s:53455:"s:0:"";s:3569:"سرشناسه : وست بروك ، كاترين Westbrook, Catherine عنوان و نام پديدآور MRI : در يك نگاه ] / كاترين وستبروك [ ؛ مترجمين علي محمدزاده، علي عباسياناردكاني، بهاره خليلينجفآباد . مشخصات نشر : تهران : آثارسبحان ، ياررس، .1396 مشخصات ظاهري 180 : ص :. مصور ) رنگي ، ( جدول ) رنگي ، ( نمودار ) رنگي .( شابك 978-600-8429-20-3 : وضعيت فهرستنويسي : فيپا يادداشت : عنوان اصلي MRI at a glance, 3rd . ed , 2016. : يادداشت : ترجمهي ويراست قبلي كتاب حاضر نخستينبار تحت عنوان " امآرآي كاربردي ) فيزيك بزبان ساده و تكنيكهاي كاربردي "( منتشر شده است . عنوان ديگر : امآرآي كاربردي ) فيزيك بزبان ساده و تكنيكهاي كاربردي .( عنوان گسترده : امآرآي در يك نگاه . موضوع : تصويرنگاري تشديدمغناطيسي رئوس مطالب Magnetic resonance imaging--Outlines, syllabi, etc موضوع : فيزيك پزشكي -- رئوس مطالب . Medical physics--Outlines , syllabi, etc شناسه افزوده : محمدزاده، علي، ، - 1355 مترجم شناسه افزوده : عباسيان اردكاني، علي، ، - 1368 مترجم شناسه افزوده : خليلي نجفآباد، بهاره، ، - 1372 مترجم ردهبندي كنگره 5 1396 : و 6 ت RC78 / 7 / ردهبندي ديويي 616 / 07548 : شماره كتابشناسي ملي 5006717 : نام كتاب : ام.آر.آي در یک نگاه مترجمين : علی محمدزاده، علی عباسیان، بهاره خلیلی ناشر : انتشارات آثارسبحان ) با همکاري انتشارات یاررس ( صفحهآرايي و طرح جلد : محمد ایمانی نوبت و سال چاپ : اول / زمستان 1396 تيراژ 200 : نسخه چاپ : چاپ ارشد قيمت 99500 : تومان شابك 978 - 600 - 8429 - 20 - 3 : مركز پخش : انتشارات آثارسبحان و ياررس www.asaresobhan.com mail:Info@asaresobhan.com تهران : ميدان انقلاب، خيابان انقلاب، نرسيده به خيابان 12 فروردين، ساختمان وليعصر asaresobhan2015@gmail.com ) عج ( پلاك ،1314 طبقه دوم تلفن @ asaresobhan 66971040 – 66971112 : asaresobhan بياييد به حقوق ديگران احترام بگذاريم دوست عزيز ، اين كتاب حاصل دسترنج چندين سالة مؤلف، مترجم و ناشر آن است . تكثير و فروش آن به هر شكلي بدون اجازه از پديدآورنده كاري غيراخلاقي، غيرقانوني و غيرشرعي و كسب درآمد از دسترنج ديگران است، نتيجة اين عمل نادرست، موجب رواج بياعتمادي در جامعه و بروز پيآمدهاي ناگوار در زندگي و محيطي ناسالم براي خود و فرزندانمان ميگردد . انجمن فرهنگي ناشران كتاب دانشگاهي فروشگاه تمامي حقوق مادي و معنوي اين اثر براي ناش ر تهران : ميدان انقلاب، خيابان انقلاب، روبروي دبيرخانه دانشگاه تهران، پاساژ كتابسراي انديشه، كتابفروشي آثارسبحان تلفن 66418192 : محفوظ ميباشد .";s:2472:"پیشگفتار نویسنده MRI در يك نگاه يكي از مجموعه كتابهايي است كه اطلاعات پيچيدهاي را به شكل ساده در دسترس قرار ميدهد . اين مجموعه به خاطر متن مختصر و نمودارهاي واضح آن، كه در آن متنها در يك صفحه و متون مربوط به آن متن در صفحه مقابل آن قرار دارد، مشهور شده است . با اين روش همه اطلاعاتي كه در يك زمينه وجود دارد خلاصه شده، بنابراين خواننده نكات مورد نياز را در دسترس دارد . چاپ سوم به همراه يك سايت كه شامل م شخ صههاي مهيجي و جالبي ا ست به روز و در اختيار عموم قرار داده شده است . در كتاب، بع ضي فصلها تعديل و مجدد شدهاند و ت صاوير و نمودارهاي بروز شدهاي قرار گرفته است . هر مو ضوع در دو صفحه براي رفرنسدهي آ سان ارائه شده ا ست، بطوري كه مو ضوعات بزرگ به ق سمتهاي كوچك تق سيم شده است . در كتاب و سايت همراه، توضيحات و انيميشنهاي ساده، ها،مثال ليستهاي كوتاه، جداول ساده، نكات كليدي، معادلات ) فقط براي كساني كه علاقه دارند ، ( راهنماييهاي اسكن، نكات آموزشي تحت عنوان " آيا ميدانيد ، " تعدادي پر سش و پا سخ و مقدار قابل توجهي ت صوير براي كمك به درك هر مو ضوع ا ضافه كردهام . پيو ستهايي براي م صالحه، علامتهاي اختصاري، اختصارها و آرتيفكتها آورده شده است . واژهنامه هم بسط و كامل شده است . هدف اين كتاب ارائه برر سي اجمالي و مخت صر مباني ضروري به منظور تجديد نظر و براي افرادي ا ست كه در حيطه MRI جديد فعاليت ميكنند . براي توضيحات بيشتر خواننده به كتابهاي MRI در عمل و كتابچه تكنيكهاي MRI ارجاع داده ميشود . درواقع، نمودارها و تصاوير كتاب از اين كتابها گرفته شده است و MRI در يك نگاه، مكمل آنها است . Catherine Westbrook";s:2917:"پیشگفتار مترجمین درك و فهم فيزيك ت صويربرداري MRI و تكنيكهاي پي شرفته آن ميتواند به پز شكان و د ستياران در ت شخيص و تف سير بهتر تصاوير كمك شاياني كند . هماكنون نبود منبع ساده و جامع كه بتواند پزشكان و دستياران