي ادي از پليساكاريدها توسط بسياري از سلولهاي درون يك كلوني، توليد ميشود و ميتواند امكان بقاء سلولهاي حاضر در بخشهاي داخلتر كلوني را، در مقابل عوامل كشنده ) در غلظتي كه ممكن است يك سلول كشته شود ، ( فراهم كند . بسياري از باكتريها، از يك مكانيسم ارتباط سلول – سلول بنام كوآروم سنسينگ 2 براي تنظيم رونويسي ژنهاي دخيل در فرايندهاي متنوع فيزيولوژي ك مانند بيولومينس انس ، انتقال كونژوگاتيو پلاسميد و توليد شاخص هاي بيم اريزايي استفاده مي كنند . كوآروم سنسينگ به توليد يك يا چند مولكول سيگنال قابل انتشار ) مانند هموسرين لاكتون استيله ( 3 بنام خودالقاگر 4 يا فرمون 5 وابسته است كه باكتري را قادر ميسازد تراكم جمعيت سلولي خود را كنترل كند ) شكل .( 1 - 4 فعاليت هاي هماهنگي كه منجر به تشكيل بيوفيلم ميشود، توسط كوآروم سنسينگ كنترل ميشود . اين مثالي از رفتارهاي پرسلولي در پروكاريوتها ميباشد . 1 Consortia 2 Quorum Sensing 3 Acetylated homoserine lactone [ AHL] 4 Auto inducers 5 Pheromones / 6 ميكروبيولوژي جاوتز ) سيانوباكترها ، ( اكسيژن توليد ميكنند كه ميتواند انرژي از طريق تنفس در غياب نور خورشيد توليد كند . ارگانيسمهاي هوازي براي انرژي خود به تنفس با اكسيژن وابسته هستند . برخي ارگانيسمهاي بيهوازي ميتوانند پذيرندههاي الكتروني به جز اكسيژن را در تنفس استفاده كنند . بسياري از بيهوازيها، تخمير انجام ميدهند، كه در آن انرژي ، حاصل بازآرايي متابوليك تركيبات شيميايي بوجود آمده در جريان رشد است . طيف گسترده تركيبات شيميايي از سوبستراهاي بالقوه رشد، براي رشد هوازي يا بيهوازي ، منعكس كننده تنوع پروكاريوتهايي است كه با مصرف آنها تطابق يافتهاند . شكل : 1 - 3 مكانيسم احتمالي كه توسط آن پريونها تكثير مي يابند . پروتئين هاي طبيعي و غيرطبيعي پريون ها از طريق تفاوت در ساختار سوم پروتئينهايشان شناسايي ميشوند . ";s:4605:"فصل : 1 علم ميكروبشناسي 7 / در ساير پروكاريوتها يافت نشده و از محيط متابولي ك ميزب ان جذب شده است . از دست دادن عملكرد در انگلهاي درونسلولي اجباري ديگر نيز ) كلاميديا و ريكتزي ا ( نش ان داده شده است . اين باكتريها بسيار كوچك هستند 0 / 2 – 0 / 5 ) ميكرومتر قطر ( و براي بسياري از متابوليت ها و كوآنزيم هاي ضروري به سلول ميزبان وابسته هستند . از دست دادن عملكرد، با حضور ژنوم كوچكتر و حاوي ژنهاي كمتر، مشخص ميشود ) جدول 7 - 1 را مشاهده كنيد .( به نظر ميرسد مناسبترين مثالها از همزيستهاي باكتريايي ، كلروپلاست و ميتوكندري ) اندامك هاي كسب انرژي يوكاريوتها ( مي باشند . شواهد قطعي، به اين نتيج ه رسيده است كه نياهاي اين اندامك ها، همزيست هاي داخلي ،1 پروكاريوت هايي بوده اند كه درون سلول يوكاريوتي ميزبان خود، به صورت همزيست زندگي ميكردند . حضور كپي هاي متعددي از اندامكها ممكن است مربوط به اندازه نسبتا بزرگ سلولهاي يوكاريوتي و توانايي آنها براي تخصصي شدن، رفتاري كه نهايتا مشخصكننده تكامل ارگانيسمهاي چندسلولي تمايز يافته است، باشد . طبقهبندي پروكاريوتها شناخت هر گروه از ارگانيسمها نيازمند طبقهبندي ميباشد . مكانيسم مناسب طبقهبندي ، به محقق امكان انتخاب ويژگي هايي را مي دهد كه اجازه طبقهبندي سريع و صحيح ارگانيسمي كه جديدا بدست آمده است را ايجاد ميكنند . طبقهبندي ، امكان پيشبيني بسياري از خصوصيات ديگر كه با 1 endosymbionts  شكل : 1 - 4 كوآروم سنسينگ يك ويژگي قابل تمايز پروكاريوتها، توانايي آنها در تب ادل بسته هاي كوچك اطلاعات ژنتيكي است . اين اطلاعات ممكن است روي پلاسميدها ) عناصر ژنتيكي تخصص يافته و كوچك كه قادر به تكثير در حداقل يك رده سلول پروك اريوتي ميباشند ( حمل شود . در برخي موارد، پلاسميدها ممكن است از يك سلول به سلول ديگر منتقل شوند و از اين رو ممكن است يك سري از اطلاعات ژنتيكي اختصاصي را در مي ان جمعيت حمل نمايند . برخي پلاسميدها طيف وسيع ميزباني دارند كه به آنها امكان انتقال يك سري از ژنها را به ارگانيسمهاي متنوع مي دهد . مهمترين نگراني، پلاسميدهاي مقاومت دارويي هستند كه ممكن است ب اكتري هاي متنوعي را نسبت به درم ان آنتيبيوتيكي مقاوم سازند . استراتژي بقاي يك رده سلولي پروكاريوتي، ممكن است منجر به طيفي از برهمكنشها با ساير ارگانيسمها شود، كه ميتواند شامل ارتباطات همزيستي باشد كه توسط تبادلات پيچيده تغذيه اي در ميان ارگانيسم هاي درون دستگاه گوارش انسان به اثبات رسيده است . اين تعاملات باعث سودرساني ، هم به ميكروارگانيسم و هم ميزبان انساني آنها ميشود . برهمكنش هاي انگلي مي تواند كاملا براي ميزبان مضر باشد . همزيستي پيشرفته يا رابطه انگلي ، ميتواند منجر به از دست دادن عملكردهايي شود كه اجازه رشد مستقل انگل يا همزيست از ميزبان را نميدهد . براي مثال، مايكوپلاسماها ، پروكاريوتهاي انگلي ميباشند كه توانايي تشكيل ديواره را از دست دادهاند . تطابق اين ارگانيسمها به محيط انگلي ، منجر به تشكيل مقادير قابل توجهي كلسترول درون غشاي سلولي آنها شده است . كلسترول،";s:4565:"/ 8 ميكروبيولوژي جاوتز جدول . 1 - 1 بيماريهاي رايج پريوني در انسان و حيوان نوع نام اتيولوژي بيماريهاي پريون انسان اكتسابي بيماري واريانت كروتز فلدز - ژاكوب a در ارتباط با بلع يا تلقيح مواد آلوده به پريون كورو بيماري كروتز فلدز ژاكوب لتروژنيك b تكگير بيماري كروتز فلدز ژاكوب منبع عفونت ناشناخته است خانوادگي Gerstmann-straussler – scheinker در ارتباط با موتاسيون اختصاصي درون ژن كدكنده PrP بيماري بيخوابي ارثي كشنده بيماري كروتز فلدز ژاكوب بيماريهاي پريون حيوان گاو انسفالوپاتي اسفنجيشكل گاوي تماس با گوشت و غذاي استخواني آلوده به پريون گوسفند اسكراپي بلع مواد آلوده به اسكراپي گوزن - آهو بيماري تحليل برنده مزمن بلع مواد آلوده به پريون سمور انسفالوپاتي قابل انتقال در سمور منبع عفونت ناشناخته است گربهسانان انسفالوپاتي اسفنجيشكل گربهسانان تماس با گوشت و غذاي استخواني آلوده به پريون :a مرتبط با تماس با مواد آلوده به BSE :b مرتبط با مواد بيولوژيك آلوده به پريون، از قبيل پيوندهاي سختشامه، پيوند قرنيه و هورمون رشد انساني گرفته شده از جسد يا ابزارهاي جراحي آلوده به پريون جدول . 1 - 2 خصوصيات تمايزي ويروسها، ويروئيدها و پريونها پريونها ويروئيدها ويروسها فرم غير طبيعي پروتئين سلولي هستند عوامل داخل سلولي اجباري هستند عوامل داخل سلولي اجباري هستند حاوي فقط پروتئين و بدون DNA يا تنها حاوي RNA بوده و فاقد پروتئين يا DNA حاوي DNA يا RNA كه با يك پوشش RNA ميباشند ميباشند پروتئيني احاطه شده است ميباشند . ساير اعضاي آن طبقه مشترك هستند را ميدهد . در يك مركز شود . اگرچه تمام معيارها بهطور يكس ان در گروهبندي بيمارستاني، طبقهبندي موفقيتآميز يك ارگانيسم بيماريزا ارگانيسمها مؤثر نميباشند . براي مثال، دارا بودن ،DNA يك ميتواند به مستقيمترين راه براي حذف آن منتهي گردد . معيار مناسب براي تمايز ارگانيسمها محسوب نميشود ، چرا كه هم چنين طبقهبندي ميتواند فهم وسيعي از ارتباط مي ان تمامي سلولها داراي DNA ميباشند . حضور پلاسميدهاي با ارگانيسم هاي متفاوت، فراهم كند و چنين اطلاع اتي ممكن طيف ميزباني وسيع نيز معيار مناسبي نميباشند زيرا چنين است ارزش كاربردي زيادي داشته باشند . براي مثال، اگر مكان پلاسميدهايي ممكن است در ميزبان هاي متنوعي يافت شوند و يك ارگانيسم بيماريزا توسط يك واريانت غير بيم اريزا اشغال نيازي به حضور دائمي آنها نيز وجود ندارد . معيار مناسب ممكن شده باشد، حذف ارگانيسم بيماريزا نسبتا به زمان بيشتري نياز است، ساختاري، فيزيولوژيكي، بيوشيميايي يا ژنتيكي باشد . خواهد داشت . اسپورها كه ساختارهاي س لولي تخصص يافتهاي هستند و اساس طبقهبندي پروكاريوتها در فصل 3 مورد بحث قرار ميتوانند امكان بقا در شرايط محيطي س خت را فراهم كنند، گرفته است . در ابتدا بايد بدانيم كه هر ويژگي پروك اريوتي معيار ساختاري مناسبي براي طبقهبندي محسوب مي شوند . زيرا ممكن است به عنوان يك معيار بالقوه براي طبقهبندي محسوب زيرگروههاي كاملا مشخصي از باكتري ها، اسپور توليد ميكنند .";s:6762:"فصل : 1 علم ميكروبشناسي 9 / مجزا به نظر ميرسيد . متانوژنها ، تنفس بيهوازي انجام ميدهند كه منجر به توليد مت ان ميشود . هالوفيلها در غلظتهاي بسيار بالاي نمك رشد ميكنند . ترمواسيدوفيلها نياز به درجه حرارت و اسيديته بالايي دارند . امروزه مشخص شده است كه اين پروكاريوت ها ويژگي هاي بيوشيميايي مشتركي از قبيل ، ديواره سلولي يا اجزاي غشايي دارند كه اين گروه را كاملا از ساير ارگانيسمهاي زنده مجزا ميسازد . يك ويژگي جالب كه بين آركي باكتريها و يوكاريوتها مشترك است، وجود اينترون درون ژن هاي آن ها ميباشد . عملكرد اينترون ) قطعاتي كه DNA كدكننده در ژنها را از هم جدا مي كنند ( به اثبات نرسيده است . آنچه كه مشخص شده، اين است كه اينترونها ويژگي اساسي مشترك بين DNA آركيباكتر و يوكاريوتها ميباشند . اين ويژگي مشترك منجر به پيشنهاد اين موضوع شد كه ) درست زماني كه به نظر ميرسيد ميتوكندري و كلروپلاست مشتقات تك املي ب اكتري هستند ، ( هسته يوكاريوت ها ممكن است از يك نياي آركي باكتريايي حاصل شده است . پروتيستها » هسته حقيقي « يوكاريوت ها ) برگرفته از كلمه يوناني ( karyon تنها يكي از خصوصيت متمايزكننده آنها است . اندامك هاي متصل به غشاء ، ميكروتوبولها و ميكروفيلامنتهاي يوكاريوتي ، كمپلكسهاي داخل سلولي ايجاد مي كنند كه از ساختارهاي يافت شده در پروكاريوت ها متفاوت است . عوامل حركتي براي سلول هاي يوكاريوتي فلاژلها يا مژكها هستند، ساختارهاي پيچيده چندرشتهاي كه با فلاژل پروك اريوتي شباهتي ندارند . بيان ژن در يوكاريوتها در نتيجه وقايعي كه از الحاق فيزيولوژيك هسته با شبكه اندوپلاسمي ) ساختاري كه در پروكاريوتها وجود ندارد ( رخ ميدهد، انجام ميشود . يوكاريوت ها، توسط سازماندهي DNA سلولي در كروموزومها كه توسط دستگاه ميتوزي مشخص در طي تقسيم سلولي از هم جدا ميشوند نيز مشخص ميگردند . بهطور كلي، انتقال ژنتيكي در ميان يوكاريوتها وابسته به الحاق گامت هاي هاپلوئيد براي تشكيل يك س لول ديپلوئيد حاوي يك سري كامل از ژنهاي مشتق شده از هر گامت مي باشد . چرخه زندگي بسياري از يوكاريوتها تقريبا بهطور كامل در حالت ديپلوئيد ميباشد ، شكلي كه در پروكاريوتها برخي از گروههاي باكتري ميتوانند بهطور مؤثري، براساس توان اييش ان براي تخمير كربوهيدراتهاي خ اص، مورد طبقهبندي بيشتري قرار گيرند . چنين معياري ممكن است براي ساير باكتريهايي كه توانايي هيچ تخميري ندارند، مفيد نباشد . رنگ آميزي گرم به عنوان يك تست بيوشيميايي، معيار مناسبي براي طبقهبندي محسوب ميشود، زيرا پاسخ به رنگ، تفاوت هاي پيچيده و اساسي را در سطح س لول ب اكتري نش ان ميدهد، كه اكثر باكتريها را به 2 گروه عمده تقسيم ميكند . معيارهاي ژنتيكي بهصورت فزايندهاي در طبقه بندي باكتريها بكار ميرود و بسياري از اين پيشرفتها به وسيله توسعه تكنولوژي DNA نوتركيب امكانپذير ميباشد . در حال حاضر طراحي پروب هاي DNA يا روش هاي تكثير DNA ) مانند روش واكنش زنجيره اي پليمراز ([ PCR] شناسايي ارگانيسمهايي را كه به علت حمل نواحي ژنتيكي اختصاصي داراي نياي مشترك ميباشند، را سرعت بخشيده است . مقايسه توالي DNA براي برخي ژنها منجر به اثبات روابط فيلوژنتيك در ميان پروكاريوتها شده است . ميتوان ردههاي س لولي اجدادي را رديابي نمود و ارگانيسمها ميتوانند براساس تمايل تكاملي شان گروه بندي شوند . اين بررسيها منجر به برخي نتيجهگيري هاي متعصبانه شده است . براي مثال : مقايسه ت والي سيتوكروم C پيشنهاد ميكند كه تمام يوكاريوتها شامل انسان، از يكي از 3 گروه مختلف ب اكتريهاي فتوسنتيك ارغواني، بوجود آمدهاند . اين نتيجهگيري، در قسمتي از خود منشاء تكاملي يوكاريوتها را توصيف مي كند . اما اين ديدگاه بهطور كامل پذيرفته نشده است ، زيرا سلولهاي يوكاريوتي از تزويج تك املي ردههاي سلولي مختلف پروكاريوتي مشتق شدهاند . باكتري ها و آركي باكتري ها : زيرشاخه هاي اصلي پروكاريوتها يك موفقيت بزرگ در فيلوژني مولكولي، اثبات اين موضوع بود كه پروكاريوتها در 2 گروه اصلي قرار دارند . اكثر محقق ين به يك گروه باكتري ها تمايل دارند و گروه ديگر ، يعني آركي باكتري ها ، نسبتا تا همين اواخر كمتر مورد توجه قرار گرفتهاند ، زيرا مطالعه اكثر انواع اين ب اكتريها در آزمايشگاه بس ختي امكانپذير ميباشد . براي مثال : برخي آركي ب اكتريها توسط تماس با اكسيژن از بين ميروند و ساير آنها در دماهاي بالاتر از دماي جوش آب رشد مي كنند . قبل از اينكه شواهد مولكولي در دسترس قرار گيرند زيرگروه بندي هاي اصلي آركي ب اكتريها";s:6248:"مدهاي قرمز كه توسط دينوفلاژلات جنس گونيالاكس 2 ايجاد ميشوند بسيار خطرناك است زيرا اين ارگانيسم نوروتوكسين هايي از قبيل ساكسي توكسين 3 و گونياتوكسين 4 توليد مي كنند كه در سخت پوستان ) مانند : صدف، ماسل، صدف دوكفهاي، صدف اسكالوپس و صدف خوراكي اويستريا ( تغذيهكننده از اين ارگانيسم تجمع مييابند . بلع اين سختپوستان توسط انسان منجر به علايم مسمويت فلجكننده صدفي 5 شده و ميتواند منجر به مرگ شود . تكياختهها تكياختهها، پروتيستهاي غيرفتوسنتز كننده تك س لولي مي باشند . به نظر ميرسد ابت دايي ترين تكياخته به شكل فلاژل دار بوده كه در بسياري از جنب هها، مشابه جبلكها ميباشد . به نظر ميرسد كه احتمالا نياي اين تكياختهها، جلبكهايي بودند كه هتروتروف شدهاند . نيازمنديهاي تغذيهاي چنين ارگانيسمهايي توسط مواد آلي تأمين ميشود . گاهي اوقات، تطابق با زندگي هتروتروفي با از دست دادن كلروپلاست همراه شده و از اينرو جلبكها به تك ياخته هاي بسيار مرتبط ) به لحاظ فيلوژنتيكي ( تكامل يافتهاند . وقايع مشابهي در آزمايشگاه مشاهده شده كه منجر به جهش يا تطابق فيزيولوژيك شده است . بهنظر ميرسد انواع مژكدار و آميبي شكل ، از تكياخته هاي فلاژل دار تكامل يافته اند . اشكال حدواسطي شناخته شدهاند كه در يك مرحله از چرخه زندگي فلاژل دارند و در مرحله ديگر پاهاي كاذب ) ويژگي آميبها ( دارند . چهارمين گروه اصلي از تكياختهها، اسپوروزوآ، ميباشد كه محدود به انگل هايي هستند كه معمولا بي حركتند . اكثر آنها در نسلهاي مختلف بهطريق جنسي و غيرجنسي ، بهوسيله اسپورها توليدمثل ميكنند . انگلهاي تكياختهاي انسان در فصل 46 مورد بحث قرار گرفتهاند . قارچها قارچ ها، پروتيست هاي غيرفتوسنتتيك هستند كه بهصورت تودهاي از رشتههاي بهم پيچيده منشعب ) هيف ( كه بهعنوان ميسليوم شناخته ميشوند، رشد مي كنند . بزرگترين ميسليوم 2 Gonyaulax 3 Saxitoxin 4 Gonyautoxins 5 Paralytic shellfish poisoning / 10 ميكروبيولوژي جاوتز ديده نميشود . الحاق گامتها براي تشكيل موجودات قابل توليد مثل، يك واقعه بسيار اختصاصي است و اساسي براي گونه هاي يوكاريوتي پايهريزي ميكند . اين اصطلاح ميتواند فقط بصورت مجازي براي پروكاريوتها، كه قطع اتي از DNA را از طريق نوتركيبي تبادل مي كنند، بكار رود . گروهبندي تاكسونومي يوكاريوت ها اغلب براساس خصوصيات مورفولوژيكي مشترك ميباشد و قابل توجه است كه بسياري شاخصهاي مفيد ردهبندي ، آنهايي هستند كه در ارتباط با تكثير و توليدمثل مي باشند . تقريبا تمام گونه هاي يوكاريوتي موفق، آنهايي هستند كه سلولهاي مرتبط نزديك كه اعضاي يك گونه مشابه هستند، ميتوانند براي توليد نسل زنده با هم تركيب شوند . ساختارهايي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در فرآيند تكثير دخالت دارند و تمايل به توسعه زياد دارند ، با تغييرات كمي بين گونه هاي مرتبط نزديك، به ميزان زي ادي حفاظت شده ميباشند . يوكاريوت هاي ميكروبي، پروتيستها، اعضاي 4 گروه اصلي زير هستند : جلبكها، تكياختهها، قارچها و كپكها . بايد توجه داشت كه اين گروه بندي ضرورتا فيلوژنتيكي نميباشد . ارگانيسمهايي كه با هم ارتباط نزديك دارند ، ممكن است بهطور جداگانه طبقه بندي شوند زيرا ممكن است ش باهت هاي بيوشيميايي و ژنتيكي مربوطه تشخيص داده نشوند . جلبكها اصطلاح جلبك، به تمام ارگانيسمهايي اطلاق ميگردد كه به عنوان محصول فتوسنتز اكسيژن توليد ميكنند . يك زيرگروه اصلي از اين ارگانيسمها، باكتريهاي سبز – آبي يا سيانوباكترها ميباشند كه پروكاريوت بوده و ديگر جلبك ناميده نميشود . اين طبقهبندي براي ارگانيسمهاي يوكاريوتي فتوسنتز كننده بهطور انحصاري حفظ شده است . تمام جلبكها داراي كلروفيل در غشاهاي فتوسنتتيك كلروپلاست درونسلولي خود ميباشند . بسياري از گونه هاي جلبكها، ميكروارگانيسم هاي تكس لولي هستند . ساير جلبكها ممكن است ايجاد ساختارهاي چندسلولي بسيار بزرگ نمايند . جلبكهاي قهوه اي كلپ (kelp ) برخي اوقات چندصد متر طول دارند . تعدادي از جلبكها توكسينهايي توليد ميكنند كه براي انسان و ساير حيوانات سمي ميباشد . دينوفلاژلات 1 جلبك تكسلولي است و عامل غنچههاي جلبكي يا جزر و مدهاي قرمز در اقيانوس است ) شكل .