عزيز را با مباني و تكنيكهاي پيشرفته در MRI آشنا كند، بسيار واضح است، بطوريكه استفاده از منابع تخصصي فيزيك ،MRI اين عزيزان را دچار سردرگمي و خ ستگي كرده ا ست . كتاب MRI در يك نگاه با هدف كمك به دان شجويان، د ستياران و همچنين متخ ص صيني كه در زمينه ت صويربرداري ت شخي صي فعاليت دارند ترجمه شده ا ست و ديد كاربردي به اين مو ضوع دارد . با توجه به كاربرد گ سترده MRI در پز شكي همواره مو ضوع درك و شناخت ا صول و تكنيكهاي پي شرفته MRI از م سائل مورد بحث و كليدي بوده است . امروزه از MRI در تكنيكهاي تشخيصي پيشرفته و همچنين در مرحلهبندي درمان بيماران استفاده ميشود . بر ا ساس تجارب بد ست آمده، مترجمين معتقداند به دليل در د سترس نبودن مرجع فار سي كامل و جامع براي جامعه پز شكي ، امروزه آگاهي از ا صول و انواع تكنيكهاي MRI در ب سياري از بخشهاي ت شخي صي در حد منا سب نبوده و منجر به اتلاف سرمايه و زمان ميشود . مطمئنا در صورت افزايش اطلاعات و بكارگيري صحيح از تكنيكهاي ،MRI اميد ميرود كه در آينده شاهد چنين مواردي نباشيم . در اين كتاب همچنين به موارد در سي مورد نياز ر شتههاي مرتبط توجه شده تا كاملا بتواند نياز دان شجويان دورههاي كارداني و كار شنا سي تكنولوژي ت صويربرداري، كار شنا سي ار شد و دكتري تخصصي فيزيك پز شكي، مهند سي پزشكي و پرتوپزشكي، دانشجويان دورههاي دستياري پزشكي و متخصصين راديولوژي، قلب، نورولوژي، جراحي و ... را پوشش دهد . همچنين در اين كتاب از انيميشنهاي بسيار ساده و مفيد استفاده شده است تا محققين بتوانند درك بهتري از فرآيندهاي فيزيكي MRI داشته باشند . با احترام دكتر علي محمدزاده علي عباسيان اردكاني بهاره خليلي نجف آباد زمستان 1396";s:2115:"68 71 74 77 81 85 88 91 94 97 100 103 106 109 112 115 118 121 124 127 130 133 فهرست مطالب فصل مغناط و الكترومغناط سي 7 فصل : 21 گراديان اكوي همدوس فصل : 2 ساختار اتم 10 فصل : 22 حركت تقد آزاد حالت پايدار فصل : 3 جهت 13 فصل : 23 گراديان اكوي متوازن فصل حركت تقد 16 فصل : 24 تواليهاي بسيار سر عي فصل : 5 تشد و تول گنال 19 فصل : 25 تصويربرداري وژن و پرفيوژن فصل : 6 مكانيسمهاي كنتراست 22 فصل : 26 تكن كي هاي تصويربرداري عملكردي فصل : 7 مكانيسمهاي آسا شي 25 فصل : 27 عملكردهاي گراديان فصل : 8 بازيابي 28 T1 فصل : 28 انتخاب برش فصل : 9 واهلش 31 T2 فصل : 29 كدگذاري فاز فصل : 10 وزندهي 34 T1 فصل : 30 كدگذاري فركانس فصل : 11 وزندهي 37 T2 فصل : 31 فضاي K ست؟ فصل : 12 وزندهي دانسيته پروتوني 40 فصل : 32 فضاي K و چگونگي پر شدن آن فصل . 13 اسپ ني اكو معمولي 43 فصل : 33 فضاي k و تصو ري فصل : 14 اسپ ني اكوي توربو سر چگونه كار فصل : 34 جمعآوري داده – فركانس يم كند 46 فصل : 35 جمعآوري داده فاز فصل : 15 اسپ ني اكوي توربو سر چگونه كار فصل : 36 اكتساب داده – زمان اسكن يم كند 49 فصل : 37 پرشدن فضاي k و تواليهاي پالس فصل : 16 بازيافت معكوس 53 فصل : 38 تكن كي هاي جايگز ني پر كردن فضاي k فصل : 17 گراديان اكو چگونه كار يم كند 55 فصل : 39 نسبت گنال به نو زي فصل : 18 گراديان اكو چگونه استفاده يم شود 58 فصل : 40 نسبت كنتراست به نو زي فصل : 19 حالت پايدار 61 فصل : 41 رزولوشن فضايي فصل : 20 گراديان اكوي همدوس 65 فصل 42 آرتيفكتهاي جا به جايي يي";s:663:"163 166 169 172 175 فصل : 52 كو لي هاي وفركانسي فصل : 53 گراديانها و گر سخت افزارها فصل : 54 مني MR و اثرات يز ستي آن فصل : 55 مني – MR پرتابه ها وستها 136 139 142 145 148 151 يافته 154 157 160 فصل : 43 نگاشت نا به جاي فاز فصل : 44 الا نگ فصل : 45 گر آرتيفكت ها فصل : 46 پديده جريان فصل MR : 47 آنژيوگرافي زمان پرواز فصل MR : 48 آنژيوگرافي كنتراست فاز فصل MR : 49 آنژيوگرافي كنتراست افزا شي فصل : 50 مواد كنتراست فصل : 51 مگنتها";s:474:"  . 4 1 - !  "#$%& ' . 1 - 1 , "  6 #  2- ! 9! )# 8 93 7 <  ' %- "4 ) 5 ":; % 01    1 %- 5        . 1 1 -   . 2 1 - #$)  . 3 1 -  " !   + )#  ' ! %&! $ %-.)$ " $ %- %- " 4 ) 5 % 01 2- ! ) 3 *! )#";s:2075:"  MRI  B $ $ %.- " Q 9L " @ T ,  V " 2- ! UN H I < B " !   .( ) 0  " + )#  ' ! %&! $ %-  #8 7   Q D %-.)$ " $ %-  %- " 4 ) 5 % 01 2- ! ) 3 *! )# 7  1 , " ) 6 # M 9# $ " $  ( ":; %  2- ! ) 9! )# 8 93 %- " % >1 V1 )C; " %- 5 <  ' %- " 4 ) 5 " @ 5 8  % I ,     1 :  ";. )6 1 ,  "; " 4 9U H I "; Q D "; 4 . " J!  # $ #. )$  % B  , ":; %  4   "; V 1 Q FY ( B X$ # $ #. " > ! )$ 4 , " 4 $ 2- !  C " " #. JY ( %- @. A  : 7 "; ? 