( 1 - 5 جزر و 1 Dinoflagellates";s:4821:"فصل : 1 علم ميكروبشناسي 11 / مي تواند در تمام جهات جريان يابد . اين جريان سبب ميشود تا پلاسموديوم در مسير منبع غذايي كه عمدتا ب اكتري است، مهاجرت نمايد . در پاسخ به سيگنال شيميايي 3  - 5 - cAMP ) به فصل 7 مراجعه شود ( پلاسموديوم كه به ابعاد ميكروسكوپي رسيده است، به يك جسم ساقهاي تمايز مييابد كه ميتواند سلول هاي متحرك خاصي توليد كند . اين سلولها ، به شكل فلاژل دار يا آميبي، يك مسير جديدي در چرخه زندگي كپكها را آغاز مي كنند ) شكل .( 1 - 6 چرخه اغلب با الحاق جنسي سلولهاي منفرد آغاز ميشود . چرخه زندگي كپكها، روشن كننده موضوع اصلي اين فصل يعني وابستگي متقابل اشكال حيات ، مي باشد . رشد كپكها به مواد غذايي فراهم شده توسط باكتريها، يا در برخي موارد، سلول هاي گياهي، وابسته است . توليد مثل كپك ها از طريق پلاسموديومها مي تواند به تشخيص درونسلولي و الحاق سلولها از همان گونه، وابسته باشد . شناخت كامل از ميكروارگانيسم ها نيازمند شناخت از ساير ارگانيسم هايي كه با آن تكامل يافتهاند و درك طيف پاسخهاي فيزيولوژيكي كه ممكن است در بقاء نقش داشته باشند، ميباشد .  يكپارچه قارچي مشاهده شده مساحتي به وسعت 2400 جريب 9 / 7 ) كيلومتر مربع ( در ناحيه اي در اورگ ان شرقي را پوشش داده است . اگرچه هيف، ديوار مياني دارد ، ديواره مياني منفذدار است و امكان عبور آزادانه هسته و سيتوپلاسم را فراهم ميكند . بنابراين، اين ارگانيسم يك كوئنوسيت ) 1 يك توده چندهستهاي با سيتوپلاسم پيوسته ( است كه درون يك سري از لولههاي شاخهدار منشعب محدود شده است . اين لولهها، از پليساكاريدهايي مانند كيتين ساخته شدهاند كه مشابه ديواره سلولي ميباشد . اشكال ميسليومدار، كپك ناميده ميشود . برخي انواع يعني مخمرها ، ميسليوم تشكيل نمي دهند ولي به آساني بهوسيله ماهيت فرآيند توليدمثل جنسي و بوسيله حضور اشكالگذراي حدواسط به عنوان قارچ شناسايي ميشوند . قارچها احتمالا مسير تكاملي مجزايي از تكياختهها نش ان ميدهند . آنها ارتباطي با آكتينوميستها، باكتريهاي ميسليومدار كه از نظر ظاهر مشابهند، ندارند . زيرشاخه هاي اصلي از قارچها : كيتريديوميكوتا ،2 زيگوميكوتا ) 3 زيگوميست ها ، ( آسكوميكوتا 4 ) آسكوميستها ، ( بازيديوميكوتا ) 5 بازيديوميستها ( و دوتروميستها ) 6 يا قارچهاي ناقص ( هستند . تكامل آسكوميست ها از فيكوميست ها در يك گروه حد واسط، به صورت اعضايي كه ايجاد زيگوت ميكنند اما سپس اين زيگوت را بهطور مستقيم به يك آسك تبديل ميكنند، ديده ميشود . محققين بر اين باورند كه بازيديوميستها از آسكوميستها تكامل يافتهاند . طبقهبندي قارچها و اهميت آنها در پزشكي بهطور مفصل در فصل 45 مورد بحث قرار گرفتهاند . كپكها اين ارگانيسمها توسط حضور يك توده چندهستهاي آميبيشكل در سيتوپلاسم كه پلاسموديوم ناميده ميشود، بعنوان مرحلهاي در چرخه زندگي شان، مشخص مي شوند . پلاسموديوم يك كپك، مشابه ميسليوم در قارچهاي حقيقي است . هر دو كوئنوسيت شكل هستند . در قارچ ها، جريان سيتوپلاسمي محدود به شبكه منش عب لولههاي كيتيني ميباشد، در حالي كه در كپكها، سيتوپلاسم 1 coenocyte 2 ch yt ri d i omycota 3 zygomycota 4 ascomycota 5 basidipmycota 6 deuteromycetes شكل : 1 - 5 تصوير ميكروسكوپ الكتروني از دينوفلاژلات گيمنوديوم ( 4000 ×)";s:2537:"/ 12 ميكروبيولوژي جاوتز  شكل : 1 - 6 كپكها :A . چرخه زندگي يك كپك بدون سلول :B . جسم ميوهاي يك كپك سلولي . ب ( همزيستي symbiosis خلاصه فصل ج ( همزيستي دروني Endosymbiosis  ميكروارگانيسمها گروه بزرگ و متنوع هستند كه به صورت د ( رابطه انگلي Endo parasitism تك سلولي يا خوشه اي زندگي مينمايند . همچنين اين ه ( زندگي جمعي consortia گروه شامل ويروس ها كه ميكروسكوپي هستند اما سلولي . 2 كداميك از عوامل ذيل فاقد نوكلئيك اسيد ميباشد؟ نيستند نيز ميشود . الف ( باكتري ب ( ويروس  يك ويروس ح اوي مولكول اسيد نوكلئيك، DNA يا ج ( ويروئيد د ( پريون ،RNA است كه توسط يك پوشش پروتئيني يا كپسيد، ه ( تكياخته احاطه شده است و گاهي اين ساختار توسط يك پوشش كه . 3 كداميك از موارد زير يك پروكاريوت ميباشد؟ حاوي ليپيد، پروتئين و كربوهيدرات است، احاطه شده الف ( باكتري ب ( جلبك است . ج ( تك ياخته د ( قارچ  پريون يك پروتئين عفوني است كه ميتواند موجب ايجاد ه ( كپك بيماريهاي نورولوژيك مزمن شود . . 4  كداميك از عوامل ذيل همزمان داراي DNA و RNA پروكاريوتها شامل باكتريها و آركي باكتريها ميباشند .  ميباشد؟ پروكاريوتها هاپلوئيد هستند .  الف ( باكتري ب ( ويروس يوكاريوتهاي ميكروبي يا پروتيستها، اعضاء يكي از چهار ج ( ويروئيد د ( پريون گروه اصلي جلبك، پروتوزوآ، قارچ و كپكها ميباشند .  ه ( پلاسميد يوكاريوتها داراي هسته حقيقي بوده و ديپلوئيد ميباشند . . 5 كداميك از موارد زير توسط ويروسها عفوني سؤالات مروري نميشوند؟ الف ( باكتري ب ( پروتوزوآ . 1 كدام يك از اصطلاحات زير مشخص كننده برهمكنش ج ( سلولهاي انساني د ( ويروسها بين ويروس هرپس سيمپلكس و انسان ميباشد؟ ه ( هيچكدام الف ( رابطه انگلي Parasitism";s:2511:"فصل : 1 علم ميكروبشناسي 13 / . 10 بيست دقيقه بعد از خوردن صدف خام، يك مرد 35 ساله دچار فلج دهان و نواحي انتهايي بدن، سردرد و آتاكسي شده است . اين علايم نتايج يك نوروتوكسين توليد شده توسط يك جلبك است به نام : الف ( آميب ب ( جلبك سبز آبي ج ( دينوفلاژله د ( كلپ ه ( هيچكدام . 3 الف . 6 ب . 9 د . 2 د . 5 ه . 8 الف پاسخها . 1 الف . 4 الف . 7 ه . 10 ج . 6 ويروسها، باكتريها و پروتيستها به صورت انحصاري توسط اندازه شان شناسايي ميشوند . درست است يا غلط؟ الف ( درست ب ( غلط . 7 كوآروم سنسينگ در پروكاريوتها شامل : الف ( ارتباطات سلول به سلول ب ( توليد مولكول هايي مانند هموسرين لاكتون استيله ( AHL ) ج ( يك مثال از رفتارهاي چند سلولي د ( تنظيم ژن هايي كه در مسيرهاي متعدد فيزيولوژي ك دخيل هستند . ه ( همه موارد . 8 يك خانم 16 ساله با ترشحات واژينال غيرطبيعي و خارش به پزشك خانوادگي خود مراجعه نموده است . اين خانم داشتن رابطه جنسي را رد كرده است و به تازگي يك دوره داكسي سيكلين براي درمان آكنه مصرف نموده است . رنگ آميزي گرم از ترشحات واژن اين خانم نشان دهنده سلولهاي گرد گرم مثبت با قطر حدود 4 تا 6 ميكرومتر ميباشد . واژينيت اين خانم توسط كداميك از راگانيسمهاي زير ايجاد شده است؟ الف ( باكتري ب ( ويروس ج ( تك ياخته د ( قارچ ه ( پريون . 9 يك مرد 65 ساله دچار زوال عقلي ميشود كه در طي چندين ماه، همراه با آتاكسي و خوابآلودگي پيشروي مي كند . الگوي الكتروآنسفالوگرافي، تشنج با ولتاژ بالا و موج آرام را نشان مي دهد كه اين امر بيماري كورتز فلدز ژاكوب را پيشنهاد ميكند . اين بيماري توسط كداميك از عوامل ذيل ايجاد شده است؟ الف ( باكتري ب ( ويروس ج ( ويروئيد د ( پريون ه ( پلاسميد";s:4940:"/ 14 ميكروبيولوژي جاوتز فصل : 2 ساختمان سلول ساختمان سلول مقدمه كاملا به وضوح قابل مشاهده ميشوند . بزرگنمايي بيشتر، موجب اين فصل ساختار پايه و عملكرد اجزايي كه س لولهاي تفكيك بيشتر جزئيات نميشود و ميدان ديد كاهش مييابد يوكاريوتي و پروكاريوتي را ميسازد، مورد بحث قرار ميدهد .( Field ) . فصل با توضيحي در مورد ميكروسكوپ شروع ميشود . از نظر با اين ميكروسكوپ، نمونهها به دليل اختلاف در تمايز بين تاريخي، ميكروسكوپ در ابتدا ، حضور ب اكتريها و سپس، آنها و محيط اطرافشان (contrast) قابل مشاهده مي شوند . رازهايي در مورد ساختار سلول را مشخص نمود و امروزه بعنوان بسياري باكتريها به دليل نداشتن تمايز با محيط اطرافش ان، ابزار قدرتمندي در زيستشناسي سلولي ميباشد . مشكل ديده مي شوند . رنگها مي تواند براي رنگآميزي سلولها يا اندامكهاي آنها استفاده شوند و تم ايز (contrast) روشهاي وابسته به نور آنها را بهگونهاي افزايش دهند كه بتواند به راحتي در ميكروسكوپ زمينه روشن ديده شود . ميكروسكوپ نوري قدرت تفكيك ميكروسكوپ نوري تحت شرايط ايده ب ( ميكروسكوپ فاز كنتراست 4 ال در حدود نصف طول موجي نوري مي باشد كه استفاده شده است ) . قدرت ميكروسكوپ فاز كنتراست براي بهبود تفاوت هاي تمايزي تفكيك، فاصله اي است كه بايد دو منبع نقطهاي نور را از هم ) كنتراست ( بين سلولها و محيط اطراف آنها توسعه داده شده جدا كند، بطوري كه دو تصوير مجزا ديده شود .( در نور زرد با است و امكان مشاهده سلولهاي زنده را بدون رنگآميزي طول موج 0 / 4 ميكرومتر ، كمترين ميزان قابل تفكيك حدود 0 / 2 فراهم نموده است . با ميكروسكوپ زمينه روشن، فرآورده هاي ميكرومتر است، يعني يك سوم عرض يك س لول معمولي رنگ آميزي شده و كشته شده بايد استفاده شوند . ميكروسكوپ پروكاريوت . بزرگنمايي مفيد ميكروسكوپ، بزرگنمايي است كه فاز كنتراست، از اين واقعيت سود ميبرد كه امواج نوري از ميان كوچكترين ذرات قابل تفكيك را، نمايان ميسازد . چندين نوع اشياء شفاف مانند سلولها عبور مي كنند و ظهور نور در فازهاي ميكروسكوپ نوري بهطور رايج در ميكروبشناسي استفاده مختلف، بستگي به ويژگيهاي موادي كه از آن عبور ميكند، ميشوند : دارد . اين اثر توسط حلقه خاصي در لنزهاي شيئي ميكروسكوپ فاز كنتراست، تقويت ميشود و منجر به تشكيل تصوير تيره در الف ( ميكروسكوپ زمينه - روشن 1 زمينه روشن ميشود . ميكروسكوپ زمينه روشن، رايجترين ميكروسكوپ مورد استفاده ج ( ميكروسكوپ زمينه تاريك 5 در رشتههاي ميكروبشناسي ميباشد و شامل 2 سري لنز ) شيئي 2 و چشمي ( 3 ميباشد كه با يكديگر كار ميكنند تا تصوير ميكروسكوپ زمينه تاريك، يك ميكروسكوپ نوري ميباشد كه را مشخص سازند . معمولا اين ميكروسكوپها از لنزهاي شيئي سيستم نوردهي در آن به گونه اي تغيير يافته است كه تنها نور با قدرت 100 و لنزهاي چشمي با قدرت 10 تشكيل شدهاند و از از لبهها به نمونه دسترسي يابد . اين امر از طريق استفاده از اين رو نمونه را 1000 برابر بزرگ مي كنند . ذراتي كه 0 / 2 كندانسورهاي خاصي كه هم امواج نوري مستقيم و هم منعكس ميكرومتر قطر دارند، تا حدود 0 / 2 ميلي متر بزرگ مي شوند و شده از يك آينه بر روي سطحي از كندانسور با يك زاويه مورب را منحرف مي كند . اين روش يك » زمينه تاريك « ميسازد كه 1 Bright – field microscope 4 Phase contrast microscope 2 Objective 5 Dark-field microscope 3 Ocular";s:5716:"فصل : 3 طبقهبندي باكتريها 51 / طبقهبندی باکتریها فصل : 3 طبقهبندي باكتريها ميتواند منجر به انتخاب اختصاصي درمان دارويي كه مستقيما تاكسونومي - واژهنامه ميكروبشناسي نابودي را هدف گرفته، انتخاب يك واكسن كه پاتولوژي بيماري پزشكي را تعديل ميكند ، يا يك برنامه بهداشت عمومي ) مانند شستشوي دست ( كه از انتقال عامل بيماري جلوگيري ميكند، به منظور درك تنوع پ اتوژنهاي پزشكي كه در ارتباط با شود . بيماري هاي عفوني هستند، هر فرد كافي است تا تنها فهرست روش هاي شناسايي ، روشهاي طبقه بندي نيستند، هرچند مطالب اين بخش از كتاب را مرور نمايد . مشخص شده كه ما به ممكن است تشابهات سطحي داشته باشند . به عنوان مثال ، طور معمول تنها قادر به تعيين هويت كمتر از 10 درصد مقالات عمومي اشرشياكلاي را به عنوان عامل سندرم اورمي پاتوژن هايي هستيم كه در انسان ايجاد بيماري مينمايند، كه هموليتيك (HUS ) در نوزادان گزارش كرده اند . بيش از صدها اين نكته به علت ناتواني در كشت يا يافتن اين ارگانيسمها با سويه مختلف به عنوان اشرشياكلاي طبقهبندي ميشوند اما استفاده از پروبهاي مولكولي است . هنوز تنوع پاتوژنهاي قابل تعداد كمي از آنها با HUS در ارتباط ميباشند . ميتوان اين شناسايي اهميت بسيار زيادي دارد و فهم تفاوتهاي مناسب سويه ها را توسط واكنش آنتيبادي با آنتيژنهاي O و H اين براي هر يك از عوامل عفوني بسيار با اهميت است . دليل سويهها، از ساير سويه هاي اشرشياكلاي، به روشي كه در فصل اهميت فهم اين موارد به اين نكته مربوط است كه هر يك از 2 شرح داده شده است، متمايز نمود ) به عنوان مثال E.coli ، O157:H7 اين عوامل عفوني به صورت ويژهاي با روش يا روشهاي انتقال، .( به هر حال، اين باكتريها به صورت گستردهتر به يك مكانيسم آلوده كردن ميزبان انساني ) كلونيزاسيون ( و يك عنوان انتروباكترياسه طبقهبندي ميشوند . مكانيسم ايجاد بيماري ) پاتولوژي ( سازگار شده اند . واژه نامه اي در ميكروبيولوژي، طبقهبندي ، قرار دادن ارگانيسمها در كه خصوصيات يكساني از ارگانيسمهاي عفوني را به گروههاي تاكسونومي است . طبقهبندي ب اكتريها نيازمند دانشجويان ، ميكروبيولوژيستها و كاركن ان س لامت معرفي روشهاي آزمايشگاهي و مشاهدهاي است، زيرا براي تعريف جامعي از يك رده ( Taxon ) خصوصيات بيوشيميايي، نمايد، براي جلوگيري از آشفتگي هايي كه در صورت عدم انجام فيزيولوژيك، ژنتيك و مورفولوژيك ضروري هستند . ضرورتا اين اين سازماندهي رخ خواهند داد و مانع از ردهبندي ب اكتريها خواهند شد ، ضروري است taxon ) كلمه اي يوناني است كه به بخش از ميكروب شناسي نيز همانند تجهيزات كه تكامل معني نظم دهي ميباشد و طبقهبندي ارگانيسمها در يك مييابند، در حال تغيير ميباشد ) همانند روشهاي جديد سيستم خاص است كه تاييد كننده ارتباطات طبيعي بين ميكروسكپي، آناليزهاي بيوشيميايي و زيست شناسي اسيد ارگانيسمها است .( نوكلئيك كامپيوتري .( شناسايي ،(Identification) طبقهبندي ( Classification ) نامگذاري به ناميدن يك ارگانيسم توسط يك گروه متخصص و نامگذاري (Nomenclature) سه بخش جدا ، اما مرتبط از پزشكي و علمي اشاره دارد . مسلما اين اص ليترين بخش ردهبندي باكتريها (Taxonomy) ميباشند . تاكسونومي ميباشد زيرا نامگذاري اجازه ميدهد تا متخصيص شناسايي به استفاده عملي از يك سيستم طبقهبندي اشاره پزشكي با يكديگر ارتباط برقرار نمايند . دقيقا به همان ميزان كه ميكند كه براي ( 1 ) : جداسازي و تشخيص ارگانيسم هاي مورد واژههاي عمومي ما كامل ميشوند، واژههاي ميكروبشناسي نظر از انواع غير مورد نظر ( 2 ) تعيين ص حت يا خصوصيات پزشكي نيز كامل ميشوند . تم امي متخصص ين مرتبط با بيم اريهاي عفوني بايد از ردهبنديهاي در حال تكامل خاص يك كشت در يك نمونه كلينيكي ( 3 ) جداس ازي و ميكروارگانيسم اي عفوني مطلع . شناسايي عامل مسبب يك بيماري، بكار ميرود . اين فرآيند ه باشند";s:5253:"فصل : 4 رشد، بقا و مرگ ميكروارگانيسمها 65 / رشد، بقا و مرگ میکروارگانیسمها فصل : 4 رشد، بقا و مرگ ميكروارگ ا ن يسمها بقاي ميكروارگانيسمها در محيط طبيعي اندازهگيري غلظتهاي ميكروبي تقريبا جمعيت ميكروارگانيسم ها در زيست كره ) بيوسفر ( ثابت غلظتهاي ميكروبي ميتوانند تحت عنوان غلظت سلولي ) تعداد است و در حقيقت بين رشد و مرگ تعادل برقرار است . بقاي سلول هاي زنده در واحد حجم محيط كشت ( يا غلظت ماده زيستي ) ( biomass ) وزن خشك سلولها در واحد حجم محيط گروههاي ميكروبي مختلف ، به شدت تحت تاثير رقابت كشت ( اندازهگيري شوند . اين دو پارامتر به علت آنكه ميانگين موفقيتآميز براي مواد غذايي و حفظ منبعي از سلولهاي زنده، كه اغلب تركيبي از سلولهاي انساني و مخلوطي از وزن خشك سلولها در مراحل مختلف رشد متفاوت است، ميكروارگانيسم هاي مختلف است ) به عنوان ميكروبيوم يا هميشه يكسان نيستند . همچنين اين پارامتر ها مع ادل يكديگر ميكروبيوتا شناخته ميشود ( ميباشد . به علاوه، درك رقابت نيز نميباشند . براي مثال، در مطالعات ژنتي ك ميكروبي يا براي منابع غذايي در يك محيط ميكروبي براي درك مناسب غيرفعالسازي ميكروب ها، غلظت س لولي شاخصي است كه رشد، بقا و تكامل گونه هاي باكتريايي ضروري ميباشد اندازه گيري ميشود و در مطالعات بيوشيمي يا تغذيه ميكروبي ، ) همچنين تحت عنوان فيزيولوژي شناخته ميشود .( غلظت توده سلولي ، شاخص مورد اندازهگيري است . بيشتر يافته هاي ما از فيزيولوژي ميكروبي ، از مطالعه الف ( غلظت سلولي ردههاي سلولي جداشدهاي كه در شرايط بهينه رشد در اغلب شمارش سلول زنده ) جدول ( 4 - 1 به عنوان ميزان غلظت آزمايشگاه قرار داشتهاند، به دست آمده است ) شرايط غ ذايي سلولي در نظر گرفته ميشود . براي اين كار، يك ميليليتر از فراوان ( و اين يافتهها پايهاي براي مباحث اين فصل است . در سوسپانسيون باكتريايي برداشته شده و به رقتهاي 1 به 10 مقابل، بسياري ميكروارگانيسم ها در محيط طبيعي، تحت رقيق ميشود و سپس يك دهم ميليليتر از آن روي محيط استرس غذايي رقابت مينمايند . بعلاوه، بايد در نظر داشت كه كشت آگار تلقيح ميگردد . هر يك باكتري غيرقابل مشاهده ) يا محيطهاي خالي از ميكروب به سرعت توسط ساير باكتريهاي مجموعه اي از باكتري هاي به هم چسبيده ( به صورت كلني موجود در تركيب ميكروبيوتا ، پر ميشوند . در نهايت درك قابل مشاهده رشد مينمايد ، كه قابل شمارش است ) فصل 5 را فرايندهاي پيچيدهاي كه بقاي يك باكتري خاص را در بيوسفر ببينيد .( براي اهداف آماري، پليتهاي ح اوي 30 تا 300 كلني ميكروبي متغير تضمين مينمايند، تحت تاثير بازده فيزيولوژيك قابل اعتمادترين اطلاعات را ايجاد مينمايند . تعداد كلني × رقت است 10 × . مع ادل واحد تشكيل دهنده كلني 1 در هر ميليليتر ( CFU/mL ) سوسپانسيون رقيق نشده ب اكتري ميباشد . با مفهوم رشد استفاده از اين روش، باكتريهاي مرده در محاسبه نهايي تعداد رشد افزايش هماهنگ تم امي اجزاي يك ارگانيسم است . باكتريهاي يك سوسپانسيون وارد نمي شوند . افزايش اندازه سلول كه در نتيجه جذب آب يا رسوب چربيها و ب ( كدورت پلي ساكاريدها ايجاد ميشود ، رشد واقعي نيست . افزايش سلولي براي مقاصد بسياري، كدورت يك محيط كشت كه توسط در ارگانيسمهاي تك سلولي نتيجه تقسيم س لول بوده و رشد وسايل فتوالكتريك اندازهگيري ميشود، با رسم منحني منجر به افزايش تعداد باكتري ه ايي ميشود كه جمعيت را استاندارد با تعداد سلولهاي زنده در ارتباط است . گاهي تخمين تشكيل ميدهند و به عنوان كشت شناخته ميشود . 1 Colony Forming Unit";s:5262:"فصل : 5 كشت ميكروارگانيسمها 81 / کشت میکروارگانیسمها فصل : 5 كشت ميكروارگ ا ن يسمها كشت فرايندي است كه در آن با آمادهس ازي شرايط محيطي نيروي محركه پروتوني يك شيب الكتروشيميايي است كه pH مناسب ارگانيسمها تكثير ميشوند . ميكروارگانيسمهاي در حال داراي دو بخش است ، اختلاف در ) غلظت يون هيدروژن ( و رشد، تقسيم شده و نيازمند عناصري هستند كه در تركيب تفاوت در بار يوني . بار در خارج غشاء باكتريايي بسيار مثبتتر از شيميايي آنها حضور دارند . مواد غذايي بايد اين عناصر را به بار داخلي غشاء است، و تفاوت در بار ، زماني منجر به رها شدن صورت قابل دسترس مت ابوليكي آماده نمايند . به علاوه، انرژي آزاد ميشود كه يك پروتون از خارج غشاء وارد ارگانيسمها نيازمند انرژي متابوليك براي سنتز ماكرومولكولها سيتوپلاسم ميگردد . فرايندهاي متابوليك كه توليد نيروي و حفظ شيب غلظت شيميايي در دو طرف غشاء هستند . محركه پروتوني مينمايند در فصل 6 مورد بحث قرار گرفتهاند . فاكتورهايي كه در حين رشد بايد كنترل شوند شامل مواد انرژي آزاد توليد شده ميتواند براي حركت سلول، حفظ شيب غذايي، ،pH دما، هوادهي، غلظت نمك و قدرت يوني محيط غلظت يوني يا موكلولي در دو طرف غش اء، سنتز پيوندهاي ATP كشت است . انيدريد در ، يا تركيبي از اين اهداف به كار گرفته شود . گاهي سلولهايي كه يك منبع ATP در اختيار دارند ، ممكن نيازمنديهاي رشد است از انرژي پيوند انيدريد آن براي ايجاد نيروي محركه پروتوني كه براي حركت يا حفظ شيب غلظت شيميايي به كار بخش اعظمي از وزن خشك ميكروارگانيسمها از مواد آلي ميرود، استفاده نمايند . تشكيل شده است كه شامل عناصر كربن، هيدروژن، نيتروژن، به منظور رشد، يك ارگانيسم نيازمند كليه عناصر موجود در اكسيژن، فسفر و گوگرد هستند . به علاوه، يونهاي غيرآلي مواد آلي و مكملهاي كاملي از يونها است كه در توليد انرژي ازجمله پتاسيوم، سديم، آهن، منيزيم، كلسيم و كلر براي تسهيل و كاتاليتيكها ضروري هستند . به علاوه، حضور يك منب ع تجزيه آنزيمي و حفظ شيب غلظت شيميايي در دو طرف غشاء انرژي براي توليد نيروي محركه پروتوني و امكان سنتز مورد نياز ميباشند . ماكرومولكولها ضروري است . ميكروارگانيسمها در احتياجات در اغلب موارد، مواد آلي درون م اكرومولكولها ، توسط غذايي و منابع انرژي متابوليك بسيار متنوع ميباشند . پيوندهاي انيدريد بين واحدهاي ساختماني تشكيل ميشوند . ساخت پيوندهاي انيدريد نيازمند انرژي شيميايي است كه با دو منابع انرژي متابوليك پيوند فسفودي استر در ATP تامين ميگردد ) آدنوزين تري فسفات ، فصل ششم را ببينيد .( انرژي اضافي كه براي ثابت سه مكانيسم اصلي براي توليد انرژي متابوليك وجود دارند كه نگه داشتن نسبي تركيبات سيتوپلاسمي در حين رشد در طيف شامل تخمير، تنفس و فتوسنتز ميباشند . حداقل يكي از اين گستردهاي از محيطهاي خارج سلولي مورد نياز است، از طريق مكانيسمها بايد براي رشد يك ميكروارگانيسم مورد استفاده قرار نيروي محركه پروتوني تامين ميشود . نيروي محركه پروتوني گيرد . انرژي بالقوهاي است كه با عبور پروتونها از خلال غشاء بدست تخمير ميآيد . در يوكاريوتها، ممكن است اين غشاء بخشي از توليد ATP در تخمير، همراه با انتقال الكترون نيست . تخمير ميتوكندري يا پروتوپلاست باشد . در پروكاريوتها، اين غشاء كه با فسفريلاسيون سوبسترا مشخص ميشود، فرايندي است همان غشاء سيتوپلاسمي سلول است . كه طي آن يك پيوند پيروفسفات مستقيما از يك حدواسط متابوليك فسفريله به ) ADP آدنوزين ديفسفات ( منتقل";s:5489:"فیزیولوژی میکروارگانیسمها فصل : 6 فيزيولوژي ميكروارگ ان يسمها كه براي سنتز ماكرومولكولي نيازند بايد براي رشد حضور داشته نقش متابوليسم در بيوسنتز و رشد باشند و جهت آنكه منابع سلول براي توليد تركيباتي كه در رشد رشد ميكروبي نيازمند پليمريزاسيون واحدهاي ساختماني به و بقاء سلول نقشي ندارند مصرف نشوند ، كنترل بايد وجود داشته پروتئين ها، اسيدهاي نوكلئيك، پليساكاريد ها و ليپيدها است . باشد . واحدهاي ساختماني بايد در محيط كشت وجود داشته باشند يا اين فصل مشتمل بر مروري بر متابوليسم ميكروبي و توسط خود سلول در حال رشد ، سنتز شوند . تركيبات بيوسنتزي تنظيم آن است . ميكروارگانيسمها تنوع تكاملي شديدي دارند و ديگري مانند كوآنزيمها كه در واكنشهاي آنزيمي مورد نيازند ، در اين گروه طيف وسيعي از مسيرهاي متابوليك يافت ميشود . نيز بايد وجود داشته باشند . واكنشهاي پليمريزاسيون بيوسنتزي براي مثال، بيش از شش مسير متابوليك مختلف ممكن است وابسته به انتقال پيوند انيدريد از ATP هستند . رشد وابسته به براي جذب تركيب ساده بنزوآت بكار روند و يك مسير تنهاي منبع انرژي متابوليك است كه براي سنتز پيوندهاي انيدريد و جذب بنزوآت ممكن است با هريك از اين بيش از شش حفظ شيب غلظت غشائي يونها و متابوليتها به كار ميرود . مكانيسم، كنترل گردد . هدف ما شرح اصولي است كه، زمين ه متابوليسم داراي دو بخش است، كاتابوليسم و آنابوليسم ساز مسيرهاي متابوليك و تنظيم آنها است . اصل اوليهاي كه ) شكل .( 6 - 1 كاتابوليسم فرايندهايي را شامل ميشود كه انرژي مسيرهاي متابوليك را مشخص مينمايد، آن است كه تعداد آزاد شده از شكست تركيبات ) نظير گلوكز ( را جمع آوري كرده و كمي واكنشهاي بيوشيميايي با يك ترتيب معين آنها را براي سنتز ATP از آن استفاده مينمايند . در مقابل، آنابوليس م سازماندهي مينمايند . مسيرهاي بيوسنتزي بسياري ميتوانند از يا بيوسنتز، شامل فرايندهايي است كه انرژي ذخيره شده در ساختار تركيبات شروع كننده، محصول نه ايي و يك يا دو ATP را براي سنتز و سرهم كردن زيرواحدها يا واحدهاي تركيب حد واسط استنباط شوند . اصل اوليهاي كه تنظيم ساختماني ماكرومولكولها كه سلول را ميسازند، آزاد مينمايند . متابوليك را مشخص مينمايد، آن است كه آنزيمهاي متابوليك توالي واحدهاي ساختماني در م اكرومولكول ها از يكي از دو تنها در زمان نياز به فعاليت متابوليك شان نقش ايفا مينمايند . روش زير مشخص ميشوند . در اسيدهاي نوكلئيك و فعاليت يك آنزيم با تغيير ميزان آنزيم يا سوبسترا تغيير ميكند . پروتئينها، اين عمل به صورت وابسته به الگو 1 انجام ميشود . در برخي موارد اين تغيير ميتواند حاصل از، اتصال مواد موثر 2 DNA به عنوان الگويي براي سنتز خود و انواع مختلفي RNA خاصي باشد كه در واقع متابوليتهايي هستند كه فعاليت آنزيم به كار ميرود و RNA پيامبر به عنوان الگويي براي سنتز را تعديل مينمايند . پروتئينها مورد استفاده قرار ميگيرد . از طرف ديگر در كربوهيدراتها و ليپيدها، ترتيب واحدهاي ساختماني كاملا متابوليتهاي كانوني و تبديلات بينابيني توسط ويژگيه اي آنزيمي تعيين ميشود . هنگ امي كه آنها ماكرومولكول ها ساخته شدند به صورت خود به خودي براي تشكيل ساختارهاي فرامولكولي سلول مانند ريبوزوم ها، غش اء، گلوكز - 6 فسفات و تبديل كربوهيدراتها به ديواره سلولي، فلاژل و پيلي به يكديگر متصل ميگردند . يكديگر بيوسنتز از طريق تنظيم نسبت سنتز ماكرومولكول ها و منشاء بيوسنتزي واحدهاي ساختماني و كوآنزيمها ميتوانند از فعاليت مسيرهاي متابوليك ، متعادل ميگردد . تم امي تركيب اتي طريق تركيبات محدودي كه به آنها متابوليتهاي كانوني گفته 2 effectors 1 template-directed";s:5879:"/ 122 ميكروبيولوژي جاوتز ژنتیک میکروبی فصل : 7 ژنتيك ميكروبي علم ژنتيك، تعريفي از وراثت ارائه داده و به بررسي آن كوچك به داخل يك پلاسميد اين امكان را ميدهد تا آن قطعه ميپردازد و يا ثبات و تغيير در ويژگيهاي مختلف فيزيولوژي ك بارها و بارها تكثير شود . هم چنين مي توان تكثير نواحي خاصي را مورد كند وكار قرار ميدهد كه صفات موجودات زنده را از DNA را با آنزيمهاي باكتريايي، طي واكنش زنجيرهاي پليمراز (PCR) تشكيل ميدهند . واحد پايهاي وراثت ژن است . يك ژن قطعهاي يا ديگر روشهاي وابسته به آنزيم انجام داد . از دزو DNA ) است كه در توالي ميتوان DNA كسي ريبونوكلئيك اسيد ( اي كه به اين طريق تكثير ميشود را با نوكلئوتيدي خود اطلاعات يك صفت فيزيولوژيك، خاص را آنزيم هاي محدودالاثر مناسب برش داد و وارد پلاسميد نمود . دارد . رويكرد معمول در ژنتيك، شناسايي ژنها بر پايه نقش آنها ژنها را مي توان تحت كنترل پروموترهاي باكتريايي قوي قرار در فنوتيپ يا خصوصيات ساختاري و فيزيولوژيك در يك موجود داد كه اجازه ميدهند تا سطح بيان ژن موردنظر افزايش يابد . زنده است . يك ويژگي فنوتيپي، چه رنگ چشم در انسان و چه ژنتيك باكتريها نه تنها موجب پرورش و شكوفايي مهندسي مقاومت به آنتيبيوتيكها در يك باكتري، عموما در سطح يك ژنتيك در پروكاريوتها شد بلكه امكان تعميم آن را به موجود زنده در نظر گرفته ميشود . اساس شيميايي براي تفسير يوكاريوتها فراهم نمود . اين تكنولوژي عامل پيشرفتهاي در فنوتيپ، تغيير در ژنوتيپ يا تغيير در توالي DNA در يك ژن عظيمي است كه امروزه در رشته پزشكي شاهد آن هستيم . يا مجموعهاي از ژنهاست . معرفي DNA بعنوان عنصر اصلي وراثت در دهه 1930 و نوكلئيك اسيدها و سازماندهي آنها در با آزمايش فردريك گريفيث صورت گرفت . در اين آزمايش ژنوم پروكاريوتي، يوكاريوتي و ويروسي ) شكل ( 7 - 1 وقتي باكتريهاي بيماريزاي داراي كپسول اطلاعات ژنتيكي در باكتريها بصورت تواليهاي ) DNA شكل استرپتوكوكوس پنومونيه تيپ III-S كشته شده ، همراه با انواع ( 7 - 2 ذخيره مي شود . بيشتر مولكول هاي DNA دورشته اي غيربيماريزا و زنده باكتري پنوموكوك تيپ ) II-R فاقد