3 " ! ; Z Y, " Z Y, FY (  # : 7 B 1 , " "$ < 4 V 1 " 3 D ,  6 " 9# "; 4  C ! # 6 Z Y , B . ) "- Q 94 FY  1 , "  E5 " 3 Z Y , " A! .  Z Y, . ) Z Y, 6 ? %5 " 5 " - * " %    :; (B @) " H" ( "; . ) G )$  # : 7 F !! B "$ "4 $ )4  1 " :$ ) 6 #  1 , "   "; ] X : ( ) \ " ( ) $ ) " " AG M N KL $ % JD H I (KG) ^ 7 _ 3 ) ^ 7 " 5 Q D . ) "  ' %&!  N $   :; (T) T ! % R 3   )$ >; )A )$` # ; "; . C %- " % J ; >; FY ( %> 1  - b X FY ( a  )$ : FY ( . :$ % JD %- 5   " V   93  9A  %- 3    8 # Q D ";  % B " 3  1 ) c & 2- !  "; % . 1 $ (   %> )3 " 4 $ 6L -  6L -   1 , " E5 "$ 1 %- %- ; ( d ; ( . 6 $ " 9; :; ,  : 7    Q 9L 1 ," 1 Fleming " #  :; , 8 ? 3  : 7";s:1677:"   1 $ )3 & 4  %> 7N $ g     % % 4 %: 6 ; " )3 & "  :;  "  : 6 ; " 4 *, % ); :; g   D .( )%-      "; ! N ;   " 3  $ #. "  $ )     ; - ;  ,. $ ) . ,-   )*+  % 35 " b( KL $ " 4 "# , 4*( 12 ) @ A g  )$  %- MRI N "" ^ -  g  ) %- " "# , ) i g "  g ; (  ,- 9: 8  1" 567 $  " JL "  )3 & " " )3 & @ = )  ; -*  JL " 5 4 ; j ; H I  2  B*6 /  b A! * E-E * D C. / ?- .( @ = ) E *  H  %- " B  "# . :; *! # k " ) A B = ( + ) %- H"4 H   "4 $  7 %  . "4 $ 0I 8 7N $ 7 %-   )3 & ; H ! ) Z $ S *  g  "g ) A B S *-  # "A! N J  Z Y , %L -  ) g_5    4 dΦ "#  : S * # " %- 8 H ! d t / E2 " ) G 9L "  ";   9   7N$     " # M# 3  9L " 8  "g  ' ";  *  H I , *  )?  #. )   ' l ; )$   B $ $ %-  0 ' 8 7N$  %JD  9U H I ) > "; * V 9L "   " g   " 8 JL ; - @. " 7 "; " 3 . g . @  " ; -  c &  $";s:90:",#- . /%0. ' 10 # %23 . 2 2 -  MRI 1  *! , *+ . 1 2 -";s:2108:"1  : . 67 < 1O    E *  . 67    E * N ; " B $ $ > 1  = ) 67 < 16  = 6  10 27 )  3 Jg! "; "4 .:! "  " " ! % 35 <  1 \ 7 _3 Q A ; 8 )3 9A ]X4 % 35 ) " 9(TL MR . I " J$  ) :! sN > > ( ;% " :$ . *# )# 1 H )# B $ R 3 j" # 8 " ! JL %- " MR &'  >1 1 sN B ! Q " j "# j ;. " # H B %- ; 4 , & ) )# ! ; ! " A! B $ $ %- ! Bd- %> 1 " ,?.  M,?  6L - " A! 6L - H `  " # 2  )4 u  1 " )# ) 6 #  )# B $ $ " D ,  6 " 9# Bd- " 4 $   1 " )# ); 8 "; , Bd-   )# ; @ 6 " 9# Bd- "4 $ )4   ",? 67     1 " )# ";  ! = )   3 ]X: $ " ) ! 5TYI ; ( X$ ". C ] , Bd- ] ,   H I ,  " J$  )  g  L  1"  : g  " 8 ; c & B + M . = EM  : 7  " 8 "; % >1 " .  1" 12  L1N, :  : 7 .( 4 )   :; . < 9C $ $$ )#  )3 H 0  1 " )$ : I L  # *! Q %.-)# !  # : 7 " A! "  %- 4 "; , t ! N  %> %.- : 7 7N $ @ A $ %JD  ! " A! 0  %  : 7 7 %>1 - " # :;  :$ g %- $ Q A # )# )$ # ! " A! )# - N ; 8 @ " . "; "; , ? 3 )_ $ #. " ; >; " . A M $ ! I , < ; >  Q MR ) "; 1 $ I L " 3 . > " #." 0 ^- "":! Q " # ) ";.  1 " >; ";. " % 35 4 $ # ) " # j "# " ! JL >;  1 " 9# Q A M " " ! " " ; !  " ,? *"- B _ 15 j ; 13 B $ 3 . " J$  ) )# B ! Q " Bd- H I , . R 3 "# ! M %- " . Q " 1 Q  1 , H % 35 <";s:1026:"  MRI 1 " J ; 8 "; M # 3 9! ! ; $ M  R >+ M )4 "; E5 >; B $ $ "; )#      " g B :$ " " 4 $  Q A MR )# V 3 B ) Q "1 ) 99.985 1 / 2 0 1 1 j "#  x1 ! ",? ; \ 8 ! I , 1.10 1 / 2 7 6 13 B $ 3 "; " )IT , Q "1 B " _3 H ; 0.36 1 / 62 8 7 15 j ; / E2 0.038 5 / 2 9 8 17 R 3  ; " ; B :$ j "# )#  "; , \ ! j "# t ! N " # >; %.- ^- MR I )# " >;  1 " "; ] , Bd-  1 " %- MR 0- Q M !  4 t ! N B )# $. 9! %- M $ ! $ "; ;! ; %- > ! ( "5 )# )  )$ " . 1 $ KL $ * >; Bd- "# % JD   0- $  )  ? 2  ?   )  > @ " Q . " J$ " " # :;  : 7 *- $  R 4 @2  MR D 1" 1 (  2 1% . L T - 212  .%- )# ";s:297:"1 " :  "! & (" & $% ) # # $* +, $ . # ) #$$*    %> :   ! "! # $% ' 89 /$: 6 $ 3 :. 1 3 - ) # $* +, - . ) # $* - ;% 9 /$:+ 6 $ 3 :. 2 3 - ( NMV <& 1 ) 0 $= . 3 3 -";s:2094:"  MRI 1 7N $ F -  j ; xY B B @ T,  : 7 7 %> L 2&  : 7 .%- )( 1 , "  %- ! ( Bd- ) Q M )# )A )$ ) a ( Bd- Bd- ( " 9; ". ! )l5T $ (  : 7  : 7 "; 7 ( 1 , " %> " Z Y, >; 0  ) * +, % ($ " 9# %- @. A 1 " 4 9# )$ )3 4 CT-  T .`" 82 8    xG ! y!  8  TX  MR ) * ($  MR 2R . 3   Y  :; $  : 7 %> y! B < a - R (% 2 1 N2 8  TX "  0- *# . <  MR :  H TX T 1/ ? D N  U  9O  b CE /  -1> T` " MR -1 :     N N c? E - 1^ C . =E ) U  )*+ 1% - R $ )   d = 6 S M S 1 TX  MN W  5 T-  (% Y S 1Y TX E- =* 8  TX  MR B+M B*6  N B*6 . / T `" H e1^  1  16 U  S 1 1N NM A . V   @2 f 1  M(% T -  1 . +, ($ S .   82 X   :; $ Bd- j ; i Y- 8 y! B  $ ) T 4*1 S  ! \ ; 3 y! zJ  0-  X S R 4 hO * - R $ M *#$ 1 , " j "# )# (20 S . 1N  MR j ; ) 7 i Y- KL $ 2 98 3 ?\ )*+  B9 j ; xY > j "# )#  .  b  %- )  U 1N  NMV J* +   82 :"# !  T- CD ]/ [\ 1 Z 2 ?. 5- 4? % 6  R 4 E - iO   U   MR S 1 M  MR C J* +   -H 82 : $ !   TX S 82 R1 T- CD ]/ [\ 1 Z ?/. U  iO 5- 4?  MR  S 1 U  )*+  82 N% C 5 - 4?  R 4 E - 5 / H 82 N% 5 - 4? 5- 4? NM RV 4 C,2 1 Alignmen 2 Zeeman";s:736:"1 " : j; % A91 B d - ) A B { j d ) 6 $ 6; 6? BU {  Q A! MRI "  $ M U { j ; } !   | "4 ) 4"; >1 ! $ B - % T %- -1 j- H  "A ! ! N N U @ T , ΔE .%- J ) Q ( 38 1 J/K ) B N $ %$ K .%- B _3 " 5 $  / E2 j ; BU Bd- j ; * { Bd- j "#  : 7 1 , "  E5 "  7 - { M $ B $ $ %- { ~j ; B U Bd- :$ j ; { B d- " A!  7 Q A! "# , %> NM ) 9$ ] ,  ]X: 7N $ 2- ! j ; @ T, ( j; { d- " A! "  N j ; @ T,  N " { j ; U d- " A! % J ; . " ( J$ 39 ) " 3  M N  { $ g ( SNR ) N ; )$ Q 6 - % J ;";s:199:"# B = C D 6 . A>5 1 >-?+ 9 $@ 2 4 .- C  C D 10  MRI 1  1 >-?+ 9 $@ #$%& E 1 4 .- . 4 3 - F . >.$ G # F . >. 6 .H ) AI # . 4 4 - 9 " g ! %35";s:2329:"1 *+ "() =* .  M2  0 / MH /  " ",? . , & )$ Q A M )# # k2 /? - N- k2 /? C  b  E - )9#  # : 7 )$ : 7  1   % 6  R 4 1 H 7 KL $ )3 " 3 Q 9L Q A M # )# / @ O 2 R 4  $? M R   %35 M ,? B .( 4 ) 4  ) ; ' ($ % )  # : 7 4 KL $ )3 " ; 9"g!  ( BU Bd-  { $ Bd- ) Q A M # ) MR >+ M  : 7 $ )3 L - .( 4 ) ";. "" Q 5  !  ",? 1 , " Q 5 1.5T "   )07 9"g! % 35 ; 3  9 " g ! %35 (( ) (( /*) 66.8646 42.5774 1 / 2 1 j "# ) 1 3 $ ! , 16.0621 10.7084 1 / 2 13 B $ 3 %35 % L - ; 3 )J- & $ { ) A 6.4759 4.3173 1 / 2 15 j ;  + , )#  : 7 9"g! 8.6614 5.7743 5 / 2 17 R 3 { ) A  . 0- 1 , " # Bd-  : 7 9"g! # ; 3  bI ! " . 8 )3 - H I )$ )3 ( 42.57 MHz/T  j %$ ' $ ) j "# = " ! JL "; 4 " _3 # MR QI 9A Y $ E -  . < .  M2  N- / / k .( MH  B + M 4 a ] 2 4a 21.28 5  B+M T ) ] ( % 6  R 4 ] D - 4 a 42.5 7 $ %(  .  M2 $ % ) ] 2 D - 4 a 63.8 6 b # ; 3 "& 9"g! ; 3 . N- / j- H  4 ) 7 (  u    ) A 9"g! ; 3  )Y $ j "# # Bd-  # : 7 B $ $ .( 2' %- MH ) %- { z = / ! 8 1 6 $ ) g ) * 3 J ;  ; 3  "# %J ; H I )$ 8 B "  - ; (  # M$ ! ; 3 %-  j  = l ; B9 MR I 0-  # j ; "& l ; ; 3 MHz / T ) "4 8 - ; !  ; 3 "&  j ; ) 7 . "J " 7N $ ";  - N ;  C $ 3 %- %$  1 , M ) R %) 1 $ 5  F -  3  # Bd-  : 7  8 8 l .%- $ .  )3 " 4 $  8 8 )l & # 9"g!    : 7  %-. MR N- k2 /?  -8 @2  ! €; ; 3  4 ; B   9 M ,?   ] D - l6 D - ";s:1311:"  MRI 1 " " 4 )IT , Q "1  B " _3 H ; ; 3  B9# )$ %-  : 7 8   : 7 8 & ! % L - " # :; / E2 )9# J ; 8 % AG )$ MR %- 8 . ; 3 $ Q 5 # Bd- )9#  : 7 )3 $ j "# # Bd-  # : 7 MR )# # $ ; 3 B )3 " ,?  { *" 9(TL *# . 8 7 ! Q 5 ; 3 B $ $ . 6 $ )$ " 4 Q A  MR - 2 & - 1 %   "#  :;  # Bd- M ,? % L - =O  C S S hO * D- 8  TX  7 8 "; MR  MIH " 5 $ . 2 3 < N- / S J $ !  0-  # " $  MR - 4 & - 3 %  ; 3 "& j "# { ; 3  _3 =O  S S hO * D - 8  TX (  b  = E< ) 2 3 N- / S 2E - Bd-   : 7 % AG " # :; 8 "  9$ )3 ; ) 5M8 -. % 5 .%- 8 8 )l & #  , 9"g! % 35  ) 7 ( | A  " 4 ( $ # Bd-  : 7 % 5 - % 5 $ j" # # Bd-  # : 7 (%- ." # 8 *# ‚ 6 " 9# ] , M $ B $ $  $ ‚ )g$ "; :,? ( NMV ) 1 Out of Phase 2 Incoherent 3 In Phase 4 Coherent 5 Rest";s:253:"1 1 0 */ : O 1  @ 1I$N L ! " # Q 6 - " ! "":! : 1"%J "$= C @ 6 ,$ K ?% . 1 - C$%2 = 12$M / #H /M L$M /. #H . 2 - - = $M M K ". - R &+ . 3 - O- = 1 =# + K " - &+  :% 2 1  ";s:2924:"  MRI 2 # )# " A! 4 Q 9L g( j ; " g 7 $ 91 ( )3 %- j ; Q g; 8 L ; 1 ' )3 4 " A! $ $$ { $ Bd- % 5  1 " .} 0! 6 $ ( ' ! %&! , ; 3  :; )3 ) NM V)C; ";. ( BU Bd- % 5 )3 %-  ; 3  g "":! BU Bd-  { $ Bd-  # )#  Q A! " # TX  MR N- / k2 /? )&0I ) 1 , " $ 9L ) &0I  ( %- . 8  xY - B $ NM V6 H JL )$ 7 . ( ( GL  $ N:  1N: )1 NMV ) ƒ& )$ 7 . ( j ; KL $ U ; 3 $  8 j ; % )1 3 ()* + " 3 " ) )$ 8 % J ; < ; )3 5  4 j "# # Bd- "":! 4  )$ " 4 " #. X; "":! Q A M # )# 6 ! 0  j # %J ; 6  # )# ) 5 % j "# )$ % J ; >;. 9"g! % 35 # ; 3 "; "; 4 8 *# *# $ # Bd-  # : 7 )3 "; "":! ; 8 > ! >;. %- H 0 . N ;  # : 7 ) ƒ& )$ . " J$ 4 ) >;. 