كپسول ( هستند و در آن بازهاي مكمل ( A-T : G-C ) از طريق اتصال به موش ترزيق شدند، منجر به عفونتي كشنده شدند كه در آن هيدروژني در مركز مولكول ) شكل ( 7 - 3 جفت ميشوند . جهت از بدن موشهاي مرده، ب اكتري زنده پنوموكوك تيپ III-S دورشته DNA ناهمسو ) آنتي پارالل ( است؛ يعني يك رشته بدست آمد . نتيجهگيري اين بود كه يك ماده شيميايي، سويه بصورت 5  3 و رشته مكمل آن بصورت 35 قرار گرفته زنده و غيربيماريزا را به سويه بيماريزا تبديل كرده است . يك است . مكمل بودن بازها، يك رشته ) رشته الگو ( را قادر ميسازد دهه بعد، آوري، مكلود و مككارتي كشف نمودند كه DNA تا امكان نسخهبرداري و بيان اطلاعات موجود در ت والي رشته عامل ترانسفورم كننده است و بدين وسيله اساس بيولوژي ديگر ) رشته كدكننده ( را فراهم سازد . جفت بازها در مركز مولكولي كه امروزه شاهد آن هستيم، را پايهگذاري كردند . دورشتهاي DNA بصورت فشرده روي هم قرار گرفتهاند و تكنولوژي DNA نوتركيب در دههه اي 1960 و 1970 تأمين اطلاعات ژنتيكي را بر عهده دارند . هر دور از مارپيچ بوجود آمد، هنگ امي كه تحقيقات روي ب اكتريها وجود DNA داراي يك شكاف بزرگ و يك شكاف كوچك است . آنزيم هاي محدودالاثر را مشخص كرد . آنزيم هاي محدودالاثر، بسياري از پروتئينهاي داراي قابليت اتصال به DNA و تنظيم پروتئين هايي هستند كه DNA را در محلهاي خاص برش بيان ژن، غالبا با شكاف بزرگ برهمكنش دارند . اين امر به دليل بروز بهتر و بيشتر اتم هاي تشكيل دهنده بازها در شكاف بزرگ ميدهند و آن را به قطعات كوچكتر تبديل ميكنند . پلاسميدها DNA است . هريك از 4 باز به فسفو – 2 - داكسيريبوز عناصر ژنتيكي كوچكي هستند كه توان ايي تكثير مستقل در متصل ميشوند تا يك نوكلئوتيد را تشكيل دهند . اتصال باكتريها و مخمرها را دارند . وارد كردن يك قطعه DNA ي";s:5111:"/ 150 ميكروبيولوژي جاوتز پاتوژنز عفونتهای باکتریایی فصل : 9 پ اتوژنز عفونتهاي باكتريايي پاتوژنز عفونت باكتريايي شامل آغاز فرايند عفونت و مك انيزمي عموما به عنوان عفونت شناخته نميشوند، از طرف ديگر، تكثير است كه منجر به گسترش علايم و نشانههاي بيماري ميشود . باكتريهاي بيماريزا ) مانند گونههاي سالمونلا -( حتي اگر فرد فاكتورهاي بيوشيميايي، ساختماني و ژنتيكي كه در پاتوژنز فاقد علامت باشد - عفونت تلقي ميشود . باكتريها نقش مهمي ايفا مينمايند، در اين فصل مورد بحث تهاجم :( invasion ) فرايندي است كه طي آن باكتري، انگل قرار ميگيرند و ممكن است در بخشهاي اختصاصي ارگانيزمها حيواني، قارچ و ويروس وارد سلولها يا بافتهاي ميزبان شده و مجددا بررسي شوند . خصوصيات يك باكتري بيم اريزا، شامل در بدن گسترش مييابد . قابليت انتقال، توانايي اتصال به سلولهاي ميزب ان، هجوم به سلولها و بافتهاي ميزبان، توليد توكسين و توان ايي فرار از ميكروبيوتا : فلور ميكروبي كه در بدن افراد سالم و طبيعي سيستم ايمني ميزبان است . مقاومت نسبت به مواد ضدميكروبي حضور دارند . و ضدعفوني كنندهها نيز ميتواند به عنوان ويرولانس، يا توانايي ارگانيزم در توليد بيماري، به حساب آيند . بسياري از عفونتهايي غيربيماريزا :( non pathogen ) ميكروارگانيسمي است كه كه بواسطه باكتريهايي ايجاد ميگردند كه اغلب تحت عنوان بيماري ايجاد نميكند و ميتواند عضوي از فلور نرمال باشد . بيماريزا شناخته ميشوند، به صورت نامشخص و بدون علامت بيماريزاي فرصت طلب :( opportunistic pathogen ) هستند . بيم اري در ص ورتي رخ ميدهد كه ب اكتريها يا عاملي است كه تنها زماني قادر به ايجاد بيم اري است كه واكنشهاي ايمونولوژيك به حضور آنها ، به ميزان كافي به فرد مقاومت ميزبان دچار اختلال شده باشد ) مثلا هنگامي كه بيمار آسيب وارد نمايند . دچار نقص ايمني باشد .( اصطلاحاتي كه به صورت عمومي در شرح جنب ه هاي بيماري زا :( pathogen ) ميكروارگانيسمي كه قادر به ايجاد مختلف پاتوژنز به كار ميروند، در بخش واژهنامه تعريف شدهاند بيماري است . ) ادامه مطلب را ببينيد .( بيماريزايي :( pathogenicity ) توانايي يك عامل عفوني در ايجاد بيماري ) همچنين ويرولانس را ببينيد .( واژهنامه سوپرآنتي ژن : توكسينهاي پروتئيني كه سيستم ايمني را با اتصال :( adherence, adhesion, attachment ) فرايندي اتصال به مولكولهاي كمپلكس سازگاري نس جي اص لي است كه طي آن باكتري به سطح سلول ميزبان متصل ميگردد ( MHC ) . و گيرندههاي سلولهاي ، ( TCR ) T فعال مينمايند و وقتي باكتري وارد بدن ميزبان شد، اتصال يك مرحله اساسي تعداد زيادي از س لولهاي T را براي توليد مقادير فراواني اوليه در فرايند عفونت است . اصطلاحات adherence, سايتوكاين تحريك مينمايند . adhesion, attachment اغلب به جاي يكديگر به كار ميروند . توكسينزايي :( toxigenicity ) توانايي يك ميكروارگانيسم در ناقل :( carrier ) فرد يا حيواني با عفونت بدون علامت است توليد توكسين است كه در گسترش بيماري مشاركت مينمايد . كه ميتواند ارگانيزم را به فرد يا حيوان حساس ديگر منتق ل ويرولانس : توانايي كمي يك عامل در ايجاد بيم اري است . نمايد . عوامل ويرولان هنگامي كه به تعداد كم وارد بدن ميزبان عفونت : تكثير يك عامل عفونت درون بدن . تكثير باكتريهايي ميشوند، بيماري ايجاد مينمايند . ويرولانس مشتمل بر اتصال، كه جزئي از فلور نرمال دستگاه گوارش، پوست و غيره هستند تهاجم و توكسين زايي است ) مباحث بالايي را مشاهده نماييد .(";s:5771:"فصل : 10 فلور ميكروبي طبيعي انسان 171 / فلور میکروبی طبیعی انسان فصل : 10 فلور ميكروبي طبيعي انسان اصطلاح » فلور طبيعي ميكروبي « مربوط به جمعيت انسان ها داراي يك هسته مركزي ميكروبيوم يكسان هستند و ميكروارگانيسمهايي است كه در پوست و غشاهاي مخاطي افراد اگر اينگونه است چگونه اين ميكروبيوم كسب و منتقل سالم طبيعي، ساكن هستند . به صورت تخميني ميگردد؟ چه چيزي تنوع ژنتيكي ميكروبيوم را تحت تاثير قرار ميكروارگانيزمهايي كه درون يا روي بدن انسانها ) امروزه تحت ميدهد و چگونه اين تنوع، سازگاري اين ميكروارگ انيزمها و عنوان ميكروبيوتاي طبيعي شناخته مي شوند ( زندگي ميكنند، ميزباني كه به صورت مشخص روش زندگي و شرايط 10 برابر تعداد سلول هاي سوماتيك و زايشي انسان باشند . ژنوم فيزيولوژيك و پاتوفيزيولوژيك متفاوت دارند، را تحت تاثير قرار اين همزيست هاي ميكروبي، مجموعا به عنوان ميكروبيوم ميدهد؟ مشاهدات بسياري امروزه بدست آمده است . براي توصيف شده است . تحقيقات نشان داده است كه ميكروبيوتاي مثال : مشخص شده كه تفاوتهاي زيادي بين افراد از نظر تعداد طبيعي، اولين خط دفاعي عليه پاتوژن هاي ميكروبي را فراهم و انواع گونههاي ميكروارگانيسمهاي ساكن در كولون وجود دارد مي كند، به هضم غذا كمك مي كند، در تجزيه سموم نقش دارد و ممكن است چاقي مرتبط با انواع ميكروبهاي درگير در و در بلوغ سيستم ايمني دخالت م يكند . تغييرات در مسيرهاي متابوليك خاص در دستگاه گوارش باشد . خوانندگان ميكروبيوتاي طبيعي يا تحريك التهاب توسط اين كومنسالها بايد آگاه باشند كه اين زمينه مطالعاتي به سرعت در حال توسعه ) فلور طبيعي ( ممكن است سبب ايجاد بيم اريه ايي از قبي ل است و دانش و فهم ما از ميكروبيوتاي انس اني ضرورتا در واژينوز باكتريايي، عفونت دنداني و بيماري التهابي روده شود . صورت يافتن اطلاعاتي جديد در مورد جمعيت ميكروبي ساكن از طريق پروژه ميكروبيوم انساني، تغيير خواهد كرد . پروژه ميكروبيوم انساني نقش ميكروبيوتاي ساكن طي يك تلاش گسترده براي فهم نقش اكوسيستم هاي پوست و غشاهاي مخاطي معمولا داراي ميكروارگانيسمهاي ميكروبي ساكن، در ايجاد بيم اري و س لامت انس ان، در سال متنوعي هستند كه ميتوانند به 2 گروه طبقهبندي شود : ،2007 مؤسسه ملي سلامت (NIH) پروژه ميكروبيوم انس ان را ( 1 فلور ساكن پايدار شامل انواع ثابتي از ميكروارگانيسم هاست پايهگذاري كرد . يكي از مهمترين اهداف اين پروژه فهم طيف كه به صورت طبيعي در مناطق خاصي از بدن در سن تنوع ژنتيكي و فيزيولوژيك ميكروبيوم و فاكتورهايي است كه مشخصي جداسازي ميشوند و اگر اين فلور مختل شود، توزيع و تكامل ميكروارگانيزمهاي پايدار را تحت تاثير قرار سريعا خودش را ترميم ميكند . ميدهند . يك جنبه اين پروژه شامل دارا بودن چندين گروه ( 2 فلور ناپايدار و گذرا شامل ميكروارگانيسمهاي غيرپ اتوژن يا تحقيقاتي است كه بهطور همزمان، جمعيتهاي ميكروبي در پاتوژنهاي بالقوه است كه در پوست يا غشاهاي مخ اطي سطح پوست انسان و مناطق مخ اطي از قبي ل ده ان، مري، براي ساعتها، روزها يا هفتهها ساكن هستند . اين نوع فلور معده، كولون و واژن را با استفاده از توالي ژني RNA ريبوزومي از محيط بدست آمده، سبب ايجاد بيم اري نميشود و ( 16S ) مورد ارزيابي قرار ميدهند . سوآلات متعددي توسط اين نمي تواند خود را بهصورت دائم در سطح ساكن كند . پروژه پاسخ داده ميشود . ميكروبيوتاي ثابت و گذراي يك فرد اعضاي فلور گذرا، به طور كلي نسبت به فلور ساكن طبيعي اهميت كمتري دارند و دست نخورده باقي مي مانند . اگر در طي يك روز و در طول عمر يك فرد چگونه است؟ ش باهت فلور ساكن تخريب شود، ميكروارگانيسمهاي گذرا ممكن ميكروبيوتا در بين افراد يك خانواده يا افراد يك جامعه يا بين است كلونيزه شده، تكثير يابند و سبب ايجاد بيماري شوند . جوامع مختلف در محيطهاي متفاوت چگونه است؟ آيا همه";s:5414:"باسیلهای گرم مثبت اسپوردار : گونههای باسیلوس و کلستریدیوم فصل : 11 باسيلهاي گرم مثبت اسپوردار : گونههاي باسيلوس و كلستريديوم باسيل هاي گرم مثبت تشكيل دهنده اسپور شامل گونه هاي جنس با يكديگر ارتباط نزديك دارند، اما در فنوتيپ و باسيلوس و كلستريديوم ميباشند . اين باسيلها در همه جا بيماري زايي با يكديگر متفاوت مي باشند . گونه هاي بيم اري زا حضور دارند و به علت تشكيل اسپور ، ميتوانند سالها در محيط حاوي پلاسميدهاي ويولانس هستند . اكثر اعضاي اين جنس به باقي بمانند . گونههاي باسيلوس هوازيند، در حالي كه صورت ارگانيسم هاي س اپروفيت شايع در خ اك، آب، هوا و كلستريديومها بيهوازي هستند ) فصل 21 را ببينيد .( سبزيجات هستند ) باسيلوس سوبتيليس .( برخي از اين باكتريها بسياري از گونههاي باسيلوس و جنسهاي وابسته بيم اري مانند باسيلوس تورنژينسيس عامل ايجاد بيم اري در حشرات ايجاد نمي كنند و در ميكروبشناسي باليني به خوبي توصيف ميباشند . اين ارگانيسم همچنين ميتواند در انس ان نيز ايجاد نشدهاند . با اين وجود تعداد كمي از گونهها بيماريهاي مهمي را بيماري نمايد . باسيلوس سرئوس ميتواند با رشد در غذا و توليد در انسان ايجاد مي نمايند . آنتراكس ) سياه زخم ( كه يك بيماري يك انتروتوكسين يا يك توكسين تهوعآور ، باعث ايجاد كلاسيك در تاريخ ميكروبشناسي ميباشد، توسط باسيلوس مسموميت غذايي گردد . باسيلوس سرئوس و باسيلوس آنتراسيس ايجاد ميگردد . سياهزخم يك بيم اري مهم در تورنژينسيس گاهي ممكن است در افراد دچار نقص ايمني حيوانات و گاها انس ان بوده است . به علت توكسين قوي، بيماريهايي مانند مننژيت ، اندوكارديت، اندوفتالميت، باسيلوس آنتراسيس يكي از عوامل اصلي بيوتروريسم و جنگ كونژكتيويت يا گاستروانتريت حاد ايجاد كند . باسيلوس بيولوژيك است . باسيلوس سرئوس عامل ايجاد مسموميت آنتراسيس ) عامل ايجاد سياه زخم ، ( به عنوان پاتوژن اصلي اين غذايي و به ندرت عفونتهاي چشم يا ساير عفونتهاي موضعي جنس محسوب ميگردد . ميباشد . مورفولوژي و تشخيص جنس كلستريديوم بسيار هتروژن ) نامتنجانس ( بوده و بيش الف ( ارگانيسم شاخص از 200 گونه در اين جنس توصيف شده است . فهرست سلولهاي شاخص عرض 1 ميكرومتر و طول 3 تا 4 ميكرومتر ارگانيسم هاي بيماري زا ، به علاوه گونه هاي جديد جدا شده از دارند و داراي انتهاي چهارگوش هستند و به صورت يك زنجير مدفوع انسان كه داراي پتانسيل بيماريزايي بوده و نامشخص طويل پشت سرهم قرار ميگيرند . اسپور در مركز باسيل مانده اند، درحال افزايش است . كلستريديومهايي كه بيماريهاي بيحركت قرار دارد . مهمي را با توليد توكسين ايجاد ميكنند عبارتند از : كلستريديوم تت اني عامل كزاز، كلستريديوم بوتولينوم عامل بوتوليس م، ب ( كشت كلستريديوم پرفرنجنس عامل گاز گ انگرن، و كلستريديوم كلنيهاي باسيلوس آنتراسيس مدور هستند و در معرض نور ديفيسيل عامل كوليت با غشاء كاذب . همچنين ساير داراي نماي » خرده شيشه « ميباشند . باسيلوس آنتراسيس فاقد كلستريديوم ها در عفونت هاي بي هوازي، به صورت مخلوط با هموليز است، اما باسيلوس سرئوس و باسيلوس هاي س اپروفيت ساير باكتريها مشاهده ميشوند ) به فصل 21 مراجعه نماييد .( معمولا هموليز ايجاد مي كنند . ژلاتين را ذوب كرده و پس از رشد در ژلاتين ، منظرهاي شبيه به سرو وارونه ايجاد مينمايند . گونههاي باسيلوس ج ( خصوصيات رشد جنس باسيلوس شامل باكتري هاي هوازي، بزرگ، ميله اي و باسيلوس هاي ساپروفيت براي توليد انرژي و رشد از منابع ساده گرممثبت است كه بصورت زنجير ديده ميشوند . اعضاي اين نيتروژن و كربن استفاده مي كنند . اسپورها براي مدت محدودي";s:6069:"فصل : 12 باسيلهاي گرم مثبت هوازي بدون اسپور : كورينهباكتريوم، 199 / ... باسیلهای گرم مثبت هوازی بدون اسپور : کورینهباکتریوم، لیستریا، اریزیپلوتریکس، نوکاردیا و پاتوژنهای وابسته فصل : 12 باسيلهاي گرم مثبت هوازي بدون اسپور : كورينهباكتريوم، ... گوانين و سيتوزين كمتري دارند . اين جنسها شامل ليستريا و باسيل هاي گرم مثبت فاقد اسپور شامل گروه متنوعي از اريزپيلوتريكس هستند . اين باكتريها به گونههاي باسيل هاي هوازي و بيهوازي هستند . اين فصل بر روي لاكتوباسيلوس بيهوازي ) كه گاهي اوقات به خوبي در مجاورت اعضاي هوازي اين گروه متمركز شده است . باسيل هاي گرم هوا رشد ميكنند ، ( گونههاي كلستريديوم و باسيلوسهاي داراي مثبت فاقد اسپور بيهوازي مانند گونههاي پروپيوني باكتريوم و اسپور و كوكسيهاي گرممثبت، مانند گونههاي استافيلوكوكوس اكتينومايسسها در فصل ،21 عفونتهاي بيهوازي، توضيح و استرپتوكوكوس، بيشتر از باكتريهاي كورينه فرم ش باهت داده خواهند شد . جنسهاي خاص از هر دو گروه، به نام دارند . جنسهاي باسيل هاي گرم مثبت داراي اهميت پزشكي در گونه هاي كورينهباكتريوم و پروپيونيباكتريوم، اعضاي فلور جدول ( 12 - 1 ) فهرست شدهاند و شامل برخي جنسهاي توليد طبيعي پوست و غشاهاي مخاطي انسان بوده و از عوامل شايع كننده اسپور و بي هوازي ميباشند . باكتريهاي بيهوازي در آلوده كننده نمونههاي باليني هستند كه براي تشخيص گرفته فصل 21 توضيح داده شدهاند . ميشوند . با اين وجود در مي ان اكتينومايسسهاي هوازي روش شناسايي واحدي براي باسيلهاي گرممثبت وجود پاتوژن هاي عمدهاي مانند كورينه باكتريوم ديفتريه، ارگانيسمي ندارد . تعداد كمي از آزمايشگاه ها دستگاههاي لازم براي تعيين كه با توليد اگزوتوكسين قوي، بيماري ديفتري را در انسان ايجاد ميزان G+C را دارند . رشد تنها در شرايط بيهوازي نش ان مينمايد، و مايكوباكتريوم توبركلوزيس، عامل مسبب سل ميدهد كه باكتري جداشده بيهوازي است اما اكثر ايزولههاي ) فصل 23 را ببينيد ( حضور دارند . ليستريا مونوسيتوژنز و لاكتوباسيلوس، اكتينومايسس و گونه هاي پروپيوني باكتريوم و اريزيپلوتريكس روزوپاتيه اولين بار در حيوانات يافت شدند و غيره آئروتولرانت ) تحمل كننده هوا ( هستند . اكثر گونه هاي گاهي عامل بيماري هاي جدي در انسان ميباشند . گونههاي مايكوباكتريومها، گونههاي نوكارديا و رودوكوك اسيد فست نوكارديا و رودوكوكوس جزء پ اتوژن هاي نوظهور در مي ان ميباشند بنابراين به آساني از باكتريهاي كورينهفرم قابل تمايز بيماران دچار نقص ايمني هستند . هستند . گونههاي كورينه باكتريوم و باكتريهاي مرتبط تمايل به اغلب ) اما نه همه ( جنسهاي باسيلوس و كلستريديوم تشكيل اشكال چماقي شكل يا نامنظم دارند . اگرچه همه اسپور توليد مي كنند، و حضور اسپور به عنوان وجه تم ايز اين باكتري هاي جداشده داراي اشكال نامنظم نميباشند اما واژه باكتريها از كورينه فرمها ميباشد . تعيين اينكه ب اكتري جدا كورينهفرم يا باكتري هاي ديفتروئيد براي نامگذاري اين گروه شده لاكتوباسيلوس ) يا پروپيوني باكتريوم ( ميباشد ممكن است مناسب است . اين باكتريها شامل جنسهاي كورينه باكتريوم، نيازمند استفاده از روش كروماتوگرافي گاز - مايع براي آركانوباكتريوم، بروي باكتريوم، مايكوباكتريوم و غيره است كه اندازه گيري اسيد لاكتيك ) يا پروپيونيك اسيد ( و محصولات داراي مقادير بالاي گوانين و سيتوزين (G+C) ميباشند ) جدول متابوليكي باشد . اما اين روش معمولا كاربردي نيست . .