9"g! % 35 ; 3 $ 9L U ; 3 8 *# BU Bd- { $ Bd- % 5 # # Bd- ; 3 $ U ; 3 ( B $ $ " 4 $ . ' 4 8 *# BU Bd- )# $ { $ Bd- )# # Bd- > ! 4 Q 9L j "# 9"g! % 35 B $ $ %.- 9"g! % 35 4  C )3 , Q A MR # )# 6 "; 4 ".":! j "# 9"g! % 35 { ; 3 $ GL ) &0I NM "":! j "# # Bd- ( " 4 " #. X; "":! % 4 "# , 8 *#  j ; V1 " }: 0! "; 4 0 , 9 6 , 78 - Bd-  4 B - )4 7 $ #.  9$ ( "& )  M $ ! ; 3  j ; # : 7 # Bd- " 3 . 9; % 35 j "# # ) )$ " # )$ *# )$ ( U ; 3 > ! ".,? 9; ( GL )&0I ) _> )$ >;. %A91 - j ; @ T , )$ "":! %> 1 8 ; ; 3  $ )3 " 3 % 35 # Bd-  # : 7 %- )$ )$ B $ $ BU  { $ j ; # > ! j "# 8 ";. 7 %> 1 . @ T , $  9# j ; j ; * 3 j "# { $ # Bd- .( Q "1 ) ) BU  { $ " 4 $ )4  j ; xY - "; !  ) 3 V1 U ; 3 $  8  # Bd-  , );  # : 7 ); .( " J$   g { $ j ; $ % A91 )$ ( 2 &!  ( GL )&0I NM > ! )_$ ( j ; j "# ) BU )$  # Bd-  8 9# Q 5 "; 7 .$ j; *3 xY -)$  %- 8 j ; M & R : ' " 4 $ )4  1  9 3 j ; *3 # Bd-  7 ( . 7 ( GL ) &0I "; 7 S *- U ; 3  j; V1 %- j ;. V1 ] , 8 ",? GL )&0I "":! % _L )$ NM ] , M N KL $ 4 Q 9L $ 9L )3 9L . j  C KL $ )3 " 3  JL "; 7 S *- $ ) g )# { $ j ; BU Bd- " A! " ; MR ,-. j B . "( J$   4  "":! 8 J( % 5 . 4  1 Resonance 3 Flip or Tip Angle 2 Excitation";s:232:"  MRI 2  & $% %- 3 # *; : /5 + 6$%09 # - R ! # 1=$M S1N J 6Q T  $% 9 # R+ /= Q H K . Q3 $+ ' . 1 6 - - 9 TE # TR 1 H ) !- . 2 ! & 1 &+ ' . 2 6 -";s:77:"2   '( & $% M - # *; :. L V 6 . *0  . 1 7 -";s:209:"XV # 1=$M T1 1 = H = . 4 8 - XV T1 1 = H = . 3 8 -  MRI 2 T1 )*) T1 1 = H = > . 1 8 - 1=$M T1 1 = H = . 2 8 - T1 $% 9 - &+ . 8 - T1 $ 8 $ : 3  ";s:151:" T27<4 : 1=$M T2 LZ .# . XV T2 LZ .# . . 1=$M # XV T 2 LZ .# 6 .> . T2 '+& M_# : T2 LZ .# > . 3  ";s:186:" H H T1 weighted K 9 $+ . 2 1 - 0 Q  MRI T1 &- ,* H T1 wei ghted K Q3 $+ . 1 1 - 0 $?) % H T1 wei ghted K % 5 $+ . 3 1 - 0 # ";s:173:" T2 - 4 9 \ K Q3 T2 weighted $+ . 2 1 - 1 T2 &- ,* #  H K Q3 T2 wei ghted $+ . 1 1 - 1 6 / 6 . !$4 K % 5 T2 weighted $+ . 3 1 - 1";s:288:"] $= !- 1 . H # K Q3 $+ . 2 1 - 2 H H 1 +#$ /% 0 %"  MRI . / $%- &- ; ! ); # ,* ] $= !- 1. H # K Q3 $+ . 1 1 - 2 Q H 1 +#$ /% 0  \ H 1 +#$ /% 0 ] $= !- 1 . H # K % 5 $+ . 3 1 - 2";s:329:" - 0,D 0( !- 9 H R>. /5 1 RF . 1 1 - 3 9 '+ 69 – C D 1 &+ . 2 1 - 3 9 # 69 – C D 1 &+ . 3 1 - 3 " 3 " 01 - 9A 3 Bd - K #$9 69 C D $+ . 4 1 - 3 brachical plexu H T1 1 . s H # = 69 C D $+ . 1 - 3 Q H T2 1 . H # = K Q3 5 4  ";s:237:"   MRI  /% "!5 4 - ")" " 0 1 " 3  3 ); 6? a - $ ! 3 Bd - =>?: TS 9 !$ ^ H / $=$= H ) 6_3 - 9 6H a +$ # . 1 1 - 4 . 2 14 - K " K 6 `) - $ . 3 14 - H ) ] $=";s:2158:"  MRI TS TE j- HS  .%- ); ' F5 $ B - ST8 8 -  (  - ) A B ); ' _ F5 $ ! TR8 ". 3 )J- & TSE B - 8 ! %- " 4 $ ! ;{ 3 C;8 )?# %- 8 ! Matrix(P) -* = * 4 × ( DEFGH(/) × I- / 2 * J $ "# , # ! 3 B - 8 Q 6 - 7 B6 ; " A! NSA #  93 # $ " 4 $ ! 3  3 C;8 Q ET . " J$  ) 7 $ TR .%- / E2 1 " ! KL $ )3 %- TR  8  $" ? 9L 8 7"3  7 4 Bd- $ ! a  !   7N $ $ # ) 3 C; Q8 $ R # T " 4 2, "A! . V X; TR K E " A Z Y , A % $ ! 3 ETL ) 8 H 0    4 " ! " 3 8 09# RF  0-  $ " b_X # 3  K E " " M # 3 ETL $ ! 3 $ 3 B -  8 @ N ; # 3 " a91 . B $ $  Q 3 8 $ 8 - F! ! 8 "; 7  N3 # % 9 ( ) K E %- 3 MX$ ' TE ."; " 4 3 %.-  $ ! # ) N7 , H 9_3  ! H 5TYI Jg! )3 " . %-"$ # 8 D3 I 5 !  H T L )$ )3  V X; TE ); 8 #  ! B  %-. l ; TE )$ N ; " $ " %-"$ . ! (  ), 4 TSE # ! " # ! 0 TE )3 "; 1 N ; 6 )C; " 4 $ )4 . TE . )$ Z $ # 8  4 ) $ !  4 *l ! ); ' _ TE 7  1  B " # - 8 $ ;{ TR ) | $ " %-"$ T2 # 8 M # 3 )1 8 " 3 8 09#  7N $ )3 %- 8 09# „9# % 5 B  . 1 ( Q D $ ) F!  8  # 7"3 *- B $ $  { ; 3  R Fj ; 8 " } 0! " 3 " ! :$ Q 6 - )3 #8 )3 " 3 V1 €; ) SAR %- *3 R ) F  ?  4 B ! N ; 8 " 4 " ! # 3 ( B ! F4 *3 ) # $ 1 8 1 SAR M # 3 "$ . M # 3 ( R TE "; 4 . V X; ' )$ % J ; )1  #   ) "#  " 4 TR $ :$ - Q 6 - M # 3 KL $ )3 ) { $ F4 $ #  7 . " J$ " ! )1  #  $ )3 # 3 $ ( "; 4 "4 )IT , Q"1  B " _3 H ; B $ $ "4 " #. , V X; ' TE 8 ! "; " 4 %-";s:290:"]A ) H = T1 1 . H . 2 16 - H T2 1 . H # = FLAI KR Q3 $+ . 4 16 - Q  MRI 5 6 " 3 7 *) ]A ) H = 1 &+ . 1 16 - X9 $ 45 ! + 9 T1 H ! R% !b . 3 16 - STI 1 &+ R1=$M K "  H H K #$9 STI . 1R - 6 6  ";s:1940:"  MRI 5  )- # > M HS5 1 # cT " ; )C;  GL )0 S# )1 &!  STIR # ! .( 4 " M N ; 7  B $ " 9; ." ! $?  6 - S# "; 4  0- ;TEL _- *- )3 ; 8 4 " %-"$ " 4 @ 5 -$? ! ";. " ; " 3B3 V , V $ " # ! F _‚ T 8 ( S 7 = U FV & F %# ) FLAIR 1 " 3 D , Q ; X- N Q 6 - >;. ? 7N $ )$ )$ ); ' _ 2200 ! 1700 " ; ;{ " # M N  ; X- H A G 9; B $ $ ! " ; CSF Q 6 - ! " 3  0- " 4 ) T1 $ 8 $ CSF8 )  X$ " 3 D ,. STIR . D , )Yg; $ ! " 4 $ ;{ " $ T ;{   -S - - 4  4 zJY =. ! .<! &  9A IR { B - $ 3" ? T1 <" 67 ! V % 03 j ! )$ ^ 5 2b 7 0 TI "4 )IT , Q"1  B  "_3 H ; 2b TE %- 2b 25 S M TR : 1 1 1/ ?  / E2 STIR ) " # 3 Bd- ! IR  ! TI 2b 1 0  < 4 )1 180 " 3 ^ A  T2 S  ) 2b 7 S M TE : ( " < J4  M TR : 2b 25 S M &!  " 3 ^ A  B T 1 S M 16 1 1/ ?: - 8  " ]X: " . 8 " - Q 3  ! a  9A % 5 FLAIR " 2b 220 150 TI :  F3 ! TSE C; 8 ; 8 ( T2 S  ) 2b 7 S M TE : " " M # 3 B - " 8J$ 2b 25 S M TR $? FLAIR ) CSF Q 6 - @ $ 9L ! 1 10 1/ ?   0- ( STAIR ) <": @" B $ $? CSF D , )Yg; Q A TI Q"1 ) %- zJY ! $ ! ^ A % 8 $ B9X! B - M # 3 " g ET L . 0- T1 # N3 V L *- 9L )3 ( ";  0- ( STIR ) ; TEL _- *- ( FLAIR  ) N7 EA$  ! , H 9_3 2 BY$ @ H A G 9; # l ! FLAIR ! . .%- " 3 .%-  $ ! 1 Fluid Attenuated Inversion Recovery 3 Search and Destroy 2 Conspicuity";s:1875:"5 *( ? 0F 0 ( : 7"3  7 % JD V ; % 9 ( % 5 B  / E2 1 1 # + 7 8-  ; 3  ) " } 0! 3 8 09# %> 1  7 8 3  7 # ! 3 RF 8 09# 8 93  7 2- ! 8 09#  0-  Œ_ ) 8 " 3  0- # Bd- : 7  7 8 09#  7 ) Y $ - R! - B %.- )1 8 93 { 9A 3  7 _I " 69# ; )$ )3 # Bd-  3 Bd- 8 # ! 3 TR TE 8 0-   # 3  7 ! %- N1 L . "; " 4 8 09# ‚ " *#  % 0!. ) M N N ; " ; T2 * '. M )3 %- A B )$ Œ_ ? 3 # ) 8 7 ! B $ $ .( ) " 4 $  M )$ &!  ! Q 93 " ; T2 * 8 ! { 9A T2 8  3 M -. $ 93 8  4 " J! GL " , ‚ " ; T2 * '. 1 ! 4 TR 8 ! 3  7  B9# )$ %- 8 . ; ‚ )$ % J ; 3  7 ! " 3 $ . 3 0-  ! 3 %- ^ 5 $ 1 , " , "$. M N  7 8 0- $ " 4 8 09# % L - , ‚ 2- ! )3 T2 * 8 4 ; 8 09# ‚ '. 8 # Bd- ; 3  7"3  7 JY (  #$ 3 Q"1 "$ 9; M # 3  7 $ ".  1 )$ " )3 6 # $ ); 9; 2-  ! 8 -  ( 8 1 ". 4 $ 8  " 3 % U ( 3 *-  8 4 ; 8 09# 8 ! a -  7 8 09# " A! 9# $ )3 %- A B )$ ! 3 TE 8 0- TE 8 3 Bd- )$ % J ; # ! B B $ $ %- R  0- "; !  ! 3 TR 8 3 Bd- )$ J ;%$ B - 8 )C; " 3 . 0- ! ! 3 TR Q " 1  B " _3 H ;  ! .! 3 RF  8 4 ; 8 09# 8 ! a -  7 ) $ %- " 4 )IT , # ! ); 7 B $ " , ‚ " 4 $   # % 0!. B $ $ 4 . 9; J1 ."$  M N  1 Sampling Window";s:136:" * " : .  " % 5 : - & @ . 1 1 - 9 K#  >0 9  2+ . 2 1 - 9 ;# >0 9  2+ . 3 1 - 9";s:196:" G *,4 0( :  $3 K Q3 $+ . 3 2 - 0 * H ]#->. 69 6 & " ,- ^ "9 # 3  7 :  $3 6 . 1 ]#->. 69  $3 6 . 1 . 1 2 - 0 ]#->. 69 2 .";s:220:" $3 K #$9 $+ . 2 3D 6 . ! H ]#->.$ G 69   MRI 6 & ; " ,- ^ "9 # ‚ 3  7 : ]#->.$ G 69  $3 1 &+ . 1 2 - 1 ]#->.$ G 69  $3 9 - &+ 2 .";s:233:"7 S . SFP " 9 *+ "() : 1 &+ Q K Q3 $+ . 3 2 - 2 .  -*(  " % 5 8. 9 " g ! %35 : ( SSFP - )& @ 1 >-?+ 9$@ 1 &+ . 1 2 - 2 SSFP 1 &+ 9 - &+ . 2 2 - 2";s:309:"  MRI 7 ,*" " ,- 8  3  7 :  H % 69  $3 1 &+  H % 69  $3 g$ . 1 2 - 3 H % 69  $3  K % 5 $+ . 3 2 - 3 9  $3 X # % RF 6 . & . 2 2 - 3 - 1 1f b # 6Q9 $ X N !- . 2 1N J X H - 1  H % ";s:166:"7  4  $) & " a- $ #  K#- % 6 $= /> = /0 ? c 6 $= /> . 1 2 - 4 GE - EP 1 &+ . 2I2 - 4 SE . EP 1 &+ I2 .";s:346:" > K0 > K : 2 / / ,<" 7 . !- . 2 / 9 Q H DWI K Q3 $+ . 2 2 - cM > ]%9 R Q H , )$ $# + H 6 /N >^ . 4 2 - ,<" 9 - - ) "= j  j 0 $ ! : - ? XV - ? # HV , R . 1 2 - - R ! 6 .$ 0 / 9 Q H DTI . 3 2 - .-. 1  2  6Q 7  ";s:230:" & < ,L MRS : 0  2 - +? - ) "= & >  _9L $ ! #  2 @G! . !- <J2 Q $ F = 6 $Z>N 1 @ Q H . BOLD $# + . 1 2 - 6 1Z09 #- M 6 . ' + . 3 2 - 6 Q H M E . 2R2 - 6";s:207:"- - $ + # .  $3 . 2 27 -  $3 6 . b . 4 27 - $  MRI ,- &- +?  7 # _9L :  $3 9 + H ) # 9 $)  $3 /"M . 1 27 - . 3 27 - - 1";s:2229:"  MRI 9 Q+2 TE  OJU k-]  3 : a # LP  7 " Q 9L )C; B $ $ . " 4 F !! B T - -1> . 1/ 1O $1 $ a -€?  2E  N  ^6 1U   3   f2 % 1W54 -0 ? 