( 12 - 1 اكتينومايسسها و پروپيوني باكتريومها جزء باكتريهاي آزمون هاي ديگري كه براي تشخيص باسيلهاي گرم مثبت بيهوازي طبقهبندي ميشوند اما برخي از ايزولهها به خوبي در فاقد اسپور به عنوان يكي از اعضاء جنس يا گونه، استفاده شرايط هوازي ) تحمل كننده هوا ( رشد نموده و مي بايست از مي شوند شامل توليد كاتالاز، توليد اندول، توليد نيترات و تخمير باكتري هاي كورينه فرم هوازي متمايز گردند . ساير باسيلهاي كربوهيدراتها و غيره ميباشند . گرم مثبت فاقد اسپور داراي اشكال منظمتري بوده و محتواي";s:5639:"/ 214 ميكروبيولوژي جاوتز استافیلوکوکها فصل : 13 استافيلوكوكها كروي و گرم مثبتي هستند كه استافيلوكوك هومينيس ( S.hominis ) استافيلوكوكها سلولهاي و ساير گونهها كمتر رايج معمولا به شكل دستههاي نامنظم شبيه با خوشه انگور قرار هستند . استافيلوكوك ساپروفيتيكوس يكي از عوامل نسبتا رايج ميگيرند . اين ب اكتريها به سرعت روي انواع مخلتفي از عفونت دستگاه ادراري در زنان جوان ميباشد، اگرچه اين گونه محيطهاي كشت رشد نموده و از نظر مت ابوليكي فعالند، در بيماران بستري در بيمارستان نيز عفونت ايجاد ميكند . س اير كربوهيدراتها را تخمير كرده و پيگمانهاي سفيد تا زرد توليد گونهها در دامپزشكي حائز اهميت ميباشند . مينمايند . برخي از اين باكتريها به عنوان فلور طبيعي پوست و مورفولوژي و تشخيص غشاهاي مخاطي انسان هستند، برخي ديگر در ايجاد ترشحات چركي، تشكيل آبسه، انواع مختلفي از عفونتهاي چركزا و الف ( ارگانيسمهاي تيپيك حتي سپتيسميهاي كشنده نقش دارند . استافيلوكوكهاي استافيلوكوكها سلولهاي كروي با قطر 1 ميكرومتر به شكل بيماريزا اغلب خون را هموليز نموده، پلاسما را لخته ميكنند و دسته هايي منظم هستند ) شكل .( 13 - 1 در محيط كشت مايع انواع مختلفي از آنزيمها و توكسينهاي خارجس لولي توليد به صورت كوكسي هاي تكي، دوتايي، چهارتايي و زنجيره اي مي كنتد . شايع ترين مسموميت غذايي توسط انتروتوكسين مقاوم ديده مي شوند . كوكسي هاي جوان به شدت گرم مثبت هستند . با به حرارت استافيلوكوك ايجاد ميگردد . استافيلوكوكها به گذشت زمان اكثر سلولها گرممنفي ميشوند . استافيلوكوكها سرعت نسبت به اكثر عوامل ضدميكروبي مقاومت نشان داده و غيرمتحرك و فاقد اسپور ميباشند . تحت تاثير داروه ايي مانند مشكلاتي را در درمان بهوجود ميآورند . پنيسيلين استافيلوكوك اورئوس ليز ميشود . جنس استافيلوكوكوس داراي حداقل 45 گونه ميباشد . سه گونههاي ميكروكوك اغلب شبيه استافيلوكوكها هستند . گونه مهم كه داراي اهميت ب اليني ميباشند عبارتند از : آنها بهصورت آزاد در محيط و به شكل دستهاي از استافيلوكوكوس اورئوس، استافيلوكوكوس اپيدرميديس و كوكسيهاي چهارتايي ) تتراد ( يا هشتت ايي يافت ميگردند . استافيلوكوكوس ساپروفيتيكوس . استافيلوكوكوس اورئوس كلني ميكروكوكها به رنگ زرد، قرمز يا ن ارنجي ديده كواگولاز مثبت است كه آن را از ساير گونهها متم ايز ميكند . مي شوند . ميكروكوكها به ندرت با بيم اريزايي در ارتباط استافيلوكوك اورئوس پاتوژن مهمي براي انسان ميباشد . تقريبا هستند . هر فردي در طول زندگي خود با برخي از انواع عفونتهاي ب ( كشت استافيلوكوك اورئوس مانند مسموميت غذايي يا عفونت هاي پوستي خفيف و يا عفونتهاي تهديدكننده حيات مواجه ميشود . استافيلوكوكها به راحتي تحت شرايط هوازي يا استافيلوكوكهاي كواگولاز منفي ( CoNS ) فلور طبيعي انس ان ميكروآئروفيليك بر روي اكثر محيطهاي كشت باكتريولوژي ك بوده در برخي موارد باعث ايجاد عفونتهايي ناشي از پروتزهاي رشد مي كنند . اين باكتريها به سرعت در دماي 37C رشد مفصلي و كاتترهاي درون رگي، بهخصوص در افراد بسيار جوان، مي كنند، اما پيگم ان در درجه حرارت اتاق 20 - 25 ) درجه افراد مسن و بيماراني كه داراي نقص ايمني هستند، ميگردند . سانتيگراد ( بهتر تشكيل ميشود . كلنيها بر روي محيط جامد تقريبا 75 درصد از اين عفونت ها توسط استافيلوكوك هاي بهصورت مدور، صاف، برجسته و براق هستند ) شكل .( 13 - 2 كواگولاز منفي نظير استافيلوكوك اپيدرميديس ايجاد ميشوند . معمولا كلني هاي استافيلوكوك اورئوس به رنگ خاكستري تا عفونتهاي ناشي از استافيلوكوك لاگدوننسيس طلايي هستند . استافيلوكوك اپيدرميديس در جداس ازي اوليه ، ( S.lugdunensis ) استافيلوكوك وارنري ( S.warneri ) كلنيهاي خاكستري تا سفيد ايجاد ميكند . اكثر كلنيها در";s:5086:"/ 228 ميكروبيولوژي جاوتز استرپتوکوک ، انتروکوک و جنسهای وابسته فصل : 14 استرپتوكوك ، انتروكوك و جنسهاي وابسته كامل اريتروسيت ها همراه با خالي شدن خون از اطراف محل مقدمه رشد ب اكتريه ا، هموليز بتا ناميده ميشود . ليز ناقص استرپتوكوكها باكتريهاي گرم مثبت كروي هستند كه در اريتروسيت ها با احياي هموگلوبين و تشكيل پيگمان سبزرنگ، هنگام رشد به صورت جفت يا زنجيره اي قرار مي گيرند . اين هموليز آلفا ناميده ميشود . ساير استرپتوكوكها فاقد هموليز باكتري ها به طور وسيعي در طبيعت پراكنده اند . برخي از آنها از ميباشند ) گاهي اوقات، هموليز گاما ناميده ميشود .( اعضاي فلور انسان ميباشند و سايرين با بيم اريهاي مهم الگوي هموليز استرپتوكوكهاي مهم پزشكي در انس ان در انساني مرتبط بوده و اين عفونتها ناشي از اثر مستقيم جدول 14 - 1 نشان داده شده است . طبقهبندي الگوي باكتري ها يا در موارد ديگر مرتبط با پاسخ ايمني به آنها هموليتيك عمدتا براي استرپتوكوكهايي ) نه باكتريهاي ديگر ( مي باشند . استرپتوكوك ها مواد خارج سلولي و آنزيم هاي مختلفي كه بيماري ايجاد كرده و معمولا هموليزينهاي مختلفي توليد توليد ميكنند . ميكنند، استفاده ميشود . استرپتوكوكها گروه بزرگ و هتروژني هستند و هيچگونه ب ( ماده اختصاصي گروه ) طبقهبندي لانسفيلد 1 سيستم مناسبي براي طبقهبندي آنها وجود ندارد . با اين ح ال، ( شناخت طبقهبندي اين باكتريها براي پي بردن به اهميت اين كربوهيدرات در ديواره سلولي بسياري از استرپتوكوك ها پزشكي آنها داراي اهميت است . وجو دارد و اساس طبقه بندي سرولوژيك لانسفيلد ) گروه هاي A-H و ( K-U را تشكيل ميدهد . اختصاصيت سرولوژيك طبقهبندي استرپتوكوكها كربوهيدرات اختصاصي گروه به وسيله قند آميني مشخص مي گردد . اين قند براي گروه A استرپتوكوك ها، پلي ساكاريد طبقه بندي استرپتوكوك ها به دستههاي اص لي براساس رامنوز - ان استيل گلوكز آمين، براي گروه ،B پليساكاريد مجموعه اي از مشاهدات در طي ساليان زياد انجام شده كه رامنوز - گلوكزآمين، در گروه C رامنوز - ان استيلگالاكتوزآمين، عبارتند از ( 1 : مورفولوژي كلني و واكنشهاي هموليز بر روي در گروه D گليسرول تئيكوئيك اسيد ح اوي د - آلانين و بلادآگار، ( 2 خصوصيت سرولوژي آنتي ژن اختصاصي گروه گلوكز، و براي گروه F گلوكوپيرانوزيل - ان - استيل ديواره س لولي ) آنتيژنهاي لنسفيلد ( و س اير آنتي ژنهاي گالاكتوزآمين ميباشد . كپسولي يا ديواره سلولي، ( 3 واكنشهاي بيوشيمايي و مقاومت استخراج آنتيژن مختص گروه براي گروهبندي نسبت به فاكتورهاي فيزيكي و شيميايي و ( 4 خصوصيات استرپتوكوكها با استفاده از روشهاي مختلفي صورت ميگيرد . اكولوژيك . اخيرا ژنتيك مولكولي جايگزين روشهاي فنوتيپي استخراج از كشت سانتريفوژ شده كه در معرض اسيد كلريدريك براي تاكسونومي اين ارگانيسمها شده است . طبقهبندي گرم، اسيد نيتروس و يا فورماميد قرار داده ميشود، يا استفاده از استرپتوكوكها داراي اهميت باليني در جدول 14 - 1 آورده شده ليز آنزيمي سلول هاي استرپتوكوك ) مانند پپسين يا ترپسين ( و است . اتوكلاو سوسپانسيون ميكروبي . اين عصاره حاوي ماده الف ( هموليز كربوهيدرات اختصاصي گروه ميباشد كه با آنتيسرم اختصاصي بسياري از استرپتوكوكها قادرند گلبولهاي قرمز خون را با رسوب مي دهد . اين روش بسياري از استرپتوكوكها را در گروه درجات مختلفي در شرايط in vitro هموليز نمايند . تخريب 1 Lancefield";s:5549:"فصل : 15 باسيلهاي گرم منفي رودهاي 251 / باسیلهای گرم منفی رودهای ) انتروباکتریاسه ( فصل : 15 باسيلهاي گرم منفي رودهاي انتروباكترياسه ها گروهي بزرگ و هتروژن از باسيل هاي گرم حداقلي مورد استفاده قرار گرفتهاند و نام شايع در اصطلاحات منفي هستند كه زيستگاه آنها روده انسان و حيوانات است . اين پزشكي، معمولا به كار مي روند . يك رويكرد جامع در تشخيص خانواده شامل بسياري از جنسهاي ) اشريشيا، شيگلا، سالمونلا، انتروباكترياسه در فصلهاي 37 ،33 و 38 كتاب نوشته شده انتروباكتر، كلبسيلا، سراشيا، پروتئوس و غيره ( ميباشد . برخي از توسط يورگنسن و همكاران چاپ ،2015 عرضه شده است . ارگانيسم هاي روده اي نظير اشريشياكلاي بخشي از فلور طبيعي اعضاي خانواده انتروباكترياسه داراي مشخصات زير هستند : بوده كه بهطور اتفاقي باعث ايجاد بيماري ميشود . در صورتيكه باسيل هاي گرم منفي و متحرك ) داراي فلاژل پريتريش ( يا ساير باكتري هاي اين جنس نظير سالمونلا و شيگلا پ اتوژن غيرمتحرك ميباشند . اين باكتريها در محيط كشت ح اوي دائمي براي انسان هستند . انتروباكترياسه ها هوازي - بيهوازي عصاره گوشت يا در پپتون بدون اضافه كردن كلريد سديم و يا اختياري هستند و بسياري از كربوهيدراتها را تخمير ميكنند و ديگر مكملها رشد ميكنند . اين ارگانيسمها به خوبي بر روي داراي مجموعه اي از ساختارهاي آنتيژنيك بوده و ان واعي از محيط مككانكي آگار رشد مي كنند؛ هوازي - بيهوازي هستند توكسين ها و ساير فاكتورهاي ويرولانس را توليد مي كنند ) . بيهوازي اختياري ، ( اغلب گلوكز را همراه با توليد گاز تخمير انتروباكترياسه ، باسيلهاي گرم منفي رودهاي و ب اكتريهاي نموده و آن را اكسيد نميكنند . كاتالاز مثبت، اكسيداز منفي بوده رودهاي واژههايي هستند كه در اين فصل مورد استفاده قرار ) بجز پلزيوموناس ( و نيترات را به نيتريت احيا مي نمايند و داراي DNA G+C ميگيرند . اما اين باكتريها ممكن است كلي فرم نيز ناميده محتواي 39 تا 59 درصد در ميباشند . اين شوند . باكتريها را ميتوان با استفاده از روشهاي بيوشيميايي متعددي در سطح گونه شناس ايي نمود . در ايالات متحده طبقهبندي كيت هايي به صورت تج اري توليد شده و يا سيستم ه ايي بهصورت اتوماتيك براي اين منظور ايجاد ميشوند . انتروباكترياسه ها شايعترين باسيلهاي گرم منفي كشت داده روش MALDI-TOF ممكن است به زودي ج ايگزين شده در آزمايشگاه هاي باليني هستند و همراه با استافيلوكوكها تمامي روشهاي قديمي بيوشيميايي گردد كه امروزه توسط و استرپتوكوكها شايعترين باكتريهايي هستند كه باعث ايجاد اكثر آزمايشگاه هاي ميكروبيولوژي مورد استفاده قرار ميگيرند . بيماري ميشوند . تاكسونومي انتروباكترياسهها پيچيده بوده و از به نظر ميرسد اين تكنولوژي جديد، براي شناسايي تقريبا اكثر زمان معرفي روشهايي كه فاصله تكاملي باكتريها را ارزيابي انتروباكترياسههاي شايع در نمونههاي باليني، بجز شيگلا، به مي كند از قبي ل هيبريداسيون اسيدنوكلئيك و تعيين ت والي خوبي كار كند . اين تكنولوژي نميتواند شيگلا را از E.coli اسيدهاي نوكلئيك، به سرعت در حال تغيير ميباشد . مطابق متمايز نمايد . پايگاه دادههاي تاكسونومي كتابخانه ملي پزشكي گروههاي اص لي انتروباكترياس ه در پ اراگرافهاي بعدي ) قابلدسترس در http / / www.ncbi . nlm.nih . gov به صورت خلاصه توصيف شدهاند . مشخصات ويژه س المونلا، 63 //Taxonomy//Browser/wwwtax . cgl ? id = 543) جنس شيگلا و ساير باسيلهاي گرم منفي رودهاي مهم و بيماريهاي تعريف شده است . با اين وجود انتروباكترياسه هاي داراي اهميت مرتبط با آن ها در بخشهاي بعدي در اين فصل شرح داده باليني بين 20 - 25 گونه ميباشند و گونه هاي ديگر بسيار كم ميشوند . ديده مي شوند . در اين فصل اصطلاحات تاكسونومي بهصورت";s:5142:"فصل : 16 سودوموناسها و آسينتوباكترها 271 / سودوموناسها و آسینتوباکتر فصل : 16 سودوموناسها و آسينتوباكترها سودوموناسها و گونههاي آسينتوباكتر بهصورت گسترده در مورفولوژي و شناسايي خاك و آب انتشار دارند . گاهي سودوموناس آئروژينوزا در انسان الف ( ارگانيسمهاي شاخص كلونيزه شده و مهمترين پ اتوژن انس اني اين گروه است . سودوموناس آئروژينوزا ميله اي شكل و متحرك ، با اندازهاي در سودوموناس آئروژينوزا مهاجم و توكسيژنيك بوده، سبب ايجاد حدود 2 × 0 / 6 ميكرومتر ) شكل ( 16 - 1 است . اين باكتري گرم عفونت در بيم اران مبتلا به ناهنج اريهاي سيستم ايمني منفي بوده و بهصورت ب اكتريهاي تك، دوت ايي و گ اهي ميشود و يكي از مهمترين پاتوژنهاي بيمارستاني است . از بين زنجيرههاي كوتاه مشاهده ميشود . گونههاي آسينتوباكتر، آسينتوباكتر بوماني، مسئول اكثر عفونت - ب ( كشت هاي انساني است . اين گونه يك پ اتوژن بيمارستاني مهم، سودوموناس آئروژينوزا هوازي اجب اري است، بس ادگي روي بخصوص در بخشهاي مراقبتهاي ويژه ميباشد و اغلب بسياري از محيطهاي كشت رشد كرده و گ اهي بويي شبيه نسبت به چندين آنتيبيوتيك مقاوم است . شيريني يا انگور يا ذرت ايجاد ميكند . برخي سويهها خون را گروه سودوموناد 1 هموليز ميكنند . سودوموناس آئروژينوزا كلني هاي صاف و گرد با رنگ فلورسانس سبز ايجاد ميكند . در اغلب موارد ، اين سودومونادها باسيلهاي گرم منفي، متحرك و هوازي هستند باكتري رنگدانه غير فلورسانس آبي رنگي با نام پيوسيانين توليد كه برخي از آنها پيگمانهاي محلول در آب توليد ميكنند . ميكند كه در آگار انتشار مييابد . ساير گونههاي سودوموناس سودومونادها بهصورت گسترده در خاك، آب، گياهان و حيوانات پيوسيانين توليد نميكنند . بسياري از سويه هاي سودوموناس يافت ميشوند . سودوموناس آئروژينوزا بطور شايع و به ميزان آئروژينوزا رنگدانه فلورسانس با نام پيووردين نيز توليد ميكنند اندك در فلور نرمال روده و سطح پوست انسان حضور داشته و كه آگار را به رنگ سبز در ميآورد ) شكل .