1U   MR N- k2 /?  T- -1> *1 1O $1 $ a -€?  2E  2 $ % ) N  ^6 ( 2 $ % )  f2 > 4 % 1W54 -0 ? ^6 1U   MR N- %  U1>6 T - .( = E< ) N  U ? . MR  -1> - R 1O  . J  M $ Ra  sR / 2 1 1% - R : 1N,  - / T - f,2 (% . $ I% ", $ I% ", F G 3 ` 3 1 1U 1 a  / < < 2 , 1 H # < ?R Z Y X Q 1 - Z 1O $1   3 Z - R X Y Z Q N7.  ("$ ) Y 1O $1   3 Y - R Y X Z Q N7.  (- ) X 1O $1   3 X - R Z X Y Q ; 3  "4 )IT , Q"1  B " _3 H ; 0 / - R  4/  B9-X  - D  %- - R R C / N2   3 / E2 2 = E < ) 1< $ N:  ! Q   1  7 )- > ! " " 3  JL ; - 8  1 ) 6 # Q D $ " # .\ C;  9> $ # _9L  g . @ N39 $ %> 1  7 3  7 # ! Y , ! KL $ )3 " # ; -  7 # 3 4  0- 3  7 C # Bd-  3 )3 6 # 4 & Q  " H" ( 2 V % 1W54 #$ 3 B 8 .( ) "; " 3  JL # . 8  1 %>1 "4 $ ." A$ )- Q 6 - E $ ;  A H" ( ) " 3  JL 3 8 )3 ; 1 " g # { 9A %- \ 8{ . ); 7"1 " . )- 3 B \ C; " BA!  7 F4 \" 3 ) " \. C;  8 b k 8  7  7 MJY ( " 3  JL 3 8 )3 ; 1 %> 1 )$ 4 0-  l ; " . \ C; % >1 7 " BA! %>1 ! )3 ; 7 )$ 6 $ B - )&0I ! KL $ 4 B4  7 )3 6 # 6 $ %- 3 V X; ; 3  8  7"3 ; 3 B $ $  " H" ( Y , )3 # Bd-  : 7 8  9"g! . 4 "; ( . - 1 Bore of The Magnet 2 Spatial Encoding";s:82:"    : 29  . 1 2 - 9 . 2 2 - 9 ";s:124:"9   : '+ ,    :  . 1 3 - 0  . 2 3 - 0 !" # '+ , ". $%& '! (";s:99:"  MRI 1 K n17 + j K D : K ',  - ."/ 0 . 1 3 - 1 K - . 2 3 - 1";s:158:"1 & &( # K    K G & Q 0 > '>j K D : # 1 ,( " $%& )"2  K !" # 3 K 8  - . 1 3 - 2 - . 2 3 - 2";s:217:"  MRI 1  K  '5 1+E+ k D :  #, 3# . 1 3 - 3 6 7 & 3# 5 # 6 7 & K - . 2 33 - $"! ) 4# 3 , "8 . 3 3 - 3 - :, ) 4# # 9 ;& 4  2 K";s:146:"1  – " , :  T – $%% !"#  – 2  : G ;? >" + 3- = . 1 3 - 4 #, 3+"1+  9  . 2 3 - 4";s:150:"  MRI 11 $%%- !"# 2  G  3 " ; A . 1 35 -  #, B C ,& D . 2 3 - 5 . 3 3 - 5 ( FFT)";s:1928:"  MRI 11 TR % IO Z PQ  W9 '   TR % I * \ W9 '  0( ++ .5 TR /    P +& TR % 5 * \ W9 '  ++.5 SA   P +& ++. 5 . 1 ( NSA ‚ P+& ) 1( p ++.5 SA = '( ' 0( :+  ? '( (  1E+& C / 0 ( ++.5 G 2 !!   6   1V7  !5 P +&    '& 0( ' 5  ' 4( FO 2  0( W 9 +  1E+& % P +& .( / 0 ( ++. 5 G    P +& ) / 7  07+- !.( / 9  1 +"$'( !& 1 O  TR H :5  !7 / 0 /( Q / * G  ! 0( W  €'( & %    P +& ++.5 % '( B!5 * ! !' 0 (  0!4!( !! 0 (. ++.5 / 2  G  1 0& * 1 . / / *+, 07+- !.( / 9  1 +"$'( $ TR / K D  C F) / 2 * ! ++.5    P +& 0( >!/ 7 + 0( 1J M * !! 0 ( ++.5 # E( '- %!    TR / 2  "5 NSA * '. 0(  : 7 / g   W TR & 2 & & > O G P +& 1 07 +- !.( / 9  1E+& ++.5 2 / 9 ( 1J M = k( * ( NSA    P +& :/ 0( 1  *  ='- 7  1 O 0J '( TR 2     P +& ') f ( g   7 / * ! F) / 2   * ! ' 0( .& > g  / Y * ='-  * & . ' VB SNR * + 0( .$ 1NSA 1V7  0( 1  0(  *  ( ( 9 0(  0 /  ='- g /  * ': % G 0( 1     2 & Y ) = C  * +X #  * # A - 2  [; / * ! ' 0( . 1  ' C 07 ( 1E+& g  ) ='-  05 $ E5 q' ) 05 A - 2  / % 0( H :5 0 D  7 / ) & = !>+ #& V 4( 2  / 0 9 E$ 1BC FTT . 1 H <  7 / ";s:191:"6, %& ;! M 3 K - ,( . 3 37 - - .  MRI 11 - k  J / 0J '5 k D & Q : " #, K R S ;! M 3 K - ,( . 1 37 - - ,( . 2 37 -";s:205:"دن 12 k K -  K % ) 1 # . / 0 * k D Q *@> C / 3+ ! : :, VK ,( . 2 38 - Keyhol " >: U 3 " . 1 38 - #,, "8 . 3 38 - #,, "8 . 4 38 -";s:223:"SNR SNR SNR 5 TE # 3 . , P , W  , P , W  ; # + NS . 3A3 - 9 9 ( . 4 3 - 9 SNR 1   MRI 12 23 40 + 5 @' = !>+ 1V7 : , P ,W  " ,,= . 1 3 - 9";s:2470:"  MRI 12 SNR 3 - : ef ] #$ SNR # % % #E$  .!  W] $ IO ! Q8 St   ! Q8 FOV ./* $ SNR !.#$ /  / I' ./* $ $. ./* IO   .$ .% Z - G #$ SNR # % % #E$  %  3 - W ' ! O " √ .% $  9 K $ K D*  % ` # TE TR  5 %* √ / .$ ./* SNR + $ d; .\ (' SNR $ '; # $$ 9 TE # H ./* c" $ $ d; .% PD T2 * ' 5  k( 1 #. E( ' ! W P D T1 $N' $ T = M * . ) 1  + '( 3j' w+X  : N* ) *+ Q SNR ' 5 W  W!( 3j ' w+X  #$ ! 1' , ./* c" $ $ d; .% w+X  1 ' ;5 1BC H < # ( $ *  '& 0( 4 : N*  2 H9 1 H < 1   !BQ \/ % / 4J ( * ' C  NSA ) +  *' T2 ) & V + '( 2 5' TE 0( >!/  G = k( '.& 2 E & V ' C '( 0 j 0( >!/ - ! 0( *++ "5 0 / (  "5 ( Q * T2 - 3 +! 5 T2 F ' 5 0 j 1 0( >!/ % 7    P +& " = !>+ / & ' 0( ' STIR TSE SA NS \ @ .( ) '& 0( ': SNR * +!e:/ 1 ( p  5 ( FOV % @' = M * ' 0( 2 .& I:C = !