( 16 - 2 برخي سويهها مهمترين پاتوژن اين گروه است . س اير سودومونادها بندرت رنگدانه قرمز تيره با نام پيوروبين يا رنگدانه سياه پيوملانين عامل ايجاد بيماري هستند . سودومونادها را بر اساس همولوژي توليد ميكنند . rRNA/DNA و خصوصيات رايج كشت طبقهبندي ميكنند . سودوموناس آئروژينوزا در محيط كشت قادر به توليد چندين نوع كلني است ) شكل .( 16 - 3 سودوموناس آئروژينوزاي سودوموناس آئروژينوزا بدست آمده از كلنيهاي مختلف نيز ممكن است از نظر فعاليت سودوموناس آئروژينوزا بطور گسترده در طبيعت انتشار داشته و بيوشيميايي و آنزيمي و همچنين الگوي حساسيت به عوامل ضد بطور شايع در محيطهاي مرطوب بيمارستاني يافت ميشود . اين ميكروبي با يكديگر متفاوت باشند . گاهي اين نكته كه ظهور باكتري مي تواند در افراد نرمال كلونيزه شود و در اين حالت انواع مختلف كلني در نتيجه سويه هاي متفاوت سودوموناس بعنوان ساپروفيت عمل ميكند . اين باكتري در افراد مبتلا به آئروژينوزا است يا از واريانت هاي مختلف يك سويه منفرد، به ناهنجاري سيستم دفاعي ، بخصوص افراد دچار نوتروپني، سبب خوبي مشخص نيست . كشتهاي تهيه شده از نمونههاي ايجاد بيماري ميشود . بيماران مبتلا به سيستيك فيبروزيس ، ( CF ) اغلب منجر به رشد سودوموناس آئروژينوزاهايي ميشود كه به دليل توليد بيش ازحد آلژينات ) يك اگزوپليساكاريد ( كلنيهاي موكوئيدي تشكيل 1 Pseudomonad Group";s:4849:"/ 280 ميكروبيولوژي جاوتز ویبریو، کمپیلوباکتر و هلیکوباکتر فصل : 17 ويبريو، كمپيلوباكتر و هليكوباكتر ويبريو ، ( Vibrio ) كمپيلوباكتر ( Campylobacter ) و هليكوباكتر ويبريو كلرا ( Helicobacter ) باسيل هاي گرم منفي هستند كه تمامي آنها بهصورت گسترده در طبيعت پراكنده شدهاند . ويبريوها در آب اپيدميولوژي بيماري وبا ارتباط نزديكي با تشخيص نحوه انتقال درياها و آب هاي سطحي يافت ميشوند . كمپيلوباكتره ا در باكتري در آب و توسعه سيستمهاي بهداشتي آب دارد . بسياري از گونه هاي حيواني از جمله بسياري از حيوانات اهلي مورفولوژي و شناسايي يافت ميشوند . ويبريو كلرا، انتروتوكسيني توليد ميكند كه سبب الف ( ارگانيسمهاي شاخص ايجاد وبا ميشود . اين بيماري، اسهال آبكي شديد است كه در كشت اوليه، ويبريو كلرا به شكل باسيل هاي ويرگول ( ، ) ميتواند به سرعت سبب دهيدراتاسيون و مرگ گردد . شكل به طول 4 - 2 ميكرومتر ديده ميشوند ) شكل .( 17 - 1 اين كمپيلوباكتر ژژوني عامل شايع التهاب روده در انس ان است . باكتري با واسطه فلاژل قطبي خود حركت فع الي دارد . در هليكوباكتر پيلوري با گاستريت و زخم اثني عشر در ارتباط كشت هاي طولاني، ممكن است ويبريوها به شكل باسيل هاي است . صاف درآيند كه در اين حالت مشابه ب اكتريهاي گرم منفي ويبريوها رودهاي بنظر ميرسند . ويبريوها از شايعترين باكتريهاي موجود در آبهاي سطحي در ب ( كشت سراسر دنيا هستند . اين باكتريها باسيل هاي خميده هوازي و ويبريو كلرا كلنيهاي محدب، صاف و گرد ايجاد ميكند كه در متحركي هستند كه داراي يك فلاژل قطبي ميباشند . برابر نور ، مات و گرانوله ديده ميشوند . ويبريو كلرا و اغلب سروگروه هاي O1 و O139 ويبريوهاي ديگر، به خوبي در 37 درجه سانتيگراد روي بسياري ويبريوكلرا، عامل ايجاد وبا در از محيطها، از جمله محيطهاي با تركيب مشخص ح اوي انسان هستند، در حالي كه ساير ويبريوها سبب ايجاد سپسيس و نمكهاي معدني و آسپارژين ) به عنوان منبع كربن و نيتروژن ( التهاب روده ميشوند . ويبريوهاي با اهميت باليني در جدول - 1 رشد ميكنند . ويبريو كلرا به خوبي روي محيط تيوسولفات، 17 فهرست شده است . سيترات، صفرا، سوكروز ( TCBS ) رشد كرده و كلنيهاي زرد رنگي توليد مي كند ) تخمير سوكروز ( كه به راحتي در زمينه سبز جدول : 17 - 1 ويبريوهاي با اهميت باليني تيره محيط قابل تشخيص هستند ) شكل .( 17 - 2 ويبريوها، بيماري ايجاد شده در انسان ارگانيسم اكسيداز مثبت هستند و اين امر وجه افتراق آنها از باكتريهاي وباي اپيدميك و پاندميك سروگروههاي O1 و O139 گرم منفي رودهاي است . به طور خ اص، ويبريوها در pH هاي ويبريوكلرا بسيار بالا ( 9 / 5 - 8 / 5 ) رشد كرده و به سرعت با اسيد كشته اسهال شبه وبا، اسهال خفيف، سروگروه هاي ويبريوكلرا non- ميشوند . بنابراين در كشته ايي كه داراي كربوهيدراتهاي بندرت سبب ايجاد عفونتهاي non-O139 / O1 قابل تخمير هستند به سرعت از بين ميروند . خارج رودهاي در مناطقي كه وبا اندميك است، كشت مستقيم مدفوع گاستروانتريت، عفونت زخم، ويبريو پاراهموليتيكا روي محيط هاي انتخابي ، مانند ،TCBS و محيط هاي غني سپتيسمي كننده، نظير آب پپتون قليايي، مناسب است . با اين وجود، در گاستروانتريت، عفونت زخم، ويبريو وولنيفيكوس سپتيسمي نواحي كه وبا بندرت مشاهده ميشود، معمولا كشت مدفوع";s:5047:"فصل : 18 هموفيلوس ، بوردتلا، بروسلا و فرانسيسلا 291 / هموفیلوس، بوردتلا، بروسلا و فرانسیسلا فصل : 18 هموفيلوس ، بوردتلا، بروسلا و فرانسيسلا ارگانيسمها در كشتهاي تازه 6 - 18 ) س اعت ( و محيط گونههاي هموفيلوس غني شده داراي كپسول مشخص هستند . كپسول خاصيت گونه هاي هموفيلوس گروهي از باكتريهاي كوچك، گرم منفي آنتيژني داشته و براي تيپبندي هموفيلوس آنفلوانزا به كار ميرود ) مطالب بعدي را ببينيد .( و چندشكلي هستند كه براي جداسازي آنها به محيطهاي غني شده نياز است كه معمولا حاوي خون و مشتقات آن هستند . ب ( كشت هموفيلوس آنفلوانزا مهمترين پاتوژن انساني اين جنس است؛ پس از 24 ساعت انكوباسيون در محيط شكلات آگار، كلنيهاي هموفيلوس دوكرهاي پاتوژن منتقله از راه جنسي و عامل مسطح، متمايل به خاكستري، با قطر 1 - 2 ميليمتر ظ اهر شانكروئيد است؛ ساير گونههاي هموفيلوس جزء فلور نرمال ميشوند . حضور ايزوويتالكس 1 در محيط سبب افزايش رشد اين غشاءهاي مخ اطي بوده و تنها گ اهي سبب ايجاد بيم اري باكتري ها ميشود . هموفيلوس آنفلوانزا روي محيط آگار ح اوي ميشوند . هموفيلوس آفروفيلوس و هموفيلوس پاراآفروفيلوس با خون گوسفند رشد نميكند ولي اطراف كلنيهاي استافيلوكوك يكديگر به عنوان يك گونه به نام اگريگ اتيباكتر آفروفيلوس ) پديده اقماري ( رشد ميكند . هموفيلوس هموليتيكوس و تركيب شدهاند . همچنين، هموفيلوس سگنيس نيز در حال هموفيلوس پاراهموليتيكوس، به ترتيب واريانتهاي هموليتي ك حاضر يكي از اعضاي جنس اگريگاتيباكتر است ) جدول - 1 هموفيلوس آنفلوانزا و هموفيلوس پاراآنفلوانزا هستند . .( 18 ج ( خصوصيات رشد شناسايي ارگانيسم هاي گروه هموفيلوس تا حدودي به نش ان هموفيلوس آنفلوانزا دادن نياز به فاكتورهاي رشد مشخصي با نام X و V استوار است . فاكتور X از لحاظ فيزيولوژيك عملكردي شبيه همين دارد؛ هموفيلوس آنفلوانزا روي غشاهاي مخ اطي دستگاه تنفسي فاكتور V ميتواند با نيكوتين آميد آدنين دينوكلئوتيد ( NAD ) يا فوقاني انسان يافت ميشود . اين باكتري عامل مهم مننژيت كوآنزيمهاي ديگر جايگزين شود . كودكان و گاهي عامل عفونتهاي دستگاه تنفسي در كودكان و رشد كلنيهاي استافيلوكوك روي آگار خوندار حاوي خون بالغين است . گوسفند ، سبب رها شدن NAD شده و در نتيج ه باعث ايجاد پديده رشد اقماري ميشود . نياز گونه هاي مختلف هموفيلوس مورفولوژي و شناسايي به فاكتورهاي X و V در جدول 18 - 1 فهرست شده است . الف ( ارگانيسمهاي شاخص تخمير كربوهيدارتها همانند حضور يا عدم حضور هموليز، براي در نمونههاي عفونتهاي حاد، ارگانيسمها به شكل تشخيص گونه در اين جنس مفيد است . كوكوباسيلهاي كوچك 1 / 5 ) ميكرومتر ( مشاهده ميشوند كه علاوه بر سروتايپينگ بر اساس پليساكاريد كپسولي گاهي بهصورت دوت ايي يا زنجيره كوتاه هستند . در كشت، ) مطالب بعدي را ببينيد ، ( هموفيلوس آنفلوآنزا و هموفيلوس مورفولوژي به سن و تركيب محيط كشت بستگي دارد . پس از پاراآنفلوآنزا را ميتوان بر اساس توليد اندول، اورنيتين 6 - 8 ساعت در محيط غني، به طور عمده اشكال كوكوباسيلي دكربوكسيلاز و اورهآز بيوتايپ نمود . بسياري از عفونتهاي كوچك مشاهده ميشوند . پس از گذشت زمان، باسيلهاي دراز، مهاجم ايجاد شده توسط هموفيلوس آنفلوآنزا در ارتباط با بيوتايپ I و II ليز شده و اشكال بسيار پليمرف نيز بوجود ميآيند . ميباشند ) در مجموع هشت بيوتايپ وجود دارد .( 1 IsoVitaleX";s:5479:"/ 308 ميكروبيولوژي جاوتز یرسینیا و پاستورلا فصل : 19 يرسينيا و پاستورلا ارگانيسم هايي كه در اين فصل مورد بحث قرار ميگيرند، ميرسد . روي محيط كشت آگار خوندار و دماي 37 درجه باسيلهاي كوت اه، چند شكل و گرم منفي هستند كه در سانتيگراد ، طي 24 ساعت ممكن است كلنيها بسيار كوچك رنگ آميزي، ظاهري دو قطبي به خود ميگيرند . اين باكتريها باشند . تلقيح باكتري ويرولان، كه از بافت هاي آلوده جدا شده كاتالاز مثبت، اكسيداز منفي و ميكروآئروفي ل يا بيهوازي است، كلنيهاي ويسكوز و خاكستري توليد ميكند ولي پس از اختياري هستند . در بيشتر موارد حيوانات بعنوان ميزبان طبيعي پاساژ در آزمايشگاه كلنيها نامنظم و خشن ميشوند . فعاليت اين ارگانيسم ها هستند ولي سبب ايجاد بيماري هاي شديد در بيوشيميايي ارگانيسم محدود بوده و تا حدودي نيز متغيير است . انسان نيز ميشوند . ساختار آنتي ژني جنس يرسينيا شامل يرسينيا پستيس ) عامل ط اعون ، ( تمام يرسينياها داراي ليپوپليساكاريد هستند كه پس از رها يرسينيا انتروكوليتيكا ) از عوامل مهم بيم اريهاي اسهالي ( و شدن، فعاليت اندوتوكسيني از خود نش ان ميدهد . يرسينيا ساير گونههاي غير بيماريزا براي انسان است . پاستورلاها اساسا پستيس و يرسينيا انتروكوليتيكا آنتيژنها و توكسينهايي توليد پاتوژنهاي حيواني هستند ولي پاستورلا مالتوسيدا ميتواند ميكنند كه بعنوان فاكتورهاي ويرولانس عمل ميكنند . اين سبب ايجاد بيماري در انسان نيز شود . باكتريها داراي سيستم ترشحي تيپ ،III متشكل از كمپلكس غشائي هستند، باكتري ها را قادر ميسازد تا پروتئينها را يرسينيا پستيس و طاعون مستقيما به داخل سيتوپلاسم س لول ميزب ان تزريق كنند . طاعون يك عفونت جوندگان وحشي است و از يك جونده به يرسينيا هاي ويرولان، آنتيژنهاي V و W توليد ميكنند، كه جونده ديگر و گاهي در نتيجه نيش كك از جوندگان به انس ان توسط ژنهاي موجود در پلاسميد kb 70 رمزدهي ميشوند . منتقل ميشود . اين امر اغلب به عفونتهاي شديدي منجر اين دو آنتيژن براي ويرولانس ضروري هستند؛ نياز به كلسيم ميشود، مانند پاندمي » مرگ سياه « كه در قرن گذشته باعث براي رشد در 37 درجه سانتيگراد مربوط به آنتيژنهاي V و مرگومير ميليونها نفر شد . توان ايي انتقال اين ارگانيسم از W است . در مقايسه با س اير يرسينياهاي بيم اريزا، يرسينيا آئروسل هاي هوايي و شدت و ميزان بالاي مرگومير مرتبط با پستيس پلاسميد ديگري نيز كسب كرده است pPCP1 . طاعون ريوي، يرسينيا پستيس را به ابزار مناسبي براي توليد پلاسميدي با 9 / 5 كيلوباز است كه داراي ژنهاي توليدكننده سلاحهاي بيولوژيك تبديل كرده است . پروتئاز فعال كننده پلاسمينوژن، با فعاليت كوآگولازي وابسته به حرارت 20 - 28 ) درجه سانتيگراد ، دماي بدن كك ( و فعاليت مورفولوژي و شناسايي فيبرينوليتيك 35 - 37 ) درجه س انتيگراد ، دماي بدن انس ان ( يرسينيا پستيس باسيل گرم منفي است كه با رنگهاي است . اين فاكتور در انتشار ارگانيسم از محل ورود ) نيش كك ( اختصاصي نظير رايت، گيمسا، وايسون يا متيلن بلو به شدت نقش دارد . پلاسميد 80 ) pFra/pMT تا 101 كيلوباز ( پروتئين ظاهري دوقطبي از خود نش ان ميدهد ) شكل .( 19 - 1 اين كپسول ( fraction F1 ) را رمزدهي ميكند كه بطور عمده در باكتري غيرمتحرك است . ارگانيسم به صورت بيهوازي دماي 37 درجه توليد شده و خاصيت ضد بيگانه خواري دارد . اختياري روي بسياري از محيطهاي باكتريولوژيك رشد ميكند . بعلاوه، اين پلاسميد حاوي ژنهايي است كه فسفوليپاز D را رشد باكتري در محيطهاي داراي خون يا مايعات ب افتي سريع رمزدهي ميكنند و براي زنده ماندن ارگانيسم در روده مي اني تر بوده و در دماي 30 درجه سانتيگراد به حداكثر سرعت رشد كك مورد نياز است .";s:5038:"نایسریاها فصل : 20 نايسريا خانواده نايسريا از گونههاي نايسريا ،1 كينگلا ، ايكنلا، سيمونسيلا صورت جفت ديده ميشود ، سطح پهن يا مقعر آنها در كنار هم و آليسيلا تشكيل شده است ) مراجعه به فصل .( 16 نايسرياها قرار ميگيرد . كوكسيهاي گرم منفي هستند كه اغلب به صورت دوت ايي ب ( كشت ) ديپلوكوك ( مشاهده ميشوند . نايسريا گونهرهآ 2 يا گونوكوك و بعد از گذشت 24 ساعت ، ارگانيسم در محيط غني شده ) مانند نايسريا مننژيتيديس 3 يا مننگوكوك، بيماريزاهاي انساني بوده و تايرمارتين اصلاح شده، مارتين لوويس GC-Lect ، و نيويورك اغلب درون يا در ارتباط با سلولهاي پليموروفونوكلئر ديده سيتي ، ( تشكيل كلنيهاي محدب، براق ، برجسته و موكوئيد ، با ميشوند . بعضي از نايسرياها ، ساكن طبيعي دستگاه تنفس انسان قطر 1 - 5 ميليمتر ميدهد . كلنيها به صورت شفاف يا كدر ، ميباشند و به ندرت ايجاد بيماري ميكنند و يا به صورت خارج بدون پيگمان و غير هموليتيك هستند . نايسريا فلاويسنس ( N. سلولي حضور دارند . اعضاي اين خانواده باكتريايي در جدول ،flavescens ) - 1 نايسريا سينره ، ( N. cinerea ) نايسريا سابفلاوا 20 فهرست شدهاند ( N. subflava ) . و نايسريا لاكتاميكا ( N. lactamica ) ممكن گونوكوك و مننگوكوك بسيار مرتبط بوده و داراي 70 است پيگمان زرد رنگ توليد كنند . نايسريا سيكا ( N. sicca ) درصد مشابهت DNA ميباشند و توسط چند تست كلنيهاي كدر ، شكننده و چروكيده ايجاد ميكند . موراكسلا آزمايشگاهي و خصوصيات اختصاصي از هم متم ايز ميشوند . كاتاراليس ( M. catarrhalis ) كلنيهاي بدون پيگم ان يا به مننگوكوك كپسول پليساكاريدي دارد درحالي كه گونوكوك رنگ خاكستري مات يا متمايل به صورتي ايجاد ميكند . فاقد كپسول ميباشد . مننگوكوكها به ندرت داراي پلاسميد ميباشند اما اكثر گنوكوك ها داراي پلاسميد هستند . مهمترين ج ( خصوصيات رشد وجه افتراق اين گونهها ، تظاهرات ب اليني بيم اري كه ايجاد نايسرياها در شرايط هوازي بخوبي رشد ميكنند ، اما بعضي از ميكنند است : مننگوكوكها اغلب در دستگاه تنفس فوق اني آنها در شرايط بيهوازي رشد بهتري دارند . اين ب اكتريها مشاهده ميشوند و عامل ايجاد مننژيت ميباشند ، در حالي كه نيازهاي رشد پيچيدهاي دارند . بيشتر نايسرياها كربوهيدراتها را گنوكوكها عامل عفونتهاي تناسلي هستند . به هر حال طيف اكسيد كرده و اسيد بدون گاز توليد ميكنند . الگوي تخمير باليني عفونتها و بيماريهايي كه توسط گونوكوك و كربوهيدراتي اين باكتريها يكي از روشهاي شناسايي مننگوكوك ايجاد ميشود نيز با هم همپوشاني دارند . نايسرياها ميباشد ) جدول .( 20 - 1 نايسرياها اكسيداز مثبت هستند كه تست مهمي در تشخيص آنها بحساب ميآيد . مورفولوژي و شناسايي هنگاميكه نايسرياها را روي كاغذ حاوي تترامتيل پارافنيلن دي - الف ( ارگانيسمهاي شاخص آمين هيدروكلرايد ) اكسيداز ( قرار ميدهند ، به سرعت رنگ نايسرياهاي شاخص ديپلوكوكهاي گرم منفي ، بيحركت و با بنفش تيره ايجاد مينمايند . قطري حدود 0 / 8 ميكرومتر هستند ) شكل 20 - 1 و . ( 20 - 2 مننگوكوك و گونوكوك روي محيطهاي داراي مواد آلي كوكسيهاي نايسريا شبيه كليه بوده و هنگامي كه ارگانيسم به پيچيده نظير خون حرارت ديده، همين و پروتئينهاي حي واني و در هواي حاوي 5 درصد ) CO2 نظير جار شمعي ( به خوبي رشد 1 Neisseria ميكنند . حضور مواد سمي در محيط ، نظير اسيدهاي چرب و 2 N . gonorrhoeae 3 N . meningitidis نمكها از رشد اين ب اكتريها جلوگيري مينمايد . اين";s:4803:"/ 328 ميكروبيولوژي جاوتز عفونتهای ناشی از باکتریهای بیهوازی فصل : 21 عفونتهاي ناشي از باكتريهاي بيهوازي عفونتهاي مهم باليني ناشي از باكتريهاي بيهوازي ، شايع بيهوازيهاي اختياري : باكتريهايي هستند كه ميتوانند هم در هستند . اين عفونتها اغلب در اثر چند ميكروب ايجاد ميشوند شرايط اكسيداتيو ) استفاده از اكسيژن به عنوان گيرنده نهايي الكترون ( يعني، باكتري هاي بيهوازي در عفونتهاي مخلوط همراه ساير و هم در شرايط بيهوازي ) استفاده از واكنشهاي تخميري براي باكتريهاي بيهوازي ، بيهوازيهاي اختياري و هوازيها يافت كسب انرژي ( رشد كنند . چنين باكتريهايي، پاتوژن هاي شايعي ميشوند ) تعاريف موجود در واژه نامه را ببينيد .( ب اكتريهاي هستند . گونه هاي استرپتوكوك و انتروباكترياسه ) مانند اشرشيا كلاي ( بيهوازي در سراسر بدن ) روي پوست، سطوح مخ اطي و به دو نمونه از بيهوازيهاي اختياري هستند كه سبب ايجاد بيماري ميزان زيادي در دهان و دستگاه گوارش ( به عنوان بخشي از مي شوند . در بيشتر موارد، باكتري هاي بيهوازي اختياري، هوازي فلور نرمال يافت ميشوند ) فصل 10 را ببينيد .( عفونت زماني رخ ناميده ميشوند . ميدهد كه باكتريهاي بيهوازي و س اير ب اكتريهاي فلور نرمال، نواحي استريل بدن را آلوده كنند . فيزيولوژي و شرايط رشد بيهوازيها چندين بيم اري مهم به وسيله گونههاي بيهوازي كلستريديوم موجود در محيط يا فلور نرمال ايجاد ميشود . باكتريهاي بيهوازي در حضور اكسيژن رشد نخواهند كرد و به بوتوليسم، كزاز، گانگرن گازي، مسموميت غ ذايي و كوليت با واسطه اكسيژن يا راديكالهاي سمي اكسيژن از بين ميروند غشاء كاذب . اين بيماريها در فصول 9 و 11 مفصل و به طور ) مطالب بعدي را ببينيد pH .( و پتانسيل اكسيداسيون احياء ( Eh ) مختصر در اين فصل توصيف ميشوند . نيز نقش مهمي در ايجاد شرايط رشد مناسب بيهوازيها دارند . بيهوازيها در Eh كم يا منفي رشد ميكنند . واژهنامه باكتريهاي هوازي و بيهوازي اختي اري اغلب داراي سيستمهاي متابوليكي زير هستند كه عمدتا در ب اكتريهاي باكتري هاي هوازي : اين باكتريها به اكسيژن به عنوان گيرنده بيهوازي يافت نميشوند : نهايي الكترون نياز داشته و تحت شرايط بيهوازي ) عدم حضور ( 1 ) ( O2 سيستمهاي سيتوكروم براي متابوليسم O2 رشد نخواهند كرد . برخي گونه هاي ميكروكوك و نوكارديا آستروئيدس ( 2 ) سوپراكسيد ديسموتاز ( SOD ) كه واكنش زير را كاتاليز هوازي اجباري هستند ) يعني براي زنده ماندن حضور اكسيژن ضروري ميكند : است .( H HOO OO2 باكتريهاي بيهوازي : اين باكتريها براي رشد و متابوليسم از 22 222 اكسيژن استفاده نميكنند و انرژي مورد نياز خود را از واكنشهاي ( 3 ) كاتالاز كه واكنش زير را كاتاليز ميكند : تخميري به دست ميآوردند . يك تعريف عملي براي بيهوازيها اين () حباب گ  از HO HO22O2222 است كه آنها براي رشد نيازمند فشار كم اكسيژن بوده و در سطح باكتري هاي بيهوازي فاقد سيستمهاي سيتوكروم براي محيط جامد با 10 درصد CO2 و در مجاورت هوا قادر به رشد نيستند . متابوليسم اكسيژن هستند . ب اكتريهاي بيهوازي كمتر گونههاي باكتروئيدس و كلستريديوم نمونههايي از باكتريهاي سختگير 1 ممكن است داراي مقادير اندك سوپراكسيد بيهوازي هستند . 1 Less fastidious anaerobes";s:4063:"فصل : 22 لژيونلا ، بارتونلا و پاتوژنهاي باكتريايي غيرمعمولي 337 / لژیونلا، بارتونلا و پاتوژنهای باکتریایی غیرمعمول فصل : 22 لژيونلا، ب ارتونلا و پ اتوژنهاي ب اكتريايي غيرمعمولي داشته باشيد كه لژيونلا ميكدادي ممكن است اسيد فست مثبت لژيونلا پنوموفيلا و ساير لژونلاها باشد . شيوع گسترده پنوموني در بين افراد شركت كننده در جلسه جدول : 22 - 1 گونههاي لژيونلاي با اهميت پزشكي لژيونه اي آمريك ايي در س ال 1976 در فيلادلفيا منجر به گونه پنوموني تب پونتياك شناسايي لژيونلا پنوموفيلا و ساير لژيونلاها شد . اپيدمي هايي از لژيونلا پنوموفيلا + سروگروههاي 1 و 6 بيماريهاي تنفسي ناشي از ارگانيسمهاي وابسته ] به اين لژيونلا ميكددي + خانواده ، [ به صورت گذشتهنگر، از سال ،1947 تشخيص داده لژيونلا گورماني + شده است . چندين گونه مختلف از لژيونلا وجود دارد كه برخي لژيونلا دوموفي اي + از آنها داراي چندين سروتيپ هستند . لژيونلا پنوموفيلا لژيونلا بوزماني + اصليترين عامل ايجاد بيماري در انسان است؛ لژيونلا لژيونلا لانگ بيچه + ميكدادي 1 و تعدادكمي از ساير گونهها، پنوموني ايجاد مينمايند ( L. longbeachae ) . ساير لژيونلا ها بندرت از بيماران جدا شده يا تنها از محيط جدا لژيونلا وادس وورتي اي + شدهاند . لژيونلا جوردانيس + لژيونلا فيلهاي + + مورفولوژي و شناسايي لژيونلا اوآكريدجنسيس + لژيونلا پنوموفيلا باكتري شاخص اين گروه است . لژيونلاهاي با لژيونلا بيرمنگامنسيس + اهميت باليني در جدول 22 - 1 فهرست شده است . لژيونلا سينسيناتينسيس + لژيونلا هاكليائه + الف ( ارگانيسمهاي شاخص لژيونلا لانسين جنسيس + لژيونلاها، باكتريهاي س خت رشد، هوازي و گرم منفي با لژيونلا پاريسينسيس + عرض 0 / 5 تا 1 ميكرومتر و طول 2 تا 50 ميكرومتر هستند لژيونلا سااينتلنسيس + ) شكل .( 22 - 1 آنها اغلب بطور ضعيفي با روش گرم رنگ شده لژيونلا توسكوننسيس + و در رنگآميزي نمونههاي باليني مشاهده نميشوند . رنگ آميزي گرم بايد روي گسترش تهيه شده از لژيونلا هاي ب ( كشت رشد كرده روي محيط كشت انجام شود . به دليل اينكه لژيونلاها ميتوانند روي محيط هاي كمپلكس مانند آگار باكتريها با سافرانين بهصورت ضعيف رنگ ميگيرند بايد از شاركول عصاره مخمر بافرشده 2 ( BCYE ) حاوي آلفا فوشين بازي 0 / 1 ) درصد ( استفاده كرد . مي توان از رنگ - كتوگلوتارات ، ال - سيستئين و آهن در ،pH 6.9 دماي 35 درجه آميزيهاي نقره، مانند وارتين - استاري و ،Dieterle براي سانتي گراد و رطوبت 90 درصد ، رشد كنند . براي ايجاد محيط تشخيص لژيونلاهاي موجود در بافت استفاده نمود . در نظر انتخابي رشد لژيونلا ها ميتوان به محيط آنتيبيوتيك اضافه كرد . شاركول بعنوان يك عامل سميتزدا عمل ميكند . 2 buffered charcoal yeast extract Agar 1 Legionella micdadei";s:5459:"/ 348 ميكروبيولوژي جاوتز مایکوباکتریا فصل : 23 م ايكوب اكتري ا مايكوباكتريها ، ارگانيسمهاي ميلهاي شكل و هوازي هستند كه بستگي دارد . روش رنگ آميزي زيل - نيلسون براي شناس ايي اسپور تشكيل نميدهند . گرچه اين باكتريها به راحتي رنگ باكتري هاي اسيد فست به كار برده ميشود . روش رنگآميزي نميگيرند ولي زماني كه رنگ آميزي شدند نسبت به رنگ زدايي در فصل 47 شرح داده شده است . در گسترش خلط يا قطعات با اسيد و الكل مقاومند و از اينرو به آنها باسيلهاي اسيد فست بافتي، پس از رنگآميزي با رنگهاي فلوروكروم ) اورامين، ( acid - fast ) ميگويند . مايكوباكتريوم توبركلوزيس عامل رودامين ( ميتوان مايكوباكتريوم ها را به رنگ فلورسانس زرد - بيماري سل بوده و از مهمترين پ اتوژن هاي انس اني است . نارنجي مشاهده كرد . از آنجايي كه رنگآميزي با رنگهاي مايكوباكتريوم لپره عامل ايجاد جذام است . مايكوباكتريوم آويوم فلوروكروم باعث سهولت مشاهده ب اكتريهاي اسيد فست اينتراسلولار ) كمپلكس مايكوباكتريوم آويوم يا ( MAC و س اير ميشود، اين روشها، رنگ آميزي ترجيحي براي نمونه هاي ر باليني هستند ) شكل B مايكوباكتريوم هاي غير توبركلوزيس ) ( NTM ) كه غالبا بيم ا ان .( 23 - 1 در دسترس بودن ميكروسكوپ - هاي Ultrabright light-emitting مبتلا به AIDS را آلوده ميكنند ( جزء پاتوژن هاي فرصت طلب ، كه برخي از آنها به برق در ساير افراد با سيستم ايمني تضعيف شده هستند و گ اهي در نياز ندارند، در كشورهاي با منابع محدود، نسبت به ميكروسكوپ بيماران با سيستم ايمني سالم نيز سبب ايجاد بيماري ميشوند . فلورسنت ارجح ميباشند . بيش از 200 گونه مايكوباكتريوم وجود دارد كه بيشتر آنها ب ( كشت ساپروفيت هستند . فهرست مايكوباكتريوم ه ايي كه انس ان را محيط كشت اوليه مايكوباكتريوم ها بايد شامل يك محيط آلوده ميكنند در جدول 23 - 1 آورده شده است . غيرانتخابي و يك محيط انتخابي باشد . محيط انتخ ابي ح اوي آنتيبيوتيكهايي است كه مانع از رشد بيش از حد باكتريها و مايكوباكتريوم توبركلوزيس قارچ هاي آلوده كننده ميشوند . سه فرمولاسيون معمول وجود مورفولوژي و شناسايي دارد كه ميتوان از آنها براي ساخت محيطهاي غير انتخ ابي و الف ( ارگانيسمهاي شاخص انتخابي استفاده كرد . محيطهاي با پايه آگار ) جامد ( براي باسيل سل در بافتها به صورت ميله اي شكل، باريك، مستقيم مشاهده شكل كلني جهت تشخيص كشتهاي مخلوط، انجام و با اندازه 0 / 4 × 3 ميكرومتر ) شكل ( 23 - 1 هستند . در آنتيبيوگرام و همچنين مشاهداتي براي شمارش ب اكتريها در محيطهاي مصنوعي، اين ب اكتريها به شكل كوكوئيد و برخي نمونهها، مورد استفاده قرار ميگيرند . رشته اي ديده ميشوند و از يك گونه به گونه اي ديگر اشكال - 1 محيطهاي آگار نيمه صناعي : اين محيطها ) ميدل بروك متفاوتي دارند . مايكوباكتريومها را نميتوان بعنوان باكتري هاي 7H10 و ( 7H11 حاوي مقادير مشخصي از نمكها، ويتامينها، گرم منفي و گرم مثبت طبقهبندي كرد . زماني كه با رنگهاي كوفاكتورها، اسيد اولئيك، آلبومين، كاتالاز و گليسرول هستند . بازي رنگآميزي ميشوند، عليرغم  بكار بردن يد ، نميتوان آنها همچنين محيط 7H11 حاوي هيدروليزات كازئين است . را با الكل رنگبري كرد . باسيل سل واقعي با خاصيت اسيد فست آلبومين، فعاليت توكسيك و مهار كنندگي اسيدهاي چرب شناخته ميشود ، بطوريكه اتانل % 95 حاوي اسيد كلريدريك % 3 موجود در نمونه يا كشت را خنثي ميكند . در صورت تلقيح زياد، به سرعت رنگ تمام باكتريها بجز مايكوباكتريومها را از بين ارگانيسمها روي اين محيطها طي چند هفته رشد ميكنند . به ميبرد . ويژگي اسيد فست، به يكپارچگي پوشش مومي ب اكتري دليل نياز به تلقيح مقادير زياد باسيل ، ممكن است اين محيطها";s:5328:"/ 366 ميكروبيولوژي جاوتز اسپیروکتها و سایر میکروارگانیسمهای مارپیچی فصل : 24 اسپيروكتها و ساير ميكروارگ ان يسمهاي مارپيچي اسپيروكتها باكتريهاي بزرگ و گروهي هتروژن از انتهاي مخروطي شان ( پيوسته حول اندوفلاژل خود ميچرخند . باكتريهاي مارپيچي و متحرك هستند . يك خانواده محور طولي مارپيچها معمولا مستقيم است ولي گ اهي ممكن ) اسپيروكتاسيه ( از رده اسپيروكتال داراي دو جنس از اعضاي است خميده شده و در نتيجه براي مدت كوتاهي ارگانيسم به پاتوژن انساني است : تروپونما و بورليا . خانواده ديگر شكل حلقه كامل درآيد و پس از آن به حالت طبيعي اوليه خود ) لپتوسپيراسه ( شامل سه جنس، لپتوسپيرا، لپتومون ا و تورنريلا باز گردد . مارپيچ هاي اين ارگانيسم بحدي ظريف هستند كه به ميباشد . راحتي ديده نميشوند ولي با استفاده از رنگآميزي بسياري از خصوصيات ساختاري اسپيروكتها كه تروپونما ايمونوفلورسانت يا ميكروسكوپ زمينه تاريك ميتوان آنها را پاليدوم يك نمونه از آنها است، مشابه است ) شكل .( 24 - 1 آنها مشاهده كرد . آنها با رنگ هاي آنيلين بخوبي رنگ نميگيرند باسيل هايي گرم منفي، دراز، باريك، فنري شكل، م ارپيچي يا ولي زماني كه با روش نقره اشباع شده رنگآميزي شوند، شبيه در بطري بازكن هستند . تروپونما پاليدوم داراي يك غلاف ميتوان اين باكتريها را در بافتها مشاهده كرد . خارجي يا پوشش گليكوزآمينوگليكاني است . در داخل غلاف، ب ( كشت غشاء خارجي قرار دارد كه حاوي پپتيدوگليكان بوده و مسئول تروپونما پاليدوم بيماريزا را هرگز نميتوان بصورت پيوسته حفظ انسجام ساختار ارگانيسم است . اندوفلاژل ) فيلامنت هاي روي محيطهاي مصنوعي، كشت بافت يا تخم مرغ جنيندار محوري ( اندامك هايي شبيه به فلاژل در فضاي پري پلاسمي كشت داد . هستند كه توسط غشاء خارجي دربرگرفته شدهاند . اندوفلاژلها تروپونما پاليدوم، ميتواند در مايعات سوسپانسيون مناسب و از دو انتهاي ارگانيسم شروع شده و بدور آن ميپيچند و تا در حضور مواد احياء كننده، در دماي 25 درجه سانتيگراد بمدت قسمت مياني ارگانيسم امتداد يافته و در اين نقطه روي هم قرار 3 تا 6 روز متحرك باقي بماند . اين ارگانيسم در خون كامل يا ميگيرند . در داخل اندوفلاژل، غشاء داخلي ) غشاء سيتوپلاسمي ( پلاسماي ذخيره شده ) در دماي 4 درجه سانتيگراد ( بمدت 24 قرار دارد كه باعث پايداري اسمزي شده و استوانه پروتوپلاسمي ساعت زنده ميماند و اين امر در انتقال خون از اهميت ب الايي را ميپوشاند . يكسري از لوله هاي سيتوپلاسمي ) فيبري ل هاي برخوردار است . بدني ( در داخل س لول و نزديك غشاء داخلي قرار دارند . ج ( واكنش به عوامل فيزيكي و شيميايي تروپونماها با تقسيم عرضي تكثير ميشوند . خشكي و افزايش دما به 42 درجه س انتيگراد ، به سرعت تروپونما پاليدوم و سيفليس اسپيروكتها را ميكشد . تروپونماها به سرعت توسط آرسنيك سه ظرفيتي، جيوه و بيسموت ) كه در داروهاي قديمي درم ان مورفولوژي و شناسايي سيفليس وجود داشتند ( بيحركت و كشته ميشوند . پنيسيلين الف ( ارگانيسمهاي شاخص در مقادير بسيار اندك تروپونماسيدال است، ولي سرعت اين ارگانيسمه اي باريك م ارپيچي، قطري در حدود 0 / 2 كشندگي آن آهسته ميباشد كه احتمالا به دليل غيرفعال بودن ميكرومتر و طول 5 تا 15 ميكرومتر دارند . فواصل بين مارپيچها متابوليك و سرعت تكثير آهسته تروپونما پاليدوم است ) زم ان منظم است و 1 ميكرومتر از هم فاصله دارند . اين ارگانسيمها تقريبي تقسيم 30 ساعت است .