> G + \ @  +( # $ '[ :/ .( )  0 ( +O 5 H :5 @' ! +J ' 0( ': @+ = C )  0( +O 5 SNR   % 0( b E5 0 5 '- /  2& Y ) = C  * +X # '& 0( H 9 I ( SNR \ @ SA B!5 NSA 1 SNR \ @ 1"E!( %[ * +J  .( = C )    0( \/ % 0( b E5 NS \ @  TR ( &  0 ( ++ .5 0EX ( /  = !>+ !(  & 0( \ @ *  (  !( P & 0 ( ') TE %! X ' Z @ w + X  2 5 ' 1 " # $% = M * !. 0 : 0BC'5 $ ++ .5 1 0  5 @' /  '& 0 ( 2 E 3  ! BQ  0 ( >!/ ='-  1 0 /  2 4(  !BQ 0 ( ': 0 : @' !BQ \/ .( ) ' 0( ': \ ') > C @' 1V7 = !>+ \ @ <':"( SNR 2 & ': @' \/ SA 1    0 ( 1 ' ;5 / !BQ \/ .( & ' 0( = !>+ 7 ;( '- 2 :& 1' + Q SN  'VRB d '( 4J ( * 1 SNR . 1 ' ;5 1BC O' ( 2 1   . 1 2 & 2  G Y ) ' 0(  '( \ @ SA  !BQ \/ = M 2 Chemical Shift 1 Receive Bandwidth";s:363:" $"!  SNR 5 FOV # 2 4 .- 1  MRI 130 )- 0 D *& 'J : ', . 4 + 5 # ?( 4 + . 1 4 - 1 ,H9 SNR ab 3 H?) c : $ ( # ) ? .#" d  3 ; D ?+ , I ]` $"! ! '& 4# AH& 6 HU & , "8 . 4 4 - 1 '& 4# AH&  6 HU & , "8 . 3 4 - 1 3mm ; K ` 10 mm ; K `";s:251:"1  @  ,Z GP U 2 4 .- 2 R "h 3 « f 0 » ; A P . 3 42 - # 4 # 1 )  i,N # 4, ."/ 0 " ; # + # 9 ( 11 23 # . 0 +:+& 0 C  1  U 3  * 1 E + 5 G . 1 4 - 2";s:296:"&, j'A 6"N #  6 : P , "8 2 4 .- 3  2 + 4 DH ;A P V) ; 9U & k D V ( . 4 4 - 3  ,U # 'A   MRI 136 # + K 23  C  1& > : 4 DH &, !# . 1 4 - 3 4# # G ?H 6"N - 'A ,DU 1 2  . 3 43 -";s:69:"1 . 60 1 7 „!@< : # "0 l ( m : d . 1 4 - 4";s:347:"  MRI 1 . *  / 1 E + 5 G > :  4# AH&  4 # 1  1) 2 4 .- 5 ) l ( "+ GE 6 H U & #,, "8 . 1 4 - 5 ,  ( V) ; A P ".$%& !" 4 ) 2 n"` 3 ? N o H ,( ;A P P # : J . # $ ? N o H ,( # R A RF # L  nh  ) H0 & Cross-tal . 3 45k -";s:201:"1  . ,U ,(  4 ( 2 4 .- 6 ? 0 # ) . 4 46 - # $   C 2 Q :  ,U IJHK k"+ . 1 4 - 6  ,U `  ,U ) )  1 141 3 2  . 3 46 -";s:372:"3 : o  SNR 3 #,, "8 LM  ,U 2 4 .- 7 ] TOF MRA : , "8 . 4 47 - ;& 4P ;&# 3 ;&( ) 1 . 5T Y ) 3T  3U " 3T # 4 ; "5 CNR  MRI 148 ,  8 M R  Q ( 0 '† MR : G LM 3 .", 4 k D V ( LM . 1 4 - 7 #,, "8 3! & p# " ] TOF MRA . 3 47 - .)#  2 + ! ,+ 1+";s:250:"15  : o 7 3< VENC  D #: MR 48 q 3 . 4 - 8 P C _,"+ . 4 48 - . + (0  8 MR  1 ! 0 '† MR : G ;& ,H MRA ;& ,H MRA # #  ,U D /=# ) #, . 1 4 - 8 ) "B . 2 48 -";s:348:"  MRI 15 2( 9 1 + (0  8 MR  \ @ 1 ! 0 '† MR : G . 3 & 3?A= CE MRA 6 +, , "8 2 4 .- 9  CE MRA 6 +, , "8 . 1 4 - 9 4,9 )  ) , CE MRA 6 +, , "8 . 4 49 - + , L ) + S 4 )# 2 + 3 p J ;& 1 O,b CE MRA 6 +, , "8 . 3 49 -";s:446:"15  7 3 < 8A 6 : P _,, P , "8 2 5 .- 0 ._"!#  4# AH& #"  D  6 : P T1  , "8 . 4 5 - 0 .( ;& ) ;& ,H #"  Y () ? N o ;& ,H 6 ,+ D ;& ,H V: 4 )# 2 + ;& ,H ," 8 # 4 # , S  j r "!" ( # D $, ;&. " "+ GP 6 +, ) +( 0 %, 1 ! '( : 6"!" V0,Z . 1 5 - 0 T1  , "8 . 3 5 - 0 ._"!# \: ] SZ "";s:169:"4# & ; 7,H! S 2 5 .- 1 d  H? & S . 4 5 - 1 +  MRI 1 &, . 0 , 1> # ; 7 . 1 5 - 1 ) H? & 1 5  . 3 5 - 1";s:154:"1 $! #  % .: 07 ' / 5 : N* : R,5 "H& " 3 P " #,, "8 ) " 1 6  . 1 5 - 2 . 2 5 - 2";s:169:" #, )  MRI 1 . 1 ;+ % . % / @ 1 > /  5 : N* : M H? & . R1 5 - 3 " # 4# AH& #" 3+ ( 3& ; 7,H! 5 .";s:302:"1 &( G H MR ( <= M 0R " G 0 7 # O MR 0 !: : ) H?& # ; W . 1 5 - 4 ) + &, ># ; 7 3 M   . 2 5 - 4 # 92 ( 35/ . 3 5 - 4 1 , r "!"#  ,P s!  35/ $ 3 ;= MRI .  3H # # "U JA=  1 7 ";s:595:".( ;& ) " #, .    MRI 17 23 – M MR 0 "  5Q 5Q – MR 0 !: : / 5T H? H? & & ## t t = = V2 V2  R R == . 1 5 - 5 $1 $1  M  R ## 7H? M 3R $1 M R M $1 $1  RRR : : 9L 9L  "" P P 3 3 . .",", # #++ H& H&  ), ),  . 2 5 - 5 Y () " " $%&  4# AH&  31L 31L1U1U J J00 # # O,b O,b '% '% J J    1 1  5 . .#"  4 4 ## HM HM  3 3 " "  ##,, , , "8 "8 ## ? ? N N o o  H H , ,(( ; ; A A  P P";s:734:"17 : 7 %  + 20 A3 : BC D ( ?- 1 : $" + / 1 '+    ↑ *  ( ↑ NSA SNR !+9 + ↓ 0M 1 E+5 G ↓ *  ( ↓  5 ( ↓ 0 D *&' J ↓ 0 D *&' J ↑ 1 ( p ↑ TE ;( !+: ↓ 1   !BQ ↑ 0 +:+& 0 C C ↓ 0 D *&' J ↑ FOV ( TR < 2000ms ) ↓ T1 ↑ TR ↑ /  "5 ↓ T2 ↓ TE ↓ SNR ↓ 1 ( p 0 D *&' J  !+9 + ↓ SNR ↑ 5 ( 0" ( FOV ‚ ) (  5 ( ) ↑ *  ( ↓ SNR ↓ FOV ( TR < 2000ms ) ↑ T1 ↓ TR *  ( !+: ↓ SNR ↓  "5 ↓ 0 D *&' J ↓  5 ( ↓ SNR ↓ NSA ↓ 0M 1 E+5 G ↓ \&' Q SNR ' 5 6WM   "5";";