( مقاومت به پنيسيلين تا بحال فعالانه حركت كرده و حتي پس از اتصال به سلولها ) از طريق در سيفليس ديده نشده است .";s:5454:"فصل : 25 مايكوپلاسماها و باكتريهاي داراي ديواره سلولي ناقص 381 / مایکوپلاسماها و باکتریهای دارای دیواره سلولی ناقص فصل : 25 مايكوپلاسماها و باكتريهاي داراي ديواره سلولي ناقص اثرگذاري پني سيلين است . اما اين ب اكتري ها توسط مايكوپلاسماها تتراسيكلين يا اريترومايسين مهار ميشوند . بيش از 200 گونه در كلاس موليكوتس ) ب اكتريهاي فاقد ( 4 مايكوپلاسماها ميتوانند در محيطهاي فاقد سلول رشد كرده ديواره سلولي ( وجود دارد . حداقل 16 گونه از اين كلاس داراي و روي آگار تكثير شوند . مركز كلني ] اين ب اكتريها [ به منبع انساني بوده و مابقي آنها از حيوانات و گياهان جدا شدهاند . صورت مشخص از سطوح كناري بالاتر قرار ميگيرد . در انسان 4 گونه داراي اهميت بيشتري هستند . مايكوپلاسما ( 5 رشد مايكوپلاسما توسط آنتيبادي اختصاصي مهار ميگردد . پنومونيه، عامل پنوموني بوده و در ارتباط با درگيريهاي مفاصل ( 6 مايكوپلاسماها داراي ميل پيوندي ب ه غشاء سلولي و عفونت هاي ديگر است . گاهي اوقات مايكوپلاسما هومينيس پستانداران هستند . عامل تب پس زايمان است و با باكتريهاي ديگر در عفونت هاي مجراي رحم مشاهده شده است . اوره آپلاسما مورفولوژي و تشخيص اورهآليتيكوم يكي از عوامل غير گونوكوكي التهاب مج اري الف ( ارگانيسمهاي شاخص ادراري در مردان و مرتبط با بيماري ريه در كودك ان نارس با مايكوپلاسماها را نميتوان توسط روشهاي ب اكتري شناسي وزن كم تولد ميباشد . مايكوپلاسما جنيتاليوم ارتباط نزديكي با معمول مورد مطالعه قرار داد چرا كه اندازة كوچك كلنيهاي مايكوپلاسما پنومونيه داشته و مرتبط با عفونت هاي ادراري و آنها و انعطافپذيري و ظرافت سلولهاي آنها خاص و منحصربه ساير عفونتها ميباشد . ساير گونههاي مايكوپلاسما پاتوژنهاي فرد است . رشد اين باكتريها در محيطهاي مايع منجر به دستگاه هاي تنفس ، ادراري تناسلي و مفاصل انسان و حيوانات تشكيل انواع بسيار متفاوتي ميشود . رشد اين ب اكتري ها روي ميباشند . محيط هاي كشت جامد منجر به تشكيل توده هاي پروتوپلاستي كوچكترين ژنوم مايكوپلاسماها متعلق به مايكوپلاسما بي شكلي ميگردد كه به راحتي تخريب ميشوند . اين ساختارها جنيتاليوم است كه كمي بيش از دوبرابر اندازه ژنوم ويروسهاي از نظر اندازه بسيار متنوع هستند و بين 50 تا 300 نانومتر قطر بزرگ است . مايكوپلاسماها كوچكترين ارگانيسم ه ايي هستند دارند . مورفولوژي اين باكتريها بسته به روش مشاهده ) براي كه ميتوانند بهصورت آزاد در طبيعت زندگي كنند و در مثال ميكروسكوپ زمينه تاريك، ايمونوفلورسنت، رنگ آميزي محيطهاي آزمايشگاهي به صورت خودبهخودي تكثير شوند . گيمسا از محيط مايع يا جامد و ثبوت آگار ( متفاوت ميباشد . اين دسته از باكتريها داراي خصوصيات مشترك ميباشند . ( 1 اندازه كوچكترين مايكوپلاسما 125 تا 250 نانومتر است . ب ( كشت ( 2 به شدت پلي مورفيك هستند زيرا فاقد ديواره س لولي كشت مايكوپلاسماهاي عامل بيماري در انسان نيازمند مستحكم بوده و در عوض توسط ديواره سه لايه پوشيده محيط هاي كشت حاوي سرم يا مايع آسيت، فاكتورهاي رشدي شدهاند كه حاوي استرول است ) مايكوپلاسماها نيازمند مانند عصاره مخمر و سوبستراهاي متابوليكي از جمله گلوكز يا افزودن سرم يا كلسترول به محيط كشت جهت س اخت اوره است . محيط كشتي كه براي همه گونههاي اين باكتريها استرول هستند .( بهينه باشد به علت خصوصيات متفاوت و نيازمنديهاي مختلف ( 3 مايكوپلاسماها كاملا مقاوم به پنيسيلين هستند چرا كه فاقد وجود ندارد . پس از يك دوره انكوباسيون اين ب اكتريها در بخشي از ساختار ديواره سلولي ميباشند كه محل فعاليت و دماي 37 درجه س انتيگراد براي 48 تا 96 س اعت در محيط";s:5332:"/ 388 ميكروبيولوژي جاوتز ریکتزیا و جنسهای مرتبط فصل : 26 ريكتزيا و جنسهاي مرتبط آزمايشگاهي را ميتوان با سانتريفوژ افتراقي سوسپانسيون كيسه خصوصيات عمومي زرده بدست آورد . همچنين بيشتر سوش هاي ريكتزيا در كشت پاتوژن هاي انساني در خانواده ريكتزياسيه، باكتري هاي كوچكي سلولي رشد ميكنند و در اين حالت، زمان تقسيم ب اكتري 8 تا از جنس ريكتزيا و اورينتيا هستند . آنها ارتباط نزديكي با اعضاي 10 ساعت در دماي 34 درجه سانتيگراد است . براي جداس ازي خانواده آناپلاسماتاسه دارند كه شامل جنسهاي ارليشيا و اين ارگانيسمها كشت س لولي جايگزين تلقيح حي واني ) بجز آناپلاسما ميباشد . اين ارگانيسمها انگلهاي اجباري داخل سلولي گونههاي اورينتيا ( و كشت در كيسه زرده شده است . به منظور بوده و همگي آنها از طريق بندپايان به انسان منتقل ميشوند . جلوگيري از خطرات زيستي، جداسازي ريكتزياها بايد تنها در بيشتر ريكتزياها از طريق تخمداني در بن دپايان منتق ل شده و آزمايشگاههاي مرجع صورت گيرد . اين جانوران بعنوان ناقل و همچنين مخزن اين ب اكتريها ريكتزياها داراي ساختار ديواره س لولي ب اكتريهاي گرم محسوب ميشوند . بطور معمول عفونت هاي ريكتزي ايي ) بجز منفي هستند كه پپتيدوگليكان آنها حاوي موراميك اسيد و دي ارليشيوز ( با نشانههايي همچون تب، راش و واسكوليت بروز آمينو پايميليك اسيد است . اين جنس به چندين گروه تقسيم مي كنند . ريكتزياها را بر اساس تظاهرات ب اليني، جنبه هاي ميشود . گروه تيفوس، گروه تبهاي دانهدار و گروه گذرا كه اپيدميولوژي و خصوصيات ايمنيشناسي تقسيمبندي ميكنند گونههاي پاتوژن انساني دارد . ريكتزياها داراي ليپوپليساكاريد و ) جدول .( 1,26 كوكسيلا بورنتي در خانواده كوكسيلاسه قرار پروتئينهاي ديواره سلولي هستند كه شامل پروتئين سطحي گرفته و به جنس لژيونلا بسيار نزديك است و در انتهاي اين OmpA و OmpB است . اين پروتئينهاي سطحي در اتصال به فصل مورد بررسي قرار خواهد گرفت . سلول هاي ميزبان و پاسخ هاي ايمني هومورال نقش مهمي دارند و اساس سروتايپينگ اين ب اكتريها را نيز تشكيل ريكتزيا و اورنيتيا ميدهند . خصوصيات ريكتزياها ريكتزياها در بخشهاي مختلف س لول رشد ميكنند . ريكتزياها كوكوباسيل هاي پلي مورف هستند كه به دو صورت آنهايي كه در گروه تيفوس قرار دارند معمولا در سيتوپلاس م و باسيل هاي كوتاه ) به اندازه 0 / 3 × 1 - 2 ميكرومتر ( و يا كوكسي آنهايي كه در گروه تب دانهدار هستند در هسته يافت ميشوند . ) با قطر 0 / 3 ميكرومتر ( ديده ميشوند . آنها با رنگ آميزي گرم رشد ريكتزياها در حضور سولفوناميدها افزايش يافته و بخوبي رنگ نميگيرند ولي زماني كه با رنگ گيمسا، گيمنس و بيماري هاي ريكتزيايي با تجويز اين داروها تشديد ميشود . آكريدين اورنج يا ساير رنگها رنگآميزي شوند به راحتي در تتراس ايكلينها وكلرامفنيك ل، مانع رشد ريكتزياها شده و ميكروسكوپ نوري قابل مشاهده هستند . روشهاي رنگآميزي ميتوانند تاثير درماني داشته باشند . ايمونوهيستوشيمي يا ايمونوفلورسنت كه در آزمايشگاهها براي اغلب ريكتزياها در خارج از بدن ناقل يا ميزبان تنها براي تشخيص ريكتزيا وجود دارد، مفيدترين روش براي تاييد مدت كوتاهي زنده ميمانند . ريكتزياها توسط حرارت، خشكي و تشخيص ريكتزيا ميباشند . تركيبات شيميايي به سرعت از بين ميروند . مدفوع خشك شده ريكتزياها به سادگي در كسيه زرده تخم مرغ جنيندار رشد شپشهاي آلوده به ريكتزيا پرووازكي ميتواند تا ماهها در دماي ميكنند . نمونه هاي غني از ريكتزيا جهت استفاده در آزمونهاي اتاق به صورت عفونتزا باقي بماند .";s:5709:"/ 400 ميكروبيولوژي جاوتز کلامیدیاها فصل : 27 كلاميدياها عفونت زايي اجسام اوليه در س لولهاي ميزب ان نقش دارند . كلاميدياهايي كه انسان را آلوده ميكنند، بر اساس تركيب پروتئين هاي اصلي غشاء خ ارجي MOMP ، ( MOMP ) هاي آنتي ژني ، انكلوزيون هاي داخل سلولي، حساسيت به سولفوناميد گليكوزيله و ساير پروتئينهاي سطحي نيز به عنوان و ايجاد بيماري به سه گونه كلاميديا تراكوم اتيس، كلاميديا ادهسين هاي بالقوه مطرح هستند . پس از اتصال، مكانيسمهاي پنومونيه و كلاميديا پسيتاسي تقسيم ميشوند . محقق ين هنوز متفاوتي موجب ورود به سلول ميشوند كه شامل تغيير اسكلت هم در تقسيمبندي كلاميدياها در دو جنس كلاميديا و سلولي و فعال سازي سيستم ترشحي تيپ III و ساير افكتورها كلاميدوفيلا اختلاف نظر دارند . در اين فصل، سه كلاميدياي ميباشند . اجسام اوليه معمولا متصل به نزديك قاعده پاتوژن انساني را براي همراهي با مقالات منتشر شده كه ميكروويليها مشاهده ميشوند و سپس در اين محل توسط طبقه بندي جديد را حمايت نمينمايند، در جنس كلاميديا در سلول ميزبان به درون كشيده ميشوند . به نظر ميرسد بيش از نظر ميگيريم . ساير كلاميدياها، عفونت زاي حيواني هستند و به يك مكانيسم در اين عمل نقش داشته باشد كه شامل ندرت سبب عفونت در انسان ميشوند . همه كلاميدياها داراي اندوسيتوز با واسطه گيرنده به داخل حفرههاي پوشيده از خصوصيات مورفولوژيك مشابه و آنتيژنهاي گروهي مشترك كلاترين و يا پينوسيتوز با واسطه حفرههاي فاقد كلاترين است . بوده و در سيتوپلاسم سلولهاي ميزب ان با چرخه مشخصي ، با مهار الحاق ليزوزوم، محيط داخلي غشاء در بر گيرنده تكثير ميشوند . كلاميدياها را ميتوان باكتري هاي گرم منفي كلاميديا دست نخورده باقي ميماند . مدت زمان كوتاهي پس از محسوب كرد كه فاقد مكانيسم هاي توليد انرژي متابوليك بوده ورود به سلول ميزبان، پيوندهاي ديسولفيدي پروتئين هاي و قادر به سنتز ATP نيستند . اين امر سبب ميشود كه بقاي غشاء اجسام اوليه احياء شده و در نتيجه اتصالات متقاطع غشاء آنها كمتر شده و جسم اوليه به ساختار بزرگتري با نام جسم اين باكتريها تنها در داخل س لول ميزب ان امك انپذير باشد، مشبك يا RB تبديل ميشود كه اندازه اي حدود 0 / 5 تا يك جايي كه تركيبات پرانرژي در اختيار آنها قرار ميگيرد . بنابراين ميكرومتر ) شكل ( 27 - 1 داشته و فاقد نوكلئوئيد الكتروندنس كلاميدياها انگلهاي داخل سلولي اجباري هستند . است . اندازه جسم مشبك درون واكوئل متصل به غشاء افزايش چرخه تكثير يافته و به صورت مداوم با تقسيم دوت ايي تكثير ميشود . در تمامي كلاميدياها داراي چرخه تكثير مش ابهي هستند . ذرات نهايت، واكوئل از اجسام اوليهاي كه از اجسام مشبك منشاء عفونتزايي كه در محيط نيز پايدار باقي ميمانند، س لولهاي گرفتهاند پر شده و انكلوزيون سيتوپلاسمي ايجاد ميشود . كوچكي با نام اجسام اوليه يا EB هستند كه قطري در حدود اجسام اوليه تازه تشكيل شده ميتوانند از سلول ميزبان رها شده 0 / 3 ميكرومتر دارند ) شكل ( 27 - 1 و ح اوي يك نوكلئوئيد و سلولهاي جديدي را آلوده نمايند . اين چرخه تكثيري 24 تا الكتروندنس ميباشند . پروتئين هاي غشاء EB داراي پيوندهاي 48 ساعت به طول ميانجامد . متقاطع زيادي با يكديگر هستند . اجسام اوليه ميل تركيبي ساختار و تركيب شيميايي زيادي به سلولهاي اپيتليال ميزبان داشته و به سرعت وارد آنها در كلاميدياها ديواره سلولي خارجي مشابه ديواره سلولي ميشوند . به نظر ميرسد اين اجسام چندين ادهسين، گيرنده و باكتري هاي گرم منفي است . ديواره اين باكتريها داراي مقادير روش ورود دارند . در سطح كلاميديا تراكوماتيس، نسبتا بالايي ليپيد است و ح اوي ليپوپليساكاريد با فعاليت پروتئوگليكان هاي مشابه هپاران سولفات حداقل در مراحل اوليه اندوتوكسيني پايين ميباشد . اين ساختار محكم است اما فاقد";s:5129:"شیمیدرمانی ضدمیکروبی فصل : 28 شيميدرماني ضدميكروبي داروها از قرن هفدهم ميلادي براي درمان بيماريهاي عفوني سميت انتخابي به كار گرفته شده اند ) مانند كوئينين براي مالاريا، ايمتين براي آميبيازيس .( با اين حال، شيمي درماني به عنوان يك علم در يك عامل ضد ميكروبي ايدهآل، دارويي است كه داراي سميت دهه اول قرن 20 ميلادي با فهم اصول سميت انتخابي، ارتباط انتخابي باشد يعني براي ارگانيسم بيم اريزا مضر باشد اما شيميايي اختصاصي بين دارو و ميكروب، گسترش مقاومت ضرري براي ميزبان نداشته باشد . اغلب سميت انتخ ابي نسبي دارويي و نقش درمان تركيبي آغاز گرديد . بر اساس تحقيقات است تا قطعي به اين معني كه داروها در غلظتي كه توسط انجام شده، آرسفنامينها ، به عنوان اولين رژيم شيمي درم اني ميزبان تحمل ميشوند براي ارگانيسم بيم اري زا ضرر رس ان براي سيفليس مورد استفاده قرار گرفت . هستند . شيوه هاي كنوني شيمي درم اني ضد ميكروبي در سال سميت انتخابي ميتواند به علت يك گيرنده اختصاصي 1935 با كشف سولفوناميدها آغاز شد . در 1940 مشخص شد مورد نياز براي اتصال دارو، يا مهار يك واكنش بيوشيميايي پنيسيلين كه در سال 1929 كشف شده بود، مي تواند آثار باشد كه براي ارگانيسم بيماري زا ضروري است اما براي ميزبان درماني مشخص داشته باشد . طي 25 سال بعد، مطالعات روي ضروري نيست . مكانيسم فعاليت داروهاي ضدميكروبي ميتواند موادي با منشاء ميكروبي با نام آنتيبيوتيك متمركز بود . تحت اين سرفصلها مورد بحث قرار گيرد : جداسازي، تغليظ، تخليص و توليد مقادير بالاي پنيسيلين با ( 1 مهار سنتز ديواره سلولي ( 2 مهار عملكرد غشاء سلولي گسترش استرپتومايسين، تتراسيكلين ، كلرآمفنيك ل و عوامل ( 3 مهار سنتز پروتئين ) مهار ترجمه و رونويسي از مواد ژنتيكي ( بيشمار ديگر ادامه يافت . اين مواد به صورت اوليه از فيلتره ( 4 مهار سنتز اسيدنوكلئيك محيطهايي جدا شدند كه توليد كنندگان در آنها رشد نموده بودند . تغييرات سنتزي در داروهايي كه قبلا توليد شده بودند مهار سنتز ديواره سلولي پيشرفتي برجسته در توسعه عوامل ضد ميكروبي جديد بوده است . باكتريها داراي يك لايه خارجي محكم به نام ديواره س لولي عوامل ضد ميكروبي كه در درمان عفونتهاي باكتريايي هستند . ديواره سلولي اندازه و شكل ميكروارگانيسم ها را حفظ كاربرد دارند در اين بخش توضيح داده شدهاند . شيمي درم اني ميكند كه داراي فشار اسمزي داخلي بالايي ميباشند . آسيب به ويروسها، قارچها و انگلها در فصلهاي 45 ،30 و 46 مورد ديواره سلولي ) مثلا توسط ليزوزيم ( يا مهار تشكيل آن منجر به بحث قرار گرفته اند . بعلاوه آزمايشات حساسيت ضد ميكروبي ليز سلول ميگردد . در يك محيط هيپرتوني ك ) مانند % 20 براي باكتريها در فصل 47 شرح داده شده است . ساكاروز ( تشكيل ديواره سلولي آسيب ديده منجر به تشكيل اشكال باكتريايي كروي به نام پروتوپلاست از ارگانيسم هاي مكانيسم عمل داروهاي ضد ميكروبي گرم مثبت و اسفروپلاست از ارگانيسم هاي گرم منفي ميشود . داروهاي ضد ميكروبي با يكي از چندين روش زير عمل اين اشكال محدود به غشاء سيتوپلاسمي شكننده هستند . اگر مينمايند . توسط سميت انتخابي، مهار سنتز و عملكرد غشاء پروتوپلاست يا اسفروپلاست در يك محيط با غلظت مشابه قرار سلولي، مهار سنتز پروتئين يا مهار سنتز اسيدهاي نوكلئيك . گيرند به سرعت مايع جذب مينمايند، متورم شده و ممكن است پاره شوند . اغلب در نمونهه ايي كه از بيم اران مداوا شده با";";